Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

INTERNATIONAL INDEXED REFEREED RESEARCH PAPER

280 views

Published on

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

INTERNATIONAL INDEXED REFEREED RESEARCH PAPER

  1. 1. 130 SHODH, SAMIKSHA AUR MULYANKAN International Indexed & Refereed Research Journal, ISSN 0974-2832,(Print) E- ISSN-2320-5474, December,2013, VOL-V * ISSUE- 59 December ,2013 'kks/k i= &okf.kT; MkW- vkj- Mh- fldph vdksyk ftYákrhy dksjMokgw 'ksrdÚ;kaP;k vkfFkZd fLFkrhps fo'Yks"k.k ¯ÖÏßÖÖ¾Ö­ÖÖ: ÃÖ¤ü¸ü¿ÖÖê¬Ö×­Ö²ÖÓ¬ÖÖŸÖוֻÊÖŸÖ߻֍úÖê¸ü›ü¾ÖÖÆæü¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ†Ö٣֍ú Ûã֟Öß“Öê×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ŸÖã»Ö­ÖÖŸ´Öú¥üÛ™üúÖê­ÖÖŸÖæ­Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü†ÖÆêü.†úÖê»ÖÖ ×•Ö»ÊÖŸÖᯙ úÖê¸ü›ü¾ÖÖÆæü ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ´Ö¬µÖê †»¯Ö³Öæ¬ÖÖ¸üú ¿ÖêŸÖú¸üß †Ö×Ö ¯ÖÖ“Ö ‹ú¸üÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ³Öæ¬ÖÖ¸üú ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ †Ö٣֍ú Ûã֟Öß“Öê †¬µÖµÖ­Ö ŸÖæ»Ö­ÖÖŸ´Öú ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. †»¯Ö³Öæ¬ÖÖ¸üú ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ¿ÖêŸÖß †Ã֝ÖÖ·µÖÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“Öê ¾ÖÖÙÂ֍ú ˆŸ¯Ö®Ö •ÖÖÃŸÖ †ÃÖæ­Ö ¤üÖê‘ÖÖÓ“µÖÖÆüß ×•Ö¾Ö­Ö´ÖÖ­ÖÖŸÖ ±úÖ¸üÃÖÖ ±ú¸üú†Ö¯ÖÖÖÃÖ ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖ ­ÖÖÆüß Æêü†¬µÖµÖ­ÖÖŸÖæ­Ö פüÃÖæ­Ö µÖêŸÖê. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¿ÖêŸÖß ‹ú •ÖãÖÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖ“Öê פüÃÖæ­Ö µÖêŸÖê úÖ¸üÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¿ÖêŸÖß ×­ÖÃ֐ÖÖÔ“µÖÖ »ÖÆü¸ü߯֝ÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ­Ö †ÖÆêü ´ÆüÖæ­Ö“Ö ×­ÖÛ¿“ÖŸÖ ˆŸ¯Ö®ÖÖ“ÖÖ ¤üÖ¾ÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü µÖÖê•Ö­ÖÖÓ“Öß †ÖÖ×Ö úÖê¸ü›ü¾ÖÖÆæü ¿ÖêŸÖú¸üß ú¹ý ¿ÖúŸÖ ­ÖÖÆüß. þÖÖŸÖÓ¡µÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖß­ÖÓŸÖ¸ü ØÃÖ“Ö­Ö ÃÖÖêµÖß ú¸üµÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ­Öß •Ö֝Öß¾Ö¯Öæ¾Öԍú êú»Ö껵ÖÖ ³Öê¤ü³ÖÖ¾ÖÖ´Öãôêû ×¾Ö¤ü³ÖÔ †Ö×Ö †úÖê»ÖÖ ×•Ö»ÊÖŸÖᯙ ¿ÖêŸÖß †Ö•ÖÆüß ×­ÖÃ֐ÖÖÔ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü“Ö †¾Ö»ÖÓ²Öæ­Ö †ÖÆêü. †Ö•Ö ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ×¾Ö¤ü³ÖÔ †£ÖÖÔŸÖ ¾Ö·ÆÖ›ü ÃÖ¾ÖÖÔ¬Öߍú †­Öã¿ÖêÂ֐ÖÏÃŸÖ ³ÖÖÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ¯Öãלü»Ö †Öú›êü¾ÖÖ¸üß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êüïÖ™ü ÆüÖêŸÖê.