13 липня 2012 року                                                    ...
2       Поступ влади                                               1...
13 липня 2012 року                                     Панорама           ...
4       Панорама                                               13 липн...
Сherk_kray_54
Сherk_kray_54
Сherk_kray_54
Сherk_kray_54
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Сherk_kray_54

537 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Сherk_kray_54

 1. 1. 13 липня 2012 року 1п’ятниця13 липня2012 року№54(19679)Перша обласна громадсько-політична газета Ціна 75 коп. сьогодні в номері У КАНЕВІ ВІДКРИЮТЬ НОВИЙ ІНСТИТУТ, Селянам ЯКИЙ ГОТУВАТИМЕ бакалаврів-ГУМАНІТАРІЇВ безплатно роздавали теличок стор.2 Ліки для гіпертоніків стануть дешевші стор.4 Стартує новий Я к ми вже повідомляли, створення у Каневі гума- нітарного інституту ЧНУ імені Богдана Хмель- футбольний ницького стане складовою підготовки до увічнення пам’яті Тараса Шевченка — відповідно до Указу Пре- зидента України Віктора Януковича. Як і створенняФото Олега Ганіна Міжнародного центру шевченкознавства, який передба- чається розмістити в центрі Канева, довівши до ладу міський будинок культури, який давно стоїть довгобу- дом і для завершення якого необхідно близько ста міль- йонів гривень. стор.2 сезон стор.7 Трива передплата Kray.ck.ua э на газету — портал “Черкаський край” достовірних новин Передплату можна оформити Передплатна вартість З апрошуємо читачів перегля- у редакції, цим ви зекономите (індекс – 61071) нути оновлений Інтернет- витрати на вартість приймання сайт газети. Наш колектив передплати поштою. . 3 місяці – 27 грн. 30 коп намагається зробити його якнай- Передплату також приймають місяць – 9 грн. 10 коп. зручнішим для користувачів Мере- 1 жі. Головне, що відрізняє kray.ck.ua усі відділення зв’язку від інших, — оперативне оновлення “Укрпошти” та листоноші. та достовірність публікацій. Мета, яку ставлять перед собою журналісти, — показати весь широкий спектр життя області, причому зробити це в максимально доступній формі. Громадсько-політична газета «Черкаський край» Наскільки це вдається, судити вам, про що й розповідайте в своїх комен- запрошує долучитися до широкого кола тарях до публікацій. А ще — надсилайте повідомлення (на сайті є відповід- ний розділ) про все цікаве, свідками чого ви стали. Адже саме зворотний шанувальників та постійних читачів. зв’язок із читачами підкаже журналістам нові теми для публікацій, а можли- во, й допоможе вирішити якісь ваші проблеми, отримати консультації спеці- алістів. Залишайтеся з найстарішою газетою в області!
 2. 2. 2 Поступ влади 13 липня 2012 року Актуальне запитання до Як вирiшити проблеми сiльських громад — обговорювали у Водяному Сергія Тулуба: Цієї середи голова облдержадміні- тисяч школярів та 2,5 на ремонт доріг. Всьо- Особливу увагу страції, Герой України Сергій Тулуб тисячі педагогів. Вве- го на рахунках є 57 влада приділяє розви- побував з робочим візитом у селі дено в експлуатацію мільйонів гривень, а тку молочного скотар- 350 кілометрів підвід- витрачено лише сім з ства. Наразі триває ре- Водяне Шполянського району, де зу- них газопроводів. половиною мільйонів. конструкція чотирьох стрівся з сільськими та селищними — Відремонтова- Хвилювали учасни- мо­ оч­ их комплексів л н головами Черкащини. Учасники зу- ний будинок культури ків наради й резуль- загальною потужністю стрічі обговорили найважливіші про- є яскравим підтверд­ тати жнивної кампанії. 