Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Singt mit mir!

11,065 views

Published on

Singt mit mir навчально-методичний посібник Юга О.А.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Singt mit mir!

 1. 1. 3
 2. 2. 3 О. А. Юга Singt mit mir! Навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський 2014
 3. 3. 4 УДК 811.112.2 (075.3) ББК 74.261.7Нім Ю 15 Рецензенти Євчук О. В. – учитель-методист навчально-виховного комплексу № 9 м. Кам’янця-Подільського Казимір В. О. – доцент кафедри німецької мови Кам’янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Рекомендовано до друку рішенням кафедри вчителів іноземної мови навчально-виховного комплексу №9 ім. А. М. Трояна м. Кам’янець-Подільський (Протокол №2 від 5 листопада 2014р.) Singt mit mir!: Навчально-методичний посібник / Упорядник Юга О. А. – Кам’янець-Подільський, 2014. – 81 с. Посібник “Singt mit mir!” містить рекомендації щодо використання пісенного матеріалу на різних етапах уроку німецької мови для формування всіх видів мовної та мовленнєвої компетентностей. Також подаються тексти німецьких пісень, які охоплюють тематику середньої школи. Для учнів, студентів, вчителів німецької мови, усіх тих, хто цікавиться німецькою мовою. УДК 811.112.2(075.3) ББК 74.261.7Нім
 4. 4. 5
 5. 5. 6 Вступ Зростаюча потреба у спілкуванні між народами різних країн вимагає суттєвих змін у підході до викладання іноземних мов. Загальна стратегія навчання іноземних мов визначається потребами суспільства. В основу покладено комунікативний підхід, який зумовлює практичну мету навчання і вивчення іноземних мов. Оновлення цілей та змісту навчання передбачає й оновлення освітніх технологій. Особливо важливою є творча ініціатива вчителя. Адже саме він організовує спілкування, моделює його і допомагає учням в оволодінні засобами комунікації. Викладаючи німецьку мову у спеціалізованій школі, де основною є англійська, інколи важко пояснити школярам для чого їм вивчати ще одну іноземну мову. Тому починаючи працювати з п’ятикласниками, вчитель повинен намагатися з перших днів зацікавити їх вивченням нового навчального предмета. Діти 10-11-річного віку ще не можуть надовго зосереджуватися, тому потрібно враховувати їх психологічні особливості навчання, вікові інтереси. Своє завдання вчитель вбачає в тому, щоб збудити, підтримати, зберегти інтерес до вивчення німецької мови, переконати своїх учнів: знати кілька іноземних мов – це цікаво, корисно, сучасно. Одним із способів реалізації цього завдання є використання пісенного матеріалу на уроках німецької мови. Адже пісня дає можливість зробити навчальний процес емоційним і спрямувати його на безпосередню комунікацію. Посібник містить рекомендації щодо використання пісенного матеріалу на різних етапах уроку німецької мови для формування всіх видів мовної та мовленнєвої компетентностей.
 6. 6. 7 Пісня як засіб формування мовної та мовленнєвої компетентностей Згідно з новим Державним стандартом, іноземні мови та мови національних меншин належать до мовного компоненту. Наскрізними змістовими лініями мовного компоненту є мовленнєва, мовна, соціокультурна і діяльнісна. Мовленнєва лінія забезпечує формування мовленнєвої компетентності шляхом формування та удосконалення вмінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, читанні, говорінні, письмі), а також готовності розв’язувати проблеми особистісного і суспільного характеру. Мовна лінія передбачає формування мовної компетентності шляхом засвоєння системних знань про мову як засіб вираження думок і почуттів. Соціокультурна лінія сприяє формуванню соціокультурної компетентності шляхом засвоєння культурних і духовних цінностей, норм, що регулюють соціально- комунікативні відносини між статями, поколіннями, націями, сприяють естетичному і морально-етичному розвиткові учнів. Мовленнєва компетентність формується шляхом формування та удосконалення вмінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, читанні, говорінні, письмі), а також готовності розв’язувати проблеми особистісного та суспільного характеру. В свою чергу мовна компетентність формується шляхом засвоєння системних знань про мову як засіб вираження думок і почуттів. Комплексне рішення практичних, освітніх, виховних і розвиваючих завдань навчання можливе лише за умови впливу як на свідомість учнів так і за допомогою проникнення в їхню емоційну сферу. Пісня як один з основних музичних жанрів із допомогою автентичного тексту точно передає і відображає різні сфери життя людей, впливаючи на відміну від звичайних текстів із країнознавчою інформацією не лише на пам’ять та інтелект
 7. 7. 8 слухача, але й на образне мислення, стимулює уяву, формує художній смак. Для використання музичного твору на уроці потрібен не лише текстовий матеріал для учнів, але й сучасні технічні засоби. Та все ж найголовнішим підготовчим етапом є вибір самої пісні. Пісня повинна:  приносити учням емоційне задоволення;  лексично відповідати мовному рівню учнів;  добре сприйматися на слух;  бути цікавою тематично і стилістично для певної вікової групи;  бути нескладною для виконання. Пісня допомагає:  зробити урок яскравим та більш живим;  створити сприятливу атмосферу;  формувати позитивне ставлення до вивчення німецької мови. Тож використовуймо пісню на всіх етапах уроку!
 8. 8. 9 Використання пісні для фонетичної розминки Опанування іноземною мовою дітьми 10-11 років є усвідомлене на основі узагальнення. У школярів цього віку формуються розумові операції порівняння, аналізу, синтезу, узагальнення, комбінування тощо, які дозволяють вчителю організовувати свідоме формування фонетичних навичок на основі засвоєння мінімуму фонетичних знань і стимулювати розвиток фонетичної усвідомленості. Пісні для фонетичної розминки повинні мати чітку артикуляцію, яка надає тексту особливої звукової та інтонаційної виразності, а слова можуть дозволити перетворити текст пісні на фонетичну гру. Крім формування навичок вимови на цьому етапі навчання дуже важлива правильно поставлена інтонація. Оволодіння іншомовною інтонацією передбачає формування аудитивних навичок сприйняття інтонаційного малюнка та його адекватне відтворення. Школярі легше сприймають інтонаційний лад німецьких речень, слухаючи і відтворюючи інтонації віршів і пісень. У них окличні, стверджувальні і різні види питальних інтонаційних конструкцій поєднуються в доступному і близькому дітям контексті. Ритмічна музика дитячих пісень допомагає найшвидшому засвоєнню цих автентичних творів, а разом з ними і правильній інтонації, яка сприймається в подальшому як природна при відтворенні німецької мови.
