Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

INTERNATIONAL INDEXED REFEREED RESEARCH PAPER

250 views

Published on

Published in: Food
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

INTERNATIONAL INDEXED REFEREED RESEARCH PAPER

  1. 1. 128 SHODH, SAMIKSHA AUR MULYANKAN International Indexed & Refereed Research Journal, ISSN 0974-2832,(Print) E- ISSN-2320-5474, December,2013, VOL-V * ISSUE- 59 ¨Éʽþ±ÉÉ ºÉIɨÉÒEò®úhÉÉSÉÉ BEò ¨É½þi´ÉÉSÉÉ {Éè±ÉÚ ¨½þhÉVÉä +É®úÉäMªÉ ´ÉÉiºÉ±ªÉ ¨ÉÚiÉÔ Eò¯ûhÉÉ˺ÉvÉÚ EòÉèiÉÖEò iÉÖZÉä Eò¯û ÊEòiÉÒ ºÉÖJÉÉiÉ ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ +ºÉiÉÒ nÖù:JÉÉiÉ {ÉÉ`öÒ¶ÉÒ +ºÉiÉÒ ºÉÆEò]õÉiÉ ½þÉiÉɶÉÒ +ºÉiÉÒ +¶ÉÒ BEò ºjÉÒ iÉÚ ªÉÉ ÎºjɪÉÉÆSªÉÉ +É®úÉäMªÉʴɹɪÉÒ +VÉÖxɽþÒ ºÉ¨ÉÉVÉɨÉvªÉä iÉ¡òÉ´ÉiÉ +Éfø³ýiÉä. ªÉɺÉÉ`öÒ ÎºjɪÉÉÆSªÉÉ =zÉiÉÒEò®úiÉÉ ÊºjɪÉÉÆxÉÒ Ê¶ÉEòÉ´Éä PÉ®úÉiÉÚxÉ ¤Éɽäþ®ú {Éb÷É´Éä, º´ÉɴɱÉƤÉÒ ¤ÉxÉÉ´Éä ªÉÉEòÊ®úiÉÉ ºÉÉÊ´ÉjÉÒ¤ÉÉ<Ç ¡Öò±Éä, +ʽþ±ªÉɤÉÉ<Ç ½þÉä³ýEò®ú +¶ÉÉ ÊEòiÉÒiÉ®úÒ ºÉ¨ÉÉVɺÉÖvÉÉ®úEò ¨ÉÉiÉÉÆSÉä ÊSÉjÉ +É{ɱªÉÉ b÷É䲪ÉɺɨÉÉä®ú =¦Éä ®úɽþiÉÉiÉ. ZÉɶÉÒSÉÒ ®úÉhÉÒ, <ÆÊnù®úÉ MÉÉÆvÉÒ ªÉÉÆSÉä ºÉÖvnùÉ +Énù¶ÉÇ +É{ɱªÉÉ ºÉ¨ÉÉä®ú +ɽäþiÉ. ªÉÉÆxÉÒ iÉ®ú ºÉ¨ÉÉVÉɱÉÉ ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉ¨ÉÉxÉiÉäʴɹɪÉÒ VÉÉMÉÞiÉ Eäò±Éä. ºÉƺÉÉ®ú¯û{ÉÒ MÉÉb÷Ò±ÉÉ ºjÉÒ +ÉÊhÉ {ÉÖ¯û¹É ªÉÉ nùÉäxÉ SÉÉEòÉÆSÉÒ MÉ®úVÉ +ºÉiÉä. iªÉÉiÉ ºjÉÒSÉÒSÉ ½þÉä®ú{ɳý ZÉɱÉä±ÉÒ ÊnùºÉÚxÉ ªÉäiÉä. ÊiÉxÉäSÉ EòÉ ªÉÉSÉÉ ¦ÉÉ®ú ºÉ½þxÉ Eò®úÉ´ÉÉ? {ÉÚ´ÉÔ ºjÉÒ±ÉÉ ´ÉªÉÉSªÉÉ 13-14 ´ªÉÉ ´É¹ÉÉÇ{ÉɺÉÚxÉSÉ ºÉƺÉÉ®ú¯û{ÉÒ MÉÉb÷ÒSÉÉ ¦ÉÉ®ú +ÉäføÉ´ÉÉ ±ÉÉMÉɪÉSÉÉ xÉÆiÉ®ú ÊiɱÉÉ ½þ³Úý½þ³Úý ºÉ¨ÉÉxÉiÉäSÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú ʨɳýɱÉÉ {ÉhÉ +ÉVɽþÒ ºjÉÒ +É®úÉäMªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ ´ÉÆÊSÉiÉ +ºÉ±Éä±ÉÒ ÊnùºÉÚxÉ ªÉäiÉä. 21 ´ªÉÉ ¶ÉiÉEòÉiÉ ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ ½þÉ ¨ÉÖqùÉ ºÉiÉiÉ MÉÉVÉiÉ +ºÉiÉÉÆxÉÉ JÉ­ªÉÉ +lÉÉÇxÉä {ÉÖ¯û¹ÉÉÆSªÉÉ JÉÉÆtÉºÉ JÉÉÆnùÉ Ê¦Éb÷´ÉÚxÉ SÉɱÉhªÉɺÉÉ`öÒ MÉ®úVÉ +ɽäþ. ºjÉÒ ºÉ¶ÉCiÉÒEò®úhÉÉSÉÒ ¨ÉÖ½ÚþiÉǨÉäfø ¤ÉɱÉ{ÉhÉÉ{ÉɺÉÚxÉSÉ ®úÉä´É±ÉÒ VÉÉiÉä iÉ®úÒ JÉ­ªÉÉ +lÉÉÇxÉä ¤É½þÉ®úÉSÉÉ Eòɳý +ºÉiÉÉä ªÉÖ´ÉɴɺlÉÉ +lÉÉÇiÉSÉ ªÉÖ´ÉiÉÓSªÉÉ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÒxÉ VÉÒ´ÉxÉÉSÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ. ªÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒiÉ ªÉÖ´ÉiÉÓSªÉÉ ¨ÉÉxÉʺÉEò Ê´ÉEòɺÉɺɽþ ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ´ÉÉfø ½þÉäiÉ +ºÉiÉä ½þÒ ´ÉÉfø ÊxÉ®úÉäMÉÒ ½þÉähÉä ¨É½þi´ÉÉSÉä +ºÉiÉä. ¨ÉÖ±ÉÓSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½þÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉ¨ÉÉVÉ ¤Énù±ÉÉSªÉÉ |ÉÊGòªÉäiÉÒ±É BEò ¨É½þi´ÉÉSÉÉ ºÉÉÆvÉÉ +ºÉÚxÉ ¨ÉÖ±ÉÓSªÉÉ ´ªÉCiÉÒ¨Éi´É Ê´ÉEòɺÉÉ´É®ú ºÉ¨ÉÉVÉÉSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ +´É±ÉƤÉÚxÉ +ºÉiÉÉä. ´ªÉÎCiɨÉi´É Ê´ÉEòɺÉÉSªÉÉ où¹]õÒxÉä ¨ÉÖ±ÉÓSªÉÉ +É®úÉäMªÉÉSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½þÉähÉä JÉÂÚ{É ¨É½þi´ÉÉSÉä +ɽäþ. ªÉɺÉÉ`öÒ ¶É®úÒ®ú ÊxÉ®úÉäMÉÒ ®úɽþhªÉɺÉÉ`öÒ iÉÒxÉ MÉÉä¹]õÓSÉÒ ¡òÉ®ú +ɴɶªÉEòiÉÉ +ºÉiÉä. Eòb÷Eò ¦ÉÚEò ±ÉÉMÉhÉä, {ÉÖ®äú¶ÉÒ ZÉÉä{É ªÉähÉä, iªÉÉiÉÚxÉ EòÉ¨É Eò®úhªÉÉSÉÒ º¡ÚòiÉÔ Ê¨É³ýiÉä. ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ʶÉIÉhÉ, JÉä³ý ´ªÉɪÉÉ¨É ´É ªÉÉäMÉɺÉxÉÉSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÚxÉ ÁÉ ºÉ´ÉÇ MÉÉä¹]õÒ ¶ÉCªÉ ½þÉäiÉÉiÉ. ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÒxÉ ¨ÉÖ±ÉÓSªÉÉ +ɪÉÖ¹ªÉÉiÉÒ±É 15 iÉä 19 ´É¹Éæ ½þÉ ´ÉªÉÉäMÉ]õ ¨½þhÉVÉä ÊEò¶ÉÉä®úɴɺlÉäSÉÉ Eòɳý ½þÉäªÉ. ªÉÉSÉ EòɳýÉiÉ ¨ÉÖ±ÉÓ¨ÉvªÉä ¶É®úÒÊ®úEò, ¨ÉÉxÉʺÉEò, ¦ÉÉ´ÉÊxÉE , ±ÉéÊMÉEò ´É ºÉɨÉÉÊVÉEò ¤Énù±É ªÉä´ÉÚxÉ {ÉÊ®ú{ÉC´ÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉä. ªÉÉ +´ÉºlÉäiÉ ¨ÉÖ±ÉÓxÉÉ ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ¤Énù±ÉÉÆSÉÒ ªÉÉäMªÉ iÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ näùhÉä, {É®úº{É®úÉÆ´É®úÒ±É |Éä¨É, +É{ÉÖ±ÉEòÒ +Éi¨ÉÒªÉiÉÉ, oùfø Ê´É·ÉÉºÉ <. ÊxÉEòÉä{É ´ÉÉføÒSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ näùhÉä MÉ®úVÉäSÉä +ɽäþ. ÊxÉ®úÉäMÉÒ ¶É®úÒ®úÉiÉSÉ ÊxÉ®úÉäMÉÒ ¨ÉxÉ ®úɽþiÉä. ºjÉÒ ÊxÉ®úÉäMÉÒ iÉ®ú ºÉ¨ÉÉVÉ ÊxÉ®úÉäMÉÒ ´É ºÉ¨ÉÉVÉ ÊxÉ®úÉäMÉÒ iÉ®ú näù¶É ÊxÉ®úÉäMÉÒ ®úɽþÒ±É. EòÉ®úhÉ ºjÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉÉSÉÉ BEò +iªÉÆiÉ December ,2013 'kks/k i= & ejkBh MkW- 'kdqaryk feBkjke Hkkjacs vkjksX;o`/nhrwu efgyk l{kehdj.k * dyk] okf.kT; o dkWEI;qVj vkWfIYkds'ku] efgyk egkfo|ky;] Mksaxj dBksjk] rk- jkosj] ft- tGxkao ¨É½þi´ÉÉSÉÉ PÉ]õEò +ɽäþ iªÉɺÉÉ`öÒ EòɽþÒ =Êqù¹]äõ b÷Éä³ýªÉɺɨÉÉä®ú `äö´ÉhÉä +ɴɶªÉEò +ºÉiÉÉiÉ. 1) ¨ÉÖ±ÉÓ¨ÉvªÉä ¶É®úÒÊ®úEò IɨÉiÉÉ ´É º´ÉɺlÉ ´ÉÉføÊ´ÉhÉä. 2) º´ÉªÉÆʶɺiÉ, xÉäiÉÞi´É, ºÉ½þEòɪÉÇ, ÊJɱÉÉbÚ÷´ÉÞkÉÒ, ºÉSÉÉäÊ]õSÉÉ JÉä³ý, ºÉ¨ÉÖ½þ´ÉÞkÉÒ <. ¤ÉɤÉiÉÒiÉ ºÉ¨ªÉEò où¹]õÒEòÉäxÉ ÊxɨÉÉÇhÉ Eò®úhÉä. 3) iÉiEòɱÉÒxÉ ´É ¦ÉʴɹªÉEòɱÉÒxÉ +É®úÉäMªÉʴɹɪÉEò MÉ®úVÉÉ {ÉÚhÉÇ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ªÉÉäMªÉ ´ªÉɪÉÉ¨É Eò®úhªÉÉSÉÒ IɨÉiÉÉ Ê´ÉEòʺÉiÉ Eò®úhÉä. 4) ¨ÉÖ±ÉÓ¨ÉvªÉä