3700 корів. Тут додат- блеми сільських громад та втілення женням спів­ раці п Сергій Тулуб запевнив, ково створять не мен- в життя обласної програми «Село сільсь­ ого голови й к що попри всі природні ше 200 робочих місць. Черкащини-2020». Зокрема, особли- керівника сільськогос- негаразди Черкащина Також в обласному бю- ву увагу приділили розвитку молоч- подарського підпри- буде з хлібом. Вало- джеті закладено понад ємства, — навів крас- вий збір зернових фа- 300 тисяч гривень на ного скотарства в особистих селян- номовний приклад хівці прогнозують на закупівлю нетелів для ських господарствах. Сергій Тулуб. — Вони рівні 3,5 мільйона тонн. особистих селянських господарств. О чільник облас- Як наголосив Олек- ті розпочав ві- — Сергію Борисовичу, сій Головко, зростає зит із приємної загалом цього року погод- і середня зарплата місії. Він вручив сер- ні умови для аграріїв були працівників агропро- тифікати власності на складними, і вже подекуди мислового комплексу. нетелів п’ятьом ро- звучать песимістичні прогно- Лише за чотири міся- динам Шполянсько- зи щодо урожаю-2012. На які ці року вона підвищи- го району. Телички результати може розрахову- лася на 388 гривень отримали жителі сіл: вати Черкащина? (23%) до 2106-ти гри- Ярославка — Анато- вень. А вже на перше — Справді, погодні умо- ви дещо зіпсували плани щодо лій Несміян і Людми- червня середня зар­ цьогорічного врожаю. Засуха, ла Бондар, Іскрене — плата сягнула 2225-ти дефіцит опадів та підвищена Аза Спиця, Скотареве гривень. з квітня температура зробили — Наталія Ткаченко, і Потім виступали свою справу — Черкащині буде Станіславчик — Тетя- сільські голови. Гово- важко підвищити торішню план- на Шкебтій. рили і про досягнен- ку (нагадаємо, що 2011 рік увій- Вітаючи їх, Сергій ня, і про проблеми. шов в історію області як рік із Тулуб наголосив: Зокрема, про ремонти найвищою урожайністю зерно- — Держава безко- доріг та об’єктів соці- вих культур — Авт.). Водночас штовно передає нете- альної сфери, газифі- немає жодних причин для пе- лів кращим господар- кацію, водопостачан- симістичних прогнозів. Врахо- ствам. Але за однієї ня, освітлення вулиць, вуючи середню урожайність за умови: перший при- безробіття та напов­ три останні роки, очікуваний ва- плід вони безоплатно нення бюджетів. ловий збір зернових та зерно- передають іншим та- серед регіонів Украї- вдвох вирішили це пи- На сьогодні ранні зер- На завершення зу- бобових культур — 3,5 мільйо- ким же родинам. Ми ни. Це дає змогу опе- тання, і маємо резуль- нові зібрані на полови- стрічі Сергій Тулуб ра- на тонн. У порівнянні з іншими розвиватимемо цю ративно й ефективно тат. А від обласної ні засіяних площ. зом з головою об- роками обсяг валового вироб- програму й надалі, впроваджувати соці- влади беру на себе Про ситуацію на ласної ради Валерієм ництва залишається на висо- допомагаючи індиві- альні ініціативи, прого- зобов’язання профі- полях та реаліза- Черняком нагородив кому рівні. Це в достатній мірі дуальним селянським лошені Президентом нансувати опалення цію положень облас- переможців та лауре- забезпечить продовольчу без- господарствам. Віктором Януковичем. цього закладу. ної програми «Село атів обласного конкур- пеку населення області. Ми до- У нещодавно відре- За словами Сергія Обговорюючи най- Черкащини-2020» роз- су на кращу сільську бре розуміємо: не той хліб, що монтованому сільсько- Борисовича, за остан- болючіші проблеми повів заступник голо- раду за підсумками ді- на полі, а той, що в коморі. Тож му будинку культури ні півтора року понад яльності в 2011 році. загадувати наперед не будемо. голова облдержадмі- 90 відсотків оренда- Перше місце, диплом Що ж стосується самої зби- ральної кампанії, то підкреслю: ністрації звернувся до рів уклали угоди соці- Держава безкоштовно та премію в 30 тисяч керівників сіл, селищ, ального партнерства з передає нетелів кращим гривень отримала Ве- всі хлібоприймальні підприємства міст та районів Черка- сільськими громадами господарствам. Але за однієї ликохутірська сільська області готові до приймання ново- щини зі словами вдяч- на майже 80 мільйо- рада Драбівського ра- го врожаю. А це й 28 сертифіко- ності за співпрацю. нів гривень. Освітлено умови: перший приплід йону (сільський голова ваних зернових складів. Загальна — Її результатом близько 800 кіломе- вони безоплатно передають Петро Пізняхівський). місткість зерносховищ становить є реальні досягнення трів сільських вулиць, іншим таким же родинам. Також найкращим мільйон 774,2 тисячі тонн. в розвитку соціально- відкрито 8 пунктів ба- сільським головам На сто відсотків готова