2008kpsscs1genkul.kpssdershanesi.net

1,172 views

Published on

kpss2012.com

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,172
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2008kpsscs1genkul.kpssdershanesi.net

 1. 1. A GENEL KÜLTÜR TESTİ KPSS-GYGK-CS / 20081. İlk Türk devletlerinde yabgu iç işlerinde serbest, dış 3. Anadolu Selçuklu Devleti’nde büyük kervansarayların işlerinde doğudaki hakana bağlıydı. hemen hepsi XIII. yüzyıla aittir. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine kanıt ol- Bu durumun, duğu savunulabilir? I. sanat, A) Hakanın iç işlerine, dış işlerinden daha az önem verdiğine II. ticaret, B) Komşu devletlerin güçlü olduğuna III. askerlik C) Ülkenin federal bir yapıya sahip olduğuna alanlarının hangilerinde görülen gereksinimin bir sonucu olduğu savunulabilir? D) Hakandan sonra tahta çıkma hakkının yabguya ait olduğuna A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) Türklerin Gök-Tanrı inancının dışındaki inançlara D) I ve II E) II ve III da açık olduğuna 4. Avrupa XVII. yüzyıl boyunca daha büyük boyutlu bir sanayiye geçmek ve lonca düzeyindeki üretimi aş- mak için uğraşmış ve XVIII. yüzyılda bunu gerçekleş- tirmiştir. Avrupa, sanayi toplumuna doğru yol alırken tarım üretimi azalmış Osmanlı Devleti’nden tarım ürünleri almaya başlamıştır. Bu durumun Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulamaz?2. Müslüman Türk devletlerinde devlet memurluğu ço- ğunlukla babadan oğula geçer, iktidar değişmelerinde A) Elinde bulunan ipek ve baharat yollarının önem de iktidar çoğu kez aynı ailede kalırdı. kazanmasına Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçların- B) İpekli sanayinin ham ipeğe, sof sanayinin ya- dan biridir? pağıya dönüşmesine A) Devletin iyi yönetilmesi C) Tarım üretiminin geçimlik düzeyden pazar eko- nomisi düzeyine gelmesine B) İşsizliğin önünün kapanması D) Esnaf gruplarının kendi aralarında paylaşması C) Başarılı bir dış siyaset izlenmesi gereken ham maddenin yurt dışına çıkmasına D) Yeni mesleklerin önünün kapanması E) Sanayinin ham maddesi olan pamuk ve tütün gibi ürünlerin üretiminin yoğunluk kazanmasına E) Bürokraside egemen bir sınıfın ortaya çıkması Diğer sayfaya geçiniz. 15
 2. 2. A KPSS-GYGK-CS / 20085. Osmanlı Devleti’nde, 8. Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yapılan ıslahat hareketlerinin özellik- I. divanın sarayda değil Babıali’de yani sadrazam lerinden biri değildir? kapısında toplanmaya başlaması, A) Avrupa devletlerinin, Osmanlı Devleti’nin iç işleri- II. şehzadelerin sancağa gönderilmesi uygulama- ne karışmasını önleme amaçlı olması sına son verilmesi, B) Müslüman olmayanları memnun edecek çeşitli III. Osmanlı ailesinin en yaşlı ve olgun üyesinin tah- düzenlemeleri içermesi ta geçmesi kuralının getirilmesi C) Avrupa devletlerinin desteğinin sağlanmasının durumlarından hangileri, padişahların yetişme amaçlanması biçiminde değişiklik olduğunu gösterir? D) Avrupa kültürünün etkisinde hazırlanması A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) Sadece askerlik alanında yapılması D) II ve III E) I, II ve III6. I. Osmanlı II. Memluk III. Selçuklu Yukarıdaki devletlerin hangilerinde saltanat ma- kamı içinde halifelik anlayışı uygulanmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 9. Osmanlı Devleti aşağıdakilerden hangisiyle Avru- pa devletlerinin pazarı hâline gelmiştir? A) Paris Antlaşması B) Boğazlar Sözleşmesi C) Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi D) Hünkâr İskelesi Antlaşması E) Meşrutiyetin ilan edilmesi7. Osmanlı Devleti’nde eski ve yeni kurumlar işlevlerini bir arada yürütmüştür. Bu durum aşağıdaki dönemlerden hangisiyle baş- lamıştır? A) Kuruluş B) Yükselme C) Duraklama D) Tanzimat E) Meşrutiyet Diğer sayfaya geçiniz. 16