 9. 9. 10  Singt mit mir! ABC-Lied A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z - Juch - he! So jetzt kenne ich das ABC Schni Schna Schnappi Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Komm aus Agypten, das liegt direkt am Nil. Zuerst lag ich in einem Ei, dann schni-,schna-,schnappte ich mich frei Schni Schna Schnappi Schnappi Schnappi Schnapp Schni Schna Schnappi Schnappi Schnappi Schnapp Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil, hab scharfe Zähne, und davon ganz schön viel.
 10. 10. 11 Ich schnapp mir was ich schnappen kann, ja ich schnapp zu, weil ich das so gut kann. Schni Schna Schnappi Schnappi Schnappi Schnapp Schni Schna Schnappi Schnappi Schnappi Schnapp Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil, ich schnappe gern, das ist mein Lieblingsspiel. Ich schleich mich an die Mama ran, und zeig ihr wie ich schnappen kann Schni Schna Schnappi Schnappi Schnappi Schnapp Schni Schna Schnappi Schnappi Schnappi Schnapp Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil, und vom Schnappen, da krieg ich nicht zu viel. Ich beiß dem Papi kurz ins Bein, und dann, dann schlaf ich einfach ein. Schni Schna Schnappi Schnappi Schnappi Schnapp (schnapp!) Schni Schna Schnappi (ja!) Schnappi Schnappi Schnapp (schnapp!) Schni Schna Schnappi (mhmm!) Schnappi Schnappi Schnapp (ja!) Schni Schna Schnappi Schnappi (hmm) Schnappi Schnapp.
 11. 11. 12 Chinesen mit dem Kontrabass Drei Chinesen mit dem Kontrabaß saßen auf der Straße und erzählten sich was. Da kam die Polizei: "Ja was ist denn das?" Drei Chinesen mit dem Kontrabaß. Mundgymnastik 1.Кожен учень отримує текст пісні Drei Chinesen mit dem Kontrabaß saßen auf der Straße und erzählten sich was. Da kam die Polizei: "Ja was ist denn das?" Drei Chinesen mit dem Kontrabaß. 2.Читаємо і перекладаємо drei - три der Chinese (Chinesen) – китаєць der Kontrabaß - контрабас mit dem Kontrabaß – з контрабасом
 12. 12. 13 saßen – минулий час від sitzen - сидіти auf der Straße – на вулиці erzählten – минулий час від erzählen - розповідати sich – собі was – що, щось kam – минулий час від kommen – приходити was ist das? – що це? 3.Сухаємо і співаємо 1. Drei Chinesen mit dem Kontrabass saßen auf der Straße und erzählten sich was. Da kam die Polizei: "Ja, was ist denn das?" Drei Chinesen mit dem Kontrabass. 2. Mit A Draa Chanasan mat dam Kantrabass saßan aaf dar Straßa and arzahltan sach was. Da kam daa Palazaa: "Ja, was ast dann das?" Draa Chanasan mat dam Kantrabass. 3. Mit E Dree Chenesen met dem Kentrebess seßen eef der Streße end erzehlten sech wes. De kem dee Pelezee: "Je, wes est denn des?" Dree Chenesen met dem Kentrebess. 4. Mit I Drii Chinisin mit dim Kintribiss sißin iif dir Strißi ind irzihltin sich wis. Di kim dii Pilizii: "Ji, wis ist dinn dis?" Drii Chinisin mit dim Kintribiss.
 13. 13. 14 5. Mit O Droo Chonoson mot dom Kontroboss soßon oof dor Stroßo ond orzohlton soch wos. Do kom doo Polozoo: "Jo, wos ost donn dos?" Droo Chonoson mot dom Kontroboss. 6. Mit U Druu Chunusun mut dum Kuntrubuss sußun uuf dur Strußu und urzuhltun such wus. Du kum duu Puluzuu: "Ju, wus ust dunn dus?" Druu Chunusun mut dum Kuntrubuss. 7. Mit Ä Drää Chänäsän mät däm Känträbäss säßän ääf där Sträßä änd ärzähltän säch wäs. Dä käm dää Päläzää: "Jä, wäs äst dänn däs?" Drää Chänäsän mät däm Känträbäss. 8. Mit Ö Dröö Chönösön möt döm Köntröböss sößön ööf dör Strößö önd örzöhltön söch wös. Dö köm döö Pölözöö: "Jö, wös öst dönn dös?" Dröö Chönösön möt döm Köntröböss. 9. Mit Ü Drüü Chünüsün müt düm Küntrübüss süßün üüf dür Strüßü ünd ürzühltün süch wüs. Dü küm düü Pülüzüü: "Jü, wüs üst dünn düs?" Drüü Chünüsün müt düm Küntrübüss.
