การตรวจสอบคุณภาพข้อสอบอัตนัย

11,105 views

Published on

0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
11,105
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
196
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การตรวจสอบคุณภาพข้อสอบอัตนัย

 1. 1. การตรวจสอบคุณภาพข้อสอบอัตนัย วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมราชมังคลา พาวีเลียน บีช รีสอร์ท สงขลา โดย ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์
 2. 2. การตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบอัตนัย ระยะก่อนนาเครื่องมือวัดไปใช้วัด • ความตรงของข้อสอบอัตนัยทั้งฉบับ • ความเป็นปรนัยของข้อคาถาม และ • ความถูกต้องสอดคล้องกับเทคนิคการสร้าง ระยะหลังจากที่นาเครื่องมือไปใช้วัด • ค่าความยากของข้อคาถาม • ค่าอานาจจาแนกของข้อคาถาม • ค่าความเที่ยงหรือความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
 3. 3. วิธีเชิงเหตุผล ระยะที่ 1 การตรวจสอบก่อนการนาเครื่องมือไปใช้วัด ความตรง คือคุณลักษณะที่เครื่องมือสามารถวัดพฤติกรรมได้ ตรงตามเนื้อหาสาระ และจุดประสงค์ของการวัด ความเป็นปรนัย คือความชัดเจนรัดกุมของคาถาม สื่อ ความหมายได้ตรงกัน มีคาตอบที่แน่นอนและมีเกณฑ์การ พิจารณาคะแนนเป็นมาตรฐานเดียวกัน ความถูกต้องตามเทคนิค คือโครงสร้างโดยรวมของเครื่องมือ มีลักษณะถูกต้องตามรูปแบบที่ดีของเครื่องมือชนิดนั้น
 4. 4.  การ การความตรงของข้อสอบ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อ คาถามกับวัตถุประสงค์ (IOC = Index of Item-Objective Congruence) ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนพิจารณาความ สอดคล้องหรือไม่สอดคล้องของข้อคาถามรายข้อ (สอดคล้อง ไม่แน่ใจ ไม่สอดคล้อง)แล้วนาผลรวมรายข้อมา หาค่าเฉลี่ยที่เรียกว่า ดัชนี IOC
 5. 5. IOC = ΣR เมื่อ IOC คือ ดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามกับตัวชี้วัด ΣR คือ ผลรวมของความเห็นผู้เชี่ยวชาญ N คือ จานวนผู้เชี่ยวชาญ โดยการให้คะแนนของความเห็นผู้เชี่ยวชาญมีความหมายดังนี้ +1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามสอดคล้องกับตัวชี้วัด 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามสอดคล้องกับตัวชี้วัด -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณาคือ ค่า IOC ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป ถือว่าข้อคาถา สอดคล้องกับตัวชี้วัดค่า IOC ต่ากว่า .50 ควรปรับปรุง หรือตัดทิ้ง
 6. 6. ตัวชี้วัด มฐ ค 4.2 ม.2/2 ข้อคาถาม ผลการพิจารณา ข้อเสนอแนะ (+1) (0) (-1) แก้สมการเชิง เส้นตัวแปร เดียวอย่าง ง่าย (0) จากสมการ 2x + 3 = 5 แล้ว 5x มีค่า เท่าไร จง แสดงวิธีทา ตัวอย่างการตรวจสอบความตรงของข้อสอบ
 7. 7. ข้อ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ รวม IOC ผลการ ประเมิน1 2 3 4 5 1 1 0 1 1 1 4 .80  2 -1 1 1 -1 1 1 .20  3 1 1 1 1 1 5 1.00  4 0 0 0 0 0 0 0  5 -1 -1 -1 -1 -1 -5 -1  … ตัวอย่างการตรวจสอบความตรงของผู้เชี่ยวชาญ 5 คน
