SlideShare a Scribd company logo
1 of 26
Download to read offline
Hoàn thiện Bản sắc
Thương hiệu để tối ưu hoá
Hình ảnh Thương hiệu
   Improving your Brand Identity to
   Optimize your Brand Image
    Bài Thuyết trình cho các hội viên của Money Rain
    A presentation to Money Rain members


    13/12/2012
       Nhận diện Thương hiệu
               Brand Identity
        Hình ảnh Thương hiệu
                Brand Image
Nhận diệnThương hiệu/Hình ảnh Thương hiệu
          Brand Identity/Brand Image
Công ty –> Nhận diện –> Hình ảnh
       Company–> Identity–> Image
Công ty –> Chiến lược –> Nhận diện –> Hình ảnh
      Company–>Strategy –> Identity–> Image
Công ty –> Chiến lược –> Nhận diện–> Hình ảnh
      Company–>Strategy –> Identity–> Image
      Chiến lược Khác biệt hoá
           Differentiation Strategy
Các bước Xây dựng Chiến lược
Thương hiệu hiệu quả
       Steps to a Strategically Effective Brand Identity Strategy
Nghiên cứu
Research
Các bước Xây dựng Chiến lược
Thương hiệu hiệu quả
       Steps to a Strategically Effective Brand Identity Strategy
         Khác biệt hoá
          Differentiation


Nghiên cứu
Research
Mẫu người anh hùng       Mẫu nhà ảo thuật             Mẫu người tình
   The Hero           The Magician               The Lover
Mẫu người phá cách          Mẫu người vui nhộn          Mẫu người Sáng tạo
   The Rebel              The Jester             The Creator
Các bước Xây dựng Chiến lược
Thương hiệu hiệu quả
       Steps to a Strategically Effective Brand Identity Strategy
                     Tính cách
                      Persona


         Khác biệt hoá
          Differentiation


Nghiên cứu
Research
Các bước Xây dựng Chiến lược
Thương hiệu hiệu quả
       Steps to a Strategically Effective Brand Identity Strategy                                  Cơ cấu
                                  Structure


                     Tính cách
                      Persona


         Khác biệt hoá
          Differentiation


Nghiên cứu
Research
Cơ cấu quan hệ
 Thương hiệu                       Brand Relationship
                             Structure
Dải Quan hệ Thương hiệu
     Spectrum of Relationships
 Mang tên Thương hiệu Mẹ
     Parent-Branded
 Được Thương hiệu Mẹ Trợ lực
     Parent-Driven
 Đồng Trợ lực với Thương hiệu Mẹ
     Co-Driven
 Được Thương hiệu Mẹ Bảo trợ
     Endorsed
 Không được Thương hiệu Mẹ Bảo trợ
     Not Endorsed
 Công ty –> Chiến lược –> Nhận diện –> Hình
             ảnh
      Company–>Strategy –> Identity–> Image
           Nhận diện Thương hiệu
                   Brand Identity
Hệ thống Nhận diện Thương hiệu
hoàn chỉnh
      The Complete Brand Identity System

Các yếu tố cốt lõi của Nhận diện Thương hiệu
      Core brand identity elements

      Tên thương hiệu Brand Name
      Câu Định vị Thương hiệu Positioning Phrase
      Mẫu logo Logotype
      Màu sắc Thương hiệu Brand Color
      Kiểu chữ Thương hiệu Brand Typeface
      Mẫu định dạng chuẩn Brand Format
Hệ thống Nhận diện Thương hiệu
hoàn chỉnh
     The Complete Brand Identity System

Các yếu tố cốt lõi của Nhận diện Thương hiệu
     Core brand identity elements

     Tên thương hiệu Brand Name
     Câu Định vị Thương hiệu Positioning Phrase
     Mẫu logo Logotype
     Màu sắc Thương hiệu Brand Color
     Kiểu chữ Thương hiệu Brand Typeface
     Mẫu định dạng chuẩn Brand Format
     Không gian Thương hiệu     Brand Atmospherics
Hệ thống Nhận diện Thương hiệu
hoàn chỉnh
     The Complete Brand Identity System