 3. 3. A KPSS-GYGK-CS / 200810. Erzurum Kongresi kararlarının aşağıdakilerin han- 12. Kurtuluş Savaşı’nda Gürcistan, Ermenistan Hükûmet- gisinde etkili olduğu savunulamaz? leriyle Kars Antlaşması yapılmıştır. A) Sivil ve askerî yöneticilerin işgallere karşı miting- Bu antlaşmanın yapılmasında aşağıdakilerin han- ler düzenlemeleri için genelgeler yayımlanması gisinin etkili olduğu savunulabilir? B) Lozan Antlaşması’nın bağımsızlığı savunan ruhu A) Anlaşma Devletlerinin 22 Mart 1922’de barış için yeni koşullar önermesi C) TBMM’nin toplanış ve açılış gerekçesi B) Rodos ve On İki Ada’nın İtalya’ya bırakılması D) Sivas Kongresi kararları C) Mudanya Anlaşması’nın imzalanması E) Amasya Protokolleri D) Musul’un Irak’a bırakılması E) Sakarya Savaşı’nın kazanılması 13. Amasya Görüşmelerinde yapılan üçüncü protokolle, Ermeni göçü sırasında suç işleyenlerin mebus seçim- lerine katılmalarının önlenmesi istenmiş, siyasi parti-11. Sivas Kongresi’nden sonra, Temsilciler Kurulunun gi- lerin ve Hristiyan toplulukların seçime katılmalarının rişimleriyle Damat Ferit Paşa Kabinesi düşürülmüş ve sağlanması için çaba gösterileceği belirtilmiştir. Kabineyi Ali Rıza Paşa kurmuştur. Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin göster- Bu duruma göre aşağıdakilerden hangisi söylene- gesi olduğu savunulamaz? mez? A) Meclise ülkeyi temsil eden tüm siyasi görüşlerin A) İstanbul Hükûmeti ile Anadolu arasında ilişkilerin girmesi gereğine inanıldığının yeniden kurulduğu B) Seçimlerin yapılması için huzurlu bir ortamın B) Padişahın Anlaşma Devletlerinin etkisinden kur- sağlanmaya çalışıldığının tulduğu C) Seçimlerin erken yapılmasının zaman kazandıra- C) İstanbul Hükûmetinin Anadolu’nun gücünü tanı- cağının dığı D) Uygulamalarda adil davranılmasının gereğine D) Damat Ferit Paşa Kabinesinin Temsilciler Kurulu inanıldığının çalışmalarına karşı olduğu E) Birlik ve beraberliğin sağlanmasına gerek görül- E) Ali Rıza Paşa Kabinesinin Sivas Kongresi’nde düğünün seçilen Temsilciler Kurulunun isteklerine uymak zorunda kalabileceği Diğer sayfaya geçiniz. 17
 4. 4. A KPSS-GYGK-CS / 200814. Batı Cephesinde Yunanistan’la yapılan aşağıdaki 16. Atatürk’ün 1925 yılında, “… Artık hükûmet ile millet savaşlardan hangilerinin sonunda, Anlaşma Dev- arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükûmet letleri Yunan ordusunu güçlendirmek amacıyla millettir ve millet hükûmettir. Artık hükûmet ve hükû- TBMM’yle ilişki kurarak Sevr Antlaşması’nın ko- met üyeleri kendilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve şullarını değiştirmek istemiştir? milletin efendi olduğunu anlamışlardır.” şeklindeki anlatımıyla, A) Birinci İnönü – İkinci İnönü I. milletin yönetime katıldığı, B) Birinci İnönü – Sakarya II. millete değerinin verildiği, C) Sakarya – Büyük Taarruz III. hükûmetlerin demokrasinin önemini kavradığı D) İkinci İnönü – Kütahya-Eskişehir durumlarından hangilerine ulaşıldığı savunula- E) Kütahya-Eskişehir – Büyük Taarruz bilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 17. 