SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
гр. Перник
пл. Кракра № 1
e-mail: rb_pernik@abv.bg
www.libpernik.net
МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ
гр. ПЕРНИК, 21 юни 2013 г.
Регионална библиотека “Светослав Минков” – център за
е-услуги и иновативни практики за гражданското общество
и местните общности – визия, услуги, потребители,
партньори
МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ
гр. ПЕРНИК, 20 юни 2013 г.
 Модерен културен институт от нов тип, с голямо значение за
местната общност;
 Важна част от обществения живот на града и областта;
 Компютри за свободен достъп за потребителите;
МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ
гр. ПЕРНИК, 20 юни 2013 г.
 Компютърна зала за обучение на библиотечни специалисти;
МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ
гр. ПЕРНИК, 20 юни 2013 г.
МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ
гр. ПЕРНИК, 20 юни 2013 г.
1/ Е-услуги за информиране на
нашите потребители;
2/ Нови услуги:
-въвеждане на технологии,
които да отговарят на
нуждите на потребителите и
да подпомагат местната
общност;
3/ Повишаване професионалната
квалификация на
библиотечните специалисти;
 Новите дейности доведоха
до нови потребители и
възобновено членство ;
МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ,
ПАРТНЬОРИ
гр. ПЕРНИК, 21 юни 2013 г.
МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ
гр. ПЕРНИК, 21 юни 2013 г.
2011
2010
2009
2011 3500 47004 95797
2010 3043 37702 85018
2009 2449 30207 70623
читате
ли
брой
посещ
заети
библи
 23 целеви библиотеки от Пернишка област получиха подкрепа по
Програмата;
 Благодарение на техниката целевите библиотеки вече имат
възможност за развиване на местните общности и подобряване на
качеството на живот;
 Чрез ангажимента на общините като партньори успешно се
мобилизира и общинският ресурс;
 Повиши се и социалната активност на библиотеките благодарение на
получената техника от Програмата;
 Обществените библиотеки се превърнаха в посредник между
гражданите и обществените институции, като: НОИ; Бюрото по труда;
НАП и др.
МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ
гр. ПЕРНИК, 21 юни 2013 г.
Партньорство
с мрежата
“Глоб@лни
библиотеки -
България”
МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ
гр. ПЕРНИК, 21 юни 2013 г.
МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ
гр. ПЕРНИК, 20 юни 2013 г.
 Благодарение на партньорството с различните институции , доброто
сътрудничество и отличните контакти, обществените библиотеки в областта
успешно функционират в условията на информационно общество и
глобализация, в бурното развитие на информационните и
телекомуникационни технологии.
 Целевите библиотеки вече са равностоен
конкурент на информационния пазар.
 В партньорство с обществени организации
и групи хора те се утвърдиха като
опорни центрове за информиране
на населението.
МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ
гр. ПЕРНИК, 20 юни 2013 г.
 Програма “Глобални библиотеки – България” заедно с Фондация
С.Е.Г.А.-”Старт за ефективни граждански алтернативи” и Регионална
библиотека “Св.Минков” – Перник организирахме ателие за младежи на тема
“Глобално образование”.
 Обучението премина успешно и с голям интерес от страна на младите хора.
МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ
гр. ПЕРНИК, 20 юни 2013 г.
 То беше организирано в рамките на проект“Подкрепа за образование на
развитие в страните от Централна и Източна Европа” осъществявана в шест
членки на ЕС.
 Чрез този партньорски проект успешно се насърчава дебата и въвеждането на
глобалното образование във формалното и неформално образование, което е
пряко свързано с гражданското образование, с изследване на връзките между
местни и глобални проблеми, провокиране на гражданска позиция в учениците
и с възпитанието им като граждани.
МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ
гр. ПЕРНИК, 20 юни 2013 г.
Нашите медийни партньори, без които дейността ни нямаше
да стигне до обществеността
 Съобразяване със спецификата на всяка медия;
 Работа с всички медии;
 Участие в радио и телевизионни предавания;
