Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

water and stone

307 views

Published on

bekhanid jalebeh.

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

water and stone

 1. 1. آرام ولی مصمم صفحه بعد
 2. 2. صفحه بعد
 3. 3. دو قطره آب اگر كنار هم قرار بگیرند چه می‌كنند؟ صفحه بعد
 4. 4. جواب : آن‌ها تصویر قطره دیگر را در خود دیده و به هم می‌پیوندند و یك قطره بزرگتر تشكیل می‌دهند . صفحه بعد
 5. 5. اگر چند سنگ به هم نزدیك شوند چه می‌شود؟ صفحه بعد
 6. 6. آن‌ها هیچ گاه با هم یكی نمی‌شوند . شاید تصویر سنگ دیگر را تا حدودی در خود ببینند ! صفحه بعد
 7. 7. هر چه سخت‌تر و قالبی‌تر باشید فهم دیگران برایتـــان مشكل‌تــر و در نتیجـــه احــتمــال بزرگترشدنتان نیز كاهش می‌یابد . صفحه بعد
 8. 8. مهارت‌هائی كه شما را در جهت آرامش، بزرگوار‌تر و اجتماعی‌تر شدن كمك خواهد كرد را به یاد داشته باشید . صفحه بعد
 9. 9. پشتكار مدارا بخشش نرمی صفحه بعد
 10. 10. حال چه چیزی سخت‌تر و مقاوم‌تر است . آب یا سنگ ! ؟ صفحه بعد
 11. 11. <ul><li>اگر سنگی از كوه سرازیر شود و به مانعی برخورد كند چه می‌كند؟ </li></ul><ul><li>اگر مانع كوچك باشد از روی آن عبور می‌كند . </li></ul><ul><li>اگر متوسط باشد آن ر ا در هم می‌شكند . </li></ul><ul><li>اگر بزرگ‌تر باشد پشت آن می‌ایستد تا تقدیر بعدی چه باشد . </li></ul>صفحه بعد
 12. 12. ابتدا سعی می‌كند مانع را با خود همراه كند اما آب چه می‌كند : صفحه بعد
 13. 13. اگر نتوانست آن‌گاه بدون دردسر به دنبال فرار از كوچكترین روزنه می‌گردد صفحه بعد
 14. 14. و اگر نتوانست صبر می‌كند تا به اندازه كافی قوی شود آن‌گاه یا از روی مانع عبور می‌كند و یا مانع را در هم می‌شكند . صفحه بعد
 15. 15. آب در عین نرمی و لطافت در مقایسه با سنگ به مراتب سر‌‌سخت‌تر و در رسیدن به هدف خود لجوج‌تر و مصمم‌تر است . صفحه بعد
 16. 16. سنگ، پشت اولین مانع جدی می‌ایستد ولی آب راه خود را به سمت دریا می‌یابد . صفحه بعد
 17. 17. در زندگی باید معنای واقعی سرسختی و استواری و مصمم بودن را در دل نرمی و گذشت جست وجو كرد . صفحه بعد
 18. 18. گاهی لازم است كوتاه بیائی گاهی نگاهت را به سمت دیگری بدوز صبور باید بود اما همیشه مصمم پایان

×