Successfully reported this slideshow.

Makarajyothi 2017

1

Share

Upcoming SlideShare
Makarajyothi 2015
Makarajyothi 2015
Loading in …3
×
1 of 132
1 of 132

Makarajyothi 2017

1

Share

Download to read offline

Tripunithura Thamaramkulangara Sree Dharmasastha Temple Makaravilakku Celebration, Theme based Souvenir, Makarajyothi 2017. The theme for the year is "From wild to captive elephant". This is the 15th edition of the souvenir.

Tripunithura Thamaramkulangara Sree Dharmasastha Temple Makaravilakku Celebration, Theme based Souvenir, Makarajyothi 2017. The theme for the year is "From wild to captive elephant". This is the 15th edition of the souvenir.

More Related Content

Makarajyothi 2017

 1. 1. heaÍõM bXMlfnkX akjaä akäf bfùiuX EqèùleChjX aobX Mem£ejX ùhCcecõuX hájÔeKõaclox aãe vflõX Mgíû haæÿjû lmõ ùhmaÿe Yibez Mem£e bmlf cevam YtlveL moevÌe mqbª Ytloãehje jìjìcue yeaue Memxaùl lgYõX vace vcû ãmõ OvVéjfq cele hfle jgaùoeYfó©cû lX MemxlejcuX baÌ cuessboõX oãevfOfX DvõLe MjCX vem£f lVacb MjCX cc lmxceox kejgCõ Yeabv jì jì cueùhaYe! anekbrjõX cuehtpõX mqbª jìekjX bfYgX heqbªlr uôoãevÌX Mem£ejX ùhCcecõuX bfùh htpõX bfMV bÌõX bfóÛg MXaYeû ùhfãX mglX ìfùh ùhmeovfjlX Mem£ejX ùhCcecõuX cècelXi icvX kejgCõecôl htjflX mqbª bfIxv ujX aobX Mem£ejX ùhCcecõuX DmxclxkganMVjX aobX DmxclxMùlg bfveMvX DmxcofóØ ùhoelejX Mem£ejX ùhCcecõuX becX heoX ùhmejõ ùMflogjfl ujX oìfCX kgÂxpãflVe pevgvõeOeã beacljcfljYgpX aMóaYeai vfOeã hËelx heCfoVaãv ùhlfYëMcav MXKòùkd oOevû aoabe Ytóeofãg©û ùlfoMhlfvglû helghtqCÛùlãrMû -Xm-a-cw-Ip-f-ßc {io [¿Ω-imkvXm icWw... ]mXp ]q¿Æ-{X-boix {io ltc ax 3Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017
 2. 2. t£{XKcnbmb Xr∏qWnØpdbn¬ {io [¿ΩimkvXmhv {][m {]XnjvTbmb t£{XamWv XmacwIpfßc {io [¿ΩimkvXm t£{Xw. Ipd®v q‰m≠pIƒ°v ap≥]v GXp ImeØpw hncn™v hnIkn®v n¬°p∂ Xmac∏q°sfs°m≠v nd™ncp∂ AXnatmlcamb Hcp Pemibw ChnsS D≠mbncp∂p. Cu Pemibw ÿnXn sNbvXncp∂ hf∏ns‚ DSaÿmbncp∂ samc°me abnse DÆn ºqXncn Xncpmhmb t£{XØnp kao]w HmØv ]Tn°p∂Xnmbn t]mhpIbp- ≠mbn. AhnsS HmØv ]Tn°p∂ ImeØv kao]Øv Xs∂ ÿnXn sNøp∂ N{ah´w {io [¿ΩimkvXm t£{XØn¬ N{ah´Ø∏s `Pn®pw tkhn®pw Pohn®p. Imew sN∂tXmSp IqSn At±lw hm¿≤IyklPamb Zo߃°v ASns∏SpIbpw Xncn®p kz¥w C√tØ°v aSßp∂Xns°pdn®v Nn¥n°mpw XpSßn. F∂m¬ N{ah´Ø∏tmSp≈ AXnc‰ `‡n nanØw `Khms Hcp tcw Z¿in°mXncn°pI km[yamb Imcya√t√m F∂ Nn¥bm¬ BIpeNnØmbn Ign™p hcsh Hcp Znhkw At±lw n{Zbnem≠t∏mƒ, kz]vØn¬ Z¿iap≠mbn. ""`´Xncn C√tØ°v aSßns°mƒI, AßbpsS IqsS Rm≥ F∂pw D≠mIpw. C√sØØn Akm[mcWabn Fs¥¶nepw Ap`hs∏SpIbmsW¶n¬ Fs‚ km∂n[yw AhnsS Ds≠∂v hnizkn®v Bcm[n®vsImƒI''. s]mSp∂s n{Z hn´v Fgpt∂‰ ºqXncn°v sX√pw kwibw D≠mbn√. N{ah´Ø∏s‚ `‡n hm’eyØn¬ Ba·mb hn{]t{ijvT≥ C√tØ°v aS°bm{X Bcw`n®p. C√sØØn, ta¬ {]Xn]mZn® Xmac°pfØn¬ Ipfn°p∂Xnmbn, Iønep≠mbncp∂ Hme°pS Icbn¬ h®v IpfØnte°ndßn. Ipfn Ign™v Icbv°v Ibdnb {_m“W≥ IpS FSp°phmmbn {ian®t∏mƒ, AXv AhnsS Dd®ncn°p∂Xmbn Ap`hs∏´p. `‡intcmaWn°v N{ah´Ø∏s‚ km∂n[yw AhnsS Z¿in°phm≥ km[n®p. H´pw sshImsX Xs∂ Ipf°cbn¬ Hcp XdsI´n, `Khms AhnsS {]XnjvTn®p. Hmeta™ Hcp {iotImhn¬ n¿Ωn°pIbpw ssZwZn ]qPmImcy߃ Bcw`n°pIbpw sNbvXp. At±lØns‚ Imetijw C√sØ A¥¿PßfmWv nthZyw A¿∏n®ncp∂Xv. Ime{ItaW ]qPmImcy߃ SØphm≥ C√sØ ImcWh¿°v km[n°mØXnm¬, Hcp Znhkw D®]qP°v tijw At±lw t£{XØns‚ Xmt°m¬ sNmΔc Xos∏´ almcmPmhns Gev∏n®p. [m¿ΩnI N{Ih¿Øn F∂dnbs∏´ncp∂ almcmPmhv `‡n]q¿Δw t£{Xw Gs‰Sp°pIbpw, ]pcp≤mcWØns‚ NpaXe F°metØbpw {]K¤mb X®pimkv{X⁄≥ Cu®chmcysc Gev∏n°pIbpw sNbvXp. sIm®n almcmPmhns‚ tcn´p≈ `cWØn≥ Iogn¬ Span‰w tZhkzw Bbn ssZwZn Imcy߃ SØnbncp∂Xv. F∂m¬ tIcfkwÿmw cq]nIrXambtXmSpIqSn, tZhkzØnp≈ hcpamw ]cnanXamhpIbpw, t£{XØnse ]qPmImcy߃°v ho≠pw {i≤IpdbpIbpw sNbvXp. ]flktcmhcXochnlmcn... XmacwIpfßc {io [¿ΩimkvXm t£{Xw 5Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017
 3. 3. YOUR DREAM HOME NEED NOT REMAIN JUST A DREAM!!! SOUTH INDIAN BANK INTRODUCES SIX NEW HOUSING LOAN PRODUCTS TAILORED TO SUIT THE NEEDS OF: | SALARIED CLASS | BUISINESS PEOPLE | NEXT GEN | AGRICULTURISTS | NRIs | SENIOR CITIZENS | the first of its kind home loans focusing on various categories of customers | Reduced interest rates | Margin 10% to 25% | Longer repayment period upto 30 years (depending upon the type of loan) | Flexible repayment options
 4. 4. 7Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 Cu ImeL´ØnemWv t£{X]cnkchmknIƒ t£{XØns‚ D∂aw mSns‚ sFizcyw BsW∂v a nem°n, t£{XSØn∏nmbn XmacwIpfßc Aø∏ tkhm kanXn F∂ t]cn¬ Hcp kwLS cq]oIcn®Xv. tIcf Ducm◊ tZhkzØns‚ Iognep≈ Cu t£{XØnse SØn∏v NpaXe Aø∏ tkhm kanXnbn¬ n£n]vXamWv. Ign™ Acq‰m- ≠ntesd-bmbn {]h¿Øn®p hcp∂ Aø∏ tkhm kanXn nch[n {]h¿Ø߃ t£{XØn¬ SØn hcp∂p. [zP{]XnjvT, S∏pc n¿ΩmWw, {iotImhnepw Np‰ºehpw sNtºme tabpI, Du´p]pc n¿ΩWw XpSßnb ]e _rlZv ]≤XnIfpw `Khms‚ Ap{KlØmepw `‡PßfpsS n¿tem`amb klIcWØmepw ]q¿ØoIcn°phm≥ km[n®p. Xma-cw-Ip-f-ßc t£{X-Ønse apJy-{]-XnjvT {io [¿Ω-im-kvXm-hn-t‚-Xm-Wv. Chn-SpsØ tZhsN{a-h-´-Ø-∏-mbpw `‡- P--߃ Bcm-[n-®p-h-cp-∂p. he-Xp- I-c-Øn¬ Aar-X-I-e-i-hp-ambn IpSn-sIm-f-fp∂ {io[¿Ω-im-kvXmhv Xs‚ `‡-cpsS GX- `n-em-jhpw km[n-®p-sIm-Sp-°p-hm≥ Xøm-dmbn Ccn-°p-I-bm-Wv. I∂n-aq-e-bn¬ KW-]Xn `K-hmpw sXs° Xncp-ap-‰Øp≈ t£{X-Øn¬ `{Z-Imfn tZhnbpw `‡-P--߃°v Ap-{K-l-߃ ¬Ip-hm-mbn hmW-cp-fp-∂p. IqSmsX mK- cm-Pm-hv, {_“-c-£kv F∂o D]-tZ-h-∑m-tcbpw ChnsS {]Xn-jvTn-°-s∏´n´p≠v. tIcfØnse {]ikvXamb ]qtcm’hßfn¬ XmacwIpfßc aIchnf°p’hØnv {]tXyI ÿmap≠v. {io ]q¿Æ{Xbois‚ {]PIƒ°v tafkwkv°mcw c‡Øn¬ Aen™p tN¿∂n´p≈XmWv. hr›ntIm’hhpw AXntmSp_‘n®p≈ AXn{]ikvXamb Fgp∂≈n∏pIfpw tafßfpw BkzZn°phm≥ mSns‚ mm`mKØv n∂pw BkzmZI¿ {io ]q¿Æ{Xboi k∂n[nbn¬ FØnt®cp∂p. Cu D’hkwkv°mcw NphSp]nSn®mWv XmacwIpfßc t£{XØnse B≠ptXmdpap≈ aIchnf°p’hhpw Nn´s∏SpØnbncn°p∂Xv. F√m h¿jhpw aIcw H∂nv XmacwIpfßc t£{XØn¬ Actßdp∂ taf{Xbw Npcpßnb Imeßfn¬ Xs∂ {]ikvXnbm¿÷n®Xn¬ kanXn°v NmcnXm¿∞yap≠v. `Khms‚ Fgp∂≈n∏pIƒ cmPIobamhWw F∂p≈t∏mƒ AIºSnbmIp∂ hmZytaf߃°v Xnabpw imkv{XobXbpw ]q¿Æambpw D≠mIWw. Cu e£yamWv `Khm≥ {io ]q¿Æ{Xbois‚bpw {io [¿ΩimkvXmhns‚bpw Ap{KlØm¬ XmacwIpfßcbn¬ Actßdp∂Xv. D’htØmSp_‘n®v Hcp {]tXyI hnjbw am{Xw ssIImcyw sNbvXv {]kn≤oIcn°mdp≈ F∂ kvacWnIbpw BkzmZIhrμØns‚ {]iwk ]nSn®p]‰p∂p. “£bØn¬ n∂pw {XmWw sNøp∂Xv” (miØn¬ n∂pw c£n°p∂Xv) t£{Xw F∂ A¿∞amWv {ioi¶cmNmcy¿ `KhXv KoX°v cNn® `mjyØn¬ ¬Inbn´p≈Xv. XmacwIpfßc {io [¿ΩimkvXm t£{Xw Cu A¿∞sØ ]q¿Æam°p∂p. Cu t£{XØnse tZhs Adn™v Bcm[n°p∂h¿°v k¿Δ sFizcyßfpw {IaØn¬ h∂ptNcp∂p. ap∂qdp sIm√Øntesd ]g°ap≈Xpw `‡intcmaWnbpw Nn{XIemn]pWpamb tamc°me `´Xncn Bcm[n®pt]m∂Xpamb XmacwIpfßc {io [¿ΩimkvXmhns‚ ssNXyw mƒ°pmƒ Cu tZisaßpw hym]n®psImt≠bncn°p∂p. inhXØzhpw hnjvWpXØzhpw HØptNcp∂ H∂mWv lcnlc]p{Xs∂ k¶ev]w. Cu tZiØv F√m IpSpw_ßfnepw sFizcyhpw kº¬kar≤nbpw nd®psIm≠v B{inXh’emb `Khm≥ {io [¿ΩimkvXmhv hncmPn°p∂p. F√mw `Khm≥ {io [¿ΩimkvXmhns‚bpw {io ]q¿Æ{Xbois‚bpw Xr∏mZ]flßfn¬ ka¿∏n®v sIm≠v AyYm icWw mkvXn Xztah icWw aa ! XkvamXv ImcpWy `mth c£ c£ alm{]t`m!! mVecf MjCX D’h Znhkßfn¬ ùMrakebfnfvgúf¬ svÖxbfäTgkW ceùlceCx släfãfTgÿlx. FlfvebMõceã svÖx Y©pv~WTx bBfheëeãf Dqh¥fTebgÿleCx.
 5. 5. X{¥n iin--ºq-Xn-cn-∏mSv ]pen-b-∂q¿ a P.O. Fcq¿ - 682306, Xr∏q-Wn-Øpd Phone: 2776481 Xr∏qWnØpd XmacwIpfßc {io [¿ΩimkvXm t£{XØnse 1192˛mw am≠v aI-c-hn-f°v atlm’htØmSv Ap_‘n®v BIsf {]Xn-]m-Zn-®p-sIm≠p {]kn-≤o-I-cn-°p∂ “aI-c-tPymXn” F∂ kvac-WnIbv°v F√m BiwkIfpw tcp∂tXmsSm∏w `Khms‚ D’hw `wKnbmbn S°p∂Xnpw {io [¿Ω-im-kvXm-hn-t‚-bpw, {io ]q¿Æ-{X-bo-i-t‚bpw Ap-{Klw D≠m-Is´ F∂v {]m¿∞n-°p-∂p. F∂v X{¥n iin--ºq-Xn-cn-∏mSv 23-12-2016 9Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017
 6. 6. kly-]p-{X-∑m-cmb B-Iƒ°v apº-tØ-°mfpw {]m[m-yhpw {]i-kvXnbpw Gdn-h-cp∂ Ime-am-Wv. BNm-c-ß-fpsS `mK-ambn am{Xw tIc-fob t£{X-ß-fn¬ tZh-ta-f-I-fn¬ km∂n-≤y-a-dn-bn-®n-cp∂ B-Iƒ C∂v t£t{Xm-’-h-ß-fpsS {]uVn hnfn-®-dn-bn-°p-∂-Xn-p≈ Hcp ImgvN-h-kvXp-hm-Wv. AXp-sIm-≠p-Xs∂ B-Iƒ C∂v Gsd sNe-th-dnb Hcp D]-t`m-K-h-kvXp-hmbn amdn-°-gn-™p. tImSn-Iƒ adn-bp∂ Hcp I®-hS Nc-°mbn m´m--Iƒ amdn-b-tXmsS Ah-bpsS ne-n¬∏v Xs∂ A]m-b-s∏-Sp-Øp-amdv ÿnXn-K-Xn-Iƒ ssIhn-´p-t]m-Ip∂ nebnem-Wv. B apX-em-fn-am-cn¬ n∂pw ssIa- dn™p ssIa-dn™p ]m´-Ønp FSp-°p∂ hy‡n-I-fn-te°v B-Iƒ FØn-s∏-Sp-∂-tXmsS XpS-ßp∂p Ah-bpsS c-I-Xp-ey-amb Pohn-Xw. ]qc-∏-d-ºn¬ n∂pw D’-h-∏-d-ºp-I-fn-te°p temdn-I-fn¬ ]mbp∂ Cu kly-]p-{X-∑m-cpsS Zn-N-cy-I- fn¬ n∂pw `£-Whpw hn{i-ahpw A{]-Xy-£-am-hp-∂p. IqSnb ico-tcm-jvam-hp≈ Cu arK-ß-fn¬ ka-bm-k-a- b-Øp≈ ""-°¬'' F∂ Ipfn, t£{X-Ønp kao-]sØ ss]∏n¬ n∂p≈ ""Xfn-°¬'' am{X-ambn amdpI IqSn sNbvX-tXmsS m´m ]Ww kºm-Zn-°m-p≈ Poh-p≈ Hcp {]Z¿i hkvXp Bbn-cn-°p-∂p. CXn-n-S-bn¬ Fgp-∂-≈n-°p∂ B-Iƒ°v ""IpS'' ]nSn-°-Ww F∂ coXn-bn-ep≈ ck-I-c-ß-fmb m´m ]cn-]m-e N´-߃ IqSn-h-∂-tXmsS t£{Xm-Nm-c-߃ tNmZyw sNbvXp B hyh-lm-c-ß-fn¬ kzbw A`n-c-an-°p∂ Iq´-߃°v i_-cn-ae kv{Xo {]th-i-w-t]mse tImSXn tIdm-p≈ as‰mcp hnjbw IqSn e`n°p∂p. q‰m-≠p-I-fmbn ne-n¬°p∂ BNm-c-߃, Ap-jvTm--߃ Ch-sbms° auen-Im-h-Im-i-ß-fp-sSbpw enwK-k-a-Xz--Øn-s‚-bp-sams° shfn-®-Øn¬ ]p¿hm-b S-Ø-s∏-Sp-∂p. Cu Hcp kml-N-cy-Øn¬ BWv Xma-cw-Ip-f-ßc Aø∏ tkhm-k-anXn aI-c-tPymXn 2017 B-I-fpsS G‰hpw ]pXnb hnti-j-ß-fp-ambn ""Im´m--Ifn¬ n∂pw m´m--Ifnte°v'' F∂ B-°m-cy-ß-fpsS Xs∂ aq∂mw ]Xn-∏mbn ]pd-Øn-d-°p-∂Xv. CXp-hsc ]d-bm-ØXpw N¿® sNøm-ØXpw Bb B hnti-j-߃ Dƒs∏-SpØn {]kn-≤o-I-cn-°p∂ aI-c-tPymXn 2017, Rß-fpsS apºv Cd-ßnb B hnti-j-߃ nd™ kvac-Wn-I-Isft∏mse lrZy-ambpw ck-I-c-am-bp-amWv cq]-I¬] sNbvXn-cn-°p-∂-Xv. Xma-cw-Ip-f-ßc {io[¿Ω imkvXm-hns‚ Xr∏m-Z-ß-fn¬ icWtLmj-tØmsS G‰hpw ]pXnb B hnti- j-ß-fpsS Hcp ssI∏p-kvXIw ka¿∏n-°p-∂p. AUz. B¿. APnXv Ipam¿ h¿Ω {]kn-U≠v Xma-cw-Ip-f-ßc Aø∏ tkhm kaXn BapJw XmacwIpfßc Aø∏ tkhmkanXn Xma-cw-Ip-f-ßc, Xr∏q-Wn-Øp-d-˛682301 10