†úÖê»ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ ÆüÖ ÖÖ¸ü¯Ö¼üÖ ³Ö֐ÖÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû µÖÖ ×•Ö»ÊÖŸÖ ØÃÖ“Ö­ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖêµÖß ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú ÆüÖêŸÖê ¯Ö¸ÓüŸÖã ¸ü֕֍úÖ¸üµÖÖÓ“µÖÖ ¤æü¸ü¥ü™üߍúÖêÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû µÖÖ ×•Ö»ÊÖŸÖ †Ö•ÖÆüß úÖê¸ü›ü¾ÖÖÆæü ¿ÖêŸÖß“Ö êú»µÖÖ •ÖÖŸÖê. ´ÖÆüÖ¸üÖ™ÒüÖŸÖß»Ö ×•Ö»ÆüÖ×­ÖÆüÖµÖ ØÃÖ“Ö­Ö †­Öã¿ÖêÂÖÖ“Öß Ûã֟Öß †.Îú. וֻÆüÖ ØÃÖ“Ö­Ö†­Öã¿ÖêÂÖ(úÖê™üß´Ö¬µÖê) 1 †úÖê»ÖÖ 2499 2 †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß 2347 3 ²Öã»Öœü֝ÖÖ 2161 4 †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü 1955 5 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 1774 6 •ÖÖ»Ö­ÖÖ 152 7 ¬Öãôêû 1401 8 ­ÖÖ׿֍ú 806 9 »ÖÖŸÖæ¸ü 717 10 ¸üŸ­ÖÖאָüß 693 ¾Ö¸üᯙ †Öú›êü¾ÖÖ¸üß“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»µÖÖÃÖ †Ö¯ÖÖÖÃÖ Ã¯Ö™ü פüÃÖæ­Ö µÖêŸÖê úß, ¸üÖ•µÖÖŸÖ ¤üÖê­Ö úÖê™üß ¯ÖÖÖ •ÖÖÃŸÖ †­Öã¿ÖêÂÖ †Ã֝ÖÖ¸êü ×ŸÖ­Ö ×•Ö»Æêü †ÖÆêüŸÖ Æêü ŸÖß­ÖÆüß ×•Ö»Æêü †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß ´ÖÆüÃÖæ»Ö ×¾Ö³Ö֐ÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖŸÖÆüß †úÖê»ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ †ÖύÎú´ÖÖӍúÖ¾Ö¸ü †ÖÆêü. †úÖê»ÖÖ ×•Ö»ÊÖŸÖ †Ã֝ÖÖ¸üÖ †­Öã¿ÖêÂÖ †Ö×Ö ÖÖ¸ü¯Ö֝֯֙Ëü™ü¶Ö“ÖÖ ³ÖÖÖ µÖÖ´Öãôêû µÖê£Öᯙ ¿ÖêŸÖú¸üß †Ö•ÖÆüß †Ö٣֍ú ¦üÛ™ü­Öê ãú¯ÖÖê×ÂÖŸÖ †ÃÖæ­Ö ¤üÖ¸üߦü¶ÖŸÖ“Ö •Öß¾Ö­Ö •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ­ÖÖ ×¤üÃÖæ­Ö µÖêŸÖÖê. †úÖê»ÖÖוֻÊÖ“Öߍéú×ÂÖ×¾ÖÂֵ֍úÛã֟ÖßÃÖÓ¯ÖæÖÔ´ÖÆüÖ¸üÖ™ÒüÖ»ÖÖ†úÖê»ÖÖוֻÊÖ“Öß †ÖêôûÖØÃÖ“Ö­Ö†­Öã¿ÖêÂÖ†Öם֏ÖÖ¸ü¯Ö֝֯֙Ëü™ü¶Ö“ÖÖוֻÆüÖ´ÆüÖæ­Ö†ÖÆêüŸµÖÖ´Öãôê“Ö †úÖê»ÖÖ ×•Ö»ÊÖŸÖᯙ úÖê¸ü›ü¾ÖÖÆæü ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ †Ö٣֍ú Ûã֟Öß“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß×­Ö¾Ö›üêú»Öß.†úÖê»ÖÖוֻÊÖŸÖ¿ÖêŸÖߏÖÖ»Öß‹æúÖÖê¡Ö5,12,800 ÆêüŒ™ü¸ü†ÖÆêü†Öם֟µÖÖŸÖß»Ö4,33,499ÆêüŒ™ü¸ü•Ö´Ö߭֍úÖê¸ü›ü¾ÖÖÆæü¯Ö¨üŸÖß­Öêêú»Öß •ÖÖŸÖê. úÖê¸ü›ü¾ÖÖÆæü ¿ÖêŸÖß“µÖÖ ¯ÖύúÖ¸üÖŸÖ úÖ¯ÖæÃÖ, ´ÖãÖ,ˆ›üߤü,ŸÖã¸ü,ÃÖÖêµÖÖײ֭Ö,´ÖúÖ,Æü¸ü³Ö¸üÖ,²ÖÖ•Ö¸üß ‡ŸµÖÖ¤üß ×¯Öêú ‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ. 2011“µÖ֭֕֐֭֝Öê­ÖãÃÖÖ¸ü†úÖê»ÖÖוֻÊÖ“Öß»ÖÖêúÃÖӏµÖÖ18,18,617‹ê¾Öœüß †ÃÖæ­Ö µÖÖŸÖᯙ 61 ™üŒêú »ÖÖêúÃÖӏµÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³Ö֐ÖÖŸÖ ¸üÖÆüÖÖ¸üß †ÖÆêü.