บทที1     ่    บทนำา บัญ ชีเ พื่อ การจัด การและระบบงานสั่ง ทำา         วัต ถุป ระสงค์ก ารเรีย นรู้1.  ข้อ...
การบัญ ชีก ารเงิน และการจัด การการบัญ ชีก ารเงิน      การบัญ ชีเ พื่อ การจัด การ     รายงานจะมีป ระโยชน์ส ำา หรั...
การบัญ ชีก ารเงิน และการจัด การการบัญ ชีก ารเงิน       การบัญ ชีก ารจัด การ       ผู้ใ ช้ข อ มูล ทางการบัญ ชี...
การบัญ ชีก ารเงิน และการจัด การ  การบัญ ชีก ารเงิน         การบัญ ชีก ารจัด การ         ลัก ษณะของรายงาน...
ผัง องค์ก ร – หน้า ที่ข องฝ่า ยดำา เนิน งานตรงและฝ่า ยสนับ สนุน        Line and Staff Responsibilities       ...
การจำา แนกต้น ทุน        วัต ถุด ิบ ทาง        วัต ถุด ิบ ทาง          ตรง           ตร...
ค่า ใช้จ ่า ยการผลิตวัต ถุด บ ทางตรง :    ิ1. เป็น วัต ถุด บ ที่ม ส ่ว นสำา คัญ ในการแปลงสภาพเป็น        ิ  ...
การจำา แนกต้น ทุน การผลิต  ต้น ทุนProduct Costs       งบดุล วัต ถุด ิบ  วัต ถุด ิบ ทางตรง ทางตรง ค่าา แรงทาง ค่...
การจำา แนกต้น ทุน การผลิต  ต้น ทุนต้น ทุน ผลิต ภัณ ฑ์      งบดุล  วัต ถุด ิบ   วัต ถุด ิบ      วัต ถุด ิบ ...
ระบบบัญ ชีต ้น ทุนวัต ถุป ระสงค์ให้ข อ มูล ในการบริห ารระบบการผลิต สิน ค้า   ้ ข้อ มูล ที่ใ ช้1. ต้น ทุน ผลิต ภัณ ฑ์ใ ช...
ระบบบัญ ชีต ้น ทุน ระบบต้น ทุน งานสั่ง ทำา1. ลัก ษณะของงานมีค วามแตกต่า งกัน และหน่ว ยต้น ทุน  จะคิด แยกตามงาน2. ระบบต้...
Flow of Manufacturing Costs   Flow of Manufacturing Costs           •Direct Labor           •Facto...
Flow of Manufacturing Costs  Flow of Manufacturing Costs WAREHOUSE     CAMPUS BOOKSTORE Job 69     Job 70Finishe...
Flow of Costs in Perpetual Inventory Accounts     วัตถุดิบ        งานระหว่างทำา   สินค้าสำาเร็จรูปวัตถุดิบที...
Flow of Costs in Perpetual Inventory Accounts     วัตถุดิบ       งานระหว่างทำา    สินค้าสำาเร็จรูปวัตถุดิบท...
Flow of Costs in Perpetual Inventory Accounts     วัตถุดิบ       งานระหว่างทำา   สินค้าสำาเร็จรูปวัตถุดิบที่ซ...
Flow of Costs in Perpetual Inventory Accounts      วัตถุดิบ       งานระหว่างทำา   สินค้าสำาเร็จรูปวัตถุดิบท...
Flow of Costs in Perpetual Inventory Accounts     วัตถุดิบ       งานระหว่างทำา      สินค้าสำาเร็จรูปวัตถุด...
Flow of Costs in Perpetual Inventory Accounts     วัตถุดิบ      งานระหว่างทำา      สินค้าสำาเร็จรูปวัตถุดิ...
Flow of Costs in Perpetual Inventory Accounts     วัตถุดิบ         งานระหว่างทำา        สินค้าสำาเร็จ...
Flow of Costs in Perpetual Inventory Accounts     วัตถุดิบ       งานระหว่างทำา   สินค้าสำาเร็จรูปวัตถุดิบที่...
Flow of Costs in Perpetual Inventory Accounts   Materials   Work in Process     Finished Goods Materials  DM ...
Materials Information and Cost Flows        Job 71        1,000 units of American History        B...
Materials Information and Cost Flows        Job 71        1,000 units of American History        B...
