Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2007kpsscs1genyet.kpssdershanesi.net

626 views

Published on

kpss2012.com

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2007kpsscs1genyet.kpssdershanesi.net

 1. 1. A GENEL YETENEK TESTİ KPSS-GYGK-CS/20071. Her yazıyı, her kitabı sözcük sözcük okumak ge- 3. I I. Pülümür’ün bir dağ köyünde gördüm onu Yaşını sordum, kimi seksen dedi kimi yüz rekli mi? Yazıdan yazıya, kitaptan kitaba değişir II. Önüme düştü konukseverce Soluk kadife mantosu sırtında bu. Onlar arasında öyleleri vardır ki okuyayım diye III. Beni tek odalı köy yapısı kulübesine götürdü En soylu yoksulluğun toprak döşeli sarayına kendimizi sıkmak gereksizdir. Ama öyle yazılar, ki- II IV. Zamanı onda yitirdim ben Yitik zamanlara onda eriştim taplar da vardır ki sözcükleri tada tada okuruz. Bu tür III Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangilerinde birbirine karşıt çağrışımlar içeren sözler kullanıl- yazılarda bizi kendine çeken nedir? Yazarın kişiliği, mıştır? IV A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve III. ustalığı ve bizi ne ölçüde gerçeklerle yüzleştirdiğidir. V D) II. ve IV. E) III. ve IV. Bu parçadaki numaralanmış sözlerle ilgili aşağı- daki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) I. söz: Özenle, anlamlarını düşünerek B) II. söz: Bir işi yapabilmek için onun zorluğuna katlanmak C) III. söz: Yerinde kullanılmanın verdiği güzelliğin ayrımına vararak D) IV. söz: Cesaretlendiren, güçlendiren E) V. söz: Doğruları yansıtıp yansıtmadığı 4. (I) Ev havalansın diye açtığım pencereyi kapatırken2. Elbette her yazar okunmak ister. Ama eğer okur için derin bir soluk aldım. (II) Körfezden bembeyaz bir ge- yazmak gibi bir kaygısı varsa, okurunu çoğaltmak, mi geçiyor. (III) Canım dışarı çıkmak istedi. (IV) Uzun onun hoşuna gitmek ya da ünlenmek için yazıyorsa, bir yürüyüş yapsam… (V) Bu yürüyüş sırasında İzmir’ gerçek edebiyat okuru onu dışlayacaktır. İster bin, in sabırsız baharını selamlasam, imbatı koklasam… isterse yüz bin okuru olsun, edebiyat, vize vermek (VI) Ardından kıyıya oturup denizi seyrederken çayı- için okurun niceliğine bakmaz, yetkinliğine bakar. mı yudumlasam, gazetemi okusam… (VII) Sonra, okuduğum heyecanlı romanın son bölümünü bitir- Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen sem… aşağıdakilerden hangisidir? Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin- A) Edebiyatta başarı, okurların sayısıyla değil, dü- de insana ait bir özellik doğaya aktarılmıştır? zeyiyle ölçülür. A) II. B) IV. C) V. D) VI. E) VII. B) Çok sayıda okura ulaşabilmek için toplumsal de- ğerlere ters düşmemek gerekir. C) Okurları düşünerek yazanlar, kendi gerçek duy- gularını yansıtamazlar. D) Tanınma amacıyla yazanlar, çıkarlarını düşünen- lerdir. E) Kimi okur, kendi görüşlerine uymayan yapıtları başarısız sayar. Diğer sayfaya geçiniz. 1
