คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผศ.ดร.ศรีกาญจนา จตุพฒน์ วโรดม
           ั
ERP/CRM
ช...
หัวข้ อในการบรรยาย
1   ประวัติความเป็ นมาของแนวคิด
2   ความหมายและความสาคัญต่อธุรกิจ
3
   ประโยชน์ในการนา ERP/CRM ม...
หัวข้ อในการบรรยาย
8   ตัวอย่างซอฟแวร์ ERP
9   กรณี ศึกษา ERP/CRM สาหรับธุรกิจสิ่ งทอ
10
   ถามตอบ
11
   จบการนา...
1. ประวัติความเป็ นมาของแนวคิด


     4M คือ Material , Machine , Money และ Manpower
              ...
1. ประวัติความเป็ นมาของแนวคิด (ต่ อ)
             อุตสาหกรรมปั่นด้าย (Spinning)
            ...
1. ประวัติความเป็ นมาของแนวคิด (ต่ อ)
                    www.krodysolution.com
2. ความหมายและความสาคัญต่ อธุรกิจ

 • คือซอฟแวร์ เฉพาะเจาะจงสาหรับ   • คือการปรับปรุงประสิ ทธิภาพของ
  ธุรกรรมต่ างๆ ขอ...
2. ความหมายและความสาคัญต่ อธุรกิจ (ต่ อ)

 • ERP/CRM แท้จริ งแล้วคือการทา “Business Reengineering”
  โดยการจัด Business A...
กระบวนการการทางานของธุรกิจโดยภาพรวม

 1. Order-To-Cash
   1. เก็บข้อมูลลูกค้า
   2. เก็บข้อมูลสิ นค้า(หรื อบริ การ)
 ...
กระบวนการการทางานของธุรกิจโดยภาพรวม

 2. Procure-To-Pay
   1. วัตถุดิบหรื อสิ นค้าจะมาจากซัพพลายเออร์
     1. ตัวแทน...
กระบวนการการทางานของธุรกิจโดยภาพรวม

 3. Make-To-Stock
   1. สังซื้อหรื อผลิตวัตถุดิบและที่เป็ นส่ วนประกอบต่างๆของสิ นค...
กระบวนการการทางานของธุรกิจโดยภาพรวม
(ธุรกิจซื้ อขาย)
     Purchase Invoice         Sales Invoice

     ...
การบันทึกบัญชีเบื้องต้น

วันที่ 1 บริ ษททอฝัน สังซื้อปากกาจานวน 1,600 ด้ามจากบริ ษทปากกาไทย เป็ นเงิน 3,200 บาท
     ...
การบันทึกบัญชีเบื้องต้น

วันที่ 2 บริ ษททอฝัน สังซื้อยางลบจานวน 1,000 อันจากบริ ษทยางลบไทย เป็ นเงิน 1,000 บาท
      ...
การบันทึกบัญชีเบื้องต้น

วันที่ 3 บริ ษททอฝัน ซื้อที่เหลาดินสอจานวน 200 อันจากบริ ษทปากกาไทย ด้วยเงินสด
       ั  ...
การบันทึกบัญชีเบื้องต้น

วันที่ 4 บริ ษททอฝัน ขายที่เหลาดินสอจานวน 100 อันเป็ นเงิน 1,000 บาทและยางลบ 500 อัน
      ...
การบันทึกบัญชีเบื้องต้น

วันที่ 5 บริ ษททอฝัน ขายปากกาจานวน 100 อันเป็ นเงิน 400 บาทให้โรงเรี ยน
       ั

   สิ...
การบันทึกบัญชีเบื้องต้น

วันที่ 6 บริ ษททอฝัน คืนปากกาจานวน 70 อันเป็ นเงิน 140 บาท กลับบริ ษทปากกาไทย
       ั  ...
3. ประโยชน์ ในการนา ERP/CRM มาใช้

 •  เกิดการปฏิรูปการทางาน-การบริ หารธุรกิจ
 •                     ...
3. ประโยชน์ ในการนา ERP/CRM มาใช้ (ต่ อ)

 • ความสามารถในการปรับเปลี่ยนเพื่อให้องค์กรโดยรวมมีประสิ ทธิ ภาพ
  สู งสุ ด
 • ...
4. ตัวอย่ างรายชื่อซอฟแวร์ ERP/CRM

   J.D.  Market Share     BAAN
  Edwards             3%
   6%

...
4. ตัวอย่ างรายชื่อซอฟแวร์ ERP/CRM (ต่ อ)
                      www.krodysolution.com
5. ประมาณการณ์ ต้นทุน

