Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pedagoogilised mustrid

2,597 views

Published on

 • Be the first to comment

Pedagoogilised mustrid

 1. 1. Pedagoogilised ja ökomustrid (pedagogical & ecopatterns) Kai Pata “ A pattern is a solution to a problem in a context."
 2. 2. Mis on muster? <ul><li>Mustrid on maailma koostisosad, erinevate tegurite ja süsteemide vahelised seoste kompleksid, mis kindlas kontekstis ja ruumis korduvalt ilmnevad. </li></ul><ul><li>Mustrid on keele elemendid. </li></ul><ul><li>Iga muster on kolmeosaline reegel, mis väljendab seoseid kindla konteksti, probleemi ja lahenduse vahel (Alexander). </li></ul>
 3. 3. <ul><li>A pattern is </li></ul><ul><li>a design of natural or accidental origin </li></ul><ul><li>a n artistic or decorative design </li></ul><ul><li>a model or an original used as an archetype </li></ul><ul><li>a person or thing considered worthy of imitation </li></ul><ul><li>a plan, diagram, or model to be followed in making things </li></ul><ul><li>a representative sample; a specimen </li></ul><ul><li>a consistent, characteristic form, style, or method </li></ul><ul><li>a proven solution to a problem in a context </li></ul><ul><li>a description of a general solution to a common problem or issue from which a detailed solution to a specific problem may be determined </li></ul><ul><li>an instruction, which shows how this spatial configuration can be used, over and over again, to resolve the given system of forces, wherever the context makes it relevant </li></ul>
 4. 4. Mustrid ja mustrikeeled <ul><li>Arhitektuurimustrid </li></ul><ul><li>Tarkvara kujundamise mustrid ( design patterns ) </li></ul><ul><li>Pedagoogilised mustrid </li></ul><ul><li>Algtaseme mustrid ( elementary patterns ) </li></ul><ul><li>Telekommunikatsioonimustrid </li></ul><ul><li>Organisatsioonimustrid </li></ul><ul><li>Mustrid looduses http://acept.la.asu.edu/PiN/info/patt.html </li></ul><ul><li>Ökomustrid jne. </li></ul><ul><li>Mustrid ei eksisteeri üksteisest sõltumatult vaid alati mingis süsteemis ehk raamistikus, moodustades mustrikeele. </li></ul>
 5. 5. Olulisemad teosed <ul><li>Pattern Language (Alexander et al, 1977) </li></ul><ul><li>Design Patterns (Gamma et al, 1994) </li></ul><ul><li>Pedagogic Patterns (McLaughlin et al, 1998) </li></ul>“ Still water” “ Washing pond”
 6. 6. “ A Pattern Language” (Alexander, Ishikawa, Silverstein, 1977) <ul><li>Iga üksikmuster kirjeldab probleemi, mis ilmneb meie keskkonnas üha ja jälle ning annab kirjelduse probleemi lahenduse olemusest. </li></ul><ul><li>Mustrid on info kandjad ekspertidelt kasutajatele. </li></ul><ul><li>Kirjeldamiseks kasutatakse kindlat formaati, milles mustri olemus ja kasutuskohad ning võimalused on infotihedalt kokku pakitud. </li></ul><ul><li>Mustrikeel võimaldab mustreid organiseerida, et hõlbustada nende kasutamist (analoog sõnaraamatule). Sisaldab 253 mustrit. </li></ul><ul><li>Eksisteerib terve kogum erinevaid mustrikeeli. </li></ul><ul><li>www .uni- weimar .de/ architektur / InfAR / lehre / Entwurf / Patterns / patterns . html </li></ul>“ Small Public Square ”