Các yếu tố cốt lõi của Nhận diện Thương hiệu
     Core brand identity elements
Hệ thống Nhận diện Thương hiệu
hoàn chỉnh
           The Complete Brand Identity System

Hệ thống Nhận diện Thương hiệu cốt lõi – Mở rộng
           Core brand identity system – Extension
Bản sắc Thương hiệu
  Truyền thông Tĩnh
 Brand Identity – Media System
Hệ thống Nhận diện Thương hiệu
hoàn chỉnh
         The Complete Brand Identity System

Hệ thống Bản sắc thương hiệu cốt lõi – Mở rộng
         Core brand identity system – Extension
Truyền thông thương hiệu trên phương tiện truyền thông
đại chúng
         Ongoing brand communications in popular media
Bản sắc Thương hiệu       Truyền thông Thương hiệu
   Brand Identity           Brand Communications
Hệ thống Nhận diện Thương hiệu
hoàn chỉnh
         The Complete Brand Identity System

Hệ thống Bản sắc thương hiệu cốt lõi – Mở rộng
         Core brand identity system – Extension
Truyền thông thương hiệu qua kênh truyền thông xã hội
         Ongoing engagement in social media
Bản sắc Thương hiệu       Truyền thông Thương hiệu    Kết nối Thương hiệu
   Brand Identity           Brand Communications    Brand Engagement
Truyền thông Thương hiệu
Tích hợp
         Integrated Brand Communications
Hoàn thiện Bản sắc
Thương hiệu để tối ưu hoá
Hình ảnh Thương hiệu
     Improving your Brand Identity to
     Optimize your Brand Image
     Bài Thuyết trình cho Money Rain
     A presentation to Money Rain


     13/12/2012
Đánh giá Thương hiệu
Kem Tràng Tiền
      Brand Evaluation
Kem Tràng tiền
Chưa rõ các điểm khác biệt thương hiệu
      Trang Tien Ice Cream: Brand PODs are not clear
Kem Tràng tiền
Chưa rõ các điểm khác biệt thương hiệu
      Trang Tien Ice Cream: Brand PODs are not clear

Thông điệp hiện tại của kem Tràng Tiền?
      The current message of Trang Tien Ice Cream
      Trên Website: “Sản phẩm an toàn cho người
      tiêu dùng” hiệu hoàn chỉnh?
          On the website: “Safe products for consumers”
      Khẩu hiệu: “Kem tràng tiền-kem của chất lượng”
          Slogan: “Trang Tien Ice Cream – Ice cream of quality”

Đây đã thực sự là các điểm khác biệt nổi trội so với đối thủ?
      Are they the outstanding PODs against its competitors?
Kem Tràng tiền
Chưa rõ tuyên ngôn định vị thương hiệu
     Trang Tien Ice Cream: Brand Positioning Phrase are not clear

Đâu là điểm khác biệt nổi trội của kem Tràng Tiền so
với đối thủ?
     What are the Trang Tien’s PODs over its competitors?
     Khẩu hiệu: “Kem Tràng Tiền - kem của chất
     lượng” còn chung và chưa phản ánh được thế
     mạnh cạnh tranh của thương hiệu này
         Slogan: “Trang Tien Ice Cream – Ice cream of quality”
         is too general to demonstrate the brand’s competitive advantages
Đánh giá Nhận diện Thương hiệu
Kem Tràng Tiền
     Brand Identity Evaluation Kem Trang Tien
Đánh giá Thương hiệu
Alcado
     Brand Evaluation
Định vị Thương hiệu
Alcado
     Alcado’s brand positioning
Định vị Thương hiệu
Alcado
     Alcado’s brand positioning

Tầm nhìn thương hiệu: Thời trang công sở cao cấp hàng
đầu Việt Nam (dành cho nữ công sở)
     Tầm nhìn thương hiệu: Thời trang công sở cao cấp hàng đầu Việt Nam
     (dành cho nữ công sở)
Khác biệt thương hiệu: Phong cách Italia phù hợp vóc
dáng phụ nữ Việt Nam
     The brand POD: Italian style matches the body stature of Vietnamese women
Bản sắc nhận diện thương hiệu Alcado đã thể hiện được
khác biệt thương hiệu?
     Do Alcado’s Brand Identity elements reflect their brand differentiation?
Alcado: khác biệt hóa thương hiệu
đã được thể hiện thế nào?
     Alcado: How is the Brand Differentiation Strategy communicated?