            Data     TCO
          Conversions
            15%
...
6. สถาปัตยกรรมซอฟแวร์

              New          Continuous
             Process   ...
6. สถาปัตยกรรมซอฟแวร์ (ต่ อ)

Presentation   Business   Data Access      Data
  Layer     Layer      ...
6. สถาปัตยกรรมซอฟแวร์ (ต่ อ)


   Your Own Brand

   Customization &
    Extensions
    Open Source
  ...
6. สถาปัตยกรรมซอฟแวร์ (ต่ อ)

   Your Own Brand

   Customization &
    Extensions    • Quote-to-Cash
    ...
6. สถาปัตยกรรมซอฟแวร์ (ต่ อ)

   Your Own Brand

   Customization &  • Customization
    Extensions
     ...
6. สถาปัตยกรรมซอฟแวร์ (ต่ อ)

             • Rebranding and Owning for
   Your Own Brand    Reselling

 ...
6. สถาปัตยกรรมซอฟแวร์ (ต่ อ)

   Your Own Brand                 XYZ Solutions


   Customization & ...
7. ระบบบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
CRM Definition
  What is CRM?
  CRM (customer relationship management) is an inform...
7. ระบบบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
Traditional Structure
                   www.krodysolution.com
7. ระบบบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
Unified View of Customer
                   www.krodysolution.com
7. ระบบบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
Customer Services
                   www.krodysolution.com
7. ระบบบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
SugarCRM
  Sugar Open Source enables organizations to efficiently organize, populate,...
7. ระบบบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
Core Features of SugarCRM
  Customer Relationship Management:
  ◦ Account creation ...
7. ระบบบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
Core Features of SugarCRM
  Customer Service Tracking:
  ◦ A case management system...
7. ระบบบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
Core Features of SugarCRM
 Corporate Calendar:
  ◦ Calendar view (by Day, Week, Mon...
7. ระบบบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
SugarCRM: Main Page
                   www.krodysolution.com
7. ระบบบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
SugarCRM: Account (Company/Entity)
                   www.krodyso...
7. ระบบบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
SugarCRM: Calendar
                   www.krodysolution.com
7. ระบบบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
SugarCRM: Calendar
                   www.krodysolution.com
7. ระบบบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
SugarCRM: Activities
                   www.krodysolution.com
7. ระบบบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
SugarCRM: Contacts
                   www.krodysolution.com
7. ระบบบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
SugarCRM: Accounts
                   www.krodysolution.com
7. ระบบบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
SugarCRM: Leads
                   www.krodysolution.com
7. ระบบบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
SugarCRM: Opportunities
                   www.krodysolution.com
7. ระบบบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
SugarCRM: Cases
                   www.krodysolution.com
7. ระบบบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
SugarCRM: Bug Tracker
                   www.krodysolution.com
7. ระบบบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
SugarCRM: RSS Feeder
                   www.krodysolution.com
7. ระบบบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
SugarCRM: Dashboard
                   www.krodysolution.com
8. ตัวอย่ างซอฟแวร์ ERP/CRM

 •  SugarCRM
 •  Ofbiz ERP/CRM (Overview)
 •  Dolibarr ERP/CRM (Overview)
 •  Adempiere E...
8. ตัวอย่ างซอฟแวร์ ERP/CRM (ต่ อ)
                   www.krodysolution.com
DEMO


    www.krodysolution.com
9. กรณีศึกษา ERP/CRM สาหรับธุรกิจสิ่ งทอ
Asia Garment & Fancy Art
 ปัญหา และ อุปสรรค ของการทาระบบ ERP
 • การเห็นความสาคัญข...
9. กรณีศึกษา ERP/CRM สาหรับธุรกิจสิ่ งทอ
Asia Garment & Fancy Art
 ปัญหา และ อุปสรรค ของการทาระบบ ERP
 • ต้องเรี ยนรู ้และ...
9. กรณีศึกษา ERP/CRM สาหรับธุรกิจสิ่ งทอ
 Asia Garment & Fancy Art
 ประโยชน์ของโปรแกรม ERP
 • เป็ นโปรแกรมที่เสี ยค่าใช้จ่...
9. กรณีศึกษา ERP/CRM สาหรับธุรกิจสิ่ งทอ
 Asia Garment & Fancy Art
 ประโยชน์ของโปรแกรม ERP
 • เพิ่มศักยภาพของ User ในการทา...
10. สรุป