20 Ocak 1921 tarihli anayasa’da yer alan bazı mad- deler şunlardır: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türk Devleti TBMM tarafından idare olunur.15. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’ye karşı başlatılan Kanun yapma ve kanunları yürütme gücü ayaklanmaların nedenlerinden biri değildir? Mecliste toplanmıştır. A) Seçim çalışmalarının başlaması Bu maddelere göre aşağıdakilerden hangisi yö- nünde yargıya varılamaz? B) Azınlıkların devlet kurmak istemesi A) Padişah hukuki ve siyasi yetkilerinden yoksun bı- C) İstanbul Hükûmetince halkın dinî duygularının rakılmıştır. kötüye kullanılması B) Yeni Türk Devleti’nin siyasi yapısı tamamlanmış- D) Osmanlı Devleti’nin zayıflığından yararlanarak tır. bazı ailelerin otoriteyi ellerine geçirmesi C) Yeni Türk Devleti’nin siyasal yapısının ilkeleri be- E) Bazı Kuvayımilliye birliklerinin yeni orduya katıl- lirlenmiştir. maya ve devlet düzenine girmeye karşı olması D) Osmanlı Devleti fiilen yok sayılmıştır. E) Halk egemenliği önemsenmiştir. Diğer sayfaya geçiniz. 18
 5. 5. A KPSS-GYGK-CS / 200818. İsmet İnönü, Lozan Antlaşması’nı imzaladıktan 20. Atatürkçü milliyetçilik anlayışı laiktir. sonra İstanbul Üniversitesinde başarının sırrını: “Yaşamaya yetecek güçte olduğumuzu belirtmeye Bu yargıyı aşağıdakilerden hangisi destekler? gitmiştik … kuvvetli durumdaydık. Reddediyoruz dediğimiz zaman ulusun da reddedeceğini biliyor- A) Milleti oluşturan unsurlar arasında ırk ve köken duk.” şeklinde açıklamıştır. birliğinin temel alınması İsmet İnönü’nün bu açıklamasıyla, B) Vatandaşların istedikleri dini ve mezhebi seçmesi I. laiklik, C) Toplumun ırk, din ve mezhep çizgileriyle II. bağımsızlık, bölünmesi III. ulus egemenliği D) Devletin resmî bir dininin olması ilkelerinden hangilerini vurguladığı savunulabilir? E) Ümmetçi düşünce yapısı A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III 21. TBMM’de öğretimin birleştirilmesine ilişkin öneri aşağıdakilerden hangisiyle birlikte görüşülerek yasalaştırılmıştır? A) Halifeliğin kaldırılması B) Cumhuriyetin ilanı C) Saltanatın kaldırılması D) 1921 Anayasası’nın yapılması E) Tekke ve türbelerin kapatılması19. Soyadı Kanunu’yla tüm vatandaşlara, aile ismi olarak öz adları yanında soyadı kullanma zorunluluğu getiril- miştir. Bu zorunluluğun, I. sınıf farklılıklarının isim olarak kullanılması, II. isim benzerliklerinin bazı karışıklıklara neden 22. Halkçılık ilkesinin demokratik olma özelliğini, olması, I. ayrıcalıklara karşı olması, III. toplumda azınlık olan Türkiye Cumhuriyeti va- tandaşlarının bulunması II. egemenliğin halkın bir kesimine ait olması, durumlarının hangilerinden kaynaklandığı savu- III. herkesin kanun önünde eşit kabul edilmesi nulabilir? durumlarından hangileri destekler? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III D) I ve III E) II ve III Diğer sayfaya geçiniz. 19
