SlideShare a Scribd company logo
κοινωνιολογια φτωχεια
Φτώχεια είναι
η έλλειψη
πρόσβασης
σε βασικούς
πόρους που
περιλαμβάνουν
το φαγητό,
το πόσιμο νερό,
την υγιεινή και
την εκπαίδευση.
Είναι η αδυναμία
απόκτησης ενός
αξιοπρεπούς
τρόπου ζωής.
Μορφές φτώχειας

Απόλυτη φτώχεια είναι      Σχετική φτώχεια είναι
η κατάσταση στην οποία      η κατάσταση στην οποία τα
τα άτομα δεν κατέχουν ούτε    άτομα διαθέτουν ένα
τα στοιχειώδη αγαθά για να    εισόδημα που επιτρέπει
καλύψουν βασικές ανάγκες     την κάλυψη βιοτικών
επιβίωσης, όπως είναι      αναγκών.
η τροφή, το νερό και η στέγη..  Αυτό δεν καλύπτει όμως
                 τις ανάγκες όπως αυτές
                 προσδιορίζονται από
                 την κάθε κοινωνία με το
                 καταναλωτικό της
                 πρότυπο.
                 Έτσι, το όριο της φτώχειας
                 ορίζεται στο 60% του μέσου
                 εισοδήματος.
Φτώχεια στον Κόσμο
           Για τις χώρες αυτές πιο αξιόπιστη
Πάνω από       μέθοδος για να οριστεί η φτώχεια
1 δισεκατομμύριο   είναι η ημερήσια κατανάλωση
άνθρωποι σε όλο    τροφών και όχι οι χρηματικές
τον κόσμο ζουν    απολαβές.
με λιγότερο από
ένα δολάριο την
ημέρα.
Το ένα τρίτο αυτών
των ανθρώπων ζουν
στην Αφρική, ενώ
τα υπόλοιπα
δύο τρίτα κυρίως σε
Νοτιοανατολική Ασία
και Λατινική
Αμερική.
Φτώχεια στην Ευρώπη
Το επίπεδο ζωής των φτωχών  Στην ΕΕ των 27 το 16,5% των
ανθρώπων διαφοροποιείται   πολιτών (81 εκατ. άτομα) ζει
σε μεγάλο βαθμό στην ΕΕ.   στο όριο της φτώχειας,
Σύμφωνα με τη Eurostat, τα  έχοντας λάβει τις κοινωνικές
άτομα στο όριο της φτώχειας  παροχές.
είναι εκείνα τα οποία ζουν  Πρώτη η Λεττονία (25,6%),
σε νοικοκυριά με εισόδημα   ακολουθεί η Ρουμανία
κάτω του 60% του μέσου    (23,4%), η Βουλγαρία (21,4%)
εθνικού εισοδήματος.     και η Ελλάδα (20,1% ή
               2,2 εκατ. πολίτες).
               Τα χαμηλότερα ποσοστά
               καταγράφονται στην Τσεχία
               (9%), στην Ολλανδία και τη
               Σλοβακία (11%).
Φτώχεια στην Ελλάδα


Ποσοστό 20% των
πολιτών ζει κάτω από
το όριο της φτώχειας,
έχοντας εισόδημα
μικρότερο από το 60%
του μέσου εθνικού
εισοδήματος.
Σημειώνεται, ότι
από το 20% εκείνων
που ζουν στα όρια
της φτώχειας, το 33%
έχει ηλικία άνω των 65
ετών.
Αίτια φτώχειας

1.Η άνιση κατανομή του
εισοδήματος μεταξύ των
ατόμων και των κρατών
2.Ο πόλεμος
3.Oι φυσικές καταστροφές
4.H ανεργία
5.Oι προκαταλήψεις,  οι
διακρίσεις και   ο
              10. Ανεπάρκεια
ρατσισμός
                κοινωνικών
6.Η πολιτική διαφθορά
                βοηθημάτων
7.Η ύπαρξη
              11. Ο εθισμός
παραοικονομίας
                σε ναρκωτικές ουσίες
8.Ο υπερκαταναλωτισμός
                και αλκοόλ
9.Η έλλειψη εκπαίδευσης
και κοινωνικών δεξιοτήτων
Συνέπειες φτώχειας

Οι συνέπειες της φτώχειας
είναι το ίδιο σημαντικές
τόσο για το άτομο όσο και
για την ίδια τη κοινωνία.
Η πείνα, οι ασθένειες,
ο αναλφαβητισμός,
οι επιδημίες, η ανεργία,  Παράλληλα, τα προβλήματα
ο κοινωνικός αποκλεισμός  αυτά με τη σειρά τους
και τόσα άλλα        δημιουργούν άλλα όπως βία,
προβλήματα γίνονται αίτια  καταπάτηση των ανθρωπίνων
καθυστέρησης        δικαιωμάτων, διάλυση
της κοινωνικής και     των δημοκρατικών θεσμών
οικονομικής ανάπτυξης    και επιβολή ολοκληρωτικών
στις φτωχές χώρες.     καθεστώτων.
Παραγκουπόλεις
              Oι μεγαλύτεροι πληθυσμοί
Εκεί ζουν περίπου ένα    παραγκουπόλεων βρίσκονται
δισεκατομμύριο άνθρωποι   στην Aσία (581 εκατ.),
σε άθλιες συνθήκες.     στην Αφρική (199 εκατ.),
Δεν έχουν πρόσβαση     στη Λατινική Aμερική και
σε πόσιμο νερό, ηλεκτρικό  στην Καραϊβική (134 εκατ.)
δίκτυο, αποχετευτικό
σύστημα και υπονόμους,
κέντρα υγείας
και ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη, σχολεία και
άλλα εκπαιδευτικά
ιδρύματα. Έχουν
περισσότερες πιθανότητες
να πεθάνουν από
πνευμονία, ελονοσία,
διάρροια, ιλαρά και AIDS.
Αντιμετώπιση της φτώχειας