 • ระบบ ERP เป็ นระบบที่จาเป็ นสาหรับผูประกอบการอุตสาหกรรมทุก
                     ้
  ขนาด...
10. สรุป (ต่ อ)

 • ERP ในปั จจุบนถูกนิยามใหม่เป็ น ERP Plus ดังนั้นจะต้องรองรับระบบ
          ั
  CRM (Custom...
11. ถามตอบ


       www.KrodySolution.com
       ERP
       ชัยวัฒน์ รุ จิเมธาภาส
       c@krodyso...
จบการนาเสนอ

     www.krodysolution.com
ERP CRM for Texttile SME
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ERP CRM for Texttile SME

2,367 views

Published on

บริษัทโครดี้โซลูชั่น ได้รับเกียรติจาก ท่าน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม มหาวิทยาลัย

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,367
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
224
Actions
Shares
0
Downloads
76
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ERP CRM for Texttile SME

 1. 1. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผศ.ดร.ศรีกาญจนา จตุพฒน์ วโรดม ั ERP/CRM ชัยวัฒน์ รุ จิเมธาภาส โกศล รุ จิเมธาภาส Version 3 www.krodysolution.com www.krodysolution.com
 2. 2. หัวข้ อในการบรรยาย 1 ประวัติความเป็ นมาของแนวคิด 2 ความหมายและความสาคัญต่อธุรกิจ 3 ประโยชน์ในการนา ERP/CRM มาใช้ 4 ตัวอย่างรายชื่อบริ ษทซอฟแวร์ ERP/CRM ั 5 ประมาณการณ์ตนทุน ้ 6 สถาปัตยกรรมซอฟแวร์ 7 ตัวอย่างซอฟแวร์ CRM www.krodysolution.com
 3. 3. หัวข้ อในการบรรยาย 8 ตัวอย่างซอฟแวร์ ERP 9 กรณี ศึกษา ERP/CRM สาหรับธุรกิจสิ่ งทอ 10 ถามตอบ 11 จบการนาเสนอ www.krodysolution.com
 4. 4. 1. ประวัติความเป็ นมาของแนวคิด 4M คือ Material , Machine , Money และ Manpower www.krodysolution.com
 5. 5. 1. ประวัติความเป็ นมาของแนวคิด (ต่ อ) อุตสาหกรรมปั่นด้าย (Spinning) อุตสาหกรรมทอผ้า (Weaving) อุตสาหกรรมฟอกย้อม (Dyeing & Bleaching) อุตสาหกรรมเครื่ องนุ่งห่ม (Garment) www.krodysolution.com
 6. 6. 1. ประวัติความเป็ นมาของแนวคิด (ต่ อ) www.krodysolution.com
 7. 7. 2. ความหมายและความสาคัญต่ อธุรกิจ • คือซอฟแวร์ เฉพาะเจาะจงสาหรับ • คือการปรับปรุงประสิ ทธิภาพของ ธุรกรรมต่ างๆ ของธุรกิจ ธุรกิจ ควบคุมคลังสิ นค้ า นาเอาข้ อมูลแต่ ละแผนกมา รับรายการสั่ งซื้อจากลูกค้ า เชื่อมต่ อและแบ่ งปันกัน สร้ างรายการสั่ งซื้อวัสดุดบ ิ ทาให้ แต่ ละกิจกรรมของแผนกมา ดาเนินการผลิต เชื่อมต่ อเป็ นขั้นตอนการทางาน ส่ งรายการแจ้ งหนี้ ปรับปรุงขั้นตอนการทางานให้ มี ประสิ ทธิภาพมากขึน ้ บันทึกบัญชีและภาษี www.krodysolution.com
 8. 8. 2. ความหมายและความสาคัญต่ อธุรกิจ (ต่ อ) • ERP/CRM แท้จริ งแล้วคือการทา “Business Reengineering” โดยการจัด Business Activities แต่ละหน่วยงานให้เกิดเป็ น Business Process ต่อเนื่องกันไป จัดเป็ นกลุ่ม 4 กลุ่ม  Sales and Marketing  Production And Materials Management  Accounting And Finance  Human Resource www.krodysolution.com
 9. 9. กระบวนการการทางานของธุรกิจโดยภาพรวม 1. Order-To-Cash 1. เก็บข้อมูลลูกค้า 2. เก็บข้อมูลสิ นค้า(หรื อบริ การ) 3. รับคาสังซื้อสิ นค้า(หรื อบริ การ) ่ 4. เตรี ยมสิ นค้าตามคาสังซื้อ ่ 5. หี บห่อและจัดส่ ง 6. ส่ งใบแจ้งหนี้ • ขั้นตอนสาหรับธุรกิจร้านขายของทัวไปใช้เวลาทั้งหมดเพียง 30 วินาที แต่สาหรับ ่ ธุรกิจผลิตเครื่ องบินใช้เวลาทั้งหมด 10 ปี www.krodysolution.com
