Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vs 6

389 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vs 6

 1. 1. Vietējais saturs Bibliotēku portāla mācību materiāls, 2010
 2. 2. 1.modulis <ul><li>Kāda ir Bibliotēku portāla un vietējā satura saistība? </li></ul><ul><li>Kas ir vietējais saturs? </li></ul><ul><li>Publisko bibliotēku un portāla loma vietējā satura pieejamības nodrošināšanā </li></ul><ul><li>Vietējā satura nozīme un veidošanas principi </li></ul>
 3. 3. Kāpēc ir mācības? <ul><li>3TD rezultāti publiskajās bibliotēkās </li></ul><ul><ul><li>Infrastruktūras nodrošinājums </li></ul></ul><ul><ul><li>Bibliotekāru apmācība (IKT un inovācijas) </li></ul></ul><ul><ul><li>Gatavība pielietot IKT prasmes </li></ul></ul><ul><ul><li>Gatavība mācīt lietotājus </li></ul></ul><ul><ul><li>Ir izstrādāts Bibliotēku portāls </li></ul></ul><ul><li>3TD turpinājums </li></ul><ul><ul><li>Izmantot infrastruktūru </li></ul></ul><ul><ul><li>Pielietot prasmes </li></ul></ul><ul><ul><li>Piepildīt Bibliotēku portālu ar saturu </li></ul></ul>
 4. 4. Kas ir vietējais saturs ? <ul><li>Jēdziens vietējs </li></ul><ul><ul><li>Tāds, kas raksturīgs kādai vietai, teritorijai vai saistīts ar to </li></ul></ul><ul><ul><li>Vietējās sabiedrības radītās, tai piederošās, piemērotās zināšanas un tās pieredze, kas ir vietēji nozīmīga </li></ul></ul><ul><ul><li>Plašākā nozīmē </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tautas kultūras mantojuma saglabāšana </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dzimtas, grupas, kopienas, novada, reģiona identitātes apliecināšana </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Šaurākā nozīmē </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Novadpētniecība </li></ul></ul></ul><ul><li>Divējādas izpratnes </li></ul><ul><ul><li>Vietējais saturs ( local content ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vietēji nozīmīgais saturs ( locally relevant content ) </li></ul></ul>
 5. 5. PAGĀTNE  TAGADNE  NĀKOTNE <ul><li>Fiksēt MŪSDIENU aktualitātes un norises </li></ul><ul><li>Atspoguļot nozīmīgas PAGĀTNES liecības </li></ul><ul><li>Bijušo un esošo saglabāt NĀKOTNEI </li></ul>
 6. 6. Vietējā satura resursi-1 <ul><li>Notikumu hronika </li></ul><ul><li>Tematiskas galerijas </li></ul><ul><li>Vietējā enciklopēdija </li></ul><ul><li>Interaktīvas spēles </li></ul><ul><li>Viktorīnas, akcijas, konkursi </li></ul><ul><li>Dzīves un atmiņu stāsti </li></ul><ul><li>Reģistri </li></ul>
 7. 7. Vietējā satura resursi-2 <ul><li>SATURISKI </li></ul><ul><li>Notikumi/pasākumi </li></ul><ul><li>Personālijas </li></ul><ul><li>Institūcijas </li></ul><ul><li>Objekti </li></ul><ul><ul><li>Daba </li></ul></ul><ul><ul><li>Arhitektūra </li></ul></ul><ul><ul><li>Māksla </li></ul></ul><ul><ul><li>Kultūra </li></ul></ul><ul><li>Vietēji unikālais </li></ul><ul><ul><li>Valoda/dialekts </li></ul></ul><ul><ul><li>Tradīcijas </li></ul></ul><ul><ul><li>Prasmes </li></ul></ul><ul><li>FORMĀTS </li></ul><ul><li>Digitāli dzimuši </li></ul><ul><li>Digitalizēti </li></ul><ul><li>VEIDI </li></ul><ul><li>Teksts (Apraksts/Dati/Fakti </li></ul><ul><li>Attēli </li></ul><ul><li>Fotogrāfijas </li></ul><ul><li>Audio/video materiāli </li></ul><ul><li>Kartes u.c. </li></ul>
 8. 8. Atlases kritēriji un principi <ul><li>Ko vajag lietotājiem ? – iesaistīt pašus lietotājus </li></ul><ul><li>Atlasīt un izvēlēties nozīmīgāko un unikālāko </li></ul><ul><ul><li>Kas ir nozīmīgs vietējiem? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kas var interesēt lietotājus ārpus vietējās vides? </li></ul></ul><ul><ul><li>Ko citi nozīmīgu radījuši par vietējo vidi? </li></ul></ul><ul><li>Princips </li></ul><ul><ul><li>Nedublēt esošo resursu saturu </li></ul></ul><ul><ul><li>Papildināt līdzšinējo informāciju </li></ul></ul>
 9. 9. Publiskā bibliotēka <ul><li>Vietējās kopienas (reģions, novads, pilsēta, pagasts) satura veidošana </li></ul><ul><ul><li>pamanīt un izcelt vietējās sabiedrības nozīmīgākās sociālās, ekonomiskās, kultūras aktivitātes un pasākumus </li></ul></ul><ul><ul><li>apzināt lokālos informācijas resursus, kuri ir ar paliekošu vērtību pagātnes, tagadnes un nākotnes aspektā </li></ul></ul><ul><ul><li>piedāvāt vietējā satura resursus lietotājiem </li></ul></ul>