Slogan “Thiên đường sắc đẹp” còn chung chung & chưa
phản ánh được khác biệt thương hiệu như chia sẻ của
Alcado (Thời trang phong cách Italia)
     Slogan “The paradise of beauty” is quite general and does not reflect its brand
     differentiation as Alcado sharing (Italian-styled fashion)
Đánh giá Nhận diện Thương hiệu
Alcado
   Brand Identity Evaluation Alcado
Đánh giá Thương hiệu
Bé Thông Minh
     Brand Evaluation
Bé Thông Minh
Chưa rõ Các điểm khác biệt thương hiệu
     Bé Thông Minh: PODs are not clear

Đâu là điểm khác biệt của “Bé thông minh”:
     What are the PODs of “Smart Kids”:

     “Chương trình có chất lượng cao”
         “Programs of high quality”

     “Tâm huyết và cam kết cao với giáo dục”
         Enthusiasm & Commitment to education”

Đây chưa phải là các điểm khác biệt có ý nghĩa đối với
khách hàng. “Bé thông minh” cần có thông điệp khác biệt
hóa cụ thể và đáng tin cậy hơn.
     These messages are not meaningful & believable enough customers
Đánh giá Nhận diện Thương hiệu
Bé Thông Minh
     Brand Identity Evaluation Be Thong Minh
Hoàn thiện Bản sắc
Thương hiệu để tối ưu hoá
Hình ảnh Thương hiệu
   Improving your Brand Identity to
   Optimize your Brand Image
   Bài Thuyết trình cho Money Rain
   A presentation to Money Rain


   13/12/2012
    Brand Identity • Brand Communications • Brand Engagement

          Hanoi • Ho Chi Minh City • New York

More Related Content

Similar to Richard Moore: The Cycle of Brands - SUKIENHAY.com

Quản trị thương hiệu
Quản trị thương hiệuQuản trị thương hiệu
Quản trị thương hiệudung191981
 
Mẫu thiết kế Profile Công ty Logistics Brain
Mẫu thiết kế Profile Công ty Logistics BrainMẫu thiết kế Profile Công ty Logistics Brain
Mẫu thiết kế Profile Công ty Logistics BrainSaoKim.com.vn
 
Slides QTTH 2023 (1).pdf
Slides QTTH 2023 (1).pdfSlides QTTH 2023 (1).pdf
Slides QTTH 2023 (1).pdfHNguyn951671
 
Bài giảng khóa huấn luyện SmeBrand - Chiến lược thương hiệu dành cho doanh ng...
Bài giảng khóa huấn luyện SmeBrand - Chiến lược thương hiệu dành cho doanh ng...Bài giảng khóa huấn luyện SmeBrand - Chiến lược thương hiệu dành cho doanh ng...
Bài giảng khóa huấn luyện SmeBrand - Chiến lược thương hiệu dành cho doanh ng...THANHS BRANDING & MANAGEMENT COMPANY
 
Tổng quan về quy đình xây dựng thương hiệu
Tổng quan về quy đình xây dựng thương hiệuTổng quan về quy đình xây dựng thương hiệu
Tổng quan về quy đình xây dựng thương hiệuBrand Xanh
 
Xây dựng và phát triển thương hiệu chương 1
Xây dựng và phát triển thương hiệu chương 1Xây dựng và phát triển thương hiệu chương 1
Xây dựng và phát triển thương hiệu chương 1VietAnhPhung1
 
Mẫu Thiết kế Brochure Thẩm mỹ viện Mắt Ngọc
Mẫu Thiết kế Brochure Thẩm mỹ viện Mắt NgọcMẫu Thiết kế Brochure Thẩm mỹ viện Mắt Ngọc
Mẫu Thiết kế Brochure Thẩm mỹ viện Mắt NgọcSaoKim.com.vn
 
Mẫu thiết kế profile Công ty Công nghệ điện VITECH
Mẫu thiết kế profile Công ty Công nghệ điện VITECHMẫu thiết kế profile Công ty Công nghệ điện VITECH
Mẫu thiết kế profile Công ty Công nghệ điện VITECHSaoKim.com.vn
 
Mẫu thiết kế Profile Công ty Thương mại Công Nghiệp Thủ Đô
Mẫu thiết kế Profile Công ty Thương mại Công Nghiệp Thủ ĐôMẫu thiết kế Profile Công ty Thương mại Công Nghiệp Thủ Đô
Mẫu thiết kế Profile Công ty Thương mại Công Nghiệp Thủ ĐôSaoKim.com.vn
 
Mẫu thiết kế Brochure Khu Resort Sunny Beach
Mẫu thiết kế Brochure Khu Resort Sunny BeachMẫu thiết kế Brochure Khu Resort Sunny Beach
Mẫu thiết kế Brochure Khu Resort Sunny BeachSaoKim.com.vn
 
Mẫu thiết kế Profile Công ty Đầu tư LOTAS song ngữ Anh Việt
Mẫu thiết kế Profile Công ty Đầu tư LOTAS song ngữ Anh ViệtMẫu thiết kế Profile Công ty Đầu tư LOTAS song ngữ Anh Việt
Mẫu thiết kế Profile Công ty Đầu tư LOTAS song ngữ Anh ViệtSaoKim.com.vn
 
Mẫu thiết kế Catalogue cửa cuốn Vitsdoor
 Mẫu thiết kế Catalogue cửa cuốn Vitsdoor Mẫu thiết kế Catalogue cửa cuốn Vitsdoor
Mẫu thiết kế Catalogue cửa cuốn VitsdoorSaoKim.com.vn
 
Mẫu thiết kế Profile Công ty TM DV Bạch Việt
Mẫu thiết kế Profile Công ty TM DV Bạch ViệtMẫu thiết kế Profile Công ty TM DV Bạch Việt
Mẫu thiết kế Profile Công ty TM DV Bạch ViệtSaoKim.com.vn
 
Mẫu thiết kế Profile Công ty V-Standa JSC
Mẫu thiết kế Profile Công ty V-Standa JSC Mẫu thiết kế Profile Công ty V-Standa JSC
Mẫu thiết kế Profile Công ty V-Standa JSC SaoKim.com.vn
 
Mẫu thiết kế Profile công ty thiết bị GPS Eposi
Mẫu thiết kế Profile công ty thiết bị GPS EposiMẫu thiết kế Profile công ty thiết bị GPS Eposi
Mẫu thiết kế Profile công ty thiết bị GPS EposiSaoKim.com.vn
 
Mẫu thiết kế Profile Công ty Xây dựng Hồng Hà
Mẫu thiết kế Profile Công ty Xây dựng Hồng HàMẫu thiết kế Profile Công ty Xây dựng Hồng Hà
Mẫu thiết kế Profile Công ty Xây dựng Hồng HàSaoKim.com.vn
 
Mẫu thiết kế Profile Công ty BĐS Viettel
Mẫu thiết kế Profile Công ty BĐS ViettelMẫu thiết kế Profile Công ty BĐS Viettel
Mẫu thiết kế Profile Công ty BĐS ViettelSaoKim.com.vn
 
Mẫu thiết kế Catalogue cửa cuốn Tina Windoor
Mẫu thiết kế Catalogue cửa cuốn Tina WindoorMẫu thiết kế Catalogue cửa cuốn Tina Windoor
Mẫu thiết kế Catalogue cửa cuốn Tina WindoorSaoKim.com.vn
 
Mẫu thiết kế brochure dự án bất động sản GreenTech City
Mẫu thiết kế brochure dự án bất động sản GreenTech CityMẫu thiết kế brochure dự án bất động sản GreenTech City
Mẫu thiết kế brochure dự án bất động sản GreenTech CitySaoKim.com.vn
 

Similar to Richard Moore: The Cycle of Brands - SUKIENHAY.com (20)

Quản trị thương hiệu
Quản trị thương hiệuQuản trị thương hiệu
Quản trị thương hiệu
 
Truong Thuong Hieu
Truong Thuong HieuTruong Thuong Hieu
Truong Thuong Hieu
 
Mẫu thiết kế Profile Công ty Logistics Brain
Mẫu thiết kế Profile Công ty Logistics BrainMẫu thiết kế Profile Công ty Logistics Brain
Mẫu thiết kế Profile Công ty Logistics Brain
 