 8. 8. วิธีเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ ข้อสอบรายข้อ การวิเคราะห์ ข้อสอบทั้งฉบับ
 9. 9. ระยะที่ 2 การตรวจสอบหลังจากการนาเครื่องมือไปใช้วัด ค่าดัชนีความยาก คือ ค่าที่แสดงถึงความยาก-ง่าย ของคาถาม แต่ละข้อ ว่ามีมากน้อยอยู่ในระดับใด ยอมรับได้ตามเกณฑ์ หรือไม่ ใช้พิจารณากับข้อคาถามในแบบทดสอบเท่านั้น ค่าดัชนีอานาจจาแนกคือ เป็นค่าแสดงคุณลักษณะที่ข้อคาถาม แต่ละข้อ สามารถจาแนกผู้เรียนออกตามพฤติกรรมที่แตกต่าง กันได้ นิยมใช้พิจารณากับข้อคาถามในแบบทดสอบ ความเชื่อมั่นหรือความเที่ยง คือ คุณลักษณะของเครื่องมือที่ทา ให้ได้ผลของการวัดอย่างคงที่แน่นอนหรือคงเส้นคงวา วิธีเชิงปริมาณ
 10. 10. วิธีเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ ข้อสอบรายข้อ การวิเคราะห์ ข้อสอบทั้งฉบับ
 11. 11. ค่าดัชนีความยากและอานาจจาแนก ดัชนีความยาก เป็นค่าที่บอกให้รู้ว่าข้อสอบข้อนั้นง่าย หรือยากขนาดไหน โดยใช้สัดส่วนของคนที่ตอบข้อสอบ ข้อนั้นถูก ดัชนีอานาจจาแนกเป็นค่าบอกให้รู้ว่าข้อสอบข้อนั้น สามารถจาแนกผู้เรียนที่เป็นผู้รู้ กับผู้ไม่รู้ได้แม่นยา เพียงใด
 12. 12. ค่าดัชนีความยากและอานาจจาแนก การคานวณค่าดัชนีความยากและอานาจจาแนกของ ข้อสอบอัตนัยโดยใช้สูตรของ D.R.Sabers (1970) การวิเคราะห์ข้อสอบอัตนัยจะต้องทาการ แบ่งกลุ่มนักเรียนที่เข้าสอบออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม เก่ง (กลุ่มสูง) และกลุ่มอ่อน (กลุ่มต่า) โดยใช้เทคนิค 25 % ของจานวนนักเรียนที่เข้าสอบ
 13. 13. ดัชนีค่าความยาก (PE) มีสูตร ดังนี้ ดัชนีค่าอานาจจาแนก (D) มีสูตร ดังนี้ )minXmax2N(X )min(2NXLSuS EP    )minXmaxN(X LSuS D   
 14. 14. ความหมายของสัญลักษณ์ เมื่อ PE แทนดัชนีค่าความยาก SU แทนผลรวมของคะแนนกลุ่มเก่ง SL แทนผลรวมของคะแนนกลุ่มอ่อน N แทนจานวนผู้เข้าสอบของกลุ่มเก่งหรือกลุ่มอ่อน (เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง) Xmax แทนคะแนนที่นักเรียนทาได้สูงสุด Xmin แทนคะแนนที่นักเรียนทาได้ต่าสุด D แทนดัชนีค่าอานาจจาแนก
 15. 15. ตัวอย่าง แบบทดสอบอัตนัยฉบับหนึ่งหลังจากที่นาไปทดสอบกับ นักเรียนและตรวจให้คะแนนแล้วจึงทาการแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนด้วยเทคนิค 25 % จากข้อมูล ในตารางข้างล่างเป็นคะแนนของข้อสอบข้อที่ 1 (ซึ่งมีคะแนน เต็มเท่ากับ 5 คะแนน) จงหาค่าความยากและอานาจจาแนก
 16. 16. คะแนน กลุ่มเก่งหรือกลุ่มสูง คะแนน กลุ่มอ่อนหรือกลุ่มต่า f fx f fx 5 6 30 5 0 0 4 10 40 4 2 8 3 4 12 3 6 18 2 0 0 2 10 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 รวม 20 82 รวม 20 46
 17. 17. )minXmax2N(X )min(2NXLSuS   0)20(52 0)20(24682   200 88 PE = = = .44 = ข้อสอบอัตนัยข้อที่ 1 มีค่าความยากเท่ากับ 0.44 ตัวอย่างการคานวณค่าความยาก
 18. 18. D = = = .36 = ข้อสอบอัตนัยข้อที่ 1 มีค่าอานาจจาแนกเท่ากับ 0.36 ตัวอย่างการคานวณค่าอานาจจาแนก )minXmaxN(X LSUS   0)20(5 4682   100 36
 19. 19. การแปลความหมายค่าความยากง่าย ค่า PE ต่ากว่า 0.20 แสดงว่า ข้อสอบยากเกินไป ค่า PE = 0.20-0.39 แสดงว่า ข้อสอบค่อนข้างยาก ค่า PE = 0.40-0.59 แสดงว่า ข้อสอบยากปานกลาง ค่า PE = 0.60-0.80 แสดงว่า ข้อสอบค่อนข้างง่าย ค่า PE มากกว่า 0.80 แสดงว่า ข้อสอบง่ายเกินไป