до економічного й осо- зування швидкої ме- Черкащини вручили жнив і зернозбиральна техні- бливо аграрного сек- дичної допомоги в сільських громад, го- ви облдержадміністра- почесні грамоти Вер- ка. На поля вийде понад 2 тися- тору. Адже область за найвіддаленіших від лова ОДА скерував ке- ції Олексій Головко. За ховної Ради України й чі комбайнів, не враховуючи ін- обсягом валової про- райцентрів селах — до рівників районів і насе- його словами, на ви- облдержадміністрації шої техніки. дукції аграрного комп- кінця року їх буде на лених пунктів області конання програми пе- та іменні годинники. лексу впевнено три- шість більше. Органі- якнайшвидше освою- редбачено 3 мільярди має провідні позиції зовано підвіз майже 8 вати державні кошти 130 мільйонів гривень. Анатолій КОТОВУ КАНЕВІ ВІДКРИЮТЬ НОВИЙ ІНСТИТУТ,ЯКИЙ ГОТУВАТИМЕ бакалаврів-ГУМАНІТАРІЇВЯкими є найближчі кроки в напрямку до створення обох зна- Кузьмінський. — Вже кілька років такий тій рівень акредитації, його випускни-кових шевченківських об’єктів у місті Каневі, розповіли на самий наш підрозділ успішно працює в ки — баклаври — матимуть можливість Севастополі. Щоб переконати депута- продовжити навчання в стінах ЧНУ. Бо-прес-конференції в облдержадміністрації заступник голови тів тамтешньої міської ради в доціль- льова точка — гуртожиток для студен-облдержадміністрації Тетяна Прітченко, начальник головно- ності його існування, довелося чимало тів і створення відповідного готелюго управління освіти і науки ОДА Галина Гаврилюк, ректор попрацювати (нашими конкурентами в для викладачів, які їздитимуть до Кане-ЧНУ імені Богдана Хмельницького Анатолій Кузьмінський, цьому місті є філіали багатьох навчаль- ва читати лекції. У згадуваного учили-начальник управління культури облдержадміністрації Василь них закладів Росії). На перших порах ща гуртожиток є, але лише три його по-Марштупа. траплялося, що там і вікна нам розби- верхи на сьогодні заселені студентами, вали, але інститут набирає сили, успіш- решта — практично сторонніми особа- (Закінчення. лища буде передане з комунальної до но працює. ми. Отже, доведеться якось це питання Початок на 1-ій стор.) державної власності. Воно збудоване розв’язувати.О тже, почне свою біографію новий у 80-их роках, а що являє собою за- В планах також — випуск спеціаліс- виш на базі Канівського учили- раз, ми побачили при недавньому ре- «Необхідно здійснити тів музейної справи, зараз музейників у ща культури і мистецтва. Це буде тельному огляді навчального корпусу й великий обсяг робіт, жодному виші України не готують.дев’ятий інститут у складі ЧНУ імені гуртожитку. Дах плаский, затікає, ша- інакше наші плани Щоб уже з 1-го вересня наступно-Богдана Хмельницького. Анатолій Кузь- трова покрівля — в зародковому ста- го року запросити в аудиторії новогомінський нещодавно побував у столиці ні. Необхідно здійснити великий обсяг залишаться великою інституту першокурсників, насампередна нараді за участю керівників двох мі- робіт, інакше наші плани залишать- авантюрою». слід уже в нинішньому серпні заклас-ністерств — освіти і культури: ся великою авантюрою. Починати тре- ти в державний бюджет потрібні кошти — Вирішено було, що кадри, які ба вже зараз, і Кабмін має надати ко- (і на ремонти, і на оплату праці викла-випускає училище (п’ятьох напрямків), шти для приведення у належний стан Саме тому ми взялися за створення дачів тощо).цей заклад буде готувати й надалі. будівлі самого училища, в якому буде інституту в Каневі. Плануємо готувати Як зазначила Тетяна Прітченко, вСьогодні в ньому навчається 300 сту- діяти інститут. Ви знаєте, споруда сто- фахівців з української мови та літера- майбутньому може відбутися об’єднаннядентів, на такому рівні зберігатиметься їть на горі — там скрізь виставлені від- тури, історії, дошкільного виховання. З нового інституту з училищем культури ій цьогорічний набір та наступні, — каже повідні маячки. цієї осені почнемо агітаційну роботу се- мистецтва в якісно новий навчальнийАнатолій Кузьмінський. — Одночасно Створення інститутів — справа для ред майбутніх абітурієнтів. Навчальний заклад. Це — на користь Каневу.погоджено, що саме приміщення учи- нас не нова, — продовжив Анатолій заклад, вирішено, спершу матиме тре- Ганна Шквар
