SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ
ΟΡΙΣΜΟΣ: Υποκείμενο είναι ο όρος της πρότασης που εκφράζει το πρόσωπο ή το
πράγμα το οποίο κάνει ή υφίσταται ό,τι δηλώνει το ρήμα. Είναι εκείνο για το οποίο
γίνεται λόγος στην πρόταση.
Όλα τα υποκείμενα: ρημάτων / απαρεμφάτων / μετοχών μεταφράζονται με
Ονομαστική.
ΠΤΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Ονομαστική: όταν είναι
υποκείμενο ρήματος
• ῾Η ἀρετὴ ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων ζηλοῦται.
• ῾Ηρακλῆς τοὺς τυράννους ἔπαυσε.
2. Ονομαστική: όταν είναι
υποκείμενο απαρεμφάτου και
έχουμε ταυτοπροσωπία
• Κῦρος νομίζει ἀδικεῖσθαι ὑφ' ὑμῶν.
• Οἱ στρατιῶται οὐκ ἔφασαν ἰέναι.
3. Αιτιατική: όταν είναι
υποκείμενο απαρεμφάτου και
έχουμε ετεροπροσωπία
(μεταφράζεται με ονομαστική)
• Σωκράτης ἡγεῖτο θεοὺς πάντα εἰδέναι.
• Κῦρος ἐκέλευσε τοὺς ῞Ελληνας προβαλέσθαι
τὰ ὅπλα.
4. Οποιαδήποτε πτώση όταν είναι
υποκείμενο της μετοχής, αφού η
μετοχή και το υποκείμενο της
έχουν ίδια πτώση. Η έναρθρη
μετοχή είναι πάντα επιθετική και
έχει υποκείμενο το άρθρο της.
• ᾿Αποπλεῖ οἴκαδε καίπερ χειμῶνος ὄντος.
• Κῦρος ἔχων τριάκοντα ἄνδρας ἐπέρχεται.
• ῾Ο ᾿Ιάσων τριήρεις ἐπλήρου ὡς βοηθήσων.
• Πολλοὶ δ᾿ εἰσὶν οἱ φίλοι τῶν εὐτυχούντων.
ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ
(πώς εκφέρεται)
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Με άρθρο (σε επιθετική μετοχή)  ῾Ο λάμπων ἥλιος.
2. Με ουσιαστικό  Ἡ νύξ προβαίνει.
3. Με επίθετο  Πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων οὐκ ἐμμένουσι τοῖς
λογισμοῖς.
4. Με αντωνυμία (ουσιαστική)  Οὗτοι ἡρέθησαν δημαγωγοὶ.
 Τίς ἀγορεύειν βούλεται;
5. Με αριθμητικό  Δέκα ἐστασίαζον.
6. α) Με ουσιαστικοποιημένο επιθετικό
προσδιορισμό
β) Με ουσιαστικοποιημένο
κατηγορηματικό προσδιορισμό
 Οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο.
 Τέλος πάντες ἀπεχώρησαν.
7. Με έναρθρη μετοχή (επιθετική)  Οἱ φθονοῦντες μισοῦνται.
8. Με απαρέμφατο (έναρθρο / άναρθρο)  Τὸ ἀδικεῖν οὔκ ἐστι καλόν.
 Δεῖ θαρσεῖν ἡμᾶς.
9. Με δευτερεύουσα ονοματική πρόταση
α) ειδική
β) πλάγια
γ) ενδοιαστική
δ) αναφορική
 Δῆλόν ἐστιν ὅτι ἀλγεῖς.
 Τέρας ἐστὶν εἴ τις ηὐτύχησε διὰ βίου.
 Κίνδυνος ἐστὶ μὴ οὐ νικήσωμεν.
 Μακάριός ἐστι ὅστις νοῦν καὶ οὐσίαν ἔχει.
10. Με το άρθρο "τὸ" + φράση  Τὸ γνῶθι σαυτὸν ἔστι χαλεπὸν.
11. Με άρθρο + άκλιτη λέξη  Οἱ μὲν ἡσύχαζον.
12. Εμπρόθετα με
α) εἰς / ἀμφὶ
περὶ / κατὰ + αιτιατική
ὑπὲρ / ὡς / πρὸς
όταν δηλώνεται χρόνος ή ποσό κατά
προσέγγιση.