 10. 10. กระบวนการการทางานของธุรกิจโดยภาพรวม 2. Procure-To-Pay 1. วัตถุดิบหรื อสิ นค้าจะมาจากซัพพลายเออร์ 1. ตัวแทนแทนจาหน่าย (ภายนอก) 2. โรงงานผลิต (ภายใน) 2. หน่วยงานร้องขอสังซื้อ (Purchase Requisite) ่ 3. บริ ษทตรวจสอบราคาและปริ มาณ ส่ งใบสังซื้อ (Purchase Order) ไปที่ซพ ั ่ ั พลายเออร์ 4. ซัพพลายเออร์ส่งสิ นค้าพร้อมใบแจ้งหนี้ (Invoice) 5. ฝ่ ายการเงินและบัญชีบริ ษทตรวจสอบทาการชาระเงินพร้อมลงบัญชี ั www.krodysolution.com
 11. 11. กระบวนการการทางานของธุรกิจโดยภาพรวม 3. Make-To-Stock 1. สังซื้อหรื อผลิตวัตถุดิบและที่เป็ นส่ วนประกอบต่างๆของสิ นค้า ่ 2. นามาผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การถัก การทอ การย้อมสี การตัดเย็บ 3. ประมาณการณ์คาสังซื้อ่ 4. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ 5. หี บห่อ 6. จัดเก็บในคลังสิ นค้า 7. จัดส่ งให้ลกค้าตามคาสังซื้ อ ู ่ • ถ้าเป็ นการผลิตตามสังเรี ยก Make-To-Order ่ www.krodysolution.com
 12. 12. กระบวนการการทางานของธุรกิจโดยภาพรวม (ธุรกิจซื้ อขาย) Purchase Invoice Sales Invoice Receipt Note Delivery Note เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ซัพพลาย บริ ษท ั ลูกค้า เออร์ Cash Purchase Cash Sale Purchase Returns Sale Returns www.krodysolution.com
 13. 13. การบันทึกบัญชีเบื้องต้น วันที่ 1 บริ ษททอฝัน สังซื้อปากกาจานวน 1,600 ด้ามจากบริ ษทปากกาไทย เป็ นเงิน 3,200 บาท ั ่ ั สิ นทรัพย์ = หนี้สิน ปากกาไทย + ทุน เดบิตเพิ่ม | เครดิตลด เดบิตลด | เครดิตเพิ่ม เดบิตลด | เครดิตเพิ่ม 3,200 ค่าใช้จ่าย Purchase A/C เดบิตเพิ่ม | เครดิตลด 3,200 Purchase Invoice 001 Stock Updating ปากกา +1,600 www.krodysolution.com
 14. 14. การบันทึกบัญชีเบื้องต้น วันที่ 2 บริ ษททอฝัน สังซื้อยางลบจานวน 1,000 อันจากบริ ษทยางลบไทย เป็ นเงิน 1,000 บาท ั ่ ั มีค่าขนส่ ง 200 บาท สิ นทรัพย์ = หนี้สิน ยางลบไทย + ทุน เดบิตเพิม | เครดิตลด ่ เดบิตลด | เครดิตเพิม่ เดบิตลด | เครดิตเพิ่ม 3,200 1,200 ค่าใช้จ่าย Purchase A/C ค่าใช้จ่าย Freight A/C เดบิตเพิ่ม | เครดิตลด เดบิตเพิ่ม | เครดิตลด 3,200 200 1,000 Purchase Invoice 002 Stock Updating ยางลบ +1,000 www.krodysolution.com
 15. 15. การบันทึกบัญชีเบื้องต้น วันที่ 3 บริ ษททอฝัน ซื้อที่เหลาดินสอจานวน 200 อันจากบริ ษทปากกาไทย ด้วยเงินสด ั ั 1,400 บาท สิ นทรัพย์ Cash A/C = หนี้สิน ปากกาไทย + ทุน เดบิตเพิ่ม | เครดิตลด เดบิตลด | เครดิตเพิ่ม เดบิตลด | เครดิตเพิ่ม 1,400 3,200 1,200 ค่าใช้จ่าย Purchase A/C เดบิตเพิม | เครดิตลด ่ 3,200 1,200 Cash Purchase Invoice 003 Stock Updating ที่เหลาดินสอ +200 1,400 www.krodysolution.com
 16. 16. การบันทึกบัญชีเบื้องต้น วันที่ 4 บริ ษททอฝัน ขายที่เหลาดินสอจานวน 100 อันเป็ นเงิน 1,000 บาทและยางลบ 500 อัน ั เป็ นเงิน 1,000 บาท ให้โรงเรี ยน รวมทั้งสิ้ น 2,000 บาท สิ นทรัพย์ โรงเรียน = หนี้สิน + ทุน เดบิตเพิม | เครดิตลด ่ เดบิตลด | เครดิตเพิม ่ เดบิตลด | เครดิตเพิ่ม 2,000 1,400 3,200 1,200 รายได้ Sale A/C ค่าใช้จ่าย Purchase A/C เดบิตลด | เครดิตเพิม ่ เดบิตเพิ่ม | เครดิตลด 2,000 3,200 Sale Invoice 001 Stock Updating ที่เหลาดินสอ -100 ยางลบ -500 1,200 1,400 www.krodysolution.com
 17. 17. การบันทึกบัญชีเบื้องต้น วันที่ 5 บริ ษททอฝัน ขายปากกาจานวน 100 อันเป็ นเงิน 400 บาทให้โรงเรี ยน ั สิ นทรัพย์ Cash A/C = หนี้สิน + ทุน เดบิตเพิ่ม | เครดิตลด เดบิตลด | เครดิตเพิ่ม เดบิตลด | เครดิตเพิ่ม 2,000 1,400 3,200 400 1,200 รายได้ Sale A/C ค่าใช้จ่าย Purchase A/C เดบิตลด | เครดิตเพิ่ม เดบิตเพิ่ม | เครดิตลด 2,000 3,200 Cash Sale Invoice 002 Stock Updating ปากกา -100 400 1,200 1,400 www.krodysolution.com
