Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
International Indexed & Refereed Research Journal, January, 2013 ISSN 0975-3486, RNI- RAJBIL- 2009-30097, VOL- IV * ISSUE-...
International Indexed & Refereed Research Journal, January, 2013 ISSN 0975-3486, RNI- RAJBIL- 2009-30097, VOL- IV * ISSUE-...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Breve historia d la educación uruguaya
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

122 123

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

122 123

  1. 1. International Indexed & Refereed Research Journal, January, 2013 ISSN 0975-3486, RNI- RAJBIL- 2009-30097, VOL- IV * ISSUE- 40 January,2013|ɺiÉÉ´ÉxÉÉ iªÉɱÉÉ ¤ÉÉ±É EòɨÉMÉÉ®ú ¨½þhÉÉ´Éä. ¦ÉÉ®úiÉÉSªÉÉ ºÉ´ÉÇ ®úÉVªÉÉiÉÒ±É OÉɨÉÒhÉ iÉlÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ VªÉÉ +xÉäEò ºÉɨÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ +ɽäþiÉ iªÉÉ ºÉ´ÉÇSÉ ¶É½þ®Òú ʴɦÉÉMÉÉiÉ ´ÉäMÉ´ÉäMɲªÉÉ ´ªÉ´ÉºÉɪÉÉiÉ, ´ªÉÉ{ÉÉ®ú, =tÉäMÉvÉÆtÉiÉ, ½þÉ]õ䱺É, ìºÉɨÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉºªÉä´É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú´ÉÆiÉÉxÉÒ ºÉ¨ÉÉVɶÉɺjÉYÉÉxÉÒä ºÉÉ®úJÉÉSÉ |ÉEòÉ¶É EòÉ®úJÉÉxªÉÉiÉ ËEò´ÉÉ JÉÉVÉMÉÒ nù´ÉÉJÉÉxªÉÉiÉ ¤ÉɱÉEòɨÉMÉÉ®ú EòÉ¨É Eò®úÒiÉ]õÉEò±ÉÉ +ɽäþ +ºÉä ¨½þhÉiÉÉ ªÉäiÉ xÉɽþÒ. EòɽþÒ ºÉɨÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉºªÉä´É®ú +ºÉiÉÉiÉ. JÉÉVÉMÉÒ +ºÉÆPÉ]õÒiÉ IÉäjÉÉiÉ ¤ÉɱÉEòɨÉMÉÉ®úÉSÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ +ÊiÉ¶ÉªÉ ÆVÉxÉVÉÉMÉÞiÉÒ Eäò±ÉÒ VÉÉiÉä iªÉÉEòÊ®úiÉÉ iªÉÉ ºÉ¨ÉºªÉäSÉä +vªÉªÉxÉ ´Éä³ýÉ´Éä³ýÒ MÉƦÉÒ®ú +ɽäþ. ªÉÉSÉ IÉäjÉÉiÉ ¤ÉɱÉEòɨÉMÉÉ®úÉSÉä ¨ÉÉä`ö¬É |ɨÉÉhÉÉiÉ +ÉÌlÉEò, ä ƶÉɺjÉYÉÉÆxÉÒ, Ê´ÉSÉÉ®ú´ÉÆiÉÉxÉÒ Eäò±Éä±Éä ÊnùºÉiÉä. ¨ÉÉjÉ, ¶ÉɺjÉYÉÉÆEòbÚxÉ, Ê´ÉSÉÉ®ú´ÉÆiÉÉEòbÚxÉ ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ´É ±ÉéÊMÉEò ¶ÉÉä¹ÉhÉ ½þÉiÉ +ɽäþ. ÷ ÷ ä´É ºÉÉʽþÎiªÉEòÉÆEòbÚ÷xɽþÒ nÚù±ÉÇIÉ ZÉɱÉä±ÉÒ BEò ¨É½þk´ÉÉSÉÒ ºÉɨÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ +EòÉä±ÉÉ ¶É½þ®úÉiÉ +¶ÉÉ ¤ÉɱÉEòɨÉMÉÉ®úÉSÉä VÉÒ´ÉxÉ EòºÉä +ɽäþ,¨½þhÉVÉä ¤ÉɱɨÉVÉÚ®Éú SÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ ½þɪÉ. BEÆònù®Òú iÉ ¤ÉɱÉEòÉSªÉÉ ºÉ´ÉÇSÉ ºÉ¨ÉºªÉä´É®ú iªÉÉÆSªÉÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉähÉiªÉÉ +ɽäþiÉ?, EòÉähÉiªÉÉ EòÉ®úhÉÉxÉä iªÉÉÆxÉÉ ¤ÉɱɸÉʨÉEò Æ änÖù±ÉÇIÉ ZÉɱªÉɺÉÉ®úJÉä ´ÉÉ]õiÉä. ªÉÉ ¤ÉɱÉEòÉÆSªÉÉ ºÉ¨ÉºªÉäSÉÒ xÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉxÉä nùJÉ±É ¤ÉxÉÉ´Éä ±ÉÉMɱÉä, iªÉÉÆxÉÉ Ênù±ªÉÉ VÉÉhÉÉ®äú ´ÉäiÉxÉ {ÉÖ®úäºÉä +ɽäþ EòɪÉ? ½äþ VÉÉhÉÚxÉPÉäiɱÉÒ, xÉÉ ¶ÉɺÉxÉÉxÉä, xÉÉ ºÉ¨ÉÉVɶÉɺjÉÉxÉä, ºÉɨÉÉÊVÉEò EòÉ«É EòɪÉÇEòiªÉÉÈxÉÒ. PÉähªÉÉSªÉÉ =qäù¶ÉÉxÉä ¶ÉÉävÉEòiªÉÉÇxÉä +EòÉä±ÉÉ ¶É½þ®úÉiÉ ¤ÉɱÉEòɨÉMÉÉ®ú +ºÉ±É䱪ÉÉ +ÉètÉäÊMÉEò GòÉÆiÉÒxÉÆiÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú EòɳýÉiÉ Ê`öEòÉhÉÒ ¦Éä]õÒ näù>ðxÉ iªÉÉÆxÉÉ ´É iªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉɱÉEòɱÉÉ Ê´É·ÉɺÉÉiÉ PÉä>ðxÉ iªÉÉÆSÉÒ=tÉäMÉvÉÆtÉSÉä |ɨÉÉhÉ ´ÉÉfø±Éä. =tÉäMÉvÉÆtÉiÉ EòɨÉMÉÉ®úÉSÉÒ ¦É®úiÉÒ ½þÉ>ð ¨ÉÉʽþiÉÒ Eäò´É³ý +vªÉªÉxÉÉ{ÉÖ®úiÉÒSÉ ¨ÉªÉÉÇÊnùiÉ `äö´É±ÉÒ VÉÉ<DZÉ, EòÉähÉiªÉɽþÒ Æ ä±ÉÉMɱÉÒ. EòÉ®úJÉÉxªÉÉiÉ EòÉ¨É Eò®úhÉÉ®äú EòɨÉMÉÉ®ú iªÉÉSªÉÉ´É®ú ½þÉiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ºÉ®úEòÉ®úÒ +ÊvÉEòÉ­ªÉɺɨÉÉä®ú =PÉb÷ Eäò±ÉÒ VÉÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ +¶ÉÒ ½þ¨ÉÒ Ênù±ªÉÉxÉÆiÉ®ú ä+xªÉÉªÉ +iªÉÉSÉÉ®úɨÉÖ³ýä ºÉÆPÉ]õÒiÉ ½þÉ>ð ±ÉÉMɱÉä. iªÉÉÆSªÉÉ ºÉÆPÉ]õxÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉ iªÉÉÆxÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ ºÉÉÆÊMÉiɱÉÒ. äZÉɱªÉÉ. 1970 xÉÆiÉ®úSªÉÉ nù¶ÉEòÉiÉ +ÉètÉäÊMÉEò EòɨÉMÉÉ®úÉSÉä ºÉÆ{É ½þÉ>ð ºÉƶÉÉävÉxÉ {ÉvnùiÉÒ Æ ä±ÉÉMɱÉä. EòɨÉMÉÉ®úÉSªÉÉ +ÉÌlÉEò ¨ÉÉMÉhªÉÉSÉÒ {ÉÚiÉÇiÉÉ Eò®úhªÉÉiÉÚxÉ ¦ÉÉÆb÷´É±ÉnùÉ®úÉ´É®ú Æ Æ |ɺiÉÖiÉ +vªÉªÉxÉÉEòÊ®úiÉÉ ºÉƶÉÉävÉEòÉxÉä +EòÉä±ÉÉ ¶É½þ®Éú iÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ+ÉÌlÉEò ¦ÉÉ®ú {ÉbÚ÷ ±ÉÉMɱªÉÉ´É®ú ªÉÉ´É®ú ={ÉÉªÉ ¨½þhÉÚxÉ ¦ÉÉÆb÷´É±ÉnùÉ®úÉxÉÒ Ê`öEòÉhÉÒ EòÉ¨É Eò®úiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ¤ÉɱÉEòɨÉMÉÉ®úÉxÉÉ ¶ÉÉävÉhªÉÉSÉÉ |ɪÉixÉ Eäò±ÉÉ Æ Æ¤ÉɱÉEòɨÉMÉÉ®úÉEòbÚxÉ EòÉ¨É Eò°üxÉ PªÉɪɱÉÉ ºÉÖ°ü´ÉÉiÉ Eäò±ÉÒ. ¤ÉɱÉEòɨÉMÉÉ®úɤÉɤÉiÉ iÉä´½þÉ ½þÉ]õä±É ¨ÉvªÉä 11 ¤ÉɱÉEòɨÉMÉÉ®ú, VªÉÚºÉ ºÉå]õ®ú´É®ú 3 ¤ÉɱÉEòɨÉMÉÉ®ú iÉ®ú Æ ÷ ìxÉÉ EòɨÉÉSÉä iÉɺÉ, xÉÉ ºÉÖ]õÒ, xÉÉ ®úVÉÉ ´ÉäiÉxÉ näù>ð iÉä´Éfäø. iªÉɨÉÖ³ýä ¤ÉÉ±É JÉÉVÉMÉÒ nù´ÉÉJÉÉxªÉÉiÉ 2 ¤ÉɱÉEòɨÉMÉÉ®úÉSÉä +vªÉªÉxÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ÆEòɨÉMÉÉ®úÉSÉä ¶ÉÉä¹ÉhÉ ½þÉä>ð ±ÉÉMɱÉä. 