 3. 3. 13 липня 2012 року Панорама 3Райони зблизька Українські новиниКам’янка починає першою Україна зацікавлена у розви- тку співпраці з Азербайджа- ном у газовій та нафтопере- робній галузях. Про це заявивВідтепер у прес-центрі облдержадміністрації щотижня від- ці, відзначив Віталій Архип’юк, платять Президент України Віктор зарплату “ по-білому” і становить вона Янукович під час неформаль-буватимуться зустрічі журналістів з керівниками районів від 2,5 до 3 тисяч гривень. ної зустрічі з Клубом голо-Черкащини. вних редакторів країн СНД, А як у Кам’янці з туристами? Ви-П ершими на “розтерзання” до ній частині цих людей знайти роботу. являється, навіть під час “Євро-2012” Балтії та Грузії. Щорічно “акул пера” потрапили пред- До кінця року Кам’янський район це місто не було обійдене їхньою ува- Україна отримує із Азербай- ставники Кам’янського району обіцяє працевлаштувати не менше гою: 18 учнів Англійської футболь- джану близько 4 мільйонів— голова райдержадміністрації Віта- 660 осіб. Цьому, вважають, сприятиме ної академії завітали сюди на кілька тонн нафти.лій Архип’юк і його заступник Люд- введення дотацій для роботодавців. днів. Щоб, по-перше, зіграти два по- nnnмила Шляхтова. Їхні розповіді допов­ На таку фінансову підтримку людям, казові товариські матчі з місцевими Аграрії повинні виважено піді-нювали новопризначений заступник які створюють робочі місця, передба- футболістами, по-друге, насолоди- йти до експорту зерна у по-голови облдержадміністрації Ана- чено виплатити 1,4 мільйона гривень. тися краєвидами і…переглядом мат- точному році. Враховуючи пе-толій Безверхній, який є куратором Служба зайнятості в районі вже має чів Чемпіонату Європи в кам’янській рехідні запаси й урожай цьогоКам’янського району, і начальник го- досвід роботи з безробітними, які го- фан-зоні. Пояснили, що жити у вели- року, уряд не вдаватиметьсяловного управління праці та соціаль- тові зайнятися підприємницькою ді- кому місті під час чемпіонату фінан- до обмеження експорту зерна,ного захисту населення ОДА Михай- яльністю — для одноразової виплати сово невигідно. але його потрібно продаватило Скляров. сімом майбутнім потенційним бізнес- Щоб допомогти туристам з за кордон не за першої ж мож- Як вирішує район нагальні пробле- менам спрямують 70 тисяч гривень. Кам’янського району з комфортом ливості, а тільки тоді, колими? З тим же безробіттям? Протягом Кам’янський район — з числа не- дістатися Холодного Яру, в районі до- на ринку складеться зрозумі-січня-червня цього року службі зайня- значних за масштабами, однак пока- будовують дорогу. ла цінова ситуація. Про це за-тості вдалося працевлаштувати 430 зовим є те, що на душу населення тут Щодо того, як на Кам’янщині з явив Прем’єр-міністр Україниосіб, серед яких є й молоді люди, і припадає іноземних інвестицій до 132 виконанням соціальних ініціатив Пре- Микола Азаров.старші, жителі сіл і міст; курс навчання доларів (в номері “Черкаського краю” зидента, то Михайло Скляров повідо- nnnза направленням центру зайнятості, за 11 липня саме йшла мова про один мив: на сьогодні 11 цих ініціатив уже Учасники голодування підпідвищення кваліфікації пройшли 109 із прикладів співробітництва району з виконано. «Українським домом» у Києвібезробітних, що дозволило переваж- австрійськими інвесторами). Інозем- Ганна Шквар вимагають від опозиції виклю- чити зі своїх лав нардепів, які сприяли ухваленню мовного законопроекту. Про це йдеть-Транспорт А ктуально ся у відкритому листі учас- ників голодування до лідерівНова опозиційних парламентських Дiти знатимуть, партій. nnn Виконано тільки 66% захо-модель руху як діяти при травмах і отруєннях дів щодо забезпечення проти- пожежного захисту врожаю. Таку інформацію на розши- реному засіданні колегії Дер- жавної інспекції техногенної Літо в розпалі. Уманська міськрайонна організація Товариства безпеки України озвучив за-вимагає Червоного Хреста продовжує навчати молодь навичкам надання першої допомоги в дитячих закладах, де влітку цілодобово живуть ступник директора Департа- менту пожежної безпеки Пав-нових діти. ло Афанасьєв. nnnмаршрутів Київська міська рада прийняла рішення про дострокову від-та автобусів ставку мера столиці Леоні- да Черновецького на підставі його особистої заяви. Відпо-У Черкасах спробують відне рішення підтримали 110впровадити нову, науко- зі 112 депутатів Київради.