Labor Information and Cost Flows       Job 71       1,000 units of American History       Balance    ...
Labor Information and Cost Flows       Job 71       1,000 units of American History       Balance    ...
Predetermined Factory Overhead Rates อัต ราค่า ใช้จ ่า ยการผลิต คิด เข้า งานล่ว งหน้า  Estimated totalfactory overhead c...
Predetermined Factory Overhead Rates  Estimated totalfactory overhead costs      Predetermined           ...
Predetermined Factory Overhead Rates  Estimated totalfactory overhead costs      Predetermined           ...
Predetermined Factory Overhead Rates  Estimated totalfactory overhead costs      Predetermined           ...
Predetermined Factory Overhead Rates    Estimated total  factory overhead costs      Predetermined       ...
Assigning Factory Overhead to Jobs         Job 71         1,000 units of American History         ...
Assigning Factory Overhead to Jobs         Job 71         1,000 units of American History         ...
Summary of Job Cost Sheets           Job 71           1,000 units of American History         ...
Recording Factory Overhead   Factory Overhead  $4,400 ACTUAL  ACTUAL Based on Based onactual costs actual costs in...
Recording Factory Overhead   Factory Overhead  $4,400       $4,250 ACTUAL  ACTUAL       APPLIED    ...
Recording Factory Overhead    Factory Overhead   $4,400       $4,250   ACTUAL   ACTUAL       APPL...
Recording Factory Overhead    Factory Overhead   $4,400       $4,250  ACTUAL   ACTUAL       APPLIE...
Job Cost Sheets and Work in ProcessJob 71  1,000 units      Job 72  4,000 unitsBalance      $ 3,000    ...
Job Cost Sheets and Work in ProcessJob 71  1,000 units      Job 72  4,000 unitsBalance      $ 3,000    ...
การลงบัญ ชีร ะบบต้น ทุน งานสัง ทำา                     ่    Activity         Journal Entry...
การลงบัญ ชีร ะบบต้น ทุน งานสัง ทำา                      ่    Activity         Journal Ent...
การลงบัญ ชีร ะบบต้น ทุน งานสัง ทำา                     ่    Activity         Journal Entry...
Goodwell Printers        งบกำา ไรขาดทุนสำา หรับ งวด 1 เดือ นสิ้น สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2003ค่า ขาย       ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

บัญชีเบื้องต้น

2,765 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,765
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
51
