Darba stress

3,683 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Darba stress

 1. 1. Projekts „Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība” Projekta Nr. 2009/0208/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/005 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība Ieguldījums Tavā nākotnē! Tālākizglītības kurss Saskarsmes psiholoģija radošo nozaru pedagogiem Lektore: Mg. psych. Diāna Putniņa
 2. 2. STRESS DARBA VIETĀ
 3. 3. Veselība un darbs <ul><li>Psihiskās veselības komponenti </li></ul><ul><ul><li>Emocionālā labklājība: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>labpatika </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>uzbudinājums </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kompetence </li></ul></ul><ul><ul><li>Autonomija </li></ul></ul><ul><ul><li>Pretenzijas </li></ul></ul><ul><ul><li>Integrēta funkcionēšana </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija - Rīga: Zvaigzne ABC, 2007- 215 lpp. </li></ul></ul></ul></ul>
 4. 4. Darba stresa jēdziens <ul><li>‘’ Stress’’ var attiekties: </li></ul><ul><ul><li>uz cēloni, </li></ul></ul><ul><ul><li>radušos situāciju, </li></ul></ul><ul><ul><li>šī stāvokļa negatīvajām sekām, </li></ul></ul><ul><ul><li>uz visu iepriekš minēto kopā. </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija - Rīga: Zvaigzne ABC, 2007- 215 lpp. </li></ul></ul></ul></ul>
 5. 5. Darba stresa mediatori <ul><li>Mediators ir mainīgs lielums, kas ietekmē saistības ciešumu starp stresoru un stresa reakciju: </li></ul><ul><ul><li>demogrāfiskie faktori: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>dzimums, vecums, piederība sociālajam slānim. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>dispozīcijas: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>A vai B veida uzvedība, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kontroles lokuss. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>darbaholisms </li></ul></ul><ul><ul><li>sociālais atbalsts </li></ul></ul><ul><li>Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija - Rīga: Zvaigzne ABC, 2007- 215 lpp </li></ul>
 6. 6. Stresori darbā <ul><li>Darba saturs: </li></ul><ul><ul><li>pārslodze vai nepietiekama slodze darbā, </li></ul></ul><ul><ul><li>sarežģīts darbs, </li></ul></ul><ul><ul><li>monotons darbs, </li></ul></ul><ul><ul><li>pārāk liela atbildība, </li></ul></ul><ul><ul><li>bīstams darbs, </li></ul></ul><ul><ul><li>konfliktējošas/ pretrunīgas prasības. </li></ul></ul><ul><ul><li>Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija - Rīga: Zvaigzne ABC, 2007- 215 lpp </li></ul></ul>
 7. 7. Stresori darbā <ul><li>Darba apstākļi: </li></ul><ul><ul><li>toksiskas vielas, </li></ul></ul><ul><ul><li>neapmierinoši apstākļi, </li></ul></ul><ul><ul><li>poza darbā, </li></ul></ul><ul><ul><li>fiziski smags darbs, </li></ul></ul><ul><ul><li>bīstamas situācijas, </li></ul></ul><ul><ul><li>nepietiekama higiēna, </li></ul></ul><ul><ul><li>nepietiekama aizsardzība. </li></ul></ul><ul><ul><li>Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija - Rīga: Zvaigzne ABC, 2007- 215 lpp </li></ul></ul>
 8. 8. Stresori darbā <ul><li>Nodarbināšanas apstākļi: </li></ul><ul><ul><li>darbs maiņās, </li></ul></ul><ul><ul><li>zems atalgojums, </li></ul></ul><ul><ul><li>sliktas karjeras izredzes, </li></ul></ul><ul><ul><li>darbs bez garantijām. </li></ul></ul><ul><ul><li>Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija - Rīga: Zvaigzne ABC, 2007- 215 lpp </li></ul></ul>
 9. 9. Stresori darbā <ul><li>Sociālās attiecības darbā: </li></ul><ul><ul><li>neapmierinoša līderība, </li></ul></ul><ul><ul><li>nepietiekams sociālais atbalsts, </li></ul></ul><ul><ul><li>nav iespēju piedalīties lēmumu pieņemšanā, </li></ul></ul><ul><ul><li>patstāvības ierobežojumi, </li></ul></ul><ul><ul><li>diskriminācija. </li></ul></ul><ul><ul><li>Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija - Rīga: Zvaigzne ABC, 2007- 215 lpp </li></ul></ul>
 10. 10. Stresa reakcijas <ul><li>Iedalās: </li></ul><ul><ul><li>afektīvajās, </li></ul></ul><ul><ul><li>kognitīvajās, </li></ul></ul><ul><ul><li>fiziskajās, </li></ul></ul><ul><ul><li>uzvedības, </li></ul></ul><ul><ul><li>ar motivāciju saistītajās. </li></ul></ul><ul><li>Var izpausties: </li></ul><ul><ul><li>individuālajā līmenī, </li></ul></ul><ul><ul><li>starppresonu līmenī, </li></ul></ul><ul><ul><li>organizācijas līmenī. </li></ul></ul><ul><ul><li>Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija - Rīga: Zvaigzne ABC, 2007- 215 lpp </li></ul></ul>