 14. 14. 15 Використання пісні для закріплення лексики Пісні як вид мовного спілкування є засобом засвоєння лексичного запасу, оскільки включають нові лексичні одиниці. У піснях вже знайома лексика є у новому контекстуальному оточенні, що допомагає її активізації. У піснях часто зустрічаються власні імена, географічні назви, реалії країни. Це сприяє розвитку у школярів відчуття мови, знання її стилістичних особливостей. Діти люблять співати, танцювати. Тому будь-яка програна і заспівана ними лексична одиниця пережита ними, вона пройшла через них, пов'язана з особистими емоціями дитини, стала особисто-значущою, отже, вона запам'ятається назавжди. Формування лексичних навичок передбачає оволодіння учнями правилами співвіднесення конкретної лексичної одиниці з іншими лексичними одиницями в лексичній групі, оволодіння навичками вибору і вживання лексики, а також смисловим сприйняттям лексичної одиниці в тексті. На початковому етапі навчання діти добре сприймають, запам'ятовують і відтворюють готові лексичні конструкції, особливо якщо вони римуються або вводяться під музику. Пісенний і музичний матеріал може успішно використовуватися не лише при навчанні аспектам мови, але і при формуванні мовленнєвої компетентності, особливо в усному мовленні. На початковому етапі навчання німецька монологічна і діалогічна мова школярів дуже проста, оскільки її розвиток в значній мірі залежить від розвитку їх мовленнєвої діяльності рідною мовою. Мовні кліше вводяться і заучуються дітьми цілком, без граматичного або структурного аналізу фрази чи словосполучення. Принциповим моментом тут є використання автентичного мовного зразка, і тут пісні мають багато переваг перед прозаїчним матеріалом. Вони легко вводяться, легко запам'ятовуються, співати можна хором, що знімає психологічний прес з невпевнених у собі учнів.
 15. 15. 16  Singt mit mir! Guten Tag ! Guten Tag ! Guten Tag ! Guten Tag ! Hallo. Wie geht's ? Guten Tag ! Guten Tag ! Hallo. Wie geht's ? Danke, prima gut. Danke, prima gut. Danke, prima gut. Tschüs ! Auf Wiedersehn !
 16. 16. 17 Wir machen uns bekannt Ein Junge und ein Mädchen, Wir gehen Hand in Hand. Wir gehen durch das Städtchen Und machen uns bekannt. Wer bist du? Wer bist du? Wie heißt du? Wie heißt du? Ich bin ein Junge. Ich heiße Jürgen. Meine Hand, deine Hand Ja, wir machen uns bekannt. Wer bist du? Wer bist du? Wie heißt du? Wie heißt du? Ich bin ein Mädchen. Ich heiße Lenchen. Meine Hand, deine Hand Ja, wir machen uns bekannt.
 17. 17. 18
 18. 18. 19 Wochentage Am Montag kommen wir, Am Montag kommen wir, Die Zwerge sind schon hier, Die Zwerge sind schon hier, Der erste Zwerg heit Montag, Montag, Montag, Montag, Der erste Zwerg heit Montag, Er spielt so gern mit mir. (Usw.: Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag.)
 19. 19. 20 Im Zoo Auf dem großen grünen Rasen Sehe ich Tiere ruhig schlafen: Einen Bären, einen Hasen, Einen Löwen, einen Affen, Einen Wolf und einen Tiger, Einen Fuchs und einen Igel. In der Mitte kann ich sehen Einen Elefanten stehen. (Ноти на с.18)
 20. 20. 21
 21. 21. 22 In Afrika In Afrika leben in einem Land Ein Tiger, ein Löwe und ein Elefant, Ein Papagei und ein Affe, Ein Nilpferd und eine Giraffe. In Afrika sind jedem Menschen bekannt Der Tiger, der Löwe und der Elefant, Der Papagei und der Affe, Das Nilpferd und die Giraffe. (Ноти на с.20)
 22. 22. 23
 23. 23. 24 Grün, grün, grün sind alle meine Kleider Grün, grün, grün sind alle meine Kleider, Grün, grün, grün ist alles, was ich hab. Darum lieb ich alles was so grün ist, Weil mein Schatz ein Jäger, Jäger ist. Blau, blau, blau sind alle meine Kleider, Blau, blau, blau ist alles, was ich hab. Darum lieb ich alles, was so blau ist, Weil mein Schatz ein Seemann, Seemann ist. Weiß, weiß, weiß sind alle meine Kleider, Weiß, weiß, weiß ist alles was ich hab. Darum lieb ich alles, was so weiß ist, Weil mein Schatz ein Müller, Müller ist.
 24. 24. 25 Schwarz, schwarz, schwarz sind alle meine Kleider, Schwarz, schwarz, schwarz ist alles , was ich hab. Darum lieb ich alles, was so schwarz ist, Weil mein Schatz ein Schornsteinfeger ist. Bunt, bunt, bunt sind alle meine Kleider, Bunt, bunt, bunt ist alles, was ich hab. Darum lieb ich alles, was so bunt ist, Weil mein Schatz ein Maler, Maler ist. Schwarz, schwarz, schwarz ist die Krähe
 25. 25. 26 Schwarz, schwarz, schwarz ist die Krähe, Wei, wei, wei ist der Schnee, Braun, braun, braun ist der Bär, Blau, ja, so blau ist das Meer. Ja, ja, ja, ja, blau, ja, so blau ist das Meer. Grün, grün, grün ist der Rasen, Grau, grau, grau ist der Hase, Gelb, gelb ist die Zitrone, Rot, ja, so rot sind die Mohne. Ja, ja, ja, ja, rot, ja, so rot sind die Mohne. Am Morgen
 26. 26. 27 Ich schlafe, ich erwache. Ich beeile mich, es ist spät. Ich stehe schnell auf und mache Schön ordentlich mein Bett. Ich gehe ins Bad und wasche Die Hände und das Gesicht. Man muss die Zähne putzen, Das vergesse ich auch nicht. Ich trockne mich ab und kämme mich. Ich ziehe mich schnell an. Ich gehe in die Küche, Dort frühstücke ich dann. Teller, Tasse, Gabel, Löffel
 27. 27. 28 Teller, Tasse, Gabel, Löffel — Alles ist schon auf dem Tisch. Suppe, Nudeln und Kartoffeln, Reis und Soße, Fleisch und Fisch. Brot und Butter, Marmelade, Tee und Kaffee, Milch und Saft, Kuchen, Torte, Schokolade — Vielen Dank, ich bin schon satt. Backe, backe Kuchen Backe, backe Kuchen,
 28. 28. 29 Der Bäcker hat gerufen. Wer will guten Kuchen backen, der muss haben sieben Sachen, Eier und Schmalz, Zucker und Salz, Milch und Mehl, Safran macht den Kuchen gehl! Schieb, schieb in'n Ofen 'nein. Obst und Gemüse
 29. 29. 30 Ich esse einen Apfel, Der Apfel schmeckt sehr gut. Wer täglich einen Apfel isst, Ist munter und gesund. (Usw.: Pfirsich, Knoblauch, Birne, Kirsche, Pflaume, Gurke, Tomate, Zwiebel.)