во обґрунтовану, мо- nnnдель руху транспорту. Поблизу Одеси розпочав- ся другий етап українсько-Її створив інститут американських навчань «Сі«Львівська політехніка» Бриз-2012». Українські, аме-(який розробляв тран- риканські, турецькі та гру-спортну модель для зинські військові кораблі від- працьовують спільні дії як наЛьвова). морі, так і на узбережжі.З окрема, як повідомило ано- німне джерело, у висновках дослідження зазначено, щовсі жителі міста за рік здійсню- Резонансють близько 380  млн.  поїздокгромадським транспортом. А длязабезпечення цього пасажиро- Новий банк — дляпотоку потрібно 78 тролейбусів, Ц74 автобуси великої місткості та ього разу працівники міськра- серцевих захворюваннях, при пере-53 автобуси малої місткості (сьо- йонної організації давали уро- гріванні та при обмороженні, при со-годні за різними даними в Чер- ки в міжрегіональному центрі нячних і хімічних опіках, при харчо- сiльгоспвиробникiвкасах працює близько 50 тро- соціально-психологічної реабілітації вих отруєннях. Про здоровий спосіблейбусів та 350 автобусів малої дітей у м. Умані. Тут перебувають ді- життя, як захистити себе від такихмісткості). тки, позбавлені батьківської турботи поширених хвороб як туберкульоз та Новації торкнуться й маршру- та любові, рідної домівки. ВІЛ/СНІД, про профілактичні заходи Фахівець-тренер міськрайонної щодо їх попередження. Утів, до яких уже звикли черкас- країнський уряд пообіцяв «під-ці. Про ставлення перевізників організації Тамара Кондракова, пра- І все це — у формі ігрових занять. ставити плече» аграріям і спря-та пасажирів до намагань влади цівники патронажної служби Товари- мувати гроші на створення дер-змінити маршрути й парк автобу- ства Червоного Хреста показували й Валентина Чорна, жавного земельного банку зарадисів читайте в наступних номерах розказували, як надати першу допо- голова Уманської здешевлення кредитів сільгоспви-газети. могу собі та оточуючим при травмах міськрайонної організації робникам. У постанові, розміщеній Наш кор. і кровотечі, при втраті свідомості, Товариства Червоного Хреста на сайті КМУ, говориться, що дер- жава виділить із держбюджету 2012 року 120 мільйонів гривень на фор-пригоди мування статутного капіталу нового банку. «Державний земельний банк по-Не роз’їхалися два «Жигулi» та дві вантажівки винен стати універсальним фінан- совим закладом, який працює з усі- ма формами агропідприємств, які використовують різноманітні види застави по кредитах і забезпечуєНа трасі Київ-Одеса, в селі Краснопілка, не доїж- Коли водій жовтого вилетів у ліву смугу, а ван- здешевлення вартості кредитів дляджаючи до Умані, зіштовхнулися дві вантажівки «ВАЗа», який рухався по- тажівка заїхала під причіп селян», — повідомляється на урядо-та два «ВАЗи». заду «Вольво», зрозумів- «Вольво». вому сайті. ши, що вантажівка стоїть У результаті ДТП водії Уряд розраховує, що ставка заВ одій вантажівки екстреного гальмування, на місці, вивернув кермо та пасажири обох «ВАЗів» кредитами Державного земельного «Воль­ о» рухався в в але уникнути зіткнення не вліво. І в цей час у «ВАЗ» відбулися синцями й по- банку складе приблизно 8-9% річних, пра­ ому ряду. Рап- в вдалося. За словами водія влетіла вантажівка, яка ру- дряпинами. Госпіталізува- що вдвічі нижче поточних ставок ко-тово перед ним різко за- «сімки», він пригальмував, халася за ним. Оскільки ко- ли лише водія другої ван- мерційних банків.гальмував червоний «ВАЗ- бо через зливу погано ба- леса «ВАЗа» були вивернуті тажівки.2107». Чоловік вдався до чив дорогу. вліво, від удару автомобіль Наш кор.