 2. 2. A KPSS-GYGK-CS/20075. (I) Kitapların, özellikle de romanların, bir okurun ya- 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel görüşe şamındaki yeri nedir? (II) Çocuklukta, ilk gençlikte ya yer verilmemiştir? da daha geç dönemlerde okunan kimi romanların ta- dı, nasıl olur da üzerinden yıllar geçmesine karşın A) Bu romanında, ölümle sonuçlanan bir olayda unutulmaz? (III) Yazarımız, benzer soruları kendine adı geçen kişilerin mesleklerine ilişkin bilgiler sormuş olmalı ki çocukluğundan bugüne değin yaşa- vermişti. mında iz bırakan kitaplardan söz eden bir yapıt orta- ya koymuş. (IV) Yapıtın önsözünde belirttiği gibi o ki- B) Yapıtında, birkaç çarpıcı olayı ustaca anlatarak tapları okumaktan aldığı hazzı, yaptığı anımsatmalar- okurların bu konuda yorum yapmasına ortam la okurlarına da tattırmak istemiş. (V) Bunda başarılı hazırlamış. olduğu konusunda eleştirmenler ortak bir kanıya var- mışlar. C) Bu yapıtında, sarsıcı toplum gerçeklerine dikkat çekip bunlara kalıcı çözümler önermiştir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin- de tahmin anlamı vardır? D) Bu romanında merak ve heyecan ögelerini yoğun bir biçimde kullanarak okuyucuyu etkilemeye ça- A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. lışıyor. E) Bu yapıtıyla, beğenilen bir yazar olduğunu, bir kez daha ortaya koyuyor. 8. (I) Ankara’nın en güzel mevsimi sonbahardır. (II) Bu6. (I) Okul dergilerinde çok fazla şiir yayımlanması doğ- yüzden Ankara’da sonbahara, “sombahar” derim ben. ru bir tutum değil. (II) Çünkü yapılması gereken, bü- (III) Yapraklar sarıya dururken gökyüzünde gürültülü tün öğrencilerin değil, şiir yazabilecek öğrencilerin bir telaş başlar. (IV) Tıpkı ilkbahar gibi sonbahar da öne çıkarılmasıdır. (III) Bir öğrencide yazma tutkusu birden gelir Ankara’ya ama hemen gitmez. (V) Anka- varsa o, şiirlerini kabul ettirene kadar çabalayacak, ralılar yağmur yüklü bulutların altında ilk karı görene hep daha iyisini arayacaktır. (IV) Böyle bir tutkusu değin, tadına vara vara yaz uğurlaması, kış karşıla- yoksa şiire ilgi duymayacaktır. (V) Bunun sonucun- ması yapar. (VI) Çoğu kişi, mevsim değişikliğini se- da da ucuz aşk şiirleri yazmaktan öteye geçemeye- lamlamak için ilk karın yağışını bekler ama ben yağ- cektir. muru beklerim. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangile- Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşa- rinde koşul anlamı vardır? ğıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) I. ve II. B) I. ve IV. C) II. ve III. A) I. cümlede, kentin bir özelliği üzerinde durulmuş- tur. D) III. ve IV. E) IV. ve V. B) II. cümlede, mevsimin hangi yönden beğenildiği belirtilmiştir. C) III. cümlede, doğadaki bir değişimden söz edil- miştir. D) IV. cümlede, bir benzetme yapılmıştır. E) VI. cümlede, insanlar arasındaki bir ayrımdan söz edilmiştir. Diğer sayfaya geçiniz. 2
 3. 3. A KPSS-GYGK-CS/2007 9. (I) Temmuz olanca sıcaklığıyla hüküm sürerken ben 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “güzel” sözcüğü günlük ağaçlarının gölgesinde oturuyorum. (II) İnsa- yüklemin anlamını etkileyen bir görevde kullanıl- nın içini maviye boyayan Gökova’yı, eski adıyla Ker- mıştır? me Körfezi’ni keşfe çıktık. (III) Mavi yolculuğun baba- sı, Halikarnas Balıkçısı’na göre altmış altı bük var bu A) Yine böyle, güzel bir yaz gecesinde gitmişlerdi mavi ovada. (IV) Yavru koyları hesaba katmazsak ta- oraya. bii. (V) Mis gibi çam kokusundan, bulduğum her fır- satta, içimi serinleten sulara atlamaktan başım dönü- B) Güzel sesli üç genç Rumeli türküleri söyledi. yor. C) Hepsi de, yorulmak bilmeyen bu güzel insana im- Bu parçada konuşan kişinin gördüğü yerleri an- renerek bakıyordu. lattığı numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? D) Böyle güzel bir fırsat bir daha elimize geçmeyebi- lirdi. A) I. cümlede, içinde bulunduğu durumu anlatıyor. E) Oyunda