 Съвместни инициативи с участие на
журналисти в дейности на библиотеката;
 Интервюта;
МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ
гр. ПЕРНИК, 20 юни 2013 г.
 в. Съперник http://www.sapernik.info/
 в. Градски вестник http://www.gradski.org/
 в. Вяра http://www.viaranews.com/
 Телевизия “Кракра” – www.krakra.net/tv.htm
 Радио “Кракра” www.krakra.net
 Общинско радио “Перник” www.pernikmedia.net/
МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ гр. ПЕРНИК,
20 юни 2013 г.
 Връзките с медиите са един от важните сектори в дейността на
библиотеката;
 Стремежът е към редовни и добри контакти;
Медийни дейности на РБ “Св. Минков”
 Печатни и аудиовизуални агитационни материали и документи,
подготвени от библиотеката за комуникации с потребители и
участници в нашата дейност:
- фотографии;
- плакати;
- афиши;
- брошури;
- вестници;
- дипляни.
Вестници, афиши, брошури и дипляни
Партньори на медийната дейност на РБ
 Партньори на библиотеката:
- Дворец на културата;
- Териториален държавен архив;
- Регионален исторически музей – Перник;
- Драматичен театър”Боян Дановски”;
- Камерен оркестър “Орфей”;
- Художествена галерия “Л.Гайдаров”;
МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ
гр. ПЕРНИК, 20 юни 2013 г.
 Подкрепящата роля на Програма “Глобални библиотека-България” и
сключените споразумения за сътрудничество на национално ниво, доведе до
прилагане на нови методи и възможности за предоставяне в обществените
библиотеки информация от нов тип, като:
 е-заетост
 е-здраве
 е-култура
 е-образование
 е-правителство
 е-бизнес
 е-общество
МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ
гр. ПЕРНИК, 20 юни 2013 г.
 Спокойно можем да констатираме, че целевите библиотеки от нашата област
съвместно с Програма “Глобални библиотеки-България” ,разработиха и вече
успешно предоставят информационни и комуникационни услуги за
потребителите;
 Чрез е-услугите , библиотекарите удовлетворяват информационните
потребности на местните общности в различни тематични области, като се
използват онлайн базирани ресурси;
 Е-заетост е иновативна за библиотеките услуга, при която се предоставя
актуална и точна информация в областта на пазара на труда;
 Е-здраве в библиотеките е услуга, при която библиотеките предоставят
надеждна и точна информация по здравни теми;
 Е-култура – това е услуга, насочена към предоставяне на културни продукти,
организиране на културни събития и инициативи за местната общност.
МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ
гр. ПЕРНИК, 20 юни 2013 г.
 Нашите библиотеки все повече се
превръщат в център на активно
гражданско общество, откликвайки
своевременно на проблемите на своите
потребители.
 Значимостта на Програма “Глобални
библиотеки-България” е огромна за
модернизацията и автоматизацията на
целевите библиотеки в Пернишка
област, за утвърждаването им като
центрове за информация, и дано
дейността на програмата да продължи
и след нейния програмен край за да
могат обществените библиотеки да
продължат да се утвърждават като
притегателни центрове за
гражданското общество и местната
общност.
МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ,
ПАРТНЬОРИ гр. ПЕРНИК, 20 юни 2013 г.
 Съвременният образ на обществената библиотека осигурява
условия за учение през целия живот;
 тя е живителна сила за образование, култура и информация;
 тя е съществен фактор за укрепване на мира в духовното благо на
хората;
(Манифеста на ЮНЕСКО за публичните библиотеки)
 И във времето на информационните технологии ,за да изградим с
общи усилия новия образ на обществената библиотека, трябва
всеки да се научи да използва ефективно голямото разнообразие от
информационни и телекомуникационни технологии за търсене,
намиране и оценяване на информацията, която в нашия век е
толкова необходима за качественото повишаване компетенциите на
човешкия фактор - залог за нашето бъдеще.
Съвременната сграда на обществената библиотека в нашите мечти
Благодаря за вниманието!
изготвил:
Димитрина Чалъкова – методист в РБ
“Светослав Минков” гр. Перник
e-mail: меtodi4en_pk@abv.bg
www.libpernik.net
20 юни 2013 г.