 4. 4. 4 Панорама 13 липня 2012 року Новація Учора у світіНизка західних країн готує новийпроект резолюції Ради Безпеки ООНпо Сирії, який в ультимативній фор-мі пропонує сирійському президен- Цiни на лiки для гiпертонiкiв обмежать іту Башару Асаду виконати мирнийплан Кофі Аннана. Документ підго- і відшкодовуватимуть їхню вартістьтовлений Великобританією, Фран- тиме у своєму асортименті значається лише один ме-цією, США і Німеччиною. З 1 червня на Черкащині, як і всюди в Україні, стартував пілотний проект щодо запровадження ліків, на які встановлені ре- дикаментозний препарат, nnn ферентні ціни, слідує по- але не більше, ніж для мі-Державні ЗМІ Ірану одночасно державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою. Що карання, аж до позбавлен- сячного курсу лікування.опублікували добірку заяв верхо- ня ліцензії. Відшкодовувати — Тобто буде невигід-вного лідера країни Алі Хаменеї про ж буде з цінами для гіпертоніків з 1 серпня? Жи- телів області з такою недугою у нас в області вартість медпрепаратів хво- но прийти в аптеку, ми-швидке наближення Судного дня та рим на гіпертензію держава наючи лікаря, і взяти лікиостанньої війни в історії людства. 380,5 тисячі. передбачає з 1 вересня. «від тиску», бо доведеть- Ц nnn іни регулюватимуть- патентованих назв, зареє- Ціни на ліки проти гі- ся сплатити їхню повнуУ Мадриді понад 20 осіб отримали ся шляхом встанов- строваних в Україні. Тобто пертонії в усіх аптеках ціну?поранення під час розгону демон- лення граничного загалом це будуть препа- більш-менш вирівняють- — Ліки виписуватимутьстрації шахтарів біля Міністер- рівня оптово-відпускних цін рати 249-ти найменувань. ся. Бо референтні ціни зни- пацієнтам, які ввійдуть до ре-ства промисловості. Щонайменше на вищезаначену групу ме- Реєстр граничного рівня зять торговельні накрутки, єстру хворих на артеріаль-п’ять демонстрантів були арешто- дикаментів з використан- оптово-відпускних та порів- які по деяких комерційних ну гіпертензію. Такий заразвані поліцією. Як повідомляється, ням механізму визначення няльних цін на них уже за- аптеках сягають 40-45 від- створюється — цього вівтор-поліція пустила в хід проти гірників порівняльних (референт- тверджений. Референтні сотків, в той час як в апте- ка ми поставили відповіднегумові кулі. них) цін, — роз’яснює пер- ціни виявились дещо нижчі ках нашого КП «Фармація» завдання на колегії головного nnn ший заступник начальника оптово-відпускних. вони становлять 16,7 від- управління охорони здоров’яГрецька берегова охорона повідоми- головного управління охо- — То чи подешевша- сотка. І коли ми звірилися і медицини катастроф, якала, що на добу затримала для огля- рони здоров’я та медицини ють ліки для гіпертоніків? з цінами, яких від нас вима- відбувалась за участі пред-ду й згодом відпустила судно Chariot катастроф Олег НАЙДАН. — Однозначно. Адже гатимуть з 1 серпня, то ми ставників усіх медичних за-з російсько-українським екіпажем. — З якими ж цінами їх згідно з другим етапом пі- сьогодні вже в них вписує- кладів області, аптек.Підставою для огляду назвали «не- будуть порівнювати, щоб Хворий прийде в аптекубезпечний вантаж», який нібито був визначити граничну? з рецептом, в якому будена судні, однак джерело в Афінах, — З цінами на такі ж Подешевшають аналоги таких зазначена непатентованазнайоме з ситуацією, повідомило, ліки, встановлені в Болгарії, ліків, як еналаприл, лізіноприл, назва ліків, і вибере з ці-що «грецька влада підозрювала, що Молдові, Польщі, Словач- бісопролол, метопролол, небіволол, лого переліку аналогів той,на судні є контрабандний вантаж». чині, Чехії. Якщо лікарський амлодіпін, ніфедипін (кожен з них який йому підійде. Адже, nnn засіб не представлений на має ще цілий