rol alan öğrencilerin hepsi de güzel oy- B) II. cümlede, bulunduğu yerin kişiler üzerinde nadı. uyandırdığı duyguya değiniyor. C) III. cümlede, tanık göstererek sayısal değerlere dayalı bir açıklama yapıyor. D) IV. cümlede, önceki cümleye ilişkin ek bilgi veri- yor. E) V. cümlede, bulunduğu ortamın benzerlerinden ayrılan yönlerini açıklıyor.10. (I) Son zamanlarda yayımlanan birtakım değerlen- 12. Şereflikoçhisar’dan ötelere, Hirfanlı Barajı’na da git- dirmelerde, Türk edebiyatında kadın yazarların azlı- ğından söz ediliyor ve onlar, aşk gibi “hafif” konuları tik. Tatlı kıvrımlı yollardan, alın teri kokan tarlalar ele aldıkları için eleştiriliyor. (II) Sanki Türk kadını I II toplum yaşamına yüzyıllar önce katılmış! (III) Onca zaman bomboş oturmuş! (IV) Sanki okuma-yazma arasından, köpek havlamaları, kaz sürüleri eşliğinde öğrenmesine bile izin verileli yalnızca seksen yıl ol- mamış gibi… (V) Sanki dünya edebiyat tarihinde en vazgeçilmez konuların başında aşk gelmiyormuş gi- köy sokaklarından geçtik. Birkaç çıplak tepe-vadi bi… (VI) Atlı arabalarla gezen kadınların yazdığı ro- III manlar uzay çağında yaşayanları etkiliyor, duygulan- dırıyorsa onlar, insanlığın en temel, en değişmez, en aştık. Sonra Hirfanlı Barajı’na ulaştık. İleride, bizden can alıcı temasını yani aşkı işlemeyi başarmışlardır. IV Bu parçanın I. cümlesinde belirtilenlerle ilgili ola- uzaklaştıkça küçülen kayıklar vardı. rak daha sonraki cümlelerde söylenenlerin tümü V aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir? Bu parçadaki altı çizili sözlerin hangisinden önce A) Karşı çıkan betimleyici ögeler kullanılmamıştır? B) Bir sonuca varmayan A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. C) Destekleyen D) Olumlu ve olumsuz yönlerini belirten E) Nesnel bakış açısıyla yaklaşan Diğer sayfaya geçiniz. 3
 4. 4. A KPSS-GYGK-CS/200713. İlerlemiş yaşına karşın sağlıklı , dinç görünen nine 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bo- I zukluğu vardır? A) En zorlandığı dönemlerde bile benden hiçbir bek- şöyle diyor : “Sağlığımı ; işte bu soluduğum hava- lentide olmadı. II III B) Bu iş, onun yeniden hayata bağlanmasını sağ- ya borçluyum . ” Ardından şunu da ekliyor: “Yayla- ladı. IV C) Ailesinden uzakta olduğu yıllarda, sorunlarla baş nın suyuyla yoğurduna da ... ” etmeyi öğrendi. V D) Bu olaylardan sonra, yakınlarının değerini daha iyi anladı. Yukarıdaki parçada, numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? E) Bu yaşa geldi, yaşamını bir türlü düzene soka- madı. A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bo- zukluğu vardır?14. Balıkesir’den çıkıp Edremit’e yöneldiniz mi sizinle A) Bu bölgede yetişen zeytinleri, kendi fabrikaları- kaynaşır, bütünleşir doğa (I) Yamaçlarda koyu yeşil mızda işleyerek kaliteli yağlar elde ediyoruz. çamlar, aşağılarda açık yeşil çınarlar, kavaklar (II) Kekik kokulu, çam kokulu bir esinti yalar geçer bede- B) Kış biteli neredeyse iki ay olacak ama havalar ninizi (III) Bir hışırtı, Şap Dağı’nın, Madra Dağı’nın hâlâ ısınmadı. derinliklerine çeker sizi (IV) Bir yunmuş arınmışlık duygusu uyanır içinizde (V) C) Bu tesisler, gençlerin hem spor yapmasına hem aynı zamanda sosyalleşmesine olanak sağlıyor. Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde ötekilerden farklı bir noktalama işareti kullanılma- D) Kış turizminin gelişmesi için kış sporlarına ağırlık lıdır? vermek ve bu sporlara uygun tesisler kurmak ge- rekir. A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. E) Spor yapmak ya da hoşlanılan bir sanat dalıyla uğraşmak bireyi yaşama bağlıyor. 18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bo-15. Derneğimizin Çankaya’da 22 Ocak Pazartesi Günü zukluğu vardır? I II III A) Her gün biraz yem atarak kuşları buraya alıştırdı. saat 14.30’da yapılacak olan toplantısında siz değerli IV B) Bin yüz tonluk ağırlıktaki gemi Kilyos sahilinde karaya oturdu. üyelerimizi de aramızda görmek istiyoruz. V C) Masaya serdiği güzel örtü evin havasını değiştir- di. Bu cümledeki numaralanmış sözlerden hangisi- nin yazımı yanlıştır? D) Yedi saatlik yolculuğu hep uyuyarak geçirdi. A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. E) Elinde bir kilo kuru pastayla çıkageldi. Diğer sayfaya geçiniz. 4
 5. 5. A KPSS-GYGK-CS/200719. (I) Karikatür hem düşündüren hem güldüren bir sanat 21. Kendine güveni olmayan çocuklar, dünyayı korku- dalıdır. (II) Çizgilerin dünyasında söz kaybolur, yerini lacak bir yer olarak görürler, kaygılıdırlar. Bunlar, düşünceye bırakır. (III) Anlatılmak istenen düşünce yapacakları işte başarıya ulaşacaklarına inanmazlar. birkaç çizgi ile bir öykü duyarlığıyla yansıtılır kâğıda. Her türlü girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanacağı- (IV) Burada düşüncenin yoğunlaştırılmasını bütün bo- nı düşünürler. Böyle çocuklar için başarısızlıktan ve yutlarıyla görebilirsiniz. (V) Ülkemizde çok değerli çiz- utançtan uzak durmanın en iyi yolu, hiçbir girişimde gi ustaları var. (VI) Bunların adları saymakla bitmez. bulunmamak, hiçbir etkinliğe katılmamaktır. Bu ço- cuklar: “Çok çalıştım ama başarısız oldum.” demek- Bu parça, düşüncenin akışına göre iki paragrafa tense, “---- .” demeyi tercih ederler. bölünmek istense, ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? Yukarıda boş bırakılan yere düşüncenin akışına uygun olarak aşağıdakilerden hangisi getirilme- A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI. lidir? A) Geçen sefer başarılı olmuştum B) Bunu denemeye bile kalkışmadım C) Artık daha çok çalışacağım D) Arkadaşlarım da üstesinden gelemedi E) Yaptığım yanlışları gözden geçirmeliyim20. (I) Biz üniversitede şehircilik okurken, İstanbul’da ya- 22. Öncelikle konuyu seçiyorum. Sonra onu nükteli bir şamayı düşlerdik. (II) Çünkü başınızı nereye çevirir- dille, öğüt vermeden işlemeye çalışıyorum. Bunu seniz çevirin, proje yapacak bir alan, bir konu vardır yaparken çeşitli sorular soruyor ve bunların yanıtını İstanbul’da. (III) Tarihî kent dokusu, değişken ve dina- okurun vermesini istiyorum. mik nüfusu, dönüşüme her an hazır yerleşim düzeniy- le şehircilik eğitimi için başlı başına bir uygulama ala- Yazarın bu tutumu, okurla ilgili olarak aşağıdaki- nı. (IV) Galiba edebiyatçılar için de öyle. (V) İstan- lerden hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir? bul’a kim bilir neler yazarım hayaliyle gidip bir günlük bile tutamadan dönen ben, şehrin hayaliyle avunuyo- A) Eğlendirerek öğretme rum şimdi. (VI) Bir yanda romantizmle çıplak gerçek- liğin zıtlığını sergileyen, öte yanda eski ile yeninin sa- B) Farklı bakış açılarıyla yüz yüze getirme vaşını veren İstanbul, zengin bir esin kaynağı onlar için de. C) Düşünmeye, yorum yapmaya yönlendirme Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi D) Sanatta, kesin yargıların olamayacağını sez- düşüncenin akışını bozmaktadır? dirme A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI. E) Anlatılanların doğruluğunu gösterme Diğer sayfaya geçiniz. 5