 6. 6. A KPSS-GYGK-CS / 200823. Cumhuriyet Döneminde kalkınmada sanayileşmeye 25. önem vermek amacıyla Teşviki Sanayi Kanunu çıka- Halifeliğin kaldırılmasıyla şeriata aykırı olduğu rılmıştır. Bu Kanun’la sanayi kuruluşlarına üretecek- yolunda fetva vermeye kalkışan fetva maka- leri malların değerine göre %10 prim verilmiş ve ithal mının ortadan kaldırılması ürünlerinden %10 daha pahalı da olsa devlet kurum- larına bunları kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Siyasal amaçlarla sömürülebilecek olan Te- rakkiperver Cumhuriyet Partisinin kapatılması Bu durumun, Yukarıdaki gelişmelerin aşağıdakilerden hangisi- I. üretimin artırılmak istendiği, ne ortam hazırladığı savunulabilir? II. ithalatın kısıtlanmak istendiği, A) Cumhuriyetin ilan edilmesi ve cumhurbaşkanı- nın seçilmesi III. sermaye birikimine devlet desteği sağlandığı B) Anayasadan laikliğe aykırı hükümlerin çıkarıl- durumlarından hangilerinin göstergesi olduğu ması savunulabilir? C) Ulus egemenliğine dayalı yeni bir anayasa ya- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III pılması D) I ve II E) I, II ve III D) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması E) Saltanatın kaldırılması24. 1923-1928 yılları arasında önemli atılımlar yapıldığı 26. Cumhuriyet’in ilk on beş yılında kurulan bankalar hâlde, harf inkılabı ancak 1928 yılında gerçekleştirile- arasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının bilmiştir. önemli yeri olmasında, Bu gecikmede, I. çiftçiye kredi verilmesi, I. harf inkılabına çok önem verilmesi ve başarısı- II. ulusal bankalara destek verilmesi, nın rastlantıya bırakılmak istenmemesi, III. Osmanlı Bankasına verilmiş olan kâğıt para çı- II. daha önce bu konuda yapılmış olan çalışmala- karma ayrıcalığının giderilmesi rın sonuçsuz kalması, görevlerinden hangilerini üstlenmiş bir kuruluş III. Arap alfabesinin harf sayısının sayıca fazla ol- olmasının etkisi vardır? ması A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunu- labilir? D) II ve III E) I, II ve III A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III Diğer sayfaya geçiniz. 20
 7. 7. A KPSS-GYGK-CS / 200827. 1923 yılında, 1921 Anayasası’nda yapılan değişik- 29. likle Türkiye Devleti’nin, I. Boğazların Türk egemenliğine geçmesi I. siyasi rejimi, II. İtalya’nın Rodos ve On İki Ada’yı Yunanistan’a bırakması II. hükûmetin oluşturulma biçimi, III. Ege adalarının silahsızlandırılması III. seçim sistemi Yukarıdakilerden hangileri Atatürk Dönemi geliş- konularından hangileri belirlenmiştir? meleri arasındadır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III D) I ve III E) I, II ve III 30. Aşağıdakilerden hangisi Sadabad Paktının kurul- masına neden olan gelişmelerden biridir? A) İtalya’nın Asya ve Afrika’ya doğru yayılma siya-28. Atatürk Döneminde çok partili hayata geçiş ama- seti izlemesi cıyla kurulan partilerden Serbest Cumhuriyet Par- tisinin programında, B) Boğazlardan geçmek isteyen yabancı savaş gemilerinin Türkiye’den izin almak durumunda I. cumhuriyetçilik, olması II. devletçilik, C) 1929 yılında Amerika’nın ekonomik kriz yaşa- ması III. laiklik D) Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurulması ilkelerinden hangileri yer almıştır? E) İngiltere’nin Kıbrıs’ı işgal etmesi A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III Diğer sayfaya geçiniz. 21
 8. 8. A KPSS-GYGK-CS / 200831. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Kuzey Yarım 34. Aşağıdaki grafik, Türkiye’deki bir coğrafi bölgenin iki Küre’de yer aldığının bir göstergesi olamaz? sayım dönemi arasındaki nüfus artış ve doğum oran- larını göstermektedir. A) Akdeniz Bölgesi’ndeki akarsuların kuzeyden gü- neye doğru akması ‰ 25 B) Karadeniz Bölgesi’nde, aralık ayında, gündüz sü- 20 resinin İç Anadolu Bölgesi’nden daha kısa olma- sı 15 C) Marmara Bölgesi’nin yıl boyunca güneş ışınlarını Ege Bölgesi’nden daha eğik alması 10 D) Toros Dağları’nın güneye bakan yamaçlarının 5 kuzey yamaçlarından daha sıcak olması 0 E) Coğrafi bölgelerin tümünde kuzey sektörlü rüz- Nüfus artış oranı Doğum oranı gârların sıcaklığı düşürmesi Buna göre, bu bölgeyle ilgili olarak aşağıdaki yo- rumlardan hangisine kesin olarak gidilebilir? A) Bölge dışından göç almıştır. B) Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalaması üzerine çık- mıştır.32. C) Okur yazar nüfus oranı yükselmiştir. I. Yamaç eğiminin fazlalığı D) Kadın nüfus oranı erkekten fazladır. II. Orman üst sınırı E) Genç nüfus oranı yükselmiştir. III. Yıllık yağış tutarı IV. Körfez ve yarımada sayısı Dağların kıyıya göre uzanışlarının farklı olması, Ege Bölümü kıyılarıyla Doğu Karadeniz Bölümü kıyılarının yukarıdakilerden hangileri bakımından farklı olmasında etkilidir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 35. Aşağıdakilerin hangisinde verilen bölge özellikleri o bölgenin nüfusunu artırıcı rol oynar? A) Doğu Anadolu Bölgesi’nde volkanik dağların ge- niş alan kaplaması B) Karadeniz Bölgesi’nde engebenin fazla olması C) Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaz kuraklığı- nın şiddetli olması33. Türkiye’nin kıyı ovalarında aşağıdaki toprak türle- rinden hangisi yaygın olarak görülür? D) Akdeniz Bölgesi’nde karstik alanların yaygın ol- ması A) Tüflü topraklar B) Kırmızı topraklar E) Ege Bölgesi’nde akarsuların vadi tabanlarının C) Alüvyal topraklar D) Kahverengi topraklar geniş olması E) Lösler Diğer sayfaya geçiniz. 22
 9. 9. A KPSS-GYGK-CS / 200836. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de köy altı yer- 38. Aşağıdaki haritada iki farklı tarım ürününün Türkiye’ leşmelerinin özelliklerinden biri değildir? de yetiştirildiği belli başlı yöreler ve işaretle- riyle gösterilmiştir. A) Ekonomik etkinliklerinin tarım ve hayvancılığa dayalı olması B) Dağınık tip yerleşmenin yaygın olması C) Su kaynaklarına yakın olması D) Genellikle küçük ve az nüfuslu olması E) Kent merkezlerine yakın olması Bu işaretler hangi tarım ürünlerine ait olabilir? A) Turunçgil Tütün B) Zeytin Fındık C) Tütün Zeytin D) Pamuk Mısır E) Soya fasulyesi Turunçgil37. 39. Karadeniz Bölgesi’nde fındık ve çay tarımı genelde Toprağı işlemeye ve ekime elverişli süre 500–600 metrelerden daha yüksekte yapılmamakta- uzundur. dır. Aynı yıl içinde iki kez ürün alma olanağı var- Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangi- dır. sidir? Elde edilen ürünlerin çeşidi fazla, ekonomik A) Farklı tarım ürünlerinin yetiştirilmesi değeri yüksektir. B) Ormanların sıklaşması Tarımla ilgili bu özellikler, aşağıdaki coğrafi bö- lümlerden hangisine aittir? C) Yerleşim yerlerinin seyrekleşmesi A) Yukarı Fırat B) Adana D) Sıcaklık ve yağış koşullarının değişmesi C) Konya D) Orta Kızılırmak E) Ulaşım koşullarının zorlaşması E) Ergene Diğer sayfaya geçiniz. 23
 10. 10. A KPSS-GYGK-CS / 200840. İklim özellikleri göz önüne alındığında, aşağıdaki 43. Aşağıdaki endüstri kuruluşlarından hangisi Tür- ovalardan hangisinde, tarımsal ürün çeşidinin di- kiye’nin kıyı bölgelerinin tümünde vardır? ğerlerinden daha az olması beklenir? A) Otomotiv B) Çimento A) Gediz B) Bursa C) Konya C) Petrokimya D) Demir-çelik D) Çarşamba E) Çukurova E) Seramik41. Buğday, Akdeniz kıyılarında Doğu Anadolu platoların- dan daha erken hasat edilir. Bu durum üzerinde etkili olan etmenler aşağıdaki- lerin