ŸµÖÖŸÖᯙ 90 ™üŒêú »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖµÖ¿ÖêŸÖß Øú¾ÖÖ ¿ÖêŸÖß¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ­Ö †ÖÆêü. †úÖê»ÖÖ ×•Ö»ÊÖŸÖᯙ ²ÖÆãüŸÖÖÓ¿Ö »ÖÖêú Æêü ¿ÖêŸÖß¾Ö¸ü ؍ú¾ÖÖ ¿ÖêŸÖß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¾Ö ¿ÖêŸÖß Æüß ×­ÖÃÖԐÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ­Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôê µÖê£Öᯙ ¿ÖêŸÖú¸üß †Ö٣֍ú ¤ãü²ÖÔ»Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öê †¬µÖµÖ­ÖÖŸÖæ­Ö ïÖ™ü ÆüÖêŸÖê. †¬µÖµÖ­Ö¯Ö¨üŸÖß:-û ¿ÖÖáÖßµÖ Øú¾ÖÖ ¾Öî–ÖÖ׭֍ ¯Ö¨üŸÖß Æüß Îú´Ö²Ö¨ü –ÖÖ­Ö †£Ö¾ÖÖ ŸÖ£µÖ ¾ÖÖ ‘Ö™ü­ÖÓÖ­ÖÖ Ãִ֕֝µÖÖ“Öß ‹ú ×­ÖÛ¿“ÖŸÖ ¯Ö¨üŸÖß †ÖÆêü. –ÖÖ­ÖÃÖӐÖÏÆü ؍ú¾ÖÖ ŸÖ£µÖ ÃÖӍú»Ö­Öú¸üµÖÖÃÖÖšü߆Ö۝֟µÖÖ´Ö¬µÖêÃÖŸµÖŸÖÖ†ÖÆêü؍ú¾ÖÖ­ÖÖÆüßÆêü•Ö֝֝µÖ֍ú¸üߟÖÖ ÃÖÖ´ÖÖו֍ú ¿ÖÖáÖÖ´Ö¬µÖê †Ã֝ÖÖ·µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯Ö¨üŸÖà“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê. †£ÖÖÔŸÖ¿ÖÖáÖßµÖ¯Ö¨üŸÖß“µÖÖ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ­ÖÃÖÖ´ÖÖו֍ú¯Ö¸üßÛã֟ÖßÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ¾ÖßÖã×­Öšü ŸÖ£µÖ, †­Öã³Ö¾ÖÖ“ÖÖ ÃÖӐÖÏÆü, ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖãÃÖӐ֟Ößû - ×¾ÖÃÖӐ֟Öß »Ö־֝µÖÖ“ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖŸÖᯙ úÖµÖԍúÖ¸üÖ³ÖÖ¾Ö ¿ÖÖê¬ÖµÖÖ“ÖÖ ¯Öϵ֟­Ö, ŸµÖÖ“µÖÖ ¯ÖϐÖן֍ú פü¿Öê­Öê ˆ¯ÖµÖÖêÖ, ŸµÖÖŸÖæ­Ö ×­Ö´ÖÔÖ ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ÃÖ´ÖõÖÖÓ¾Ö¸ü ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•Ö­ÖÖ ÊÖ †Ö×Ö †¿ÖÖ †­Öêú ‘Ö™üúÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê. µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ ×ÖÏ­Ö µÖÖÓ­Öß †Ö¯Ö»Öê ´ÖŸÖ ¾µÖŒŸÖ ú¸üŸÖÖÓ­ÖÖ ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü úß, ¿ÖÖÃ¡Ö Øú¾ÖÖ ×¾Ö–ÖÖ­Ö ×Æü ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö­ÖÖ“Öß ¯Ö¨üŸÖ †ÖÆêü. ¯ÖÏßÖãŸÖ ¿ÖÖê¬Ö ¯ÖϲÖÓ¬ÖÖ´Ö¬µÖê ¾ÖÖÔ­ÖÖŸ´Öú †¬µÖµÖ­Ö ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÃÖæ­Ö µÖÖ †¬µÖµÖ­ÖÖ´Ö¬µÖê ¤ãüµµÖ´Ö ŸÖ£µÖ ÃÖӍú»Ö­Ö ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. •µÖÖ´Ö¬µÖê ¯Öãß֍êú, ÃÖ¸üúÖ¸üß ¤üßÖÖ¾Öê•Ö, ׻֏ÖßŸÖ ÃÖÖÆüߟµÖ, ¾ÖŸÖÔ´ÖÖ­Ö ¯Ö¡Öê, ´Ö´ÖÖÃÖߍêú, ×­ÖµÖŸÖ úÖ»Öߍêú ‡ŸµÖÖ¤üà“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü †ÖÆêü. ¿ÖÖê¬Ö ×­Ö²ÖÓ¬ÖÖ“Öß ¾µÖÖ¯ŸÖß ¿ÖêŸÖú·µÖÖ“µÖÖ †Ö٣֍ú Ûã֟Öß“Öê †¬µÖµÖ­Ö ÆüÖ ±úÖ¸ü ¾µÖ֯֍ú ×¾ÖÂÖµÖ †ÖÆêü ¾Ö ŸµÖÖ“Öß ¾µÖ¯ŸÖß ±úÖ¸ü ´ÖÖêšüß †ÖÆêü ¯Ö¸ÓüŸÖã ÃÖ¤ü¸ü ¿ÖÖê¬Ö ×­Ö²Öê¬ÖÖ´Ö¬µÖêÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö­ÖÖ“µÖÖ´ÖµÖÖÔ¤üֻցÖÖŸÖ‘Öê¾Öæ­Ö†úÖê»ÖÖוֻÊÖŸÖ߻֍úÖê¸ü›ü¾ÖÖÆæü ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ †Ö٣֍ú Ûã֟Öß“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ¤ãüµµÖ´Ö áÖÖêŸÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ­Ö ú¸üµÖÖ¯ÖµÖÔÓŸÖ ¿ÖÖê¬Ö ×­Ö²ÖÓ¬ÖÖ“Öß ¾µÖÖ¯ŸÖß ´ÖµÖÖÔפüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü. †úÖê»ÖÖ ×•Ö»ÊÖŸÖ߻ֿÖêŸÖú·µÖÖÓ“Öê†×­ÖÛ¿“ÖŸÖˆŸ¯ÖÖ¤ü­Ö†Öם֟µÖÖÓ­ÖÖ†Ã֝ÖÖ¸üÖ†Ö¾Ö¿µÖú Ö“ÖÔ µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“Öß ¤üµÖ×­ÖµÖ †Ö٣֍ú Ûã֟Öß µÖÖ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ú¸üµÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¿ÖÖê¬Ö ×­Ö²ÖÓ¬ÖÖ“Öß ¾µÖÖ¯ŸÖß ´ÖµÖÖÔפüŸÖ ¸üÖÆüß»Ö. ¿ÖÖê¬Ö ×­Ö²ÖÓ¬ÖÖ“Öê ÖéÆüߟ֍êú ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö­Ö ÃÖ´ÖõÖꓵÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖúÖ»ÖÖ úÖÆüß ¯ÖÏ´Ö֝ÖÖŸÖ ¯Öæ¾ÖÔ †­Öæ³Ö¾Ö ؍ú¾ÖÖ –ÖÖ­Ö †ÃÖŸÖê µÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü׳֍ú –ÖÖ­ÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü * izkpk;Z] Jherh jk/kkckbZ lkjMk dyk okf.kT; o foKku egkfo|ky;] vatuxkao lqthZ
  2. 2. 131SHODH, SAMIKSHA AUR MULYANKAN International Indexed & Refereed Research Journal, ISSN 0974-2832,(Print) E- ISSN-2320-5474, December,2013, VOL-V * ISSUE- 59 †³µÖÖÃ֍ú ¿ÖÖê¬Ö ×¾ÖÂÖµÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ úÖêÖŸÖêŸÖ¸üß ÃÖÖ´ÖÖ­µÖ †­Öã´ÖÖ­Ö ²ÖÖÓ¬ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖê †Ö×Ö Æêü“Ö †­Öã´ÖÖ­Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö­ÖÖ»ÖÖ ×¤ü¿ÖÖ ¤êüµÖÖ“Öê úÖµÖÔ ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ ¾Ö úÖÆüß †­Öã´ÖÖ­Ö ÃÖŸµÖ ¤êüÖᯙ šü¸üŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü úÖÆüß †ÃÖŸµÖ šü¸üŸÖÖŸÖ †¿ÖÖ ÃÖÓ³ÖÖ×¾ÖŸÖ ×¾Ö¬ÖÖ­ÖÖ»ÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö­ÖÖ´Ö¬µÖê Öé×ÆüŸÖê ؍ú¾ÖÖ ˆ¯Öú»¯Ö­ÖÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ »ÖãÓ›ü²ÖÖÔ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ úß, •µÖÖ“Öß ÃÖŸµÖŸÖÖ †ªÖ¯ÖÆüß ¯Ö›üŸÖÖôûÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÖÆêü †¿ÖÖ ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸµÖÖ ¾Ö úÖ´Ö“Ö»ÖÖ¾Öæ ÃÖÖ´ÖÖ­µÖߍú¸ü­ÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ ×­ÖúÂÖÖÔÃÖ Öé×ÆüŸÖêú †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Öß Öé×ÆüŸÖéúŸµÖÖ Æüß ú»¯Ö­ÖÖ, ú»¯Ö­ÖÖ¯Öæ¾ÖÔ ×¾Ö“ÖÖ¸ü, †­Öã´ÖÖ­Ö, †Ó¤üÖ•Ö Øú¾ÖÖ †ÓŸÖ¯ÖÏê¸üÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ¯ÖÖîúß úÖÆüßÆüß †ÃÖæ ¿ÖúŸÖê ¯Ö¸ÓüŸÖæ ¯Öãœêü ŸÖß ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö­Ö éúŸÖß Øú¾ÖÖ †­¾Öê¿Ö­ÖÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ²Ö­ÖŸÖê. ÃÖ¤ü¸ü ¿ÖÖê¬Ö ×­Ö²ÖÓ¬Ö­Ö֍ú¸üߟÖÖ ×­Ö¾Ö›ü­µÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß Öé×ÆüŸÖêú †Ö¯ÖÖ ÖÖ»Öᯙ ¯ÖÏ´Ö֝Öê ïÖ™ü ú¹ý ¿ÖúŸÖÖê. 1) ÃÖŸÖŸÖ“µÖÖ­ÖÖ¯Öߍúß´ÖãôêûúÖê¸ü›ü¾ÖÖÆæü¿ÖêŸÖú·µÖÖ“Öß †Ö٣֍úÛã֟ÖߏÖÖ»ÖÖ¾ÖŸÖ †ÖÆêü. 2) †»¯Ö³Öæ¬ÖÖ¸üú ¿ÖêŸÖú·µÖÖ¯ÖêÖÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü­Ö •ÖÖÃŸÖ ³Öæ¬ÖÖ¸üú ¿ÖêŸÖú·µÖÖ“Öê ˆŸ¯ÖÖ¤ü­Ö •ÖÖÃŸÖ †ÖÆêü †Ö×Ö ˆ¯Ö³ÖÖêÖÖ¾Ö¸üᯙ Ö“ÖÔÆüß •ÖÖÃŸÖ †ÖÆêü. 3) ú´Öß ˆŸ¯Ö®ÖÖ´Öãôêû ˆŸ¯Ö®Ö ¾Ö ˆ¯Ö³ÖÖêÖÖ¾Ö¸üᯙ Ö“ÖÔ µÖÖÓ´Ö¬µÖê †ÃÖÓŸÖã»Ö­Ö ×­Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê¾Öæ­Ö ú•ÖÔ²ÖÖ•ÖÖ¸ü߯֝ÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ŸÖÖÃŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê פüÃÖæ­Ö µÖêŸÖê. 4) ²ÖÆãüŸÖêú ¿ÖêŸÖú¸üß †Ö¯Ö»µÖÖ ­µÖæ­Ö ˆŸ¯ÖÖ¤ü­ÖÖ´Öãôêû †Ö¯Ö»µÖÖ ´Öã»Ö³ÖæŸÖ Ö¸ü•ÖÖ¯ÖæÖÔ ú¹ý ¿ÖúŸÖ ­ÖÖÆüߟÖ. 5) †Ö٣֍ú ßָü ×­Ö´­Ö ¯ÖÏŸÖß“ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖ´Ö¬µÖê †›ü“֝Öß µÖêŸÖÖŸÖ. 6) úÖê¸ü›ü¾ÖÖÆüæ ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾Ö­Ö´ÖÖ­ÖÖ“ÖÖ ÃŸÖ¸ü ×­Ö´­Ö ¯ÖÏŸÖß“ÖÖ †ÖÆêü. úÖêÖŸµÖÖÆüß ¿ÖÖê¬ÖúÖµÖÖÔ»ÖÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÖê¬Ö ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê ×­ÖÛ¿“ÖŸÖ †ÃÖê ˆ§êü¿Ö †ÃÖ­Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆüê †Ö×Ö µÖÖ“ÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬Ö¸üÖ¾Ö¸ü ¿ÖÖê¬Ö úÖµÖÔ ú¸üŸÖÖÓ­ÖÖ ¿ÖÖê¬ÖúŸµÖÖÔÃÖ ´Ö֐ÖÔ ¯ÖÏÖ¯ŸÖÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ÃÖ¤ü¸ü ¿ÖÖê¬Ö ×­Ö²ÖÓ¬ÖÖ“Öê ˆ§êü¿Ö ¯Öãœüᯙ ¯ÖÏ´Ö֝Öê ïÖ™ü ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö. 1) úÖê¸ü›ü¾ÖÖÆæü ¿ÖêŸÖú·µÖÖ“µÖÖ †Ö٣֍ú Ûã֟Öß“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üÖê. 2) †»¯Ö³Öæ¬ÖÖ¸üú ¿ÖêŸÖú¸üß †Ö×Ö •ÖÖÃŸÖ ³Öæ¬ÖÖ¸üú ¿ÖêŸÖú¸üß µÖÖÓ“µÖÖŸÖᯙ ˆŸ¯Ö®Ö †Ö×Ö Ö“ÖÖÔ“Öê †¬µÖµÖ­Ö ú¸üÖê. 3) †Ö٣֍ú Ûã֟Öß“ÖÖ úÖê¸ü›ü¾ÖÖÆæü ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾Ö­Ö´ÖÖ­ÖÖ¾Ö¸üᯙ ¯ÖϳÖÖ¾Ö †³µÖÖÃ֝Öê. 4) †ŸµÖÖ»¯Ö ˆŸ¯Ö®Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôê ´Öã»Ö³ÖæŸÖ Ö¸ü•ÖÖ¯ÖæÖÔ ú¸üŸÖÖÓ­ÖÖ µÖêÖÖ·µÖÖ ÃÖ´ÖõÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üÖê. 5) ×­Ö­ÖÃÖԐÖÖ“µÖÖ »ÖÆü¸ü߯֝ÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ­Ö †Ã֝ÖÖ¸üß ¿ÖêŸÖß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ú•ÖÖÔ“µÖÖ ¯Ö¸üŸÖß“µÖÖ ¯ÖÏ´Ö֝ÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üÖê. 6) úÖê¸ü›ü¾ÖÖÆüæ ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ ¤îü­ÖÖ¾ÖãÖê“Öê úÖ¸üÖê ¿ÖÖê¬ÖÖê. 7) ¿ÖÖÃÖ­ÖÖ“µÖÖ †­Öã¿ÖêÂÖÖ“µÖÖ ¬ÖÖê¸üÖÖ“Öê †Ö×Ö ü†­Öã¿ÖêÂÖ¯ÖæŸÖá“Öê †¬µÖµÖ­Ö ú¸üÖê. úÖê¸ü›ü¾ÖÖÆæü¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ†Ö٣֍úÛã֟Öß“Öê×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ †úÖê»ÖÖ ×•Ö»ÊÖŸÖ úÖê¸ü›ü¾ÖÖÆæü ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÃÖæ­Ö µÖÖ ×•Ö»ÊÖŸÖᯙ ŸÖê¸üÖ ŸÖÖ»Ö㌵ÖÖ´Ö¬µÖê ÖÏÖ´ÖßÖ »ÖÖêúÃÖӏµÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖŸÖ: 65 ™üŒêú ‡ŸÖú߆ÖÆêü.†úÖê»ÖÖוֻÊÖŸÖ†»¯Ö³Öæ¬ÖÖ¸üú¿ÖêŸÖú¸üß•ÖÖßֆÃÖæ­Ö»ÖÆü¸ü߯֝ÖÖ †Ã֝ÖÖ·µÖÖ ×­ÖÃÖԐÖÖ¾Ö¸ü†¾Ö»ÖÓ²Öæ­Ö †Ã֝ÖÖ¸üß ¿ÖêŸÖß Æêü¿ÖêŸÖú¸üß ú¸üŸÖÖÓ­ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. †Ö•Ö“µÖÖ ¯Ö׸üÛã֟ÖߟÖÆüß µÖÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾Ö­Ö´ÖÖ­ÖÖ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ ×­Ö´­Ö þֹý¯ÖÖ“ÖÖ †ÃÖ­µÖÖ“Öê †Ö¯ÖÖÖÃÖ ×¤üÃÖæ­Ö µÖêŸÖê. ו־ִ֭ÖÖ­ÖÖ“µÖÖ ¤ü•ÖÖÔ“ÖÖ ÃÖÓ²Öê¬Ö ´ÖÖ­Ö¾ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ¿Öß †ÖÆêü †Ö×Ö •ÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß †Ö٣֍ú Ûã֟Öß ÃÖã¬ÖÖ¸üŸÖ ­ÖÖÆüß ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ×•Ö¾Ö­Ö´ÖÖ­ÖÖ“ÖÖÆüß ¤ü•ÖÖÔ ÃÖã¬ÖÖ¸üŸÖ ­ÖÖÆüß ´ÆüÖæ­Ö“Ö †úÖê»ÖÖ ×•Ö»ÊÖŸÖᯙ úÖê¸ü›ü¾ÖÖÆæü ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ †Ö٣֍ú Ûã֟Öß“Öê †¬µÖµÖ­Ö ú¸üÖê •Ö¹ý¸üß“Öê †ÖÆêü. ´ÖÖ­Ö¾ÖÖ“µÖÖ ´Öã»Ö³ÖæŸÖ Ö¸ü•ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖæŸÖÔŸÖÖ ú¸üµÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ“Ö†Öף֍ú ׍ÎúµÖÖÓ“ÖÖ †£ÖÔ †×³Ö¯ÖÏêŸÖ ­ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ´ÖÖ­Ö¾ÖÖ»ÖÖ ˆ““Ö ¸üÖÆüÖß´ÖÖ­Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ý­Ö ¤êüÖÖ·µÖÖÃÖã×¾Ö¬ÖÖ†ÖםֆָüÖꐵÖ,׿ց֝Ö,†ÖÆüÖ¸ü,ÃÖÖ´ÖÖו֍ú¯ÖÏןÖšüÖ,¸üÖê•ÖÖÖ¸ü, µÖ֍ú›êü »ÖÖ ¤êü¾Öæ­Ö ´ÖÖ­Ö¾Öß úÖµÖԁִ֟ÖÖ ¾ÖÖœü×¾Ö»µÖÖÃÖ †Ö٣֍ú ׾֍úÖÃÖÖ“Öß ¯ÖÏ׍ÎúµÖÖ ÖŸÖß´ÖÖ­Ö ÆüÖꝵÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖêŸÖê.†Ö•ÖÆüß 32 ™üŒêúúÖê¸ü›ü¾ÖÖÆüæ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“Öê ¾ÖÖÂÖáú ˆŸ¯Ö®Ö 20 Æü•ÖÖ¸üÖ¯ÖêÖÖ ú´Öß ¾Ö 50Æü•ÖÖ¸üÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ˆŸ¯Ö®Ö †Ã֝ÖÖ·µÖÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 80 ™üŒêú‡ŸÖêú“Ö †ÖÆêü. ­Ö¾Ö¾µÖÖ ¯ÖÓ“Ö¾ÖÖÙÂ֍ú µÖÖê•Ö­ÖꓵÖÖ ×­ÖúÂÖÖ­ÖãÃÖÖ¸ü21™üŒê †»¯Ö³Öæ¬ÖÖ¸üú¿ÖêŸÖú¸üߤüÖ¸üߦü¶¸êüÂÖêÖÖ»ÖßµÖêŸÖ†ÃÖ»µÖÖ“Öê פüÃÖæ­Ö µÖêŸÖê µÖÖ¾Ö¹ý­Ö úÖê¸ü›ü¾ÖÖÆæü ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ †Ö٣֍ú Ûã֟Öß“Öß •Ö֝Öß¾Ö ÆüÖêŸÖê. ²Ö“ÖŸÖ†Ö×Ö ú•ÖÖÔ“Öê×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ •Öê¾Æü֍úÖêÖŸµÖÖÆüß‘Ö™üúÖ“µÖÖ†Ö٣֍úÛã֟Öß“Öê×¾Ö¿»ÖêÂ֝֍ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖÖê ÃÖ´ÖæÆü ²Ö“ÖŸÖ †Ö×Ö Ö“ÖÔ ×úŸÖß ¯ÖÏ´Ö֝ÖÖŸÖ ú¸üŸÖÖê µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“µÖÖ¸ü ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. †Ö•Ö“µÖÖ ¯Ö׸üÛã֟ÖßŸÖ úÖê¸ü›ü¾ÖÖÆæ ¿ÖêŸÖú·µÖÖ¯Öîúß 68 ™üŒêú ¿ÖêŸÖú¸üß ú•ÖÔ²ÖÖ•ÖÖ¸üß †ÖÆêüŸÖ †Ö×Ö ²Ö“ÖŸÖ ú¸üÖ¸êü ¿ÖêŸÖú¸üß 18 ™üŒêú ‡ŸÖêú“Ö ×¤üÃÖæ­Ö µÖêŸÖÖŸÖ ¾Ö †»¯Ö³Öæ¬Ö¸üú ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“Öê ú•ÖÔ²ÖÖ•ÖÖ¸ü߯֝ÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 84 ™üŒêú ‡ŸÖêú †ÖÆêü. ˆŸ¯Ö®ÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖÓ¿Ö ³ÖÖÖ ú•ÖÔ¯Ö¸üŸÖß´Ö¬µÖê •ÖÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ãú™ãÓü²Ö †Ö×Ö ¿ÖêŸÖß´Ö¬µÖê ´Öã»Ö³ÖæŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ“Öß ¯ÖæŸÖÔŸÖÖ ú¸üŸÖÖÓ­ÖÖ ÃÖ´ÖõÖÖ ×­Ö´ÖÖÔÖ ÆêüŸÖÖŸÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ ×•Ö¾Ö­Ö´ÖÖ­ÖÖ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ ×­Ö´­Ö þֹý¯ÖÖ“ÖÖ“Ö ¸üÖÆüŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê †Ö¯Ö­ÖÖÃÖ ×¤üÃÖæ­Ö µÖêŸÖê ¾Ö ¤üÖ׸ü¦ü¶¸êüÂÖêÖÖ»Öß ¸üÖÆüÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¾ÖéبüÖŸÖ ÆüÖꝵÖÖÃÖ ×¾Ö»Öê²Ö »Ö֐֟ÖÖê. ˆŸ¯Ö®ÖÖŸÖæ­Öˆ¯Ö³ÖÖêÖÖ“µÖ֏֓ÖÖÔ“Öê×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ †úÖê»ÖÖ ×•Ö»ÊÖŸÖ úÖê¸ü›ü¾ÖÖÆæü ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ †Ö٣֍ú Ûã֟Öß“Öê †¬µÖ­Ö ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ­ÖÖ »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖêúß, ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖÙÂ֍ú ˆŸ¯Ö®ÖÖŸÖæ­Ö ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖŸÖ: 60 ™üŒêúÖ“ÖÔ †®Ö‘Ö™üúÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖê. †Ö×Ö 40™üŒêú Ö“ÖÔ ×­Ö¾ÖÖÃÖ, ¾ÖáÖ, †Ö¸êüµÖ †Ö×Ö ×¿ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖê. ²ÖÆãüŸÖÖÓ¿Ö ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“Öê ˆŸ¯Ö®Ö ú´Öß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû†Ö٣֍ú¯Ö¸üßÛã֟Öß“µÖÖ׾֍úÖÃÖ֍ú¸üߟÖÖ†Ö¾Ö¿µÖú²Ö“֟֍ú¸üµÖÖŸÖ Æêü ¿ÖêŸÖú¸üß †¯ÖµÖ¿Öß šü¸üŸÖÖŸÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ“ÖÖ“Ö ¯Ö¸üߝÖÖ´Ö ¿ÖêŸÖß ´Ö¬µÖê ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ú¸üŸÖÖÓ­ÖÖÃÖ´ÖõÖÖ ×­Ö´ÖÖԝÖÆüÖêŸÖÖŸÖ ¾Ö†Ö٣֍úßָüˆÓ“Ö־֝µÖÖ“Öß ÖŸÖß´ÖÓ¤üÖ¾Ö»Öê»Öß ×¤üÃÖæ­Ö µÖêŸÖê. ¿ÖÖê¬Ö ×­Ö²ÖÓ¬ÖÖ“Öê šüôûú ׭֍úÂÖÔ 1) úÖê¸ü›ü¾ÖÖÆæü ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“Öê ¾ÖÖÙÂ֍ú ˆŸ¯Ö®Ö †ŸµÖÓŸÖ ú´Öß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“ÖÖ †Ö٣֍ú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖו֍ú ßָü ±úÖ¸üÃÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸ü»Öê»ÖÖ ­ÖÖÆüß. 2) ²ÖÆæüŸÖÖÓ¿Ö úÖê¸ü›ü¾ÖÖÆæü ¿ÖêŸÖú¸üß †Ö•ÖÆüß ¤üÖ׸ü¦ü¶¸êüÂÖêÖÖ»Öß †ÃÖ»µÖÖ“Öê פüÃÖæ­Ö µÖêŸÖê. 3) ØÃÖ“Ö­Ö †­Öã¿ÖêÂÖÖ“ÖÖ ¤ãü¯ָüߝÖÖ´Ö µÖê£Öᯙ ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ †Ö٣֍ú Ûã֟Öß¾Ö¸ü —ÖÖ»µÖÖ“Öê פüÃÖæ­Ö µÖêŸÖê. 4) ØÃÖ“Ö­ÖÖ“µÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö úÖê¸ü›ü¾ÖÖÆæü ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ ×•Ö¾Ö­ÖÖ¾Ö¸ü —ÖÖ»µÖÖ“ÖêïÖ™üפüÃÖæ­ÖµÖêŸÖê.5)×­ÖÃÖԐÖÖ¾Ö¸ü†¾Ö»ÖÓ²Öæ­Ö ¿ÖêŸÖß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ×­ÖÛ¿“ÖŸÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü­Ö ‘ÖêŸÖÖ µÖêŸÖ ­ÖÖÆüß. 6) ²ÖÆãüŸÖÖÓ¿Ö ¿ÖêŸÖú¸üß ‹úÃÖÖ¸üÖê ׯ֍ú ‘ÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ˆŸ¯ÖÖ¤ü­ÖÖ»ÖÖ ³ÖÖ¾Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖ ­ÖÖÆüß ŸµÖÖ“ÖÖ ¯Ö¸üߝÖÖ´Ö †Ö٣֍ú ׾֍úÖÃÖÖ¾Ö¸ü —ÖÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖæ­Ö µÖêŸÖÖê. 7) ²ÖÆãüŸÖÖÓ¿Ö ¿ÖêŸÖú¸üß ú•ÖÔ²ÖÖ•ÖÖ¸üß †ÃÖ»µÖÖ“Öê פüÃÖæ­Ö µÖêŸÖê. 8) ÃÖÖ´Ö †Ö٣֍ú Ûã֟Öß“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ²ÖÆãüŸÖÖÓ¿Ö ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾Ö­Ö´ÖÖ­ÖÖ“ÖÖ ÃŸÖ¸ü ×­Ö´­Ö þֹý¯ÖÖ“ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ïÖ™ü ÆüÖêŸÖê. 9) †Ö٣֍ú Ûã֟Öß “ÖÖӐֻÖß ­ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¿ÖêŸÖß´Ö¬µÖê †Ö¾Ö¿µÖú ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¸üŸÖÖÓ­ÖÖ †›ü“֝Öß ×­Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. 1) ú·ÆÖ›êü ²Öß. ‹´Ö., ¿ÖÖáÖßµÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö­Ö ¯Ö¨üŸÖß, د֯ÖôûÖ¯Öã¸êü †ò­›ü Óú. ¯ÖÛ²»Ö¿ÖÃÖÔ, ØÆü¤æü ´Öã»Öà“Öê ¿ÖÖôêû•Ö¾Öôû ´ÖÆüÖ»Ö , 2007 ­Ö֐֯Öæ¸ü 440 032 ¯Öé. Îú. 03 2) ŸÖ¡Öî¾Ö, 2007, ¯Öé.Îú. 98 3) ú×¾Ö´ÖÓ›üôû ×¾Ö•ÖµÖ, éúÂÖß †£ÖÔ¿ÖáÖ, 1998 ¯Öé. Î . 123 4) ¤îü. ¤êü¿ÖÖê®ÖŸÖß, ¤îü. »ÖÖêú´ÖŸÖ, ¤îü. Ã֍úÖôû, ¤îü. »ÖÖêúÃÖ¢ÖÖ 5) ´ÖãÖ•Öá ¸ü×¾Ö­¦ü­ÖÖ£Ö, ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¿ÖÖáÖ

×