 7. 7. 11Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 bn-eq-sS... XmacwIpfßc Aø∏ tkhmkanXn Xma-cw-Ip-f-ßc, Xr∏q-Wn-Øp-d-˛682301 A©p ]Xn-‰m-≠n-te-sd-bmbn Xma-cw-Ip-f-ßc {io[¿Ω-imkvXm t£{X-Ønse D’-hmZn Imcy- ß-fpw, nXy-n-Zm NS-ßp-Ifpw Xma-cw-Ip-f-ßc Aø-∏-tk-hm-k-anXn F∂ `‡-P kwL-S--bmWv SØnh-cp-∂-Xv. `K-hm≥ {io[¿Ω-im-kvXm-hn-s‚bpw tZi-m-Y-mb {io]q¿Æ-{X-bo-i-s‚bpw Ap- {K-l-I-Sm-£-ß-fmepw, `‡-P--ß-fpsS n¿t√m-`-amb kl-I-c-W-Ømepw Cu t£{X-Øns‚ bi v Ap-Znw h¿≤n-®p-sIm- ≠n-cn-°p-∂p. BNm-cm-p-jvTm--߃°v {]mapJyw ¬In 2017 Pp-hcn 10 apX¬ 15 hsc S-Øp∂ Cu h¿jsØ aI-c-hn-f-°m-tLm- j-Øn¬ {]i-kvX-amb Iem-Im-c-∑m-tcm-sSm∏w Cu cwK-tØ°p IS-∂p-h-cp∂ ]pXnb {]Xn-`-Ifpw ]s¶-Sp-°p-∂p. D’-h-tØm- S-p-_-‘n®v S-Øp∂ NS-ßp-Ifpw BNm-c-ßfpw t£{X-Øn-se-Øp∂ `‡-P--ß-fp-sS-bpw, k¿tΔm-]cn t£{Xw ÿnXnsNøp∂ {]tZ-i-Øn-s‚bpw sFizcy h¿≤--hnp Imc-W-amIpw F∂v R߃°v ]q¿Æ t_m[y-ap-≠v. AXn-m¬ `‡- cpsS ico-c-tØbpw, a- n-t-bpw, t£{Xw Ccn-°p∂ {]tZ-i-tØbpw ]hn-{Xo-I-cn-°p-hm-pw, BtLm-j-Øn-em-dm-Sn-°p-hmpw DX-Ip∂ Xc-Øn-emWv NS-ßp-Ifpw a‰pw hn`m-hw sNbvXn-cn-°p-∂-Xv. t£{X-Ønse D’-h-tØm-S-p-_-‘n®v {]kn-≤o-I-cn-°p∂ kvac-Wn-I-bmb aI-c-tPymXn Cu h¿jw AXns‚ ]Xn-©mw ]Xn-∏n-te°v IS-°p-I-bm-Wv. ΩpsS kwkvIm-c-Øn-s‚bpw Ie-I-fp-sSbpw apJ-ap-{Z-I-fmb ]e hnj-b-ßfpw ap≥Im-e-ß- fnse kvac-Wn-I-I-fn¬ {]ap-J-cmb hy‡n-Iƒ hni-I-ew sNbvXp-I-gn-™p. tIc-f-Ønse t£t{Xm-’-h-ß-fpsS Ahn-`mPy LS-I-ß-fn¬ G‰hpw {]m[m-y-ta-dnb H∂mWv B-Iƒ. ΩpsS Pohn-X-Ønepw kaq-l-Ønepw B-sb-t∏mse Bg-Øn¬ thtcm-Sn-bn-´p≈ as‰mcp Pohnbpw C√. Ncn-{Xm-XoX Imew apX¬ `mc-X-Øn¬ B-Isf ]cn-io-en-∏n®v m´m--I-fm-°n-bn-cp-∂- Xmbn tcJ-Iƒ ]d-bp-∂p. A¿ta-t`ym-l-kvXn]w Phm-bm-im]w ]pjvtSy tKm]mew .... (o-≠--S-∏n-p-th≠n Hcp B-]m-∏mpw thK-Øn-p-th≠n Hcp Aiz-]-pw, t]mj-W-Øn-mbn Hcp tKm]m-e-pw.) ([-b-Pp¿thZw A≤ymbw 30 a{¥w 11) F∂p XpS- ßp∂ a{¥hpw, amXw-K-eoe XpS-ßnb {_lXv {KŸ-ß-fpw, B-°-Y-I-fpw, B-°-hn-X-I-fp-sams° CXv km£y-s∏-Sp-Øp- ∂p. D’-h-∏-d-ºp-I-fnepw B-s°m-´n-enepw ]d-™mepw tI´mepw aXn-h-cmØ B-°-Y-Iƒ°mbn mw Ct∏mgpw sNhn-sIm- Sp-°p-∂p. ]qØp-e-bp∂ ]pcp-jm-c-ß-fpsS Sp-hn¬ tImcn-s®m-cn-bp∂ h¿Æ-Nm-Xp-cy-tØmsS Xosh-´n-bpsS Pzmem-tKm-]p-c- ߃ DXn¿°p∂ {]`m-]p-c-Øn¬ sh´n-Øn-f-ßp∂ kly-tmfw t]m∂ Xe-sb-Sp-∏p≈ kly-]p-{X≥am¿ Bbpw am-hpw XΩn-ep≈ Bfl-_-‘-Øns‚ ]pXnb GSp-Iƒ C∂pw cNn-®p-sIm-≠n-cn-°p-∂p. ΩpsS kwkvIm-c-Øns‚ ASn-ÿmine-I- fn-sem-∂mb B-bp-am-bp≈ ΩpsS _‘w ]e Imc-W-ß-fmepw {]Xn-k‘n tcn-´p-sIm-≠n-cn-°p∂ Cu Ime-L-´-Øn¬ aq∂m- a-sXm-cn-°¬°qSn B F∂ hnjbw aI-c-tPymXn N¿® sNøp-I-bm-Wv. Im´m--bn¬ n∂pw m´m--bn-te-°p≈ ]cn-Wmaw F∂p-≈-XmWv Cu h¿jsØ kvac-Wn-I-bpsS CXn-hr-Øw. amXwK kaqlw Cnbpw ae-bm-fn-bpsS kwkvIm-c-Øns‚ `mK-ambn XpS-c-W-sa-¶n¬ mw ΩpsS B-Isf°pdn-®v, Im´m--bn¬ n∂pw m´m--bmbn ]cn-W-an-°p-tºmƒ Ah-bpsS kz`m-h-Øn¬ hcp∂ am‰-ßsf°pdn-®p-sams° Ht´sd Imcy-߃ Adn-tb-≠-Xp≠v F∂ ImgvN-∏m-SmWv Cu {]Xn-]mZy hnj-b-Øn-te°v Rßsf bn-®-Xv. CXn¬ Dƒs°m-≈n-®n-cn-°p∂ imkv{Xob hni-I-e--߃ tIc-f-Ønse B-t{]-an-I-fp-sS, D’h S-Øn-∏p-Im-cp-sS, B DS-a-I-fp-sS, k¿tΔm-]cn B-]m-∏m-∑m-cpsS kao-]ßfn¬ am‰w hcp-Øp-sa∂pw B-Isf tIhew D]-t`m-K-h-kvXp- hmbn ImWp-hm-p≈ C∂sØ {]h-W-Xsb n¿Ωm¿Pw sNøp-sa∂pw R߃ Icp-Xp-∂p. Xma-cw-Ip-f-ßc Aø-∏-tkhm kanXn S-Øp∂ cmam-bW amkm-N-c-Ww, k]vXm-l-߃, ]¶pn D{Xw, `K-h-Xn-bpsS Ifw- ]m-´v, ao-`-c-Wn BtLm-jw, k¿∏ _en, imkvXmw-]m´v, nthZy kZy, in-bm-gvN-I-fn¬ S-Øp∂ `P--Iƒ, t£{X hmZyIem-tI- {μ-hp-ambn _‘-s∏´ {]h¿Ø--߃, a‰p kmaqly kmwkvIm-cnI {]h¿Ø--߃, k¿tΔm-]cn aI-c-hn-f-°m-tLmjw Ch- sbms° kzm¿∞-I-am-°p-hm≥ kan-Xn°v AI-a-gn™ kl-I-c-W-߃ ¬In-h-cp∂ `‡-P--ß-fnepw {]h¿Ø-I-cnepw {io]q¿Æ-{X-bo-i-pw, {io[¿Ω-im-kvXmhpw nXyw Ap-{K-l-h¿jw sNmcn-b-s´. icWtLmj-ß-tfmsS s{]m^. ]n.-F-kv. tim`≥ sk{I-´dn
 8. 8. 13Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 13Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 D≈-S°w 1. tIc-f-Ønse B-Ifpw Bhmk hyh-ÿbpw 15 tUm. ]n.-F-kv. Cukm 2. B-bpsS kz`m-hhpw kaq-lhpw 23 tUm. amh-Øq¿ B-μ-Ip-am¿ 3. Rmsmcp Im´m 31 tUm. Pbv°_v hn. Noc≥ 4. B- 39 Fkv. cm[m-Ir-jvW≥ 5. B-I-fp-sam-Øp≈ Fs‚ Zn-߃ 45 tUm: F.-sP.-Sn. tPm¨knßv 6. Elephant— Religion, Ecology and Welfare 61 Surendra Varma 7. B-Iƒ°p-≠m-Ip∂ tcmK-߃ 67 APbv sI. tZimbv 8. B ]m∏≥am-cpsS ]cn-io-ew 73 tUm. C.-sI. Cuiz-c≥ 9. B-Iƒ ]nW-ßn-b-t∏mƒ 77 tUm. _n. Ac-hnμv 10. ]meIm]y≥ Nn¥Ifpw kaImeo KPkwc£Whpw ]cn]mehpw 81 {io[¿ hnPbIrjvW≥ 11. t£{Xßfnse BNmcmpjvTmßfpw Bsbgps∂≈n∏pw 91 cmtP{μ≥ Bdm´p]pg 12. hr›n-tIm-’hw ˛ KP-ho-c-∑m-cp-tSbpw D’hw 101 Fkv. lcn
 9. 9. 15Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 15Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 tUm. ]n.- F-kv. Cukm hy-Pohn Kth-j-I≥, tZiob hy-Pohn t_m¿Uv AwKw tIc-f-Ønse B-Ifpw Bhmk hyh-ÿbpw ssPh-ssh-hn[y kº-∂-amb ]›naL´-Øns‚ GI-tZiw 21856 NXp-c{i Intem-ao-‰¿ `mKw Dƒs∏-Sp∂ tIcfw oe-Kncn B-ae ˛ AK- kvXy-ae `mK-߃ Dƒs∏-Sp∂ tIc-fw. sshhn-[y-am¿∂ h-`m-K-ßfpw Ahn-sS-n∂pw D¬`-hn-°p∂ nc-h[n Acp-hn-Ifpw D≈ tIc-fw. Bhmk hyh-ÿ-bpsS sshhn[yw kky-˛-P-¥p-Pm-e-ß-fpsS sshhn-[y-Ønepw {]Xn-^-en-°p-∂p. t^mdÃv k¿tΔ Hm^v C¥y-bpsS 2013-˛se IW-°p-{]-Imcw tIc-f- Ønse `qhn-kvXr-Xn-bpsS GI-tZiw 46 iX-amw h-`m-K-ß-fp-≠v. hw- h-Ip-∏ns‚ IW-°p-Iƒ {]Imcw GI-tZiw 9107 NXp-c{i Intem-ao-‰¿ dnk-h¿hv h-ßfpw GI-tZiw 364 N.-In.-ao-‰¿ dnk¿Δv h-ß-fmbn n¿t±- in-°-s∏-´-h-bp-am-Wv. n£n]vX h-`q-anbpw ]mcn-ÿn-XnI {]m[m-y-ap≈ h-`m-K-ßfpw GXm≠v 1837 N.-In.ao‰-tdmfw D≠v. BsI-bp≈ 11309.5032 N.-In.ao‰¿ h-Øns‚ 34.29 iX-amw nXy-l-cnX h-ß-fm-Wv. 32 iX- am--tØmfw B¿{Z Ce s]mgnbpw ImSp-Ifpw 3.46 iX-amtØmfw hc≠ Ce-s]m-gnbpw ImSp-I-fp-am-Wv. hfsc Db¿∂ {]tZ-i-ß-fn¬ ImWp∂ ]p¬ta-Sv-˛-tNm-e-°m-Sp-Iƒ tIc-f-Ønse h-ß-fpsS 3.42 iX-am-w-h-cpw. _m°n `mK-߃ hnhn[ C-ß-fpsS tXm´-ßfpw ]p¬ta-Sp-Ifpw tN¿∂hbm-Wv. h-hn-kvXr-Xn-bn¬ ap≥]-¥n-bn¬ CSp-°n, ]Ø-w-Xn-´, hb-mSv Pn√-I-fmWv ap≥]-¥n-bn¬. ]mcn-ÿn-XnI {]m[m-yw-sIm≠pw kky-˛-P-¥p-Pme sshhn-[yw- sIm≠pw kº-∂-amb nXy-l-cn-X-h--߃ C∂pw X-Xmb coXn-bn¬ kwc-£n-°-s∏-Sp∂ kwÿm--amWv tIc-fw. ne-ºq-cnse yq Aa-c-º- .......................................................................................................
 10. 10. 17Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 17Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 ew, Nme-°pSn˛hm-g-®m¬-˛-s-√m-bw-]Xn `mK-߃, ae- bm-‰q¿, am¶p-fw, IÆq-cnse Bd-fw-˛-sIm-´n-bq¿, s]cn- bm¿ ssSK¿ dnk¿Δv, dm∂n-˛-tIm-∂n-˛-A-®≥tIm-hn¬, AK-kvXy-ae XpS-ßnb `mK-߃ nXy-l-cnX h-߃ [mcm-f-am-bp≈ `mK-ß-fm-Wv. GXm≠v F√m h-{]-tZ- i-ß-fnepw B¿{Z Ce-s]m-gnbpw ImSp-I-fp-≠v. F∂m¬ ag ng¬ hc≠ {]tZ-i-ß-fn-emWv hc≠ Ce-s]m-gnbpw ImSp-I-fp-≈-Xv. hb-m-Sns‚ Iptd `mK-߃, ]d-ºn-°p- fsØ Xan-gvmSv AXn¿Øn, ad-bq¿-˛-Nn-∂m¿ h-`m-K- ߃ hc≠ Ce-s]m-gnbpw ImSp-I-fpsS DØa DZm-l-c- W-ß-fm-Wv. aq∂m-dn-epw, {]tXy-In®v Cc-hn-°pfw tZio- tbm-Zym--Øn¬, AK-kvXy-a-e-bpsS Db¿∂ `mK-ß-fnepw ImW-s∏-Sp∂ hnkvXr-X-amb ]p¬ta-Sp-Ifpw tNme-°m- Sp-Ifpw atm-lm-cn-X-sIm≠pw A]q¿Δ kky-˛-P-¥p- °-fpsS km∂n-≤yw-sIm≠pw {i≤n-°-s∏-Sp-∂p. h-hn-kvXr-Xn-sIm≠v kº-∂-am-sW-¶nepw tIc-f- Ønse h-߃ ]eXpw XpS¿® jvS-s∏-´-h-bm-Wv. hb- m-Spw, Bdfw, sIm´n-bq¿ `mKhpw hfsc hnkvXr-X-am- b, I¿Æm-S-I-bnse _μn-∏q¿˛m-K¿tlm-sf, _nen-Kncn cma-kzman h-ßfpw, Xan-gvm-´nse oe-Kn-cn-˛-ap-Xp-a-sse- ˛-k-Xy-aw-Kew h-ßfpw tN¿∂, hen-sbmcp h-`q-an- bpsS `mK-am-Wv. GI-tZiw 12700 NXp-c-{i Intem-ao-‰¿ hcp∂ Cu h-`mKw Gjy≥ B-I-fpsS G‰hpw henb Bhm-k-hy-h-ÿ-bm-Wv. ChnsS GI-tZiw HºXn-m-bncw B-Iƒ kwc-£n-°-s∏-Sp-∂p. h-hn-kvXr-Xn-sIm≠v hen-sbmcp Bhm-k-hy-h- ÿ-bpsS `mK-am-sW-¶nepw hb-mSv nc-h[n {]iv- ߃ tcn-Sp-∂p. h-Øn-p-≈n¬ hnhn[ `mK-ß-fn¬ ap-jy-hm-k-ap-≠v. hb-mSv hy-Pohn kwc-£W tI{μ- Øn¬Øs∂ q‰n-∏Øv "sk‰n¬sa‚p-Iƒ' F∂Xv {]iv-Øns‚ Xo{hX hnfn-®p-]-d-bp-∂p. Cu Hmtcm ap- jy-hmk {]tZ-i-ßfpw Np‰p-ap≈ h-Øn¬ sNep- Øp∂ BLmXw sNdp-Xm-bn-cn-°n-√. ]Xn-m-em-bn-c- tØmfw P-ßfpw Aøm-cn-tØmfw Ip∂p-Im-en-Ifpw h-`m-K-߃ timjn-X-am-Ip-∂-Xnv Imc-W-am-Ip-∂p. CtXm-sSm∏w ap-jy-˛-h-y-Pohn "kwL¿j'Ønpw CXp Imc-W-am-Ip-∂p. hy-Po-hn-Iƒ, {]tXy-In®v B- Iƒ Irjn in-∏n-°p-∂p, ISp-h I∂p-Im-en-Isf ]nSn- °p-∂p, apjyPohv `oj-Wn-bm-Ip∂p XpSßn nc- h[n ]cm-Xn-I-fp-≠v. CtXm-sSm∏w hy-Po-hn-I-fpsS sskzcy-hn-lm-c-Ønpw Cu apjy km∂n≤yw XS- - am-Ip-∂p. ap-jy-˛-h-y-Pohn kwL¿j-Øns‚ ]cn-Wn- X-^-e-ambn B-Isf sshZypXn D]-tbm-Kn®pw A√m- sXbpw sIm√p-∂Xpw C∂v Hcp `oj-Wn- bm-bn-´p-≠v. sske‚ v hmen-˛-n-e-ºq¿-˛-a-Æm¿°mSv h-߃°v Xan-gvm-Sp-ambn XpS¿®-bp-≠v. nXy-l-cnX h-ßfpw B¿{Z Ce-s]m-gnbpw ImSp-Ifpw D≈ Cu h-{]-tZ- iØv sske‚ v hmen-˛yq Aa-c-º-ew-˛-Xn-cp-hmWn {]tZ- i-߃ Hgn®m¬ NnX-dn-°n-S-°p∂ ap-jy-hmk ÿe- ß-fmWv IqSp-X-epw. G‰hpw √ DZm-l-cWw BZn-hmkn taJ-e-bmb AK-fn-˛-A-´-∏mSn taJ-e-bm-Wv. BZn-hm-kn- I-fpsS FÆsØ IS-Øn-sh-´p∂ coXn-bn¬ ChnsS a‰p {]tZ-i-Øp-≈-h-cpsS Irjn ÿe-߃ D≠v. Hmtcm kzImcy ÿe-ßfpw kutcm¿÷ then-I-fm¬ "kwc- £n°'s∏´n-cn-°p-∂p. ]cm-Xn-I-fp≈ a‰p-≈-h¿°v hw- h-Ip-∏ns‚ hI kutcm¿÷ then-Ifpw IqSn BIp- tºmƒ B-I-fpsS k©m-c-]Yw ]e-bn-SØpw sIm´n- b-S-°-s∏-´n-cn-°p-∂p. k©m-c-]-Y-ß-fn¬ am‰w hcp-∂- tXmsS B-Iƒ ´w-Xn-cn™v kz`mh sshIr-X-Øn- te°v amdn P-߃°v ""{]ivw'' D≠m-°p∂p F∂ ]cmXn Db-cp-∂p. Xma-c-t»cn Npc-Ønv hS°v `mK-Ønpw hb-m- Sv-˛-X-e-t»cn tdmUnv sX°v`m-K-Øp-ambn am-¥-hmSn Ip‰ymSn tdmUns‚ {]iv-tØmsS Iptd h-`m-K-߃ XpS¿®-bn-√mØ Xpcp-Øm-bp-≠v. Cu `mKØpw Ipd®v B-Iƒ D≠v. Cu B-Isf a‰v hnkvXrX h-`m-K- hp-ambn XpS¿®-bp-≠m°n, k©m-c-]Yw kpK-a-am--°p- hm≥ ]{Im-¥fw B-Ømc hoXn Iq´-W-sa∂ Bhiyw ne-hn-ep-≠v. ]me-°mSv Kym∏n-p-sX°v `mK-Ømbn GI-tZiw Aøm-bncw N.-In. ao‰¿ hnkvXr-Xn-bp≈ B-a-e-˛-s- √n-bmw-]-Xn, B-apSn `mKw hw-˛-h-y-Pohn kº-∂-am- Wv. tIc-f-Øns‚ ]d-ºn-°p-fw, s√n-bm-º-Xn, Nme-°p- Sn, hmg-®m¬, ]o®n, NnΩn-n, ae-bm-‰q¿, am¶p-fw, aq∂m¿, ad-bq¿, Nn∂m¿ F∂o `mK-ßfpw Xan-gvm-Sns‚ B- ............................................................................................................................................................................
 11. 11. 19Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 19Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 ae ISphm kt¶-Xw, sImssS-°-m¬ h-`m-K-ßfpw tN¿∂ hnkvXr-X-amb Cu h-{]-tZiw Bhmk hyh- ÿ-bpsS sshhn-[yw-sIm≠pw kº-∂-am-Wv. Nn∂m-dnse hc≠ Ip‰n-°m-Sp-Ifpw hc≠ Ce-s]m-gnbpw ImSp-I- fpw, hfsc hnkvXr-X-amb GXm-s≠√m `mK-ß-fnepw ImWp∂ B¿{Z Ce-s]m-gnbpw ImSp-Ifpw s√n-bmw- ]Xn CS-a-e-bm¿, tjmf-bm¿ XpS-ßnb `mK-ß-fnse nXy- l-cn-X- h-ßfpw Cu h-`m-K-Øns‚ {]tXy-I-X-bm- Wv. aq∂m-dnepw Cc-hn-Ip-fØpw kpe-`-amb hnim-e-amb ]p¬ta-Sp-Ifpw tNme-°m-Sp-Ifpw temI-{]-kn-≤-am-Wv. ]›n-a-L-´-Øn¬ am{Xw ImW-s∏-Sp∂ hc-bm-Sp-I-fpsS G‰hpw henb kwJy ImWp∂ Cc-hn-Ipfw tZio-tbm- Zymw {]IrXn kwc-£W cwKsØ GsXm-cm-fp-tS-bpw A`n-am--am-Wv. tIc-f-Øn¬ G‰hpw IqSp-X¬ kwc-£nX {]tZiw (h-y-Pohn kwc-£W tI{μ-߃) D≈Xpw Chn-sS-bm- Wv. ]d-ºn-°pfw ISphm kt¶-Xw, ]o®n, NnΩn-n, Nn∂m¿, Ipdn-™n-a-e, hy-Pohn kwc-£W tI{μ-߃, Cc-hn-Ip-fw, ]mºm-Spw-tNm-e, aXn-sI-´m≥ tNme, B- apSn tNme, tZio-tbm-Zym--߃, Xt´-°mSv ]£n-kw-c- £-W-tI{μw Xmc-X-tay kwc-£W {]iv-߃ Ipd- hmb Cu {]tZ-iØv tIc-f-Ønse B-I-fpsS s√m- cp-i-X-amw ImW-s∏-Sp-∂p. a‰v {]tZ-i-ßsf At]- £n®v ap-jy-˛-h-y-Pohn "kwL¿j'hpw Cu {]tZ-iØv Ipd-hm-Wv. F¶nepw h-Øn-eqsS IS- ∂p-t]m-Ip∂ nc-h[n tdmUp-Ifpw FÆ-a‰ Pe-ssh- ZypXn ]≤-Xn-I-fpsS "Im-ep-Ifpw' B-IfpsSbpw a‰p hy-Po-hn-I-fpsS k©m-c-Ønp XS- -ap-≠m-°p-∂p. Cu hnkvXrX {]tZ-i-hp-ambpw s]cn-bm¿ ISp-hm- k-t¶-X-hp-ambpw D≠m-bn-cp∂ XpS¿® jvS-s∏´ CSp- °n, Hcp ]®-Øp-cp-Øm-Wv. Aø-∏≥tIm-hn¬, K-cw- ]m-d, CSp°n hy-Pohn kwc-£-W-tI-{μw, tImX-aw-K- e-Øn-p-Io-gn¬ hcp∂ Nne {]tZ-i-߃ tN¿∂ CXns‚ hnkvXrXn GI-tZiw ap∂q-tdmfw NXp-c{i Intem-ao-‰-dm-Wv. Np‰pw tdmUp-Ifpw P-hm-k-hp-ap≈ Cu {]tZ-iØv GI-tZiw q‰n A≥]-tXmfw B-I- fp-≠v. ]≠p-≠m-bn-cp∂ Im´p-t]m-Øns C∂v ImWm- n√; {]mtZ-in-I-ambn hwi-miw kw`-hn-®p. Zo¿L-Ime ssPh sshhn[y kwc-£-W-Ønv hnkvXr-X-amb {]iv-ß-fn-√m-Ø, XpS¿®-bmb Bhmk hyhÿ AXym-h-iy-am-sW∂v ]T--߃ njvI¿jn-°p-∂p. kmaqly Pohn-bmb Ft∏mgpw k©-cn®v sIm≠n-cn- °p∂ [mcmfw `£-Whpw sh≈hpw Bh-iy-amb B-Iƒ°v sskzc-k-©m-c-Øn-mbn qdv IW-°nv NXp-c{i Intem-ao-‰¿ hnkvXr-Xn-bp≈ Bhmk hyhÿ thW-sa∂v ]T--^-e-߃ shfn-s∏-Sp-Øp-∂p. GsXmcp Pohn°pw Pn-XI sshI-ey-ß-fn-√msX Zo¿L-Imew ne-n¬°-W-sa-¶n¬ G‰hpw Ipd™ ..............................................................................................