More Related Content

What's hot

Красимира Кънева, регионален мениджър в ЗУП
Красимира Кънева, регионален мениджър в ЗУПКрасимира Кънева, регионален мениджър в ЗУП
Красимира Кънева, регионален мениджър в ЗУПGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Библиотеката в с. Гьоврен - отворен прозорец към света
Библиотеката в с. Гьоврен - отворен прозорец към светаБиблиотеката в с. Гьоврен - отворен прозорец към света
Библиотеката в с. Гьоврен - отворен прозорец към светаGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Добри практики по Програма „Глоб@лни библиотеки - България"
Добри практики по Програма „Глоб@лни библиотеки - България"Добри практики по Програма „Глоб@лни библиотеки - България"
Добри практики по Програма „Глоб@лни библиотеки - България"Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Rb kustendil 20-21.06.2013_n
Rb kustendil 20-21.06.2013_nRb kustendil 20-21.06.2013_n
Rb kustendil 20-21.06.2013_nKrasimira Kaneva
 
„глоб@лни библиотеки българия 3 село костенец
„глоб@лни библиотеки българия 3 село костенец„глоб@лни библиотеки българия 3 село костенец
„глоб@лни библиотеки българия 3 село костенецGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Млади библиотекари – новата вълна на "Глобални библиотеки България"
 Млади библиотекари – новата вълна на "Глобални библиотеки България" Млади библиотекари – новата вълна на "Глобални библиотеки България"
Млади библиотекари – новата вълна на "Глобални библиотеки България"Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Иновативни услуги на библиотеките чрез използване на ИКТ
Иновативни услуги на библиотеките чрез използване на ИКТИновативни услуги на библиотеките чрез използване на ИКТ
Иновативни услуги на библиотеките чрез използване на ИКТGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 
“Предай и върни” в Народно читалище “Народен будител – 1927 г.”
“Предай и върни” в Народно читалище “Народен будител – 1927 г.”“Предай и върни” в Народно читалище “Народен будител – 1927 г.”
“Предай и върни” в Народно читалище “Народен будител – 1927 г.”Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Ваня Радева, експерт в Областния информационен център – София
Ваня Радева, експерт в Областния информационен център – СофияВаня Радева, експерт в Областния информационен център – София
Ваня Радева, експерт в Областния информационен център – СофияGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Красимира Кънева, регионален мениджър в ЗУП
Красимира Кънева, регионален мениджър в ЗУПКрасимира Кънева, регионален мениджър в ЗУП
Красимира Кънева, регионален мениджър в ЗУПGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 

What's hot (18)

Красимира Кънева, регионален мениджър в ЗУП
Красимира Кънева, регионален мениджър в ЗУПКрасимира Кънева, регионален мениджър в ЗУП
Красимира Кънева, регионален мениджър в ЗУП
 
Presentation kaneva pernik_23_oct_2012
Presentation kaneva pernik_23_oct_2012Presentation kaneva pernik_23_oct_2012
Presentation kaneva pernik_23_oct_2012
 
Библиотеката в с. Гьоврен - отворен прозорец към света
Библиотеката в с. Гьоврен - отворен прозорец към светаБиблиотеката в с. Гьоврен - отворен прозорец към света
Библиотеката в с. Гьоврен - отворен прозорец към света
 
копривщица
копривщицакопривщица
копривщица
 
Glb varshets-nasko
Glb varshets-naskoGlb varshets-nasko
Glb varshets-nasko
 
Добри практики по Програма „Глоб@лни библиотеки - България"
Добри практики по Програма „Глоб@лни библиотеки - България"Добри практики по Програма „Глоб@лни библиотеки - България"
Добри практики по Програма „Глоб@лни библиотеки - България"
 
Presentation radomir neli_23_oct_2012
Presentation radomir neli_23_oct_2012Presentation radomir neli_23_oct_2012
Presentation radomir neli_23_oct_2012
 
Rb kustendil 20-21.06.2013_n
Rb kustendil 20-21.06.2013_nRb kustendil 20-21.06.2013_n
Rb kustendil 20-21.06.2013_n
 
„глоб@лни библиотеки българия 3 село костенец
„глоб@лни библиотеки българия 3 село костенец„глоб@лни библиотеки българия 3 село костенец
„глоб@лни библиотеки българия 3 село костенец
 
Млади библиотекари – новата вълна на "Глобални библиотеки България"
 Млади библиотекари – новата вълна на "Глобални библиотеки България" Млади библиотекари – новата вълна на "Глобални библиотеки България"
Млади библиотекари – новата вълна на "Глобални библиотеки България"
 
Иновативни услуги на библиотеките чрез използване на ИКТ
Иновативни услуги на библиотеките чрез използване на ИКТИновативни услуги на библиотеките чрез използване на ИКТ
Иновативни услуги на библиотеките чрез използване на ИКТ
 
“Предай и върни” в Народно читалище “Народен будител – 1927 г.”
“Предай и върни” в Народно читалище “Народен будител – 1927 г.”“Предай и върни” в Народно читалище “Народен будител – 1927 г.”
“Предай и върни” в Народно читалище “Народен будител – 1927 г.”
 