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บัญชีเบื้องต้น

 1. 1. บทที1 ่ บทนำา บัญ ชีเ พื่อ การจัด การและระบบงานสั่ง ทำา วัต ถุป ระสงค์ก ารเรีย นรู้1. ข้อ แตกต่า งระหว่า งบัญ ชีก ารจัด การและบัญ ชีก ารเงิน2. บัญ ชีเ พื่อ การจัด การสำา หรับ องค์ก ร3. ความรู้ท ั่ว ไปเกี่ย วกับ ต้น ทุน4. ภาพรวมของระบบบัญ ชีต ้น ทุน5. ระบบงานสั่ง ทำา และธุร กิจ การผลิต C16. ระบบงานสั่ง ทำา เพื่อ การตัด สิน ใจ7. ระบบงานสั่ง ทำา สำา หรับ ธุร กิจ บริก าร
 2. 2. การบัญ ชีก ารเงิน และการจัด การการบัญ ชีก ารเงิน การบัญ ชีเ พื่อ การจัด การ รายงานจะมีป ระโยชน์ส ำา หรับ ประโยชน์ส ำาำา หรับ ประโยชน์ส หรับ ประโยชน์ส ำาำา หรับ ประโยชน์ส หรับ ผูใ ช้ภ ายนอก ้ ผู้ใ ช้ภ ายนอก ฝ่าา ยจัด การ ฝ่ ยจัด การ
 3. 3. การบัญ ชีก ารเงิน และการจัด การการบัญ ชีก ารเงิน การบัญ ชีก ารจัด การ ผู้ใ ช้ข อ มูล ทางการบัญ ชี ้ ผู้ถ ือ หุน ้้ ผู้ถ ือ หุน ฝ่าา ยจัด การ ฝ่ ยจัด การ เจ้าา หนี้ เจ้ หนี้ รัฐ บาล รัฐ บาล บุค คลภายนอก บุค คลภายนอก ฝ่าา ยจัด การ ฝ่ ยจัด การ
 4. 4. การบัญ ชีก ารเงิน และการจัด การ การบัญ ชีก ารเงิน การบัญ ชีก ารจัด การ ลัก ษณะของรายงานการเงิน วัต ถุป ระสงค์ วัต ถุป ระสงค์ วัต ถุป ระสงค์ วัต ถุป ระสงค์จัด ทำาา รายงานให้เ ป็น ไปตามจัด ทำ รายงานให้เ ป็น ไปตาม GAAP GAAP จัด ทำาา รายงานที่เ ป็น แบบยืด หยุน จัด ทำ รายงานที่เ ป็น แบบยืด หยุน ่่ (generally accepted (generally accepted คือ ขึน อยูก ับ ฝ่าา ยบริห าร คือ ขึ้น อยู่ก บ ฝ่ ยบริห าร ้ ่ ั accounting principles) accounting principles)จัด ทำาา รายงานเพื่อ ให้ข ้อ มูลจัด ทำ รายงานเพื่อ ให้ข อ มูล ้ จัด ทำาา รายงานเพื่อ ให้ข อ มูล จัด ทำ รายงานเพื่อ ให้ข ้อ มูล ้ เกีย วกับ ธุรร กิจ โดยรวม เกีย วกับ ธุ กิจ โดยรวม ่่ แยกเป็น หน่ว ยธุร กิจ ย่อ ย แยกเป็น หน่ว ยธุร กิจ ย่อ ย รายแผนก รายผลิต ภัณ ฑ์ ฯลฯ รายแผนก รายผลิต ภัณ ฑ์ ฯลฯ
 5. 5. ผัง องค์ก ร – หน้า ที่ข องฝ่า ยดำา เนิน งานตรงและฝ่า ยสนับ สนุน Line and Staff Responsibilities Board of Directors Board of Directors President, CEO President, CEO Vice-President Vice-President Vice-President Vice-President Vice-President Vice-President Vice-President Vice-President Finance, CFO Finance, CFO Personnel Personnel Sales Sales Production Production Controller Controller Treasurer Treasurer Manager Manager Manager Manager Manager Manager Conyers Conyers Union Point Union Point Norcross Norcross Plant Plant Plant Plant Plant Plant Staff responsibilities Staff responsibilities Line responsibilities Line responsibilities