 10. 10. Kāpēc bibliotēka? <ul><li>Bibliotekāru profesionalitāte - pamats, lai varētu nodrošināt </li></ul><ul><ul><li>kvalitatīvu vietējo saturu </li></ul></ul><ul><ul><li>veidot interesantus resursus </li></ul></ul><ul><ul><li>izmantot inovatīvus risinājumus </li></ul></ul><ul><ul><li>piedāvāt jaunus pakalpojumus </li></ul></ul><ul><ul><li>iesaistīt lietotājus vietējā satura papildināšanā </li></ul></ul>
 11. 11. Bibliotēkas loma <ul><li>Vietējā publiskā bibliotēka </li></ul><ul><ul><li>Ne tikai vieta, kur var piekļūt informācijai </li></ul></ul><ul><ul><li>Centrs, kur vietējais saturs tiek radīts </li></ul></ul><ul><li>Uzdevums </li></ul><ul><ul><li>Nevis veikt pētniecību </li></ul></ul><ul><ul><li>BET radīt resursus un nodrošināt pieeju informācijai </li></ul></ul><ul><li>Bibliotēkas radītie resursi </li></ul><ul><ul><li>Vietējais saturs - atšķirīgais, unikālais </li></ul></ul><ul><ul><li>Informācija par bibliotēkas krājumu – līdzīga visām publiskajām bibliotēkām un tiek veidota centralizēti </li></ul></ul>
 12. 12. Bibliotēku portāla versijas
 13. 13. Portāla izmantošanas ieguvumi <ul><li>Izmantot jaunākās tehnoloģijas un informācijas apmaiņas rīkus </li></ul><ul><li>Operatīvi publicēt informāciju </li></ul><ul><li>Bez maksas veidot savas bibliotēkas vietni </li></ul><ul><li>Papildināt savas bibliotēkas vietni, saistot ar portāla iespējām </li></ul><ul><li>Saistīt dažādus resursus (ar citiem bibliotēkas veidotajiem vai ārējiem resursiem) </li></ul><ul><li>Popularizēt vietējos notikumus, objektus, personas </li></ul><ul><li>Popularizēt bibliotēkas kolekciju un piesaistīt jaunus lietotājus </li></ul><ul><li>Mainīt izpratni par mūsdienu bibliotēku </li></ul>
 14. 14. Lietotāji <ul><li>Vietējie iedzīvotāji </li></ul><ul><ul><li>Esošie </li></ul></ul><ul><ul><li>Bijušie </li></ul></ul><ul><ul><li>Potenciālie </li></ul></ul><ul><li>Tūristi </li></ul><ul><li>Skolēni </li></ul><ul><li>Nozaru speciālisti </li></ul><ul><li>Pētnieki </li></ul><ul><li>Jebkurš interesents – apzināti vai nejauši iepazīstas ar interesējošo informāciju </li></ul><ul><li>Piedalīšanās satura veidošanā </li></ul><ul><ul><li>Komentēt </li></ul></ul><ul><ul><li>Sūtīt ziņu bibliotēkai </li></ul></ul><ul><ul><li>Fiksēt notiekošo (foto/audio/video u.c.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Aizdot savus materiālus (foto/audio/video u.c. ) </li></ul></ul>
 15. 15. Novadpētniecība <ul><li>Agrāk </li></ul><ul><li>Novada vēstures apzināšana </li></ul><ul><li>Vietējais saturs – novadpētniecības kolekcijas un tematiskās mapes </li></ul><ul><li>Pieejamība - tradicionālas kartotēkas </li></ul><ul><li>Mūsdienās </li></ul><ul><li>Vietējais saturs – interaktīvi resursi par aktuāliem notikumiem, vēsturi, vidi, objektiem, cilvēkiem </li></ul><ul><li>Satura veidošanā var iesaistīties paši lietotāji </li></ul><ul><li>Plaša pieejamība tīmeklī </li></ul><ul><ul><ul><li>novadpētniecības datubāzes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>bibliotēku portāls </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>citi bibliotēkas veidotie resursi </li></ul></ul></ul>
 16. 16. Integrācija ar citiem bibliotēkas resursiem <ul><li>Bibliotēkas tīmekļa vietne </li></ul><ul><ul><li>RSS padeves jaunumiem </li></ul></ul><ul><li>Bibliotēkas elektroniskais katalogs </li></ul><ul><ul><li>Jauna grāmata – saite uz ierakstu katalogā </li></ul></ul><ul><ul><li>Visas jaunās grāmatas 7/14 dienās – saite uz meklēšanas pieprasījumu katalogā </li></ul></ul><ul><li>Novadpētniecības datubāze </li></ul><ul><ul><li>Saite uz tūrisma informācijas meklēšanas pieprasījumu </li></ul></ul><ul><ul><li>Saite uz meklēšanas pieprasījumu par vietējiem objektiem, personām, notikumiem </li></ul></ul><ul><li>Analītikas datubāze </li></ul><ul><ul><li>Saite uz ierakstu - notikuma u.c. atspoguļojumu vietējā presē </li></ul></ul>
 17. 17. www.biblioteka.lv

×