 12. 12. 21Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 21Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 ............................................................................................................................................................................Hcp kwJy-th-W-sa∂pw mw a- n-em-°n-bn-´p-≠v. AXp- sIm≠v Xs∂ CSp-°n-bnse Cu ]®-Øp-cpØv B-I- fp-sSbpw a‰p hy-Po-hn-I-fp-sSbpw kwc-£-W-Ønp G‰hpw henb sh√p-hn-fn-bm-Wv. GI-tZiw 4500 N.-In.-ao-‰¿ hnkvXr-Xn-bp≈ s]cn- bm¿ ISph kt¶-Xw, dm∂n, tIm∂n, A—≥tIm-hn¬, Fcp-taen h-ß-fpƒs∏´ {]tZiw √ nXy-l-cnX h- Øm¬ kº-∂-am-Wv. Xan-gvm-´nse sslth aoUv, {ioh√n ]pØq¿ XpS-ßnb Xan-gvm-´nse hyPohn kwc-£W tI{μ-߃ Ch-bpsS XpS¿®-bm-Wv. B- Iƒ°v {]kn-≤-amb s]cn-bm¿ ISphm kt¶- XsØ°pdn-®p≈ GsXmcp N¿®bpw Ahn-SpsØ B¨-˛-s]¨ Ap-]m-X-ØnemWv Iem-in-°p-I. G‰hpw Ah-kmw S-Ønb IW-°p-Iƒ {]Imcw s]cn-bm¿ ISp-hm-k-t¶Xw Dƒs∏-Sp∂ henb {]tZ-iØv B¨-˛-s]¨ Ap-]mXw 1:1.3 BWv. s]cn-bm¿ ISp- hm-k-t¶-X-Øn¬ apXn¿∂Xpw CS-Ø-c-hp-amb BWm-- Iƒ BsI B-I-fpsS 31 iX-am--tØm-fw-h-cpw. Xo¿∞m-Sw am{X-amWv {][m kwc-£W sh√p-hn-fn. s]cn-bm¿ hy-{]-tZ-i-߃°v sX°v `mK-Ømbn søm¿-˛-t]-∏m-d-˛-sj-¥p-cp-Wn-˛-sX-∑-e-˛-Ip-f-Øp-∏p-g- ˛]temSv-˛-]p--eq¿-˛-A-©¬ Dƒs∏-Sp∂ AK-kvXy-ae h- ߃. Cu h-߃ sXm´-SpØ s]cn-bm¿-˛-A-®≥tIm- hn¬ h-ß-fn¬ n∂pw, ]p-eq¿ sNt¶m´ tdmUpw sdbnepw Imc-Ww, CXns‚ hi-ß-fn-ep≈ tXm´-ßfpw ap-jy-hmkw ImcWw XpS¿® jvS-s∏-´-h-bm-Wv. ]›n- a-L-´-Øn¬ am{Xw ImWp∂ nc-h[n kky-˛-P-¥p-Pm-e-߃ Cu `mKØv ImW-s∏-Sp-∂p. ]›n-a-L-´-Ønse Xs∂ {]tXyI {]m[m-y-ap≈ Cu h-{]-tZ-ihpw Bhmk hyh-ÿ-bpsS sshhn- [yw-sIm≠v kº-∂-am-Wv. Xan-gvm-Sns‚ Ie-°m-Sv-˛-ap-≠- ¥pd ISphm kt¶-X-hp-am-bp≈ XpS¿® AKkvXy ae°v Hcp Ap-{K-l-am-Wv. B-Iƒ°v, a‰p {]tZ-i- ß-fp-ambn Xmc-Xayw sNøp-tºmƒ, kwc-£W {]iv- ߃ ChnsS Ipd-hm-Wv. Bhmk hyh-ÿ-I-fpsS sshhn-[yw-sIm≠v kº-∂-amb tIc-f-Ønse h-ß-fn¬ 28.4 iX-amw hy-Po-hn-kw-c-£W nb-a-{]-Imcw kwc-£nX {]tZ- i-ß-fm-Wv. Ccp-]-Øn-aq∂v hy-Pohn kwc-£W tI{μ- ߃ ap-°p-≠v. tIc-f-Ønse h-ß-fn¬ 6112 ]pjv]nX kky-ß-fp-≠v. Ch-bn¬ 851 C-߃ ]›n- a-L-´-Øn¬ am{Xw-Im-W-s∏-Sp-∂-h-bm-Wv. CXn¬ Xs∂ 267 C-߃ tIc-f-Øns‚ kz¥w. Ch IqSmsX GXm≠v 700 Cw ]mb-ep-Iƒ (bryophytes) 236 Cw ]∂ h¿§-߃, 422 I¬]m-b-ep-Iƒ (lichens), 1990 Cw Ipan-fp-Iƒ (fungi) F∂nh tIc-f-Ønse h-ß-fn¬ ImW-s∏-Sp-∂p. tcJ-s∏-Sp-Ø-s∏-´n-´p≈ 121 kkvX-n-I- fn¬ 16 C-߃ ]›n-a-L-´-Øn¬ am{Xw ImW-s∏-Sp- ∂p. hc-bm-Sp-I-fpsS G‰hpw henb FÆw tIc-f-Øn- em-Wv. mq‰n sXmÆq‰n H≥]Xnw ]£n-I-fn¬ 17 C- ߃ ]›n-a-L-´-Øn¬ am{X-ap-≈-h-bm-Wv. Dc-K-ß-fn¬ 173 C-߃ tcJ-s∏-Sp-Ø-s∏-´-t∏mƒ Ch-bn¬ 10 FÆw tIc-f-Øn¬am{Xw ImW-s∏-Sp-∂p. tIc-f-Ønse 151 Cw D`-b-Po-hn-I-fn¬ 36 C-߃ tIc-f-Øn¬ am{Xw ImWp- ∂p. ip≤ Pe-a-’y-ß-fn¬ 32 C-߃ tIc-f-Øn¬ am{Xw ImW-s∏-Sp-∂p. nc-h[n AI-ti-cp-°fpw Cu h-{]-tZ-i-ßsf kºp-jvS-am-°p-∂p. B-Iƒ ΩpsS kwkv°m-c-Øns‚ `mK-am-b-Xp- sIm≠pw B-I-fpsS kwc-£Ww a‰p-Po-h-Pm-e-ß-fpsS kwc-£Ww Dd-∏m-°p-sa-∂XpsIm≠pw tI{μ-k¿°m¿ C¥y-bnse B-I-fpsS Bhmk hyhÿIƒ "Fen- ^‚ v dnk¿hv' Bbn {]Jym-]n-°p-Ibpw B {]tZ-i- ߃°v {]tXyI ]cn-c£ Dd-∏m-°p-Ibpw sNøp-∂p. tIc-f-Ønse GI-tZiw 7470 N.-In. ao‰¿ hcp∂ 6177 B-I-fp≈ mev Fen-^‚ v dnk¿hp-Iƒ {]tXyI ]≤Xn {]Imcw ]cn-]m-en-°-s∏-Sp-∂p. F∂m¬ h-kw- c-£Ww Hmtcm ]uc-t‚bpw IS-a-bm-sW∂pw CXn¬ n∂p≈ Hmtcm LS-I-ßfpw ΩpsS ne-n¬∏nv AXy-¥m-t]-£n-X-am-sW∂pw a- n-em°n {]h¿Øn- ®mte BXy-¥n-I-ambn Ch-bpsS kwc-£Ww Dd-∏m-°p- hm≥ Ign-bp-I-bp-≈q.
 13. 13. 23Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 23Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 tUm. amh-Øq¿ B-μ-Ip-am¿ 1990-I-fpsS BZy-]m-Z-Øn¬ B-ae ImSp-I- fnse Ipc-ßp-h¿§-Øn¬s∏´ kkvX-n-I-fpsS Kth- j-W-tØm-Sp-Iq-Sn-bmWv tUm. B-μ-Ip-am-dns‚ hy- Pohn kwc-£W PohnXw Bcw-`n-°p-∂-Xv. 2000˛amt≠mSp-IqSn At±lw B-Iƒ tcn-Sp∂ {]iv-ß-fm¬ Ae-´-s∏-Sp-Ibpw ap-jy-˛-h-y-Pohn kwL-´--ß-sf-°p-dn®v ]Tn-°m≥ Bcw-`n-°p-Ibpw sNbvXp. H∂c-]-Xn-‰m-≠n-te-sd-bmbn S-∂p- sIm≠ncn°p∂ Cu Kth-jWw ta¬∏-d™ kwL-´--ß-sf, {]tXy-In®pw Im´m--I-fp-ambp≈- hsb sNdp-°m≥ AXy-[nIw D]-I-cn-®n-´p-≠v. At±- l-sØtØSn tZio-b-˛-A-¥¿tZ-iob AwKo-Im-c- ߃ ]e-t∏m-gmbn FØn-bn-´p-≠v. {Ko≥-Hm-kvIm¿ F∂dnb-s∏-Sp∂ hn‰ven Ahm¿Upw CXn¬ Dƒs∏- Sp-∂p. t®¿ I¨k¿th-j≥ ^ut≠-j≥ F∂ Kth-jW ÿm]--Øn¬ apXn¿∂ hy-Pohn imkv{X-⁄-mb Ct±lw Xs‚ Kth-j-W-Øns‚ km[y-X-I-sf, B-Iƒ tcn-Sp∂ {]iv ]cn-lm-c- Øn-mbn C∂pw hnn-tbm-Kn-®p-sIm-≠n-cn-°p-I-bm-Wv. B-bpsS kz`m-hhpw kaq-lhpw B{^n-°≥˛B-Iƒ°pw Gjy≥˛B-Iƒ°pw hfsc k¶o¿Æ-amb kaq-l-hy-h-ÿn-Xn-bm-Wp-≈-Xv. ASn-ÿm--]-c-amb Hcp kaq-l-°q-´m-bva-bn¬ AΩ-bm- , Ip´n-bm--Iƒ Ch-bv°p-]p-dta 6 apX¬ 8 hsc-bp≈ B-Iƒ (_-‘p-°ƒ F∂p-]-d-bmw) C{X-bp-a-S-ßp∂ Hcp IpSpw-_-am-Wp-≈-Xv. C{]-Im-c-ap≈ A-h[n IpSpw- _-߃ tN¿∂-XmWv Hcp B-°q´w (Cw-•o-jn¬ Herd F∂p ]d-bpw). _‘p-°-fpsS Iq´m-bva-sb∂pw CXns ]d-bmw. B-I-fpsS kaq-l-hpw, apjy kaq-lhpw XΩn¬ ]e Imcy-ß-fnepw kam--X-I-fp-≠v. B-I-fp- tSbpw ap-jy-cp-tSbpw icm-icn Bbq¿ssZ¿Lyw 60 apX¬ 70 hsc h¿j-am-Wv. hnIm-c-]-c-amb IpSpw-_-_- ‘-߃, Ip´n-Isf hf¿Ø¬, Zo¿L-amb K¿`-[m-c-W- Im-ew, Ip´n-Iƒ A-h-[n-Imew amXm-hns B{i-bn®p Ign-bpI Ch-sb√mw ap-jy-cn-epw, B-I-fnepw Htct]mse ImWmw. kaqlw Gjy≥ B-I-fn¬ BWm-bv°p am{Xta sImºp- I-fp≈q (sIm-º-m F∂t√ ]d-bp-∂-Xv) F∂m¬ B{^n-°≥ B-I-fn¬ BWn-pw, s]Ænpw sImºp- I-fp-≠v. Gjy≥ s]Æm--Iƒ°v sNdnb sImºp-Iƒ (tX-‰-Iƒ˛tushes F∂p-]-d-bpw) ImWp-∂p. C¥y-bnse hS°p Ing-°≥ kwÿm--ß-fn-te-bpw, {ioe-¶-bn-tebpw ...........................................................................................................
 14. 14. 25Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 25Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 s√mcp iX-amw B-Ifpw (B-Wm--Iƒ) sImºv Xosc-bn-√m-h-bm-Wv. tamg-bm--Iƒ F∂mWv Ch Adn- b-s∏-Sp-∂-Xv. Cw•o-jn¬ makhnas F∂p-]-d-bpw. tamg- bm--Iƒ s]mXpth a‰v BWm--I-tf-°mƒ B{I-a-tWm- ’p-I-cmWv; ]t£, CXp ]q¿Æ-ambpw icn-b-√m. s√mcp s]Æm-sb CW-bmbn In´p-I-bn√m F∂-XmWv tamg-bm--Iƒ°p≈ Hcp {][m yq-X. Ch B{I-a- tWm-’p-IX {]I-Sn-∏n-°m-p≈ Imc-Ww, Hcp ]t£, CXmImw! sImº-m--I-fp-am-bp≈ a’cw Hgnhm-°m≥ tamg-bm--Iƒ B{I-a-tWm-’p-I-X-bpw, {]tXyI Xc- Øn-ep≈ icoc Ne--ßfpw {]Z¿in-∏n-°m-dp-≠-t{X. B-Iƒ°v Pem-i-b-ß-fn¬ IqSp-X¬ kabw InS- °m≥ CjvS-am-Wv. Ah ico-c-Øn¬ aÆp-hm-cn-bn´pw (""a-tØ-`w ]mwkp-kvmw sIm≠t√m kt¥m-jn-∏q, nXyhpw kz—-Pew X∂n-te-Ip-fn-®mew''-˛ F∂p-≠t√m), sh≈-Øn¬ Ifn-°p-I, sNhn-Iƒ B´pI ˛ ico-c- Ønse Xm]-ne nb-{¥n-°m-m-WnXv ˛ Ch-sb√mw B-I-fpsS ÿncw tNjvS-I-fm-Wv. B-Iƒ°v tkzZ- {K-Ÿn-Iƒ C√m F∂Xv Ah-bpsS {]tXy-I-X-bm-Wv. BWm--Iƒ XΩn¬ bp≤w sNøpI F∂Xv Hcp s]mXp-{]-Xn-`m-k-am-Wv. Xß-fpsS B[n-]Xyw Dd-∏n-°m- m-Wn-Xv. B-I-fpsS kap-Zm-b-Øn¬ hnL-Sn-°pI ˛ IqSn-t®-cpI F∂Xv s]mXp-hmb Hcp Imcy-am-Wv. _‘- ap-≈h IqSn-t®-cp-∂p. A√m-Øh Xß-fpsS hgn°v Iq´w ]ncn-™p-t]m-Ip-∂p. B-°q-´-Øn¬ B[n-]Xyw Imc-W-h¿Øn-°m-Wv. ]cn-N-b-k-º-∂-bmb Cu s]Æm Iq´-Ønse {]iv-߃°v kp{]-[m Xocp- am--߃ ssIsIm-≈pw. 6 apX¬ 8 hsc {]mb-ap≈ BWm--Iƒ kaqlw hn´v H‰bv°p≈ PohnXw bn-°p-∂p, F∂m¬ Nne-t∏mƒ a‰p≈ B- I-fp-ambn Iq´w tNcp-Ibpw Ch-sN-øpw. Cu Iq´-Øn¬ ]e-{]m-b-°m-cp-ap-≠mIpw (A-Xm-bXv BWm--Iƒ). {]mb-]q¿Øn-bmb BWm-m-Iƒ Iq´-Ønse s]Æm- -I-fp-ambn CW-tN-cpw. B-I-sf-°p-dn-®p≈ ]T--߃, Du∂n-∏-d-bp-∂-Xv, Chbv°p kº-∂-amb Hcp kaql°q´m-bva-bp-s≠-∂pw, D‰-co-Xn-bn-ep≈Xpw Dd-∏p- ≈-Xp-amb Hcp Pohn-X-ap-s≠-∂p-am-Wv. Ah k¶o¿Æ- amb kz`mh sshin-jvSy-߃ {]Z¿in-∏n-°m-dp-ap-≠v. sNdnb B-I-fpsS kwc-£-W-Øn-p-th≠n a‰v AΩ- bm--Iƒ Ahsb ape-bq-´pIhsc sNøpw; kz¥w Ip´n- b-s√-¶n¬ IqSn! Nne ka-b-ß-fn¬ Ah hnNn-{X-amb kz`mhw Imbn-I-£-a-X, sshIm-cn-I-amb ÿnXn, F∂nh {]Z¿in∏n-°m-dp-≠v. as‰m-cp-hs‚ hy‡n-Xz-ambn XmZmflyw {]m]n-°m-p≈ Ah-bpsS Ign-hmWv CXv shfn-s∏-Sp-Øp-∂-Xv. C{]-Im-c-ap≈ hnI-k-w, Ahsb XΩn-e-dn-bm-p≈ Ign-hv, a‰p B-I-fn¬ n∂pw ss]pWyw kºm-Zn-°pI F∂n-hsb ]cn-t]m-jn-∏n-°p- ∂p. B{^n-°≥ B-Iƒ (s]-Æm--Iƒ) IqSp-Xepw AΩ-bm-sb B{i-bn-®mWv Pohn-°p-∂-Xv. F∂m¬ Gjy≥ s]Æm--Iƒ CXn¬ n∂pw hfsc hyXy-ÿ- cm-Wv. Ah-bpsS kz`mhw, {imhy Zriy kw⁄-Isf B{i-bn-®n-cn-°p-∂p. ]c-kv]-cm-{i-bXzw Ds≠- ¶n¬t∏mepw B-Isf kw_-‘n®v kaq-l-]-T-w, a‰p P¥p-°-fp-ambn Xmc-Xayw sNøp-tºmƒ XnI®pw Zp¿∫- e-am-Wv. C°m-cy-Øn¬ Hcp Zo¿L-Ime ]Tw Cnbpw S-∂n-´n-√m. ........................................................................................................
 15. 15. 27Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 27Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 Bi-b-hn-n-abw B-I-fpsS Bi-b-hn-n-abw ]e-X-c-Øn-em-Wv. G‰hpw ck-I-c-amb hkvXpX Ah Bi-b-hn-n-abw S-Øp-∂Xv C≥{^m-tkm-Wn¬ i_vZ-X-cw-K-ß-fn-epsS klm-b-Øm¬ BsW-∂p-≈-Xm-Wv. 10 Hz˛pw -24 Hz˛pw Xmsg Bh¿Øn-bp≈ i_vZ-X-cw-K-ß-fm-Wn-h. ]e kμ¿`-ß-fnepw B-Iƒ CØcw i_vZ-ap-≠m-°p- ∂p. Cu i_vZ-߃ Intem-ao-‰-dp-Iƒ bm{X-sNbvXp Bib hnn-abw S-Øp-∂p. [mcmfw ]®-∏p≈ ÿe- ß-fn¬, shtΔsd n¬°p∂ B-I-fp-ambn Bib hnn-abw S-Øm≥ CXp klm-b-I-am-Ip-∂p. ]q¿Æ-h-f¿®-sb-Ønb BWm-bv°p GXm≠v 20 hb- m-Ip-tºmƒ ""aZw s]m´¬'' Bcw-`n-°p-∂p. 40 Znhkw apX¬ Nne-t∏mƒ 5 amkw hsc aZ-∏mSv o≠p- n¬°mw. ""sStÃm-Ã-tdm¨'' F∂ A¥¿{KŸn {kmh- Øns‚ G‰-amWv aZ-∏m-Sn-p≈ Imc-Ww. Cu ka-bØv BWm--Iƒ A{I-a-hm-k {]I-Sn-∏n-°pw. sNdnb ""Bh¿Øn''bp≈ (Frequency) K¿÷--ßfpw B- Iƒ Cu kμ¿`-Øn¬ ]pd-s∏-Sp-hn-°pw. aZ-∏m-Sp≈ sNdnb B-I-fpsS A{Ia kz`mhw {]mb-ap-≈-tXm, {]_-etcm Bb a‰m--Iƒ hne-°pw. s]Æm--Iƒ°v GI-tZiw 12 hb- m-Ip-tºmƒ CW-tN-cm-p≈ Xmev]cyw D≠m-Ip-∂p. CXv Dt±iw 16 BgvN-Iƒ hsc o≠p-n¬°mw. CXns‚ Bi-b-hn-n- abw C≥{^m-tkm-WnIv hgn S-Øp--p. IqSm-sX, CS- bv°nsS s]Æm-, Cu ka-bØp S-Øp∂ aq{X hnk¿÷--Øns‚ aWw aqehpw Bi-b-hn-n-abw km≤y-am-°p-∂p. ta®n¬ {]tZiw B-Iƒ, 16 apX¬ 18 hsc aWn-°q-dp-Iƒ tabm≥ sNe-h-gn-°p-∂p. Hcp Znhkw Ahbv°v 200 apX¬ 250 hsc Pew Bh-iy-ap-≠v. Ch-bpsS Zl--i‡n hfsd Ipd-hm-Wv. AXn-m¬ Blmc kºm-Z--Ønp hf-sc- tbsd Ae-bp-∂p. B-°q-´-ß-fpsS ta®n¬ {]tZ-i- ß-fpw, H‰bm-∑m-cpsS ta®n¬ {]tZ-i-ßfpw XΩn¬ hfsc hyXym-k-ap-≠v. B-°q-´-ß-fpsS ta®n¬ {]tZiw 50 apX¬ 400 hsc kvIzb¿ Intem-ao-‰¿ hym]n®p InS-°p-∂p-sh∂v ]T--߃ kqNn-∏n-°p-∂p. B-I-fpsS kz`mh hnti-jw, Blmc e`y-X, Pe e`yX F∂n-hsb B{i-bn-®n-cn-°p-∂p. aZ-∏m-Sp≈ B- Iƒ°v a‰p-≈-h-tb-°mƒ IqSp-X¬ ta®n¬∏p-d-߃ D≠m-Ipw. AXp-sIm≠pXs∂ Ahsb ap-jy-cpsS Bhm-k-tI-{μ-ß-fn¬ ]e-t∏mgpw ImWp-∂p. AXn-m¬ Ah hnf-hp-m-in-Iƒ F∂pw Adn-b-s∏-Sp-∂p. ap-jym-hm-k-ß-fnse B-Iƒ Gjy≥ B-I-fpsS Bhm-k-߃ Xp≠p-I-fmbn InS-°p-∂p. Gjy≥ P-kw-Jy-bn¬ 20%tØmfw Bfp- Iƒ h-ß-fntem AXn--SpØ {]tZ-i-ß-fntem Pohn- ..............................................................................................