1980 xÉÆiÉ®ú ºÉ¨ÉÉVÉɺɨÉÉä®ú ½þÒ BEò ¶ÉÉävÉEòiªÉÉÇEòbÚ÷xÉ +x´Éä¹ÉhÉÉi¨ÉEò ´É {ÉÊ®úSɪÉÉi¨ÉEò ºÉƶÉÉävÉxÉ +É®úÉJÉb÷ɺɨɺªÉÉ +ɱÉÒ. +ÉVÉ ¨ÉÉjÉ ªÉÉ ºÉ¨ÉºªÉäSÉÒ ºÉ®úEòÉ®úxÉä, ºÉ¨ÉÉVÉÉxÉä ´É ´ÉÉ{É®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ. ªÉÉ +É®úÉJÉb÷¬É¨ÉÖ³ýä iªÉÉ Ê´É¹ÉªÉɶÉÒ ºÉƤÉÆvÉÒiÉ +ºÉhÉÉ­ªÉɺÉɨÉÉÊVÉEò EòɪÉÇEòiªÉÉÈxÉÒ½þÒ nùJÉ±É PÉäiɱÉä±ÉÒ +ɽäþ. Ê´ÉÊ´ÉvÉ {Éè±ÉÚÆSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ ½þÉiÉä, iɺÉäSÉ Ê´É¹ÉªÉÉSÉä +vªÉªÉxÉ VªÉÉ ÎºlÉiÉÒiÉ ä¤ÉÉ±É EòɨÉMÉÉ®ú ¨½þhÉVÉä EòɪÉ? Eò®úɪÉSÉä +ɽäþ, iªÉÉ ÎºlÉiÉÒSÉɽþÒ SÉÉÆMɱÉÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ½þÉiÉÉä. +É{ɱªÉÉ +vªÉªÉxÉÉiÉ ä ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ 18 ´É¹ÉÉÇ´É®úÒ±É ´ªÉCiÉÒ±ÉÉ EòɪÉtÉxÉä ºÉYÉÉxÉ ºÉ¨É±ÉVÉä ªÉähÉÉ­ªÉÉ +b÷SÉhÉÓSÉÒ VÉÉhÉҴɽþÒ ºÉƶÉÉävÉEòɱÉÉ ½þÉiÉä. ªÉÉ {ÉvnùiÉÒiÉ, ¶ÉÉävÉEòiÉÉÇ äVÉÉiÉ +ºÉ±Éä iÉ®úÒ, ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò Eò¹]õ, ¨ÉÉä±É¨ÉVÉÖ®úÒSªÉÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ ½þÒ ´ÉªÉÉSÉÒ Ê´Éʶɹ]õ ´ªÉCiÉÓxÉÉ ÊxÉ®úÊxÉ®úɳäý |ɶxÉ Ê´ÉSÉÉ®úiÉÉä, ÊxÉÊ®úIÉhÉä Eò®úiÉÉä, Ê´ÉÊ´ÉvÉ+]õ 14 ´É¹ÉÇ <iÉEòÒ +ɽäþ. ªÉÉSÉÉSÉ +lÉÇ +ºÉÉ EòÒ, 14 ´É¹ÉÉÇJÉɱÉÒ±É iÉÆjɺÉÉvÉxÉä ´ÉÉ{É®úiÉÉä, iªÉÉ ºÉƤÉÆvÉÒSÉä +½þ´ÉÉ±É iÉ{ÉɺÉiÉÉä +ÉÊhÉ ÊxɹEò¹ÉÇEòÉähÉiªÉɽþÒ ¨ÉÖ±ÉɱÉÉ EòÉähÉiªÉɽþÒ EòÉ®úJÉÉxªÉÉiÉ ËEò´ÉÉ +xªÉ Eò¹]õ|Énù EòÉføiÉÉä. +EòÉä±ÉÉ ¶É½þ®Éú iÉÒ±É ¤ÉɱÉEòɨÉMÉÉ®úÉSÉä +vªÉªÉxÉ Eò®úiÉÉxÉÉ ºÉƶÉÉävÉEòɱÉÉEòɨÉÉ´É®ú `äö´ÉiÉÉ ªÉäiÉ xÉɽþÒ. 