1.Ανακατανομή πηγών
πλούτου
2.Δημιουργία του
κοινωνικού κράτους
3.Κοινωνική δικαιοσύνη
4.Ισότητα ευκαιριών μεταξύ
των πολιτών ανεξάρτητα
από το εισόδημα
5.Περιορισμός του
υπερκαταναλωτισμού που
οδηγεί σε εξάντληση
φυσικών πόρων

More Related Content

What's hot

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:
Γιώργος Σκαλτσάς
 
"Φτώχεια" - Ηλιάνα Στασινοπούλου
"Φτώχεια" - Ηλιάνα Στασινοπούλου"Φτώχεια" - Ηλιάνα Στασινοπούλου
"Φτώχεια" - Ηλιάνα Στασινοπούλου
manikaskostas
 
Κοινωνικά Προβλήματα Γ1 (18ο Γυμνάσιο Πάτρας)
Κοινωνικά Προβλήματα Γ1 (18ο Γυμνάσιο Πάτρας)Κοινωνικά Προβλήματα Γ1 (18ο Γυμνάσιο Πάτρας)
Κοινωνικά Προβλήματα Γ1 (18ο Γυμνάσιο Πάτρας)
k_simota
 
6. Κοινωνικά προβλήματα. Α΄ μέρος. Προσδιορισμός - Συνέπειες - Αίτια και Αντι...
6. Κοινωνικά προβλήματα. Α΄ μέρος. Προσδιορισμός - Συνέπειες - Αίτια και Αντι...6. Κοινωνικά προβλήματα. Α΄ μέρος. Προσδιορισμός - Συνέπειες - Αίτια και Αντι...
6. Κοινωνικά προβλήματα. Α΄ μέρος. Προσδιορισμός - Συνέπειες - Αίτια και Αντι...
Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
 
2 Κοινωνικές Ομάδες, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου, σελ. 14-19
2 Κοινωνικές Ομάδες, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου, σελ. 14-192 Κοινωνικές Ομάδες, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου, σελ. 14-19
2 Κοινωνικές Ομάδες, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου, σελ. 14-19
Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
 
6.1& 6.2 κοινωνικα προβληματα αιτια αντιμετωπιση
6.1& 6.2 κοινωνικα προβληματα αιτια αντιμετωπιση6.1& 6.2 κοινωνικα προβληματα αιτια αντιμετωπιση
6.1& 6.2 κοινωνικα προβληματα αιτια αντιμετωπιση
Ελενη Ζαχου
 
το αθλητικο ιδεωδες
το αθλητικο ιδεωδεςτο αθλητικο ιδεωδες
το αθλητικο ιδεωδες
damiani1977
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΚΠΑ_Κ12)
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΚΠΑ_Κ12)ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΚΠΑ_Κ12)
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΚΠΑ_Κ12)
d tampouris
 
6.3 φτωχεια ανεργια καταναλωτισμος
6.3 φτωχεια ανεργια καταναλωτισμος6.3 φτωχεια ανεργια καταναλωτισμος
6.3 φτωχεια ανεργια καταναλωτισμος
Ελενη Ζαχου
 
1. Εισαγωγικές Έννοιες, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου
1. Εισαγωγικές Έννοιες, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου1. Εισαγωγικές Έννοιες, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου
1. Εισαγωγικές Έννοιες, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου
Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
 
3 Κοινωνική Οργάνωση και Κοινωνική Μεταβολή, μέρος Α΄, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ΄ ΓΥΜ...
3 Κοινωνική Οργάνωση και Κοινωνική Μεταβολή, μέρος Α΄, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ΄ ΓΥΜ...3 Κοινωνική Οργάνωση και Κοινωνική Μεταβολή, μέρος Α΄, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ΄ ΓΥΜ...
3 Κοινωνική Οργάνωση και Κοινωνική Μεταβολή, μέρος Α΄, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ΄ ΓΥΜ...
Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
 
Κοινωνικές ανισότητες
Κοινωνικές ανισότητεςΚοινωνικές ανισότητες
Κοινωνικές ανισότητες
Αντιγόνη Κριπαροπούλου
 
η εμπορευματοποίηση του αθλητισμού
η εμπορευματοποίηση του αθλητισμούη εμπορευματοποίηση του αθλητισμού
η εμπορευματοποίηση του αθλητισμού
nina la
 
Ενεργός πολίτης - εργασία στην Κ.Π.Α. Γ΄ Γυμν._Τιμαμόπουλος, Πλιάμη, Σεραφειμ...
Ενεργός πολίτης - εργασία στην Κ.Π.Α. Γ΄ Γυμν._Τιμαμόπουλος, Πλιάμη, Σεραφειμ...Ενεργός πολίτης - εργασία στην Κ.Π.Α. Γ΄ Γυμν._Τιμαμόπουλος, Πλιάμη, Σεραφειμ...
Ενεργός πολίτης - εργασία στην Κ.Π.Α. Γ΄ Γυμν._Τιμαμόπουλος, Πλιάμη, Σεραφειμ...
Lamprini Magaliou
 