заедно можем повече ихтиман
заедно можем повече ихтиманзаедно можем повече ихтиман
заедно можем повече ихтиман
 
Ваня Радева, експерт в Областния информационен център – София
Ваня Радева, експерт в Областния информационен център – СофияВаня Радева, експерт в Областния информационен център – София
Ваня Радева, експерт в Областния информационен център – София
 
Красимира Кънева, регионален мениджър в ЗУП
Красимира Кънева, регионален мениджър в ЗУПКрасимира Кънева, регионален мениджър в ЗУП
Красимира Кънева, регионален мениджър в ЗУП
 
3modul 1tema
3modul 1tema3modul 1tema
3modul 1tema
 
Книга и компютър - ръка за ръка
Книга и компютър - ръка за ръкаКнига и компютър - ръка за ръка
Книга и компютър - ръка за ръка
 
об самоков
об самоковоб самоков
об самоков
 

Similar to Rb pernik 20-21.06.2013

Иновативни услуги и добри практики по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”
Иновативни услуги и добри практики по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”Иновативни услуги и добри практики по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”
Иновативни услуги и добри практики по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Практики за иновативни услуги от други държави по Програма „Глоб@лни библиоте...
Практики за иновативни услуги от други държави по Програма „Глоб@лни библиоте...Практики за иновативни услуги от други държави по Програма „Глоб@лни библиоте...
Практики за иновативни услуги от други държави по Програма „Глоб@лни библиоте...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Програма „Глоб@лни библиотеки - България” в подкрепа на партньорството за ино...
Програма „Глоб@лни библиотеки - България” в подкрепа на партньорството за ино...Програма „Глоб@лни библиотеки - България” в подкрепа на партньорството за ино...
Програма „Глоб@лни библиотеки - България” в подкрепа на партньорството за ино...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Иновативни услуги по „Програма "Глоб@лни библиотеки - България” с подкрепата...
Иновативни услуги по „Програма "Глоб@лни библиотеки - България” с подкрепата...Иновативни услуги по „Програма "Глоб@лни библиотеки - България” с подкрепата...
Иновативни услуги по „Програма "Глоб@лни библиотеки - България” с подкрепата...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Глобални библиотеки и е-услугите в обществените библиотеки
Глобални библиотеки и е-услугите в обществените библиотекиГлобални библиотеки и е-услугите в обществените библиотеки
Глобални библиотеки и е-услугите в обществените библиотекиGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 
библиотеките – посредник между електронно правителство и граждани
библиотеките – посредник между електронно правителство и гражданибиблиотеките – посредник между електронно правителство и граждани
библиотеките – посредник между електронно правителство и гражданиSilva Vasileva
 
Статистически модел за отчитане посещаемостта и активността чрез информационн...
Статистически модел за отчитане посещаемостта и активността чрез информационн...Статистически модел за отчитане посещаемостта и активността чрез информационн...
Статистически модел за отчитане посещаемостта и активността чрез информационн...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Новите електронни услуги по Програма „Глоб@лни библиотеки – България”
Новите електронни услуги по Програма „Глоб@лни библиотеки – България”Новите електронни услуги по Програма „Глоб@лни библиотеки – България”
Новите електронни услуги по Програма „Глоб@лни библиотеки – България”Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Електронните услуги - иновация в библиотечната дейност
Електронните услуги - иновация в библиотечната дейностЕлектронните услуги - иновация в библиотечната дейност
Електронните услуги - иновация в библиотечната дейностGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Катерина Коджаманова, главен библиотекар при НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 19...
Катерина Коджаманова, главен библиотекар при НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 19...Катерина Коджаманова, главен библиотекар при НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 19...
Катерина Коджаманова, главен библиотекар при НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 19...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Е-услугите на РБ “Априлов - Палаузов” – нови възможности за местната общност
Е-услугите на РБ “Априлов - Палаузов” – нови възможности за местната общностЕ-услугите на РБ “Априлов - Палаузов” – нови възможности за местната общност
Е-услугите на РБ “Априлов - Палаузов” – нови възможности за местната общностGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 

