Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hizkuntza erregistroa

2,906 views

Published on

Hizkuntza erregistroa

  1. 1. 4-6 urteko HAUR HEZKUNTZARAKO HIZKUNTZA ERREGISTROA REGISTRO DE LENGUAJE PARA EDUCACIÓN INFANTIL 4-6 AÑOS 1 Izen-Abizenak: Jaiotzadata: Ikasturtea: Ikastetxea: Maila: Tutorea: HPB: Data: Oharrak: A KONTROL FONOLOGIKOA M. MonfortedoLaura Boschenerregistroaerabili. UtilizarunregistrofonológicoM.Monforto Laura Bosch. B ESALDIAK ERREPIKATZEA REPETICIÓN DE FRASES 4 u Etxea polita da. La casa esbonita. Anak itsasontzi bat margozten du. Ana dibujaunbarco. Katuak sofan loegitendu. El gato duerme enel sofá. Abestenduenumea Anderda. El niñoque canta se llamaAnder. 5 u Soniak lurrera erori densagarra hartzen du. Soniacoge la manzanaque se ha caído al suelo. Parkera joaten naizeneannire lagunekinbaloiazjolastennaiz. Cuandovoyal campo juegoal balóncon misamigos. Harri batek kristaleanjo du eta apurtu eginda. El cristal ha sidogolpeadoporunapiedray se ha roto. C DEKODIFIKAZIOA DECODIFICACIÓN 1. Non dago? / ¿Dónde está? :  Zapata / El zapato  Eiskalera / La escalera  Goilara / La cuchara 2. Zer erabiltzendugu/erakutsi….erabiltzenda Señalaloque sirve para:  Orrazteko / Peinarse  Papera mozteko / Cortar papel  Lurra eskobatzeko/ Barrer el suelo  Lo egiteko/ Dormir  Idazteko / Escribir  Irakurtzeko / Leer  Jolasteko / Jugar
  2. 2. 4-6 urteko HAUR HEZKUNTZARAKO HIZKUNTZA ERREGISTROA REGISTRO DE LENGUAJE PARA EDUCACIÓN INFANTIL 4-6 AÑOS 2 3. Erakutsidazu / Enséñame:  Txakurra / El perro  Tximeleta/La mariposa  Katua / El gato 4. Erakutsidazu ……………………….zerbait Enséñame unacosa que:  aitak gidatzenduen/ Conduce papá  airera botatzenden / Se tira al aire  ume batek gidatzenduen / Conduce unniño 5. Erakutsidazu / Enséñame:  Nor doan umentzakojostailuak erostera./ Quiénvaa comprar juguetesparael niño.  Zerk ematen dituenorduak. Que cosa marca las horas.  Nor doa aitarengana. Quiénvaa recibira papá.  Zerk balio duenjolasteko. Que cosa sirve parajugar. 6. Erakutsidazu / Enséñame:  Aulkiarenazpian dagoen pilota. La pelotaque estádebajode la silla.  Mahai gaineandagoen pilota. La pelotaque estáencimade la mesa  Aulkiarenaurrean dagoengauza bat. Una cosa que estádelante de la silla. 7. Erakutsidazu / Enséñame:  Bere burua garbitzen duenumea. El niñoque se lava.  Ikasi nahi duen umea. El niñoque quiere aprender.  Atsedeneandagoenumea. El niñoque está descansando. 8. Non dago? / ¿Dónde está?  Ardia / La oveja  Zaldia / El caballo  Txakurra / El perro  Arraina / El pez  Katua /El gato  Txoria / El pájaro 9. Erakutsi nork egitenduen/ Señala quién:  Hegan / Vuela  Igerian / Nada  Zaunka / Ladra  Miauka / Maulla  Beeka / Bala  Irrintzika / Relincha 10. Non dago? / ¿Dónde está?  Zapatarik handiena. El zapato más grande.  Etxerik txikiena. La casa más pequeña. 11. Non dago? / ¿Dónde está?  Aterik gabeko etxea. La casa sin puertas.  Telebistako3 antena dituen etxea. La casa con 3 antenasde televisión.  Lehio bat itxita duenetxea. La casa con una ventanacerrada. 12. Erakutsi non dagoen Señaladónde está:  Lorerik altuena. La flormás alta.  Osto bat falta duenlorea. La florsinuna hoja.  Lorerik bajutxuena. La flormás baja.  Botoi horia ezduenlorea. La florque no tiene botónamarillo. 13. Erakutsi / Señala  Arkatzaren punta. La puntadel lápiz.  Bizikletarengurpila. La ruedade labici.  Panpinaren lazua. El lazode la muñeca.  Etxeko sarraila. 14. Erakutsidazu / Enséñame:  Non botatzen denura? Dónde se echael agua.  Zerez pistendenkandela? Conqué se enciendelavela.  Nondik sartzenden haría? Dónde se mete el hilo.