θεματικοί κύκλοι γ΄ λυκείου
θεματικοί κύκλοι γ΄ λυκείουθεματικοί κύκλοι γ΄ λυκείου
θεματικοί κύκλοι γ΄ λυκείου
Giorgos Naidis
 

What's hot (20)

6.3 Το πρόβλημα της φτώχειας
6.3 Το πρόβλημα της φτώχειας6.3 Το πρόβλημα της φτώχειας
6.3 Το πρόβλημα της φτώχειας
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:
 
"Φτώχεια" - Ηλιάνα Στασινοπούλου
"Φτώχεια" - Ηλιάνα Στασινοπούλου"Φτώχεια" - Ηλιάνα Στασινοπούλου
"Φτώχεια" - Ηλιάνα Στασινοπούλου
 
Κοινωνικά Προβλήματα Γ1 (18ο Γυμνάσιο Πάτρας)
Κοινωνικά Προβλήματα Γ1 (18ο Γυμνάσιο Πάτρας)Κοινωνικά Προβλήματα Γ1 (18ο Γυμνάσιο Πάτρας)
Κοινωνικά Προβλήματα Γ1 (18ο Γυμνάσιο Πάτρας)
 
6. Κοινωνικά προβλήματα. Α΄ μέρος. Προσδιορισμός - Συνέπειες - Αίτια και Αντι...
6. Κοινωνικά προβλήματα. Α΄ μέρος. Προσδιορισμός - Συνέπειες - Αίτια και Αντι...6. Κοινωνικά προβλήματα. Α΄ μέρος. Προσδιορισμός - Συνέπειες - Αίτια και Αντι...
6. Κοινωνικά προβλήματα. Α΄ μέρος. Προσδιορισμός - Συνέπειες - Αίτια και Αντι...
 
11.1 Η διοίκηση του Κράτους
11.1 Η διοίκηση του Κράτους11.1 Η διοίκηση του Κράτους
11.1 Η διοίκηση του Κράτους
 
2 Κοινωνικές Ομάδες, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου, σελ. 14-19
2 Κοινωνικές Ομάδες, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου, σελ. 14-192 Κοινωνικές Ομάδες, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου, σελ. 14-19
2 Κοινωνικές Ομάδες, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου, σελ. 14-19
 
6.1& 6.2 κοινωνικα προβληματα αιτια αντιμετωπιση
6.1& 6.2 κοινωνικα προβληματα αιτια αντιμετωπιση6.1& 6.2 κοινωνικα προβληματα αιτια αντιμετωπιση
6.1& 6.2 κοινωνικα προβληματα αιτια αντιμετωπιση
 
το αθλητικο ιδεωδες
το αθλητικο ιδεωδεςτο αθλητικο ιδεωδες
το αθλητικο ιδεωδες
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΚΠΑ_Κ12)
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΚΠΑ_Κ12)ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΚΠΑ_Κ12)
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΚΠΑ_Κ12)
 
6.3 φτωχεια ανεργια καταναλωτισμος
6.3 φτωχεια ανεργια καταναλωτισμος6.3 φτωχεια ανεργια καταναλωτισμος
6.3 φτωχεια ανεργια καταναλωτισμος
 
1. Εισαγωγικές Έννοιες, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου
1. Εισαγωγικές Έννοιες, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου1. Εισαγωγικές Έννοιες, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου
1. Εισαγωγικές Έννοιες, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου
 
3 Κοινωνική Οργάνωση και Κοινωνική Μεταβολή, μέρος Α΄, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ΄ ΓΥΜ...
3 Κοινωνική Οργάνωση και Κοινωνική Μεταβολή, μέρος Α΄, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ΄ ΓΥΜ...3 Κοινωνική Οργάνωση και Κοινωνική Μεταβολή, μέρος Α΄, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ΄ ΓΥΜ...
3 Κοινωνική Οργάνωση και Κοινωνική Μεταβολή, μέρος Α΄, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ΄ ΓΥΜ...
 
Κοινωνικές ανισότητες
Κοινωνικές ανισότητεςΚοινωνικές ανισότητες
Κοινωνικές ανισότητες
 
12.3-12.4 Ατομικά δικαιώματα Α'
12.3-12.4 Ατομικά δικαιώματα Α'12.3-12.4 Ατομικά δικαιώματα Α'
12.3-12.4 Ατομικά δικαιώματα Α'
 
12.1 Δικαιώματα και υποχρεώσεις
12.1 Δικαιώματα και υποχρεώσεις12.1 Δικαιώματα και υποχρεώσεις
12.1 Δικαιώματα και υποχρεώσεις
 
2.1-2.3 Κοινωνικές ομάδες
2.1-2.3 Κοινωνικές ομάδες2.1-2.3 Κοινωνικές ομάδες
2.1-2.3 Κοινωνικές ομάδες
 
η εμπορευματοποίηση του αθλητισμού
η εμπορευματοποίηση του αθλητισμούη εμπορευματοποίηση του αθλητισμού
η εμπορευματοποίηση του αθλητισμού
 
Ενεργός πολίτης - εργασία στην Κ.Π.Α. Γ΄ Γυμν._Τιμαμόπουλος, Πλιάμη, Σεραφειμ...
Ενεργός πολίτης - εργασία στην Κ.Π.Α. Γ΄ Γυμν._Τιμαμόπουλος, Πλιάμη, Σεραφειμ...Ενεργός πολίτης - εργασία στην Κ.Π.Α. Γ΄ Γυμν._Τιμαμόπουλος, Πλιάμη, Σεραφειμ...
Ενεργός πολίτης - εργασία στην Κ.Π.Α. Γ΄ Γυμν._Τιμαμόπουλος, Πλιάμη, Σεραφειμ...
 