 6. 6. การจำา แนกต้น ทุน วัต ถุด ิบ ทาง วัต ถุด ิบ ทาง ตรง ตรง ต้น ทุน ต้น ทุน ค่าา แรงทาง ค่ แรงทางผลิต ภัณ ฑ์ผลิต ภัณ ฑ์ ตรง ตรง ค่าา ใช้จ ่า ยการ ค่ ใช้จ ่า ยการ ผลิต ผลิต ค่าา ใช้จ ่า ยใน ค่ ใช้จ ่า ยใน การขาย การขายต้น ทุน ตามต้น ทุน ตาม งวดเวลา งวดเวลา ค่าา ใช้จ ่า ยใน ค่ ใช้จ ่า ยใน การบริห าร การบริห าร
 7. 7. ค่า ใช้จ ่า ยการผลิตวัต ถุด บ ทางตรง : ิ1. เป็น วัต ถุด บ ที่ม ส ่ว นสำา คัญ ในการแปลงสภาพเป็น ิ ีสิน ค้า2. สามารถระบุไ ด้ช ัด เจนว่า วัต ถุด บ เป็น ต้น ทุน สิน ค้า ิ ค่า แรงทางตรง :1. แรงงานที่ท ำา หน้า ที่เ กี่ย วข้อ งโดยตรงในการผลิตสิน ค้า2. าสามารถระบุแ ละแจกแจงได้ช ัด เจนว่า เป็น ต้น ทุน ค่ ใช้จ ่า ยการผลิต :สิน ค้าต้น ทุน ที่ไ ม่ไ ด้เ กี่ย วข้อ งโดยตรงกับ การแปลงสภาพสิน ค้าสำา เร็จ รูป หรือ อาจกล่า วได้ว า ค่า ใช้จ ่า ยการผลิต เป็น ต้น ่ทุน การผลิต ทั้ง หมดทีเ กิด ขึ้น นอกเหนือ จากวัต ถุด บ ทาง ่ ิ
 8. 8. การจำา แนกต้น ทุน การผลิต ต้น ทุนProduct Costs งบดุล วัต ถุด ิบ วัต ถุด ิบ ทางตรง ทางตรง ค่าา แรงทาง ค่ แรงทาง ตรง ตรง ค่าา ใช้จ ่า ย ค่ ใช้จ ่า ย การผลิต การผลิต งบกำา ไรขาดทุนPeriod Costs ค่าา ใช้จ ่า ยใน ค่ ใช้จ ่า ยใน การขายและ การขายและ บริห าร บริห าร
 9. 9. การจำา แนกต้น ทุน การผลิต ต้น ทุนต้น ทุน ผลิต ภัณ ฑ์ งบดุล วัต ถุด ิบ วัต ถุด ิบ วัต ถุด ิบ วัต ถุด ิบ ทางตรง ทางตรง ทางตรง ทางตรง ต้น ทุน ตามงวดเวลา ต้น ทุน ตามงวดเวลา ค่าา แรงทาง จะเข้าา สู่ง บกำา ไร จะเข้ สู่ง บกำา ไร ค่ แรงทาง งาน ขาดทุน โดยตรง ตรง งาน ขาดทุน โดยตรง ตรง ระหว่าา งทำา ระหว่ งทำา ค่าา ใช้จ ่า ย ค่ ใช้จ ่า ย การผลิต การผลิต งบกำา ไรขาดทุน สิน ค้าา สิน ค้ สำาา เร็จ รูป ต้น ทุน ขาย ต้น ทุน ขาย สำ เร็จ รูป ต้น ทุน ตามงวด เวลาค่าา ใช้จ ่า ยในการค่ ใช้จ ่า ยในการ ค่าา ใช้จ ่า ยใน ค่ ใช้จ ่า ยใน ขายและบริห าร ขายและบริห าร การขายและ การขายและ บริห าร บริห าร
 10. 10. ระบบบัญ ชีต ้น ทุนวัต ถุป ระสงค์ให้ข อ มูล ในการบริห ารระบบการผลิต สิน ค้า ้ ข้อ มูล ที่ใ ช้1. ต้น ทุน ผลิต ภัณ ฑ์ใ ช้ใ นการกำา หนดราคาและการตัด สิน ใจ ของฝ่า ยบริห าร2. ต้น ทุน จะเกิด เป็น รายแผนก หรือ กระบวนการจึง ต้อ งมี การควบคุม ต้น ทุน3. สิน ค้า คงเหลือ และ ต้น ทุน ขาย จะรายงานในงบการ เงิน
 11. 11. ระบบบัญ ชีต ้น ทุน ระบบต้น ทุน งานสั่ง ทำา1. ลัก ษณะของงานมีค วามแตกต่า งกัน และหน่ว ยต้น ทุน จะคิด แยกตามงาน2. ระบบต้น ทุน งานช่ว ง ต รต้น ทุน งาน (job cost sheet) เก็บ ต้ น ทุน แสดงในบั1. มีง านชนิด เดีย วที่ม ก ารทำา อย่า งต่อ เนื่อ ง และหน่ว ย ี ต้น ทุน คิด แยกตามแผนก2. เก็บ ต้น ทุน และรายงานใน departmental production report.
