Barska rivijera

1,205 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,205
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Barska rivijera

 1. 1. BARModeran grad širokih bulevara.okruzen mediteranskim rastinjem,predstavlja najvećiturističko-nautički centar na ulazu u Jadransko more O burnoj istoriji ovoga gradasvjedoče brojni kuturno-istorijski spomenici od kojih je najznačajniji Stari Bar, udaljen4km od obale. Ostaci nekadašnjeg grada danas su nijemi svjedoci mnogobrojnihosvajača i različitih kultura. Njegovu razglednicu danas čine: turistički objekti, restorani,sportski tereni, trgovine i marina od 1050 vezova. Dvije podjednako lijepe obale barskeopstine,Jadranskog mora I Skadaraskog jezera,morska duzine 40 km sa 9 km plaza Ijezersla duzine 65 km,spremne su da zadovolje raznovrsne ukuse turista.
 2. 2. SUTOMORESutomore je najpoznatije turističko mjesto barske rivijere nastalo od ribarskog naseljaprislonjenog uz dugu pješčanu plažu.Danas raspolaže brojnim hotelima, restoranima kao ivikend naseljima u zaledju. Od brojnih spomenika prošlosti najveću pažnju izaziva crkva sv.Tekle sa pravoslvnim i katoličkim oltarom i ostaci benediktinskog manastira na Ratcu.
 3. 3. ČANJČanj je turističko naselje u izolovanoj uvali sa hotelskim komplek.sima i plažom dugom1500m, prekrivenu bisernim pjeskom.U neposrednoj blizini, pristupačna samo sa mora, nalazi se Kraljičina plaža, jedna odnajljepših na Crnogorskom primorju.
 4. 4. DOBRE VODEDobra Voda sa plažom Veliki pjesak južno od Bara, prostor je prekriven vikendnaseljem u hladovini maslinjaka i agruma.
 5. 5. UTJEHAVal maslina - najužnija uvala barske opštine, sa brojnim vikendicama i restoranimapredstavlja mjesto gdje turisti uz dobru zabavu dočekuju zoru.
 6. 6. STARI BAR Nalazi se na strmoj litici, nepristupaĉnoj sa tri strane, u podnoţju planine Rumije. Odbrambeni poloţaj i izvor pitke vode, bili su najvaţniji razlozi što se Stari Bar, za razliku od ostalih gradova na primorju, našao na oko 4 km udaljen od morske obale. Ovaj grad, ĉiji su graĊani ţivjeli od zanatstva, trgovine i gajenja maslina izgraĊivan je sukcesivno tokom vjekova. Najstariji djelovi su na isturenom platou jedne hridi gdje se nalazi kapija grada u iz X-XI vijeka. Nedaleko odavde, izdvojena od naseljenog dijela, nalazi se Citadela koja je imala iskljuĉivo odbrambeni karakter. U gradu se i danas nalaze ostaci mnogobrojnih crkava razliĉitih stilova iz raznih perioda. Saĉuvani su temelji romanogotske katedrale Sv. ĐorĊa iz XI vijeka, zatim dvije gotske crkve Sv. Katarine i Sv. Venerande. Iz turskog perioda su barutana i amam. Zapadni dio grada utvrĊen je kasnije, najprije u XIV vijeku, a zatim u doba venecijanske uprave u XVI vijeku. U ovom dijelu grada nalaze se ruševine crkve Sv. Nikole koju je podigla najvjerovatnije u XIII vijeku Jelena Anţujska, ţena srpskog kralja Uroša. Na malom raskrsnom trgu u centaru grada, dobro oĉuvana crkva posvećena Sv. Jovanu Vladimiru. Izvan grada, sjeverno od gornje tvrĊave, nalaze se dobro oĉuvani ostaci akvadukta iz XVI i XVII vijeka vodovoda koji je dovodio vodu iz planine u grad. Najnovijim arheološkim istraţivanjima, otkrivena je keramika iz VIII-VI v.p.n.e. iz vremena kada je ovdje bilo ilirsko naselje.