θεματικοί κύκλοι γ΄ λυκείου
θεματικοί κύκλοι γ΄ λυκείουθεματικοί κύκλοι γ΄ λυκείου
θεματικοί κύκλοι γ΄ λυκείου
 

Viewers also liked

Φτώχεια
ΦτώχειαΦτώχεια
Φτώχεια
gdo
 
Κοινωνκά Προβλήματα
Κοινωνκά ΠροβλήματαΚοινωνκά Προβλήματα
Κοινωνκά Προβλήματα
Mary Lyr
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
 
H ευρωπαϊκή ένωση σήμερα του αναπληρωτή επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ευρ...
H ευρωπαϊκή ένωση σήμερα του αναπληρωτή επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ευρ...H ευρωπαϊκή ένωση σήμερα του αναπληρωτή επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ευρ...
H ευρωπαϊκή ένωση σήμερα του αναπληρωτή επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ευρ...
Αλμπανάκη Ξανθή
 
25η Μαρτίου 1821
25η Μαρτίου 182125η Μαρτίου 1821
25η Μαρτίου 1821
http://users.sch.gr/violetastaurou/
 
25η μαρτίου 1821
25η μαρτίου 182125η μαρτίου 1821
25η μαρτίου 1821
mosxovidou3
 
παιδική εργασία στ2
παιδική εργασία στ2παιδική εργασία στ2
παιδική εργασία στ2
dimachnas
 
ευρωπαικη ενωση
ευρωπαικη ενωσηευρωπαικη ενωση
ευρωπαικη ενωση
Despoina Angelaki
 
Ένα παιδι των φαναριών...μιλάει
Ένα παιδι των φαναριών...μιλάειΈνα παιδι των φαναριών...μιλάει
Ένα παιδι των φαναριών...μιλάει
Εύα Ζαρκογιάννη
 
Πολιτική Παιδεία Α Λυκείου
Πολιτική Παιδεία Α ΛυκείουΠολιτική Παιδεία Α Λυκείου
Πολιτική Παιδεία Α Λυκείου
Georgia Kazakou
 
H εκμετάλλευση της παιδικής εργασίας
H εκμετάλλευση της παιδικής εργασίαςH εκμετάλλευση της παιδικής εργασίας
H εκμετάλλευση της παιδικής εργασίας
Εύα Ζαρκογιάννη
 

Viewers also liked (17)

Φτώχεια
ΦτώχειαΦτώχεια
Φτώχεια
 
Κοινωνκά Προβλήματα
Κοινωνκά ΠροβλήματαΚοινωνκά Προβλήματα
Κοινωνκά Προβλήματα
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
 
H ευρωπαϊκή ένωση σήμερα του αναπληρωτή επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ευρ...
H ευρωπαϊκή ένωση σήμερα του αναπληρωτή επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ευρ...H ευρωπαϊκή ένωση σήμερα του αναπληρωτή επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ευρ...
H ευρωπαϊκή ένωση σήμερα του αναπληρωτή επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ευρ...
 
ευρωπη
ευρωπηευρωπη
ευρωπη
 
Ευρωπαικη Ενωση
Ευρωπαικη ΕνωσηΕυρωπαικη Ενωση
Ευρωπαικη Ενωση
 
Ευρώπη
ΕυρώπηΕυρώπη
Ευρώπη
 
25η Μαρτίου 1821
25η Μαρτίου 182125η Μαρτίου 1821
25η Μαρτίου 1821
 
25η μαρτίου 1821
25η μαρτίου 182125η μαρτίου 1821
25η μαρτίου 1821
 
παιδική εργασία στ2
παιδική εργασία στ2παιδική εργασία στ2
παιδική εργασία στ2
 
Φτώχεια (ΠΑΔ)
Φτώχεια (ΠΑΔ)Φτώχεια (ΠΑΔ)
Φτώχεια (ΠΑΔ)
 
ευρωπαικη ενωση
ευρωπαικη ενωσηευρωπαικη ενωση
ευρωπαικη ενωση
 
Ο δόλος στην ιστορία
Ο δόλος στην ιστορίαΟ δόλος στην ιστορία
Ο δόλος στην ιστορία
 
Ένα παιδι των φαναριών...μιλάει
Ένα παιδι των φαναριών...μιλάειΈνα παιδι των φαναριών...μιλάει
Ένα παιδι των φαναριών...μιλάει
 
Πολιτική Παιδεία Α Λυκείου
Πολιτική Παιδεία Α ΛυκείουΠολιτική Παιδεία Α Λυκείου
Πολιτική Παιδεία Α Λυκείου
 
H εκμετάλλευση της παιδικής εργασίας
H εκμετάλλευση της παιδικής εργασίαςH εκμετάλλευση της παιδικής εργασίας
H εκμετάλλευση της παιδικής εργασίας
 