1948 SªÉÉ EòÉ®úJÉÉxÉÉ EòɪÉtÉiÉÒ±É Eò±É¨É ½þÒSÉ {ÉvnùiÉÒ ªÉÉäMªÉ ´ÉÉ]õ±ÉÒ. +EòÉä±ÉÉ ¶É½þ®úÉiÉ +É{ɱÉä xÉÉ´É xÉ VÉÉʽþ®ú67 xÉÖºÉÉ®ú 14 ´É¹ÉÉÇJÉɱÉÒ±É ¨ÉÖ±ÉÉÆxÉÉ EòÉ®úJÉÉxªÉÉiÉ EòɨÉÉ´É®ú `äö´É±ªÉÉºÉ Eò®úhªÉÉSªÉÉ +]õÒ´É®ú ¨ÉÉʽþiÉÒ ºÉÉÆMÉhªÉÉEòÊ®úiÉÉ Eäò´É³ý 16 ¤ÉɱÉEòɨÉMÉÉ®ú|ÉÊiɤÉÆvÉ Eäò±ÉÉ +ºÉ±ÉÉ iÉ®úÒ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ =tÉäMÉ ´É ´ªÉ´ÉºÉɪÉÉSÉä +ºÉä C´ÉÊSÉiÉSÉ iɪÉÉ®ú ZÉɱªÉÉxÉä |ɺiÉÖiÉ Ê´É¹ÉªÉÉSªÉÉ +vªÉªÉxÉÉEòÊ®úiÉÉ xɨÉÖxÉÉ ÊxÉ´Éb÷ Eò®úhªÉÉSÉÒIÉäjÉ +ºÉä±É EòÒ, ÊVÉlÉä ¨ÉÖ±ÉÉÆxÉÉ ¨ÉVÉÚ®úÒ Eò®úɪɱÉÉ ±ÉɴɱÉÒ VÉÉiÉ xÉɽþÒ. +ɴɶªÉEòiÉÉ VÉÉhɴɱÉÒ xÉɽþÒ ¨½þhÉÚxÉ ¶ÉÉävÉEòiªÉÉÇxÉä ªÉÉ +vªÉªÉxÉÉEòÊ®úiÉɤÉɱÉEòɨÉMÉÉ®ú EòÉähÉɱÉÉ ¨½þhÉÉ´Éä ½äþ º{ɹ]õ Eò®úiÉÉxÉÉ "ªÉÖxÉɪÉ]äõb÷ º]äõ]õºÉ VÉxÉMÉxÉxÉÉ {ÉvnùiÉÒSÉÉ ´ÉÉ{É®ú Eäò±ÉÉ. ªÉÉ {ÉvnùiÉÒxÉÖºÉÉ®ú ºÉ¨ÉÚ½þÉiÉÒ±É ºÉ´ÉÇSÉxÉì¶ÉxÉ±É SÉÉ<DZb÷ ±Éä¤É®ú Eò¨Éä]õÒSÉä SÉä+®ú¨ÉxÉ ½þɨɮú ¡òÉäEò +ºÉä ¨½þhÉiÉÉiÉ ºÉnùºªÉÉƶÉÒ ºÉÆ{ÉEÇò ºÉÉvÉÚxÉ ¨ÉÉʽþiÉÒ MÉÉä³ýÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ. ªÉÉ ¨ÉÉʽþiÉÒSÉä äEòÒ, ""¤ÉÉ±É EòɨÉMÉÉ®ú ¨½þhÉVÉä ¨ÉÖ±ÉÉÆxÉÒ Eäò±Éä±Éä +ºÉä EòÉähÉiÉä½þÒ EòÉ¨É EòÒ, ºÉÉÆEòä ÊiÉEò®úhÉ, ´ÉMÉÔEò®úhÉ, ºÉÉ®úhÉÒEò®úhÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä +ÉÊhÉ iªÉÉ´É°üxÉVªÉɨÉÖ³ýä ¨ÉÖ±ÉÉÆSªÉÉ {ÉÚhÉÇ ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò Ê´ÉEòɺÉɨÉvªÉä, ÊEò¨ÉÉxÉ ¶ÉèIÉÊhÉEò {ÉÉiɳýÒ ÊxɹEò¹ÉÇ EòÉføhªÉÉiÉ +ɱÉä iÉä {ÉÖføÒ±É |ɨÉÉhÉä-MÉÉ`öhªÉÉSªÉÉ ºÉÆvÉÒ¨ÉvªÉä ËEò´ÉÉ +ɴɶªÉEò ¨ÉxÉÉä®úÆVÉxÉɨÉvªÉä ¤ÉÉvÉÉ ÊxɨÉÉÇhÉ ºÉɨÉOÉÒSÉä ʴɶ±Éä¹ÉxÉ ´É ÊxÉ´ÉÇSÉxɽþÉiÉä1 iÉ®ú Eò¨Éä]õÒ +ÉìxÉ SÉÉ<DZb÷ ±Éä¤É®úxÉä Eäò±Éä±ÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ +¶ÉÒ EòÒ, ""¤ÉÉ±É ä +vªÉªÉxÉÉEòÊ®úiÉÉ ÊxÉ´Éb÷hªÉÉiÉ +ɱÉ䱪ÉÉ ¤ÉɱɨÉVÉÖ®úÉSÉä ´ÉªÉ ½äþ ƱÉÉäEòºÉÆJªÉäiÉÒ±É +ºÉÉ ¦ÉÉMÉ EòÒ VÉÉä ºÉ-´ÉäiÉxÉ ËEò´ÉÉ Ê´ÉxÉÉ´ÉäiÉxÉ EòÉ¨É Eò®úiÉÉä 12 iÉä 14 ´É¹ÉÇ ªÉÉ ´ÉªÉÉäMÉ]õÉiÉÒ±É +ɽäþiÉ, iªÉÉSÉä |ɨÉÉhÉ BEÚòhÉ ¤ÉɱɨÉVÉÚ®Éú SªÉÉ Æ 122 RESEARCH ANALYSIS AND EVALUATION