 6. 6. A KPSS-GYGK-CS/200723. Çocukluğumun kış sabahlarında karla kaplı pencere- 25. Benim önceki şiirlerimde gerçekleştirdiklerim, çok ko- lerin ak sessizliğine açardım gözlerimi. Dışarıya fır- lay göze çarpan şeyler değildi. Nereye kadar? Son ki- lardım. Karın temiz serinliği ciğerlerime dolardı. Ahır- tabıma kadar. Genellikle şairler, yaşlanmaya başla- larda atlar, doğum bekleyen inekler… Her tahta par- yınca geçmişte yazdıklarına daha sıkı bağlanıyorlar, çası bir kızak… Ayağın gömüleceği kadar yağmışsa daha tutucu oluyorlar. Şiirlerinde değişiklik yapmama- kar, annem ekmek tahtasını elime tutuştururdu. Tah- yı yeğliyorlar. İşte bu son kitabımda ben öyle yapma- taya yapışık hamur kırıntıları ancak kara sürtünerek dım, bugüne dek yaptıklarımdan farklı bir şey dene- temizlenirdi. Dönüşte kızağımı ayna gibi gören anne- dim. Bu kitap, şiiri büyük ölçüde dilin olanaklarıyla, min gözlerinde kar sevinçleri ışıldardı. yalnızca dilin içinde kalarak denemek gibi bir yakla- şımla yazıldı. Bence bu önemli bir şeydi, ama ayırdı- Bu parçada, yazarın çocukluk yıllarıyla ilgili ola- na varılamadı. rak ne anlatılmaktadır? Bu sözleri söyleyen şair aşağıdakilerin hangisin- A) Çocukluğunda yalnızlık çektiği den yakınmaktadır? B) Hayvanları sevmeye o yıllarda başladığı A) Son şiirlerini yazarken izlediği yolun fark edilme- yişinden C) Her mevsimin kendine özgü güzelliklerinden ya- rarlandığı B) İlk dönem şiirlerindeki başarısının kabul edilme- mesinden D) Kendi yaptığı oyuncaklarla oynadığı C) Son yapıtında kolay anlaşılır şiirler yazmasının E) Kış günlerini nasıl geçirdiği eleştirilmesinden D) Şiire getirdiği yeniliklerin önemsenmemesinden E) Şiirinde sık sık yaptığı değişiklikler nedeniyle okuyucularını yitirmesinden24. Bir kişi ya da yapıt üzerindeki tartışmada, çoğu kez 26. Bir şeyi beklemenin güzelliğini öğrendim. Yaşanan kendi düşüncelerimizi açıklarken karşımızdaki kişinin en güzel şey bile, bekleme sürecinin değerine ulaşa- düşüncelerini küçümser, onu küçük düşürmeye çalı- maz bence. Çünkü heyecan dolu bir eylem olan bek- şırız. Oysa bu, tartışma anlayışına sığmayan bir tu- lemenin büyülü bir güzelliği vardır. Sonuca ulaşılınca tumdur. Şu da bir gerçek: Günümüzde yalnızca kimi- bu büyü uçup gider. Yaşanan her şeyde belli belirsiz lerinin “gülünç” olarak nitelendirdiği düşünceler değil, bir düş kırıklığı olması bundandır belki. her karşıt düşünce alaya alınıyor. Bence kendisi gibi Bu parçada beklemeyle ilgili olarak anlatılmak is- düşünmeyenlerin düşüncelerine saygı göstermemek, tenen aşağıdakilerden hangisidir? doğrudan doğruya düşünceye, sanata değer verme- mektir. A) Umulanın her zaman gerçekleşmediği Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden B) Sabırlı olmayı gerektirdiği hangisidir? C) Yaşamımızı yönlendirmede payının olduğu A) Eleştiride nesnel davranmamanın ilişkileri bozdu- ğu D) İnsanı, geride kalan yıllar üzerinde düşündür- düğü B) Herkesin öz eleştiri yapmasının zorunlu olduğu E) Mutluluk verici şeyleri beklemenin onları yaşa- C) Tartışmalarda yeni düşünceler ileri sürmek ge- maktan daha güzel olduğu rektiği D) Düşünceleri saygı sınırları içinde tartışmak ge- rektiği E) Genel kanıya aykırı düşünceleri savunmanın yanlışlığı Diğer sayfaya geçiniz. 6