 16. 16. 29Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 29Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 °p-∂p. ChnsS B-I-fp-ap-≠v. ap-jy¿ G¬]n-°p∂ kΩ¿±-ß-fp-ambn HØpt]mIm≥ Ch {ian-°p-∂p. F∂n-cp-∂mepw Chn-sS-bp≈ B-I-fpsS kz`mh sshin-jvSy-sØ-∏‰n A[nIw Adn-hn√m ap-jy-cpsS {]h¿Ø--ß-fpsS BLmXw B-I-fpsS kwJysb _m[n-®n-´p-≠v. Hfn™p-≈-th-´, h[w F∂nh B-I- fpsS Pohs {]Xn-Iq-e-ambn _m[n-®n-´p-≠v. hm¬∏md {]tZ-iØp S-Ønb ]T--ß-fn¬ n∂pw e`n® hnh-c- a-p-k-cn-®v, ap-jy-cn¬ n∂p≈ D]-{Zhw nan-Øw, B-Iƒ ]e-hn-[-Øn-ep≈ kz`mh sshin-jvSy-ßfpw Im´p-∂p-≠t{X! B-Iƒ ChnsS tabp-∂-Xnv Ipd-®p- k-a-bta sNe-hn-Sp-∂p-≈q. IqSp-X¬ kabw ap-jy- cn¬ n∂pw c£-s∏-Sm≥ PmK-cq-I-cm-bn-cn-°pw. Cu kz`m- h-sØ-∏-‰n-bp≈ Xncn-®-dn-b¬ B-Ifpw ap-jycpw XΩn-ep≈ G‰p-ap-´¬ eLq-I-cn-°m-p-]-I-cn-°pw. Cu Xncn-®-dn-b¬, B-I-fpsS kwc-£-Wn-Ønv hfsc {]m[myw hln-°p-∂p. mqbªcXiäoeãkav, MjCcÖh¥! ImWn°bnS¬ {][mw SnâebqóbgX ckjbfäTgofbmX ceùlceCx lecjXkgä~j ùMrOqîMem£ebfsv jeùlfãfw aìùlèfvg hgJaèsTBgÿgúfTgÿlx. DnRejYtóflveã ipbrjszÜ cgkäfw beoõaIeó~ägsë Dkêëfaãesë SBgÿúgÿ Yibevx keCfTãqh¥fTgÿlx GÑfóxë kejõmeíõèfvx Gèccsùl. SBgÿúfh¥x aìùlèfvkèx ùhabMfTgaêeW Y©pv~WTx keCfTãqh¥fTgbevgú mdkjõX Gçe- ãfjfTgÿleCx. mqbªenRejYtóflveãf SBgÿúgÿ Yibesv kQkgäfqsT oqMfòªx keCf- Tãqh¥fòªx mdYeiõX avëgbez Y©pv~WTx bqóèfsnejg ùhebMõX ceùlX kfögÿ Dbm- jceCflx. ..................................
 17. 17. 31Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 31Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 tUm. Pbv°_v hn. Noc≥ A¥¿t±-iob Xe-Øn¬ {]kn-≤-mb m´m ]cn-io-e-I-pw, ]cn-]m-e-I-pw. Xriq¿ sh‰n-dn tImtf-Pnse ap≥ s{]m^-k¿ Rmsmcp Im´m Ccp-]-sØm∂p amk-Øn¬ IqSp-X¬ AΩ-bpsS K¿`-]m-{X-Øn¬ InS-∂mWv Rm≥ ]pd-Øp-h-∂-Xv. At∏mƒ Fnbv°p Hcp ao‰¿ s]m°hpw 100 Intem Xq°hpw D≠m-bn-cp-∂p. Fs∂ {]k-hn-°p∂ ka-bØv AΩ-bpsS Np‰pw AΩm-bn-amcpw apØ-»n-amcpw Hs° D≠m-bn-cp-∂p. BI-∏msS Hcp D’-hw-t]mse Bbn- cp-∂p. Pn-®-Xn-p-tijw GXmpw ann-´p-Iƒ°Iw Rm≥ ape-∏m¬ IpSn- °m≥ {ian-®p. BZy-sams° IjvSn®p Ac-an-n-t‰mfta IpSn-°m≥ Ign- ™n-cp-∂p-≈q. ]ns∂-∏ns∂ hen®p IpSn-°m-p≈ t]in-I-fpsS i‡n- h¿≤n-®-tXmsS IqSp-X¬ kabw IpSn-°m≥ XpS-ßn. P--k-a-bØp th®p-th®p S-∂n-cp∂ Rm≥ c≠p Znhkw Ign- bpw-tºm-tgbv°pw Imep-Iƒ ne-Øp-d®p Nhp-´m≥ km[n-°p∂ hn[-Øn- em-bn. ]‰-tØm-sSm∏w S-°m≥ {]m]vX-m-Ip-∂-Xp-hsc ]‰w A[nIw AI- e-tØ°p t]mImsX Ccp-∂n-cp-∂p. AXp-t]mseXs∂ Rß-fn¬ B¿s°- ¶nepw AkpJw h∂m¬ S-°m≥ _p≤n-ap-´m-bm¬ Gsd kabw Np‰pw n¬°p-Ibpw FWo-∏n-°m≥ klm-bn-°p-Ibpw BtcmKyw hos≠-Sp- Øm¬ SØw XpS-cp-Ibpw sNøpw. Rmsmcp Nm]n-≈-bm-bn-cp-s∂-¶n¬ AΩ-bpsS k¶Sw hfsc hep-Xm-bn-cn-°pw. ihw adhp sNøp-∂-Xp-t]mse Nm]n-≈-bpsS ico-c-Øn¬ aÆpw Ce-Ifpw C´p-aq-Sp-hm-mbn {ian-°pw. Fn°p Hcp An-btm An-b-Øntbm D≠m-I-W-sa-¶n¬ Npcp- ßn-bXv 4˛41-/2 h¿jw ]nSn-°pw. AXp-sIm-≠mWv kv{XoI-fn¬ Ip´n-Iƒ XΩn-ep≈ hf-sc-Iq-Sp∂ Ah-k-c-ß-fn¬ kv{XoI-sf-°pdn®p B-{]- khw F∂p-]-d-bp-∂-Xv. .......................................................................................................
 18. 18. 33Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 33Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 B-∏-‰-Øns‚ IqsS Hcp XSm-I-Øn¬ sh≈w- Ip-Sn-°m≥ R߃ t]mbn. sh≈-Øn¬ FSpØp-NmSn aZn-°m≥ XpS-ßnb Fs∂ apXn¿∂-h¿ XSp-Øp. ""sh≈w Ie-°msX. BZyw IpSn-°mw, sXfn-o-cmbn Ccn-°p-tºmƒX-s∂. ]n∂oSv ap°p sh≈-Øn¬ Cdßn Ipfn®p aZn-°mw.'' Rß-fpsS bm{X-bn¬ Hcp ]pg IS-t°-≠n-h-∂p. At∏mƒ Ip´n-bm--bmb Fs∂ Sp-hn¬ ndpØn henb B Hgp°ns‚ hi-Øpw, Aev]w hep∏w Ipd™ Bsb IogvhiØpw ndp-ØnbpamWv A°sc IS-Øn-b-Xv. th¬°mew h∂-t∏mƒ ]pg h‰n hc-≠p. Rß- fn¬ apXn¿∂h¿ ]pg-bpsS ]e-`m-KØpw Imep-Iƒ Aa¿Øn-∏n-Sn-®p. Imep-I-fn¬ {ihWi‡n-bp≈ R߃°p aÆn--Sn-bnse oscm-gp°p {ihn-°m≥ Ign- bpw. Nne jUv]-Z-߃°pw Cu Ign-hp-Iƒ D≠-s{X. AhnsS Ipgn®p R߃ sh≈w IpSn-bv°pw. XpS¿∂p a‰p arK-ßfpw B sh≈w IpSn-°pw. AXp-t]m-se-Xs∂ neØp Aa¿Øn®-hp´n Bi- b-hn-n-abw S-Øp-∂-Xnpw ]pdta ap-jy¿°p tIƒ°m≥ Ign-bmØ Xc-Øn-ep≈ i_vZ-X-cw-K-ß-fn- em-Wv. A©p sl¿Svknpw 24 sl¿Svknpw CS-bv°p≈ Cu Xcw-K-߃ Im´nse ac- ߃°pw a‰pw CS-bn-eqsS Intem-ao-‰-tdmfw k©-cn-°p- ∂p. {]Ir-Xn-bn¬ CSn-ap-g-°w, `qan-Ip-ep°w F∂nh D≠m-Ip-tºm-gmWv CØcw i_vZw D≠m-Ip-∂-Xv. AXp- sIm≠v `qan-Ip-ep°w R߃°p tc-sØ-Xs∂ Imep- sIm≠pw A√m-tXbpw Adn-bmw. AIte n∂pw B¿Øp-e-®p-h-cp∂ Xnc-am-e-I-fpsS i_vZhpw R߃°-dn-bmw. s]s´-∂p≈ sh≈-s∏m-°-Øn¬ n∂pw (flash flord) kpm-an-bn¬ n∂pw AXp Rßsf c£n-°pw. Imense sNhn-I-sf-°p-dn®p Kth-jWw SØn I≠p-]n-Sn-®Xv ao-_n-b-bnse Ct°m-W¬ (O’connel) F∂ Kth-j-I-bm-Wv. AXp-t]mse Xs∂ Rß-fpsS A]q¿Δ i_vZ-X-cw-K-ß-sf-°p-dn®p Kth-jWw S-Øn- bXv ImX-do≥ ss]≥ (Catherine Pyne) F∂ Kth-j-I- bm-Wv. Ah¿ AXn-s-°p-dn®p ""i_vZ-an-√mØ CSn'' (Silent thunder) F∂ t]cn¬ Hcp ]pkvXIw Fgp-Xn. Im´p-ar-K-߃°n-√mØ XqWp-t]m-ep≈ Imep-Iƒ D≈- Xp-sIm≠v n∂p-sIm-≠p-Xs∂ Dd-ßm≥ Ign-bp-∂p. hfsc ]cn-N-bhpw hnizm-khpw D≈ ÿe-Øp-am-{Xta R߃ InS-∂p-d-ßm-dp-≈q. AXp-sIm-≠p-Xs∂ B- In-S-∂p-d-ßp-∂Xv I≠n-´p-≈-h¿ hfsc°pd-hm-Wv. £oWw h∂m¬ Hcp acw-Nmcn R߃ Dd-ßpw. m´n¬ ........................................................................................
 19. 19. 35Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 35Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 Hcp B tcmKw-h∂v 18 amkw acw-Nmcn Dd-ßn-bXv nß- fn¬ Nne-sc-¶nepw tI´n-cn-°pw. Hcp ÿe-Øp-n∂pXs∂ Xo‰ FSp-Øm¬ Ahn- sS-bp≈ kky-e-Xm-Xn-Iƒ in-®p-t]m-Ip-∂-Xn-m¬ R߃ kZm- S∂p Xn∂p-Ibpw Zo¿L-Zqcw k©-cn- °p-Ibpw sNøpw. Cu k©m-c-]-Y-ßsf B-tØ-cn- Iƒ F∂p ap-jy¿ ]d-bp-∂p. Iq´-Øn¬ G‰hpw {]mbw-Iq-Snb apØ-»n-bmWv Rß-fpsS tXm-hv. Ah¿°m-Wt√m Xo‰n-sh≈w apX-em-b-h-sb-°p-dn®p IqSp-X¬ Adn-hv. Rß-fpsS ktlm-Z-c-߃ 14-˛15 hbkv BIp- tºmƒ Iq´w-hn-Sp-∂p. _‘p-°ƒ XΩn¬ CW-tN-cmsX Ccn-°p-∂-Xn-m-Ws{X CXv. Cßs t]mIp∂ sNdp-∏- °m¿ IqSn-t®¿∂v Ahn-hm-ln-X-cpsS Iq´mbva (Bach- elor herds) D≠m-°p-∂p. ape-IpSn 3˛4 hb- p-hsc XpS-cpw. Xt∂bpa√ ]‰- Øn¬ ]mep≈ BcpsS ape-bn¬ n∂pw R߃°p IpSn-°mw. Ipd-®p-apºv {]mbw sN∂ Hcp ]nSn-bm Am-Y-bm-b, ape-Ip-Sn-am-dmØ Hcp B-°p-´nsb Im´n¬ n∂pw hw-h-Ip-∏ns‚ B Iymºn-te°v (Camp)sIm≠p-h-∂p. AhnsS ape-sIm-Sp-°p∂ AΩ- am¿ D≠m-bn-cp-∂p. Xan-gvm-´nse a‰p-ae B-tI-{μ-Øn- emWv CXv kw`-hn-®-Xv. Xo‰bv°p Ipd-hp-h-cp∂ ImeØp ]‰w ]e-Xmbn ]ncn-bp-∂p. ho≠pw agbpw Xo‰nbpw IqSp-tºmƒ ]‰w H∂n°p-∂p. Nn∂w-hn-fnbpw neØp Nhn-´n-bpw, ap- jy¿ ssI sIm-Sp-°p-∂-Xnp kam--amb XpºnssI as‰mcp B-bpsS hmbn¬ sImSpØv kt¥m-jn-°p- ∂p. IqSmsX B-I-fpsS ap≥Im-ense J-Øns‚ sXm´p-ap-I-fn-ep-≈-Xpw, Ωƒ hnb¿∏p-t]mse ImWp- ∂-Xp-am-b, `mKØp aW-°p-∂p. AhnsS Hcp {]tXy-I- K‘w (Pheromone) Ahbv°p e`n-°p-∂p. ImgvN-i-‡n-tb-°mƒ IqSp-X¬ R߃°p {ihW i‡n-bmWv IqSp-X¬. AXp-sIm≠v Rßsf N° tamjvSm-°-fmbn ImWp-∂p. ImgvN i‡n Ipd-hm- b-Xp-sIm-≠mWv Im‰ns‚ KXn-a-- n-em-°n, {]tXy-In®p th´-°m¿, Rß-fpsS hfsc ASp-Øp-hsc hcp-hm≥ km[n-°p-∂-Xv. aZ-Im-eØp ]nSn-bm--Iƒ°p {]Xy£ e£-W-߃ Ipd-hm-sW-¶nepw aq{X-Øn¬ Hcp {]tXyI K‘w hnk¿÷n-°p-∂p. Cu K‘w (Phero- mone) B¨ B Xpºn-sIm≠v FSpØv hmbnse apI- fnse AÆm-°nse ]-sm-°p-t]m-ep≈ ...........................................................................................................................................................................
 20. 20. 37Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 37Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 Hcp {KŸn-hgn a- n-em-°p-∂p. an-Imew icn-bm- sW∂p a- n-em-°nb BWm Imap-Insb hnfn-°p- ∂p. ]‰-Øn¬n∂p AI∂p amdn 3˛4 Znhkw CW-tN- cp-∂p. CW tN¿∂ kabw ann-‰p-Iƒ am{Xta FSp- °p-I-bp≈q F¶nepw Znh-k-Øn¬ ]e-{]m-hiyw CW- tN-cp-∂p. km[m-cW mevIm-en-I-sf-t]mse Xs∂-bmWv CW-tN-cp-∂-Xv. F∂m¬ ]nSn-bpsS {]Xyp¬∏m-Z _mly-Im-hm-S-Øn-te°p BWm--bpsS IW (enw-Kw) IS-Øm≥ klm-bn-°p∂ Hcp {]tXyI amwk-t]-in-X- s∂-bp-≠v. Cu t]in a‰p arK-ß-fn¬ C√. {]khw Hcp IpSpw_ kw`-h-am-sW-¶n¬ CW-tN-c¬ Hcp kzImcy kwK-Xn-bm-Wv. a‰p arK-ß-fnset]mse-Xs∂ R߃°pw Nne CW-Isf IqSp-X¬ CjvS-am-Wv. mbv°-sf-t∏mse CW-tN-cp-hm-mbn {]tXyI amk-ß- sfm-∂p-an-√. Htc ka-bØp R߃°p c≠p AW-∏-√p-Iƒ am{X-amWv D≈-Xv. Ah hcp-∂Xv memw amkw, Bdmw amkw, 3 hb- v, 6 hb- v, 20 hb- v, 40 hb v F∂o Ime-ß-fn-em-Wv. ]√p-Iƒ s]mgn™p t]mIp-∂-Xnp ]I-cw, ]pXnb ]√p-Iƒ ]n∂n¬n∂pw ]pXnb ]√p- Iƒ ap∂nse ]√ns X≈n-am-‰p-I-bmWv sNøp-∂-Xv. ]√v s]mgn-™p-t]m-bm¬ ]√n-√mØ Hcp Ahÿ D≠m-Ip- a-t√m. Ah-kmw 40-˛mw hb- n¬ hcp∂ ]√v 60˛mw hb v BIp-tºm-tgbv°pw tX™n-cn- °pw. ]n∂oSv Im´nse Xo‰n-I-sfm∂pw Ign-°m≥ ]‰mØ Ahÿ hcp-∂p. Im´nse ]p√v, Ce-Iƒ, h≈n-Iƒ, sXmen-Iƒ (bark) F∂n-ßs qdn¬∏cw kky-e-Xm-Xn-I-fmWv Rß-fpsS Xo‰n. Im´nse F√m X´n-ep≈ (tier) kky-em-Xm-Xn-Ifpw R߃ Ign-°pw. Blmcw ]mIw-sNbvXv sImSp-°p-∂- Xp-sIm-≠mWv m´nse B-Iƒ IqSp-X¬ Imew Pohn- °p-∂-Xv. CuønsS 86 hb- p≈ Hcp KP-ap-Ø-»n-sb- °p-dn®p ]{X-ß-fn¬ hm¿Ø h∂n-cp-∂p-h-t√. ]pXp-Xmbn hcp∂ ]√p-I-fnse hc-ºp-I-fpsS (ridges) FÆhpw IqSn-IqSn hcp-∂p. BZysØ ]√p- I-fn¬ 4˛5 hc-ºp-Iƒ BsW-¶n¬ mem-asØ ]√n¬ 20-˛29 hsc hc-ºp-Iƒ ImWmw. IogvØmSn-bn¬ ta¬Xm- Sn-bnse hc-ºp-I-tf-°mƒ IqSp-X¬ D≠m-Ipw. Imap-In-°p-th-≠n-bp≈ bp≤hpw Rß-fn¬ A]q¿Δ-a-√. c≠p aq∂p Znh-k-ß-tfmfw Nnet∏mfXp o≠p-n¬°pw. sImºpw tamg-bp-amb bp≤-Øn¬ sImº≥Xs∂ Pbn-°-W-sa-∂n-√. tXmt‰mSp∂ B-bpsS ]rjvT-Øn¬ at‰ B Hcp IpØpw h®p-sIm-Sp-°pw. tXm‰p hmep-s]m°n HmSp∂ Imap-Is‚ hmepw Nne-t∏mƒ ISn-s®-Sp-°pw. n߃ Im´n¬ hcp-tºmƒ hmep-ap-dn™ Hcp BWm-sb I≠m¬ an°-hmdpw Ah≥ Hcp ]cm-Pn- X-mb Imap-I≥ Bhm-mWv km≤y-X. ............................................................................................
 21. 21. 39Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 39Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 B F^n-e‚ntU (Elephantidae) F∂ IpSpw-_-Øn-emWv Ic-bnse G‰hpw henb P¥p-hmb B Dƒs∏-Sp-∂-Xv. Cu IpSpw-_-Øn-ep≈ c≠p hyXykvX Pp- p-I-fmWv ""Fen-^mkv'' (Elephas)Dw temIvtkm- tUm¨Um (Loxodonta)bpw. ""C¥y≥ B'' F∂v ÿnc-ambn ]d-™p- h-cp∂ ""Gjy≥ B'' (Elephas maximus) Fen-^mkv F∂ Pp- nepw B{^n-°≥ B (Loxodonta Africane) temIvtkm-tUm¨Um Pp- n-ep- amWv Dƒs∏-Sp-∂-Xv. ]Sn-™msd sat m-s∏m-t´m-an-b-bnse bq{^m-´o-kv-˛-ssS-{Knkv Zn apX¬ Gjy-bpsS a‰p {]tZ-i-ß-fn-epw, C≥tUm ssN, ae-b, {ioe-¶, kpam-{X, Pmh, ssN-bpsS bmwKvkv Znhsc-bp≈ {]tZ-i-ß-fnepw Hcp ImeØv Gjy≥ B-Isf I≠n-cp-∂p. C∂n-t∏mƒ C≥Uy, t∏mƒ, `q´m≥, aym∑m¿, _w•m-tZ-iv, bqm≥ {]nk¿Δv (ssN--bn¬), {ioe-¶, ate-jy, kpam-{X, Xmbve‚ v hnb-‰vmw, Iwt_m-Un-b, emthm-kv, t_m¿Wntbm Zzo]v F∂n-hn-S-ß-fn-embn am{Xw Cu B-Iƒ I≠p-h-cp- ∂p. Hcp q‰m-≠p-apºv 2 e£-tØm-f-ap-≠m-bn-cp∂ Gjy≥ B-I-fpsS FÆw C∂v Aøm-bn-c-tØm-f-ambn Ipd-™p- Im-Wp-∂p. C≥Uy-bn¬ sX°v`m-Kw, a[y-`mKw, hS-°v ]-Sn-™m-dv, hS°v Ing°v taJ-e-I-fn-em-bmWv B-Iƒ I≠p-h-cp-∂-Xv. Bhmk hyh-ÿm-tim-j- Ww, XpS¿®-bmb Bhmk hyh-ÿ-bn-ep-≠mb hnS-hp-Iƒ, ap≥Im-e- ß-fnse B ]nS-Øw, B-th´ F∂o LS-I-ß-fmWv Ic-bnse G‰hpw Fkv. cm[m-Ir-jvW≥ sU]yq´n Ub-d-IvS¿, ssh¬Uv sse^v FUyp-t°-j≥, tIcf t^mdÃv & ssh¬Uv sse^v Un∏m¿´vsa‚ v .........................................................................................