ряд міжнародних окрім усього, держава від-Французький автоконцерн PSA ринку в цих державах, по- шкодовуватиме різний від-Peugeot Citroen, який бореться зі рівняльна (референтна) непатентованих назв, зареєстрованих соток вартості кожного на-зростанням збитків, оголосив про ціна формуватиметься на в Україні). В цілому це будуть йменування ліків. Тобто заскорочення восьми тисяч робочих показниках Латвії, Угорщи- препарати 249 найменувань. один препарат, скажімо,місць і закриття складального цеху ні та Сербії. з ряду еналаприлу, люди-під Парижем. — Які ліки потраплять ні доведеться доплатити, nnn під цінове регулювання? лотного проекту буде від- мося. Адже націнка дозво- може, 5 копійок, а за іншийДержавна Дума РФ прийняла зако- — Дія пілотного проек- працьовано механізм част- ляється до 25-ти відсотків — 20 гривень.нопроект, що дозволяє фільтрацію ту не поширюється на ори- кового відшкодування їхньої максимум. Але комбіновані й ори-інтернет-сайтів за системою “чор- гінальні патентовані препа- вартості за рахунок коштів — Хто з лікарів зможе гінальні препарати клієнтиного списку” й блокування заборо- рати, а лише на генеровані. державного та місцевих виписувати рецепти на аптек зможуть купити тіль-нених інтернет-ресурсів. Єдиний І лише на монопрепара- бюджетів, — доповнює ін- майже безплатні ліки? ки за повну вартість.реєстр заборонених сайтів почне ти — в яких одна діюча ре- формацію гендиректор об- — Призначати лікарські Цей проект вирішує ществорюватися в листопаді цього човина, а не комбінована з ласного комунального під- засоби матимуть право лікарі два питання: хворий можероку. іншою (скажімо, часто до приємства «Фармація» Олег загальної практики — сімей- придбати більш дорогий складу ліків проти гіпертен- БОРИСЕНКО. — Приміром, ної медицини, дільничні те- препарат, якого раніше собі зії входять речовини сечо- є препарат енам. Його ре- рапевти, педіатри, кардіоло- не дозволяв. Також пред- гінної дії). З них — на три ферентна ціна, яка почне ги, — уточнює Олег Найдан. ставники фармацевтичних групи медикаментів, які за «працювати» з 1 серпня, — — Списки лікарів, наділе- компаній менше впливати- назвою діючої речовини 3,59 гривні. Держава планує них таким правом, реєстру- муть на те, які пігулки випи-Ц итата знайомі багатьом гіпертоні- кам: еналаприл, лізіноприл, бісопролол, метопролол, відшкодовувати 3,54 гривні його вартості. Референт- ну ціну постачальник ліків ються та включаються до автоматизованої інформа- ше в рецепті лікар — сьо- годні вони його заохочують ційної системи лікувально- настійно рекомендувати Я вва- небіволол, амлодіпін, ніфе- не має права перевищува- профілактичних закладів пацієнтам саме їхню про- жаю, треба дипін. Кожен з них має ще ти. Якщо ж аптека її пере- охорони здоров’я. На одно- дукцію. думати, як цілий ряд міжнародних не- вищить, або якщо не ма- му рецептурному бланку за- Лариса СОКОЛОВСЬКА далі жити- ме країна й чи існувати- ме цей пар- ламент. Він розкритикований аб- солютно справедливо — процес Конфлікт Конкурс Пiвденно-Захiдний район деградації є. Симоненківська Володимир ЛИТВИН, Голова Верховної Ради України премія 2012 року Конкурсна комісія з присудження Всеукраїнської літе- ратурної премії імені Василя Симоненка повідомляє, що з 1 липня 2012 року розпочато прийом творчих робіт на здо- може стати новим Алчевськом буття названої премії. Прийом робіт на конкурс триватиме до 15 жовтня 2012 року. Премія встановлена Черкаською обласною пись- менницькою організацією спільно з Національною спіл- Без гарячої води й тепла без жодних дозвільних документів.Ê óðéîçè може залишитися цієї зими Південно-Західний район Чер- І як тепер дістатися до підземної мережі, щоб ліквідувати порив, що кою письменників України за підтримки Всеукраїнського товариства „Просвіта” ім. Т.