β) ὅτι + αιτιατική => έκταση
κατά + αιτιατική => μερισμό
ὑπέρ + αιτιατική => υπέρβαση
 ᾿Απέθανον περὶ τοὺς τετρακοσίους.
 Καθ' ἑκάστους ἐκαλοῦντο ῞Ελληνες.
 Συνελέγησαν ὑπὲρ τοὺς πεντακοσίους.
 Πρὸς ἡμέραν ἐγίγνετο.
13. Με επίρρημα (σπανίως)  ᾿Οψὲ ἐγίγνετο (= άρχισε να βραδιάζει).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Το υποκείμενο του ρήματος βρίσκεται σε Ονομαστική και μπορεί να είναι
οποιοδήποτε μέρος του λόγου, ακόμη και ολόκληρη φράση ή πρόταση ή
απαρέμφατο, θεωρούμενα ως ουσιαστικά σε ονομαστική.
2. Αττική σύνταξη: το ρήμα σε γ΄ ενικό δέχεται υποκείμενο ουδέτερου γένους
και σε πληθυντικό αριθμό παρά τον κανόνα.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ῞Οτε τὰ ζῶα φωνὴν εἶχε, τὰ πρόβατα ἔλεγε τῷ δεσπότῃ.
3. Σχήμα κατά το νοούμενο: ρήμα πληθυντικού αριθμού δέχεται ως υποκείμενο
λέξη περιληπτικής σημασίας σε ενικό αριθμό. Το ρήμα δηλαδή δεν συμφωνεί
με τον γραμματικό τύπο του υποκειμένου, αλλά μ᾿αυτό που νοείται με το
υποκείμενο. Τέτοιες λέξεις είναι συνήθως:
ἡ πόλις (= οἱ πολῖται)
ὁ στρατὸς (= οἱ στρατιῶται)
ὁ ὄχλος (= οἱ ἄνθρωποι)
τὸ πλῆθος (= οἱ πλεὶονες).
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ῾Η πόλις ἐν αἰτία εἶχον Περικλέα (= οι πολίτες κατηγορούσαν
τον Περικλή).
4. Πρόληψη του Υποκειμένου: έχουμε όταν το υποκείμενο δευτερεύουσας
πρότασης, συνήθως πλάγιας ερωτηματικής ή ειδικής λαμβάνεται εκ των
προτέρων, στην προηγούμενη πρόταση ως αντικείμενο, αιτιατική της αναφοράς
ή ως προσδιορισμός.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Οἶσθα Εὐθύδημον ὁπόσους ὀδόντας ἔχει; (υποκείμενο της
πλάγιας είναι ο Εὐθὺδημος που στην κύρια είναι αντικείμενο).
5. Το υποκείμενο παραλείπεται:
α) με τα λεκτικά: λέγουσι / φασί. Στην περίπτωση αυτή νοούνται ως
υποκείμενα τα: τινὲς ή οἱ ἄνθρωποι.
β) ΄Οταν είναι αόριστο ή όπως στις φράσεις: καλῶς ἔχει, οὕτως ἔχει, όταν
νοούνται τα: τοῦτο, τὸ πρᾶγμα, τὸ ἔργον.
γ) ΄Οταν το ρήμα υπαινίσσεται το υποκείμενο του π.χ. στο κηρύττει —> νοείται
ως υποκείμενο ὁ κῆρυξ.
δ) ΄Οταν προσδιορίζει χρόνο ημερονυχτίου υποκείμενο είναι "ἡ ἡμέρα" όπως
στις φράσεις: ὀψέ ἦν (= ήταν αργά) / ἦν ἀμφὶ πλήθουσαν ἀγορὰν (= ήταν η ώρα
που η αγορά ήταν γεμάτη) / ἦν ἀμφὶ τὴν τελευταίαν φυλακήν (= ήταν η ώρα
της τελευταίας βάρδιας). Τα: ὀψὲ / ἀμφὶ πλήθουσαν ἀγορὰν / ἀμφὶ τὴν
τελευταίαν φυλακήν είναι Κατηγορούμενα.