Similar to Rb pernik 20-21.06.2013 (20)

Диана Минева, РБ - гр. Кюстендил
Диана Минева, РБ - гр. КюстендилДиана Минева, РБ - гр. Кюстендил
Диана Минева, РБ - гр. Кюстендил
 
Иновативни услуги и добри практики по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”
Иновативни услуги и добри практики по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”Иновативни услуги и добри практики по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”
Иновативни услуги и добри практики по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”
 
Практики за иновативни услуги от други държави по Програма „Глоб@лни библиоте...
Практики за иновативни услуги от други държави по Програма „Глоб@лни библиоте...Практики за иновативни услуги от други държави по Програма „Глоб@лни библиоте...
Практики за иновативни услуги от други държави по Програма „Глоб@лни библиоте...
 
БИБЛИОТЕКАТА - ПРИВЛЕКАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ - Регионалн...
БИБЛИОТЕКАТА - ПРИВЛЕКАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ - Регионалн...БИБЛИОТЕКАТА - ПРИВЛЕКАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ - Регионалн...
БИБЛИОТЕКАТА - ПРИВЛЕКАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ - Регионалн...
 
Presentation satovcha
Presentation satovchaPresentation satovcha
Presentation satovcha
 
Presentation satovcha
Presentation satovchaPresentation satovcha
Presentation satovcha
 
Програма „Глоб@лни библиотеки - България” в подкрепа на партньорството за ино...
Програма „Глоб@лни библиотеки - България” в подкрепа на партньорството за ино...Програма „Глоб@лни библиотеки - България” в подкрепа на партньорството за ино...
Програма „Глоб@лни библиотеки - България” в подкрепа на партньорството за ино...
 
Presentation pernik rb_23_oct_2012
Presentation pernik rb_23_oct_2012Presentation pernik rb_23_oct_2012
Presentation pernik rb_23_oct_2012
 
Presentation pernik rb_23_oct_2012
Presentation pernik rb_23_oct_2012Presentation pernik rb_23_oct_2012
Presentation pernik rb_23_oct_2012
 
Иновативни услуги по „Програма "Глоб@лни библиотеки - България” с подкрепата...
Иновативни услуги по „Програма "Глоб@лни библиотеки - България” с подкрепата...Иновативни услуги по „Програма "Глоб@лни библиотеки - България” с подкрепата...
Иновативни услуги по „Програма "Глоб@лни библиотеки - България” с подкрепата...
 
Глобални библиотеки и е-услугите в обществените библиотеки
Глобални библиотеки и е-услугите в обществените библиотекиГлобални библиотеки и е-услугите в обществените библиотеки
Глобални библиотеки и е-услугите в обществените библиотеки
 
библиотеките – посредник между електронно правителство и граждани
библиотеките – посредник между електронно правителство и гражданибиблиотеките – посредник между електронно правителство и граждани
библиотеките – посредник между електронно правителство и граждани
 
Библиотеките – посредник между електронно правителство и граждани
Библиотеките – посредник между електронно правителство и гражданиБиблиотеките – посредник между електронно правителство и граждани
Библиотеките – посредник между електронно правителство и граждани
 
Статистически модел за отчитане посещаемостта и активността чрез информационн...
Статистически модел за отчитане посещаемостта и активността чрез информационн...Статистически модел за отчитане посещаемостта и активността чрез информационн...
Статистически модел за отчитане посещаемостта и активността чрез информационн...
 
Новите електронни услуги по Програма „Глоб@лни библиотеки – България”
Новите електронни услуги по Програма „Глоб@лни библиотеки – България”Новите електронни услуги по Програма „Глоб@лни библиотеки – България”
Новите електронни услуги по Програма „Глоб@лни библиотеки – България”
 
Електронните услуги - иновация в библиотечната дейност
Електронните услуги - иновация в библиотечната дейностЕлектронните услуги - иновация в библиотечната дейност
Електронните услуги - иновация в библиотечната дейност
 
Катерина Коджаманова, главен библиотекар при НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 19...
Катерина Коджаманова, главен библиотекар при НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 19...Катерина Коджаманова, главен библиотекар при НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 19...
Катерина Коджаманова, главен библиотекар при НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 19...
 