 12. 12. Flow of Manufacturing Costs Flow of Manufacturing Costs •Direct Labor •Factory OverheadMATERIALS STOREROOM PRINTING PLANT INK INK Job 73 Materials Work in Process Inventory Inventory
 13. 13. Flow of Manufacturing Costs Flow of Manufacturing Costs WAREHOUSE CAMPUS BOOKSTORE Job 69 Job 70Finished Goods Cost of Goods Inventory Sold
 14. 14. Flow of Costs in Perpetual Inventory Accounts วัตถุดิบ งานระหว่างทำา สินค้าสำาเร็จรูปวัตถุดิบที่ซื้อ DM DM เข้ามา ต้นทุนขาย ค่าจ้างค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายการผลิต ค่าจ้าง รวม DM Direct materials used in production ( วัตถุดิบทางตรงที่ใช้ในการผลิต )
 15. 15. Flow of Costs in Perpetual Inventory Accounts วัตถุดิบ งานระหว่างทำา สินค้าสำาเร็จรูปวัตถุดิบที่ซื้อ DM DM เข้ามา IM ต้นทุนขาย ค่าจ้างค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายการผลิต ค่าจ้าง IM รวม IM Indirect materials used in production ( วัตถุดิบทางอ้อมที่ใช้ในการผลิต )
 16. 16. Flow of Costs in Perpetual Inventory Accounts วัตถุดิบ งานระหว่างทำา สินค้าสำาเร็จรูปวัตถุดิบที่ซื้อ DM DM เข้ามา IM DL ต้นทุนขาย ค่าจ้างค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายการผลิต ค่าจ้าง DL IM รวม DL Direct labor used in production ( ค่าแรงทางตรงที่ใช้ในการผลิต )
 17. 17. Flow of Costs in Perpetual Inventory Accounts วัตถุดิบ งานระหว่างทำา สินค้าสำาเร็จรูปวัตถุดิบที่ซื้อ DM DM เข้ามา IM DL ต้นทุนขาย ค่าจ้างค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายการผลิต ค่าจ้าง DL IM รวม IL IL IL Indirect labor used in production ( ค่าแรงทางอ้อมที่ใช้ในการผลิต )
 18. 18. Flow of Costs in Perpetual Inventory Accounts วัตถุดิบ งานระหว่างทำา สินค้าสำาเร็จรูปวัตถุดิบที่ซื้อ DM DM เข้ามา IM DL ต้นทุนขาย ค่าจ้างค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายการผลิต ค่าจ้าง DL IM รวม IL IL OFOH OFOH Other factory overhead costs incurred during production ( ค่าใช้จ่ายการผลิตอื่น ๆที่มีระหว่างการผลิต )
 19. 19. Flow of Costs in Perpetual Inventory Accounts วัตถุดิบ งานระหว่างทำา สินค้าสำาเร็จรูปวัตถุดิบที่ซื้อ DM DM เข้ามา IM DL FOHA ต้นทุนขาย ค่าจ้างค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายการผลิต ค่าจ้าง DL IM FOHA รวม IL IL คิดมาจากอัตรา การคิดค่าใช้จ่าย OFOH การผลิตล่วงหน้า FOHA Factory overhead applied to work in process ( ค่าใช้จ่ายการผลิตที่คิดเข้างานระหว่างทำา )
 20. 20. Flow of Costs in Perpetual Inventory Accounts วัตถุดิบ งานระหว่างทำา สินค้าสำาเร็จรูปวัตถุดิบที่ซื้อ DM DM COGM COGM เข้ามา IM DL FOHA ต้นทุนขาย ค่าจ้างค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายการผลิต ค่าจ้าง DL IM FOHA รวม IL IL OFOH COGM Cost of goods manufactured and transferred to finished goods ( ต้นทุนสินค้าที่ผลิตสำาเร็จ และโอนเข้าสินค้าสำาเร็จรูป )
 21. 21. Flow of Costs in Perpetual Inventory Accounts วัตถุดิบ งานระหว่างทำา สินค้าสำาเร็จรูปวัตถุดิบที่ซื้อ DM DM COGM COGM SOLD เข้ามา IM DL FOHA ต้นทุนขาย ค่าจ้างค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายการผลิต SOLD ค่าจ้าง DL IM FOHA รวม IL IL OFOH SOLD Finished goods sold
 22. 22. Flow of Costs in Perpetual Inventory Accounts Materials Work in Process Finished Goods Materials DM DM COGM COGM SOLDPurchased IM DL FOHA Cost of Goods Sold Wages Payable Factory Overhead SOLD Total DL IM FOHA Wages IL IL Based on predetermined OFOH overhead rate สรุปทางเดินของต้นทุน
 23. 23. Materials Information and Cost Flows Job 71 1,000 units of American History Balance $ 3,000 Direct Materials Direct Labor Factory Overhead MaterialsRequisitions Job 72 4,000 units of Algebra Direct Materials Direct Labor Factory Overhead
 24. 24. Materials Information and Cost Flows Job 71 1,000 units of American History Balance $ 3,000 Direct Materials 2,000 Direct Labor Factory Overhead MaterialsRequisitions Job 72 4,000 units of Algebra Direct Materials $11,000 Direct Labor Factory Overhead
 25. 25. Labor Information and Cost Flows Job 71 1,000 units of American History Balance $ 3,000 Direct Materials 2,000 Direct Labor Factory Overhead TimeTickets Job 72 4,000 units of Algebra Direct Materials $11,000 Direct Labor Factory Overhead
 26. 26. Labor Information and Cost Flows Job 71 1,000 units of American History Balance $ 3,000 Direct Materials 2,000 Direct Labor 3,500 Factory Overhead TimeTickets Job 72 4,000 units of Algebra Direct Materials $11,000 Direct Labor 7,500 Factory Overhead
 27. 27. Predetermined Factory Overhead Rates อัต ราค่า ใช้จ ่า ยการผลิต คิด เข้า งานล่ว งหน้า Estimated totalfactory overhead costs Predetermined = factory overhead rateEstimated activity base : POHR or FOHAActivity base examples 1. Direct labor hours 2. Direct labor dollars 3. Machine hours 4. Direct materials 5. Other
 28. 28. Predetermined Factory Overhead Rates Estimated totalfactory overhead costs Predetermined = factory overhead rateEstimated activity baseWhy is the predetermined overhead rate calculated fromestimated numbers at the beginning of the period? It is a tradeoff between accuracy and timeliness. If a company waited until the end of an accounting period, when all overhead costs are known, the allocated factory overhead would be accurate but not timely.