ε) ΄Οταν μπορεί εύκολα να νοηθεί απο τα συμφραζόμενα —>᾿Εβούλοντο
ἐκλιπεῖν τὴν πόλιν (Υποκείμενο:οὖτοι).
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΡΟΣΩΠΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ
Το υποκείμενο των απρόσωπων ρημάτων και εκφράσεων είναι απαρέμφατο (π.χ.
Χαλεπὸν ἐστι πατρὶ καὶ μητρὶ στερηθῆναι.) ή δευτερεύουσα πρόταση, ειδική / πλάγια /
ενδοιαστική: (π.χ. Φόβος ἐστι μὴ οἱ πολέμιοι ἐπίωσιν.)
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ
1. Τίθεται σε Ονομαστική, όταν είναι
το ίδιο με το υποκείμενο του ρήματος, όταν
δηλαδή έχουμε Ταυτοπροσωπία π.χ. ῾Ο
Ξενοφῶν οὐκ ἐδύνατο καθεύδειν.
2. Τίθεται σε Αιτιατική, όταν
είναι διαφορετικό απο το υποκείμενο του
ρήματος, όταν δηλαδή έχουμε
Ετεροπροσωπία π.χ. ᾿Αριαῖος ἔλεγε πολλοὺς
εἶναι Πέρσας ἑαυτοῦ βελτίους.
(υποκείμενο του "εἶναι" —> η αιτιατική
"Πέρσας").
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Η μετοχή συμφωνεί με το υποκείμενο της
σε γένος, αριθμό και πτώση.
Θηραμένης ἀναστὰς ἔλεξε τοιάδε.
2. Tο υποκείμενο της επιθετικής μετοχής
είναι το άρθρο της.
Κῦρος ἐκάλεσε τοὺς πολιορκοῦντας τὴν
Μίλητον.
3. Το υποκείμενο της κατηγορηματικής
μετοχής σε πλάγια πτώση είναι αντικείμενο
του ρηματικού τύπου από το οποίο αυτή
εξαρτάται.
Οἱ ῞Ελληνες ἑώρων τοὺς Πέρσας εἰς τὴν
᾿Αττικὴν εἰσιόντας.
4. ΄Οταν το υποκείμενο της μετοχής
συμβαίνει να είναι και υποκείμενο,
αντικείμενο του ρήματος ή γενικά όρος της
πρότασης, τότε η μετοχή συνάπτεται με το
Δίκαια δράσας ἕξεις συμμάχους τοὺς θεούς.
Σπαρτιᾶται στρατευόμενοι ἔθυον.
ρήμα, γι᾿ αυτό λέγεται Συνημμένη.
5. ΄Οταν όμως το υποκείμενο της δεν είναι
όρος της πρότασης, τότε λέγεται Απόλυτη.
Η πτώση της απόλυτης μετοχής είναι:
α) Γενική (για τα προσωπικά ρήματα),
β) Αιτιατική (για τα απρόσωπα ρήματα και
τις απρόσωπες εκφράσεις).
῎Αρτι τῆς μάχης γεγενημένης βοηθοῦσιν ἄλλοι
πελτασταί.
᾿Εξὸν ἡμῖν ζῆν μὴ καλῶς, καλῶς αἱρούμεθα
μᾶλλον τελευτᾶν.
ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ
A. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
 Αντικείμενο είναι ο (πτωτικός) όρος της πρότασης που δηλώνει το πρόσωπο ή το πράγμα
στο οποίο μεταβαίνει ή αναφέρεται η ενέργεια του ρήματος.
 Βρίσκεται σε πλάγια πτώση και αποτελεί κύριο όρο της πρότασης.
 Αντικείμενο δέχονται οι μετοχές και τα απαρέμφατα.
 Το αντικείμενο μεταφράζεται στη ν.ε. με πλάγια πτώση ή εμπρόθετα.
Ως αντικείμενο τίθεται όνομα ουσιαστικό, αλλά και οποιοσδήποτε ονοματικός τύπος,
όπως αντωνυμία, αριθμητικό, ουσιαστικοποιημένο επίθετο και μετοχή, άναρθρο ή
έναρθρο απαρέμφατο, φράση με άρθρο, επίρρημα με άρθρο, εμπρόθετο σύνολο με ή
χωρίς άρθρο, καθώς και δευτερεύουσα ονοματική πρόταση.