 30. 30. 31
 31. 31. 32 In der Weihnachtsbäckerei In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Wo ist das Rezept geblieben von den Plätzchen, die wir lieben? Wer hat das Rezept verschleppt? Na, dann müssen wir es packen, einfach frei nach Schnauze backen. Schmeißt den Ofen an und ran.
 32. 32. 33 In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Bitte mal zur Seite treten, denn wir brauchen Platz zum Kneten. Sind die Finger rein? Du Schwein! Sind die Plätzchen, die wir stechen, erst mal auf den Ofenblechen, warten wir gespannt: Verbrannt! In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Brauchen wir nicht Schokolade, Honig, Nüsse und Sukkade und ein bisschen Zimt? Das stimmt! Butter, Mehl und Milch verrühren, zwischendurch einmal probieren und dann kommt das Ei: Vorbei!
 33. 33. 34 Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder, den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter. Der Frühling bringt Blumen, der Sommer den Klee, der Herbst, der bringt Trauben, der Winter den Schnee. Und wie sie sich schwingen im Jahresreihn, so tanzen und singen wir fröhlich darein.
 34. 34. 35 Die Jahreszeiten Der Himmel ist blau, die Sonne scheint, Das Gras und die Bäume sind grün. Es regnet nicht, es weht kein Wind, Und alle Blumen blühn, Denn der Frühling ist da.
 35. 35. 36 Es gibt viele Beeren und Pilze im Wald. Wir baden und schwimmen im Teich. Die Bauern bringen die Ernte bald ein, Und Obst und Gemüse sind reif, Denn der Sommer ist da.
 36. 36. 37 Die Tage sind kürzer, die Nächte sind länger. Die Blätter sind gelb, braun und rot. Es regnet und regnet. Am Morgen fällt Nebel. Die Zugvögel ziehen schon fort, Denn der Herbst ist schon da.
 37. 37. 38 Es ist sehr kalt, es friert und es schneit. Die Felder und Wälder sind weiß. Die Bäume sind prächtig im Schnee und Reif. Der Fluss überzieht sich mit Eis, Denn der Winter ist da.
 38. 38. 39 Schneeflöckchen, Weißröckchen Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit? Du kommst aus den Wolken, dein Weg ist so weit. Komm setz dich ans Fenster, du lieblicher Stern, malst Blumen und Blätter, wir haben dich gern. Schneeflöckchen, du deckst uns die Blümelein zu, dann schlafen sie sicher in himmlischer Ruh’.
 39. 39. 40 Kleine Wolke Isabell Kleine Wolke Isabell, fliegt mal langsam, fliegt mal schnell, zieht am Himmel ihre Bahn und kommt bei den Sternen an. Kleine Wolke Isabell, ist mal dunkel und ist mal hell, ist so weich wie Badeschaum in meinem schönsten Traum. Ich schließe meine Augen und schon kann ich es sehen. Ich sehe eine Wolke, die ist so wunderschön. Sie tanzt am blauen Himmel, spielt Fangen mit dem Wind, fliegt über Berge und Täler, dorthin, wo die Träume sind.
 40. 40. 41 Kleine Wolke Isabell, fliegt mal langsam, fliegt mal schnell, zieht am Himmel ihre Bahn und kommt bei den Sternen an. Kleine Wolke Isabell, ist mal dunkel und ist mal hell, ist so weich wie Badeschaum in meinem schönsten Traum Und ruf‘ ich ihren Namen, dann fliegt sie zu mir her. Ich steig‘ auf ihren Rücken – das ist doch gar nicht schwer! Wir fliegen ins Schlaraffenland, Nach Hongkong und Hawaii, und vielleicht da kommen wir noch heute auch bei dir vorbei.
 41. 41. 42 In der Stadt Entschuldigen Sie bitte, Entschuldigen Sie bitte, Wie komme ich zur Schule, Max-Moritzstrae sechs? Am Denkmal dort vorüber, Dann über die Strae 'rüber, Geradeaus bis zur Ecke, Dort biegen Sie nach rechts. Entschuldigen Sie bitte, Entschuldigen Sie bitte, Wie komme ich zum Kino, Sieben-Zwergestrae vier? Dort können Sie den Bus nehmen Oder hier entlang zu Fu gehen. Dort sehen Sie schon das Kino, Das ist nicht weit von hier. Entschuldigen Sie bitte, Entschuldigen Sie bitte, Wie komme ich zum Stadion, Pinocciostrae zwei?
 42. 42. 43 Fahren Sie lieber mit der U-Bahn, Die nächste Station da drüben. Dann gehen Sie durch den Garten, Am Märchenplatz vorbei.
 43. 43. 44 Використання пісні для закріплення граматики Навчати граматики іноземної мови - це означає формувати специфічні для даної мови граматичні механізми, причому так, щоб у молодших школярів одночасно складалися певні граматичні знання і вміння. Граматика має першорядне практичне значення, оскільки з її допомогою забезпечується формування умінь усного та писемного мовлення. На уроках завжди корисно розучити з дітьми кілька пісень, в яких крім потрібних їм слів і фраз, є граматичні конструкції. Складно сприймаються школярами пасивний стан, умовні речення, деякі часи. Коли починається вивчення цих конструкцій, можна легко згадати дитячі пісеньки, і це дуже допомагає в процесі навчання. По-перше, коли новий матеріал виявляється не новим, а вже відомим, знімається психологічний бар'єр, невпевненість у тому, чи зможе учень розібратися в цих непростих граматичних правилах. По-друге, ще до знайомства з тією чи іншою граматичною конструкцією в учня вже закладений навик її використання. По-третє, під час пояснення складного матеріалу з'являється логічно обгрунтована можливість розрядки, паузи, розминки під час прослуховування знайомої пісні.