 7. 7. VIRPAZARVirpazar Naselje podignuto na ušću rijeka Crmnice i Orahovštice. Prvi put se pominje1242. god. u povelji kralja Vladislava.Bilo je vaţan trgovaĉki centar. Od 1888. god. povezan je kolskim putem sa Barom, a od1908. god. i ţeljezniĉkom prugom uskog kolosjeka.Virpazar je jedna od prvih poštanskih stanica u Crnoj Gori. U tom periodu je imaopreko 20 trgovaĉkih i zanatskih radnji.Na uzvišenju nad Virpazarom nalaze se ostaci tvrĊave Besac, koju su sagradili Turci.U njegovoj blizini je mjesto Mijele, gdje je iskopavanjem naĊena velika praistorijskanekropola s grobnicama pokrivenim velikim kamenim ploĉama.Danas je Virpazar poznato izletište i tranzitna stanica za krstarenje po Skadarskomjezeru.
 8. 8. ATRAKCIJE DVORAC KRALJA NIKOLE IzgraĊen je 1885. godine, na samoj morskoj obali. Sastoji se od velikog dvorca, malog dvorca, kapele, straţarnica i zimske bašte. Godine 1910. dozidana je i prostrana plesna sala. U sklopu dvorca nalazi se i park sa velikim brojem mediteranskog rastinja (izmedju ostalog i plutino drvo). Pred dvorcem je bio izgradjen i veliki drveni gat, koji je sluţio za pristajanje brodova i jahti, na kojemu je kralj Nikola doĉekivao i ispraćao zna­ĉajne liĉnosti, koje su ga posjećivale na Cetinju. U periodu od 1866. do 1916. godine i sam je imao deset jahti. Jednu od njih, “Sibil” ku­pio je od romanopisca Ţil Verna, a njegova posljednja jahta “Rumija” potopljena je 1915. godine na mjestu današnje gradske marine od strane austro-ugarske topovnjaĉe. Danas je dvorac Zaviĉajni muzej. U parku dvorca lociran je voz “Ćiro” sa dvije lokomotive i dvoje putniĉkih kola, od kojih su jedna bila salonska kola kraljevske porodice, kao sjećanje na ţeljezniĉku prugu Bar Virpazar, koja je puštena u saobraćaj još 1908. godine. To je bila prva ţeljezniĉka pruga u Crnoj Gori uskog kolosjeka (duţine 43 km.) i prolazila je kroz tunel, koji je bio duţine 1969 m. Ovom prugom saobraćaj se odvijao do 1959. godine. Ovdje je i veliki cvjećarnik posebnog oblika nerĊajuće konstrukcije, poklon italijanskog kralja Emanuela, koji danas sluţi kao ugostiteljski objekat pod nazivom “Knjaţeva bašta”.
 9. 9. STARA MASLINAStara maslina na Mirovici predstavlja spomenik prirode koji je zakonom zaštićen1963. godine. Stara je preko 2.000 godina i smatra se najstarijim stablom u Evropi.Obim stabla je 10m. Legenda govori da su se oko masline odrţavali skupovizavaĊenih porodica i na tom mjestu dolazilo je do pomirenja.
 10. 10. SKADARSKO JEZERONajveće na Balkanskom poluostrvu. Nalazi se na jugoistoku Crne Gore u kotlini koju od mora odvaja planinaRumija. Duţina jezera iznosi 50 km, a širina 14 km. Površina mu nije uvijek ista. U proljeće i jesen kadanivo vode poraste površina je oko 500 km2, dok je ljeti pri niskom vodostaju površina oko 350 km2. Jezeroje graniĉno sa Albanijom. Crnoj Gori pripada 63,2%. Obala je razuĊena sa brojnim zalivima i ţivopisnimribarskim naseljima. Na jezeru se nalazi veliki broj ostrva popularno nazvanih gorice. Nedaleko od Virpazaraprema Krajini nalazi se veliki broj uvala sa pješĉanim plaţama od kojih je najpoznatija plaţa Murići duga560 m.Jezero predstavlja poseban eko-sistem sa velikim procentom moĉvarnih zona. Ljeti jezero izgleda kaoogromna zelena livada sa mnoštvom rascvjetalih lokvanja i drugom barskom vegetacijom. U jezeru ţivipreko 40 vrsta riba (šaran, ukljeva, jegulja...) i poznato je po raznovrsnosti ptica koje ţive oko jezera (270vrsta). Neke od njih su ugroţene vrste (pelikan, orao, ĉaplja, gnjurac, šljuka). Predstavlja poznato lovište.Iznad jezera se nalazi vidikovac sa kojeg se pruţa jedinstven pogled na panoramu jezera sa pjeskovitimplaţama, kestenovim šumama i razbacanim ostrvima.Brodićima se organizuju izleti - krstarenja Skadarskim jezerom. Bogata flora i fauna, kulturno-istorijskispomenici, ţivopisna naselja, kao i prilika da se probaju domaći specijaliteti: šaran, ukljeva, loza, ĉuvenocrmniĉko vino “vranac” predstavljaju poseban doţivljaj. Osobenost Jezera je i “Kasoronja”, biljka sa jestivimplodom, koje ima samo na Jezeru.
