Document 3

7,724 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Document 3

  1. 1. Pagsasalin • Ang paglilipat ng kahulugan ng pinagmulang wika sa target na wika (Larson, 1984 ). • Isang proseso ng paglilipat sa pinakamalapit na katumbas ng diwa o mensaheng nakasaad sa wikang isasalin (Nida at Taber, 1969).Mga Dahilan ng Panghihiram • Mapunan ang kakulangan sa talasalitaan • Katumpakan (precision) – Nanghihiram upang hindi mabago ang nais ipakahulugan sa mensahe. Hal., Pahingi pa nga ng popcorn. • Tanda ng pagbabago (transition) – Nanghihiram ng salita upang mabago ang daloy ng usapan. Hal., Ang sarap magbakasyon sa probinsya! Anyway, kumusta naman dito noong wala ako? • Pa-impress (snob appeal) – Nagagamit din ang salitang hiram upang maiangat ang estado ng sarili sa lipunan. Hal., He’s really guwapo talaga. And gosh! I’m so kilig when he makes pa-cute to me. / Hey, man, watcha doin? Ang cool ng gig n’yo last week. • Pagkukubli (secrecy) – May pagkakataong gumagamit ng salitang hiram upang itago ang pinag-uusapan sa mga taong nakikinig. Hal., Winner ang keyk n’yo! • Pagpapatawa (comic effect) – Nagagamit din ang mga hiram na salita sa pagbibiro at pagpapatawa, mula sa pagkakamali sa paggamit o pagbigkas at paglalaro ng salita hanggang sa kamalian ng iba’t ibang personalidad sa pagsasalita nito. Hal., Mayroon akong LOVEnat kaya kailangan ko ng KISSpirin at yaCAPSULE. Kahalagahan ng Pagsasalin 1.Pagpapalaganap ng kaalaman o kaisipang nakapaloob sa akda. 2.Pagbibigay-liwanag sa kasaysayan at kultura ng ibang bansa o panahon.
  2. 2. 3.Pagpapakilala sa mga bagong mambabasa ng isang akdang itinuturing namakabuluhan ng isa o ilang tao.4.Higit na nagkakaunawaan at nagkakadamahan ng kanilang interaksyon.Mga Katangiang Dapat Taglayin ng Tagasalin. Sapat na kaalaman sa dalawang wikang kasangkot sa pagsasalin.2. Sapat na kaalaman sa paksang isasalin.3. Sapat na kaalaman sa kultura ng dalawang bansang kaugnay sa pagsasalin.4. Sapat na kaalaman sa gramatika ng dalawang wikang kasangkot sa pagsasalin.Mga Metodo sa PagsasalinSalita-sa-salita – Word-for-word translation ang tawag dito sa Ingles atkatumbas ito ng sinabi ni Savory (1968) na: A translation must give the words ofthe original. Ginagamit ito para ipakita ang kahulugan ng mga salita at estrukturang mga wikang tinatalakay.Hal.John gave me an apple.Juan nagbigay sa akin mansanans.Si Juan ay nagbigay sa akin ng mansanas.Literal – Sa metodong ito, ang estruktura ng SL ang sinusunod at hindi angnatural at mas madulas na daloy ng TL, at kadalasan ding ang pangunahingkatuturan (primary sense) ng salita ang ibinibigay na panumbas, hindi angsalitang may pinakamalapit na kahulugan sa orihinal.Hal.
  3. 3. My father is a fox farmer. That is, he raised silver foxes, in pens; and in the falland early winter, when their fur was prime, he killed them and skinned them.(Mula sa maikling kuwentong “Boys and Girls” ni Alice Munro)Ang tatay ko ay isang magsasaka ng lobo. Iyon, siya ay nagpapalaki ng mgalobong pilak; at sa taglagas at maagang taglamig, kung ang kanilang balahibo aypinakamataas, siya ay pinapatay sila at binabalatan sila.3. Adaptasyon – Ito ang itinuturing na pinakamalayang anyo ng salin dahil maypagkakataon na malayo na ito sa orihinal. Kadalasang ginagamit ito sa salin ngawit, tula at dula na halos tono na lamang o pangkalahatang mensahe angnailipat sa salin.Que sera sera!Whatever will be, will beThe future’s not ours to seeQue sera sera!Ay sirang-sira!Ano ang mangyayariDi makikita ang bukasAy sirang sira!4. Malaya – Ayon kina Almario, et. al., ito ay “malaya at walang kontrol. Atparang hindi na isang salin.” Ipinahihintulot nito ang pagdadagdag o pagbabawasng mga salita na mas makakapagpalutang ng kahulugan ng orihinal.Hal., “For the last twenty years since he is burrowed into this one-roomapartment near Baclaran Church, Francisco Buda often strolled to the seawalland down the stone breakwater which stretched from a sandy bar into themurky and oil-tinted bay.” (Mula sa “The Drowning” ni F. Sionil Jose)
  4. 4. Mayroon nang dalawampung taon siyang tumira sa isang apartment na malapitsa simbahan ng Baclaran. Si Francisco Buda ay mahilig maglibang sa breakwaterna mabuhangin at malangis.5. Matapat – Sinisikap ibigay ang eksaktong kahuluan ng orihinal habangsinusundan naman ang estrukturang gramatikal ng SL. Kung paano inihanay angmga salita sa SL, gayon din ang ginagawang paghahanay ng mga salita sa TL.Dahil dito, nagkakaroon ng problema sa madulas na daloy ng salin.Hal., When Miss Emily Grierson died, our whole town went to her funeral: themen through a sort of respectful affection for a fallen monument, the womenmostly out of curiosity to see the inside of her house, which no one save an oldmanservant – a combined gardener and cook – had seen in the last yen years.Nang mamatay si Bb. Grierson, ang buong bayan ay pumunta sa kanyang libing:ang mga kalalakihan, upang magpakita ng isang uri ng magalang na pagmamahalsa isang nabuwal na monumento, ang kababaihan, dahil sa pag-uusyoso upangmakita ang loob ng kanyang bahay, na walang ibangnakakita kundi isangmatandang utusang lalaki – na hardinero-kusinero – sa nakalipas na dikukulangin sa sampung taon.6. Idyomatiko – Ang mensahe ng orihinal ay isinasalin sa paraang magigingmadulas at natural ang daloy ng TL. Ginagamit dito ang idyoma ng TL at sadyangnagiging iba ang porma ng pahayag ngunit ipinapahayag ang mensahe saparaang kawili-wiling basahin.Hal.,The boy had running nose.Tumutulo ang ilong ng bata (hindi tumatakbo).

×