Presentation belopotsi koprivshtitsa_11_12_july_2012
Presentation belopotsi koprivshtitsa_11_12_july_2012Presentation belopotsi koprivshtitsa_11_12_july_2012
Presentation belopotsi koprivshtitsa_11_12_july_2012
 
Е-услугите на РБ “Априлов - Палаузов” – нови възможности за местната общност
Е-услугите на РБ “Априлов - Палаузов” – нови възможности за местната общностЕ-услугите на РБ “Априлов - Палаузов” – нови възможности за местната общност
Е-услугите на РБ “Априлов - Палаузов” – нови възможности за местната общност
 
Glb varshets-nasko
Glb varshets-naskoGlb varshets-nasko
Glb varshets-nasko
 

Rb pernik 20-21.06.2013

 • 1. гр. Перник пл. Кракра № 1 e-mail: rb_pernik@abv.bg www.libpernik.net
 • 2. МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ гр. ПЕРНИК, 21 юни 2013 г. Регионална библиотека “Светослав Минков” – център за е-услуги и иновативни практики за гражданското общество и местните общности – визия, услуги, потребители, партньори
 • 3. МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ гр. ПЕРНИК, 20 юни 2013 г.  Модерен културен институт от нов тип, с голямо значение за местната общност;  Важна част от обществения живот на града и областта;
 • 4.  Компютри за свободен достъп за потребителите; МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ гр. ПЕРНИК, 20 юни 2013 г.
 • 5.  Компютърна зала за обучение на библиотечни специалисти; МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ гр. ПЕРНИК, 20 юни 2013 г.
 • 6. МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ гр. ПЕРНИК, 20 юни 2013 г. 1/ Е-услуги за информиране на нашите потребители; 2/ Нови услуги: -въвеждане на технологии, които да отговарят на нуждите на потребителите и да подпомагат местната общност; 3/ Повишаване професионалната квалификация на библиотечните специалисти;
 • 7.  Новите дейности доведоха до нови потребители и възобновено членство ; МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ гр. ПЕРНИК, 21 юни 2013 г.
 • 8. МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ гр. ПЕРНИК, 21 юни 2013 г. 2011 2010 2009 2011 3500 47004 95797 2010 3043 37702 85018 2009 2449 30207 70623 читате ли брой посещ заети библи
 • 9.  23 целеви библиотеки от Пернишка област получиха подкрепа по Програмата;  Благодарение на техниката целевите библиотеки вече имат възможност за развиване на местните общности и подобряване на качеството на живот;  Чрез ангажимента на общините като партньори успешно се мобилизира и общинският ресурс;  Повиши се и социалната активност на библиотеките благодарение на получената техника от Програмата;  Обществените библиотеки се превърнаха в посредник между гражданите и обществените институции, като: НОИ; Бюрото по труда; НАП и др. МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ гр. ПЕРНИК, 21 юни 2013 г.
 • 10. Партньорство с мрежата “Глоб@лни библиотеки - България” МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ гр. ПЕРНИК, 21 юни 2013 г.
 • 11. МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ гр. ПЕРНИК, 20 юни 2013 г.  Благодарение на партньорството с различните институции , доброто сътрудничество и отличните контакти, обществените библиотеки в областта успешно функционират в условията на информационно общество и глобализация, в бурното развитие на информационните и телекомуникационни технологии.  Целевите библиотеки вече са равностоен конкурент на информационния пазар.  В партньорство с обществени организации и групи хора те се утвърдиха като опорни центрове за информиране на населението.
 • 12. МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ гр. ПЕРНИК, 20 юни 2013 г.  Програма “Глобални библиотеки – България” заедно с Фондация С.Е.Г.А.-”Старт за ефективни граждански алтернативи” и Регионална библиотека “Св.Минков” – Перник организирахме ателие за младежи на тема “Глобално образование”.  Обучението премина успешно и с голям интерес от страна на младите хора.
 • 13. МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ гр. ПЕРНИК, 20 юни 2013 г.  То беше организирано в рамките на проект“Подкрепа за образование на развитие в страните от Централна и Източна Европа” осъществявана в шест членки на ЕС.  Чрез този партньорски проект успешно се насърчава дебата и въвеждането на глобалното образование във формалното и неформално образование, което е пряко свързано с гражданското образование, с изследване на връзките между местни и глобални проблеми, провокиране на гражданска позиция в учениците и с възпитанието им като граждани.