 7. 7. “ Designs Patterns” (Gamma, Helm, Johnson, Vlissides, 1994) - GoF <ul><li>GoF mustrid kirjeldavad lihtsaid ja ilusaid probleemilahendusi tarkvara kujundamisel. </li></ul><ul><li>Eesmärk on anda teadmisi edasi ühelt eksperdilt teisele. </li></ul><ul><li>Iga muster esitatakse ühtselt välja töötatud formaadis. </li></ul><ul><li>GoF mustrid on kogum omavahel seotud mustreid, ei väideta mustrikeele olemasolu. Sisaldab 23 mustrit. http:// www . tml . hut . fi /~ pnr / Tik -76.278/ gof / html / </li></ul><ul><li>Mustrid jaotatakse: loovateks ( creational ), struktuurseteks ( structural ) käitumismustriteks ( behavioural ). </li></ul><ul><li>http:// www . agcs . com /supportv2/ techpapers / patterns / papers / tutnotes / index . htm </li></ul>“ Chain of responibility”
 8. 8. “ Pedagogic Patterns” (McLaughlin et al, 1998) <ul><li>Pedagoogilised mustrid kirjeldavad kirjeldavad õppeprotsessi ja selles kasutatavaid strateegiaid ja metoodikaid. </li></ul><ul><li>Eesmärk on anda mustritena edasi teadmisi olemasolevatest kogemustest. </li></ul><ul><li>Sihiks on moodustada pedagoogiliste mustrite kogum, mida saaks kasutada õpetamises keele elementidena, mis moodustavad omaette süsteemi. </li></ul><ul><li>Võimaldaks praktikat muuta ülekantavaks ühest olukorrast teise. </li></ul><ul><li>Sihtgrupid: õpetajad (kujundajad) ja õpilased (kasutajad). </li></ul><ul><li>Ajaskaala minutitest aastateni. </li></ul>“ The Three Bears”
 9. 9. Olulised sammud mustri kirjeldamiseks <ul><li>Lähtumine praktikast Muster peab tulenema konkreetsest praktilisest kogemusest. </li></ul><ul><li>Abstraktsioon Muster peab olema tegelikust võimalikult edukalt kirjeldav ja meeldejääv. </li></ul><ul><li>Mustri organiseerimine Mustrid eksisteerivad süsteemis, millele on omane kindel keel, mis teeb üksikmustrid kergesti kasutatavaks. </li></ul><ul><li>Väärtussüsteem ( kasutajad, teised mustriloojad, ühiskond) Muster peab olema kasulik, ilus, meeldejääv, lihtne ja efektiivne. **** </li></ul><ul><li>Esitusviis Nimi! </li></ul>
 10. 10. Mustrinäited <ul><li>PPTOT ( Pedagogical Patterns for Teaching Object Technology ) 43 mustrit: http:// www - lifia .info. unlp .edu. ar / ppp / subject . htm </li></ul><ul><li>EPCoS bundles : http:// www . cs . ukc . ac . uk / national /EPCOS/ </li></ul><ul><li>A pedagogical pattern language of teaching seminars effectively : http:// www . voelter .de/ data / pub / tp / html / index . html </li></ul>
 11. 11. Mustri kirjeldus ( PPTOT) <ul><li>Nimi </li></ul><ul><li>Kasutusala </li></ul><ul><li>Idee, kuidas muster aitab jõuda soovituni </li></ul><ul><li>Motivatsioon, mis kirjeldab, miks see muster viib sihile </li></ul><ul><li>Rakenduskohad, olukordade kirjeldused, kus mustrit võiks kasutada </li></ul><ul><li>Kitsendused, millal muster ei sobi </li></ul><ul><li>Struktuur, mustri elementide kirjeldus </li></ul><ul><li>Tagajärjed, mis mustri rakendamisele järgnevad </li></ul><ul><li>Mida peaks arvestama mustri rakendamisel </li></ul><ul><li>Sõltuvus kultuurist </li></ul><ul><li>Vajalikud vahendid mustri rakendamiseks </li></ul><ul><li>Mustri eduka rakendamise näited (3) </li></ul><ul><li>Seonduvad mustrid </li></ul>