 22. 22. 41Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 41Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 henb P¥p-hmb Cu B-I-fpsS FÆ-Ønse timj- W-Ønv {][m Imc-Ww. C∂v hwi-m-i-`o-jWn tcn- Sp∂ Hcp hy Pohn-bmWv ""Gjy≥ B'' AYhm ""C¥y≥ B''. hy-Pohn kwc-£-W-Øn¬ mgn-I-I-√mb 1980-˛se t^mdÃv I¨k¿th-j≥ BIvSv, 1986-˛se F≥h- tbm¨sa‚¿ s{]m´-£≥ BIvSv, 1985-˛se mj-W¬ ssh¬Up-sse^v B£≥ πm≥, 2002-˛se I¨k¿th- j≥ Hm^v _tbm-ssU-th-gvkn‰n BIvSv XpS-ßnb nb- a-]-cn-c-£-Iƒ ssPh-ssh-hn[y kwc-£-W-Øn¬ {]tXy- In®v B Dƒs∏-sS-bp≈ hy-Po-hn-I-fpsS kwc-£-W- Øn¬ FSp-Øp-]-d-b-Ø° kzm[ow sNep-Øn-bn-´p-≠v. hf-sc-tbsd kwc-£W {]m[m-y-a¿ln-°p-∂-Xn- m¬, {]IrXn kwc-£-W-Øn-m-bp≈ A¥¿tZ-iob bqWn-b-n¬ (IUCN) 1986-˛¬ Xs∂ ""Endangered'' F∂ ]´n-I-bn¬ Dƒs∏-Sp-Øn-s°m-≠pw, B-I-fpsS hym]m- c-Ønp hne°v Iev]n-°p-∂-Xn-m-bn, cq]w-sIm≠ hwi- miw tcn-Sp∂ hy-Pohn hym]m-c-Øn-p≈ A¥¿tZ- iob DS-ºSnbmb CITES˛s‚ Ap-_‘w I (Appendix I)-˛¬ Dƒs∏-Sp-Øn-s°m-≠pw, C≥Uy≥ hy-Pohn (kw-c-£-W) nbaw 1972-˛se H∂mw ]´n-I-bn¬ (“Sched- ule I”) Dƒs°m-≈n-®pw, Gjy≥ B-I-fpsS kwc-£- W-Ønv tZiob A¥¿tZ-iob nb-am-[n-jvTnX ]cn- c£ Dd-∏p-h-cp-Øp-∂p. km[m-cW S-∏n-em-°n-h-cp∂ h Bhm-k-hy- hÿm ]cn-]m-e--߃°p-]p-dta B-I-sfbpw Ah- bpsS Bhmk hyh-ÿ-bp-sSbpw kwc-£-Ww, ap- jy-˛-h-y-Pohn kwL¿j-Ww eLq-I-cn-°p-I, m´m kwc-£Ww Dd-∏m-°p-I, F∂o Dt±-i-ß-tfmsS `mcX k¿°m¿ 1992-˛¬ {]Jym-]n®p S-∏n-em-°n-h-cp∂ Hcp ]≤-Xn-bmWv ""t{]mPIvSv Fen-^‚ v'' kwc-£-W-Øn- mbn B Bhm-k-hy-h-ÿ-bp-sS-bpw, B k©m-c- ]-Y-ß-fp-sSbpw ]cn-]m-e {]h¿Ø--߃, B th´ XS-bp-∂-Xn-m-bp≈ kwc-£W {]h¿Ø--߃, Im´pXo kwc-£W {]h¿Ø--߃, ap-jy-˛-B kwL¿jWw eLq-I-cn-°p-∂-Xn-p≈ {]h¿Ø--߃, Bhmk hyh-ÿ-bn-te-°p≈ ap-jy-cpsS BLmXw Ipd-bv°p-∂-Xn-mbn Ah-cpsS Poh-tm-]m[n sa®-s∏- Sp-Øp∂ Ct°m-U-h-e-∏vsa‚ v {]h¿Ø--߃, s]mXp- P--ß-fn¬ Ah-t_m[w krjvSn-°¬, h-kw-c-£W ]cn-io-e--˛-K-th-jW {]h¿Ø--߃, sh‰n-dn-dn ]cn- c£ F∂nh ta¬kq-Nn-∏n® t{]mPIvSv Fen-^‚ v ]≤- Xn-bn¬ hn`m-hw sNbvXn-cn-°p-∂p. ...........................................................................................................................................................................
 23. 23. 43Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 43Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 tZiob ss]Xr-I-arKw F∂-Xn-ep-]cn tIcf kwÿm--Øns‚ HutZym-KnI arKw IqSn-bmb B- bpsS kwc-£-W-Øn-mbn tIc-f-Øn¬, t{]mPIvSv Fen- ^‚ v ]≤-Xn-bpsS Iogn¬ mev Fen-^‚ v dnk¿Δp-Iƒ {]Jym-]n-®n-´p-≠v. 02-˛04-˛2002-˛se No. (P) 19/2002/FQWLD {]Im-c-am-Wv Cu Fen-^‚ v dnk¿Δp-Iƒ ne-hn¬ h∂- Xv. Ch hb-mSv Fen-^‚ v dnk¿Δv (1200 N.-In.-ao. hnkvXr-Xn), ne-ºq¿ Fen-^‚ v dnk¿Δv (1419 N.-In.-ao. hnkvXr-Xn), B-apSn Fen-^‚ v dnk¿Δv (3728 N.-In.- ao. hnkvXr-Xn), s]cn-bm¿ Fen-^‚ v dnk¿Δv (3742 N.- In.-ao. hnkvXr-Xn) F∂n-h-bmWv tIc-f-Ønse Fen-^‚ v dnk¿Δp-Iƒ hy‡-ambn FgpXn Xøm-dm°n AwKo-I- cn-°-s∏´ amt-Pvsa‚ v πmp-I-fnse hyh-ÿ-Iƒ°p- kr-X-am-bn-´mWv hyXy-kvX-ß-fmb Cu Fen-^‚ v dnk¿Δp-I-fnse ]cn-]m-e {]h¿Ø--߃ S-Øn-h- cp-∂-Xv. h-ta-J-e-bnse Hcp `q{]-tZ-isØ samØ- Øn¬ IW-°n-se-Sp-ØmWv (Land scape level) Cu Fen- ^‚ v dnk¿Δp-Iƒ ho-I-cn-®n-´p-≠v. Hmtcm Fen-^‚ v dnk¿Δnepw hy-Pohn kt¶-X--߃, tZiob DZym-- ߃, sSdn-t´m-dn-b¬ h-˛-Un-hn-j-p-Iƒ F∂nh Dƒs°m-≈n-®n-´p-≠m-Ipw. Im´m--I-sf-t∏mse Xs∂ kwc-£-W-Øn¬ {]m[myw A¿ln-°p-∂-h-bmWv m´m--I-fpw. hy-Po- hn(-kw-c-£-W) nbaw 1972-˛s‚ ASn-ÿm--Øn¬ `mc- X-Øn¬ BZy-ambn ΩpsS kwÿm-Øv 2003-˛¬ m´m ]cn-]m-e N´w n¿Ωn-®p. Kerala ........................................................................................................ Captive Elephant (Management & Maintenance) Rule 2003 F∂-dn-b-s∏-Sp∂ Cu N´-Øn¬ m´m--I-fpsS Xmakw {Ib-hn-{I-bw, kwc-£-Ww, Blm-cw, Btcm-Ky-]-cn-N-c- Ww, bm{X-sN-øn-°¬, ]Wn-sb-Sp-∏n-°p-∂-Xn-p≈ am¿§ tcJ-Iƒ D’-h-ß-fnepw a‰pw ]s¶-Sp-∏n-°p-tºmƒ ]men- t°≠ hyh-ÿ-Iƒ XpS-ßnb F√m ]cn-]m-e {]h¿Ø--ß-fp-sSbpw nb-{¥Ww nb-a-hn-t[-b-ambn Dƒs°m-≈n-®n-´p-≠v. ImSn-p-≈nepw hm-Xn¿ØnIfn-ep≈ P-hmk tI{μ-ß-fnepw H‰s∏-´p-t]m-Ip∂ Im´m--I-fpsS kwc- £-Whpw ]p-c-[n-hm-k-hpw, AXp-t]mse {]mbm-[n-Iy- Ønepw AkpJw XpS-ßnb Imc-W-ß-fmepw ]m∏m- ∑mcpsS A{i-≤-aqew apdn-th¬°p-∂-Xn-mepw Dt]-£n- °-s∏-Sp∂ m´m--I-fp-sSbpw kwc-£-Whpw ]p-c-[n- hm-khpw e£y-an-´p-sIm≠v kwÿm-Øv B ]p- c-[n-hmk tI{μ-߃ Xpd-∂n-´p-≠v. Xncp-h--¥-]pcw Pn√- bn¬ tIm´q¿ ÿnXn sNøp∂ B ]p-c- [nhmktI{μw CXnv Hcp DØ-a- DZm-l-c-W-am-Wv. Im´m- -Iƒ°pw m´m--Iƒ°pw kzm`m-hnI Bhmk hyh- ÿ-bn¬ Hcp ]p-c-[n-hm-k-tI{μw F∂-XmWv ChnsS km[y-am-Ip-∂-Xv. Irjn°pw kzØnpw miw-hn-X-°p∂ Im´m--Isf tcn´v Ahsb XpcØn Im´n-te°v Ib‰n hnSm-p-ambn Rapid Response Team ({ZpX {]Xn-I-cW tk/kwLw) cq]o-I-cn®v kwÿm-Øv {]h¿Øn-®p-h-cp-∂p.
 24. 24. 45Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 45Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 ]Zva{io tUm: F.-sP.-Sn. tPm¨knßv tNy¿ I¨k¿th-j≥ ^ut≠-j≥, ssakq¿ Hcp C¥y≥ imkv{X-⁄-m¬, kzX-{¥-cmbn hnl-cn-°p∂ hy-Po-hn-I-sf-°p-dn®p≈ KthjWw C¥y-bn¬ Bcw-`n-°p-∂-Xv. 1970˛I-fpsS {]mcw-`-Øn¬ tUm. tPm¨knw-Kns‚ Im´p-m-bv°-sf-°p-dn-®p≈ ]T--Øn-eq-sS-bm-Wv. `mc-X-Ønse G‰hpw apXn¿∂ hy-Pohn imkv{X-⁄-∑m-cn¬ Hcmfmb Ct±lw ]Zva{io Dƒs∏-sS-bp≈ AwKo-Im-c-߃ Xs‚ {]K¤ kw`m-h--I-fn-eqsS ssIh-cn-®n-´p-≠v. C¥y- bn¬ BZy-ambn tdUntbm tImf¿L-Sn-∏n®v B-I- sf-°p-dn®v S∂ Npcp°w Nne-K-th-j-W-ß-fn-sem∂v Ct±-l-Øn-s‚-Xm-Wv. A©v ]Xn-‰m≠po≠ Xs‚ Kth-jW A≤ym-]-I-hr-Øn-bn-eqsS At±lw AtIw hy-Po-hnimkv{X⁄ Xe-ap-d-Isf hm¿sØ-Sp-Øn-´p-≠v. Cu 70Ifnepw ae-I-b-‰hpw bm{X-Ifpw Fgp-Øp-ambn kPo-h-{]-h¿Ø--Øn¬ G¿s∏-´n-cn-°p∂ At±-l-Øns‚ ]pkvI-ßfpw Cu taJ-e-bn¬ hfsc {]i-kvX-am-Wv. B-I-fp-sam-Øp≈ Fs‚ Zn-߃ XpS-°-°mew. B sImº≥, oe-Kncn tm¿Øv t^mdÃv Unhn-js‚ "NoX¬ hm°n'v kao-]-Øp≈ hmg- ssX-tØm-´sØ knKp¿ Acphn Cdßn hcp∂ Xmgv`m-K-Øns‚ heXp hisØ Ic-bn¬ n∂v, sh≈w IpSn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. 1975 XpS-°-Ønse Hcp a≤ym-”w. Xmgvhc-bn¬ At∏m-gpw, Im‰v hoip- ∂p-≠m-bn-cp-∂p. CS-Xp-h-isØ Ic-`m-KØp IqsS sNcp-∏p-an´v S-°p-tºm-gm-bn-cp∂p Rm≥ B sImºs {i≤n-®-Xv. Ic-bn¬ CS-Xq¿∂v s]m°- Øn¬ hf¿∂p ]¥-en® apfwImSp-I-fp-≈-Xp-sIm- ≠v, Ah≥ ImWmsX Rm≥ ad-™p-n-∂p. tUm¬ t{]mP-IvSns‚ `mK-ambn In´nb iº-f-Øn-sm-∏- ap≈ IymadsIm≠v Rm≥ h-Øn¬ BI¿j-I- amb hkvXp-°-fpsS Nn{X-߃ FSp-Øn-cp-∂p. (bp.- F-kv.-F.-bnse tUm. ssa°¬ t^mIvkntm-sSm- ∏-am-bn-cp∂p ]T-w.) A∂v Rm≥ Fs‚ Iyma-d-bn¬ 400 ASABW ^nenw nd-®n-cp-∂p. Xs∂-bp-a√ ImSn--p-tbm-Py- amb hkv{Xhpw [cn-®n-cp-∂p. Acp-hn- GXm≠v 15 ao‰¿ hoXn-bp-≈Xpw, sNdpXpw hep-Xp-amb ]md- Iƒ nd-™-Xpambn-cp-∂p. Hcp]t£ sImº-m .......................................................................................................
 25. 25. 47Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 47Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 ]m™p-h-∂m¬ Cu I√p-Iƒ Ahs‚ k©mcw aμ-K- Xn-bn-em-°p-sa∂v Icp-Xn. sXfn-a-bm¿∂ Nn{X-߃ FSp- °m≥ apfw-Im-´n¬ n∂p Rm≥ ]pd-Øp-h-∂p. B- Iƒ°v {]tXy-In®pw {]mb-am-b-h-bv°v, Zqc-°mgvN Ipd- hm-sW∂v Adn-bm-hp-∂-Xp-am-Wv. ]t£, Cu sImº≥ Fs∂ I≠-Xpw, sh≈w IpSn-°p-∂-Xp-n¿Øn AZv`p- X-]q¿Δ-amb thK-X-tbmsS ]md-°q-´-߃°v apI-fn-eqsS Fs‚ t¿°p ]m™p-h-∂p. n∂n-S-Øp-Xs∂ sNcp∏v Dt]-£n®v tUm¬Iƒ th´-bm-Sp∂ amns‚ thK-Øn¬ HmSn 200 ao‰¿ AI-se-bp≈ ""NoX¬ hm°n''s‚ kpc- £n-X-Xz-Øn¬ FØn-t®¿∂p. Hm´-Øn-n-S-bn¬ Xncn-™p- tm-°n-b-t∏mƒ I≠Xv, F‚ v sNcp∏v InS-∂n-SØv B n¬°p-∂-Xm-Wv. Hcp]t£ Cu hkvXp-°ƒ AXns‚ {i≤-Xn-cn-°p-am-bn-cn-°pw. ]n∂oSv aWn-°q-dp-Iƒ°p- tijw Rm≥ ]Xps° Fs‚ sNcp∏v InS-∂n-S-Øp- t]mbn Ah tiJ-cn-®p. B-Iƒ km[m-cW KXn-bn¬ ap-jy¿ Dt]-£n-°p∂ hkvXp-°ƒ FSpØv Ifn-°p- I-tbm, sIm≠p-t]m-hp-Itbm sNtø-≠-Xn-p-]-Icw AhnsS Dt]-£n-®Xv Fs∂ A¤p-X-s∏-Sp-Øn. 1973 apX¬ 1975 hsc-bp≈ Ime-b-f-hn¬ A©v amkw Rm≥ ""NoX¬ hm°n¬'' Xma-kn-®p. ""NoX¬ hm°v'', A¥-cn® {]IrXn kvtln-bpw, h-c-£-I-p- amb C.-B¿.-kn. Zmhn-Zm¿ F∂ h°o¬ hmcm-¥-ß- fn¬ Xma-kn-®n-cp∂ ÿe-am-Wv. knKp¿ Zn°p kao- ]-am-bn-cp-∂-Xn-m¬ AhnsS B-Iƒ ÿnc-ambn hcp- am-bn-cp-∂p. tUmfp-Iƒ°m-bp≈ Fs‚ Atz-jWw Im¬-S-bm-bn-´m-b-Xn-m¬ an°-t∏mgpw B-I-sfbpw Rm≥ I≠p-ap´n-bn-cp-∂p. CXm-bn-cp∂p Im´m--bp-am-bp≈ Fs‚ BZy Ap-`-hw. hfsc t]Sn- tbmSpw _lp-am--tØm-Sp-am-bn-cp∂p A∂v Rm≥ Bsb kao-]n-®-Xv. Ime-{I-taW H‰bv°v S-°mpw B-bpsS Zni -a-- n-em°n AXns Hgnhm-°mpap≈ Ignhv Rm≥ D≠m-°n. AXn-p-tijw hy-Pohn kwc-£-I-s∂ Fs‚ tPmen-°nsS nc-h[n Ah-k-c-߃, cmPy-Øn- -tßmfantßm-fw, B-Isf nco-£n-°m-≥ e`n-®p. B B Ap-`-h-߃ ]n∂oSv Fn°v apX¬°q-´mbv Xo¿∂p. _μn-∏q¿ Zn-߃ Fs‚ Pohn-X-Ønse Hcp {it≤-b-amb Ime-b-fhv F∂Xv ]n.-F-®v.-Un.-°m-bp≈ tUmƒ ]T--Ønpth≠n _μn-∏q¿ ssSK¿ kwc-£nX {]tZ-iØv (1976-˛78) Xma- kn® c≠v h¿j-ß-fm-Wv. B kwc-£n-X-hw Gjy≥ B-I-fpsS Xmh-f-am-Wv. Chn-sSbpw kwc-£nX taJ- e-bnse (40 kvIzb¿ Intem-ao-‰¿ hnkvXo¿Æw) {]th- i-m-p-a-Xn-bp≈ `mKØv S-Ønb Fs‚ ]T--߃ S-∂p-Xs∂ sNbvX-h-bm-bn-cp-∂p. AXn-m¬ B-Isf nco-£n-°m≥ nc-h[n Ah-k-c-߃ e`n-®ncp-∂p. B- I-fp-am-bp≈ I≠p-ap-´¬ XpSsc D≠m-Ip-∂Xpaqew ac- Øn¬ Ibdn c£-s∏-tS-≠n-h-cp-∂-Xn-m¬ Rm≥ Ft∏mgpw h≈ns®-cp∏v am{Xw [cn-®p. CØ-c-Ønse sNcp∏v hen-®qcn Fdn™v ·-]m-Z-mbv HmSn-°-b-dm≥ .....................................................................................................
 26. 26. 49Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 49Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 klm-bn-®p. Fs‚ ]T--ß-fn¬ DS-ofw Fs‚ IqsS D≠m-bn-cp∂ Io®Æ F∂ Ipdp-º-tKm-{X-h¿§ klmbn Hcp i‡n tI{μhpw Adn-hns‚ tkm{X- p-am-bn-cp-∂p. ""sS¿an-m-enb s_te-dn°v'' ac-®p-h-´nsebpw ©--]pc tItc(Ip-fw)Ønse sXm´v sX°p≈ as‰mcp ""sS¿an- m-enb s_te-dn°v'' (C-∂n-√) Ic-Øn-te-bpw, Icn-K-cp- ts´ (Ip-fw) Ing-°p≈ henb ....... ac-Øn-tebpw shSn- h-bv°m-p≈ Hfnk-t¶Xw arK-ßsf ImØv Ccn-°mpw nco-£n-°m-p≈ Fs‚bpw {]nb-s∏´ ÿe-am-bn-cp-∂p. aÆp-Ip-g-®p-sI´n Sn∂p-sIm≠v ad® ta¬°q-c-bp≈ Hfnk-t¶Xw ssakq¿ alm-cmPv ]pen-Isf shSn-sh- bv°m≥th≠n n¿Ωn-®-h-bm-bn-cp-∂p. Ch-sbms° C∂v A{]-Xy-£-am-bn. Hcn°¬ ©--]pc Ipf-Øns‚ kao-]-ap≈ ""sS¿an-¬'' ac-Øn¬ Ccn-°p-tºmƒ, Hcp H‰bm≥ sh≈w IpSn-°m≥ h∂p. Rmn-cp∂ ac-Øn--Sn- bn¬IqSn S∂v s]m¥-°m-Sp≈ `mKsØ sh≈w IpSn- °m≥ XpS-ßn. At∂cw sImº≥ n¬°p-∂n-S-Øp-n∂v A©v ao‰-dn¬ Ipdhv ZqcØv Hcp sh≈-sIm°v (Pon heron Ip-f-t°m-gn) s]m¥-°m-´n-te°v ]d-∂p-h-∂n-cp-∂p. sh≈ an∂¬t]mse h∂v s]m¥-°m-´n¬ B ]£n-sb-I≠v t]Sn® sImº≥ sNhn-ho-in, hmepw s]m°n Io...-Io... i_vZ-ap-≠m°n HmSn-t]m-bn. B-bpsS CØ-c-Ønse s]cp-am‰w ImWm≥ ck-am-bn-cp-∂p. Hcp km[m-cW B, AXm-bXv ap-jy-p-ambv kwL¿j- Øn¬ G¿s∏-Sm-Ø-h, ad-™n-cn-°p∂ ap-jy-m¬ `b- N-In-X-mIpw F∂Xp Ime-{I-taW Fn°v a- n-em- bn. Im´n-eqsS _μn-]q-cnse Fs‚ apdn-bn-te°v Xncn-®p- h-cp∂ hgn nc-h-[n-X-hW H‰bm-sb Fs‚ hgn-bn¬ n∂v am‰m≥ Rm≥ B-bpsS Cu {]tXyI s]cp-am-‰- coXn {]tbm-Kn-®n-´p-≠v. ]s£ B-°q-´-Øns am‰m≥ Cu hgn Rm≥ D]-tbm-Kn-®n-cp-∂n√ ImcWw Im´n-p- ≈n¬ Ah ]c-∂n-cn-°p-∂-sX-hn-sS-bm-sW∂v Adn-bm≥ km[n-°n-√. ]e-t∏mgpw B hnlm-c-tI-{μ-ß-fn¬ {]h¿Øn- °p∂h¿ B-bn¬ n∂v ]e-X-hW c£-s∏-´-Xmbn s]mß®w ]d-bp-∂Xv tI´n-´p-≠v. CXv kXy-a√. Hcmƒ Ht∂m ct≠m XhW c£-s∏-Smw. ]s£, Ft∏mgpw km≤y-a-√. B hnlmcØnse Fs‚ ]e h¿jsØ Ae-®n-ep-I-fn¬, Fs∂ Hcp {]mhiyw am{Xta _μn- ∏q¿ ]pen kwc-£W kt¶-X-Øn¬ ]nSn-bm HmSn-®n´p- ≈p. Rm≥ c£-s∏-´-Xns‚ {][m ImcWw Fn-°v ...................................................................................