 7. 7. A KPSS-GYGK-CS/200727. Kitap fuarlarında ya da kitabevlerinde çok karşılaşmı- 29. Gazetecilikte kimi kurallar vardır: dürüst olmak, dost- şımdır: Efendiden bir adam, yaklaşıp imza ister. Ya larınla ya da başkalarıyla olan ilişkilerini yazıya yan- karısı içindir, ya kızı, ya da annesi… “Kitap okumayı sıtmamak, soracağın soruların nerede başlayıp nere- çok sever, edebiyata bayılır.” der. Ben de hemen de biteceğini bilmek… Bunları öğrenmeden yazdığın sorarım: “Siz hoşlanmaz mısınız kitap okumaktan?” yazılar, bana göre, gazetecilikle bağdaşmaz. Ben Yanıt, hemen her zaman aynıdır: “Hoşlanmaz olur kimse için, yazmasın, demiyorum. Ama gazeteciliğe muyum, ama başımı kaşıyacak vaktim yok.” Böylesi hevesli misin, öyleyse işin mutfağına gir; biraz araştır, kişilerin yapacak o kadar çok önemli işi vardır ki, on- oku, bu mesleğin inceliklerini öğren. lar, zamanlarını kitap okuyarak harcayamazlar. Çün- kü onlara göre, edebiyat olmasa da olur. Ancak boş Bu parçada gazetecilik yapacaklara önerilenler zamanı olan insanların göze alabileceği bir eğlence, arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? takıp takıştırabileceği bir süstür edebiyat. Yaşam kav- gasında vazgeçilmez olan görev ve ödevlere öncelik A) Özel yaşamın gizliliğini korumak tanınması gerektiğinde, hiç duraksamasız gözden çı- karılabilir. B) Mesleğine özgü temel bilgileri edinmek Bu parçanın yazarı aşağıdakilerin hangisinden ya- C) Doğruluktan ayrılmamak kınmaktadır? D) Haberleri hazırlarken seçici davranmak A) Kitap imzalatmaya gelenlerin saygılı davranma- masından E) Neyi, hangi amaçla yazacağını önceden belir- lemek B) İnsanların türlü bahanelerle okumaya zaman ayırmamasından C) İnsanlara okuma sevgisi kazandırmanın güçlü- ğünden D) Sanat değeri taşıyan yapıtların yaygınlaşmasının engellendiğinden E) Kitap okumada erkeklerin kadınlar kadar seçici olmamasından 30. Okunacak o kadar çok şey, görülecek o kadar çok yer var ki çalışırken, onlara ayırmam gereken zamanı kul- lanarak kendime haksızlık ediyormuşum gibi geliyor. Çünkü genel yayın yönetmenliği, bir sürü ayrıntı de- mek. Çalışanların sorunlarıyla ilgilenmek demek. “Ba- na ne!” diyerek genel yayın yönetmenliği yapılamaz. Çalışanların ailelerinin dertleri bile senin dertlerin olu-28. Bu resim sergisini gezerken gördüğüm her tablodan yor. Sonra bir sürü iş var, onlara da eğilmek gerek. anlatılmaz bir tat aldım. Bir şiir okuyan, bir ezgi dinle- Haberi kaç sütunda verelim? Promosyon olarak ne yen insan neler duyar, neler düşünürse ben de onları verelim? Bunlar, benim bundan sonraki yaşamımda duydum, onları düşündüm. Tabloların bazılarında bi- oturup da uğraşmak istemediğim şeyler. Çünkü oku- çimle renkler arasında uyum, bazılarında da daha ni- mak istediğim kitaplar, görmek istediğim filmler, tiyat- ce yıllar sürecek olan bir çekişme var. Ben bu tür tab- rolar, gitmek istediğim yerler, sohbetine doyamadığım lolarda biçimin her zaman için önde olması gerektiği- dostlar ve yaşayacağım sevgim var. ni düşünüyorum. Rengin en baştan çıkarıcı, en güzel kullanılmış olduğu bir tabloda bile… Bu sözleri söyleyen kişiyle ilgili olarak aşağıdaki- lerden hangisi söylenemez? Bu parçaya göre, sergideki resimleri gören kişinin düşünceleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangi- A) Kendi işiyle ilgili birtakım kararlar alması gerek- si söylenemez? tiğini düşünmektedir. A) Renklerle, istenenin gereği gibi anlatılamadığına B) Ömrünün kalan bölümünde dilediği şeyleri yap- inanmaktadır. mak istemektedir. B) Resimlerin kişide estetik hazlar uyandırdığını C) Ağır yaşam koşulları nedeniyle çok yorulduğun- düşünmektedir. dan yakınmaktadır. C) Renklerden çok biçime önem verdiğini belirt- D) İş yaşamının özel yaşamı engellediğinden söz mektedir. etmektedir. D) Çeşitli sanat dallarının kişide benzer etkiler ya- E) Birlikte çalıştığı kişilerin sorunlarıyla ilgilenmek rattığına inanmaktadır. zorunda olduğunun farkındadır. E) Tabloların farklı nitelikler taşıdığını düşünmek- tedir. Diğer sayfaya geçiniz. 7
 8. 8. A KPSS-GYGK-CS/200731. 34. 15 9 3! + 4! + 5! − 0,3 0,225 5! işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 9 B) 10 C) 11 D) 45 E) 46 6 5 5 A) B) C) 5 4 3 4 3 D) E) 3 232. 5 − 3 10 − 6 işleminin sonucu kaçtır? 2 2 2 A) B) C) 4 3 2 D) 2 E) 3 35. Dört basamaklı A13B sayısı 6 ile kalansız bölüne- bildiğine göre, A + B toplamının en büyük değeri kaçtır? A) 17 B) 16 C) 15 D) 14 E) 1333. 4 4 2 •3 2 6 işleminin sonucu kaçtır? A) 24 B) 28 C) 32 D) 34 E) 36 Diğer sayfaya geçiniz. 8
 9. 9. A KPSS-GYGK-CS/200736. Bir sayının 8 ile çarpımı, 3 ile çarpımından 175 fazla- 39. m, n negatif tam sayılar ve m < n olduğuna göre, dır. m değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? m−n Buna göre, bu sayı kaçtır? 3 3 4 A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45 A) B) C) 2 4 3 5 7 D) E) 4 537. a ve b birer pozitif tam sayı olmak üzere, ( 8a+ 4 ) ( 8b+10 ) çarpımının 16 ile bölümünden elde edilen kalan kaçtır? A) 0 B) 4 C) 6 D) 8 E) 12 40. a<b<0 3a − b c= a olduğuna göre, c için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 1 < c < 2 B) 2 < c < 3 C) 3 < c < 4 D) 4 < c < 5 E) 5 < c < 638. ⎛ 1 ⎞⎛ 1 ⎞⎛ 1 ⎞ ⎜ 1 − 4 ⎟ ⎜ 1 − 9 ⎟ ⎜ 1 − 16 ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠ çarpımının sonucu kaçtır? 1 2 5 A) B) C) 2 5 6 4 5 D) E) 7 8 Diğer sayfaya geçiniz. 9
 10. 10. A KPSS-GYGK-CS/200741. Üç basamaklı bir ABC sayısı için A + B + C = 19 dur. 44. Tam sayılar kümesi üzerinde ⊕ ve işlemleri x+y Buna göre, ABC + BCA + CAB toplamının değeri x⊕y =2 kaçtır? x y = x•y A) 1999 B) 2009 C) 2109 D) 2119 E) 2209 biçiminde tanımlanıyor. ( 2 ⊕ 3 )1 a = 32 olduğuna göre, a kaçtır? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 442. 13 x+y = 14 14 x+z = 15 15 45. y+z = 16 olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi a doğrudur? Şekil 1 A) x < y < z B) x < z < y C) y < x < z D) y < z < x E) z < x < y b a Şekil 2 Şekil 1 de verilen eşit uzunluktaki iki kâğıt şerit, a cm uzunluğundaki kısımları üst üste gelecek biçimde, Şekil 2 deki gibi yapıştırılmıştır. Şekil 2 deki şeridin boyu b cm olduğuna göre,43. 1 den 9 a kadar olan rakamlar ikişer kez, sırasıyla ve yapıştırma işlemi yapılmadan önce şeritlerden her yan yana yazılarak 18 basamaklı birinin boyu kaç cm idi? A = 11223344 • • • 99 a+b b−a A) B) C) b − a sayısı oluşturuluyor. 2 2 Buna göre, A sayısı 11 e bölündüğünde elde edi- 2a + b a + 2b D) E) len bölüm kaç basamaklıdır? 2 2 A) 9 B) 10 C) 11 D) 17 E) 18 Diğer sayfaya geçiniz. 10