 20. 20. การแปลความหมายค่าอานาจจาแนก ค่า D ติดลบ แสดงว่า ข้อสอบมีอานาจจาแนกผิดใช้ไม่ได้ ค่า D = 0.00-0.19 แสดงว่า ข้อสอบมีอานาจจาแนกต่า ค่า D = 0.20-0.39 แสดงว่า ข้อสอบมีอานาจจาแนกปานกลาง ค่า D = 0.40-0.59 แสดงว่า ข้อสอบมีอานาจจาแนกค่อนข้างสูง ค่า D ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป แสดงว่า ข้อสอบมีอานาจจาแนกสูง
 21. 21. วิธีเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ ข้อสอบรายข้อ การวิเคราะห์ ข้อสอบทั้งฉบับ
 22. 22. การวิเคราะห์ความเที่ยงของแบบทดสอบ ความเที่ยง เป็นคุณสมบัติที่แบบทดสอบให้ผลการวัดคงที่ แน่นอน ถ้านาแบบทดสอบไปวัดกับกลุ่มเดิมจะได้ผลการวัด เหมือนเดิม มีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง 1 เกณฑ์ที่ใช้ได้คือ ค่า สัมประสิทธิ์ความเที่ยงตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป วิธีการหาความเที่ยงที่ใช้ในทางปฏิบัติ คือ การหาความ สอดคล้องภายใน (Internal Consistency) โดยนาแบบทดสอบ ฉบับเดียวไปทดสอบกับผู้เรียนเพียงครั้งเดียว แล้วนาผลการ สอบมาคานวณ
 23. 23. สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค สามารถใช้ประมาณค่า สัมประสิทธิ์ความเที่ยงของแบบทดสอบหรือแบบวัดใด ๆ ที่ไม่ได้ กาหนดคะแนน 0 , 1 สูตรที่ใช้คานวณของคะแนนรายข้อและ คะแนนรวมทั้งฉบับเป็นหลัก เมื่อ α แทน สัมประสิทธิ์ความเที่ยง k แทน จานวนข้อสอบทั้งฉบับ Si 2 แทน แทนความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ Sx 2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ วิธีของครอนบัค (Lee J. Cornbach)             2 2 1 1 x i S S k k 
 24. 24. คนที่ 1 2 3 4 5 x x2 1 2 3 4 5 6 7 8 4 3 2 2 4 4 4 2 3 4 2 3 4 4 4 3 1 2 3 2 3 3 3 1 1 2 3 3 4 3 4 2 2 3 2 3 2 2 3 1 11 14 12 13 17 16 18 9 121 156 144 169 289 256 324 81 25 85 0.98 27 95 0.55 18 46 0.97 22 68 1.07 18 44 0.50  2 ix  ix 2 iS    1540,110 2 xx
 25. 25.    1540,110 2 xx 02.0)02.0( 4 5 )98.01( 4 5 93.3 89.3 1 45 5 1 1 93.3 )18(8 )110()1540(8 89.350.007.179.055.098.0 50.0,07.1,79.0,55.0,,, 98.0 60 55 56 625680 )18(8 )25()85(8 )1( )( 2 2 2 2 2 2 5 2 4 2 3 2 2 2 2 1 22 2                                      x i x i ii i S S k k S S SSSS S NN xxN S  แบบทดสอบฉบับนี้มีสัมประสิทธิ์ความเที่ยงเท่ากับ 0.02 แทนค่าในสูตร
 26. 26. การวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรม SPSS
 27. 27. กรอกข้อมูล โดยให้แถวแทนการตอบของนักเรียน 1 คน คอลัมภ์เป็นข้อ
 28. 28. Analyze-->Scale-->Reliability Analysis
 29. 29. ดับเบิ้ลคลิกเพื่อส่งตัวแปรไปวิเคราะห์
 30. 30. Model ……Alpha Statistics…….
 31. 31. Out put…
 32. 32. สารสนเทศที่สาคัญ Cronbach’s Alpha ความยากง่าย
 33. 33. สารสนเทศที่สาคัญ ค่าเฉลี่ยรวมเมื่อตัดข้อนั้น ค่าอานาจจาแนกรายข้อ ค่าความแปรปรวนเมื่อตัดข้อนั้น ค่าความเที่ยงเมื่อตัดข้อนั้น
 34. 34. สวัสดี

×