Slides QTTH 2023 (1).pdf
Slides QTTH 2023 (1).pdfSlides QTTH 2023 (1).pdf
Slides QTTH 2023 (1).pdf
 
Bài giảng khóa huấn luyện SmeBrand - Chiến lược thương hiệu dành cho doanh ng...
Bài giảng khóa huấn luyện SmeBrand - Chiến lược thương hiệu dành cho doanh ng...Bài giảng khóa huấn luyện SmeBrand - Chiến lược thương hiệu dành cho doanh ng...
Bài giảng khóa huấn luyện SmeBrand - Chiến lược thương hiệu dành cho doanh ng...
 
Tổng quan về quy đình xây dựng thương hiệu
Tổng quan về quy đình xây dựng thương hiệuTổng quan về quy đình xây dựng thương hiệu
Tổng quan về quy đình xây dựng thương hiệu
 
Xây dựng và phát triển thương hiệu chương 1
Xây dựng và phát triển thương hiệu chương 1Xây dựng và phát triển thương hiệu chương 1
Xây dựng và phát triển thương hiệu chương 1
 
Mẫu Thiết kế Brochure Thẩm mỹ viện Mắt Ngọc
Mẫu Thiết kế Brochure Thẩm mỹ viện Mắt NgọcMẫu Thiết kế Brochure Thẩm mỹ viện Mắt Ngọc
Mẫu Thiết kế Brochure Thẩm mỹ viện Mắt Ngọc
 
Mẫu thiết kế profile Công ty Công nghệ điện VITECH
Mẫu thiết kế profile Công ty Công nghệ điện VITECHMẫu thiết kế profile Công ty Công nghệ điện VITECH
Mẫu thiết kế profile Công ty Công nghệ điện VITECH
 
Mẫu thiết kế Profile Công ty Thương mại Công Nghiệp Thủ Đô
Mẫu thiết kế Profile Công ty Thương mại Công Nghiệp Thủ ĐôMẫu thiết kế Profile Công ty Thương mại Công Nghiệp Thủ Đô
Mẫu thiết kế Profile Công ty Thương mại Công Nghiệp Thủ Đô
 
Mẫu thiết kế Brochure Khu Resort Sunny Beach
Mẫu thiết kế Brochure Khu Resort Sunny BeachMẫu thiết kế Brochure Khu Resort Sunny Beach
Mẫu thiết kế Brochure Khu Resort Sunny Beach
 
Mẫu thiết kế Profile Công ty Đầu tư LOTAS song ngữ Anh Việt
Mẫu thiết kế Profile Công ty Đầu tư LOTAS song ngữ Anh ViệtMẫu thiết kế Profile Công ty Đầu tư LOTAS song ngữ Anh Việt
Mẫu thiết kế Profile Công ty Đầu tư LOTAS song ngữ Anh Việt
 
Mẫu thiết kế Catalogue cửa cuốn Vitsdoor
 Mẫu thiết kế Catalogue cửa cuốn Vitsdoor Mẫu thiết kế Catalogue cửa cuốn Vitsdoor
Mẫu thiết kế Catalogue cửa cuốn Vitsdoor
 
Mẫu thiết kế Profile Công ty TM DV Bạch Việt
Mẫu thiết kế Profile Công ty TM DV Bạch ViệtMẫu thiết kế Profile Công ty TM DV Bạch Việt
Mẫu thiết kế Profile Công ty TM DV Bạch Việt
 
Mẫu thiết kế Profile Công ty V-Standa JSC
Mẫu thiết kế Profile Công ty V-Standa JSC Mẫu thiết kế Profile Công ty V-Standa JSC
Mẫu thiết kế Profile Công ty V-Standa JSC
 
Mẫu thiết kế Profile công ty thiết bị GPS Eposi
Mẫu thiết kế Profile công ty thiết bị GPS EposiMẫu thiết kế Profile công ty thiết bị GPS Eposi
Mẫu thiết kế Profile công ty thiết bị GPS Eposi
 