 44. 44. 45  Singt mit mir! In Afrika Пісню «In Afrika» можна використовувати для закріплення понять «означений» і «неозначений артикль». In Afrika leben in einem Land Ein Tiger, ein Löwe und ein Elefant, Ein Papagei und ein Affe, Ein Nilpferd und eine Giraffe. In Afrika sind jedem Menschen bekannt Der Tiger, der Löwe und der Elefant, Der Papagei und der Affe, Das Nilpferd und die Giraffe.
 45. 45. 46 Jeden Morgen kommen Kinder Пісня призначена для вивчення числівників, що позначають круглі десятки Jeden Morgen kommen Kinder in die Schule her. Die Lehrer zähl'n die Kinderlein. Das ist doch gar nicht schwer. Zehn, zwanzig, dreiig, vierzig, fünfzig Kinderlein. Sechzig, siebzig, achtzig, neunzig, hundert Kinderlein. Jeden Morgen Kommen Lehrer in die Schule her. Die Kinder zähl'n die Lehrerlein. Das ist doch gar nicht schwer. Zehn, zwanzig, dreiig, vierzig, fünfzig Kinderlein. Sechzig, siebzig, achtzig, neunzig, hundert Kinderlein.
 46. 46. 47 Grün, grün, grün sind alle meine Kleider Пісня може використовуватися як для засвоєння кольорів, назв професій, так і для вивчення складнопідрядних речень. Grün, grün, grün sind alle meine Kleider, Grün, grün, grün ist alles, was ich hab. Darum lieb ich alles was so grün ist, Weil mein Schatz ein Jäger, Jäger ist. Blau, blau, blau sind alle meine Kleider, Blau, blau, blau ist alles, was ich hab. Darum lieb ich alles, was so blau ist, Weil mein Schatz ein Seemann, Seemann ist. Weiß, weiß, weiß sind alle meine Kleider, Weiß, weiß, weiß ist alles was ich hab. Darum lieb ich alles, was so weiß ist, Weil mein Schatz ein Müller, Müller ist.
 47. 47. 48 So groß wie ein Baum Текст цієї пісні можна використати для засвоєння модального дієслова sollen, а також на вживання звичайного ступення прикметників із сполучником wie So groß wie ein Baum, so stark wie ein Bär, so tief wie ein Fluss, soll unsere Freundschaft sein. So weit wie das Meer, so hoch wie ein Haus, so hell wie ein Stern, soll unsere Freundschaft sein. So bunt wie ein Bild, So breit wie der See, So schön wie der Wald, Soll unsere Freundschaft sein. So lang wie die Zeit, So frei wie der Wind, So froh wie ein Lied, Soll unsere Freundschaft sein. Релакс
 48. 48. 49 Пісні і музика можуть бути використані як засіб релаксації або щоб створити приємну атмосферу на уроці. Працюючи з текстами пісень, учні почуваються впевненіше, ніж під час роботи зі звичайними текстами.  Singt mit mir! Brüderchen, komm tanz mit mir Brüderchen, komm, tanz mit mir, beide Hände reich' ich dir, einmal hin, einmal her, rundherum, das ist nicht schwer. Mit den Händchen klipp, klipp, klapp, mit den Füßchen tripp, tripp, trapp, einmal hin, einmal her, rundherum, das ist nicht schwer. Mit dem Köpfchen nick, nick, nick,
 49. 49. 50 mit den Fingerchen tick, tick, tick, einmal hin, einmal her, rundherum, das ist nicht schwer. Ei, das hast du gut gemacht, ei, das hätt' ich nicht gedacht. Einmal hin, einmal her, rundherum, das ist nicht schwer. Noch einmal das schöne Spiel, weil es mir so gut gefiel, einmal hin, einmal her, rundherum, das ist nicht schwer. Biene Maja
 50. 50. 51 In einem unbekannten Land, vor gar nicht allzulanger Zeit, war eine Biene sehr bekannt, von der sprach alles weit und breit. Und diese Biene, die ich meine nennt sich Maja, kleine, freche, schlaue Biene Maja, Maja fliegt durch ihre Welt, zeigt uns das, was ihr gefällt. Wir treffen heute uns're Freundin Biene Maja, diese kleine freche Biene Maja, Maja, alle lieben Maja, Maja, Maja, Maja, erzähle uns von dir Wenn ich an einem schönen Tag, durch eine Blumenwiese geh', und kleine Bienen fliegen seh', denk ich an eine, die ich mag. Und diese Biene, die ich meine nennt sich Maja, kleine, freche, schlaue Biene Maja, Maja fliegt durch ihre Welt, zeigt uns das was ihr gefällt.
 51. 51. 52 Wir treffen heute uns're Freundin Biene Maja, diese kleine freche Biene Maja, Maja, alle lieben Maja, Maja, Maja, Maja, erzähle uns von dir. Maja, alle lieben Maja, Maja, Maja, Maja, erzähle uns von dir. Формування соціокультурної компетентності Німецька пісня – це не лише автентичний навчальний матеріал, який здатен впливати на розум та на емоційний стан школярів, а й розвивати їхню соціокультурну спостережливість. Пісні – елемент культури народу, мова якого вивчається. Він відтворює усі аспекти його життя: політичні події, традиції, свята, ситуації з повсякдення.
