Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tool oppimine

Kuidas tehnoloogiaga korraldada tööl õppimist

 • Login to see the comments

Tool oppimine

 1. 1. Kuidas  korraldada  tööpaigal   õppimist   Kai  Pata   Digitehnoloogiate  Ins8tuut,  Haridustehnoloogia  keskus   kpata@tlu.ee  
 2. 2. Mi>eformaalse  õppimise  kitsaskohad   Meistrilt  õppimine,  op8maalne  tagasiside  õigel  hetkel   Väljakutse:  Op8maalse  tagasiside  pakkumine   Mul  on  kiire   probeem!  
 3. 3. Mi>eformaalse  õppimise  kitsaskohad   Suhtlemine  töökaaslastega  ja  nende  tagasiside   Väljakutse:  Võrgus8kult  õppimine  ja  toetuse  saamine  
 4. 4. Erialavõrgus8kud   •  Leia  erialasest  võrgus8kust  ehitusfoorum.ee   sobiv  juhis,  mis  ühe  sinu  probleemi  lahendaks!   •  Aega  on  5  minu8t   •  Too  välja  peamised  aspek0d,  mis  raskendab   parima  teadmise  leidmist  erialavõrgus0kust?  
 5. 5. Ehitusfoorum.com   Tsitaadi  vastus  =  kirjutamise  skrip8d   Täna  teist   On  tänatud   Ra8ng   Tänamine  =  kvaliteedi  hinnang   Tänamine  kui  isiku  eksper8isi  näitaja   Kas  aitaja  on  ekspert  või  soss-­‐sepp?  
 6. 6. On  tänanud/  on  tänatud   Kõige  ak8ivsemad   teemavaldkonnad  =  eksper8is   Contribu8ons  to  whole  forum   Kõige  ak8ivsemad  teemad  =  eksper8is   List  of  thanks   Add  as  a  friend/enemy   Tänamine  kui  eksper8isi   tõendamine  
 7. 7. h>p://habrahabr.ru/   Kasutaja  usaldusväärsuse  hindamine   hinnang   Üles  ja  alla  hääletamine   Gruppidesse  kuulumine   karma   Pos8tuse  sisuga  seotud  eksper8is   Pos8taja  eksper8isi   sotsiaalne  valideerimine   pos8tuse  siu  kvaliteedi   alusel   Kasutaja  eksper8isi   usaldusväärsuse  koondhinnang  
 8. 8. h>p://habrahabr.ru/users/ValdikSS/   Panustamise  teemavaldkonnad   Kasutajale  omistatud  märgid   Liidrid  foorumis   Eksper8is  on   visualiseeritud  läbi   kirju8ste  teemade   Eksper8is  on   visualiseeritud  kui   staatus  kogukonnas   Märkidega   eksper8isi   hindamine  
 9. 9. LinkedIn   Omistatud  pädevused   Pädevuste  automaatsed   soovitajad  (recommenders)   Endorsing  (omistamine):  oma  toetuse  deklareerimine  teisele,  pädevuste  omistamine    
 10. 10. Sotsiaalne  tunnustamine   abifoorumites   SISU  HEADUSE   HINDAMINE   KASUTAJA  EKSPERTIISI   HINDAMINE   PRAKTIKAGA   VALIDEERIMINE   SISU   KASUTAJA   REEGLID,   NORMID,   JUHISED   Näited  enda  prak8kast   või  kogukonnale   omasest  prak8kast   TEADMISTE  KÜPSEMINE   JA  FORMALISEERIMINE   PRAKTISEERIMINE,   LÄBIPROOVIMINE  JA   ÕPPIMINE  TÖÖL   TEGEVUSEGA  VALIDEERIMINE   REEGLITEGA   VALIDEERIMINE   AUTORITEEDIGA   VALIDEERIMINE   SISU/KASUTAJA   VALIDEERIMINE   SOTSIAALNE  TUNNUSTAMINE   Uue  prak8ka   üleskorjamine   Vigade   avastamine,   lokaliseerimine   usage  reports,  stars   for  content   (dis)liking,   ra5ng   content   status  indicators  and   reports  for  users   (dis)liking,  endorsing,   thanking  persons   profiles,  por8olios   Pata,  Santos,  Burchert,  2015  