Mẫu thiết kế Profile Công ty Xây dựng Hồng Hà
Mẫu thiết kế Profile Công ty Xây dựng Hồng HàMẫu thiết kế Profile Công ty Xây dựng Hồng Hà
Mẫu thiết kế Profile Công ty Xây dựng Hồng Hà
 
Mẫu thiết kế Profile Công ty BĐS Viettel
Mẫu thiết kế Profile Công ty BĐS ViettelMẫu thiết kế Profile Công ty BĐS Viettel
Mẫu thiết kế Profile Công ty BĐS Viettel
 
Mẫu thiết kế Catalogue cửa cuốn Tina Windoor
Mẫu thiết kế Catalogue cửa cuốn Tina WindoorMẫu thiết kế Catalogue cửa cuốn Tina Windoor
Mẫu thiết kế Catalogue cửa cuốn Tina Windoor
 
Mẫu thiết kế brochure dự án bất động sản GreenTech City
Mẫu thiết kế brochure dự án bất động sản GreenTech CityMẫu thiết kế brochure dự án bất động sản GreenTech City
Mẫu thiết kế brochure dự án bất động sản GreenTech City
 

Recently uploaded

vat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptx
vat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptxvat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptx
vat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptxlephuongvu2019
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...Nguyen Thanh Tu Collection
 
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào môBryan Williams
 
Mạch điện tử - Điện tử số sáng tạo VN-new.pdf
Mạch điện tử - Điện tử số sáng tạo VN-new.pdfMạch điện tử - Điện tử số sáng tạo VN-new.pdf
Mạch điện tử - Điện tử số sáng tạo VN-new.pdfXem Số Mệnh
 
Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tế
Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tếMa trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tế
Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tếngTonH1
 
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"LaiHoang6
 
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...Xem Số Mệnh
 
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...Xem Số Mệnh
 
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...Học viện Kstudy
 
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam........................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......thoa051989
 
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdf
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdfLinh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdf
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdfXem Số Mệnh
 
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdfGieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdfXem Số Mệnh
 
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdfXem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdfXem Số Mệnh
 
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptxCHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx22146042
 
Thiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 pha
Thiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 phaThiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 pha
Thiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 phaAnhDngBi4
 
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11zedgaming208
 
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ haoBookoTime
 
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21nguyenthao2003bd
 
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 

Recently uploaded (20)

vat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptx
vat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptxvat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptx
vat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptx
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
 
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
 
Mạch điện tử - Điện tử số sáng tạo VN-new.pdf
Mạch điện tử - Điện tử số sáng tạo VN-new.pdfMạch điện tử - Điện tử số sáng tạo VN-new.pdf
Mạch điện tử - Điện tử số sáng tạo VN-new.pdf
 
Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tế
Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tếMa trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tế
Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tế
 
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
 
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
 
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
 
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...
 
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam........................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
 
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
 
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdf
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdfLinh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdf
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdf
 
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdfGieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
 
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdfXem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
 
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptxCHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
 
Thiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 pha
Thiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 phaThiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 pha
Thiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 pha
 