  3. 3. 4-6 urteko HAUR HEZKUNTZARAKO HIZKUNTZA ERREGISTROA REGISTRO DE LENGUAJE PARA EDUCACIÓN INFANTIL 4-6 AÑOS 3 La cerradura de la puerta.  Panpinaren zapatak. Los zapatosde la muñeca. 15. Hartu dadua eta jar ezazu (erabili kutxa bi eta dadu bat)  Kutxaren gainean / Encima de estacaja  Barruan / Dentro  Azpian / Debajo  Atsean / Detrás  Alde batean / A un lado  Aurrean / Delante  Kutxa bienartean / Entre las dos cajas 16. Erakutsi non dagoen Señaladónde está:  Burua / La cabeza  Oina / El pie  Eskua / La mano  Tripa / La tripa  Hatzamarra / El dedo  Ukabila / El puño  Eskumuturra / La muñeca  Kokotsa / La barbilla  Belauna / La rodilla  Lepoa / El cuello  Besoa / El brazo  Bekokia / La frente  Orkatila / El tobillo 17. Begira zer egitendudaneta esaidazuzer hartu behar dudan ( eginezazu umeak erakutsi behar duena adierazten duten mugimenduak ) / Mira lo que hago ydime loque debo coger (realizar los movimientos que indiquenlo que el niñodebe señalar).  Mailua / El martillo  Eskubila / El cepillode dientes  Horrazia / El peine  Giltza/ La llave  Aterkia / El paraguas  Arkatza / El lápiz 18. Esaidazu zer egitenden( objetuak aurkestu: arkatza, liburua, edalontzia, borragoma eta artaziak) / Enseñame unacosa hechade: ( presentar los objetos:lápiz, libro, vaso, goma ytijeras)  Burdinaz / Hierro  Egurrez / Madera  Paperaz / Papel  Gomaz / Goma  Kristalez / Cristal D KODIFIKAZIOA CODIFICACIÓN A Zerez?/ ¿Con qué?  Josten da iltza bat. Se clava unclavo.  Mozten da papera. Se corta el papel.  Hartzen da área. Se coge la arena.  Sekatzen dueneskuak. Se secanlas manos.  Garbitzenda behea. Se limpiael suelo.  Mozten da egurra. Se corta la madera.  Irekitzenda atea. Se abre la puerta. B Esaidazu zer den/ Dime algoque:  Errepidean korrika dabilena. Corre por la carretera.  Zeruan zehar dabilena. Vapor el cielo.  Uretan dabilena./ Va por el agua.  Soinua dueña. / Suena.  Erretzen dueña/ Quema.  Urtzen dena./ Se derrite.
  4. 4. 4-6 urteko HAUR HEZKUNTZARAKO HIZKUNTZA ERREGISTROA REGISTRO DE LENGUAJE PARA EDUCACIÓN INFANTIL 4-6 AÑOS 4 C Zenbat dituzu?/ ¿Cuántos/as?  Oinak / Pies.  Urteak / Añostienes.  Eskuak / Manos  Sudurrak / Narices.  Belarri txakur batek / orejastiene unperro.  Gurpil kotxe batek / Ruedastiene uncoche.  Anka katuak / Patastiene ungato.  Gurpil txirrindulak / Ruedastiene unabici. E IKUS ESTIMULUAREN GAINEKOERANTZUNA RESPUESTA SOBRE ESTIMULO VISUAL 1. Zertan dabil neskatoa? / ¿Qué hace esta niña? Zergaitikari da bere burua garbitzen? / ¿Por qué se lava? 2. Zertan ari da mutikoa? / ¿Qué hace el niño? 3. Nortzuk ari dira jolasean?Zerezjolastendira? ¿Quiénesestánjugando?¿Conqué juegan? 4. Zer irakurtzen du mutikoak? Nondago etsanda? ¿Qué lee el niño?¿Dónde estátumbado? 5. Zertan dabil amatxo? Eta Zertan dabil umea? ¿Qué hace lamamá? Y ¿Qué hace el niño? 6. Non jolastendira umeak? / ¿Dónde jueganlosniños? Zertan dabil amatxo? / ¿Qué hace la mamá? Zertan dabil neskatoa?/ ¿Qué hace laniña? Zer diotsoamatxok umeari?/ ¿Qué le dice la mamáal niño? Zergatik begiratzendiomutikoa? / ¿Porqué le mira el niño? 7. Zenbat personadaude argazkian? Zergatik dago tarta bat? Zenbat urte betetzenditu? ¿Cuántaspersonashayenla foto?¿Por qué hayuna tarta? ¿Cuántosaños cumple? 8. Zertan dabil amama? Zertan dabil neskatoa? ¿Qué hace laabuela?¿Qué hace la niña? 9. Asierrekzara nahi zuen… Hiltze bat josi eta zer gertatu zitzaion? Asierquería…Clavarun clavo y ¿Qué le pasó?

×