 11. 11. GODINJESelo Godinje nalazi se u Crmnici, kraju ĉija je tradicija gajenja vinove loze i proizvodnje ĉuvenog Crmniĉkogvina duţa od 500 godina. Danas je Godinje jedna od najoĉuvanijih ruralnih cjelina od istorijskog znaĉaja.Prvi pisani podaci vezani za Godinje datira­ju još iz XIII vijeka, a u selu su još vidljivi tragovi boravkadinastije Balšica iz XV vijeka. Dominira tradicionalna arhitektura, kamene kuce s voltovima i konobama kaoi objekti tipiĉni za nekadašnji naĉin ţivota, kao što su gumna i mlinovi.Kuĉe su zbijene i ĉine kompaktnu cjelinu koja podsjeĉa na srednjevjekovna utvrdena naselja, sapuškarnicama na zidovima i zidovima debelim i do jednog metra. Sada su prilagoĊene modernim uslovimaţivota, ali su, u najvećem dijelu saĉuvale stari oblik i spoljašnji izgled i prava su poslastica za zaljubljenike utradicionalnu arhitekturu, netaknutu prirodu i degustatore vrhunskog crmniĉkog vina.
 12. 12. CRKVE,MANASTIRI,DŽAMIJE MANASTIR BOGORODICE RATAČKEOstaci benediktanskog samostana Bogorodice Rataĉke iz XI vijeka. Nalazise na morskoj obali na samom kraju rta Ratac, izmeĊu Bara i Sutomora.Saĉinjavale su ga tri crkve, nekoliko zgrada zaštićenih odbrambenimzidovima i kulama. Od 1443. g. nalazio se pod mletaĉkom upravom, a1571. g. Turci su ga spalili i srušili. MANASTIR STARĆEVONa ostrvu Starĉevo u Skadarskom jezeru. Datira iz doba ĐurĊaBalšića. Osnovao ga je otac Makarije 1377. godine, koji je kaoisposnik ţivio na ostrvu, pa je po tome nazvan Starĉevo.Kompleks manastira se sastoji od crkve UspenjaBogorodice, zgrade konaka, pomoćnih objekata i ogradnog zida sakapijom i nekoliko pozidanih terasa. Manastir je bio prepisivaĉkicentar. Prepisivani su mnogi rukopisi, a koriĉile su se i ukrašavaleknjige u njemu. U ovom manastiru se nalazi grobnica štamparaBoţidara Vukovića Podgoriĉanina.Rekonstrukcijom dijela konaka istvaranjem uslova za ţivot, Starĉevo je sada naseljen i aktivanmanastir na jezeru.
 13. 13. MANASTIR MORAČNIKNalazi se na istoimenom ostrvu u Skadarskom jezeru. Prvi put se pominje1417. godine, u povelji Balše III. Manastirski kompleks su saĉinjavalecrkva posveĉena Sv. Bogorodici, zgrada konaka, trpezarija i visoka kula saĉetiri sprata, ograĊen kamenim zidom sa monumental-nom kapijom.MANASTIR BEŠKANalazi se u središnjem dijelu istoimenog ostrva u Skadarskom jezeru.Manastir se sastoji od dvije crkve, veće posvećene Sv. ĐOrĊu (14 v.) imanje posvećene Sv. Bogorodici (1440). Manastir je zaduţbina ĐurĊa IIStanimirovića - Balšića. Manastir Beška, kao i manastir Starĉevo, je biopoznat po intenzivnoj prepisivaĉkoj djelatnosti. Tamo je nastao Goriĉkizbornik, vjersko- pouĉni rukopis, ĉiji je sastavljaĉ Nikon Jerusalimac.MANASTIR PREČISTA KRAJINAJedan od najzanačajnijih spomenika u Crnoj Gori. Ostaci manastirasa crkvom posveće­nom Uspeniju Bogorodice, nalaze se u blizinimjesta Ostros, na obali Skadarskog jezera. Crkva se prvi put pominjekrajem X vijeka, u Ljetopisu Popa Dukljanina. Manastir je osnovaoknez Vladimir za koga je vezana legenda o tragičnoj ljubavi njega iprelijepe Kosare, kćerke makedonskog cara Samuila.Manastir jejedno vrijeme bio sjedište Zetske mitropolije, da bi krajem XVI vijekabio srušen. U njegovoj blizini u mjestu Ostros nalazi se bunar živevode koji datira iz 1001. godine a koji i danas snabdijeva stanovništvookolnih sela pitkom vodom.