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
 
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
 
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
 
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 

Richard Moore: The Cycle of Brands - SUKIENHAY.com

 • 1. Hoàn thiện Bản sắc Thương hiệu để tối ưu hoá Hình ảnh Thương hiệu Improving your Brand Identity to Optimize your Brand Image Bài Thuyết trình cho các hội viên của Money Rain A presentation to Money Rain members 13/12/2012 Nhận diện Thương hiệu Brand Identity Hình ảnh Thương hiệu Brand Image Nhận diệnThương hiệu/Hình ảnh Thương hiệu Brand Identity/Brand Image
 • 2. Công ty –> Nhận diện –> Hình ảnh Company–> Identity–> Image Công ty –> Chiến lược –> Nhận diện –> Hình ảnh Company–>Strategy –> Identity–> Image Công ty –> Chiến lược –> Nhận diện–> Hình ảnh Company–>Strategy –> Identity–> Image Chiến lược Khác biệt hoá Differentiation Strategy
 • 3. Các bước Xây dựng Chiến lược Thương hiệu hiệu quả Steps to a Strategically Effective Brand Identity Strategy Nghiên cứu Research
 • 4. Các bước Xây dựng Chiến lược Thương hiệu hiệu quả Steps to a Strategically Effective Brand Identity Strategy Khác biệt hoá Differentiation Nghiên cứu Research Mẫu người anh hùng Mẫu nhà ảo thuật Mẫu người tình The Hero The Magician The Lover Mẫu người phá cách Mẫu người vui nhộn Mẫu người Sáng tạo The Rebel The Jester The Creator
 • 5. Các bước Xây dựng Chiến lược Thương hiệu hiệu quả Steps to a Strategically Effective Brand Identity Strategy Tính cách Persona Khác biệt hoá Differentiation Nghiên cứu Research Các bước Xây dựng Chiến lược Thương hiệu hiệu quả Steps to a Strategically Effective Brand Identity Strategy Cơ cấu Structure Tính cách Persona Khác biệt hoá Differentiation Nghiên cứu Research
 • 6. Cơ cấu quan hệ Thương hiệu Brand Relationship Structure Dải Quan hệ Thương hiệu Spectrum of Relationships Mang tên Thương hiệu Mẹ Parent-Branded Được Thương hiệu Mẹ Trợ lực Parent-Driven Đồng Trợ lực với Thương hiệu Mẹ Co-Driven Được Thương hiệu Mẹ Bảo trợ Endorsed Không được Thương hiệu Mẹ Bảo trợ Not Endorsed Công ty –> Chiến lược –> Nhận diện –> Hình ảnh Company–>Strategy –> Identity–> Image Nhận diện Thương hiệu Brand Identity Hệ thống Nhận diện Thương hiệu hoàn chỉnh The Complete Brand Identity System Các yếu tố cốt lõi của Nhận diện Thương hiệu Core brand identity elements Tên thương hiệu Brand Name Câu Định vị Thương hiệu Positioning Phrase Mẫu logo Logotype Màu sắc Thương hiệu Brand Color Kiểu chữ Thương hiệu Brand Typeface Mẫu định dạng chuẩn Brand Format
 • 7. Hệ thống Nhận diện Thương hiệu hoàn chỉnh The Complete Brand Identity System Các yếu tố cốt lõi của Nhận diện Thương hiệu Core brand identity elements Tên thương hiệu Brand Name Câu Định vị Thương hiệu Positioning Phrase Mẫu logo Logotype Màu sắc Thương hiệu Brand Color Kiểu chữ Thương hiệu Brand Typeface Mẫu định dạng chuẩn Brand Format Không gian Thương hiệu Brand Atmospherics Hệ thống Nhận diện Thương hiệu hoàn chỉnh The Complete Brand Identity System Các yếu tố cốt lõi của Nhận diện Thương hiệu Core brand identity elements
 • 8.
 • 9.
 • 10. Hệ thống Nhận diện Thương hiệu hoàn chỉnh The Complete Brand Identity System Hệ thống Nhận diện Thương hiệu cốt lõi – Mở rộng Core brand identity system – Extension Bản sắc Thương hiệu Truyền thông Tĩnh Brand Identity – Media System
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14. Hệ thống Nhận diện Thương hiệu hoàn chỉnh The Complete Brand Identity System Hệ thống Bản sắc thương hiệu cốt lõi – Mở rộng Core brand identity system – Extension Truyền thông thương hiệu trên phương tiện truyền thông đại chúng Ongoing brand communications in popular media Bản sắc Thương hiệu Truyền thông Thương hiệu Brand Identity Brand Communications