 18. 18. การบันทึกบัญชีเบื้องต้น วันที่ 6 บริ ษททอฝัน คืนปากกาจานวน 70 อันเป็ นเงิน 140 บาท กลับบริ ษทปากกาไทย ั ั สิ นทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน เดบิตเพิ่ม | เครดิตลด เดบิตลด | เครดิตเพิ่ม เดบิตลด | เครดิตเพิ่ม 2,000 1,400 140 3,200 400 1,200 ค่าใช้จ่าย Purchase Returns A/C เดบิตเพิ่ม | เครดิตลด 140 Purchase Returns 001 Stock Updating ปากกา -70 www.krodysolution.com
 19. 19. 3. ประโยชน์ ในการนา ERP/CRM มาใช้ • เกิดการปฏิรูปการทางาน-การบริ หารธุรกิจ • ั การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและความเหมาะสมให้กบกระบวนการทางธุรกิจ • การทาให้การบริ หารงานได้รวดเร็ ว ไวต่อเหตุการณ์ • การลดลงของค่าใช้จ่ายโดยรวมขององค์กร • ความสามารถในการรับรู ้สภาพการณ์โดยรวมของการบริ หารได้แบบ เรี ยลไทม์ www.krodysolution.com
 20. 20. 3. ประโยชน์ ในการนา ERP/CRM มาใช้ (ต่ อ) • ความสามารถในการปรับเปลี่ยนเพื่อให้องค์กรโดยรวมมีประสิ ทธิ ภาพ สู งสุ ด • ความสามารถในการตัดสิ นใจได้รวดเร็ วทันต่อเหตุการณ์ • การเป็ นตัวเองและความกระตือรื อร้นของพนักงาน • การใช้ความสามารถของพนักงานให้เกิดผลสาเร็ จ • การใช้ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานในการบริ หารองค์กรให้เกิดผล สาเร็ จ www.krodysolution.com
 21. 21. 4. ตัวอย่ างรายชื่อซอฟแวร์ ERP/CRM J.D. Market Share BAAN Edwards 3% 6% PeopleS oft 16% SAP 53% Oracle 22% www.krodysolution.com
 22. 22. 4. ตัวอย่ างรายชื่อซอฟแวร์ ERP/CRM (ต่ อ) www.krodysolution.com
 23. 23. 5. ประมาณการณ์ ต้นทุน Data TCO Conversions 15% Training and Change Reenginnering Management 43% 15% Software 15% Hardware 12% www.krodysolution.com
 24. 24. 6. สถาปัตยกรรมซอฟแวร์ New Continuous Process sustenance 1st Release high cost savings COST VALUE SCALE 2nd Release Customisation high cost MRP Implementation savings HealthCare Other verticals (3,000,000) Application Utilities Tools ERP/CRM (300,000) Application Server One time low cost savings Database LINUX Operating System (3,000) www.krodysolution.com
 25. 25. 6. สถาปัตยกรรมซอฟแวร์ (ต่ อ) Presentation Business Data Access Data Layer Layer Layer Layer Windows JAVA, MS SQL, Form VB.NET, Data MySQL, C#, C++, Access PostgreSQ PHP, Compone L, Oracle, Web Python, nt DB2,… Form Perl,… www.krodysolution.com
 26. 26. 6. สถาปัตยกรรมซอฟแวร์ (ต่ อ) Your Own Brand Customization & Extensions Open Source ERP • Scalable • Platform Neutral • All features of the underlying Open Source platform (e.g. J2EE, Data Dictionary WebServices) www.krodysolution.com
 27. 27. 6. สถาปัตยกรรมซอฟแวร์ (ต่ อ) Your Own Brand Customization & Extensions • Quote-to-Cash • Requisition-to-Pay • Customer Relations Open Source Management ERP • Partner Relations Management • Supply Chain Management Open Source • Performance Analysis Data Dictionary • Web Store www.krodysolution.com
 28. 28. 6. สถาปัตยกรรมซอฟแวร์ (ต่ อ) Your Own Brand Customization & • Customization Extensions • Screen • Reports Open Source • Components/Extension ERP • Helpdesk • Fixed Asset Open Source • Tax Management Data Dictionary • Payroll www.krodysolution.com
 29. 29. 6. สถาปัตยกรรมซอฟแวร์ (ต่ อ) • Rebranding and Owning for Your Own Brand Reselling Customization & • Never Acquired Extensions • Never Stop Development Open Source ERP Open Source Data Dictionary www.krodysolution.com