 14. 14. MANASTIR DONJI BRČELINalazi se u istoimenom selu, sa crkvom posvećenom Sv. Nikoli. Manastir jepodignut u XV vijeku. Ispod poda hrama izgraĊena je zasvoĊena prostorija ukoju se ulazi kroz otvor formiran u podu oltarskog prostora. Vjeruje se da jeova prostorija u vrijeme Šćepana Malog, sluţila kao tamnica. Kasnije je uovoj crkvi ubijen i sahranjen Šćepan mali. U ovom manastiru radila je školakoja je preseljena iz manastira Gornji Brĉeli. MANASTIR GORNJI BRČELINalazi se u istoimenom selu, po kome i nosi ime. Osnovao ga je početkomXVIII vijeka Vladika Danilo, kao svoju zimsku rezidenciju. U okviru manastirase nalazi crkva posvećena Pokrovu Bogorodice i u njoj ikonostas, rad PetraČolanovića iz 1928. godine. Manastirske zgrade i crkva su opasane visokimkamenim zidom sa glavnom kapijom na južnoj strani. Na zidu, uz kapiju, sanjene istočne strane, podignut je jednodjelni zvonik na preslicu. Zgrada starogkonaka, formirana je kao tipična crmnička kuća sa karakterističnim voltovimai terasom. Pri manastiru je 1863. godine osnovana škola, koja je kasnijepreseljena u obliznji manastir Donji Brčeli. BARSKI TRIKONHOSPodizanje ove crkvene graĊevine vezuje se za period Justinijanove epohe (VIvijek). Oĉuvani zidovi graĊevine doseţu visinu do 1 m. Prilikom istraţivaĉkihradova na Crkvi, pronaĊeni su fragmenti dekorativne kamene plastike inekropola.
 15. 15. MANASTIR RIBNJAKManastir Ribnjak nalazi se u selu Zupci. Na mjestu današnjeg manastira Ribnjakpostojali su ostaci crkve koju je po legendi podigla Jelena Anţujska Nemanjić.Manastir saĉinjavaju: crkva posvećena sv. Vasiliju Ostroškom, krstionica i konak.Gornja crkva iznad manastira Ribnjak, na brdu Gradac, posvećena je Ĉasnomkrstu a podignuta je nakon borbi za osloboĊenje 1877-78. Priĉa se da je kraljNikola ovdje dolazio da bi pratio operacije za osloboĊenje. Crkvu koja se nalazi nabrdu podigli su dva serdara i jedan senator kneţevine Crne Gore krajem XIX ipoĉetkom XX vijeka kao zavjet posle oslobodilaĉkih ratova. Višegodišnja tradicijaodlaska na Ribnjak na dan Sv. Vasilija Ostroškog 12. maja, interesantna je i zabrojne turiste.CRKVA SV. NIKOLEU njoj je smještena Barska nadbiskupija, koja je osnovana 1089. godine, što jepotvrdio Papa Klement III, time što je poslao Palij (ogrtaĉ), Arhiepiskopudukljanske stolice i potĉinio mu tri episkopije(Bar, Kotor, Ulcinj, Svaĉ, Skadar, Drivostu, Pilot), a zatim i drţave Srbiju, Bosnui Travuniju. Barski nadbiskup ima titulu Primas srpski.CRKVA SVETE TEKLESazidana je od lomljenog kamena u XIII vijeku. Prvobitno je bilapravoslavna, da bi poslije unijašenja dobila i drugi, katoliĉki oltar. Ova crkva idanas ima dva oltara, a posjećuju je i na njenom groblju se sahranjujupripadnici obije vjeroispovijesti.