 • 15. Hệ thống Nhận diện Thương hiệu hoàn chỉnh The Complete Brand Identity System Hệ thống Bản sắc thương hiệu cốt lõi – Mở rộng Core brand identity system – Extension Truyền thông thương hiệu qua kênh truyền thông xã hội Ongoing engagement in social media Bản sắc Thương hiệu Truyền thông Thương hiệu Kết nối Thương hiệu Brand Identity Brand Communications Brand Engagement Truyền thông Thương hiệu Tích hợp Integrated Brand Communications
 • 16. Hoàn thiện Bản sắc Thương hiệu để tối ưu hoá Hình ảnh Thương hiệu Improving your Brand Identity to Optimize your Brand Image Bài Thuyết trình cho Money Rain A presentation to Money Rain 13/12/2012 Đánh giá Thương hiệu Kem Tràng Tiền Brand Evaluation Kem Tràng tiền Chưa rõ các điểm khác biệt thương hiệu Trang Tien Ice Cream: Brand PODs are not clear Kem Tràng tiền Chưa rõ các điểm khác biệt thương hiệu Trang Tien Ice Cream: Brand PODs are not clear Thông điệp hiện tại của kem Tràng Tiền? The current message of Trang Tien Ice Cream Trên Website: “Sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng” hiệu hoàn chỉnh? On the website: “Safe products for consumers” Khẩu hiệu: “Kem tràng tiền-kem của chất lượng” Slogan: “Trang Tien Ice Cream – Ice cream of quality” Đây đã thực sự là các điểm khác biệt nổi trội so với đối thủ? Are they the outstanding PODs against its competitors?
 • 17. Kem Tràng tiền Chưa rõ tuyên ngôn định vị thương hiệu Trang Tien Ice Cream: Brand Positioning Phrase are not clear Đâu là điểm khác biệt nổi trội của kem Tràng Tiền so với đối thủ? What are the Trang Tien’s PODs over its competitors? Khẩu hiệu: “Kem Tràng Tiền - kem của chất lượng” còn chung và chưa phản ánh được thế mạnh cạnh tranh của thương hiệu này Slogan: “Trang Tien Ice Cream – Ice cream of quality” is too general to demonstrate the brand’s competitive advantages Đánh giá Nhận diện Thương hiệu Kem Tràng Tiền Brand Identity Evaluation Kem Trang Tien
 • 18.
 • 19.
 • 20. Đánh giá Thương hiệu Alcado Brand Evaluation Định vị Thương hiệu Alcado Alcado’s brand positioning Định vị Thương hiệu Alcado Alcado’s brand positioning Tầm nhìn thương hiệu: Thời trang công sở cao cấp hàng đầu Việt Nam (dành cho nữ công sở) Tầm nhìn thương hiệu: Thời trang công sở cao cấp hàng đầu Việt Nam (dành cho nữ công sở) Khác biệt thương hiệu: Phong cách Italia phù hợp vóc dáng phụ nữ Việt Nam The brand POD: Italian style matches the body stature of Vietnamese women Bản sắc nhận diện thương hiệu Alcado đã thể hiện được khác biệt thương hiệu? Do Alcado’s Brand Identity elements reflect their brand differentiation? Alcado: khác biệt hóa thương hiệu đã được thể hiện thế nào? Alcado: How is the Brand Differentiation Strategy communicated? Slogan “Thiên đường sắc đẹp” còn chung chung & chưa phản ánh được khác biệt thương hiệu như chia sẻ của Alcado (Thời trang phong cách Italia) Slogan “The paradise of beauty” is quite general and does not reflect its brand differentiation as Alcado sharing (Italian-styled fashion)
 • 21. Đánh giá Nhận diện Thương hiệu Alcado Brand Identity Evaluation Alcado
 • 22.
 • 23. Đánh giá Thương hiệu Bé Thông Minh Brand Evaluation Bé Thông Minh Chưa rõ Các điểm khác biệt thương hiệu Bé Thông Minh: PODs are not clear Đâu là điểm khác biệt của “Bé thông minh”: What are the PODs of “Smart Kids”: “Chương trình có chất lượng cao” “Programs of high quality” “Tâm huyết và cam kết cao với giáo dục” Enthusiasm & Commitment to education” Đây chưa phải là các điểm khác biệt có ý nghĩa đối với khách hàng. “Bé thông minh” cần có thông điệp khác biệt hóa cụ thể và đáng tin cậy hơn. These messages are not meaningful & believable enough customers Đánh giá Nhận diện Thương hiệu Bé Thông Minh Brand Identity Evaluation Be Thong Minh
 • 24.
 • 25.
 • 26. Hoàn thiện Bản sắc Thương hiệu để tối ưu hoá Hình ảnh Thương hiệu Improving your Brand Identity to Optimize your Brand Image Bài Thuyết trình cho Money Rain A presentation to Money Rain 13/12/2012 Brand Identity • Brand Communications • Brand Engagement Hanoi • Ho Chi Minh City • New York