 30. 30. 6. สถาปัตยกรรมซอฟแวร์ (ต่ อ) Your Own Brand XYZ Solutions Customization & XYZ You pay Extensions Extensions for this only You pay Open Source for everything XYZ Business ERP Solution Open Source Open Source XYZ Application Data Dictionary Framework You get Money from this www.krodysolution.com
 31. 31. 7. ระบบบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) CRM Definition  What is CRM?  CRM (customer relationship management) is an information industry term for methodologies, software, and usually Internet capabilities that help an enterprise manage customer relationships in an organized way. For example, an enterprise might build a database about its customers that described relationships in sufficient detail so that management, salespeople, people providing service, and perhaps the customer directly could access information, match customer needs with product plans and offerings, remind customers of service requirements, know what other products a customer had purchased, and so forth. www.krodysolution.com
 32. 32. 7. ระบบบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) Traditional Structure www.krodysolution.com
 33. 33. 7. ระบบบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) Unified View of Customer www.krodysolution.com
 34. 34. 7. ระบบบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) Customer Services www.krodysolution.com
 35. 35. 7. ระบบบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) SugarCRM  Sugar Open Source enables organizations to efficiently organize, populate, and maintain information on all aspects of their customer relationships.  Sugar Open Source provides ◦ integrated management of corporate information on customer accounts and contacts ◦ sales leads and opportunities ◦ activities such as calls, meetings, and assigned tasks.  The system also offers a graphical Dashboard to track your sales pipeline, the most successful lead sources, and the month-by-month outcomes for opportunities in the pipeline. www.krodysolution.com
 36. 36. 7. ระบบบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) Core Features of SugarCRM  Customer Relationship Management: ◦ Account creation and management, with any number of Contacts associated with each Account; ◦ Activity history (Meetings, Calls, Tasks, Notes with optional file attachments, and Emails) is tracked for Contacts, Accounts, Leads, Opportunities and Cases; ◦ Tasks may be assigned to users, and automatic email notifications may optionally be sent to advise users of new tasks  Sales Force Automation: ◦ Summary view of upcoming Appointments, top Opportunities, open Cases, Leads, open Tasks, assigned Bugs, sales pipeline graph, monthly calendar, and a quick contact entry facility; ◦ Sales Lead creation and tracking, and conversion of sales Leads into Opportunities; and ◦ Graphical Dashboard display of Opportunity Pipeline, Lead Sources & Outcomes. www.krodysolution.com