 16. 16. DŽAMIJA OMERBAŠIDANalazi se u Starom Baru. Nastala je krajem XVII vijeka. JednostavnograĊena, pravougaone osnove, sa minaretom prizidanim uz jugozapadni zid.Pored dţamije na ulazu u kompleks, sagradjeno je u XVII vijeku Derviš-Hasanovoturbe. Uz njega je prizidana manja prizemna zgrada, koja je sluzila kao stambeniobjekat. Pored ulaza je izgradjena i javna ĉesma, a kasnije i dţamijska kućanamijenjena za boravak hodţe ili imama. Cijeli prostor je ograĊen kamenim zidom.
 17. 17. AKVADUKTAkvadukt se nalazi sa sjeverne strane Starog Bara. IzgraĊen je u vrijeme Turaka (XVII vijek) i sluţio je da seu grad dovede voda sa izvorišta udaljenog oko 3 km. Konstrukcija se sastoji od 17 većih lukova razliĉitihraspona, koji se oslanjaju na isto toliki broj masivnih stubova. Na gornjoj površini akvadukta formiran jekanal u koji su postavljene medjusobno povezane keramiĉke cijevi (preĉnika oko 12 cm. i duţine 30 cm.).Gradjen je od lomljenog i grubo tesanog kamena. Sliĉan mostu, predstavlja impozantan spomenik, jedini tevrste u Crnoj Gori. Akvadukt je obnovljen poslije zemljotresa 1979. godine pa se i danas moţe staviti ufunkciju.
 18. 18. PLAŽE KRALJIČINA PLAŽAKRALJIĈINA PLAŢA nalazi se uneposrednoj blizini ljetovališta Ĉanj, nasamom sjeveru opštine. Do ove male, aliatraktivne plaţe moţe se doći jedino smora. Okruţena je sedimentnim stijenama.Zbog ambijenta, prekrasnog pijeska ikristalno ĉistog mora bila je omiljena plaţacrnogorske kraljice Milene za vrijemeboravka u dvorcu na Topolici.Kraljica nije sama išla na kupanje, već jepratila dvorska svita i perjanici. Oni su sekupali, odvojeno, na susjednoj plaţi koja jenazva¬na Perjaniĉka plaţa. To je malaskrovita uvala odvojena visokim stijenamakojoj se, takoĊe, moţe prići samo s mora.
 19. 19. CRVENA PLAŽACRVENA PLAŢA - Nalazi se u malojuvali izmeĊu Sutomora i Bara. Nazivje dobila po izrazito crvenoj bojipijeska. Duţina plaţe je 50m,površina je 600 m2.Za ovu plaţu je vezana legenda, da suse na visokoj litici iznad nje skupljalemorske nimfe Nereide i ĉešljale kosekoralnim ĉešljevima. Njihov smijeh ipjesma ĉula se nadaleko, ali o tomese nije smjelo govoriti jer bi ljudionijemSUTOMORESUTOMORSKA PLAŽA - Dužine1.200 metara, ukupne površine56.000 m2. Pijesak sa ove plažepomaže u liječenju reumatskihoboljenja.
 20. 20. ČANJČANJ - BISERNA OBALA dužine je1.100 metara, a površine 55.000 m2.Pokrivena je debelim naslagamasitnog i raznobojnog pijeska po čemuje i dobila ime.ŠTRBINEŠTRBINE - Šljunkovita plaža nedalekood Sutomora, dužine 100 m, površine1.700 m2.MALJEVIKMALJEVIK - Šljunkovita plaţaizmeĊu Ĉa¬nja i Sutomoraduţine 330 m, površina 1.200m2.
 21. 21. GRADSKA PLAŽA BARGRADSKA PLAŽA nalazi se u samom graduispred hotela “Topolica”. Dužine je750m, površine 21.000 m2ŽUKOTRLICAŽUKOTRLICA - Šljunkovita plaža dužine 1.000m, površine 55.000 m2. Plaža je dobila imezato što se na njoj potapala žukva u more, dabi se razmekšala, odnosno “trlila” i tako sepripremala za tkanje.
 22. 22. VELIKI PIJESAKVELIKI PIJESAK nalazi se najugu barske opštine na 10-om km upravcu Ulcinja. Dužine 380m ipovršine 12.700 m2.UTJEHAUTJEHA - VAL MASLINAnalazi se izmeĊu Bara iUlcinja, duţine 200m, površine5.200m2.CRVENA STIJENACRVENA STIJENA - Mala skrovitaplaža smje¬štena iza brdaVolujica. Prilaz je mogud jedinos mora.
 23. 23. MURIDIMURIDI - Najveda i najljepša pješčana plažana obali Skadarskog jezera, dužine 560m. PJEŠAČAC PJEŠAČAC - Pješčana plaža, površine 500 m2, na obali Skadarskog jezera.