ΔΕ 7η ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΔΕ 7η ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΔΕ 7η ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΔΕ 7η ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
 

Similar to κοινωνιολογια φτωχεια

Κοινωνικα Προβλήματα Γ2 (18ο Γυμνάσιο Πάτρας)
Κοινωνικα Προβλήματα Γ2 (18ο Γυμνάσιο Πάτρας)Κοινωνικα Προβλήματα Γ2 (18ο Γυμνάσιο Πάτρας)
Κοινωνικα Προβλήματα Γ2 (18ο Γυμνάσιο Πάτρας)
k_simota
 
Πείνα και παιδική εργασί_Παρουσίαση
Πείνα και παιδική εργασί_ΠαρουσίασηΠείνα και παιδική εργασί_Παρουσίαση
Πείνα και παιδική εργασί_Παρουσίαση
Kiki Lympero
 
ανδριοπουλου ασημινα,γκικα μαριλια,μαριτα,γκλαβα θεοδωρα κοινωνικα προβληματα
ανδριοπουλου ασημινα,γκικα μαριλια,μαριτα,γκλαβα θεοδωρα κοινωνικα προβληματαανδριοπουλου ασημινα,γκικα μαριλια,μαριτα,γκλαβα θεοδωρα κοινωνικα προβληματα
ανδριοπουλου ασημινα,γκικα μαριλια,μαριτα,γκλαβα θεοδωρα κοινωνικα προβληματα
4Gym Glyfadas
 
εργασία στο μάθημα της αγωγής
εργασία στο μάθημα της αγωγήςεργασία στο μάθημα της αγωγής
εργασία στο μάθημα της αγωγής
1gymveroias
 
Οι οικονομικές ανισότητες στην Ελλάδα σήμερα.pptx
Οι οικονομικές ανισότητες στην Ελλάδα σήμερα.pptxΟι οικονομικές ανισότητες στην Ελλάδα σήμερα.pptx
Οι οικονομικές ανισότητες στην Ελλάδα σήμερα.pptx
Manina5
 
Οι οικονομικές ανισότητες στην Ελλάδα σήμερα.pptx
Οι οικονομικές ανισότητες στην Ελλάδα σήμερα.pptxΟι οικονομικές ανισότητες στην Ελλάδα σήμερα.pptx
Οι οικονομικές ανισότητες στην Ελλάδα σήμερα.pptx
Manina5
 
Ανισότητα - Διαστάσεις, Τάσεις και Προοδευτικές Λύσεις
Ανισότητα - Διαστάσεις, Τάσεις και Προοδευτικές ΛύσειςΑνισότητα - Διαστάσεις, Τάσεις και Προοδευτικές Λύσεις
Ανισότητα - Διαστάσεις, Τάσεις και Προοδευτικές Λύσεις
Panagiotis Vlachos
 
ΦΤΩΧΕΙΑ_ΑΝΕΡΓΙΑ_ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ
ΦΤΩΧΕΙΑ_ΑΝΕΡΓΙΑ_ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣΦΤΩΧΕΙΑ_ΑΝΕΡΓΙΑ_ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ
ΦΤΩΧΕΙΑ_ΑΝΕΡΓΙΑ_ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ
faidratsi
 
Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΗΜΕΡΑΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΗΜΕΡΑ
Gerolymatou Marina
 
τα δικαιώματα της γυναίκας-Κατερίνα
τα δικαιώματα της γυναίκας-Κατερίνατα δικαιώματα της γυναίκας-Κατερίνα
τα δικαιώματα της γυναίκας-Κατερίνα
teacher88
 
Tap
TapTap
Tap
gxart
 
Eργασια 1 ασπαιτε
Eργασια 1  ασπαιτεEργασια 1  ασπαιτε
Eργασια 1 ασπαιτε
melpomeni66
 
υποσιτισμός
υποσιτισμόςυποσιτισμός
υποσιτισμός
nikosas
 
ΕΛΣΤΑΤ - Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών - 2011
ΕΛΣΤΑΤ - Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών - 2011ΕΛΣΤΑΤ - Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών - 2011
ΕΛΣΤΑΤ - Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών - 2011
Win to Win - Business Consultants
 
ανθρωπινα δικαιωματα(Btr)
ανθρωπινα δικαιωματα(Btr)ανθρωπινα δικαιωματα(Btr)
ανθρωπινα δικαιωματα(Btr)
meganast
 
η φτώχια στο σημερινό κόσμο
η φτώχια στο σημερινό κόσμοη φτώχια στο σημερινό κόσμο
η φτώχια στο σημερινό κόσμο
Maria Maheridou
 
γ1αερακη ελενα αγριτακη θεοδωρα
γ1αερακη ελενα αγριτακη θεοδωραγ1αερακη ελενα αγριτακη θεοδωρα
γ1αερακη ελενα αγριτακη θεοδωρα
4Gym Glyfadas
 
η φτωχεια
η φτωχειαη φτωχεια
η φτωχεια
giannis tzoumas
 

Similar to κοινωνιολογια φτωχεια (20)

3.μορφές καταπάτησης ανθρωπινων δικαιωματων
3.μορφές καταπάτησης ανθρωπινων δικαιωματων3.μορφές καταπάτησης ανθρωπινων δικαιωματων
3.μορφές καταπάτησης ανθρωπινων δικαιωματων
 