Г.Шевченка та Ліги укра- їнських меценатів з метою вшанування пам’яті поета- гуманіста Василя Симоненка, популяризації його імені кас. А винуватцями надзви- трапився під час гідравлічних ви­ Китайцям у метро й творчості, для заохочення професійних і непрофесій- чайної ситуації є… магазини. пробувань, — невідомо. них літераторів до творчих пошуків у галузі літератури, Принаймні так стверджують Звісно, потрібно демонтувати до написання високохудожніх літературних творів грома- дянського звучання, спрямованих на побудову незалеж- комунальники. магазинчики, однак без судової тя- ної демократичної України. ганини тут не обійтися, вважають у Премія присуджується у двох номінаціях: З а словами директора КП «Чер- Черкаському міськвиконкомі. Якщо а) за кращу першу поетичну збірку (поетичний де- видають… взуття каситеплокомуненерго» Пав- ла Карася, 18 торговельних справа не зрушиться з місця, то ПЗР може повторити долю Алчевська. бют), зміст якої відповідає вказаному тематичному спря- муванню; б) за кращий художній твір (поезія, проза, драматур- Пекінське метро пропонує го- об’єктів звели прямо на теплотрасі Вадим НІКІТІН гія), зміст якого ‘ відповідає вказаному тематичному спря- муванню. родянам безкоштовне «змінне До участі в конкурсі допускаються твори чи прирів- взуття» замість втрачених у няні до них публікації в літературних часописах, надру- Кримінал ковані протягом останніх 3-х років, не відзначені іншими години пік босоніжок і сандаль. преміями, які здобули високу оцінку літературної кри- Нова послуга столичного ме- тики, громадськості, широкого кола читачів. Мова тво- трополітену була запровадже- рів — українська. З диявольською силою Право висунення творів на здобуття премії ма- на у відповідь на численні звер- ють колективи творчих спілок і товариств, мистецьких, нення жителів столиці. навчально-наукових, культурно-просвітницьких установ і закладів (при цьому додається відповідний протокол). Д Кожна з організацій може представити на здобуття пре- ля того, щоб пасажири не мії один або кілька творів одного автора. Посмертно пре- йшли на роботу в офіси боси- вiдiрвали хреста мія не присуджується. ми, практично на всіх 182-ох Згідно з положенням конкурсна комісія проводить відбір поданих робіт для участі в конкурсі і визначає станціях метро нещодавно з’явилися Ц ієї суботи Золотоношу відві- повідомляє настоятель парафії лауреата. пункти оренди взуття. Вибір гумових Список робіт, допущених до участі в конкурсі, публіку- дав єпископ-помічник київ- отець Юрій Голоднюк. Також із ди- ється в пресі. З 15 жовтня до 30 листопада влаштовуєть- капців невеликий, але в безвихідній ської архієпархії Української явольською силою було вирвано ся їх громадське обговорення. Підбиття підсумків конкурсу ситуації кожен знайде собі відповід- завершується до 1 грудня. Оголошення імені лауреата — греко-католицької церкви влади- хреста, який був прикручений до ний варіант. до 15 грудня 2011 року. Вручення премії — в Черкасах. ка Йосиф відслужив святкову лі- стіни дюбелями завдовжки 8 сан- Усі необхідні пропозиції й матеріали подавати чи над- Щодня підземка пропонує до 200 тургію.  тиметрів. силати за адресою: Черкаська обласна організація Націо- пар гумових капців єдиного універ- нальної спілки письменників України, вул. Хрещатик, 219, А вночі було розбито фігурку Парафіяни звернулись до мілі- сального розміру рожевого, жовтого м. Черкаси (або: Головпоштамт, а/с 92, м. Черкаси), 18000. Пресвятої Богородиці перед ка- ції. Ведеться слідство. Тел. (0472) 37-73-54. Запрошуємо до участі в конкурсі. або блакитного кольору. плицею парафії Святого Духа — Наш кор. Конкурсна комісія

×