 24. 24. MAPA PLAŽA
 25. 25. MANIFESTACIJE .BARSKI LJETOPISOdržava se u Baru od 1988. godine tokom jula i avgusta, a predstavlja multimedijalni festival raznovrsnog sadržaja:pozorišne predstave, likovne izložbe, književne večeri, koncerti. “Mediteranski sajam knjiga” održava se u sklopu“Barskog ljetopisa” od 2003. g. kao najbolja ilustracija i odbrana prostora u kojem je nastao prvi, pisani, slovenskispomenik “Barski rodoslov”.LJETO SA ZVIJEZDAMATokom jula i avgusta Turistiĉka organizacija Bar organizuje muziĉke koncerte sa izvoĊaĉima iz Crne Gore ibivših YU republika. Koncerti se odrţavaju na šetalištu kralja Nikole u Baru.INTERNACIONALNI TV FESTIVALOdržava se od 1995. godine u novembru mjesecu i predstavlja smotru televizijskih ostvarenja i autorskih kreacija izcijelog svijeta.SUSRETI POD STAROM MASLINOMTradicionalna manifestacija, koja se održava od 1987. godine u novembru, a ¬posve¬dena je dječjem stvaralaštvu istvaralaštvu za djecu. Djeca se predstavljaju literarnim i likovnim radovima na temu “Maslina, mir, prijateljstvo’’.MASLIIJADAOdržava se početkom decem¬bra u Starom Baru. Predstavlja smotru čuvenih proizvoda sa ovog područja:maslina, maslinovog ulja i agruma upotpunjenu izložbom narodnih nošnji i kulturno zabavnim programom.DANI ZAGRAĐAManifestacija zabavnog karaktera koje se odţava tokom jula i avgusta u naselju ZagraĊe i upotpunjava turistiĉkuponudu Sutomora.
 26. 26. MOTORIJADA U SUTMORUOdržava se tokom prve polovine maja i septembra, okuplja motoriste iz zemlje i sa prostora bivše SFRJ.PORT CUPMeĊunarodni odbojkaški turnir za ţene, koji se odrţava u Baru, u avgustu, poĉev od 1992. godine .FESTIVAL VINA I UKLJEVE Održava se u Virpazaru u decembru. To su zabavne manifestacije različitog karaktera, u čast Skadarskogjezera, njegove ribe i čuvenog crmničkog vina.DANI MRKOJEVIDAManifestacija koja se odr¬žava poslednje nedjelje jula u Pečuricama. Uz bogat kulturno za¬bavni program brojnigosti se mogu upoznati sa bogatom baštinom i tradicijom ovog kraja.SUSRETI POLJOPRIVEDNIKA,VINOGADARA,VODARA I PČELARAManifestacija koja,uz prigodan kulturno-zabavni program.promoviše poljoprivredne proizvode iz regije Skadarskog jezera.Održava se u Virpazaru početkom septembra.CRMNIČKE SPORTSKE IGREManifestacija takmičarskog karaktera u nekoliko sportskih disciplina. Održava se u Virpazaru, svakogvikenda, od polovine jula do polovine avgusta.BAR GITAR FESTZimska škola gitare čiji je cilj okupljanje najboljih mladih gitarista i profesora iz zemlje i okruženja. Održava se ujanuaru u Baru.DANI EKOLOGIJE,TURIZMA I KULTUREOdržava se u Muridima u julu, a predstavlja svojevrsnu promociju turizma na Skadarskom jezeru.
 27. 27. PLIVAČKI MARATONOdržava se od 1988. godine u avgustu kao tradicionalna sportska manifestacija koju čini plivački maraton narelaciji Sutomore (Hotel “Sozina”) - Bar (Hotel “Topolica”) u dužini od 5 km.MEĐUNARODNI ATLETSKI MITINGTradicionalna sportska manifestacija koja se održava prvog maja na sportskim terenima Madžarica u BarNOD UTJEHEManfestacija zabavnog karaktera koja se održava početkomavfusta u uvali Utjeha,nadomak Bara.PRISTANU S LJBUAVLJUOdržava se krajem avgusta.Uz bogat kulturno-zabavni program Pistanjani vradaju uspomene na grad na čijimtemeljima je izgrađen savremeni Bar.