Κοινωνικα Προβλήματα Γ2 (18ο Γυμνάσιο Πάτρας)
Κοινωνικα Προβλήματα Γ2 (18ο Γυμνάσιο Πάτρας)Κοινωνικα Προβλήματα Γ2 (18ο Γυμνάσιο Πάτρας)
Κοινωνικα Προβλήματα Γ2 (18ο Γυμνάσιο Πάτρας)
 
Πείνα και παιδική εργασί_Παρουσίαση
Πείνα και παιδική εργασί_ΠαρουσίασηΠείνα και παιδική εργασί_Παρουσίαση
Πείνα και παιδική εργασί_Παρουσίαση
 
ανδριοπουλου ασημινα,γκικα μαριλια,μαριτα,γκλαβα θεοδωρα κοινωνικα προβληματα
ανδριοπουλου ασημινα,γκικα μαριλια,μαριτα,γκλαβα θεοδωρα κοινωνικα προβληματαανδριοπουλου ασημινα,γκικα μαριλια,μαριτα,γκλαβα θεοδωρα κοινωνικα προβληματα
ανδριοπουλου ασημινα,γκικα μαριλια,μαριτα,γκλαβα θεοδωρα κοινωνικα προβληματα
 
εργασία στο μάθημα της αγωγής
εργασία στο μάθημα της αγωγήςεργασία στο μάθημα της αγωγής
εργασία στο μάθημα της αγωγής
 
Οι οικονομικές ανισότητες στην Ελλάδα σήμερα.pptx
Οι οικονομικές ανισότητες στην Ελλάδα σήμερα.pptxΟι οικονομικές ανισότητες στην Ελλάδα σήμερα.pptx
Οι οικονομικές ανισότητες στην Ελλάδα σήμερα.pptx
 
Οι οικονομικές ανισότητες στην Ελλάδα σήμερα.pptx
Οι οικονομικές ανισότητες στην Ελλάδα σήμερα.pptxΟι οικονομικές ανισότητες στην Ελλάδα σήμερα.pptx
Οι οικονομικές ανισότητες στην Ελλάδα σήμερα.pptx
 
Ανισότητα - Διαστάσεις, Τάσεις και Προοδευτικές Λύσεις
Ανισότητα - Διαστάσεις, Τάσεις και Προοδευτικές ΛύσειςΑνισότητα - Διαστάσεις, Τάσεις και Προοδευτικές Λύσεις
Ανισότητα - Διαστάσεις, Τάσεις και Προοδευτικές Λύσεις
 
ΦΤΩΧΕΙΑ_ΑΝΕΡΓΙΑ_ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ
ΦΤΩΧΕΙΑ_ΑΝΕΡΓΙΑ_ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣΦΤΩΧΕΙΑ_ΑΝΕΡΓΙΑ_ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ
ΦΤΩΧΕΙΑ_ΑΝΕΡΓΙΑ_ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ
 
Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΗΜΕΡΑΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΗΜΕΡΑ
 
τα δικαιώματα της γυναίκας-Κατερίνα
τα δικαιώματα της γυναίκας-Κατερίνατα δικαιώματα της γυναίκας-Κατερίνα
τα δικαιώματα της γυναίκας-Κατερίνα
 
Tap
TapTap
Tap
 
Eργασια 1 ασπαιτε
Eργασια 1  ασπαιτεEργασια 1  ασπαιτε
Eργασια 1 ασπαιτε
 
υποσιτισμός
υποσιτισμόςυποσιτισμός
υποσιτισμός
 
ΕΛΣΤΑΤ - Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών - 2011
ΕΛΣΤΑΤ - Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών - 2011ΕΛΣΤΑΤ - Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών - 2011
ΕΛΣΤΑΤ - Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών - 2011
 
ανθρωπινα δικαιωματα(Btr)
ανθρωπινα δικαιωματα(Btr)ανθρωπινα δικαιωματα(Btr)
ανθρωπινα δικαιωματα(Btr)
 
η φτώχια στο σημερινό κόσμο
η φτώχια στο σημερινό κόσμοη φτώχια στο σημερινό κόσμο
η φτώχια στο σημερινό κόσμο
 
e-εφημερίδα του 21
e-εφημερίδα του 21e-εφημερίδα του 21
e-εφημερίδα του 21
 
γ1αερακη ελενα αγριτακη θεοδωρα
γ1αερακη ελενα αγριτακη θεοδωραγ1αερακη ελενα αγριτακη θεοδωρα
γ1αερακη ελενα αγριτακη θεοδωρα
 
η φτωχεια
η φτωχειαη φτωχεια
η φτωχεια
 

More from 6o Lykeio Kavalas

Gz
GzGz
54
5454
53
5353
52b
52b52b
5.2Α Η ροή της γενετικής πληροφορίας
5.2Α Η ροή της γενετικής πληροφορίας5.2Α Η ροή της γενετικής πληροφορίας
5.2Α Η ροή της γενετικής πληροφορίας
6o Lykeio Kavalas
 
Το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα
Το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματαΤο γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα
Το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα
6o Lykeio Kavalas
 
Τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής
Τα επίπεδα οργάνωσης της ζωήςΤα επίπεδα οργάνωσης της ζωής
Τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής
6o Lykeio Kavalas
 
28
2828
Welcome to kavala
Welcome to kavalaWelcome to kavala
Welcome to kavala
6o Lykeio Kavalas
 