 11. 11. A KPSS-GYGK-CS/200746. 21 konutun bulunduğu bir sitede konutlar 3 veya 4 48. Etiket fiyatı üzerinden % 30 indirimle satılan bir mal, odalıdır. bu fiyata % 20 lik ikinci bir indirim daha uygulanarak 308 YTL ye satılıyor. Bu sitedeki oda sayısı toplam 75 olduğuna göre, 3 odalı konut sayısı kaçtır? Bu malın etiket fiyatı kaç YTL dir? A) 9 B) 10 C) 11 D) 13 E) 14 A) 500 B) 520 C) 540 D) 550 E) 58047. Bir sınıfın % 80 i erkektir. Erkeklerin % 25 i gözlüklü- dür. Buna göre, gözlüksüz erkekler sınıfın yüzde 49. Tamamı suyla dolu olan bir kabın ağırlığı a gramdır. kaçıdır? 3 Aynı kabın ü suyla doluyken ağırlığı b gramdır. 4 A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 E) 70 Buna göre, boş kabın ağırlığı kaç gramdır? A) 4b − 3a B) 4b − 2a C) 3b − a D) 2b − a E) 2b − 2a Diğer sayfaya geçiniz. 11
 12. 12. A KPSS-GYGK-CS/200750. Ahmet’in 4 YTL lik, 5 YTL lik ve 10 YTL lik pullardan 52. Mert, bölümleri sırayla oynanan ve kırk bölümden oluşan 17 tane pulu vardır. (Ahmet’in elinde pulların oluşan bir bilgisayar oyununun her bölümünü, bölü- her birinden en az bir tane bulunmaktadır.) n +1 mün sıra numarası n olmak üzere dakikada Pullarının toplam tutarı 76 YTL olan Ahmet’in 43 bitiriyor. 4 YTL lik kaç pulu vardır? A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15 Buna göre, Mert oyunu kaç dakikada bitirir? A) 22 B) 20 C) 18 D) 16 E) 15 53. Bir torbada 1 den 6 ya kadar numaralanmış 6 kart vardır. Çekilen kart torbaya tekrar konmamak koşu-51. a tane işçinin günde 4 saat çalışmasıyla 8 günde biti- luyla art arda iki kart çekiliyor. rilebilen iş, işçi sayısı artırılarak günde 2 saat çalış- mayla 5 günde bitirilebiliyor. Bu iki karttaki sayıların toplamının 8 veya 8 den büyük olma olasılığı kaçtır? Buna göre, a aşağıdakilerden hangisi olabilir? 1 2 1 A) 6 B) 7 C) 9 D) 10 E) 12 A) B) C) 3 3 5 2 1 D) E) 5 6 Diğer sayfaya geçiniz. 12
 13. 13. A KPSS-GYGK-CS/200754. 56. ] ] D C A m(ABD) = m(DBE) D ABCD bir dikdörtgen x ] ] 25 m(ACD) = m(DCE) E AB = 3 AF ] m(BDC) = 25° A F B B ] C E m(BAC) = x 2 EAF üçgeninin alanı 2 cm olduğuna göre, ABCD Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir? 2 dikdörtgeninin alanı kaç cm dir? A) 25 B) 30 C) 38 D) 42 E) 50 A) 36 B) 42 C) 48 D) 52 E) 60 255. Alanı 2 3 cm ; iç açılarının ölçüleri 30° , 60° ve 57. Bir küpün hacmi a birim küp, alanı a birim karedir. 90° olan üçgenin çevre uzunluğu kaç cm dir? Buna göre, a kaçtır? A) 2 3 B) 3 3 C) 3 +1 A) 72 B) 64 C) 144 D) 216 E) 256 D) 3 +2 ( E) 2 3 + 3 ) Diğer sayfaya geçiniz. 13
 14. 14. A KPSS-GYGK-CS/2007 58. – 60. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE 59. Etkinliklere 2003 yılında katılanlar bir daire grafi- GÖRE CEVAPLAYINIZ. ğiyle gösterildiğinde, seramik kursuna katılanlara ait daire diliminin merkez açısı kaç derece olur? Aşağıdaki grafikte 2002, 2003 ve 2004 yıllarında A) 30 B) 40 C) 45 D) 50 E) 60 çeşitli etkinliklere katılan kişi sayıları gösterilmiştir. Yıllar 2002 2003 2004 Ahşap boyama 72 60 30 Örgü 65 30 40 ETKİNLİK Ebru 95 60 35 Seramik 36 35 60 Cam süsleme 40 25 20 60. Aşağıdaki grafik her bir etkinliğe 2002, 2003 ve 2004 yıllarında katılan toplam kişi sayılarını göstermekte- dir. Toplam kişi sayısı58. Cam süsleme etkinliğine 2003 yılında katılan kişi X sayısı 2002 yılına göre yüzde kaç azalmıştır? A) 32,5 B) 35 C) 37,5 D) 40 E) 42,5 Etkinlik Buna göre, X ile gösterilen etkinlik hangisidir? A) Ahşap boyama B) Örgü C) Ebru D) Seramik E) Cam süsleme GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. Diğer sayfaya geçiniz. 14

×