 29. 29. Predetermined Factory Overhead Rates Estimated totalfactory overhead costs Predetermined =Estimated activity base factory overhead rate $50,000 estimatedfactory overhead costs = 10,000 estimated direct labor hours
 30. 30. Predetermined Factory Overhead Rates Estimated totalfactory overhead costs Predetermined =Estimated activity base factory overhead rate $50,000 estimatedfactory overhead costs $5 per direct = labor hour 10,000 estimated direct labor hours
 31. 31. Predetermined Factory Overhead Rates Estimated total factory overhead costs Predetermined = Estimated activity base factory overhead rate $50,000 estimated factory overhead costs $5 per direct = labor hour 10,000 estimated direct labor hours For each direct labor hour Direct Factory worked, factory overhead Labor Overhead applied is $5. Hours AppliedJob 71 350 x $5 = $1,750Job 72 500 x $5 = $2,500
 32. 32. Assigning Factory Overhead to Jobs Job 71 1,000 units of American History Balance $ 3,000 Direct Materials 2,000 Direct Labor 3,500 Factory Overhead Time TicketsPredetermined Job 72Overhead Rates 4,000 units of Algebra Direct Materials $11,000 Direct Labor 7,500 Factory Overhead
 33. 33. Assigning Factory Overhead to Jobs Job 71 1,000 units of American History Balance $ 3,000 Direct Materials 2,000 Direct Labor 3,500 Factory Overhead 1,750 Time TicketsPredetermined Job 72Overhead Rates 4,000 units of Algebra Direct Materials $11,000 Direct Labor 7,500 Factory Overhead 2,500
 34. 34. Summary of Job Cost Sheets Job 71 1,000 units of American History Balance $ 3,000 Direct Materials 2,000 Direct Labor 3,500 Factory Overhead 1,750 Total Job Cost $10,250 Job 72Total of debits to 4,000 units of AlgebraWork in Process Direct Materials $11,000 Direct Labor 7,500 Factory Overhead 2,500 $21,000
 35. 35. Recording Factory Overhead Factory Overhead $4,400 ACTUAL ACTUAL Based on Based onactual costs actual costs incurred incurred
 36. 36. Recording Factory Overhead Factory Overhead $4,400 $4,250 ACTUAL ACTUAL APPLIED APPLIED What What Based on Based on Based on Based on account is account isactual costs actual costs estimated rate estimated rate charged charged incurred incurred ($5 x 850 hrs) ($5 x 850 hrs) (debited)? (debited)? Is factory overhead Is factory overhead overapplied or overapplied or underapplied? underapplied?
 37. 37. Recording Factory Overhead Factory Overhead $4,400 $4,250 ACTUAL ACTUAL APPLIED APPLIED Work in Based on Based on Based on Based on Process is actual costs actual costs estimated rate estimated rate charged incurred incurred ($5 x 850 hrs) ($5 x 850 hrs) (debited). $150 BALANCE BALANCE Underapplied UnderappliedHow would this balanceHow would this balancebe closed at year end? be closed at year end?
 38. 38. Recording Factory Overhead Factory Overhead $4,400 $4,250 ACTUAL ACTUAL APPLIED APPLIED Work in Based on Based on Based on Based on Process is actual costs actual costs estimated rate estimated rate charged incurred incurred ($5 x 850 hrs) ($5 x 850 hrs) (debited). $150 BALANCE BALANCE Underapplied UnderappliedAn immaterial balance is closed toAn immaterial balance is closed to Cost of Goods Sold at year end. Cost of Goods Sold at year end.