 27. 27. 51Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 51Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 B {]tZiw Fn°v kp]-cn-Nn-X-am-bn-cp∂p F∂-Xm- Wv. CXv kw`-hn-®Xv Hcp sshIp-t∂cw apXp-asse hy- Pohn kwc£W tI{μ-Ønse sslth-tbmSv tN¿∂v c≠v Intem-ao-‰¿ _μn-∏q-cn--SpØv "Ac-fn-°ms´' Ipf- Øn--Sp-tØ°v awK-f-Um-an¬ n∂v Rm≥ S-°m-n-d- ßn-b-t∏m-gmWv. Sqdn-Ãp-Isf sIm≠p-t]m-Ip∂ t^mdÃv Un∏m¿´p-sa‚ v h≠n Fs∂ Ib‰n "Ac-fn-°m´n'¬ sIm≠n-d-°n. Ipf-Øn--Sp-tØ°v S-∂-t∏mƒ, sh≈w IpSn-®p-n∂ B-°q-´-Øn¬ n∂v Hcp ]nSn-°q´w hml- -Øn--Sp-tØ°v ]m™p-h-∂p. AXns‚ hgn-bn¬ Rm≥ s]´p-t]m-bn. Ahn-sS-bp≈ ImSv]n-Sn® tXmSns‚ ASp-Øm-b-Xn-m¬ Fn°v Bsb ImWm≥ km[n- ®n-√. F∂m¬ ss{Uh¿ ]nSn-bm-sb ImWp-Ibpw h≠n-bn-te°v aS-ßn-h-cm≥ Dds° ]d-bp-Ibpw sNbvXp. Rm≥ hml--Øn-te-t°m-Sp-tºmƒØs∂ Bbpw thK-Øn¬ hml--Ønp-t¿°v hcp-∂Xv ImWm-am- bn-cp-∂p. tdmUntes°-Øn-b-t∏mƒ Rm≥ `b-∏m-tSmsS I≠Xv h≠n kv]oUvIq´n Ft∂-°mƒ thK-Øn¬ ]m™p-t]m-Ip-∂-Xm-Wv. Rm≥ tm°n-b-t∏mƒ hml- -Øn-p-t¿°v ]m™ B Xncn™v Fs‚ t¿°v ]m™p-h-cp-∂-Xm-Wv. Rm≥ tdmUv hn´p-am-dn, Fs‚ ]pdw- _mKpw Iym∏pw ne-Øn-´v, Ac-fn-°m-s´-bn-te°v HgpIn- bn-d-ßp∂ Bg-ap≈ HmS-bn-te°v HmSn. tXm´nse Acn- In-seØn Ahn-SpsØ e¥m s]m¥-°m-´n¬ ]Xpßn Ccp-∂p-sIm-≠v {Zhn® apf-°q´w nd™ tXm´n-te°v Cd-ßtWm th≠tbm F∂v kwi-bn-®n-cp-∂p. B Fs‚ A©v ao‰¿ ASp-sØ-Øn. Xe-N-cn®v Fs‚ km∂n[yw a- n-em-°m≥ {ian-®p. AXns‚ Xpºn-ss°- bpsS Hcp {]l-c-Øn¬ Fn°v amc-I-ambn apdn- th¬°p-sa∂v a- n-em-°n, Rm≥ tXm´n-te°v NmSn- bn-dßn ]pg-bpsS FXn¿Zn-i-bn-te°v HmSn tdmUn¬ sN∂v tN¿∂p. B kabØv ss{Uh¿ ss[cyw kw`- cn®v h≠n ]n∂n-te°v sIm≠p-h-∂p. Hcp ]cn-°p-t]mepw ]‰msX Rm≥ h≠n-bn¬ tIdn. ]s£ Fs∂ h√msX De® kw`-h-am-bn-cp∂p AXv. B ]m™p-h-cp-∂-Xp- I≠v h≠n-t]m-Im≥ Ae-dn-hn-fn® aq∂v kv{Xo bm{Xn- Isc ss{Uh¿ Ip‰-s∏-SpØn. Fs‚ A`n-{]m-b-Øn¬ B-bm¬ acn-°m-m-Wv ssZh n›-b-sa-¶n¬ AXv Xo¿®-bmbpw S-∂n-cn-°pw. Rm≥ 20 h¿jw tPmen sNbvX, ssh¬Uv sse^v C≥Ãn-‰yq-´mbn amdnb, ann-kv{Sn-bpsS ssh¬Uv dnk¿®v B≥Uv FUyp-t°-j≥ Unhn-j-nse Ub-d-IvS-dmb IFS DtZym-K-ÿ≥ {io. cmP-ti-J-c≥ mb-cpsS Zpc¥ ]cy- h-kmw CXn-smcp √ DZm-l-c-W-am-Wv. AXv kw`-hn- ®Xv Unkw-_¿ 7, 1977˛se Hcp a™p-aq-Snb {]`m-X- ...........................................................................................................................................................................
 28. 28. 53Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 53Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 Øn-emWv {]n≥kn-∏mƒ No^v I¨k¿th-‰¿ Hm^v t^mdÃv, tIc-f-ambn hnc-an® ]tc-X-mb ]n.-sI. kptc- {μ-m-Y≥ BNmcn Dƒs∏sS 7 t^mdÃv Hm^o-k¿ s{Sbn- n-I-fp-ambv _μn-∏q¿ h-Øn¬ FØn. At±lw h- Øn-eqsS Im¬ S-bmbv Ahsc bn-®p-sIm-≠p-t]m- Im≥ Ft∂mSv Bh-iy-s∏-´p. IFS DtZym-K-ÿ-cmb X߃°v Im¬-S-bmbv Iq´p-hm-∂m¬ Hc]- ISwt]mepw Fn°v kw`-hn-°n-s√∂pw, GXv Im´n-p- ≈nepw sskzc-hn-lmcw S-Øm≥ Ah-Im-i-ap-s≠∂pw ]d-™p. A©mw XobXn AhnsS s{Sbvn-Isf Im¬- S-bmbn sIm≠p-t]m-bn, sshIp-t∂cw anÿ mbcpw apXp-asse h-kw-c-£W kt¶-X-Øn¬ t]mIp-∂-Xnv ap≥]mbn Bdmw XobXn cmhnse Hcn°¬°qSn S- °m≥ t]mIm≥ At±lw Xmev]-cy-s∏-´p. NΩ-√m tdmUn-se-Ønb R߃ tdmUnv hS-°m-bn, e¥mm Ip‰n-°m-´n¬ n∂pw GI-tZiw 100-ao-‰¿ Zqc-Øn¬ n∂v Ip´n-s°m-º≥ Cd-ßn-h-cp-∂-Xp-I-≠p. ]c∂ `q{]-tZ-i- am-b-Xn-m¬ ]n¥n-cn-™v Bsb tdmUv IS-∂p-t]m- Im≥ Ap-h-Zn-°p-∂-Xm-bn-cn°pw √Xv F∂pw anÿ mb-tcmSv Rm≥ ]d-™-sX-¶nepw At±lw AXp- tIƒ°m≥ Iq´m-°m-sX, ac-ß-fpsS ad-hn-eqsS Bsb ]n¥p-S¿∂p, At±lw Ima-^vfmjv thjw [cn-®n-cp-∂p. H∏w 64 ASA Kodochrome ^nenapw nd® ofw-Iq-Snb se≥kp≈ Iyma-dbpw D≠m-bn-cp-∂p. H∂pw sNøm-m- hmsX tdmUn¬ Rm≥ n∂p. F¥mWv ImcWw F∂v a- n-em-°m≥ km[n-°m-sX, 70 ao‰¿ Zqc-Øvn∂v B ic-th-K-Øn¬ ]m™p-h-∂p. B hcp-∂Xv I≠v, ac- Øn¬ Ib-dm≥ {ian-s®-¶nepw ]‰m-Ø-Xp-sIm≠v tdmUns‚ sX°v hi-Øp≈ e¥m s]m¥-°m-´n-te°v HmSn-°-b-dn. Rm≥ h≈n-s®-cn-∏p-t]-£n®v hy-Po-hn-I- fpsS CS-h-gn-bn-te°v HmSn. Fs‚ "^o¬Uv sUbvkv' F∂ ]pkvX-I-Øn¬ apgp-h≥ IYbpw Fgp-Xn-bn-´p-≠v. BNHS-Dw sUdm-Uq¨ Zn-ßfpw tUmƒ ]T--hpw, hmjnwKvS¨ kn.-kn.-bnse kvant’m-Wn-b≥ C≥Ãn-‰yq-´nse I¨k¿th-j≥ dnk¿®v sk‚-dn¬ tPmen-sN-bvXp. AXn-p-tijw Rm≥ BNHSFen-^‚ v t{]mPIvSv sNøm-mbn C¥y-bn-te°v Xncn-®p-t]m-∂p. apXp-asse ssh¬Uv sse^v kmßvNyp- dn-bnse APbv F. tZim-bn-bpw, Fs‚ inh-K-tW-ipw XpSßnsh®-XmWo t{]mP-IvSv. APbv C∂v cmPysØ B kwc-£-W-Øn-pw, Kth-j-W-Ønpw t]cp-tI´ hy- ‡n-bmbn Adn-b-s∏-Sp-∂p. Fs‚ Pohn-Ønse anI® Ime-L-´-sa∂v Hcp]t£ hnti-jn-∏n-°m-hp-∂Xv sUdm-Un- ´-Wnse 1985 sXm´v 2005 hsc Wild Life Institute of India- bnse Fs‚ 20 h¿j-am-Wv. Cu Ime- b-f-hn¬, hnZym¿∞n-I-sf-bpw, t^mdÃv Hm^o-k¿ s{Sbvn-I-sfbpw ]Tn-∏n-°p-I-bpw, ]cn-io-en-∏n-°p-Ibpw sNbvX-Xn-tm-sSm∏w Rm≥ cmPmPn mj-W¬ ]m¿°n¬ (Ct∏m ssSK¿ dnk¿®v) B-Isf-°p-dn®v Kth-jWw S-Øn. Cu DZy-a-Øn-¬ PÃzkv tPmjzbpw, {InÃn hneywkpw Fs∂ √-Xp-t]mse klm-bn-®p. Cu Kth-jWw 12 B-Isf tdUntbm tImf¿ sNøm≥ Ah-kcw D≠m-°n-Ø-∂p. tImf-dnwKv S-Øn-b-t∏mgpw ]n¥p¿∂-t∏mgpw nc-h[n ck-I-c-amb aplq¿Ø-߃ D≠m-Ip-Ibpw ]Tn-°p-Ibpw sNbvXp. Cu Ap-`-h-߃ B kwc-£-W-sØ-°p-dn®v {][m--s∏´ ]mT-߃ ]I¿∂p-¬In. 1991-˛¬ Big Boss F∂ H‰bms tImf¿ sNbvXXv hfsc ck-I-c-am-bn-cp-∂p. GXm≠v 5 SÆnpw apI-fn¬ Xq°-hpw, 10 ASn°pw ta¬ Db-c-hp-ap≈hm-bn-cp∂p Ah≥. AºXp hb- n-tm-S-SpØv {]mbw D≈ Ahs ASp-Øp-n∂v nco-£n-®n-´p≈ PÃzkv˛tmSv Ah≥ Hcn°¬t∏mepw A{Ia-hm-k {]I-Sn-∏n-®n-√. tImf-dnwKv ]≤-Xn-bn¬ Rßsf klm-bn® Xan-gvm-´nse {]ikvX B tUmIvS¿, tUm. hn. IrjvW-aq¿Øn-bpsS A`n- {]mb {]Imcw R߃ I≠-Xn¬sh®v G‰hpw henb c≠m-asØ sImº-m-W-h≥. B-Iƒ°v sImSp- t°≠ Immobilon˛s‚ Afhv F{X-bm-sW∂v A°m- eØv R߃°-dn-bn-√m-bn-cp-∂p. henb B-Iƒ°p- t]mepw Immobilon-˛s‚ 3ml am{Xta ¬Ip-am-bn-cp-∂p- ≈p. AXp-Im-cWw Ah-∑m¿ Intem-ao-‰dpIƒ HmSn-b- ti-jsa abßn hogp-am-bn-cp-∂p-≈q. cmPysØ anI® arK-tUm-IvS¿amcn¬ Hcmfmb NVK Ashraf, B{^n-°≥-˛- G-jy≥ B-I-fn¬ S-Ønb Immobilon tUmkns‚ Af-hn-s-°p-dn®v ]Tn-®-t∏mƒ, acp∂psImSp-°p∂ Afhv ]px-]-cn-tim-[n-°-W-sa∂v I≠p-]n-Sn-®p. tImf-dnwKv sNtø≠ Znhkw R߃ _nKv t_mkns iymw]p¿ ]¿Δ-X-n-c-bn¬ (cm-PmPn mj- .................................................................................................................................
 29. 29. 55Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 55Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 W¬ ]m¿°nv kao-]w, KwK-bpsS Ing-°v) Is≠-Øn. cmhn-se, im¥-mbv apf-°q-´-Øn¬ n¬°p-I-bm-bn- cp∂p Ah≥. tUm. IrjvW-aq¿Øn, 3ml Immobilon ab-°p-shSn shbv°p∂ tXm°n¬ temUv sNbvXn´v shSn-sh-bv°m≥ Fn-°p-X-∂p. Rm≥, ]m¿°nse tXmt°-¥nb kpc-£m-`-S-sbpw Iq´n ]pd-s∏-´p. Abm- fpsS ssIøn¬ Cc-´-°p-g-ep≈ (_o®v temUnwKv tXm°p-≠m-bn-cp-∂p. Rm≥ tXm´ ]cn-tim-[n®p. ·- ]m-Z-mbn F∂n´v S-∂p-sN-∂p. 15 ao‰¿ AI-e-Øn¬ sh®v Rm≥ H‰bv°p shSn-sh-®p. Ft¥m Imc-W-Øm¬ ab°vshSn Hcp tdm°-‰p-t]mse "iq' i_vZ-tØmsS _nKv t_mkns‚ ]n≥Im-ep-I-fn¬ ]Xn-®p. CXv, Ahs Rß-fpsS hi-tØ°v Xncn-™p-tm-°m≥ t{]cn-∏n-®p. R߃ c≠p-t]cpw Ahn-Sp∂v HmSn-t]m-bn. ho≠pw 3ml ab-°p-a-cp∂v nd® shSn-sh-®p. CØ-hW Ahs‚ heXp ]n≥`m-KØv Xd-®p. sImº≥ Xncn™p Rßsf tm°n´v ASp-Øp≈ Nn√m nc-I-fn-te°v HmSn-t]m-bn. Ipd-®p-tcw n∂-tijw R߃ ASn-]m-X-bn¬ Ah≥ Xo¿Ø hy‡-amb kqN tm°n ]n≥Xp-S¿∂p. A©v Intem-ao-‰¿ A∏pdw Ncn™ ÿeØv InS-°p-∂Xv R߃ I≠p. s©v IpØn-bmWv InS-∂n-cp-∂-sX-¶n¬ bYm-k-abw I≠p-]n-Sn-®n-√m-bn-cp-s∂-¶n¬ izmkw-ap´n Ah≥ acn-t®-s. sImº≥ DW¿∂n-cn-°p-∂p-≠m-bn-cp- ∂p. R߃ ASp-Øp-sN-∂-t∏mƒ Rßsf ASn-°m- s-t∂mWw Xp-ºn-ss° hoin. heXv XpS-bnse s]m´- en¬ n∂v kpJw {]m]n-®p-h-cn-I-bm-bn-cp∂ tUm. IrjvW-aq¿Øn AhnsS FØm≥ Ipd®p kabw ]nSn- ®p. Immobilon IqSp-X¬ ¬In sImºs ]q¿Æ-ambpw ab-°n-b-tijw R߃ tImf-dnwKv tPmen Am-bmkw S-Øn. ASpØ Znhkw IqSp-X¬ B-Isf tXSn-t∏mb R߃°v ck-I-c-amb Ap-`hw D≠m-bn. Hcp sImº≥ R߃°v ttc ]m™p-h-∂p. Ahs Xpc- Øm-mbv Fs‚ IqsS h∂ kpc-£m-`-S≥ BIm-i- tØ°v Hcp {]mhiyw nd-sbm-gn-®p. ]s£ c≠pw No‰n- t∏m-bn. H∂n®v H®bp-≠m°n R߃ Bsb Xncn- t®m-Sn-®p. PÃzkv _nKv t_mkns ]n¥p-S¿∂n-cp∂p. Ah≥ IqSp-X¬ ka-bhpw apf-°m-Sp-I-fp≈ iymw]p¿ nc-I- fn¬ kabw sNe-h-gn-°p-∂Xp a- n-em-°n. CXv ]s£ cmPmPn mj-W¬ ]m¿°nv shfn-bn-em-bn-cp-∂p. Hcp kwc-£W {]tZiw Bkq-{XWw sNøp-tºmƒ, Ah- bpsS Bhmk ]cn-ÿnXn AXn-cp-Iƒ IqSn Dƒs∏- SpØnthWwsa∂v At∂cw R߃°v a-  n-em-bn. _nKv t_mkv Hcn°¬t∏mepw Irjn-∏m-SØv ta™n-´n√ ImcWw Ahs‚ tabp∂ AXn¿Øn-bpsS Hcp `mKw-t]mepw Irjn-°mbv jvS- s∏-´p-t]m-bn-´n-√. 1995 hw-_¿ 55 hb- p-Im-c-mb _nKv t_mknv aZ-an-f-In. Hcp ]nSn-bm--bp-ambn CW-tN-cp∂ Ah-Im-i-sØ-s®m-√n, Xs∂-°mƒ Cf-∏-ap≈ Hcp sImº-p-samØv mep-a-Wn-°q-tdmfw o≠ bp≤- Øns‚ Ah-kmw _nKv t_mkv Ncn-™p. h-]m-e- I¿ bp≤w Ah-km-n-∏n-°m-mbv BIm-i-tØ°v shSn- sh-s®-¶nepw AXv klm-bn-®n-√. cmPmPn N P-bnse sFXn-lm-knI B-bm-Wv, 1996 tdUntbm tImf¿ sNø-s∏´ Sn∏p. ÿnc-ambn Irjn-bn- SØv miw hnX-°p∂ B-bm-bn-cp∂p Ah≥. cmPmPn N P-bpsS CS-bn¬s∏´ Xs‚ ta®n¬∏pdw Irjn-bn-S-ambv amdn-b-Xmbncp∂p AXn-p-Im-c-Ww. Hcn°¬t∏mepw Ah≥ ap-jys sIm∂n-´n√ F∂m¬ Ahs tjm°- Sn-∏n®v ac-W-Øns‚ h°Øv FØn-®p. tjm°-Sn®v Ah≥ 7 aWn-°q¿ nt›-X--mbn InS-∂p. ss__nƒ IYm-]m-{X-amb kmwk-sW-t∏m-se, sUeoe sI´nb Ib-dp-Iƒ s]m´n-®v, Ah≥ FWo‰v Xs‚ Bekyw Ipep°n°f™v Im´n-te°v S-∂p-t]m-bn. cmPmPn N P- ([mcmfw hmls∏cp∏ap≈ ÿe-am-Wv)˛v CS-bn- eqsS t]mIp∂ Nn√m-˛-tam-´n-bq¿ CS-mgn IS∂v c≠v Im´nepw hnl-cn®v Ah≥ Xs‚ Bhmk tI{μsØ GtIm-]n®p n¿Øp-∂p. {i≤-tbmsS tdmUpw, sdbn¬]m-fhpw apdn®pIS-°p∂Xnm¬ Ahv a‰m-- Iƒ°v D≠mb amc-I-amb hn[n D≠m-bn-√. Ah-s, {InÃn ]n¥p-S¿∂ Ime-b-f-hn¬ Ahs‚ hnlm-c-tI{μw GXm≠v 400 sq. km. BsW-∂pw, F√m h¿jhpw mev amkw ofp∂ aZw s]m´¬ kw`-hn- °p-Ibpw sNøp∂p F∂v a- n-em-°n. Ipd®p h¿j- ߃°p-ti-jw, Ahs‚ tImf¿ Ducn-t∏m-sb-¶nepw Xe- bnse apg F∂ hntij Xncn-®-dn-b¬ AS-bm-fw-sIm≠v Ahs‚ KXn-hn-l-Xn-Iƒ Adn-bm≥ _p≤n-ap-´n-√m-bn-cp- ∂p. CXp-sIm≠v R߃°v Ahs‚ PohnX Ime-b-f- ...........................................................................................................................................................................
 30. 30. 57Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 57Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 hnse Bhmk ]cn-kcw GXm≠v 300 sq. km. BsW∂v Duln-°m≥ ]‰n. aZw s]m´p-∂ Ime-b-fhv (B-tcm-Ky- Øns‚ e£-Ww) GXm≠v Bdv amkw hsc o≠p- n¬°pw. Nn√m nc-I-fnse ssItø-‰-°m-cmb, BSvamSp- Isf tabv°p∂ Kp÷m-Isf am‰n-∏m¿∏n-°m-m-b- XvsIm≠v iey-an-√msX Ahv hnl-cn-°m≥ km[n-®p. GXm≠v 65 hb- p-hsc Ah≥ Pohn-®p. tam´n-bq¿ sdbn¬th ]me-Øn¬ n∂v hoWmWv Ah≥ acn-®- sX-¶nepw c≠p Znhkw apºv CW tNcp∂ hnj-b-Øn¬ Hcp sImº-p-ambn G‰p-ap-´-en-ep-≠mb amc-I-amb apdnhv ac-W-Im-c-W-am-Imw. tIm¿ss_‰v ssSK¿ dnk¿®n¬ Unkw-_¿ 2000, Pp-hcn˛s^-{_p-hcn 2001 nS-bn¬ 6 sXm´v 8 sImº≥amsc tamjvSm-°ƒ sIm∂-Xn¬ n∂p a- n- em-hp-∂-Xv, Hcp {]tZ-isØ tIm¿ Bbn {]Jym-]n-°p- ∂-Xn¬ Imcy-an√ F∂mWv. aq¿®-bp≈ Ccpºv Xe- bp≈ AºpsIm-≠mWv 3 sImº-∑m¿ Ncn-™-sX-∂mWv t]mÃvam¿´w dnt∏m¿´v. Dfn-t]m-ep≈ Aºv hn√n¬ sXmSp- Øp-hn-´mte B-bpsS I´n-Iq-Snb sXmensb Cu Aºp- Iƒ t`Zn-°q. a‰p sXfn-hp-I-fmb apf-¥-≠n¬ Np‰nb ]cp-Øn-q-ev, s]m´nb _eq¨ (Hcp]s£ _eq-Wn-em- bn-cn°mw hnjw k∂n-th-in-∏n-®n-cn-°p- ∂Xv) kqNn-∏n-°p-∂Xv Acp-Wm-N¬ {]tZ-inse Lisu tKm{X-h¿§-°m-cpsS ]¶m-Wv. Ah¿°mWv CØcw hnj-a-b-amb Aºp-I-fp-≠m-°p∂ ]mc-º-cy-ap-≈-Xv. Db¿∂ {]X-e-Øn¬ D≠m-Ip∂ Ing- ßp-I-fn¬ n∂m-bn-cn°mw Cu hnjw Ipdp-°n-sb-Sp- Øncn°p∂-Xv. t]meo-kns‚bpw h-]m-e-I-cp-sSbpw Xo{h-amb {]b-Xv-Øn-p-tijhpw, {]Xn-Iƒ Xß-fpsS tamjW hkvXp-hp-ambn IS-∂p-I-f-™p. NCF, WWF˛-C-¥ybpw tIm¿_‰v ÿm]I Znhpw HIvtSm_¿ 2005-˛¬ Wildlife Institute of Indiabn¬ n∂v dn´-b¿ sNbvXv, 2006 s^{_p-h-cn-bn¬ _mwKvfq- cn¬ ÿnc-Xm-a-k-am-°n. AXn-p-tijw tIm¿_‰v ^ut≠-j-s‚-bpw, ssakq¿ WWF India, NCF˛s‚ klm- b-tØmsS cmPysØ B Bhmk hnhn[/{]tZiw kμ¿in-°m≥ `mKy-ap-≠m-bn. C{Xbpw Zi-I-߃ o≠ N¿®-Iƒ S-∂n´pw, anI® Adnhv D≠m-bn´pw ap°v CXp-h-scbpw {][m--s∏´ B CS-m-gn-I-fmb AKkvXyasse-bnepw s]cn-bm-dn-s‚bpw CS-bn-ep≈ Nn√-˛-tam-´n-®q¿ CS-m-gn, tImb-º-Øq¿ t^mdÃv Unhn- j-nse I√m¿ CS-m-gn, {_“-Kncn hy-Pohn kt¶-X- Ønpw mKm-c-tlmtf ssSK¿ dntk¿®npw CS-bn-ep≈ Iq´ CS-mgn F∂nh kwc-£n®v ne-n¿Øm≥ Ign- ™n-´n-√. m´m ]cn-]m-e--Ønv tKm{X-h¿K-°m-cmb .....................................................................................