  2. 2. International Indexed & Refereed Research Journal, January, 2013 ISSN 0975-3486, RNI- RAJBIL- 2009-30097, VOL- IV * ISSUE- 40|ɨÉÉhÉÉiÉ 75 ]õCEäò B´Éfäø +ɽäþ. +ÊvÉEòiÉ¨É ¤ÉɱɨÉVÉÚ®ú ½äþ nùÉÊ®úpù¬ iÉ®ú vÉÖ©É{ÉÉxÉɺÉÉ®úJªÉÉ ´ªÉºÉxÉÉSªÉÉ +ɽþÉ®úÒ MÉä±É䱪ÉÉ ¤ÉɱɨÉVÉÚ®úÉSÉä |ɨÉÉhÉ®äú¹ÉäJÉɱÉÒ±É VÉÒ´ÉxÉ VÉMÉiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ EÖò]ÖÆõ¤ÉÉiÉþÒ±É +ɽäþiÉ, iªÉÉSÉä |ɨÉÉhÉ Ö BEÚòhÉ ´ªÉºÉxÉÉSªÉÉ +ɽþÉ®úÒ VÉÉhÉÉ­ªÉÉ ¤ÉɱɨÉVÉÚ®Éú SªÉÉ |ɨÉÉhÉÉiÉ 33.33 ]õCEäòBEÚòhÉ +vªÉªÉxÉɺÉÉ`öÒ ÊxÉ´Éb÷hªÉÉiÉ +ɱÉ䱪ÉÉ BEÚòhÉ ¤ÉɱɨÉVÉÚ®Éú SªÉÉ |ɨÉÉhÉÉiÉ Æ B´Éfä +ɽäþ, iÉ®ú ¨Ét{ÉÉxÉɺÉÉ®úJªÉÉ ´ªÉºÉxÉÉSªÉÉ +ɽþÉ®úÒ MÉä±É䱪ÉÉ ¤ÉɱɨÉVÉÚ®Éú SÉä¶ÉäEòb÷É 87.50 ]õCEäò B´Éfäø +ɽäþ.+ÊvÉEòiÉ¨É =kÉ®únùÉiÉä ½äþ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉﻃ |ɨÉÉhÉ BEÚòhÉ ´ªÉºÉxÉÉSªÉÉ +ɽþÉ®úÒ VÉÉhÉÉ­ªÉÉ ¤ÉɱÉEòɨÉMÉÉ®úSªÉÉ |ɨÉÉhÉÉiÉVÉÉiÉÒ|É´ÉMÉÉÇiÉÒ±É +ɽäþiÉ, iªÉÉSÉä |ɨÉÉhÉ BEÚòhÉ ¤ÉɱɨÉVÉÚ®úÉSªÉÉ |ɨÉÉhÉÉiÉ Æ 75.00 ]õCEäò B´Éfäø +ɽäþ.¶ÉäEòb÷É 69.75 ]õCEäò B´Éfäø +ɽäþ. +ÊvÉEòiÉ¨É ¤ÉɱɨÉVÉÚ®ú ½äþ PÉ°üxÉ ®úÉMÉÉxÉä lÉÉäb÷CªÉÉiÉ, ¤É½ÖþiÉÉÆ¶É ¤ÉɱɨÉVÉÚ®ú ½äþ ÊxÉ®úÊxÉ®úɲªÉÉ ´ªÉºÉxÉÉSªÉÉ{ɳÚýxÉ +ɱÉä±Éä +ɽäþiÉ, iªÉÉSÉä ¶ÉäEòb÷É |ɨÉÉhÉ 62.50 ]õCEäò <iÉEäò +ɽäþ. +ɽþÉ®úÒ MÉä±Éä±Éä +ɽäþiÉ. +ɨ½þɱÉÉ Ê¨É³ýhÉÉ®äú ´ÉäiÉxÉ ½äþ +ɨ½þÒ +ɨÉSªÉÉ+ÊvÉEòiÉ¨É =kÉ®únùÉiÉä ½äþ ®úÉjÉÒ ½þÉ]äõ±É¨ÉvªÉäSÉ ®úɽþiÉÉiÉ +ºÉä ¨ÉiÉ ´ªÉCiÉ ì ®úɽþhÉÒ¨ÉÉxÉÉ´É®ú JÉSÉÇ Eò®úiÉÉä, +ºÉä ¨ÉiÉ ´ªÉCiÉ Eò®úhÉÉ­ªÉÉ =kÉ®únùÉiªÉÉSÉäEò®úhÉÉ­ªÉÉ =kÉ®únùÉiªÉÉSÉä |ɨÉÉhÉ BEÚòhÉ =kÉ®únùÉiªÉÉSªÉÉ |ɨÉÉhÉÉiÉ ¶ÉäEòb÷É |ɨÉÉhÉ BEÚòhÉ =kÉ®únùÉiªÉÉSªÉÉ |ɨÉÉhÉÉiÉ 75.00 ]õCEäò B´Éfäø +ɽäþ.56.25 ]õCEäò B´Éfäø +ɽäþ. ¨É½þkÉ¨É ¤ÉɱÉEòɨÉMÉÉ®úÉxÉÒ +É{ɱÉä ʶÉIÉhÉ ºÉÉäb÷ÚxÉ Æ +iªÉÉÆÊiÉEò nùÉÊ®úpù¬É¨ÉÖ³ýä +ɨ½þɱÉÉ ¤ÉÉ±É ¨ÉVÉÚ®ú ¨½þhÉÚxÉ EòÉ¨É Eò®úÉ´Éä ±ÉÉMÉiÉä,Ênù±Éä +ɽäþ +ºÉä ¨ÉiÉ ´ªÉCiÉ Eò®úhÉÉ­ªÉÉ ¤ÉɱÉEòɨÉMÉÉ®úÉSÉä |ɨÉÉhÉ BEÚòhÉ +ºÉä ¨ÉiÉ ´ªÉCiÉ Eò®úhÉÉ­ªÉÉ =kÉ®únùÉiªÉÉSÉä |ɨÉÉhÉ BEÚòhÉ =kÉ®únùÉiªÉÉSªÉɤÉɱÉEòɨÉMÉÉ®úÉSªÉÉ |ɨÉÉhÉÉiÉ 62.50 ]õCEäò B´Éfäø +ɽäþ. Æ |ɨÉÉhÉÉiÉ 87.50 ]õCEäò B´Éfäø +ɽäþ. +ÊiÉ¶ÉªÉ nùÉÊ®úpù¬É¨ÉÖ³ýä +ɨÉSªÉÉ ¨É½þkÉ¨É ¤ÉɱÉEòɨÉMÉÉ®úÉxÉÉ Ênù±Éä VÉÉhÉÉ®äú ´ÉäiÉxÉ ½äþ +ÊiÉ¶ÉªÉ EÖò]ÖõƤÉÉiÉ ºÉiÉiÉ ´ÉÉnù ´½þɪÉSÉä ªÉÉ EòÉè]õÆÖʤÉEò Eò±É½þɱÉÉ jÉɺÉÚxÉ +ɨ½Ò +ɨÉSªÉÉiÉÖ]õ{ÉÚVÉä +ɽäþ +ºÉä ¨ÉiÉ ´ªÉCiÉ Eò®úhÉÉ­ªÉÉ =kÉ®únùÉiªÉÉSÉä |ɨÉÉhÉ BEÚòhÉ Æ PÉ°üxÉ {ɳÚýxÉ +ɱÉÉä +ºÉä ¨ÉiÉ ´ªÉCiÉ Eò®úhÉÉ­ªÉÉ =kÉ®únùÉiªÉÉSÉä |ɨÉÉhÉ BEÚòhÉ=kÉ®únùÉiªÉÉSªÉÉ |ɨÉÉhÉÉiÉ 93.25 ]õCEäò B´Éfäø +ɽäþ. +ɨ½þÒ ½þÉ]õä±É¨ÉvªÉä ì =kÉ®únùÉiªÉÉSªÉÉ |ɨÉÉhÉÉiÉ 62.560 ]õCEäò B´Éfäø +ɽäþ. VÉÒ´ÉxÉÉiÉ +ɨ½þɱÉÉ=®ú±É䱪ÉÉ +zÉÉxÉä {ÉÉä]õ ¦É®úiÉÉä, +ºÉä ¨ÉiÉ ´ªÉCiÉ Eò®úhÉÉ­ªÉÉ =kÉ®únùÉiªÉÉSÉä EòɽþÒ iÉ®úÒ ¤ÉxÉÚxÉ nùÉJÉ´ÉɪÉSÉä +ɽä, +ºÉä ¨ÉiÉ ´ªÉCiÉ Eò®úhÉÉ­ªÉÉ =kÉ®únùÉiªÉÉSÉä|ɨÉÉhÉä BEÚòhÉ =kÉ®únùÉiªÉÉSªÉÉ |ɨÉÉhÉÉiÉ 50.00 ]õCEäò B´Éfäø +ɽäþ.