Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Korghariduskonverents Pata

660 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Korghariduskonverents Pata

  1. 1. Personaalne õpikeskkond  professionaalse arengu toetajana  Kai Pata  Tallinna Ülikool, Informaa:ka Ins:tuut 
  2. 2. Õppurikeskne haridus  •  Kõrghariduskorraldus muutub õppurikesksemaks  – õppurite ootustest, vajadustest ja eelistustest  on saanud kõrgharidussüsteemi nurgakivi (EESTI  KÕRGHARIDUSSTRATEEGIA AASTATEKS 2006– 2015).  •  Kuidas tagatakse?   –  Kas õpiväljundid kajastavad õppijakeskset vaatenurka?  –  Milliseid õpitegevusi peaks läbi viima ja kuidas  õpitegevusi organiseerida?  –  Millist õpikeskkonda õppija vajab? 
  3. 3. Enesejuhitud õppimine ja ennastjuh:v  Õppija:   õppija  •  Võtab initsia:ivi oma arengu planeerimises  •  Formuleerib ise eesmärgid õppimiseks  •  Leiab sobivad õppimist võimaldavad ressursid ja  vahendid  •  Valib sobivad õppimisstrateegiad  •  Jälgib oma arengut eesmärkide täitmisel õpiprotsessis  •  Hindab oma õppimise tulemuslikkust oma personaalse  arengu seisukohast  Õpetaja:   On õpiprotsessis enesejuhitud õppimise suunaja  Kuidas sõnastada õpiväljundid piiramata ennastjuh:vat  õppijat? 
  4. 4. Miks personaalne õpikeskkond on  oluline?  •  Mis juhtub üleminekul turvalisest ins:tutsionaalsest  kookonist reaalsusse?   •  Õpitud abitus liigselt eZepaneeritud õpiprotsessis  struktureeritud ins:tutsioonile kuuluvas keskkonnas   •  Personaalne õpikeskkond:   –  Tahan saada oma vahendite ja õpiprotsesside peremeheks ja  kasutada neid ka pärast ülikooli  –  Tahan õppida nii, et saan siduda koolitöö ja päristöö ja oma  huvid: personaalse keskkonna mul:funktsionaalsus   –  Vajan oskusi, kuidas koos kaaslastega omale  sobival ajal teadmust luua: miZeformaalse haridusega  kombineerimine  –  Tahan legi:miseerida ins:tutsiooniväliselt omandatut 
  5. 5. Vajame uut õpikeskkonna kontseptsiooni  •  Õpitegevus peab toimuma väljakutseid pakkuvas  autentses keskkonnas  •  Isiklike ja ins:tutsionaalselt määratletud eesmärkide  harmoniseerimine  •  Personaalse õpikeskkonna kombineerimine, mida saan  ise kasutada oma töös ja õppimises  •  Personaalse õpikeskkonnaga  ühistegevusse astumine nii kursustel,  koolitustel, kogukondades  kui ka oma võrgus9ku kujundamine  •  Enesejuh:mise toetamine   reflek9ivsete õpilepingute  abil  •  Enesehindamise legi:miseerimine 
  6. 6. ePoroolio professionaalse arengu  juh:misel, õppimisel ja atesteerimisel  Personaalne informatsioon (CV)  Erialase ja/või isikliku arengu eesmärkide püs:tamine   Joondumine pädevusstandarditest ja ins:tutsionaalsetest õpieesmärkidest  Isiklike ja ins:tutsionaalselt määratletud eesmärkide harmoniseerimine  Tõendusmaterjalid enesearengust (projek:d, lõputööd, aruanded, esitlused,  märkmed jne)  Ser:fikaadid  Tagasiside ja kommentaarid (tööandja, õppejõudude, kolleegide ja kaaslaste  hinnangud ning kommentaarid/soovitused)  Õpingute tulemused (vastavus eZeantud kriteeriumitele ning lävendile ‐  miinimumnõuded)  Õpikogemuste reflektsioon ja enesehinnang eesmärkide saavutamisele  Reflektsiooni toetavad materjalid: nt. õpileping  Koostöölahendused võrgus:ke ja kogukondade tekke ja arengu toetamiseks 
  7. 7. Enesereflektsioon ja õpileping  Kursuse õpileping  Iganädalane eneseanalüüs 

×