 31. 31. 59Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 59Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 Ipdp-º-Ifpw ae-a-e-º-dp-Ifpw {]m[m-y-a¿ln-°p∂p ImcWw Ah¿ kt¥m-j-tØmsS B-tbm-sSm∏w Pohn-°p-Ibpw hf-cp-Ibpw sNøp-sa∂v Fn-°-dn-bmw. AXp-t]mse a[y-{]-tZ-iv t^mdÃv Un∏m¿´vsa‚ v m´m ]cn-]m-e--Øn¬ anSp-°-cm-Wv. Ah¿°v anI® sImº- ∑m¿ D≠v Xs∂-bp-a√ B-Ifpw ]m∏m-∑mcpw XΩn-ep- ≈ _‘w i‡-am-Wv. AXp-sIm≠v aZ∏m-Sp≈ ka-b- ß-fn¬t∏mepw]penIsf ]n¥p-S-cm≥ sImº-∑msc D]- tbm-Kn-°p-∂p. B-I-fpsS Bhmk tI{μ-߃ F{X- am{Xw in-®n-´p-s≠∂v Ahsb∏‰n icn-bmbn A]-{K- Yn-°p-∂-h¿°v a- n-em-Ipw. Cu Bhmk tI{μ-ß-fn- sems° hnm-i-I-c-amb P¥p-˛-h¿§ßƒ Xnßn-n- d™p n¬°p-Ibpw kmXzn-I-cmb ∑-tb-dnb h¿§- ß-fpsS hf¿® hnc-f-am-Ip-I-bp-amWv CXnp ImcWw F∂v a- n-em-°mw. AXn-m¬ Bbpw ap-jypw XΩn-ep≈ kwL¿jw Db¿∂n-cn-°p-I-bm-Wv. {]Xn- h¿jw GXm≠ 500-˛-tesd Bfp-Iƒ (F-√m-h-cpw-Xs∂ ]mh-s∏-´-h¿) B-I-fm¬ sIm√-s∏-Sp-∂p. ]Xn-m-bncw sq. km. Irjn-`qan in-∏n-°-s∏-Sp-∂p. qdn-tesd B- Iƒ sImºp-Iƒ°pth-≠n-bpw, kwL¿j-kw-_- ‘nbmb hnj-b-ß-fn¬s∏´pw acn-°p-∂p. t{]mPIvSv Fen-^‚ns‚ Dƒ°m-gvN-tbmSpw Bflm¿∞-X-tbmSpw Ub-d-IvSdpw IqSn {]h¿Øn-®p. dn´. IFS DtZym-K-ÿ-p- amb {io. S.S. Bists‚ A`n-{]m-b-Øn¬, B-Iƒ ]pXnb {]tZ-i-ß-fn-te°v IS-∂p-I-b-dp-I-bpw, AXn-m¬ Ah¿ krjvSn-°p∂ {]iv-߃ h¿≤n-°p-Ibpw sNøpw. ]pensb hnjw-sh®v sIm∂m¬ AXns‚ ih-i-cocw Ffp-∏-Øn¬ in-∏n°mw F∂m¬ B-bpsS Imcy-Øn¬ AXv km[n-°n-√. AXn-m¬ B-{]ivw XpS¿∂p sImt≠-bn-cn-°pw. F∂mepw h-]m-e-I-cm¬ tZio-b-X-e-Øn¬ S- ∏n-em-°m≥ _p≤n-ap-t´-dnb ]≤-Xn-{]-Imcw (tªm°v Iu≠pw UwKv Uot° satØ-Uv) R߃ kt¥m-j- tØmsS {]Jym-]n-°s´, C∂v R߃°v 30,000 B- kwJy D≠v, AXv Gdnbpw hcp-∂p. B-bpsS ]cn[n ne-n¬°p∂ Bhmk {]tZ-isØ tamim-h-ÿ-bpw, Bfp-Iƒ sIm√-s∏-Sp∂ ÿnXnbpw IW-°n-se-Sp-Øm¬ B-s∏-cp-∏-sØ-∏‰n Ωƒ Bi-¶m-Ip-e-cm-tI-≠-Xm-Wv. B-I-fpsS h¿≤-sb nb-{¥n-°m≥ {]tXy-In®pw tami-hy-h-ÿn-Xn-bpw, kwL¿j-ta-J-ebpw D≈ ÿe- Øv, CΩyq-tWm-˛-tIm¨t{Sm-sk-^vj≥ hgn nb-{¥n- °m≥ ka-b-am-bn. B-kwJym IW°v apgp-h≥ B- I-fpsS FÆ-Øn¬ IW-°m-°m-sX, Bbn-c-Øn¬ Xmsg am{Xw ht∂-°m-hp∂ sImº-∑m-cpsS FÆ-sa-Sp-°p- Ibpw sNø-Ww. Hcp]-t£, Hcp tZiob {]b-Xv-sa∂ ne-bn¬, F√m sImº-∑m-tcbpw t^mt´m-sb-SpØv Ahsb hy‡n-K-X-X-e-Øn¬ Xncn-®-dn™v FÆ-sa-Sp- °mw. sImº-∑m¿ tamjvSm-°-fm¬ sIm√-s∏-Sp-Ibpw AXn-m¬ kwL¿j-߃ h¿≤n-°p-Ibpw Ah A`n- Im-ay-a-√mØ Bhmk hyh-ÿn-Xn-I-fn-te°v {]th-in- °p-Ibpw sNøpw. sImº-∑m-cpsS Bh-iy-߃ I≠- dn™ Bflm¿∞-bp≈ I¿Ω-]-≤Xn Bhn-jv°-cn-®m¬, am{Xta B-I-fpsS `mhn kpc-£n-X-am-°m≥ km[n-°q. .....................................................................................................
 32. 32. 61Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 61Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 All major religions accord significance to elephants. Animal carvings in ancient and present day temples can be easily found in South and South East Asian countries. Amazingly, these magnificent animals are also mentioned in the texts and found sculpted in the Middle Eastern countries and evidently they have been mentioned in all the major religions. They are used for preaching and giving philosophical lessons through stories and painted art across different religions through various literary and visual artworks. In Islam, the Prophet was said to have been born in the Year of the Elephant. Prior to his birth, Gautama Buddha’s mother dreamt of a white elephant. In Christianity, it was believed that elephants did not have knee-joints and hence, once it fell it could not get up on its own. The fall of a mighty elephant was believed to symbolize the fall of man due to his/her sins. In Hinduism, there are several significant mythologies in regard to elephants and there is Lord Ganesha— the elephant-headed God. Lord Ganesha is said to be gentle and caring when pleased and enraged when angry— similarities can be seen with the way elephants behave. It is believed that when the primordial soup was churned before this world was formed, elephants were the first animals to appear and helped hold aloft the earth. Hinduism also accords highest form of respect based primarily on the animal’s strength, longevity and family values. These three aspects truly match the elephant’s ecology. Elephant - Religion, Ecology and Welfare Surendra Varma Works as a Senior Scientist in Asian Elephant Research & Conservation Programmes of the Asian Nature Conservation Foundation (ANCF). He is also a member of IUCN/SSC Asian Elephant Specialist Group. Varma has been working on Asian Elephants for the last two and half decades. His interest in elephants focus on the 9 C’s-Counting, Classification (population demography), Conflict (human- Elephant), Corridors, Culling (Poaching), Captivity, Culture, Capacity building & Conservation. His work in Myanmar identifying the first elephant reserve for the country, the elephant habitat and corridor studies systematically documented some of the very crucial elephant corridors in south and north east India. ........................................................................................................
 33. 33. 63Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 63Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 Family System Truly, human beings can learn a lot from Elephant families; elephants are known to live in cohesive groups consisting of related females and their young ones. The females comprise of different layers, the layer of old age females, with a lot of experience of giving birth, and taking care of young ones. The second layer of females, are pregnant, currently given birth and taking care of new born elephants. The third layer is young female elephants, are expected to be mothers as they attain sexual maturity. Both old and young females provide strong support systems for the mother who are pregnant, or are taking care of the new born elephants. All the females are related and form the strongest support that can be provided for the nurture of young ones. Like humans, elephants too have strong family bonds and are known to grieve for their dead. The second interesting point of female based care is elephant females exhibiting reproductive synchrony. Thus, in a group, more than one female will give birth. This ensures that the newborn calves will have playmates and dependence on baby-sitters is absent. If there are two mothers, both will care for the calves, irrespective of their birth to another female. The calves too get time to play with each other; mothers thus do not have to continuously care for the calf and get time to feed and rest. The group is also multi-layered in terms of age, hence, there will be different age groups with whom to play with and be cared for. This also ensures learning for the growing young animal of both sexes. In human families, unrelated females are often employed to care for the young baby; this brings in aspects of poor hygiene or poor quality of care. If humans take elephant family as a reference and accepting experienced and knowledgeable support systems, their children will not suffer psychological and physical ill-health as is often seen in present day. Strength Elephants are one among the strongest animals on earth, for example, a newborn calf itself weighs 100 kgs. Their strength come from two factors, one is of their physical strength. As individuals they are massive and capable of crushing huge objects. Secondly they work as group and work in coordinated ways; this along with individual elephant’s strength is added on as multiple strength and their cohesion as a group ensures this strength is exponentially increased. The strength of elephant is evident as female elephants are known to put extra efforts to give birth to a strong and healthy ............................................................................................................................................................................
 34. 34. 65Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 65Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 male calf and it is also known that adult female spends more energy and effort in giving birth and caring for males; when gestation is 22 months, the adult female usually gives birth to a male calf. This increased care ensures the calf attains greater strength as an adult and gains more reproductive success. Religion identified the value being strong and its influence of survival and it give value to elephants as model of making human being strong. However, if human being kills male elephants for their ivory, they go against the religious value of elephants. This also result in depriving strong and healthy males with longer life-span and this can affect the future of the elephant population itself. Longevity There are reasons for elephants having one of the longest lifespan. Elephants attain sexual maturity when they reach 12-15 years of age. To reach sexual maturity, it is very important to accumulate body growth and undergo learning process. Only when both factors are attained can successful reproduction take place. Each adult female can potentially give birth to 6 calves in its life-span and each calf is nurtured for 4 years. If the life-span is reduced or learning process vitiated, normal growth and development of the calf will be hindered. Elephants are long lived species who invest in fewer offspring per life-span but with greater care for their young ones. Thus, both longevity and learning are integral to their survival. Any disturbance to three aspects will not go well with the core identify religion accord to elephants and also not will be acceptable to the species’ survival. For instance, when elephants raid crops, their family values are broken in that mothers are known to abandon their calves when chased by farmers while crop raiding. When crop raiding animals are caught and brought in to captivity their welfare is reduced considerably. Their sheer strength ensures that the humans, who capture them, restrain them using chains, fetters, hobbles, etc. Captivity brings with it a host of features that are alien to elephants’ lives— little or too much exercise on un-natural surfaces, exposure to changing weather without being able to manipulate one’s environment, social isolation, persistent pressure to obey human commands— these lead to physical and psychological ill-health and reduced life-span. Although religion give higher degree of value and respects to this animal, but the practices without understanding the meaning of it, do not match with their biological design, but profoundly compromise their welfare and conservation. Following religious principles that understood the core of elephant society and life history will ensure that the ecological and welfare needs of the elephants are met with. ............................................................................................................................................................................
 35. 35. 67Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 67Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 a‰p≈ arK-߃s°-∂-Xp-t]mse B-Iƒ°pw tcmK-߃ D≠m-Ipw. Nneh AXn¬ amc-I-am-Impw km≤y-X-I-tf-sd. Btcm-Ky-ap≈ Hcm, Znhkw apgp-h≥, s]mXp-th, Du¿÷-kz-e-mbn ImW-s∏-Sp-∂p. ico-c- Øn¬ aÆp-hm-cn-bn-Sp-I, ac-ß-fn¬ icocw Dc-bv°p-I, NqSp-≈-t∏mƒ sNhn- I-fm-´pI F∂nh Btcm-Ky-ap≈ Hcm-bpsS tNjvS-I-fm-Wv. NqSØp ]I¬ ka-b-ß-fn¬ A¥-co£ Xm]-Ønpw Bhmkÿm-Ønpw Ap-kr-X-am-bn, Ah ac-ß-fpsS XW-en¬ hn{i-an-°p-∂Xpw ImWmw; Nne-t∏mƒ Aev]-tcw XW-en¬Øs∂ nt∂m, InSt∂m Dd-ßpw. Hcp Znhkw Ah ]Øp apX¬ Ccp-]-Xp-hsc XhW ae-hn-k¿÷w S- Øpw. B-∏n≠w GXm≠v tKmfm-Ir-Xn-bn-em-bn-cn-°pw. aq{X-hn-k¿÷- hpw IrXy-am-bn-cn-°pw. F∂m¬ Btcm-Ky-an-√mØ B-I-fpsS ÿnXn adn-®m-Wv. Ah≥ Akz-ÿ-m-bn-cn-°pw. sXmen-h-c-≠v, Nne-t∏mƒ n¿÷- eo-I-c-Whpw D≠m-Imw. Ahs XnI®pw £oWn-X-m-bn, ico-c-Ønv Imcy-amb Ne--ß-fn-√msX ImWp-∂p. Cu {]iv-߃ Im´n-em-sW-¶n¬, Ah Kuc-h-am-Ip-∂-Xp-hsc ImgvN-bn-eqsS a- n-em-°m≥ {]bm-kw- X- s∂. CXv s]Æm--bpsS Imcy-Øn-em-sW-¶n¬ tcmK-_m-[n-X-bmb Hcp s]Æm-, Iq´-Øn¬ n∂pw th¿s]´v H‰bv°v `£Ww tXSp-∂-Xm-bn- Im-Wmw. hfsc A]q¿Δ-am-sW-¶nepw H‰bv°v S-°p∂ s]Æm--Isf ImWmw. B s]Æm-bv°v Btcm-Ky-]-c-amb Ft¥m {]iv-ap-≈-Xns‚ BIƒ°p-≠m-Ip∂ tcmK-߃ APbv sI. tZimbv Im´m--I-sf-°p-dn-®p≈ Kth-jW ]TØn¬ 30 h¿jsØ ]cn-N-bw. apwss_ m®yp-d¬ lnÃdn skmssk-‰n, WWF International, Fauna & Flora International, Wild life Institute of India XpS-ßnb ÿm]--ß-fn¬ {]h¿Øn-®n-´p-≠v. .........................................................................................
 36. 36. 69Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 69Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 Hcp kqN--bm-Im-an-Xv. BWm--Iƒ, kztX-Iq´w IqSm- Ø-Xn-m¬, Cu kz`mhw Im´m-dn-√m. Hcm, Xo‰n-sbm- ∂p-sa-Sp-°m-sX, IqSp-X¬ kabw sh≈-Øn¬ Ign-®p- Iq-´n-bm¬, AXnv Kuc-h-amb tcmK-ap-s≠∂p n›-bn- °mw. BI-fn¬ Xosc-bn-√mØ tcmKw A¿∫p-Z-am-Wv. a‰p≈ kkvX Pohn-I-sf-t∏mse B-Iƒ°pw ]e-Xcw tcmK-߃ D≠m-Imw. Ah tcmKm-Wp-°ƒaq-e- tam, hnjmWp-°ƒ aqe-tam, ]q∏¬ _m[-aq-e-tam, AX- s√-¶n¬ Ch-sb√mw aqetam BImw. tcmK-߃ B¥- cn-I-am-Imw, _mly-am-Imw. B¥-cn-I-amb tcmK-߃ s]mXpth IpS-en-emWv D≠m-Ip-∂-Xv. Ic-fn¬ ImWp∂ Iran, `£-W-Øn¬ D≠m-Im-hp∂ hnjw F∂nh CXnp Imc-W-ß-fm-Ip-∂p. Salmonellosis F∂ Hcp DZc tcmKhpw B-I-fn¬ I≠p-h-cp-∂p. Btcm-Ky-ap≈ hy-Po-hn-I-fpsS Pohv CsXm∂pw `oj-Wn-bm-Ip-∂n√m F∂-XmWv kXyw. F∂m¬ AXy-]q¿Δ-ambn acWw kw`-hn-°m-dp-ap-≠v. B¥-cn-I-ambn I≠p-h-cp∂ Nne ]cm∂ Pohn-Iƒ (Parasites) B-I-fpsS kpJ-Po-hn- XsØ {]Xn-Iq-e-ambn _m[n-°p-∂p. X∑q-ew, Zp¿∫e ico-c-tØm-Sp-Iq-Snb Hcmbv°v acWw kw`-hn-°pw. Imc-Ww, Ahbv°p tcmKw -h-cm-p≈ km≤yX IqSp- X-em-W-t√m.? t]≥, IoS-߃ XpSßn _mly-ambn D]-{Z-hn-°p∂ ]cm-∂-Po-hn-Iƒ B- Isf kw_-‘n-®n-S-tØmfw {]ivIm-cn-IƒX-s∂. B- Iƒ Nne-t∏mƒ Nfn-bn¬ Ipfn-°p-I-tbm, sNfn {]tZ- iØv InS-∂p-cp-fp-Itbm sNøm-dp-≠v. AXns‚ tZlsØ sNfn DW-ßp-tºmƒ taev]-d™ IoS-߃ AXns‚ tZlØv ]‰n-∏n-Sn-°p-∂p. ISn-°p∂ kz`m-h- ap≈ Cu®-Iƒ, B-Iƒ°v {]ivw-X-s∂. Ah-bpsS ISn hfsc thZ--bp-≈-Xm-Wv. Chsb AI-‰m≥ B- Iƒ ]e hgn-Ifpw tm°p∂p ˛ sNhn-I-fm-´p-I, Xpºnss° hoin-b-Sn-°p-I, hmep-sIm-≠-Sn-°pI F∂n- ß-s. ac-ß-fpsS Ce-I-tfm-Sp-Iq-Snb sNdp-im-J-Ifpw Ch Cu®-Isf B´n-b-I-‰m≥ D]-tbm-Kn-°p-∂p. B{¥mIvkv F∂ tcmKw Bbv°v ]nSn-s]-Smw. CXv Ah-bpsS ac-W-Im-cWw hsc BImw. B{¥mIvkv h∂v ac-W-a-S™ B-I-fpsS arX-tZlw IØn-®p-I-f- bp-Itbm, Ipgn-bn-en-´-Xn-p-tijw AXn-p-ap-I-fn¬ IpΩmbw hnXdn aÆn´p aqSp-Itbm sNømw. Foot and Mouth disease - CXv AWp-_m-[-aqeap≠m-Ip∂ tcmK- amWv ˛ a‰p arK-ß-fn-se-∂-t]mse Bbv°pw hcmw. oe-Kn-cn-bn¬ Rm≥ ]Tw S-Øp-tºmƒ Cu tcmKw- aqew ]mZw jvS-amb B-Isf I≠n-´p-≠v. B-I- fpsS Ne--Ønp tIm´w hcn-I, Ahbv°v icn-bmbn `£Ww Ign-°m≥ ]‰m-Xm-hpI Ch-sb√mw Cu tcmKw- aqew D≠m-Imw. ico-c-Øn-pw, a‰-h-b-h-߃°pw ÿnc- amb tISpw Cu tcmK-Øns‚ A-¥-c-^-e-am-Wv. ..........................................................................................
 37. 37. 71Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 71Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 B-I-fn¬ ]pXp-Xmbn ImWp∂ Hcp tcmK-amWv Herpes. BZyw CXv, arK-im-e-I-fn-ep≈ B{^n-°≥ B-I-fn¬ n∂pw Gjy≥ B-I-fn-tebv°v ]I¿∂- Xmhmw F∂ nK-a--Øn-em-bn-cp-∂p. F∂m¬ tUm. Acp¨ k°-dnb (tI-c-fw), tUm. Isse-hm-W≥ (X-an- gvm-Sv) F∂n-h¿ ]n∂oSp S-Ønb ]T--ß-fn¬ I≠Xv B{^n-°≥ m´m--I-fn¬ n∂√ Cu tcmK-Øns‚ D¤hw F∂m-Wv. Herpes tcmKw Xosc sNdnb B- Iƒ°pw buΔmh-ÿ-bn-ep≈ B-Iƒ°pw D≠m- Ip-∂p. CXp-aq-e-ap-≠m-Ip∂ ac-Whpw [mcm-f-ambn tcJ- s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. as‰mcp ]pXnb Akp-J-amWv T.B. CXpw m´m--Iƒ°p-am{Xw hcp∂ Zo-sa-∂m-bn-cp∂p BZy-n-K-a-w. F∂m¬ ]n∂o-Sv, CXv Im´m--Iƒ°pw hcp-sa∂v ]T--ß-fn¬ sXfn-™n-´p-≠v. Cu c≠p tcmK- ßfpw Btcm-Ky-ap≈ B-I-fn¬ Kuc-h-amb {]iv- ߃ D≠m-°p-∂n-√. F∂m¬ Am-tcm-Ky-]-c-amb Bhm- k-ÿm--Øp≈ B-Iƒ°v Ch {]iv-߃ Xs∂. sS‰-- v, dm_nkv XpS-ßnb Akp-J-߃ B-I- fpsS ac-W-Im-c-W-amImw F∂v ]T--ß-fn¬ n∂pw a-  n-em-Ip-∂p. IqSm-sX, eLp-hmb tcmK-ßfpw˛]√v, sXmen, ]mZ-߃ Chbv°p hcp-∂h˛km[m-c-W-bmbn ImWp-∂p. ]t£ AXy-]q¿Δ-amtb Ch Kuc-h-am-Im- dp-≈q. Fen-Iƒ ]c-Øp∂ tcmK-amb Encephalom- yocarditis Nne B-Iƒ°p hcm-dp-≠v. CXns kq£n- °-Ww; ac-W-Im-c-W-am-Imw. ""nhm-cWw ∂p NnIn-’- tb-°mƒ F∂ {]am-W-am-Wv ChnsS {]k‡w''. AXm- b-Xv, Fen-I-fn-√mØ ÿeØv As√- ¶n¬ Fen-I-fp≈ ÿe-Øp-n∂pw Ahsb XpcØn AhnsS m´m--Isf ]m¿∏n-°p-I. Im´m--Iƒ°p CXv {]iv-a-s√-¶n-epw, Cu tcmKaqe-ap-≠m-Ip∂ acWw Z£n- Wm-{^n-°-bn-ep≈ Im´m--I-fn¬ tcJ-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. m´m--I-fn¬ ImWp∂ an°-tcm-K-߃°pw NnIn- ’-bp-≠v. NnIn-’-bn¬ √ hnP-b-i-X-am--hp-ap-≠v. F∂m¬ Im´m--I-fn¬, Ah-bpsS kwJy IqSp-X-em-I- sIm-≠pw, Ipd™ kuI-cy-߃ am{X-ap-≈-Xp-sIm≠pw NnIn’ {ia-I-c-am-Ip-∂p. tcmKw Hcp km[m-cW Imcy- am-Ip-∂p. AXp-sIm≠v Im´m--Isf kw_-‘n-®n-S- tØmfw Ahsb shdpsX hnSp-I-bmWv A`n-Im-ayw. hnZq-c-`m-hn-bn¬, ap°v tijn-bp-≠m-Ip-tºmƒ, ΩpsS CS-s]-S¬, B-I-fpsS sNdnb kwJy-bp≈ ÿe-ß- fn¬ tI{μo-I-cn-°mw. Imc-Ww, Cu ÿe-ß-fnse ac- W-n-c°v tcmKw-aqew h¿≤n-®m¬ B-I-fpsS hwi- m-i-ØnpXs∂ Imc-W-am-Ipw. tcmKsØ tcn-Sp-tºmƒ Ah m´m--I-fn¬ n∂pw ap-jy-cn-te°v ]I-cm-Xn-cn-°m≥˛Zoonosis F∂p-]-dbpw ˛ {]tXyIw {i≤n-°-Ww. ChnsS Hcp Imcyw B DS-a-ÿ-cpw, ]m∏m-∑mcpw {]tXyIw {i≤n-t°-≠-Xp-≠v. m´m nß-fpsS _‘- -Øn-em-Wv. Ah-bpsS kzm`m-hn-I-amb Np‰p-]m-Sn¬ Pohn-°p-hm≥ Ahbv°v nh¿Øn-bn-√m. AXn-m¬ IrXy-ambpw imkv{Xo-b-am-bp-ap≈ ]cn-N-c-Ww, `£Ww Ch ¬In-bm¬ Hcp ]cn-[n-hsc Cu an≠m-{]m-Wn-Isf tcmK-ß-fn¬ n∂pw c£n-°m-m-Ipw. RmmZyw ]d- ™Xv H∂pIqSn Du∂n-∏-d-bs´ ""nhm-cWw ∂p NnIn- ’-tb-°mƒ'' ..............................................................................................................