Cinema shots
Cinema shotsCinema shots
Cinema shots
6o Lykeio Kavalas
 
Pήγας Bελεστινλής
Pήγας BελεστινλήςPήγας Bελεστινλής
Pήγας Bελεστινλής
6o Lykeio Kavalas
 
Περιγραφή έργου τέχνης
Περιγραφή έργου τέχνηςΠεριγραφή έργου τέχνης
Περιγραφή έργου τέχνης
6o Lykeio Kavalas
 
Θεόδωρος Κάστανος
Θεόδωρος ΚάστανοςΘεόδωρος Κάστανος
Θεόδωρος Κάστανος
6o Lykeio Kavalas
 
Φιλιά εις τα παιδιά
Φιλιά εις τα παιδιάΦιλιά εις τα παιδιά
Φιλιά εις τα παιδιά
6o Lykeio Kavalas
 
Γιατί το πολυτεχνείο;
Γιατί το πολυτεχνείο;Γιατί το πολυτεχνείο;
Γιατί το πολυτεχνείο;
6o Lykeio Kavalas
 
Γιορτή επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940
Γιορτή επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940Γιορτή επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940
Γιορτή επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940
6o Lykeio Kavalas
 
Η γυναίκα στη νεοελληνική τέχνη
Η γυναίκα στη νεοελληνική τέχνηΗ γυναίκα στη νεοελληνική τέχνη
Η γυναίκα στη νεοελληνική τέχνη
6o Lykeio Kavalas
 
Λεονάρντο ντα Βίντσι
Λεονάρντο ντα ΒίντσιΛεονάρντο ντα Βίντσι
Λεονάρντο ντα Βίντσι
6o Lykeio Kavalas
 
Αντιγόνη Σοφοκλέους
Αντιγόνη ΣοφοκλέουςΑντιγόνη Σοφοκλέους
Αντιγόνη Σοφοκλέους
6o Lykeio Kavalas
 
Μαθήματα και ωρολόγιο πρόγραμμα 2015-2016
Μαθήματα και ωρολόγιο πρόγραμμα 2015-2016Μαθήματα και ωρολόγιο πρόγραμμα 2015-2016
Μαθήματα και ωρολόγιο πρόγραμμα 2015-2016
6o Lykeio Kavalas
 

More from 6o Lykeio Kavalas (20)

Gz
GzGz
Gz
 
54
5454
54
 
53
5353
53
 
52b
52b52b
52b
 
5.2Α Η ροή της γενετικής πληροφορίας
5.2Α Η ροή της γενετικής πληροφορίας5.2Α Η ροή της γενετικής πληροφορίας
5.2Α Η ροή της γενετικής πληροφορίας
 
Το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα
Το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματαΤο γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα
Το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα
 
Τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής
Τα επίπεδα οργάνωσης της ζωήςΤα επίπεδα οργάνωσης της ζωής
Τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής
 
28
2828
28
 
Welcome to kavala
Welcome to kavalaWelcome to kavala
Welcome to kavala
 
Cinema shots
Cinema shotsCinema shots
Cinema shots
 
Pήγας Bελεστινλής
Pήγας BελεστινλήςPήγας Bελεστινλής
Pήγας Bελεστινλής
 
Περιγραφή έργου τέχνης
Περιγραφή έργου τέχνηςΠεριγραφή έργου τέχνης
Περιγραφή έργου τέχνης
 
Θεόδωρος Κάστανος
Θεόδωρος ΚάστανοςΘεόδωρος Κάστανος
Θεόδωρος Κάστανος
 
Φιλιά εις τα παιδιά
Φιλιά εις τα παιδιάΦιλιά εις τα παιδιά
Φιλιά εις τα παιδιά
 
Γιατί το πολυτεχνείο;
Γιατί το πολυτεχνείο;Γιατί το πολυτεχνείο;
Γιατί το πολυτεχνείο;
 
Γιορτή επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940
Γιορτή επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940Γιορτή επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940
Γιορτή επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940
 
Η γυναίκα στη νεοελληνική τέχνη
Η γυναίκα στη νεοελληνική τέχνηΗ γυναίκα στη νεοελληνική τέχνη
Η γυναίκα στη νεοελληνική τέχνη
 
Λεονάρντο ντα Βίντσι
Λεονάρντο ντα ΒίντσιΛεονάρντο ντα Βίντσι
Λεονάρντο ντα Βίντσι
 
Αντιγόνη Σοφοκλέους
Αντιγόνη ΣοφοκλέουςΑντιγόνη Σοφοκλέους
Αντιγόνη Σοφοκλέους
 
Μαθήματα και ωρολόγιο πρόγραμμα 2015-2016
Μαθήματα και ωρολόγιο πρόγραμμα 2015-2016Μαθήματα και ωρολόγιο πρόγραμμα 2015-2016
Μαθήματα και ωρολόγιο πρόγραμμα 2015-2016
 