 11. 11. Õppimine  tööpaigal  lähtub  probleemist   Kontekst   Outcome(s)  Näide   Hinnang,  heakskiit   Leia  õige   valem   Vali   alterna8ividest   Leia  õige  reegel   Diagnoosi  põhjus   ja  leia  lahendus   Leia  vea   põhjustaja   Loo  uus  lahendus   Tasakaalusta   alterna8ivid   Probleemide  kategooriad.  Jonassen,  2000   Palju  0.5  kg  liimipakke  pean  ostma,  et  4  rulli  10  m  pikkust  tapee8  seina  kleepida?        Poolekilone  pakk  kulub  4-­‐5  rulli  jaoks.  Loe  instruktsiooni  pakilt.     Kust  ma  saan  x  materjali  parima  hinnaga?   Otsi  veebist  lehelt  Z,  kes  müüb  parima  hinnaga!     Kas  soovitud  tulemuseni  jõudmiseks  peaksin  kasutama  lahedit  x  või  y?   Mis  oleks  selle  lahenduse  valimisel  tulemus,  milleni   ma  jõuaksin?   Mis  oleks  kummagi  strateegia  (x,  y)  korral  tulemus?   Kas  selle  raviga  saab  haigusest  võitu?   Kas  need  sümptoomid  sobivad  selle  haigusega?   Mul  on  selline  viga,  mis  võiks  seda  põhjustada?  
 12. 12. Pre-­‐structuring  the  thread  by  selec8ng   type  of  contribu8on   FLE  3   Demo:  h>p://mlab.uiah.fi/~gkligyte/fle3/KB/index.html   Pos8tuse  eelnev  kategoriseerimine  
 13. 13. Probleemi  arutamine  foorumis   Eelstruktureeritud  kommentaarid  arutelus   Demo:  h>p://mlab.uiah.fi/~gkligyte/fle3/KB/index.html  FLE  3  
 14. 14. Pos8tamise  kokkulepitud  reeglid   Tänamise  nupp=  pos8tuse  headuse  hindamine   Tsiteerimise  reegli  nupp  
 15. 15. Tööalase  abifoorumi  interaktsioonid  
 16. 16. Erinevate  probleemide  lahendamise   interaktsioonid  foorumis   Uue  reegli   juurutamine:   Vaja  on  reeglist   teavitada;  reegli   lokaalne   kasutamine  võib   välja  tuua  reegli   kitsaskohad  ja   vajaduse  reeglit   muuta  
 17. 17. Mi>eformaalse  õppimise  kitsaskohad   Uute  normide  juurutamine  ja  omaksvõtmine  prak8kas   Väljakutse:  normide  küpsemine  töö  käigus  
 18. 18. “Elavad  normid”  -­‐  LivingDocuments   h>ps://app.learnenv.com  
 19. 19. Prak8line  katsetus:  LivingDocuments   •  h>ps://app.learnenv.com   •  Loo  kasutajakonto   •  Loo  uus  normdokument  (nt.  eeskiri,  kasutusjuhend   vms)  ja  lisa  arutatava  normdokumendi  sisu   •  Lisa  aruteluküsimus  (nt.  Mis  on  selle  eeskirja   rakendamise  erijuhud  sinu  asutuses)   •  Lisa  küsimusega  seotud  meedia  &  dokumendid   •  Jaga  dokumen8  kolme  üliõpilasega   •  Lisa  oma  seisukoht  kolmele  saadetud   normdokumendile  
 20. 20. Mi>eformaalse  õppimise  kitsaskohad   Õppimine  on  vahendite,  esemete  ja  dokumen8de  keskne   Väljakutse:  Vahendite,  esemete  ja  dokumen8de  kaudu   toetuse  jagamine  õigel  hetkel  
 21. 21. Abi  seadme  juures:  QR  koodid,  rfid   kiibid  ja  rfid  majakad   Majakas,  mis  on  paigutatud  seadmete  lähedale  võib   jagada  muutuvat  infot  reeglite,  kasutusjuhenite  kohta.   Tulevikus  –  erinevad  abiküsimused  seadme  kohta  ja   eksperdi  või  sobiva  abiinfo  leidmise  saab  andmevoona   tuua  majakasse   QR  koodiga  või  RFID   kiibiga    saab   kasutusjuhendi   veebiaadressi   seadmete  lähedale   paigutada.  
 22. 22. Mi>eformaalse  õppimise  kitsaskohad   Töö  käigus  juhtumitest  ja  teiste  kogemustest  õppimine   Väljakutse:  Kogetud  juhtumite  jagamine  ja  taaskasutamine  