 52. 52. 53 Die Staatshymne der BRD
 53. 53. 54 Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland! Danach lasst uns alle streben brüderlich mit Herz und Hand! Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand! Blüh im Glanze dieses Glückes, blühe, deutsches Vaterland! Blüh im Glanze dieses Glückes, blühe, deutsches Vaterland! Wie schön das du geboren bist
 54. 54. 55 Heute kann es regnen, stürmen oder schneien, denn Du strahlst ja selber wie der Sonnenschein Heut ist Dein Geburtstag, darum feiern wir Alle Deine Freunde freuen sich mit Dir Wie schön, dass Du geboren bist, wir hätten Dich sonst sehr vermisst wie schön, dass wir beisammen sind wir gratulieren dir Geburtstagskind Unsere guten Wünsche haben ihren Grund Bitte bleib noch lange glücklich und gesund Dich so froh zu sehen, ist was uns gefällt Tränen gibt es schon genug auf dieser Welt Wie schön, dass Du geboren bist, wir hätten Dich sonst sehr vermisst
 55. 55. 56 wie schön, dass wir beisammen sind wir gratulieren dir Geburtstagskind Montag, Dienstag, Mittwoch, das ist ganz egal Denn Geburtstag kommt im Jahr doch nur einmal Darum lasst uns feiern, dass die Schwarte kracht Heute wird getanzt gesungen und gelacht Geburtstagslied Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, lieber Paul, zum Geburtstag viel Glück! Lorelei
 56. 56. 57 Heinrich Heine, 1822 Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin; ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und es dunkelt, und ruhig fließt der Rhein; der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein. Die schönste Jungfrau sitzet dort oben wunderbar, ihr gold'nes Geschmeide blitzet, sie kämmt ihr gold'nes Haar. Sie kämmt es mit gold'nem Kamme, und singt ein Lied dabei; das hat eine wundersame, gewaltige Melodei. Den Schiffer im kleinen Schiffe ergreift es mit wildem Weh; er schaut nicht die Felsenriffe, er schaut nur hinauf in die Höh'. Ich glaube, die Wellen verschlingen am Ende Schiffer und Kahn; und das hat mit ihrem Singen die Lorelei getan.
 57. 57. 58
 58. 58. 59 Danklied Für Mehl, für Brot und Kuchen, für alles, was mir schmeckt, für all die süen Beeren, die ich im Wald entdeckt. Refrain: Gott, ich will dir danken, so gut ich danken kann. Damit ich’s nicht vergesse, fang ich gleich damit an Für Gurken und Tomaten, Gemüse und Salat, für Reis und für Kartoffeln. Das macht mich rund und satt. Für diesen dicken Kürbis, den keiner übersieht, für Äpfel und für Pflaumen dank ich mit meinem Lied. Du gabst uns allen reichlich. So fängt die Ernte an. Ich will von Herzen danken, dass ich dir danken kann.
 59. 59. 60
 60. 60. 61 Ich geh mit meiner Laterne Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Dort oben leuchten die Sterne, hier unten da leuchten wir. Mein Licht ist aus, wir gehn nach Haus. Rabimmel, rabammel, rabum. Mein Licht ist aus, wir gehn nach Haus. Rabimmel, rabammel, rabum. Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Dort oben leuchten die Sterne, hier unten da leuchten wir. Der Martinsmann, der zieht voran. Rabimmel, rabammel, rabum. Der Martinsmann, der zieht voran. Rabimmel, rabammel, rabum. Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Dort oben leuchten die Sterne, hier unten da leuchten wir. Ein Kuchenduft liegt in der Luft. Rabimmel, rabammel, rabum. Ein Kuchenduft liegt in der Luft. Rabimmel, rabammel, rabum.
 61. 61. 62 Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Dort oben leuchten die Sterne, hier unten da leuchten wir. Beschenkt uns heut, ihr lieben Leut. Rabimmel, rabammel, rabum. Beschenkt uns heut, ihr lieben Leut. Rabimmel, rabammel, rabum. Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Dort oben leuchten die Sterne, hier unten da leuchten wir. Mein Licht ist aus, wir gehn nach Haus. Rabimmel, rabammel, rabum. Mein Licht ist aus, wir gehn nach Haus. Rabimmel, rabammel, rabum.
 62. 62. 63 Bald ist Nik'lausabend Laßt uns froh und munter sein und uns recht von Herzen freuen! Lustig, lustig, traleralera! Bald ist Nik'lausabend da, bald ist Nik'lausabend da! Dann stell’ ich den Teller auf, Nik’laus legt gewiß was drauf. Lustig, lustig, traleralera! Bald ist Nik'lausabend da, bald ist Nik'lausabend da!
 63. 63. 64 Wenn ich schlaf’, dann träume ich: Jetzt bringt Nik’laus was für mich. Lustig, lustig, traleralera! Bald ist Nik'lausabend da, bald ist Nik'lausabend da! Wenn ich aufgestanden bin, lauf’ ich schnell zum Teller hin. Lustig, lustig, traleralera! Nun war Nikolausabend da… Nik’laus ist ein guter Mann, dem man nicht genug danken kann. Lustig, lustig, traleralera! Bald ist Nik'lausabend da, bald ist Nik'lausabend da!
 64. 64. 65 O du fröhliche, o du selige O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! Welt ging verloren, Christ ward geboren: Freue, freue dich, o Christenheit! O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! Christ ist erschienen, uns zu versühnen: Freue, freue dich, o Christenheit! O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! Himmlische Heere jauchzen dir Ehre: Freue, freue dich, o Christenheit! Johannes Falk Str. 1 (1768 - 1826); Heinrich Holzschuher Str. 2+3 (1798 - 1847); Weise aus Sizilien
 65. 65. 66 Stille Nacht, heilige Nacht Stille Nacht, heilige Nacht! Alles schläft, einsam wacht Nur das traute hochheilige Paar. Holder Knabe im lockigen Haar, Schlaf in himmlischer Ruh! Schlaf in himmlischer Ruh! Stille Nacht, heilige Nacht, Gottes Sohn, o wie lacht Lieb' aus Deinem göttlichen Mund, Da uns schlägt die rettende Stund, Christ, in Deiner Geburt! Christ, in Deiner Geburt! Stille Nacht, heilige Nacht,
 66. 66. 67 Hirten erst kund gemacht! Durch der Engel Halleluja tönet es laut von fern und nah: Christ der Retter ist da! Christ der Retter ist da! Text: J. Mohr (1792-1848) Weise: F. Gruber (1787-1863) Stille Nacht, Heilige Nacht
 67. 67. 68 O Tannenbaum O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter! Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum,o Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter! O Tannenbaum, o Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. Wie oft hat nicht zur Weihnachstzeit ein Baum von Dir mich hoch erfreut! O Tannenbaum,o Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen! O Tannenbaum, o Tannenbaum,
 68. 68. 69 dein Kleid will mich was lehren: Die Hoffnung und Beständigkeit gibt Kraft und Trost zu jeder Zeit. O Tannenbaum,o Tannenbaum, dein Kleid will mich was lehren. Text: E. Anschütz / J.A. Zarnack Weise: Westfalen um 1800
 69. 69. 70 Leise rieselt der Schnee Leise rieselt der Schnee, still und starr ruht der See weihnachtlich glänzet der Wald: Freue dich, Christkind kommt bald! In den Herzen ist's warm, still schweigt Kummer und Harm, Sorge des Lebens verhallt: Freue dich, Christkind kommt bald! Bald ist heilige Nacht, Chor der Engel erwacht, hört nur, wie lieblich es schallt: Freue dich, Christkind kommt bald!