κοινωνιολογια φτωχεια

 • 2. Φτώχεια είναι η έλλειψη πρόσβασης σε βασικούς πόρους που περιλαμβάνουν το φαγητό, το πόσιμο νερό, την υγιεινή και την εκπαίδευση. Είναι η αδυναμία απόκτησης ενός αξιοπρεπούς τρόπου ζωής.
 • 3. Μορφές φτώχειας Απόλυτη φτώχεια είναι Σχετική φτώχεια είναι η κατάσταση στην οποία η κατάσταση στην οποία τα τα άτομα δεν κατέχουν ούτε άτομα διαθέτουν ένα τα στοιχειώδη αγαθά για να εισόδημα που επιτρέπει καλύψουν βασικές ανάγκες την κάλυψη βιοτικών επιβίωσης, όπως είναι αναγκών. η τροφή, το νερό και η στέγη.. Αυτό δεν καλύπτει όμως τις ανάγκες όπως αυτές προσδιορίζονται από την κάθε κοινωνία με το καταναλωτικό της πρότυπο. Έτσι, το όριο της φτώχειας ορίζεται στο 60% του μέσου εισοδήματος.
 • 4. Φτώχεια στον Κόσμο Για τις χώρες αυτές πιο αξιόπιστη Πάνω από μέθοδος για να οριστεί η φτώχεια 1 δισεκατομμύριο είναι η ημερήσια κατανάλωση άνθρωποι σε όλο τροφών και όχι οι χρηματικές τον κόσμο ζουν απολαβές. με λιγότερο από ένα δολάριο την ημέρα. Το ένα τρίτο αυτών των ανθρώπων ζουν στην Αφρική, ενώ τα υπόλοιπα δύο τρίτα κυρίως σε Νοτιοανατολική Ασία και Λατινική Αμερική.
 • 5. Φτώχεια στην Ευρώπη Το επίπεδο ζωής των φτωχών Στην ΕΕ των 27 το 16,5% των ανθρώπων διαφοροποιείται πολιτών (81 εκατ. άτομα) ζει σε μεγάλο βαθμό στην ΕΕ. στο όριο της φτώχειας, Σύμφωνα με τη Eurostat, τα έχοντας λάβει τις κοινωνικές άτομα στο όριο της φτώχειας παροχές. είναι εκείνα τα οποία ζουν Πρώτη η Λεττονία (25,6%), σε νοικοκυριά με εισόδημα ακολουθεί η Ρουμανία κάτω του 60% του μέσου (23,4%), η Βουλγαρία (21,4%) εθνικού εισοδήματος. και η Ελλάδα (20,1% ή 2,2 εκατ. πολίτες). Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στην Τσεχία (9%), στην Ολλανδία και τη Σλοβακία (11%).
 • 6. Φτώχεια στην Ελλάδα Ποσοστό 20% των πολιτών ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, έχοντας εισόδημα μικρότερο από το 60% του μέσου εθνικού εισοδήματος. Σημειώνεται, ότι από το 20% εκείνων που ζουν στα όρια της φτώχειας, το 33% έχει ηλικία άνω των 65 ετών.
 • 7. Αίτια φτώχειας 1.Η άνιση κατανομή του εισοδήματος μεταξύ των ατόμων και των κρατών 2.Ο πόλεμος 3.Oι φυσικές καταστροφές 4.H ανεργία 5.Oι προκαταλήψεις, οι διακρίσεις και ο 10. Ανεπάρκεια ρατσισμός κοινωνικών 6.Η πολιτική διαφθορά βοηθημάτων 7.Η ύπαρξη 11. Ο εθισμός παραοικονομίας σε ναρκωτικές ουσίες 8.Ο υπερκαταναλωτισμός και αλκοόλ 9.Η έλλειψη εκπαίδευσης και κοινωνικών δεξιοτήτων
 • 8. Συνέπειες φτώχειας Οι συνέπειες της φτώχειας είναι το ίδιο σημαντικές τόσο για το άτομο όσο και για την ίδια τη κοινωνία. Η πείνα, οι ασθένειες, ο αναλφαβητισμός, οι επιδημίες, η ανεργία, Παράλληλα, τα προβλήματα ο κοινωνικός αποκλεισμός αυτά με τη σειρά τους και τόσα άλλα δημιουργούν άλλα όπως βία, προβλήματα γίνονται αίτια καταπάτηση των ανθρωπίνων καθυστέρησης δικαιωμάτων, διάλυση της κοινωνικής και των δημοκρατικών θεσμών οικονομικής ανάπτυξης και επιβολή ολοκληρωτικών στις φτωχές χώρες. καθεστώτων.
 • 9. Παραγκουπόλεις Oι μεγαλύτεροι πληθυσμοί Εκεί ζουν περίπου ένα παραγκουπόλεων βρίσκονται δισεκατομμύριο άνθρωποι στην Aσία (581 εκατ.), σε άθλιες συνθήκες. στην Αφρική (199 εκατ.), Δεν έχουν πρόσβαση στη Λατινική Aμερική και σε πόσιμο νερό, ηλεκτρικό στην Καραϊβική (134 εκατ.) δίκτυο, αποχετευτικό σύστημα και υπονόμους, κέντρα υγείας και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, σχολεία και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έχουν περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από πνευμονία, ελονοσία, διάρροια, ιλαρά και AIDS.
 • 10. Αντιμετώπιση της φτώχειας 1.Ανακατανομή πηγών πλούτου 2.Δημιουργία του κοινωνικού κράτους 3.Κοινωνική δικαιοσύνη 4.Ισότητα ευκαιριών μεταξύ των πολιτών ανεξάρτητα από το εισόδημα 5.Περιορισμός του υπερκαταναλωτισμού που οδηγεί σε εξάντληση φυσικών πόρων