 28. 28. SMJEŠTAJ HOTEL PRINCESSSmješten na najatraktivnijem dijelu Bara, uz šetalište, pored mora, hotel je okružen zelenilom, Muzejom (nekadašnjimdvorskim kompleksom) i sportskim terenima.Ime „Princess“ je dobio po princezama, lijepim i obrazovanim kderimacrnogorskog kralja Nikole, koje su se u svoje vrijeme odmarale na ovom prostoru, a svojim udajama povezale Crnu Goru sauticajnim evropskim dvorovima krajem XIX i na poĉetku XX vijeka.Hotelske sobe i apartmani su udobni i modernodizajnirani, sa izvanrednim pogledom na morsku puĉinu, park ili na planinske vrhove u zaleĊu grada.Hotel raspolaţe sa 135soba, od kojih su: 72 povezane sobe, 39 soba sa francuskim leţajem, 33 sobe sa King size krevetima, 12 Deluxe Suite (85m?), 15 Junior Suite (50 m?) i dvije (2) sobe prilagoĊene potrebama lica sa invaliditetom. Sobe, visokog komfora, posjeduju:mini-bar, klima ureĊaj, satelitski i kablovski TV program, sef , potreban accesoar i room service na zahtjev gosta. Svaka sobaima vlastitu terasu sa pogledom na more, park ili na planineu.Hotel „Princess“ ima sopstvenu kamenito-pjeskovitu plažu nakojoj dete se opustiti uz korišdenje plažnog mobilijara i rekvizita za uživanje na vodi, a plažni bar privlači hladovinom, osvježavajudim pidima i muzikom.Otvoreni i zatvoreni bazen pružide vam idealne uslove za rekreaciju i uživanje u ljetnjem izimskom periodu.
 29. 29. OSTALOHOTEL SIDROHOTEL PHAROS ŠUŠANJHOTEL ADRIAHOTEL MDHOTEL VALHOTEL TALAS
 30. 30. SUTOMOREHOTEL KORALIHOTEL JUŽNO MOREHOTEL INEX BISERNA OBALAHOTEL SIRENA MARTAHOTEL SVETLANAHOTEL SRBOBRANHOTEL SOZINAHOTEL LOVĆENHOTEL JADRANHOTEL NIKŠIĆHOTEL SVETI NIKOLAHOTEL CASA BIANCA
 31. 31. ČANJHOTEL BISERNA OBALAHOTEL INHOTEL VIL A FONTANAHOTEL VILA BABOVIĆHOTEL GALEBHOTEL DANAHOTEL NIŠHOTEL MONTENEGRO
 32. 32. UTJEHA RUŽA VJETROVAHotel Resort Ruža Vjetrova, osnovan je 2009. godine sa namjerom da gostima pruži iskustvo prirode. Stvarajući poseban odnos prirode i kulture, u ambijentu jedinstvenom po svom konceptu ielementima dizajna, omogućava gostima autentično, intimno iskustvo.Miks kulturnih, geografskih i istorijskih sadržaja, širok spektar usluga, nude atmosferu savršene ugodnosti iraznolikosti. Lokacija Hotel Resorta ‘’Ruža Vjetrova’’ Dobra Voda, nalazi se na 12 km od Bara prema Ulcinju, i na 15km od Ulcinja. U blizini mjesta, nalazi se Ada Bojana, najveća pješčana plaža na crnogorskom primorju, prelijepoSkadarsko jezero, kao i mistični Stari Bar. Rt na kojem se Hotel resort nalazi, poznat je po svom čistom vazduhu ivodi. Rt je svojevrsna vazdušna banja, sastajalište ruže vjetrova, po kojem je ovo mjesto i dobilo ime. Ovo mesto jepoznato i po odličnom ronjenju. Posebna mikroklima koje ovo mesto posjeduje, donosi prijatnost našim gostima, a toje nešto čime se zaista ponosimo.Apartmani su podijeljeni na:crvene.narandžaste.plave.crno-bijele i zelene.Hotel imamediteranki restoran,konobu.mini zoo-vrt,plažni minibar,bazeme,teniske terene,teren za mali fudbal.Kao i welnesscentar.
 33. 33. HOTEL KALAMPERHOTEL ŠEJLAHOTEL DE LARAHOTEL RHOTEL VDIKOVACHOTEL EL MAR VIRPAZARHOTEL PELIKANHOTEL 13 JUL
 34. 34. RADIO:VASILIJE KRIVOKAPID

×