 70. 70. 71 Kling, Glöckchen, klingelingeling Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen, kling! Laßt mich ein, ihr Kinder, ist so kalt der Winter, öffnet mir die Türen, laßt mich nicht erfrieren. Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen, kling!
 71. 71. 72 Kling Glöckchen... Mädchen hört und Bübchen, macht mir auf das Stübchen, bring’ euch milde Gaben, sollt' euch dran erlaben. Kling Glöckchen... Kling Glöckchen... Hell erglühn die Kerzen, öffnet mir die Herzen, will drin wohnen fröhlich, frommes Kind, wie selig. Kling Glöckchen...
 72. 72. 73 Jingle Bells, Jingle Bells Klingt's durch Eis und Schnee Morgen kommt der Weihnachtsmann, Kommt dort von der Höh'. Jingle Bells, Jingle Bells Es ist wie ein Traum. Bald schon brennt das Lichtlein hell Bei uns am Weihnachtsbaum. Wenn die Winter Winde weh'n, Wenn die Tage schnell vergeh'n, Wenn im Schranke ganz verheimlichvoll, Die bunten Päckchen steh'n. Dann beginnt die schöne Zeit, Auf jeder sich schon freut, Und die Menschen seh'n so freundlich aus Und singen weit und breit. Jingle Bells, Jingle Bells, Klingt's durch Eis und Schnee Morgen kommt der Weihnachtsmann, Kommt dort von der Höh'. Jingle Bells, Jingle Bells Es ist wie ein Traum. Bald schon brennt das Lichtlein hell Bei uns am Weihnachtsbaum.
 73. 73. 74 Mein Hut, der hat drei Ecken Mein Hut, der hat drei Ecken, drei Ecken hat mein Hut, und hat er nicht drei Ecken, dann ist es nicht mein Hut. Mein Hut, der hat drei Ecken, drei Ecken hat mein Hut, und hat er nicht drei Ecken, dann ist es auch nicht mein Hut. So wird's gemacht: Alles, was im Text dieses Liedes passiert, stellst du pantomimisch dar. Bei den folgenden Wörtern musst du gut aufpassen: 'mein' - zeige mit dem Zeigefinger auf dich selbst 'Hut' - fasse mit einer Hand an deinen Kopf 'drei' - zeige drei Finger 'Ecken' - berühre mit einer Hand den anderen Ellebogen 'nicht' - schüttele deinen Kopf 'der' - zeige den erhobenen Zeigefinger Am Anfang des Liedes wird noch langsam gesungen. Auch die Bewegungen werden langsam durchgeführt, bis du sie gut kannst. Dann wird das Tempo immer schneller und schneller......
 74. 74. 75 Wer sich nicht richtig bewegt, muss ein Pfand abgeben. Mein Freund Michael Green kann das Lied schon so gut, dass er die Wörter, die er darstellt, gar nicht mehr mitsingt.
 75. 75. 76 Das Osterei Hei, juchei! Kommt herbei! Suchen wir das Osterei! Immerfort, hier und dort und an jedem Ort! Ist es noch so gut versteckt. Endlich wird es doch entdeckt. Hier ein Ei! Dort ein Ei! Bald sinds zwei und drei.
 76. 76. 77 Alle Vögel sind schon da Alle Vögel sind schon da alle Vögel alle. Welch ein Singen, Musizieren, Pfeifen, Zwitschen, Tiriliern, Frühling will nun einmaschieren, kommt mit Sang und Schalle. Wie sie alle lustig sind, flink und froh sich regen. Amsel, Drossel, Fink und Star, und die ganze Vogelschar, wünschen dir ein frohes Jahr, lauter Heil und Segen.
 77. 77. 78 Was sie uns verkünden nun, nehmen wir zu Herzen: Wir auch wollen lustig sein, lustig wie die Vögelein, hier und dort, Feld aus Feld ein, singen, springen, scherzen. Autor: August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798-1874)
 78. 78. 79 Як працювати з піснею  Приблизна послідовність роботи з піснею 1. Стисле вступне слово про пісню (її характер, стиль, особливості акомпонементу, основний зміст, історію створення тощо. 2. Перша музична презентація пісні; ознайомлення з музичною стороною пісні: особливостями мелодії, ритму, розподілу на музичні фрази. 3. Перевірка розуміння змісту пісні (дослівний переклад тексту спільними зусиллями учнів під керівництвом вчителя). 4. Фонетичне відпрацювання тексту пісні. 5. Повторне прослуховування пісні. 6. Читання тексту пісні із подальшим відпрацюванням звуків, інтонації. Всю роботу також рекомендується провести з опорою на текст пісні. 7. Розучування мелодії у процесі спільного виконання пісні з допомогою фонограми пісні.  Види вправ, які можна використовувати на уроках 1. Пісні по рядку Розірвати вірші пісні по рядках. Роздати рядки учням (у парах або групах) і попросити їх розташувати рядки у правильному порядку перед слуханням. Старші учні можуть обговорити, чому саме вони розташували рядки в такому порядку. Нарешті, прослухайте пісню та розташуйте рядки як потрібно. І ще можна роздати по рядку кожному учню та попросити запам’ятати свій рядок, а потім зібрати аркуші. Після цього учні повинні розташуватися в тому порядку, який, на їхню думку, буде в пісні. Потім вони слухають пісню і виправляють свої помилки.