π.χ. Οἱ Ἀθηναῖοι ἐφρούρουν τὰ τείχη. (ουσιαστικό)
Εὐμενῶς ἐδέξατο ἡμᾶς. (αντωνυμία)
Φοβεῖται μὴ τὰ ἔσχατα πάθῃ. (δευτερεύουσα ονοματική ενδοιαστική πρόταση)
Β. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ: ΜΟΝΟΠΤΩΤΑΚΑΙ ΔΙΠΤΩΤΑ
ΡΗΜΑΤΑ
Τα ρήματα τα οποία δέχονται αντικείμενο λέγονται μεταβατικά.
Τα μεταβατικά ρήματα, ανάλογα με τον αριθμό των αντικειμένων τους, διακρίνονται
σε δύο κατηγορίες:
α) μονόπτωτα ρήματα
Η σημασία τους συμπληρώνεται με ένα αντικείμενο σε μία από τις τρεις πλάγιες πτώσεις: γενική,
δοτική ή αιτιατική.
π.χ. Τοὺς θεούς φοβοῦ.(= Τους θεούς να φοβάσαι.)
β) δίπτωτα ρήματα
Η σημασία τους συμπληρώνεται με δύο αντικείμενα σε πλάγιες πτώσεις: δύο αιτιατικές, αιτιατική
και γενική, αιτιατική και δοτική, γενική και δοτική. Τα δύο αντικείμενα των δίπτωτων ρημάτων
διακρίνονται σε άμεσο και έμμεσο:
άμεσο είναι το αντικείμενο σε αιτιατική πτώση, έμμεσο είναι το αντικείμενο που βρίσκεται σε
γενική ή δοτική πτώση.
π.χ. Κῦρος δίδωδιν αὐτῷ μισθόν. (= Ο Κύρος δίνει σε αυτόν μισθό.)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1.Όταν και τα δύο αντικείμενα ενός ρήματος είναι σε αιτιατική, τότε άμεσο
είναι αυτό που δηλώνει πρόσωπο.
2.Στην περίπτωση δύο αντικειμένων σε γενική και δοτική, άμεσο είναι το
αντικείμενο σε γενική και έμμεσο το αντικείμενο που βρίσκεται σε δοτική.
3.Οι δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις και το απαρέμφατο ως αντικείμενο
του ρήματος ισοδυναμούν με αιτιατική πτώση.
ΜΟΝΟΠΤΩΤΑ ΡΗΜΑΤΑ
Τα μονόπτωτα ρήματα συντάσσονται με αντικείμενο σε γενική, δοτική και αιτιατική.
Πιο συγκεκριμένα:
Με γενική:
π.χ. Θεοί ἀνθρώπων ἐπιμελοῦνται. (= Οι θεοί φροντίζουν τους ανθρώπους.)
Με αντικείμενο σε πτώση γενική συντάσσονται τα ρήματα που δηλώνουν:
Μνήμη και λήθη:
μέμνημαι (= θυμάμαι), ἐπιλανθάνομαι, ἀμνημονῶ (= λησμονώ).
Έναρξη ή λήξη:
ἄρχω, ἄρχομαι (= κάνω αρχή, αρχίζω), λήγω, παύομαι (= σταματώ, εγκαταλείπω) κ.ά.
Επιμέλεια, φροντίδα, φειδώ και τα αντίθετά τους:
φροντίζω, ἐπιμελοῦμαι, κήδομαι, προνοῶ (= φροντίζω),φείδομαι (= λυπάμαι), ἀμελῶ, ἀφειδῶ,
ὀλιγωρῶ (= παραμελώ), μέλει (= υπάρχει φροντίδα) κ.ά.
Επιτυχία, αποτυχία, απόπειρα, δοκιμή, απόκτηση:
τυγχάνω, ἐπιτυγχάνω, ἐφικνοῦμαι (= πετυχαίνω),στοχάζομαι (= αποβλέπω, επιδιώκω), πειρῶ,
πειρῶμαι (= δοκιμάζω, προσπαθώ), ἀποτυγχάνω, ψεύδομαι, σφάλλομαι, ἁμαρτάνω κ.ά.