º´ÉºÉÆú®úIÉhÉÉSÉÒ IɨÉiÉÉ ÊxɨÉÉÇhÉ Eò®úhÉä. ½þÒ =Êqù¹]õ¬ä b÷É䲪ÉÉƺɨÉÉä®ú +ºÉ±ÉÒ iÉ®úÒ +ºÉä {ÉɽþhªÉÉiÉ ªÉäiÉä EòÒ ¨ÉÖ±ÉÒSÉ Eäò´É³ý º´ÉiÉ:SªÉÉ +É®úÉäMªÉÉEòbä÷ nÖù±ÉÇIÉ Eò®úÒiÉ xÉɽþÒ iÉ®ú PÉ®úÉiÉÚxÉSÉ ¨ÉÖ±ÉMÉÒ ¨½þhÉÚxÉ ÊiÉSªÉÉ +É®úÉäMªÉÉEòbä÷ ÊxÉ]õ{ÉhÉä ±ÉIÉ Ênù±Éä VÉÉiÉ xÉɽþÒ. ªÉɺÉÉ`öÒ {ÉɱÉEòÉÆSÉÉ ¨ÉÖ±ÉMÉÉ-¨ÉÖ±ÉMÉÒ où¹]õÒEòÉäxÉ ¤Énù±É±ÉÉ {ÉÉʽþVÉä. ¨ÉÖ±ÉMÉÒ ´ÉªÉÉiÉ +ɱÉÒ EòÒ ÊiÉSÉÆ JÉä³ýhÉÆSÉ ¤ÉÆnù Eò®úiÉÉiÉ +ÉÊhÉ 18 ´É¹ÉÉÇSªÉÉ +ÉiÉ ÊiÉSÉÉ Ê´É´Éɽþ Eò¯ûxÉ ÊiÉSªÉÉ´É®ú +xÉäEò VɤÉɤÉnùÉ­ªÉÉ ªÉ¶Éº´ÉÒÊ®úiªÉÉ {ÉÉ®ú {ÉÉb÷hªÉɺÉÉ`öÒ iÉÒ ¨ÉÞiªÉÚ¶ÉÒ½þÒ ZÉÖÆVÉ näùhªÉÉSÉä EòvÉÒ½þÒ xÉÉEòÉ®úiÉ xÉɽþÒ. ºjÉÒSÉÒ ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò, ¤ÉÉèÎvnùEò, ¨ÉÉxÉʺÉEò ´ÉÉfø ºÉÖvnùÉ ZÉɱÉä±ÉÒ xɺÉiÉä. iªÉɨÉÖ³äý iªÉÉSÉä nÖù¹{ÉÊ®úhÉÉ¨É ¨ÉÉiÉÉ +¶ÉCiÉ, ±É´ÉEò®ú ±ÉMxÉ, MÉ®úÉänù®ú{ÉhÉ, MɦÉÇ{ÉÉiÉ ËEò´ÉÉ VÉx¨ÉÉºÉ ªÉähÉÉ®äú ¤Éɳý Eò¨ÉÒ ´ÉVÉxÉÉSÉä, Eò¨ÉÒ Ênù´ÉºÉÉSÉä +ºÉiÉä. EòvÉÒ EòvÉÒ iÉ®ú +¦ÉÇEò ¨ÉÞiªÉÚ, ¨ÉÉiÉÉ ¨ÉÞiªÉÚ ºÉÖvnùÉ ½þÉäiÉ +ºÉiÉÉä. iªÉÉEò®úÒiÉÉ ÎºjɪÉÉÆSÉä +É®úÉäMªÉ ½äþ ±É½þÉ{ÉhÉÉ{ÉɺÉÚxÉSÉ SÉÉÆMɱÉä `äö´É±Éä {ÉÉʽþVÉä {É®ÆúiÉÖ ºjÉÒ±ÉÉ +ÉVɽþÒ ªÉÉ 21 ´ªÉÉ ¶ÉiÉEòÉiÉÒ±É ºÉ¨ÉÉVÉɨÉvªÉä ʨɳýhÉÉ®äú nÖ®úªªÉ¨É ºlÉÉxÉ, ºÉ¨ÉÉVÉÉiÉÒ±É SÉɱÉÒ®úÒiÉÒ, ¯ûføÒ {É®Æú{É®úÉ ªÉɨÉÖ³äý iÉÒ º´ÉiÉ:SªÉÉ +É®úÉäMªÉÉEòbä÷ nÖù±ÉÇIÉ Eò®úiÉä. ªÉÉ ºÉ´ÉÇ EòÉ®úhÉÉÆxÉÒ ºjÉÒSÉä +É®úÉäMªÉ JÉɱÉɴɱÉä VÉÉiÉä. +ÉVɽþÒ Ê´ÉEòºÉxɶÉÒ±É näù¶ÉÉiÉ 21 ´ªÉÉ ¶ÉiÉEòÉiÉÒ±É JÉäb÷¬É{ÉÉb÷¬ÉiÉ +ºÉä +Éfø³ÚýxÉ ªÉäiÉä EòÒ ÎºjɪÉÉÆxÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ ´ÉÉb÷¬É¤Éɽäþ®ú VÉÉhªÉÉSÉÒ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ xɺÉiÉä. iªÉɨÉÖ³äý +ÉVÉSªÉÉ EòɳýÉiÉ ºÉÖvnùÉ ÎºjɪÉÉ º´ÉiÉ:SÉä +É®úÉäMªÉʴɹɪÉEò |ɶxÉ ¨ÉÉÆb÷hªÉÉºÉ nÖùVÉɦÉÉ´É Eò®úiÉÉiÉ. iªÉÉÆSÉÒ +É®úÉäMªÉʴɹɪÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ ºÉÉÆMÉhªÉÉSÉÒ ¨ÉÉxÉʺÉEò iɪÉÉ®úÒ ½þÉäiÉ xÉɽþÒ. iÉ®ú EÖòhÉÉSÉÒ +ÉÌlÉEò {ÉÊ®úκlÉiÉÒ xɺɱªÉɨÉÖ³äý ºÉÖvnùÉ ÎºjɪÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ +ɪÉÖ¹ªÉɨÉvªÉä Eòɪɨɺ´É¯û{ÉÒ ¦ÉªÉÉhÉ |ɶxÉ =¦Éä Eò®úiÉÉiÉ +ÉÊhÉ ¨ÉÉä`ö¬ÉiÉ-¨ÉÉä`ö¬É +ÉVÉÉ®úɱÉÉ ¤É³ýÒ {Éb÷iÉÉiÉ. ¨ÉÖ±ÉMÉÉ-¨ÉÖ±ÉMÉÒ ªÉÉÆSªÉÉiÉ ¦Éänù¦ÉÉ´É- ¨ÉÖ±ÉMÉÉ-¨ÉÖ±ÉMÉÒ ªÉÉÆSªÉÉiÉ ¦Éänù¦ÉÉ´É +ÉVÉSªÉÉ EòɳýÉiɽþÒ ½þÉäiÉ +ºÉ±Éä±ÉÉ ÊnùºÉÚxÉ ªÉäiÉÉä. BJÉÉtÉ EÖò]ÖÆõ¤ÉÉiÉ ¨ÉÖ±ÉMÉÉ ´É ¨ÉÖ±ÉMÉÒ +¶ÉÒ +{ÉiªÉä +ºÉ±ÉÒ iÉ®ú ¨ÉÖ±ÉÉSÉÒ EòɳýVÉÒ PÉäiɱÉÒ VÉÉiÉä iªÉÉSÉäSÉ ±ÉÉb÷ {ÉÖ®úʴɱÉä VÉÉiÉÉiÉ. ªÉÉ=±É]õ ¨ÉÖ±ÉÒSÉÒ ={ÉäIÉÉ Eäò±ÉÒ VÉÉiÉä. ¨ÉÖ±ÉMÉÉ +ÉVÉÉ®úÒ {Éb÷±ÉÉ iÉ®ú iªÉÉSªÉÉ´É®ú ±ÉMÉäSÉ +Éè¹ÉvÉÉä{ÉSÉÉ®ú Eäò±Éä VÉÉiÉÉiÉ. ¨ÉÖ±ÉÒSªÉÉ +ÉVÉÉ®ú{ÉhÉÉiÉ ÊiÉSªÉÉ´É®ú +Éè¹ÉvÉÉä{ÉSÉÉ®ú Eò®úhªÉÉSÉÒ ]õɳýÉ]õɳý Eäò±ÉÒ VÉÉiÉä JÉÉhªÉÉÊ{ÉhªÉÉSªÉÉ ¤ÉɤÉiÉÒiɽþÒ ÊiÉSÉÒ ={ÉäIÉÉ Eäò±ÉÒ VÉÉiÉ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³äý ¶ÉÉ®úÒ®úÒEòoù¹]õ¬É ´É ¨ÉÉxÉʺÉEòoù¹]õ¬É Eò¨ÉEÖò´ÉiÉ
  2. 2. 129SHODH, SAMIKSHA AUR MULYANKAN International Indexed & Refereed Research Journal, ISSN 0974-2832,(Print) E- ISSN-2320-5474, December,2013, VOL-V * ISSUE- 59 ¤ÉxÉiÉ VÉÉiÉä. +ÉÊhÉ ÊiÉSÉä ¨ÉÉxÉʺÉEò +É®úÉäMªÉ½þÒ JÉɱÉÉ´ÉiÉ VÉÉiÉä. “EòÉ®úhÉ, ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò º´ÉɺlªÉÉSÉÉ ºÉƤÉÆvÉ ½þÉ ¨ÉÉxÉʺÉEò +É®úÉäMªÉɶÉÒ +ºÉiÉÉä. iªÉÉSÉ|ɨÉÉhÉä ¨ÉÉxÉʺÉEò +É®úÉäMªÉÉSÉÉ ºÉƤÉÆvÉ ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò +É®úÉäMªÉɶÉÒ +ºÉiÉÉä. ´ªÉCiÉÒ¨Éi´ÉÉSÉÒ ¤Éè`öEò ËEò´ÉÉ +ÉvÉÉ®úºiÉÆ¦É ¨½þhÉVÉä ¶É®úÒÊ®úEò º´ÉɺlªÉ iªÉÉSÉ|ɨÉÉhÉä ´ªÉCiÉÒ¨Éi´ÉÉSÉÉ ¨ÉVɤÉÚiÉ{ÉhÉÉ ¨ÉÉxÉʺÉEò +É®úÉäMªÉÉ´É®ú +´É±ÉƤÉÚxÉ +ºÉiÉÉä’’. ¨ÉÖ±ÉMÉÒ ½þÒ ±É½þÉ{ÉhÉ{ÉɺÉÚxÉ |Éä¨É ´É +É®úÉäMªÉ ÁÉ{ÉɺÉÚxÉ ´ÉÆÊSÉiÉ ®úÉʽþ±ªÉÉxÉä ÊiÉSªÉÉ ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ´É ¨ÉÉxÉʺÉEò Ê´ÉEòɺÉÉ´É®ú {ÉÊ®úhÉÉ¨É ½þÉäiÉÉä ‘¨ÉÖ±ÉMÉÉ ½þÉ ´ÉƶÉÉSÉÉ Ênù´ÉÉ +ÉÊhÉ ¨ÉÖ±ÉMÉÒ {É®úCªÉÉSÉ vÉxÉ’ ÁÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉxÉä ºjÉÒ ªÉÉ ¤Éäb÷Ò¨ÉvªÉä MÉÖÆiÉÚxÉ VÉÉiÉä. ¨Éʽþ±ÉÉÆSªÉÉ +É®úÉäMªÉɺÉÉ`öÒ ºÉ¨ÉÉVÉÉSÉÒ ¦ÉÖʨÉEòÉ - ºjÉÒ +É®úÉäMªÉÉSÉÒ ¤ÉÒVÉä ÊiÉSªÉÉ ±É½þÉ{ÉhÉÉ{ÉɺÉÚxÉSÉ {Éä®úɪɱÉÉ ½þ´ÉÒ. ºjÉÒ±ÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉɨÉvªÉä ±ÉMxÉÉ{ÉÚ´ÉÔ ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ ´É ±ÉMxÉÉxÉÆiÉ®ú {ÉiÉÒ, ºÉɺÉÚ, nùÒ®ú iÉ®ú EÖòhÉÉSÉÒ ¨ÉÉiÉÉ B´Éfø¬É VɤÉɤÉnùÉ­ªÉÉ {ÉÉ®ú {ÉÉb÷É´ªÉÉ ±ÉÉMÉiÉÉiÉ +ÉÊhÉ ªÉÉ VɤÉɤÉnùÉ­ªÉÉ iÉÒ+ÉxÉÆnùÉxÉä{ÉÉ®ú{ÉÉb÷iÉ +ºÉiÉÉÆxÉÉ ÊnùºÉÚxÉ ªÉäiÉä.+ÉVɽþÒ ºÉ¨ÉÉVÉɨÉvªÉä ´ÉÉ´É®úiÉ +ºÉiÉÉÆxÉÉ +ºÉä ¤ÉPÉɪɱÉÉ Ê¨É³ýiÉä EòÒ ºjÉÒ ½þÒ |É{ÉÆSɯû{ÉÒ ®úlÉɺÉÉ`öÒ +ÊiÉ¶ÉªÉ Eò¹]õ Eò®úiÉä ªÉɺÉÉ`öÒ ={É´ÉɺÉ, µÉiÉ Eò®úiÉä. º´ÉiÉ:ºÉÉ`öÒ näù´ÉɱÉÉ EòɽþÒ ¨ÉÉMÉhÉä iÉ®ú ºÉÉäb÷É {ÉhÉ º´ÉiÉ:SªÉÉ +É®úÉäMªÉÉEòbä÷ ±ÉIÉ näùiÉ xÉɽþÒ. VÉÖxªÉÉ {É®Æú{É®äú|ɨÉÉhÉä +VÉÚxɽþÒ ºjÉÒ º´ÉªÉÆ{ÉÉEò PÉ®úÉiÉÒ±É EòɨÉä Eò®úiÉä, PÉ®úÉiÉÒ±É ºÉ´ÉÇ ´ªÉCiÉÓxÉÉ, ¨ÉÖ±ÉÉÆxÉÉ VÉä´ÉhÉ näùhÉä +ÉÊhÉ ºÉ´ÉÉÈSÉä VÉä´ÉhÉ ZÉɱªÉÉxÉÆiÉ®ú VÉä =®ú±Éä±Éä lÉÉäbä÷ºÉä +zÉ +ºÉiÉä iÉä´ÉfäøSÉ ÊiɱÉÉ {ÉÖ®äúºÉä ½þÉäiÉä. ªÉɨÉÖ³äý iÉÒ EÖò{ÉÉäʹÉiÉ ½þÉäiÉä. ʶɴÉÉªÉ ¨ÉÉiÉÞi´ÉÉSÉä +ÉäZÉä VÉ®ú +ºÉ±ªÉÉºÉ ÊiÉSÉä +É®úÉäMªÉ +ÉhÉJÉÒxÉSÉ JÉɱÉÉ´ÉiÉä +É{ɱªÉÉ näù¶ÉÉiÉ +xÉäEò VÉÉiÉÒ vɨÉÉÇSÉä ±ÉÉäEò ®úɽþiÉÉiÉ |ÉiªÉäEòɱÉÉ |ÉiªÉäEòÉSªÉÉ VÉÉiÉÒ-vɨÉÉÇSÉÉ {ÉMÉb÷É º´ÉÒEòÉ®úÉ´ÉÉSÉ ±ÉÉMÉiÉÉä {É®ÆúiÉÖ iÉ®úÒ½þÒ ºÉ¨ÉÉVÉÉSÉÒ ¦ÉÚʨÉEòÉ ÎºjɪÉÉÆSªÉÉ +É®úÉäMªÉ {ÉÉä¹ÉhÉÉSªÉÉ ¤ÉɤÉiÉÒiÉ Ê´É®úÉävÉÒ +ºÉiÉä. ºÉ¨ÉÉVÉÉiÉÒ±É ´ªÉCiÉÓSÉä +ºÉä Ê´ÉSÉÉ®ú xÉ ®úɽþiÉÉ iªÉÉiÉ ¤Énù±É Eò®úɪɱÉÉ ½þ´ÉÉ EòÉ®úhÉ- ÊVÉSªÉÉ ½þÉiÉÒ {ÉɳýhªÉÉSÉÒ nùÉä®úÒ iÉÒ VÉMÉɱÉÉ =vnùÉ®úÒ +¶ÉÒ ºjÉÒSÉÒ ¨É½þiÉÒ +ɽäþ. ¨Éʽþ±ÉÉÆSªÉÉ ºÉIɨÉÒEò®úhɺÉÉ`öÒ ÎºjɪÉÉÆSªÉÉ ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò, ¨ÉÉxÉʺÉEò VÉÒ´ÉxÉÉSÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÖvÉÉ®ú±ÉÒ {ÉÉʽþVÉäiɺÉäSÉ ºÉ´ÉÇSÉ IÉäjÉÉiÉ ÎºjɪÉÉƺÉÉ`öÒ ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ |ɺlÉÉÊ{ÉiÉ ZÉɱÉÒ {ÉÉʽþVÉä. iªÉɺÉÉ`öÒ ºÉ¨ÉÉVÉÉxÉä κjɪÉÉÆEòbä÷ ¤ÉPÉhªÉÉSÉÉ où¹]õÒEòÉäxÉ ¤Énù±É±ÉÉ {ÉÉʽþVÉä. ºjÉÒ +É®úÉäMªÉÉEòbä÷ {ÉɽþhªÉÉSÉÉ ÎºjɪÉÉÆSÉÉ où¹]õÒEòÉäxÉ- º´ÉiÉ: +É{ÉhɽþÒ ºÉ¨ÉÉVÉÉiÉÒ±É BEò ´ªÉCiÉÒ +ɽþÉäiÉ ½äþ VÉÉhɱÉä {ÉÉʽþVÉä. ªÉɺÉÉ`öÒ º´ÉiÉ:SªÉÉ +É®úÉäMªÉÉʴɹɪÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ PÉä‰úxÉ +É{ɱÉä +É®úÉäMªÉ VÉ{ɱÉä {ÉÉʽþVÉä. º´ÉiÉ:´É®úÒ±É +iªÉÉSÉÉ®, nÖùVÉɦÉÉ´É, +ÆvɸÉvnùÉ, ªÉɤÉqù±ÉSÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉSÉÉ où¹]õÒEòÉäxÉ ¤Énù±ÉÚxÉ º´ÉiÉ:SÉä+É®úÉäMªÉ VÉ{ɱÉä{ÉÉʽþVÉä.¤ÉɱÉ{ÉhÉÉ{ÉɺÉÚxÉSÉ VɤÉɤÉnùÉ®úÒSÉä +ÉäZÉä xÉ ´ÉɽþiÉÉ +É{ÉhɽþÒ <iÉ®úÉÆ|ɨÉÉhÉä VÉMÉÉ´Éä +ÉÊhÉ ±É½þÉxÉ{ÉhÉÉ{ÉɺÉÚxÉ º´ÉiÉ:SªÉÉ ´ªÉCiÉÒ¨Éi´É Ê´ÉEòɺÉÉEòbä÷ ±ÉIÉ Ênù±Éä {ÉÉʽþVÉä. iªÉɺÉÉ`öÒ +É{ɱªÉÉ +É®úÉäMªÉɱÉÉ VÉ{ÉɪɱÉÉ ½þ´Éä. +ºÉÉ ºjÉÒªÉÉÆSÉÉ où¹]õÒEòÉäxÉ +ºÉ±ÉÉ iÉ®úBEòʴɺÉÉ´ªÉÉ ¶ÉiÉEòÉiÉÒ±É ºjÉÒ ÊxÉ®úÉäMÉÒ ®úɽÚþxÉ º´ÉiÉ:SªÉÉÊ´ÉEòɺÉÉEòbä÷ ´ÉÉ]õSÉÉ±É Eò®úhÉÉ®úÒ `ö®äú±É. ¨Éʽþ±ÉÉÆSªÉÉ +É®úÉäMªÉɤÉɤÉiÉ +¦ªÉÉºÉ Eäò±ÉÉ +ºÉiÉÉ ¤É½ÖþiÉäEò κjɪÉÉ ®úÉäMÉOɺiÉ +ºÉiÉÉiÉ. =nùÉ. ʽþ¨ÉÉM±ÉÉä¤ÉÒxÉ Eò¨ÉÒ +ºÉhÉä, {ÉɳýÒSªÉÉ iÉGòÉ®úÒ, Eò챶ÉÒªÉ¨É Eò¨ÉiÉ®úiÉÉ <. ¤ÉɤÉiÉÒiÉ ¨Éʽþ±ÉÉ nÖù±ÉÇIÉ Eò®úiÉÉiÉ. +ÉVÉÉ®ú{ÉhÉ +ÆMÉÉ´É®ú PÉä‰úxÉ Eò¹]õ Eò®úÒiÉ +ºÉiÉÉiÉ. ªÉɤÉɤÉiÉ º´ÉiÉ:SªÉÉ +É®úÉäMªÉÉSÉÒ EòɳýVÉÒPÉähÉä,iªÉɤÉɤÉiÉ VÉÉMɯûEò+ºÉhÉä½þÒ ¨É½þi´ÉÉSÉÒ¤ÉÉ¤É +ɽäþ.BEòʴɺÉÉ´ªÉÉ ¶ÉiÉEòÉiÉÒ±É ¨Éʽþ±ÉÉ ºÉIɨÉÒEò®úhÉÉSªÉÉ |ÉÊGòªÉäiÉ ºÉ¶ÉCiÉ, ºÉɨÉlªÉÇ´ÉÉxÉ ´½þÉ, ÊxÉ®úÉäMÉÒ ®ú½þÉ +ÉÊhÉ ÊxɦÉǪÉ{ÉhÉä VÉMÉÉ ªÉÉ SÉiÉÖǺÉÖjÉÒSÉÒ MÉ®úVÉ +ɽäþ. ¨Éʽþ±ÉÉ ºÉIɨÉÒEò®úhÉ BEò vªÉÉºÉ {É´ÉÇ +ɽäþ. ºÉ¶ÉCiÉ, ÊxɦÉǪÉ, ºÉÖ®úÊIÉiÉ ´É ºÉ¤É±ÉÉ ½þÉähÉä ¨É½þi´ÉÉSÉä +ɽäþ. iªÉɺÉÉ`öÒ ÎºjɪÉÉƨÉvªÉä ‘ÊxɦÉÇªÉ ¤ÉxÉÉ +ʦɪÉÉxÉÉSÉÒ’ MÉ®úVÉ +ɽäþ. ªÉɺÉÉ`öÒ EòɽþÒ ]õ{{Éä Ê´ÉSÉÉ®úÉiÉ PªÉÉ´Éä. 1) nùb÷{ÉhÉÉiÉÚxÉ ¨ÉÖCiÉ ®ú½þÉ. 2) º´ÉiÉ:Eòbä÷ {ÉɽþhªÉÉSÉÒ où¹]õÒ ¤Énù±ÉÉ. VÉÒ´ÉxÉÉiÉ +¨ÉÖ±ÉÉOÉ ¤Énù±É ½þÉäiÉÒ±É. 3) ¨ÉxÉÉSÉä +É®úÉäMªÉ ´ÉÉfø´ÉÉ, iÉÉEòiÉ ´ÉÉfø´ÉÉ, ´Éä³äýSÉä ÊxɪÉÉäVÉxÉ Eò®úÉ. 4) ºÉɨÉÉÊVÉEò VÉÉÊhÉ´É, PÉb÷ɨÉÉäb÷Ò, ¡òɪÉnäù ªÉɤÉɤÉiÉ ¨ÉÉʽþiÉÒ Eò¯ûxÉ PªÉÉ, où¹]õÒEòÉäxÉ ´ªÉÉ{ÉEò ¤ÉxÉ´ÉÉ. 5) ®úÉVÉEòÒªÉ, ¦ÉÉ´ÉÊxÉEò, ¶ÉÉ®úÒ®úÒEò, ¨ÉÉxÉʺÉEò, ¤ÉÉèÎvnùEòoù¹]õ¬É nùb÷{ÉhÉ®úʽþiÉ ®ú½þÉ ´É ºÉ´ÉÇ ºiÉ®úÉ´É®ú ºÉ¤É±ÉÉ ´É ºÉIÉ¨É ´½þÉ. +ÉVÉSªÉÉ ºjÉÒxÉä ºÉ´ÉÇSÉ IÉäjÉÉiÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉÆSªÉÉ ¤É®úÉä¤É®úÒxÉä ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ ½þÉähªÉɺÉÉ`öÒ +É{ɱªÉÉ +É®úÉäMªÉÉEòbä÷ º´ÉiÉ: ±ÉIÉ näù‰úxÉ ¤Énù±ÉiªÉÉ EòɳýɤɮúÉä¤É®ú {Éɉú±É ]õÉEòiÉÉÆxÉÉ +ÉÌlÉEò ¤ÉÉVÉÚ ½þÒ ÊEòiÉÒ ºÉIÉ¨É +ɽäþ. ½äþ ½þÒ Ê´ÉSÉÉ®úÉiÉ PªÉɪɱÉÉ ½þ´Éä. iɺÉäSÉ EòÉähÉiÉÒ½þÒ MÉÉä¹]õ Eò®úiÉÉÆxÉÉ ºÉEòÉ®úÉi¨É où¹]õÒEòÉäxÉ ¤ÉɳýMɱÉÉ {ÉÉʽþVÉä.

×