 79. 79. 80 2. Розкажи їм історію Для цього завдання краще обирати ту пісню, яка розповідає певну історію. Необхідно виписати ключові слова з пісні, а потім скласти перефразовану версію пісні і представити її класу. Після цього можна обговорити те, що сталося в історії, і підбити короткий підсумок. А потім слухаємо пісню і звертаємо увагу на розбіжності з історією. 3. Пісенні картки Ця вправа краще пасує до повільних та коротких пісень. Учитель готує чисті картки, на яких пише слово або фразу з пісні. Разом усі картки утворюють повний набір віршів пісні. Під час слухання пісні учні розташовують картки по порядку. 4. Сплутані слова Написати слова на дошці або на роздавальному матеріалі, але всі слова повинні бути розташовані в невірному порядку. Учні повинні прослухати пісню і розташувати слова у вірному порядку. Вони можуть обвести в коло слова, які вони не знають. 5. Пропущені слова Це завдання краще використовувати з короткими та повільними піснями. Завдання полягає в тому, що вчитель готує роздавальний матеріал, де пропускає кожне сьоме чи п’яте слово, або необхідні слова. Учні слухають пісню, потім їм роздають слова пісні з пропусками, і вони вписують пропущені слова. Можна надати учням підказку і написати першу літеру пропущеного слова. 6. Дібрати назву Запропонуйте учням прослухати короткий уривок з пісні і відгадати назву. Попередньо можна дібрати п’ять пісень, які учні, можливо, чули, а можливо, й ні. Також зробити перелік назв десяти пісень, п’ять з яких є вірними. Дайте учням перелік назв, програйте короткі уривки з пісень, а учні повинні запропонувати назву. 7. Дві версії
 80. 80. 81 Існують пісні, виконані різними виконавцями, і ці версії можуть відрізнятися одна від одної. Необхідно знайти обидві версії однієї пісні. Роздайте учням вірші, прослухайте першу версію пісні й обговоріть її. Потім прослухайте іншу версію пісні. Учні повинні підкреслити відмінності, які почули, або написати їх. Список використаної літератури
 81. 81. 82 Гончарова С.І. Сучасна пісня на уроці німецької мови / С.І. Гончарова // Німецька мова в школі. – 2011. – № 2 (26). – Лютий. – С. 6-8. Дручків Н.Ю. Німецька мова у грі, 1: Книжка для вчителя / Н.Ю. Дручків, О.О. Паршикова. – К.: Освіта, 1997. – 206 с. Ковальова Л. Пісня як мовний засіб та джерело взаєморозуміння в аспекті полілогу двох культур. Розвиток творчих здібностей учнів засобами іноземної мови / Л. Ковальова // Deutsch. – 2006. – № 6 (86). – März. – S. 25-31. Луценко Л. Методологічні засади навчання іноземної мови у 2014/2015 н. р. / Л. Луценко, Т. Мороз // Майбуття. – 2014. – №№ 13-16. – Липень-серпень. – С. 15-17. Фоміна Г. Пісня – як джерело взаєморозуміння. Використання новітніх методик у процесі розвитку соціально-культурної компетенції / Г. Фоміна // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2005. – № 5. – Вересень-жовтень. – С. 106-114. Brosche H. Mein fröhliches Kinderjahr. Feste und Bräuche gemeinsam erleben / H. Brosche, A. Rösel. – Würzburg: Edition Bücherbär, 2001. – 131 s. Інтернет ресурси www.spiellieder.de/ ololo.fm/search/Kinderlieder www.kleinkind-online.de/seiten/kinderlieder/ www.familie.de/.../die-schoensten-kinderlieder-508649.html Зміст
 82. 82. 83 Вступ…………………………………………………………...... 3 Пісня як засіб формування мовної та мовленнєвої компетентностей………………………………………………... 4 Використання пісні для фонетичної розминки……………….. 6 ABC-Lied…………………………………………..…………….. 7 Schni Schna Schnappi……………………………………….…… 7 Chinesen mit dem Kontrabass………………………………..…... 9 Використання пісні для закріплення лексики…………...…... 12 Guten Tag ! Guten Tag !............................................................... 13 Wir machen uns bekannt……………………………………..…. 14 Wochentage…………………………………………………..…. 16 Im Zoo………………………………………………………...… 17 In Afrika………………………………………………………… 19 Grün, grün, grün sind alle meine Kleider……………………….. 21 Schwarz, schwarz, schwarz ist die Krähe………………...…….. 23 Am Morgen…………………………………………………..…. 24 Teller, Tasse, Gabel, Löffel…………………………………….. 25 Backe, backe Kuchen…………………………………………… 26 Obst und Gemüse………………………………………….……. 27 In der Weihnachtsbäckerei………………………………...……. 29 Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder………………….…… 31 Die Jahreszeiten………………………………………………… 32 Schneeflöckchen, Weißröckchen……………………………….. 36 Kleine Wolke Isabell……………………………………………. 37 In der Stadt…………………………………………………..….. 39 Використання пісні для закріплення граматики……………. 41 Jeden Morgen kommen Kinder…………………………………. 43 So groß wie ein Baum…………………………………………... 45 Релакс…………………………………………………………... 46 Brüderchen, komm tanz mit mir………………………………... 46 Biene Maja……………………………………………………… 48 Формування соціокультурної компетентності………………. 50 Die Staatshymne der BRD……………………………………… 51
 83. 83. 84 Wie schön das du geboren bist………………………………….. 52 Geburtstagslied………………………………………………….. 53 Lorelei…………………………………………………………... 54 Danklied………………………………………………………… 56 Ich geh mit meiner Laterne……………………………………... 58 Bald ist Nik'lausabend…………………………………………... 60 O du fröhliche, o du selige……………………………………… 62 Stille Nacht, heilige Nacht……………………………………… 63 O Tannenbaum………………………………………………….. 65 Leise rieselt der Schnee…………………………………………. 67 Kling, Glöckchen, klingelingeling……………………………… 68 Jingle Bells, Jingle Bells………………………………………... 70 Mein Hut, der hat drei Ecken…………………………………… 71 Das Osterei……………………………………………………… 73 Alle Vögel sind schon da……………………………………….. 74 Як працювати з піснею………………………………………... 76 Список використаних джерел та літератури………………… 79

×