hangisinde birlikte verilmiştir? A) Yağış tutarı – Enlem B) Enlem – Yükselti C) Yağış tutarı – Bakı 44. Aşağıdaki grafikte, Türkiye’de 1999 ve 2003 yılların- D) Bakı – Enlem da üretilen elektriğin enerji kaynaklarına göre dağılışı gösterilmiştir. E) Yükselti – Bakı 9 1999 2003 (10 KWh) 70 60 50 40 30 20 10 0 Doğal Su gücü Linyit Taş Akaryakıt42. Türkiye’de koyun, kısa boylu otluk alanların bulundu- gaz kömürü ğu düzlüklerde yaygın olarak yetiştirilir. Yalnızca grafikteki bilgilerden yararlanarak aşağı- I daki yorumlardan hangisine ulaşılamaz? IV A) 1999 yılında doğal gaz, su gücü ve linyitten elde edilen enerji miktarları birbirine yakındır. III B) En büyük artış miktarı doğal gazla üretilen enerji- II de olmuştur. V C) Su gücünden elde edilen enerji miktarındaki ar- tış, taş kömüründen elde edilenden fazladır. Buna göre, yukarıdaki haritada numaralarla gös- D) 2003 yılında, yalnızca linyitten elde edilen enerji terilen yerlerin hangisi koyun yetiştirilmesi için üretiminde azalma olmuştur. daha az elverişlidir? E) 2003 yılında, taş kömürü ve akaryakıt kullanıla- A) I B) II C) III D) IV E) V rak elde edilen enerji miktarı birbirine yakındır. Diğer sayfaya geçiniz. 24
 11. 11. A KPSS-GYGK-CS / 200845. Aşağıdakilerin hangisinde bir bölüm, yer aldığı 47. Sinop, doğal bir limana sahip olmasına karşın, bölgenin ekonomisine katkısı az olan bir etkinlikle Samsun liman kenti olarak daha gelişmiştir. birlikte verilmiştir? Bu durum, bu iki kentin aşağıdakilerin hangisi ba- A) Ege Bölümü – Ticaret kımından farklı olmasına bağlanabilir? B) Antalya Bölümü – Turizm A) Çevresinde yetişen tarım ürünlerinin çeşitliliği C) Çatalca-Kocaeli Bölümü – Endüstri B) Deniz turizmine uygun alanların çokluğu D) Konya Bölümü – Madencilik C) İç kesimlerle ulaşımın kolaylığı E) Hakkâri Bölümü – Hayvancılık D) Balıkçılık etkinliğinin yoğunluğu E) Tarım alanlarının genişliği 48. Türkiye’de iç turizme katılan kişi sayısı 1950 yılından günümüze yaklaşık 30 kat artmıştır.46. Türkiye’nin doğal koşulları düşünüldüğünde, ula- şım sektörüyle ilgili aşağıda verilen karşılaştırma- Aşağıdakilerden hangisinin bu artış üzerindeki et- lardan hangisi yanlıştır? kisi en azdır? A) Doğu Anadolu Bölgesi’nde kış aylarında kar yü- A) Ulaşım olanaklarının artması zünden kapanan kara yolu sayısı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden fazladır. B) Turistik değerlerin tanıtımının artması B) Karadeniz Bölgesi’nde havaalanı yapımı için uy- C) Eğitim düzeyinin yükselmesi gun alanlar, Ege Bölgesi’nden fazladır. D) Kişi başına düşen ulusal gelirin yükselmesi C) Akdeniz Bölgesi’nde kara yollarında tünel ve köprü yapma zorunluluğu, Güneydoğu Anadolu E) Sağlık hizmetlerinin gelişmesi Bölgesi’nden fazladır. D) Marmara Bölgesi’ndeki doğal limanların sayısı, Karadeniz Bölgesi’nden fazladır. E) Akdeniz Bölgesi’nde demir yollarının kilometre başına yapım maliyeti, İç Anadolu Bölgesi’nden fazladır. Diğer sayfaya geçiniz. 25