 23. 23. Juhtumite  taaskasutamine  õppimises   Laadi  tes8miseks  alla  Google  play  store’ist:  Ach  so!   Lisa  märksõnu  videole.   Milliseid  probleeme  ja  juhtumeid  oleks  teie  töötajatel  võimalik   õppimiseks  taaskasutada?     Mis  turvalisuse  –  ja  privaatsuse  teemad  vajaks  lahendamist?           Näited  Maanteeame8st:  teederemondi  videod,   autoeksami  videod,  autoülevaatuse  videod,   loomade  teeületuse  videod  
 24. 24. Tõenduspõhine  õppimine  ja  pädevuste   portooliod   •  Õpitegevused  tööalases  täiendkoolituses  saab  siduda   pädevuste  tõendamisega.  Ülesannete  täitmisel   lisandub  ülesandega  seotud  pädevus  minu  portoolio   profiilile  ja  saan  kaardistada  oma  pädevusi.   edidak8kum.ee  õpetajakoolituse  portooliopõhine  korraldamine  
 25. 25. Vt.  Lähemalt  EU  7  raamkava  projek8st  IntelLEO  h>p://intelleo.eu   Pädevuste  kaardistamine   organisatsioonides   Pädevused  võib   organisatsioonides   kirjeldada.   Saab  eristada   pädevusi,  mida   organisatsioon  juurde   vajab  ja  suunata   töötajate   portooliotesse   prioriteetseid  vajadusi   neid  pädevusi   omandama.   Saab  ühtlustada   organisatsioonide   pädevusi  (nt.  kutseõpe   ja  tööpaik)  ja   kaardistada  pädevuste   lünki  (competence   gap)   Näide:  PERH  täiendkoolitus  õdedele  ja   ars8dele  –  on  koolituste  loend,  kuid   see  pole  seotud  pädevustega.   Probleem,  kuidas  näha,  mis  on  õdede   pädevuste  puudujäägid  eri  haiglates,   mis  koolitusi  vaja  pakkuda?  
 26. 26. 26   Mi>eformaalse   õppimise  info   kogumine  ja   korrastamine  oma   portoolios   h>p://learning-­‐layers.eu    Bits  and  pieces  h>ps://youtu.be/y0fs3c_k3tM  
 27. 27. Jaga  prak8kaid  portoolioga   Prak8ka   tööl   Tööalaste  oskuste  koolituss   Portoolio   Oskus  1   Oskus  2   Oskus  3   Mõju   tööoskustele   Koolituse   küpsemine   Analüü8ka     Erialane  võrgus8k   Jagamine   Uute  prak8kate  juurutamine   Eriala  õppeasutused   Prak8kate  loomine,   otsimine  ja   katsetamine   Tagasiside,   probleemsed   meetodid   Edasine  töö   Õppijad   Prak8kad,   lahendused   h>p://learning-­‐layers.eu   Oskuse  tõendamine     (  video,  näited  jne)  
 28. 28. Sotsiaal-­‐seman8line  tehnoloogia   tööalase  õppimise  toetamiseks   Võrgus8kud  ja  nende  teadmusobjek8d   Võrgus8ke  rikastamine  seman8kaga    Sotsiaalne  seman8line   võrgus8k   (Reinhardt  et  al.,   2009)     Professionaalsed   kogukonnad   h>p://learning-­‐layers.eu  
 29. 29. Minu  ja  meie  tööalase  õppimise  seosed   Minu  uus  lahendus   MINU  TEADMISTE  KASUTAMINE  JA  LOOMINE  MEIE  TEADMISTE  KASUTAMINE  JA  LOOMINE   Koosloome   Vastuolu     Hinnangu   andmine,   heakskiitmine   Formaliseerimine/   standardiseerimine   Taaskasutamine  ja   taaskogemine   Abi  küsimine   Läbirääkimine   Olemasolevad   probleemilahendid,  head   prak8kad  organisatsioonis   Uuele   lahendusele   hinnangu   saamine   teistelt   Koostööpartnerite   otsimine   Teadlikkus   olemasolevaist   lahendeist     ISE  KOLLEKTIIVI   PANUSTADES   RÜHMAS,  GRUPIS   PANUSTADES   ISE  RAKENDADES   Uute   lahenduste   loomine   Uue  lahenduse   loomine   Uue  lahenduse   järeleproovimine  De-­‐kontektusliseerimine,    re-­‐kontektsualiseerimine   Pata,  2015   Mul  on  probleem!  

×