 37. 37. 7. ระบบบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) Core Features of SugarCRM  Customer Service Tracking: ◦ A case management system that allows users to track customer problems and resolutions. Allows each problem to have a lifecycle of information to improve customer satisfaction; and ◦ Each case links to the related Account, Contacts, Notes, associated files, plus Call and Meeting activity history. ◦ A bug tracking system for managing bugs reported against different revisions of software.  News Service: ◦ An RSS news feeds module lets you select and manage your favorite news feeds, and display them on your My RSS News Feeds screen. www.krodysolution.com
 38. 38. 7. ระบบบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) Core Features of SugarCRM Corporate Calendar: ◦ Calendar view (by Day, Week, Month, or Year) of all corporate Activities, with an associated Task list; and ◦ Shared calendar for viewing other user’s calendars for avoiding scheduling conflicts. Interface Consolidation: ◦ The Portal module allows administrators and users to link external web sites and web applications into the Sugar Suite user interface, enabling Sugar Suite to become a unified information interface for its users. www.krodysolution.com
 39. 39. 7. ระบบบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) SugarCRM: Main Page www.krodysolution.com
 40. 40. 7. ระบบบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) SugarCRM: Account (Company/Entity) www.krodysolution.com
 41. 41. 7. ระบบบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) SugarCRM: Calendar www.krodysolution.com
 42. 42. 7. ระบบบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) SugarCRM: Calendar www.krodysolution.com
 43. 43. 7. ระบบบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) SugarCRM: Activities www.krodysolution.com
 44. 44. 7. ระบบบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) SugarCRM: Contacts www.krodysolution.com
 45. 45. 7. ระบบบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) SugarCRM: Accounts www.krodysolution.com
 46. 46. 7. ระบบบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) SugarCRM: Leads www.krodysolution.com
 47. 47. 7. ระบบบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) SugarCRM: Opportunities www.krodysolution.com
 48. 48. 7. ระบบบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) SugarCRM: Cases www.krodysolution.com
 49. 49. 7. ระบบบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) SugarCRM: Bug Tracker www.krodysolution.com
 50. 50. 7. ระบบบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) SugarCRM: RSS Feeder www.krodysolution.com
 51. 51. 7. ระบบบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) SugarCRM: Dashboard www.krodysolution.com
 52. 52. 8. ตัวอย่ างซอฟแวร์ ERP/CRM • SugarCRM • Ofbiz ERP/CRM (Overview) • Dolibarr ERP/CRM (Overview) • Adempiere ERP/CRM www.krodysolution.com
 53. 53. 8. ตัวอย่ างซอฟแวร์ ERP/CRM (ต่ อ) www.krodysolution.com
 54. 54. DEMO www.krodysolution.com
 55. 55. 9. กรณีศึกษา ERP/CRM สาหรับธุรกิจสิ่ งทอ Asia Garment & Fancy Art ปัญหา และ อุปสรรค ของการทาระบบ ERP • การเห็นความสาคัญของการนาระบบ ERP เข้ามาใช้ภายในองค์กร โดยที่ไม่ทาให้ ั User คิดว่า เป็ นการเพิ่มงานให้กบ User • การใช้ความอดทนค่อนข้างสู งในการทาความเข้าใจกับ User และปรับมุมมอง และ วิธีการ รวมถึงแนวคิดของ User ในการเข้ามาใช้ระบบ ERP • ต้องมีความกระตือรื อร้นค่อนข้างสูงในการเข้าไป Support User เพื่อให้ User เห็น ถึง ความจริ งใจที่ IT ต้องการ Support Program ให้ User สามารถใช้งานได้จริ ง www.krodysolution.com