+ɨ½þɱÉÉ |ɨÉÉhÉ BEÚòhÉ =kÉ®únùÉiªÉÉSªÉÉ |ɨÉÉhÉÉiÉ 56.25 ]õCEäò B´Éfäø +ɽäþ. PÉ°üxÉʨɳýiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ¨ÉVÉÖ®úÒiÉÚxÉ +ɨ½þÒ +ɨÉSªÉÉ PÉ®úÒ ¨ÉnùiÉ Eò®úÒiÉ xÉɽþÒ +ºÉä {ɳÚýxÉ +ɱÉ䱪ÉÉ ¤ÉɱÉEòɨÉMÉÉ®úÉxÉÉ PÉ®úÒ {É®úiÉ VÉÉhªÉɤÉɤÉiÉ Ê´ÉSÉÉ®úhÉÉ Eòä±ÉÒ Æ¨ÉiÉ ´ªÉCiÉ Eò®úhÉÉ­ªÉÉ =kÉ®únùÉiªÉÉSÉä |ɨÉÉhÉ BEÚòhÉ =kÉ®únùÉiªÉÉSªÉÉ |ɨÉÉhÉÉiÉ +ºÉiÉÉ, +ɨ½þɱÉÉ PÉ®ú VÉÉ´ÉäºÉä ´ÉÉ]õiÉ xÉɽþÒ, +ºÉä ¨ÉiÉ ´ªÉCiÉ Eò®úhÉÉ­ªÉÉ50.00 ]õCEäò B´Éfäø +ɽäþ. +ɨ½þɱÉÉ ÊxÉ®úÊxÉ®úɲªÉÉ ´ªÉºÉxÉÉSÉÒ ºÉ´ÉªÉ ±ÉÉMɱÉÒ =kÉ®únùÉiªÉÉSÉä |ɨÉÉhÉ BEÚòhÉ {ɳÚýxÉ +ɱÉ䱪ÉÉ =kÉ®únùÉiªÉÉSªÉÉ |ɨÉÉhÉÉiÉ+ɽäþ, +ºÉä ¨ÉiÉ ´ªÉCiÉ Eò®úhÉÉ­ªÉÉ =kÉ®únùÉiªÉÉSÉä |ɨÉÉhÉ BEÚòhÉ =kÉ®únÉù iªÉÉSªÉÉ 58.33 ]õCEäò B´Éfäø +ɽäþ.|ɨÉÉhÉÉiÉ 75.25 ]õCEäò B´Éfäø +ɽäþ. +¶ÉÉ|ÉEòÉ®äú +EòÉä±ÉÉ ¶É½þ®úÉiÉ ®úɽþhÉÉ­ªÉÉ ¤ÉɱɨÉVÉÚ®úÉSÉä VÉÒ´ÉxÉ ´ªÉºÉxÉÉSªÉÉ +ɽþÉ®úÒ MÉä±É䱪ÉÉ ¤ÉɱɨÉVÉÚ®úÉ{ÉèEòÒ JÉ®úÉ, PÉÉä]õÉ, Æ Ç +ÊiÉ¶ÉªÉ ½þɱÉÉJÉÒSÉä, ´ªÉºÉxÉÉÊvÉxÉiÉäSÉä ´É EòÉè]õÆÖʤÉEò |Éä¨ÉɱÉÉ ¨ÉÖEò±Éä±Éä iɺÉäSÉiÉƤÉÉJÉÖ ªÉɺÉÉ®úJªÉÉ ´ªÉºÉxÉÉSªÉÉ +ɽþÉ®úÒ ºÉ´ÉÇSÉ ¤ÉɱɨÉVÉÚ®ú MÉä±Éä±Éä +ɽäþiÉ, ʶÉIÉhÉÉSÉÒ ºÉÆvÉÒ Ê½þ®úÉ´ÉÚxÉ PÉäiɱÉä±Éä +Éfø³ýÚ xÉ ªÉäiÉä.1. ¦ÉÉÆb÷É®úEò®ú, b÷Éì. {ÉÖ.±É., ºÉɨÉÉÊVÉEò ºÉƶÉÉävÉxÉ {ÉvnùiÉÒ2. PÉÉ]õÉä³äý, ®úÉ.xÉÉ., ºÉ¨ÉÉVɶÉɺjÉÒªÉ ºÉƶÉÉävÉxÉ {ÉvnùiÉÒ iÉk´Éä3. JÉb÷ºÉä, b÷Éì.¦ÉÉ.EòÒ., ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ +ÉÊhÉ ºÉɨÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ.4. ¨ÉÉxÉä |ÉÉ. ¨ÉÉÊhÉEò, ¦ÉÉ®úiÉÉiÉÒ±É ºÉ¨ÉEòɱÉÒxÉ ºÉɨÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ RESEARCH ANALYSIS AND EVALUATION 123

Views

Total views

92

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×