 12. 12. Mustri kirjeldus ( EPCoS bundles) <ul><li>Nimi </li></ul><ul><li>Pealkiri </li></ul><ul><li>Kirjeldus ( This is what it is ) </li></ul><ul><li>Eesmärk ( This is what it does ) </li></ul><ul><li>Kasulikkus ( You should adopt this, because…) </li></ul><ul><li>Probleemsus ( Sometimes it blows up because…) </li></ul><ul><li>Sobivus ( Where it fits) </li></ul><ul><li>Piirangud ( It doesn’t work unless…) </li></ul><ul><li>Kriitilised lisamärkused ( It probably works better if…) </li></ul><ul><li>Ülekantavus ( How to measure benefit?) </li></ul>
 13. 13. Kuidas mustrini jõuda? <ul><li>Leia, mis teeb mustri eristatavaks </li></ul><ul><li>Muster on eristatav, kui tema tüüpkirjeldus on nii iseloomulik kui ka üheselt mõistetav. Kui muster on iseloomulik, siis saab seda väljendada talle ainuomase diagrammi abil. Kui muster on üheselt mõistetav, saab seda esitada vaid ühel kujul. </li></ul><ul><li>Mõned disainimustrite olemasolu indikaatorid: </li></ul><ul><li>Klassid, mis saavad informatsiooni paljudest klassidest võivad täita klasside vahelise info ülekandja rolli. </li></ul><ul><li>Klassid, mis on paljude seoste saatjapooleks võivad olla ühenduslülid klasside vahel. </li></ul><ul><li>Klassid, millel on paralleelne päritolu töötavad tõenäoselt koos. </li></ul><ul><li>Objekt, mis on seotud kahe klassiderühmaga võib olla kahe alamsüsteemi vaheline kommunikatsioonilüli. </li></ul>
 14. 14. Kuidas mustrini jõuda? <ul><li>Mustri liigitamine </li></ul><ul><li>Klassihierarhia: I lmingute üksteisest pärinemine (esitatakse digraafidena “A – B” ) </li></ul><ul><li>Agregatsioon- ja seos: Agregatsiooni korral viitavad ühe ilmingu näitajad teisele ilmingule mingi suuruse kaudu. Seose korral läbivad ühe ilmingu näitajad teise ilmingu näitajaid ja see on eelnevast nõrgem seos. (esitatakse erinevate diagrammidena) </li></ul><ul><li>Info ülekanne: O bjektid, kes mustris osalevad ja nendevahelise info edastamine. (esitatakse digraafidena) </li></ul>
 15. 15. Kuidas mustrini jõuda? <ul><li>Potentsiaalsete mustrite hindamine: </li></ul><ul><li>Mustri struktuur: Millistest klassidest, objektidest ja seostest muster koosneb? </li></ul><ul><li>Mustri eesmärk: Kas muster täidab eesmärki? </li></ul><ul><li>Mustri rakendatavus: Kas muster on tulevikus teistele kasutatav? </li></ul>
 16. 16. Ecopatterns (1996) (mustrikeel ökoloogilise disaini kirjeldamiseks) <ul><li>Tegeleb keskkonnaprobleemide mustritega, mis tulenevad tehiskeskkonna ja ühiskonna mõjudest looduskeskkonnale. </li></ul><ul><li>Püütakse luua mustrikeelt, mis oleks kasutatav keskkonnaprobleemidega toimetulemiseks. http:// www . designmatrix . com / pl / ecopl / </li></ul><ul><li>Ökomustrite kirjeldamiseks kasutatakse ühtset formaati: http:// www . designmatrix . com / pl / template . html </li></ul><ul><li>Ökomustri loomise etapid: </li></ul><ul><ul><li>Probleemi määratlemine, mustri eesmärgi täpsustamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Analüüs: seonduvate elementide ja struktuuri, probleemi asjaosaliste ja nende käitumisstrateegiate selgitamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Lahendusstrateegiate mustri leidmine ja kirjeldamine </li></ul></ul>
 17. 17. Mustrid ja keskkonnaalane otsustamine <ul><li>Millised on võimalikud keskkonnaprobleemide lahendamise mustrid (keskkonnaalane otsustamine)? </li></ul><ul><li>Milliseid pedagoogilisi mustreid rakendades õpetada efektiivselt keskkonnaalast otsustamist? </li></ul><ul><li>Millised on tuutori-õpilaste interaktsioonimustrid? </li></ul>

×