 39. 39. Job Cost Sheets and Work in ProcessJob 71 1,000 units Job 72 4,000 unitsBalance $ 3,000 Balance $ 0Direct Materials 2,000 Direct Materials 11,000Direct Labor 3,500 Direct Labor 7,500Factory Overhead 1,750 Factory Overhead 2,500Total Job Cost $10,250 $21,000 WORK IN PROCESS Balance Date Item Debit Credit Debit Credit Dec. 1 Balance 3,000 31 Direct materials 13,000 16,000 31 Direct labor 11,000 27,000 31 Factory overhead 4,250 31,250 31 Jobs completed 10,250 21,000
 40. 40. Job Cost Sheets and Work in ProcessJob 71 1,000 units Job 72 4,000 unitsBalance $ 3,000 Balance $ 0Direct Materials 2,000 Direct Materials 11,000Direct Labor 3,500 Direct Labor 7,500Factory Overhead 1,750 Factory Overhead 2,500Total Job Cost $10,250 $21,000 WORK IN PROCESS Balance Date Item Debit Credit Debit Credit Dec. 1 Balance 3,000 31 Direct materials 13,000 16,000 31 Direct labor 11,000 27,000 31 Factory overhead 4,250 31,250 31 Jobs completed 10,250 21,000
 41. 41. การลงบัญ ชีร ะบบต้น ทุน งานสัง ทำา ่ Activity Journal Entry Debit Credita. การซื้อ วัต ถุด ิบ วัต ถุด บ ิ 10,500 เข้า มาในเดือ น เจ้า หนี้ก ารค้า 10,500 ธัน วาคม งานระหว่า งทำา 13,000b. เบิก วัต ถุด ิบ ใช้ วัต ถุด บ ิ 13,000 ในงานการผลิต งานระหว่า งทำา 11,000c. ค่า แรงงานที่ใ ช้ ค่า จ้า งค้า งจ่า ย 11,000 ในการผลิต
 42. 42. การลงบัญ ชีร ะบบต้น ทุน งานสัง ทำา ่ Activity Journal Entry Debit Creditd. บัน ทึก ค่า ใช้จ ่า ย ค่า ใช้จ ่า ยการผลิต 4,600 ที่เ กิด ขึ้น จริง ใน วัต ถุด บิ 500 การผลิต ค่า จ้า งค้า งจ่า ย 2,000 ค่า สาธารณูป โภคค้า งจ่า ย 900 ค่า เสื่อ มราคาสะสม 1,200e. ค่า ใช้จ ่า ยที่ค ิด งานระหว่า งทำา 4,250 เข้า งาน จะคิด ค่า ใช้จ ่า ยการผลิต 4,250 จากอัต ราค่า ใช้ จ่า ยการผลิต ล่ว ง หน้า
 43. 43. การลงบัญ ชีร ะบบต้น ทุน งานสัง ทำา ่ Activity Journal Entry Debit Creditf. Closing ต้น ทุน ขาย 150 underapplied ค่า ใช้จ ่า ยการผลิต 150 factory overhead.g. บัน ทึก Job 71 ที่ สิน ค้า สำา เร็จ รูป 10,250 ทำา เสร็จ เดือ น งานระหว่า งทำา ธัน วาคม 10,250h. บัน ทึก ต้น ทุน ต้น ทุน ขาย 20,000 ขาย สิน ค้า สำา เร็จ รูป 20,000 ลูก หนี้ก ารค้า 28,000i. บัน ทึก รายได้ท ี่ ขาย 28,000 ได้จ ากการขาย สิน ค้า ที่ผ ลิต
 44. 44. Goodwell Printers งบกำา ไรขาดทุนสำา หรับ งวด 1 เดือ นสิ้น สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2003ค่า ขาย $28,000ต้น ทุน ขาย 20,150กำา ไรขัน ต้น ้ $ 7,850ค่า ใช้จ ่า ยในการขายและบริห าร : เงิน เดือ นพนัก งานขาย $2,000 เงิน เดือ นฝ่า ยบริห าร 1,500 รวมค่า ใช้จ ่า ยในการขายและบริห าร 3,500กำา ไรจากการดำา เนิน งาน $ 4,350

×