 12. 12. A KPSS-GYGK-CS / 200849. Bir ülkede, yetkili bir makam tarafından konulan 52. 1982 Anayasası’na göre, suç ve cezalarla ilgili ve hâlen yürürlükte bulunan hukuk kurallarının aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? tümüne ne ad verilir? A) Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri A) Pozitif hukuk B) Tabii hukuk ancak kanunla konulabilir. C) İdeal hukuk D) Mevzu hukuk B) Vatandaş hiçbir durumda suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez. E) Objektif hukuk C) Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar hiç kim- se suçlu sayılamaz. D) Ceza sorumluluğu şahsidir. E) Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez.50. Bir somut olaya uygulanacak yazılı ya da yazılı ol- mayan bir hukuk kuralının bulunmaması durumu- na ne ad verilir? A) Hukuk boşluğu B) Kural içi boşluk C) Örtülü boşluk D) Kanun boşluğu E) Açık boşluk 53. I. Tutuklular II. Askerî öğrenciler III. Yurt dışında çalışan Türk vatandaşları IV. Silah altında bulunan er ve erbaşlar51. Hakların kullanılması ve borçların yerine getiril- V. Taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza in- mesinde geçerli olan ana ilke aşağıdakilerden faz kurumlarında bulunan hükümlüler hangisidir? 1982 Anayasası’na göre, yukarıdakilerden hangi- A) Genellik leri seçimlerde oy kullanamaz? B) Eşitlik A) I, II ve V B) I, IV ve V C) II, III ve IV C) Özerklik D) II, IV ve V E) III, IV ve V D) Subjektif iyi niyet E) Dürüstlük (Objektif iyi niyet) Diğer sayfaya geçiniz. 26
 13. 13. A KPSS-GYGK-CS / 200854. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi 56. 1982 Anayasası’na göre, uygulanmakta olan ola- TBMM üyeliğinin sona erme nedenlerinden bi- ğanüstü hâlin, Bakanlar Kurulunun istemi üzerine ridir? her defasında 4 ayı geçmemek üzere uzatılmasına karar vermeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? A) Bakanlar Kurulunda bakan olarak görev almak A) Cumhurbaşkanı B) TBMM Başkanı sıfatıyla Cumhurbaşkanına vekil- lik etmek B) Millî Güvenlik Kurulu C) Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak C) Genelkurmay Başkanı 1 ay içinde toplam 5 birleşim günü katılmamak D) İçişleri Bakanı D) TBMM komisyonlarında görev almak E) TBMM E) Cumhurbaşkanınca Başbakan olarak atanmak55. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluyla ilgili aşa- ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 57. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin görevlerinden biridir? A) Anayasa’da açıkça düzenlenmiştir. A) Uyuşmazlık Mahkemesinin başkanını seçmek B) Kurulun başkanı, Adalet Bakanlığı müsteşarıdır. B) Yüksek Seçim Kuruluna üye seçmek C) Adli ve idari yargı hâkim ve savcılarını mesleğe kabul etme, Kurulun yetkilerindendir. C) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna üye seç- mek D) Kurul, seçimle gelen asıl üyeleri arasından bir başkan vekili seçer. D) Vatandaşların, Anayasa şikâyeti yoluyla yaptıkla- rı başvuruları inceleyip karara bağlamak E) Üyeler 4 yıl için seçilirler ve süresi biten üye ye- niden seçilebilir. E) Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen ka- nun tasarıları hakkında düşüncesini bildirmek Diğer sayfaya geçiniz. 27
 14. 14. A KPSS-GYGK-CS / 200858. Türkiye’de 2008 yılında Sosyal Sigortalar ve Ge- 60. 2008 Yaz Olimpiyatları aşağıdaki şehirlerden han- nel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan değişik- gisinde yapılacaktır? liklere göre, emeklilik yaşı kademeli olarak artarak 2048 yılından itibaren kaç olacaktır? A) Pekin B) Atina C) Atlanta A) 58 B) 60 C) 61 D) 65 E) 67 D) Barselona E) Sidney59. 2008 yılında bağımsızlığını ilan eden Balkan ülke- si aşağıdakilerden hangisi? A) Sırbistan B) Makedonya C) Kosova D) Hırvatistan E) Bosna-Hersek TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. Diğer sayfaya geçiniz. 28

×