 38. 38. 73Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 73Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 tUm. C.-sI. Cuiz-c≥ kon-b¿ sh‰dn-dn k¿P≥, arK kwc-£W hIp∏v sF.-bp.-kn.-F≥. Gjy≥ B kvs]jy-enÃv kaXn AwKw, ap≥ t^msdÃv sh‰dn-dn Hm^o-k¿ B∏m∏m≥am-cpsS ]cn-io-ew B ]cn-]m-ew Hcp kmt¶-XnI tPmen-bm-Wv. a‰p kmt¶-XnI sXmgn-ep-I-sf-t∏mse CXnpw IrXy-amb ]cn-io-ew Bh-iy-am-Wv. ]gb ImeØv Ipe-sØm-gn-¬t]m-setbm IpSpw_sØmgn¬t]m-setbm Hs° sIm≠p--S∂ ]m∏m≥ sXmgn¬ A—-s‚tbm AΩm-h-s‚tbm AXp-t]mse D≈ ASpØ Bƒ°m-cp-sS-IqsS hfsc sNdp-∏-Øn-te-IqSn ]Tn-s®-Sp- Øn-cp∂ Hcp Adn-hm-bn-cp-∂p. XpS-°-Øn¬ Blmcw ]mIw sNømpw XpWn Ae-°mpw B°v ]´ sh´mpw Ipfn-∏n-°mpw a‰p kma¥ tPmen-Iƒ°v klm-bn®pw a‰pw apXn¿∂ ]m∏ms‚ hnizmkw tSn Bsb nb-{¥n-°p-∂-Xn-p≈ kmt¶-XnI ]cn-⁄mw tSn Imcy-ti- jn-bp≈ Hcp B-∏m-∏m-mbn amdp-I-bm-bn-cp∂p coXn. aq∂mw ]m∏mtm c≠mw ]m∏mtm Bbn-´m-bn-cn°pw XpS-°w. F∂m¬ C∂v CXc hnZy-I- sf-t∏mse B-∏-Wn Hcp ]cn-io-e--Øn-eqsS ttS≠ H∂mbn amdn-bn- cn-°p-∂p. hf-sc-b-[nIw _p≤n-bpw, i‡n-bpw, I≠pw tI´pw nco-£n®pw Ap-`-h-Øn-eq-sSbpw a- n-em-°m-p≈ Ign-hpw, £am-io-e-hpw, Ap- I-ºbpw ]m∏m-∑m¿°v An-hm-cy-am-Wv. amdnb Pohn-X-ssien ]e-t∏mgpw CØcw Imcy-ß-fn¬ hn´p-ho-gvN-bv°v Im-c-W-am-Ip-∂p. B-Isf hntmZ k©m-c-Øn-pw, D’-h-Øn-pw, XSn-]n-Sn-∏n-°pI Dƒs∏-sS-bp≈ ]Wn-Iƒ°pw, arK-im-e-I-fn¬ {]Z¿i--Ønpw a‰p-amWv Ct∏mƒ D]-tbm-Kn-®p-h-cp-∂-Xv. B-I-fpsS Bhm-k-hy-h-ÿ, imco-cn-Ihpw am-kn-Ihpw Bb {]tXy-I-X-Iƒ, B-bpsS ax-im-kv{Xw, a¿Ω-߃, `£-W-co-Xn-Iƒ, .......................................................................................................
 39. 39. 75Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 75Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 t]mjWw (nutrition), Xo‰-{I-aw, ]cn-io-e apd-Iƒ, hnhn[ nb-{¥W am¿§-߃, nb-{¥W D]-I-c-W- ßfpw Ah-bpsS {]tbmK coXn-Ifpw Ah D≠m-°m- hp∂ A]-I-S-ß-fpw, s]mSn-X-´¬, XWp-∏n-°¬, Ipfn- ∏n-°¬/XpS-°¬, Bbpw ]m∏mpw XΩn-¬ Bfl- _‘w krjvSn-°p-∂-Xn-p≈ am¿§-߃, tcmK-߃ ˛ B-I-fn¬ ImWp∂ hnhn[Xcw ]cmZ tcmK-߃, _mIvSo-cnb tcmK-߃, sshdkv tcmK-߃, ]mZ-tcm- Kw, t{X tcmKw, k‘n-ho°w XpS-ßn-b-h-bpsS e£- W-߃, NnIn’m coXn-Iƒ, IqSmsX a‰p m´p NnIn- ’-Iƒ, tcmK nb-{¥Ww F∂n-h-sb-°p-dn-®p≈ Adn- hv, B-°m-cv sXmgn¬]-c-am-bpw, PohnX ssien-bn- eq-sSbpw D≠m-Im-hp∂ tcmK-ß-sf-°p-dn-®p≈ t_m[- h¬°-c-W-hpw, {]Xn-tcm[ am¿§-ß-fpw, D’-hw, Fgp- ∂-≈n-∏v, B-∏p-dØv Ib-d-epw Cd-ß-epw, _¥-h-kv, XSn-]n-Sp-Øw, B-kw-c-£W nb-a-߃, P¥p-t£a nb-a-߃, B-Isf bm{X sNøn-°p-tºmƒ {i≤n- t°≠ Imcy-߃. temdn bm{X: Ib-‰p-tºmgpw Cd-°p- tºmgpw {i≤n-t°≠ Imcy-߃ ˛ tdmUv nb-a-߃ ˛ tdmUn-eq-sS-bp≈ bm{X ˛ tdmUv kpc£ ˛ sdbn¬th sKbn‰v apdn®v IS-Øp-tºmƒ {i≤n-t°≠ Imcy-߃ ˛ KXm-KX Nn”-߃/AS-bm-f-߃, hml--߃ hml- -߃°p-≠m-bn--cn-t°≠ Ahiy hyh-ÿ-Iƒ, B hnc-≠m¬ {i≤n-t°≠/sNtø≠ Imcy-߃, Fgp-∂- ≈n-∏p-I-fn¬ FSp-t°≠ ap≥ Icp-X-e-p-Iƒ, CS-®-ß- e, S Aacw ]q´pI XpS-ßnb nb-a-߃ s]mXp-P-- ߃°nS-bn¬ Bsb Fgp-∂-≈n-°p- tºmƒ {i≤n-t°≠ Imcy-߃, B- t{]-an-Iƒ Bsb kao-]n-°p-tºmƒ {i≤n-t°≠ Imcy- ߃, B-bp-ambn _‘-s∏´ Zpc-¥-߃, tdmUv A]- I-S-߃, a‰v {]IrXn Zpc-¥-߃, B-°m-c≥ BcmWv?˛ F¥mWv Ahs ad-dp-≈-h-cn¬ n∂pw hyXy-kvX-m-°p-∂Xv {]mY-anI Ah-Im-i-߃ ˛ ]ucm- h-Im-i-߃ ˛ `c-W-L-Sm {]Im-c-ap≈ Ah-Im-i-߃ ˛ Hcp ]ucs‚ IS-a-Iƒ, cmPy-Øn-tm-Sp≈ IS-a-Iƒ ˛ B∏m∏m-∑m-cpsS sXmgn¬˛thX Ah-Im-i-߃ ˛ ]e sXmgn-ep-I-fpw, B {]Z¿i Ah-k-c-ß-fnepw Ahv e`n-t°≠ Ah-Im-i-߃ ˛ IpSpw-_-Øn-tmSpw sXmgn¬ZmXm-°-tfmSpw B-I-tfmSpw a‰p-ap≈ IS-a- Iƒ, Ah-Imi ewL-w, Ae-`yX F∂n-h-bn¬ kzoI- cn-t°≠ nba am¿§-߃, ap-jys‚ ax-im-kv{Xw, a v ˛ {]tXy-I-X-Iƒ, arK-ßfpw ap-jy-cp-tSbpw atm-hn-Im-c-߃, am-knI nb-{¥-Ww ˛ Bbp pw a- pw-˛-k-Ω¿± nb-{¥W am¿§-߃ ˛ {]mY-anI Imcy- ߃ ˛ aZy-]m-w, ]pI-hen a‰p elcn hkvXp-°-fpsS Zpcp-]-tbmKw, t_m-[-h¬°-c-Ww, XpS-ßn-bh ]cn-io- e--Ønse hnj-b-ß-fm-Wv. tIc-f-Ønse hw hy-Pohn hIp∏v ]m∏m- ∑m¿°mbn {lkz-Ime, Zo¿L-Ime ]cn-io-e ]cn-]m- Sn-Iƒ kwL-Sn-∏n-®n-´p-≠v. apXn¿∂ ]m∏m-∑m-cp-sSbpw, sh‰dn-dn tUmIvS¿am-cp-sSbpw, nb-a-hn-Z-Kv[-cp-sSbpw, arK-kvt-ln-I-fp-sSbpw, ax-imkv{X hnZ-Kv≤-∑m-cp- sSbpw a‰pw Iq´m-bva-bmWv CØcw ¢mkp-Iƒ ssIImcyw sNøp-∂-Xv. temIØv ]e-`m-K-ß-fnepw ]m∏mv ]cn-io-ew S-Øp-∂p-≠v. .........................................................................................................
 40. 40. 77Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 77Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 B F∂p-tI-´m¬Øs∂ IuXp-I-amWv km[m-cW F√m ap- jy¿°pw. Ahsb nco-£n-°p-∂Xn¬ bmsXmcp aSn∏pan√mØ B t{]an-I-tfbpw ap-s°√mw ]cn-N-b-ap-≠m-Ipw. Im´m m´n-en-dßn `oXn- ]-cØn F∂ hm¿Ø-Iƒ Ct∏mƒ h¿≤n-®p-h-cp-I-bm-Wv. Poh-Pm-e-ß- fpsS Bhmk hyh-ÿbv°p ]qc-I-ß-f-√mØ Irjn-am¿§-ßfpw ]m¿∏nS kap-®-b-ßfpw CØcw G‰p-ap-´-ep-Iƒ°v hgn-sbm-cp-°p∂p F∂ kXzw hnth-I-im-en-Iƒ Xncn-®-dn-bp-∂p. Im´n-se-Ønb m´m--bv°v h∂ Zp¿K-Xn-bmWv ChnsS Ipdn°p-∂- Xv. km[m-cW Nnet∏m-sg-¶nepw Xo{h- P¥p-kvt-ln-Iƒ ]d-bm-dp-≠t√m, m´n¬ n¬°p∂ B-Isfsbms° Im´n¬ sIm≠p-t]mbn Agn®v kzX- {¥-am-bn-hn´v kt¥m-jn-∏n-°Ww F∂v. h¿j-߃°p ap≥]mWv Cu kw`- hw. Xncp-h--¥-]pcw Pn√-bnse imsJmen h-{]-tZ-iØv Im´nse Iq∏v ]Wn-°mbnt∏mb alm-tZ-h≥ F∂ B-bpsS n¬]pw Xe-sb-Sp∏pw H∂pw Im´nse {]amWn sImºv Xosc ]nSn-®n√ F∂p-tXm-∂p∂p. B- bpsS DS-a-ÿs‚ hI ]Wn-bv°m-bn-´mWv Ahn-tSbv°v F´-c-b-Sn-bn-e- [nIw s]m°-ap≈ m´nse sImº≥ FØn-b-Xv. km[m-cW Bfp-I-fpsS A-°hpw ]Wnbpw S-°p∂ `mK-tØ°v Im´m--°q´w hcm-dn-√. ]t£ Znhkw o≠ ]Wn-bv°p-tijw hn{i-aØn-em-bn-cp∂ alm-tZ-hs Im´m- -h∂v B{I-an-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Iq∏nse ]Wn-°mcpw ]m∏m≥amcpw _l- tUm. _n. Ac-hnμv tIcf k¿°m¿ arK kwc-£W hIp-∏n¬ kon-b¿ sh‰n-dn k¿P≥ Bbn tkh--a-p-jvTn-°p-∂p. B-Iƒ ]nW-ßn-b-t∏mƒ .....................................................................................
 41. 41. 79Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 79Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 fw-Iq´n Hcp hn[-Øn¬ Im´m-sb ]n¥n-cn-∏n-®p. ]s£ Ft¥m H∂v a- n¬ hnNm-cn-∏n-®p-d-∏n-®-Xp-t]mse ]pe¿s® Im´p-sIm-º≥ ho≠p-saØn alm-tZ-hs IpØp-I-bm-bn-cp-∂p. of-ap≈ aq¿®-tb-dnb sImºp- I-fp≈ Im´m--bpsS B{I-a-W-Øn¬ alm-tZ-hs‚ heXp hmcn-sb-√p-Iƒ°n-S-bnepw CSXp XpS-bnepw kmc- amb apdn-hp-I-fp-≠m-bn. Iq∏nse ]Wn-°m¿ hf-sc- ]- Wn-s∏´v Im´m-sb HmSn-bv°p-∂-Xn¬ hnP-bn-s®-¶nepw Ah≥ ho≠pw B{I-an-°p-hm≥ Xcw-]m¿Øv kao-]- {]-tZ-i-ß-fn¬ ne-sIm-≈p-I-bm-bn-cp-∂p. cmhnse shfn®w IqSn-h-∂-t∏m-tgbv°pw alm-tZ- hs‚ apdn-hp-Iƒ Kpcp-X-c-am-sW∂v ]m∏m-∑m¿°v t_m[y-am-bn. hmcn-sb-√p-Iƒ°n-S-bn-eqsS amwk-`mKw X≈n-h-cp-Ibpw AXn-eqsS hmbp Ipan-f-Iƒ s]mbvs°m-≠n-cn-°p-Ibpw sNøp-∂p-≠m-bn-cp-∂p. Cu hm¿Ø-b-dn™p ]cn-{`-an® BDS-a-ÿs‚ Bh-iy- {]-Imcw c≠v aWn-°q-dn-e-[nIw k©-cn®v Rm≥ Iq∏n- se-Øn. apdn-hp-Iƒ ]cn-tim-[n-®-t∏mƒ B-bpsS izmk- tIm-i-Øn-te°p Xpf-®p-I-b-dp∂ {]tbm-K-amWv Im´m S-Øn-bn-cn-°p-∂-sX∂v a- n-em-bn. ]n≥`m-K-t؉ IpØnv GI-tZiw c≠-Sn-bn-e-[nIw Bg-ap-≠m-bn-cp-∂p. Im´n¬sh-®p≈ NnIn’ _p≤n-ap-´m-b-Xn-m¬ m´n¬sIm-≠p-h∂p NnIn-’n-°p-∂-Xn-s-°p-dn®v Btem-Nn-®p. ]s£ izmk-tImiw Xpf™ Bsb temdn-bn¬ Ib‰n Xma-kw- h-cpØn m´n-se-Øn-bv°p- tºmƒ B-bpsS Pohv Fs¥-¶nepw A]-ISw ]nW- ™mtem F∂p≈ Bi-¶bpw Hcp Xocp-am--sa-Sp-°p- hm≥ _p≤n-ap-´p-≠m-°n. ]pe¿®-bv°p≈ B{I-a-W-Øn- p-ti-jhpw Im´p-sIm-º≥ kao-]-{]-tZ-iØv ho≠pw h∂p-sIm-≠n-cp-∂Xv alm-tZ-hv ho≠p-samcp B{I- asØ tcn-tS-≠n-h-cptam F∂ Nn¥bpw IqSp-X¬ `b-s∏-Sp-Øn-s°m-≠n-cp-∂p. CØcw kμ¿`-ß-fn¬ Hcp Xocp-amw FSp-°p- ∂Xv hfsc _p≤-nap-´mWv. Ah-kmw F¥p-Xs∂ kw`- hn-®mepw Bsb Im´n-p-≈n¬sh®v ikv{X-{Inb sNøm-sa∂pw tijw m´n-tebv°v temdn-bn¬ am‰m-sa- ∂p≈ Xocp-am--Øn¬ Rmpw DS-abpw FØn-t®¿∂p. B-bpsS izmk-tIm-i-Øns‚ `mK-Øp≈ apdnhv Xp∂- en´v ASp-∏n-bv°-W-sa-¶n¬ P-d¬ A-kvXo-knb ¬tI-≠-Xm-bn-´p-≠v. kztX t_m[w sISp-Øp-hm-p≈ acp-∂p-Iƒ izmk-K-Xnsb aμo-`-hn-∏n-°pw. ChnsS izkn- bv°p-hm≥ _p≤n-ap-´p≈ B-bv°v CØcw acp-∂p-Iƒ D≠m-°n-tb-°m-hp∂ ]m¿iz-^-e-߃ IW-°n-se-Sp-Øp- sIm≠v Rc-ºp-I-fn-eqsS ab-°-Ønpth-≠n-bp≈ acp- ∂p-Iƒ IS-Øn-hn-´p. a‰p _p≤n-ap-´p-Iƒ IqSmsX B KmV-amb Dd-°-Øn-te°v oßn. Xp∂-ep-Iƒ B- bpsS I´n-bp≈ sXmen-bn¬ CSp-∂Xpw tijw Ah Iq´n-b-Sp-∏n-bv°p-∂Xpw {ia-I-c-am-bn-cp-∂p. ]s£ Iq∏n- ep≈ tPmen-°m-cp-sSbpw IqSn klm-b-tØmsS B apdnhv ^e-{]-Z-ambn Xp∂n-b-S-∏n-bv°p-hm≥ Ign-™p. B-bv°p-th≠ a‰p acp-∂p-Ifpw ¬In-b-Xn-p-tijw ]n≥`m-KsØ apdn-hp-Ifpw IgpIn hrØn-bm°n acp- ∂psh®v Bsb ab-°-Øn¬ n∂pw DW¿Øp-hm- mbn adp-a-cp-∂p-Iƒ ¬In. a‰p _p≤n-ap-´p-Iƒ ImWn- °msX alm-tZ-h≥ kz¥w Imep-I-fn¬ Fgp-t∂‰v n∂- t∏m-gmWv icnbv°pw kam-[m--am-b-Xv. ]n∂oSv Hcp aWn-°q-dn-p-tijw Bsb temdn- bn¬ Ib‰n GI-tZiw 40 Intem ao‰¿ AI-se-bp≈ DS-a-bpsS ho´n¬ FØn-bv°p-hm≥ km[n-®-tXmsS Bsb c£-s∏-Sp-Øp-hm-p≈ Bfl-hn-izmkw h¿≤n- ®p. ]n∂o-Sp≈ {ia-I-c-amb NnIn’ aq∂v amk-tØmfw o≠p-n-∂p. B-bpsS apdn-hp-I-sf√mw t`Z-ambn Pohn- ®Xv XnI®pw A¤p-X-I-c-am-bn-cp-∂p. NnIn-’-bnse CØcw c£-s∏-Sp-Ø-ep-Isf ssZh-Øns‚ Ir]-I-Sm- £-ambn Rm≥ Icp-X-s´. ...........................................................................................................................
 42. 42. kzmantb ic-W-a-ø-∏........ Pp-hcn 11, 2017 ˛ `‡n Km-kp[ Sponsored by:-
 43. 43. 81Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 81Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2017 {io[¿ hnPbIrjvW≥ hy-Pohn imkv{X-Øn¬ _ncp-Zm--μc _ncp-Z-Øn-p-tijw Kth-jImWv. {][m Kth-jW taJ-e-Iƒ B-I-fpsS kmaq-lnI Poh-Xw, hy-Pohn FtUm{In-tm-f-Pn-. m´m ]cn-]m-e taJ-e- bnse Ncn-{X-kmw-kvIm-cnI coXn-Isf Ipdn®v [mcmfw teJ--߃ Fgp-Xn-bn-´p≠v. ]meIm]y≥ Nn¥Ifpw kaImeo KPkwc£Whpw ]cn]mehpw hymkvX{X kptJmjnXm hn[n himZv {KmamhXo¿Wm KPm: _‘mkvXo£vWISp{KhmKv`ncXnipKv `otaml_‘mZn`n: DZzn·m› a:icocPnssX¿ ZpxssJcXohm£am: {]mWm≥ [mcbnXpw Nncw chiw {]m]vX: kzbqYmZY. Im´n¬ XßfpsS Bhmk hyhÿbn¬ kpJtemep]cmbn Ign™ncp∂ BIƒ hn[nhim¬ {KmaØnseØn, ISp∏hpw AXyp{Khpamb hm°pIfmepw, `bw, _‘w F∂nhbmepw, kzP hnclØmepw, a npw, icocØnpw t¢iw h∂v A£acmbn, {]mW≥ nen¿Øm≥ NncImew apjycpsS A[oXbn¬ hknt°≠Xmbn hcp∂p. amXwKeoe. KPc£mZnhnNmcw t«m. 1 X¿÷a IS∏mSv: sNdph≈n mcmbW≥ ºqXncnbpsS amXwKeoe C{]ImcamIp∂p oeIWvThNw. q‰m≠pIƒ°p apt∂ amXwKeoemImc≥ ]meIm]yhNßsf tIm¿ØnW°n, ..............................................................................................

×