 11. 11. Darba stresa teorijas <ul><li>Personas – organizācijas piemērotības modelis </li></ul><ul><li>‘’ Vitamīnu’’ modelis </li></ul><ul><li>Prasību – kontroles – atbalsta modelis </li></ul><ul><li>Pūļu – atlīdzības neatbilstības modelis </li></ul><ul><li>Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija - Rīga: Zvaigzne ABC, 2007- 215 lpp </li></ul>
 12. 12. Personas – organizācijas piemērotības modelis Frenčs, Kaplans un Harisons ( French,Caplan&Harrison,1982) <ul><li>Darba stress ir: </li></ul><ul><ul><li>personas iespēju neatbilstība videi, </li></ul></ul><ul><ul><li>personas spēju neatbilstība vides prasībām. </li></ul></ul><ul><li>Nepiemērotība var būt: </li></ul><ul><ul><li>objektīva, </li></ul></ul><ul><ul><li>subjektīva. </li></ul></ul><ul><ul><li>Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija - Rīga: Zvaigzne ABC, 2007- 215 lpp </li></ul></ul>
 13. 13. ‘’ Vitamīnu’’ modelis Pīters Vors ( Warr, 1987) <ul><li>Darba vides iezīmes, kuras var uzskatīt par garīgās veselības priekšnosacījumiem darba vietā: </li></ul><ul><ul><ul><li>Kontroles iespējas. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Iemaņu izmantošanas iespējas. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ārēji radīti mērķi. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vides daudzveidība. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vides noteiktība. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Atalgojums. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fiziskā drošība. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Starppersonu kontaktu iespējas. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pienācīga sociālā pozīcija. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija - Rīga: Zvaigzne ABC, 2007- 215 lpp </li></ul></ul></ul>
 14. 14. ‘’ Vitamīnu’’ modelis Pīters Vors ( Warr, 1987) <ul><li>Psihisko veselību raksturo afektīvā labklājība, kurai ir 3 dimensijas: </li></ul><ul><ul><ul><li>nepatika/patika (apmierinātība ar darbu un lojalitāte), </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>trauksme/komforts, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>depresija ( izdegšana)/entuziasms. </li></ul></ul></ul><ul><li>Darba vides iezīmju ietekmi uz psihisko veselību pastarpina individuālie faktori: </li></ul><ul><ul><ul><li>spējas, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>vērtības, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>iepriekšējais psihiskās veselības stāvoklis. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija - Rīga: Zvaigzne ABC, 2007- 215 lpp </li></ul></ul></ul>
 15. 15. Prasību – kontroles – atbalsta modelis <ul><li>Galvenie darba raksturojumi: </li></ul><ul><ul><li>darba psiholoģiskās prasības </li></ul></ul><ul><ul><li>lēmuma pieņemšanas iespējas </li></ul></ul><ul><li>Darba tipi: </li></ul><ul><ul><ul><li>aktīvais tips – augstas prasības un plašas lēmumu pieņemšanas iespējas, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>pasīvais tips – zemas prasības un maza patstāvība lēmumu pieņemšanā, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>zemas spriedzes tips – zemas prasības un liela patstāvība lēmumu pieņemšanā, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>augstas spriedzes tips – augstas prasības un maza patstāvība lēmumu pieņemšanā. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija - Rīga: Zvaigzne ABC, 2007- 215 lpp </li></ul></ul></ul>
 16. 16. Pūļu – atlīdzības neatbilstības modelis Johans Zigrists ( Siegrist, 1996) <ul><li>Galvenā uzmanība darba atalgojuma struktūrai. </li></ul><ul><li>Ja pūles netiek pietiekami atalgotas, tas rada stresu. </li></ul><ul><li>Pūles raksturo 2 komponenti: </li></ul><ul><ul><li>Ārējais – darba prasības ( laika trūkums, atbildība un fiziskās prasības) </li></ul></ul><ul><ul><li>Iekšējais – individuālā motivācija, kas var izpausties arī kā pārliecīga centība ( tiekšanās pēc atzinības, sāncensība ar slēptu naidīgumu, nepacietība, neadekvāta aizkaitināmība, nespēja ‘’atslēgties’’ no darba pienākumiem) </li></ul></ul><ul><li>Atlīdzība ietver sevī naudu, atzinību un statusu organizācijā. </li></ul><ul><li>Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija - Rīga: Zvaigzne ABC, 2007- 215 lpp </li></ul>

×