การนำเสนอผลการวิจัย

28,242 views

Published on

บรรยายในวิชาวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
เรื่อง การนำเสนอผลการวิจัย : การนำเสนอผลการวิเคราะห์ สรุป และอภิปรายผลการวิจัย
หลักสูตรปริญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มรพส.

Published in: Education

การนำเสนอผลการวิจัย

 1. 1. การนาเสนอผลการวิจัย ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์
 2. 2. หลักการการนาเสนอผลการวิจัย การนาเสนอผลการวิจัยในรายงานการวิจัยจะปรากฏอยู่ในส่วนของผลการวิเคราะห์ข้อมูล และส่วนสรุปและอภิปรายผลการวิจัย ซึ่งมีหลักการนาเสนอผลการวิจัยดังนี้ 1. นาเสนอตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 2. นาเสนอผลตามข้อค้นพบจากการวิจัย 3. รูปแบบหรือวิธีการนาเสนอเรียบง่าย เน้นความชัดเจน 4. ใช้ภาษานาเสนอที่ชัดเจนถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา
 3. 3. ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานวัตถุประสงค์ของการวิจัย1. เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ พื้นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดสื่อประสม3. เพื่อประเมินชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 4. 4. ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานสมมติฐานของการวิจัย1. ประสิทธิภาพชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานไม่ต่ากว่า 80/802. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดสื่อประสม3. ชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐานมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป (>3.5)
 5. 5. ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน กรอบแนวคิดในการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัยเกี่ยวกับสื่อมักจะ บริบท ชุอสื่อประสม เกิดการสับสนว่าอะไรคือตัวแปรต้น/ตาม • หากเป้าหมายต้องการสื่อที่มีประสิทธิภาพ อาจใช้สองกรอบเล็กด้านซ้ายมือ • หากเป้าหมายอยู่ที่การพัฒนาผลการเรียนรู้ ชุดสื่อประสม ประสิทธิภาพ กรอบจะเป็นกรอบใหญ่ด้านล่าง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุดสื่อประสม t-test วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 6. 6. ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานผลการวิเคราะห์ข้อมูล1. ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐานหลังเรียนกับก่อนเรียน3. ผลการประเมินชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 7. 7. 1. ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานตาราง 1 ร้อยละประสิทธิภาพกระบวนการและผลผลิตของชุดสื่อประสมขั้นทดลอง ประสิทธิภาพ E1 E2 การทดสอบ 1:3 78.61 78.15 แปลผล ต่ากว่าเกณฑ์ ต่ากว่าเกณฑ์ การทดสอบภาคสนาม 80.69 80.93 แปลผล สูงกว่าเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ จากตาราง 1 ร้อยละประสิทธิภาพของชุดสื่อประสมแบบ 1:3จานวน 9 คน ได้เท่ากับ 78.61/78.15 ซึ่งต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เมื่อนาชุดสื่อประสมไปปรับปรุง และทดสอบภาคสนาม พบว่า ได้เท่ากับ80.69/80.93 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
 8. 8. 1. ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ต่อ)ตาราง 2 ร้อยละประสิทธิภาพกระบวนการและผลผลิตของชุดสื่อประสมขั้นใช้ กับกลุ่มตัวอย่าง ประสิทธิภาพ E1 E2 การทดสอบ 83.69 82.93 แปลผล สูงกว่าเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ จากตาราง 2 ร้อยละประสิทธิภาพของชุดสื่อประสมเมื่อใช้กับ กลุ่มตัวอย่าง ได้เท่ากับ 83.69/82.93 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
 9. 9. 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานหลังเรียนกับก่อนเรียนตาราง 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังเรียนกับหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง ผลสัมฤทธิ์ จานวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t p ก่อนเรียน 20 13.50 1.76 27.06** .001 หลังเรียน 20 25.60 1.56 **p<.01 จากตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่ม ตัวอย่าง พบว่า มีค่าเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 13.50 ค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 25.60 ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01
 10. 10. 3. ผลการประเมินชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ตัวอย่างที่พบทั่วไป)ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลความผลการประเมิน ชุดสื่อประสม รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความเหมาะสม ปัจจัยนาเข้า 4.33 0.56 มาก กระบวนการ 4.46 0.64 มาก ผลผลิต 4.40 0.57 มาก รวม 4.40 0.33 มาก จากตาราง 4 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินชุดสื่อประสมในภาพรวมเท่ากับ4.40±.33 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยผลการประเมินชุดสื่อประสมด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (4.46±.64) รองลงมา ได้แก่ ด้านผลผลิตและด้านปัจจัยนาเข้ามีค่าเฉลี่ย (4.40±.57) และ (4.33±.56) ตามลาดับหมายเหตุ อาจจะนาเสนอรายข้อในแต่ละด้านเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเสนอข้อเสนอแนะ หากแต่เขียนแปลผลใต้ตารางในภาพรวมเท่านั้น
 11. 11. 3. ผลการประเมินชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (หากต้องการทดสอบสมมติฐาน)ตาราง 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าเฉลี่ยผลการประเมิน ชุดสื่อประสมกับเกณฑ์ ผลสัมฤทธิ์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t p เกณฑ์ 3.50 7.06** .001 หลังเรียน 4.40 0.33 **p<.01 จากตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินชุดสื่อประสมกับ เกณฑ์ พบว่า มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินเท่ากับ 4.40±.33 ซึ่งสูงกว่า 3.50 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
 12. 12. การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย เป็นการนาเสนอข้อค้นพบจากการวิจัย และเชื่อมโยงความรู้กับเอกสารและงานวิจัยที่ผ่านมา มีหลักการนาเสนอผลการวิจัยดังนี้ 1. สรุปผลข้อค้นพบจากการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 2. อภิปรายผลในขอบเขตของการวิจัย 3. อ้างอิงงานวิจัยที่ขัดแย้งหรือสอดคล้อง และอ้างเหตุผลประกอบ4. ใช้ภาษานาเสนอที่ชัดเจนถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไม่วกเวน เยิ่นเย้อ
 13. 13. ตัวอย่างการสรุปผลการวิจัยสรุปผลการวิจัย 1. ร้อยละประสิทธิภาพของชุดสื่อประสมเมื่อใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ได้เท่ากับ 83.69/82.93 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 2. ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินชุดสื่อประสมกับเกณฑ์พบว่า มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินเท่ากับ 4.40±.33 ซึ่งสูงกว่า3.50 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีค่าเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 13.50 ค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 25.60 ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01
 14. 14. หลักการอภิปรายผลการวิจัย เกริ่นผลสรุป อธิบายเหตุผล เชื่อมโยงกับ งานวิจัยอื่น
 15. 15. ตัวอย่างการอภิปรายผลการวิจัย เกริ่นผลสรุป อธิบายเหตุผล เชื่อมโยงกับ งานวิจัยอื่น

×