 56. 56. 9. กรณีศึกษา ERP/CRM สาหรับธุรกิจสิ่ งทอ Asia Garment & Fancy Art ปัญหา และ อุปสรรค ของการทาระบบ ERP • ต้องเรี ยนรู ้และทาความเข้าใจธรรมชาติของ User ให้ดีในการใช้โปรแกรมเพื่อนา Idea มาปรับ และพัฒนาโปรแกรมของเราให้สมบูรณ์และใช้งานได้จริ ง • IT ต้องเรี ยนรู ้ Flow การทางานที่แท้จริ งของระบบ Garment ให้ออกไม่เช่นนั้นการ ที่จะทา ระบบให้สาเร็ จได้น้ นเป็ นไปได้ยากเพราะ IT จะแก้ปัญหาไม่จบและมอง ั ภาพไม่ออก ผลลัพธ์ที่ออกมา จะกลายเป็ นว่า ระบบไม่ Work • ปัจจัยสาคัญสาหรับ IT คือ ความจริ งใจ และ กาลังใจ ในการที่จะทาระบบ ERP ให้ สาเร็ จจริ งๆ นั้นก็คือ เป้ าหมายที่เราตั้งใจทาให้ระบบสามารถทางานได้จริ งนันเอง ่ www.krodysolution.com
 57. 57. 9. กรณีศึกษา ERP/CRM สาหรับธุรกิจสิ่ งทอ Asia Garment & Fancy Art ประโยชน์ของโปรแกรม ERP • เป็ นโปรแกรมที่เสี ยค่าใช้จ่ายถูกมากๆ ถ้าเทียบกับ ระบบ ERP อื่นที่ใช้ภายใน องค์กร > 20 เท่าตัว • สามารถใช้งานได้จริ ง เพราะใช้งานมาแล้ว 1 ปี เต็ม • ลดการทางานที่ซ้ าซ้อน เพราะไม่ตองมาลง Book อีกที ้ • สามารถติดตามงานได้ทุก Process ในขบวนการ Production www.krodysolution.com
 58. 58. 9. กรณีศึกษา ERP/CRM สาหรับธุรกิจสิ่ งทอ Asia Garment & Fancy Art ประโยชน์ของโปรแกรม ERP • เพิ่มศักยภาพของ User ในการทางาน และ การตรวจเช็คงาน • สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่ ระบบอื่นๆๆได้ง่าย เช่น ระบบ POS On Web เป็ นต้น • Save Cost ในส่ วนที่เป็ นการลงทุนทางด้าน Hardware เพราะระบบนี้ไม่จาเป็ น ที่ จะต้องใช้ Spec Computer ที่สูง ก็สามารถใช้งานได้ • Save Cost ในส่ วนที่เป็ นการลงทุนทางด้าน Network ถ้าองค์กรของเรามีหลายสาขา ไม่จาเป็ นที่จะต้องเช่า สาย Lead Line ขอแค่มี Internet และ set VPN Router ก็ สามารถจะเชื่อมโยงเห็นกันได้ เป็ นต้น www.krodysolution.com
 59. 59. 10. สรุป • ระบบ ERP เป็ นระบบที่จาเป็ นสาหรับผูประกอบการอุตสาหกรรมทุก ้ ขนาดในปั จจุบน หากไม่มี ERP ท่านจะไม่สามารถที่จะแข่งขันได้อีกใน ั อนาคตอันใกล้ การตัดสิ นใจเลือก ERP ของผูบริ หารควรเลือกระบบ ้ ERP ที่เป็ นระบบเปิ ด (Open Source) ใช้งานง่าย มีฟังก์ชนรองรับกับ ั่ เทคนิคการบริ หารการผลิตทั้งแบบ Push และแบบ Pull เช่นระบบ PowerCerv JIT (Just in Time) และคัมบัง (Kanban) ตลอดจนจะต้องหา บุคลากรได้อย่างไม่ลาบากเพื่อองค์กรจะได้ไม่มีปัญหาต่อการหา เจ้าหน้าที่ www.krodysolution.com
 60. 60. 10. สรุป (ต่ อ) • ERP ในปั จจุบนถูกนิยามใหม่เป็ น ERP Plus ดังนั้นจะต้องรองรับระบบ ั CRM (Customer Relationship Management) การใช้ระบบ ERP ให้มี ประสบความสาเร็ จนั้นมิใช่เพียงติดตั้งคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ หากแต่ ต้องนาความสามารถของ ERP นั้นปรับปรุ งการทางานขององค์กรของ คุณให้มีประสิ ทธิ ภาพอย่างแท้จริ ง เจ้าหน้าที่ผขายตลอดจนบริ ษทที่ ู้ ั ติดตั้ง ERP จะต้องมีความรู ้เชี่ยวชาญในธุรกิจของคุณอย่างแท้จริ ง ช่วย ให้คุณและองค์กรบรรลุวตถุประสงค์ดงกล่าวด้วยต้นทุนที่ต่าที่สุด หาก ั ั ผูบริ หารนาปั จจัยที่กล่าวมาทั้งหมดมาพิจารณาอย่างรอบคอบจะสามารถ ้ ตัดสิ นใจเลือกระบบ ERP ได้อย่างถูกต้องสาหรับองค์กรของคุณwww.krodysolution.com
 61. 61. 11. ถามตอบ www.KrodySolution.com ERP ชัยวัฒน์ รุ จิเมธาภาส c@krodysolution.com CRM โกศล รุ จิเมธาภาส r_kosol@hotmail.com www.krodysolution.com
 62. 62. จบการนาเสนอ www.krodysolution.com

×