Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Elektrosmog zátěž-životního-prostředí

 1. 1. ELEKTROSMOG Elektromagnetické pole a zdravotní rizika Ing. Jaroslav Novák
 2. 2. Osnova  A) Elektrosmog – zátěž životního prostředí  B) Přírodní zdroje záření  C) Základní fyzikální pojmy  D) Podstata obav veřejnosti před  neionizujícím záření  E) Zdravotní rizika  F) Zdravotní limity  G) Neutěšený stav legislativy 2
 3. 3. A)Elektrosmog – zátěž životního prostředí  Celosvětově se vžil tento termín pro stále se zvyšující úroveň EMP- pozadí. Rozumí se tím enormní zatěžování člověka umělými zdroji záření, na které nebyl po staletí zvyklý.  Odborníci raději používají termín znečišťování prostředí elektromagnetickým polem.  Občané ale chtějí vědět , co na ně působí, o jaké záření jde, co je ohrožuje a jak.  Vědci se nemohou dohodnout na bezpečných limitech.  Někteří tvrdě prosazují za základ jen tepelné účinky, lékaři vycházejí z možných rizik i netepelných účinků a z dlouhodobého působení EMP slabší intenzity. 3
 4. 4. Elektromagnetická pole 4
 5. 5. 5
 6. 6. 6
 7. 7. Elektrické vlaky a tramvaje 7
 8. 8. Magnetické pole 8
 9. 9. KVANTIFIKACE ZDROJŮ ZÁŘENÍ 9
 10. 10. Vynálezy, které změnily svět • Edison Tomas Alva 1847-1931 ţárovka • Tesla Nikola 1856-1943 magnetické pole točivé • Marconi Guglielmo 1874-1937 bezdrátový telefon 10
 11. 11. B)Přírodní zdroje záření  Naši předkové byli vystaveni expozici:  Slunce – ionizující i neionizující záření  Země – geomagnetické pole 30-70 µT přichází se na to,že malé kolísání zemského magnet.pole může vyvolat dramatické změny v chování lidí. Psychologické poruchy, extrémní vlivy klimatu, zemětřesení a masový úhyn rostlin a zvířecích druhů.  Vzdušná elektřina, tvoření jisker a bouřky (počasí klidné 100-200V/m a během bouří až 10000 V/m) 11
 12. 12. 12
 13. 13. 13
 14. 14. Viditelné spektrum 14
 15. 15. Geomagnetické pole země 15
 16. 16. Christof Rohrbach Radiestezie 16
 17. 17. 17
 18. 18. 18
 19. 19. C) Základní fyzikální pojmy  Intenzita elektrického pole E[V/m]  Hustota zářivého toku S[W/m2]  Intenzita magnetického pole H[A/m]  Magnetická indukce B[T] nebo [µT]  Vlnová délka λ [m]  Měrná absorvovaná energie v SAR [W/kg] 19
 20. 20. Vše je vlnění 20
 21. 21. Magnetické pole 21
 22. 22. Elektrické pole 22
 23. 23. 23
 24. 24. Technické vyuţití EMP 24
 25. 25. 25
 26. 26. Měření SAR na fantomové hlavě 26
 27. 27. D) Podstata obav veřejnosti před neionizujícím zářením  Je odvozena zejména od mediálních informací.  1972 – pracovníci rozvodných sítí v SSSR hlásí nespecifické obtíţe  1976 – personál americké ambasády v Moskvě je trvale exponován nízkými dávkami mikrovlnného záření  1979 první výsledky epidemiologických studií – důkaz o dětské leukémii  Praha Ţiţkov vysílač TV  2001 kauza s Vatikánskými vysílači ( Cesano)  2003 američané chystají premiéru mikrovlnných zbraní v Iráku  2007 Příprava amerického radaru v ČR (Trokavec) 27
 28. 28. 28
 29. 29. Vyzařovací lalok- charakteristika 29
 30. 30. 30
 31. 31. 31
 32. 32. 32
 33. 33. E = 41 – 61 V/m Výkon vysílače GSM 10 – 40 W 33
 34. 34. Měření EMP 34
 35. 35. E) Zdravotní rizika • Hodnotí se podle tisíců epidemiologických studií, výsledky jsou často protichůdné • Hodnocení účinků záření, v medicíně se hodnotí podle výkonu ozářené plochy a vypočítá se expoziční doba a nikoliv podle SAR • Problémy se sensitivními jedinci (viz.výzkum Bergsmann) • Vlastní zkušenosti z fyziatrie 35
 36. 36. 36
 37. 37. Tepelné účinky (SAR) Netepelné účinky : • Metabolismus, srdeční činnost, endokrinní, oběhový a centrální nervový systém člověka • Prostup molekul vápníku • Omezení tvorby melatoninu • Krevní obraz • Plodnost • Koncentrace • Imunita organizmu 37
 38. 38. 38
 39. 39. 39
 40. 40. F) Zdravotní limity • Většina států v Evropě má nastaveny zdravotní limity podle doporučení komise ICNIRP.Jedině Itálie, Polsko a Švýcarsko si ponechalo limity,které respektují i netepelné účinky.Naše vládní nařízení 480/2000Sb se podřídilo uvedenému doporučení a stíţnosti občanů nebere na vědomí. 40
 41. 41. 41
 42. 42. 42
 43. 43. 43
 44. 44. 44
 45. 45. G) Neutěšený stav legislativy • Stát ztrácí kontrolu nad ochranou občanů před neionizujícím záření a neplní svoji základní funkci-dle ústavního zákona č.23/1991Sb čl.31, ţe kaţdý má právo na ochranu zdraví. • Provozovatelé,operátoři bezdrátových sítí nemají prakticky ţádná omezení při výstavbě ant.stoţárů a základnových stanic. • Příklady z Prahy, Náchoda, Brna,Ostravy. 45
 46. 46. 46
 47. 47. Stav legislativy • Vládní nařízení č.480/2000Sb. • Limity 28-61,5 V/m • Do roku 2000 – vyhl.m.zdr.č.408/1990 • Limity 10x nižší (podpořené výzkumem) • Oddělení neionizujícího záření roce 2000 Hygiena, SZÚ zrušen v na SZÚ zrušeno v r.2000 • Okolní státy – Itálie, Polsko, Švýcarsko • Stavební biologie – až 1000x nižší 47
 48. 48. Pouţitá literatura • Elektromagnetické pole WHO informace pro místní orgány r.2000 • Neviditelná hrozba König r.2001 • Radiestezie Rohrbach r. 2006 • Účinky EM záření při provozu celulárních telef.systémů Musil 2000 • Elektromagnetické pole a zdravotní rizika Novák r. 2003 48
 49. 49. 49

×