 • 14. МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ гр. ПЕРНИК, 20 юни 2013 г. Нашите медийни партньори, без които дейността ни нямаше да стигне до обществеността  Съобразяване със спецификата на всяка медия;  Работа с всички медии;  Участие в радио и телевизионни предавания;  Съвместни инициативи с участие на журналисти в дейности на библиотеката;  Интервюта;
 • 15. МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ гр. ПЕРНИК, 20 юни 2013 г.  в. Съперник http://www.sapernik.info/  в. Градски вестник http://www.gradski.org/  в. Вяра http://www.viaranews.com/  Телевизия “Кракра” – www.krakra.net/tv.htm  Радио “Кракра” www.krakra.net  Общинско радио “Перник” www.pernikmedia.net/
 • 16. МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ гр. ПЕРНИК, 20 юни 2013 г.  Връзките с медиите са един от важните сектори в дейността на библиотеката;  Стремежът е към редовни и добри контакти;
 • 17. Медийни дейности на РБ “Св. Минков”  Печатни и аудиовизуални агитационни материали и документи, подготвени от библиотеката за комуникации с потребители и участници в нашата дейност: - фотографии; - плакати; - афиши; - брошури; - вестници; - дипляни.
 • 19. Партньори на медийната дейност на РБ  Партньори на библиотеката: - Дворец на културата; - Териториален държавен архив; - Регионален исторически музей – Перник; - Драматичен театър”Боян Дановски”; - Камерен оркестър “Орфей”; - Художествена галерия “Л.Гайдаров”;
 • 20. МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ гр. ПЕРНИК, 20 юни 2013 г.  Подкрепящата роля на Програма “Глобални библиотека-България” и сключените споразумения за сътрудничество на национално ниво, доведе до прилагане на нови методи и възможности за предоставяне в обществените библиотеки информация от нов тип, като:  е-заетост  е-здраве  е-култура  е-образование  е-правителство  е-бизнес  е-общество
 • 21. МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ гр. ПЕРНИК, 20 юни 2013 г.  Спокойно можем да констатираме, че целевите библиотеки от нашата област съвместно с Програма “Глобални библиотеки-България” ,разработиха и вече успешно предоставят информационни и комуникационни услуги за потребителите;  Чрез е-услугите , библиотекарите удовлетворяват информационните потребности на местните общности в различни тематични области, като се използват онлайн базирани ресурси;  Е-заетост е иновативна за библиотеките услуга, при която се предоставя актуална и точна информация в областта на пазара на труда;  Е-здраве в библиотеките е услуга, при която библиотеките предоставят надеждна и точна информация по здравни теми;  Е-култура – това е услуга, насочена към предоставяне на културни продукти, организиране на културни събития и инициативи за местната общност.
 • 22. МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ гр. ПЕРНИК, 20 юни 2013 г.  Нашите библиотеки все повече се превръщат в център на активно гражданско общество, откликвайки своевременно на проблемите на своите потребители.  Значимостта на Програма “Глобални библиотеки-България” е огромна за модернизацията и автоматизацията на целевите библиотеки в Пернишка област, за утвърждаването им като центрове за информация, и дано дейността на програмата да продължи и след нейния програмен край за да могат обществените библиотеки да продължат да се утвърждават като притегателни центрове за гражданското общество и местната общност.
 • 23. МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ гр. ПЕРНИК, 20 юни 2013 г.  Съвременният образ на обществената библиотека осигурява условия за учение през целия живот;  тя е живителна сила за образование, култура и информация;  тя е съществен фактор за укрепване на мира в духовното благо на хората; (Манифеста на ЮНЕСКО за публичните библиотеки)  И във времето на информационните технологии ,за да изградим с общи усилия новия образ на обществената библиотека, трябва всеки да се научи да използва ефективно голямото разнообразие от информационни и телекомуникационни технологии за търсене, намиране и оценяване на информацията, която в нашия век е толкова необходима за качественото повишаване компетенциите на човешкия фактор - залог за нашето бъдеще.
 • 24. Съвременната сграда на обществената библиотека в нашите мечти
 • 25. Благодаря за вниманието! изготвил: Димитрина Чалъкова – методист в РБ “Светослав Минков” гр. Перник e-mail: меtodi4en_pk@abv.bg www.libpernik.net 20 юни 2013 г.