Εξουσία:
ἄρχω (= αρχίζω, κυβερνώ, διοικώ, είμαι άρχων, κυριαρχώ), κρατῶ (= γίνομαι κύριος, κυριεύω,
επικρατώ), ἡγοῦμαι (= προηγούμαι, είμαι αρχηγός, κυριαρχώ), δεσπόζω (= κυριαρχώ), τυραννῶ (=
είμαι τύραννος, άρχων), βασιλεύω, ἡγεμονεύω, προΐσταμαι (= είμαι επικεφαλής, είμαι αρχηγός) κ.ά.
Σύγκριση, διαφορά, υπεροχή:
πλεονεκτῶ, μειονεκτῶ, ὑπερτερῶ, ὑστερῶ, ὑπερέχω, προέχω (= προεξέχω, υπερέχω), ἡττῶμαι (=
είμαι κατώτερος, ασθενέστερος, υστερώ), ὑπολείπομαι (= μένω πίσω, υστερώ, απομένω) κ.ά.
Επιθυμία, απόλαυση, αφθονία:
ἐπιθυμῶ, ἐφίεμαι, ὀρέγομαι (= επιθυμώ), ἐρῶ (= αγαπώ), ἀπολαύω (= καρπούμαι,
απολαμβάνω), γέμω, πίμπλαμαι (= είμαι γεμάτος), εὐπορῶ (= έχω αφθονία ενός πράγματος) κ.ά.
Συμμετοχή:
μετέχω, μεταλαμβάνω, κοινωνῶ (= συμμετέχω, κάνω κάτι από κοινού), συμμετέχω, μέτεστί τινι (=
κάποιος μετέχει σε κάτι) κ.ά.
Έλλειψη, στέρηση, απαλλαγή, χωρισμό ή απομάκρυνση:
δέω (έχω ανάγκη, στερούμαι), δέομαι (= έχω ανάγκη, παρακαλώ), ἀπορῶ (=
στερούμαι), ἀπαλλάττομαι, χωρίζομαι, ἀπέχω, ἀπέχομαι, ἀφίσταμαι (απέχω, αποχωρίζομαι,
απομακρύνομαι) κ.ά.
Αίσθηση ή αντίληψη:
ἀκούω, ἀκροῶμαι (= ακούω, υπακούω), αἰσθάνομαι, αντιλαμβάνομαι, πυνθάνομαι (= ζητώ να
μάθω, πληροφορούμαι), ἅπτομαι (= πιάνω, αγγίζω) κ.ά.
Σύνθετα με τις προθέσεις ἀπό, ἐκ, κατά, πρό, ὑπέρ.
Με δοτική:
π.χ. Λυσιτελεῖ ἡμῖν ἡ δικαιοσύνη.(= Η δικαιοσύνη συμφέρει εμάς).
Με αντικείμενο σε πτώση δοτική συντάσσονται τα ρήματα που δηλώνουν:
Πρέπει, ταιριάζει:
πρέπει, ἁρμόττει, προσήκει (= αρμόζει, συναρμόζει, ταιριάζει)
Φιλική ή εχθρική διάθεση:
εὐνοῶ (= είμαι ευνοικός), χαρίζομαι (= κάνω χάρη, δείχνω εύνοια), ἀρέσκω (= είμαι αρεστός,
ευχαριστώ κάποιον), βοηθῶ, ἀρήγω, ἐπικουρῶ, ἀμύνω (= βοηθώ, υπερασπίζω), λυσιτελῶ (=
ωφελώ),φθονῶ, ἐπιβουλεύω (= σχεδιάζω κακό), μάχομαι, πολεμῶ, διαφέρομαι, ἐναντιοῦμαι (=
εναντιώνομαι), ὀργίζομαι, ἐπιτιμῶ (= κατακρίνω), ἐγκαλῶ (= κατηγορώ) κ.ά.
Ευπείθεια, υποταγή, ακολουθία, διαδοχή, προσέγγιση, μείξη, συμμαχία, συμφιλίωση,
επικοινωνία:
πείθομαι, πιστεύω, ὑπακούω, ἀπειθῶ (= δεν υπακούω), ὑπηρετῶ, ὑπουργῶ (= προσφέρω,
εξυπηρετώ, βοηθώ),ἀκολουθῶ, ἕπομαι (= ακολουθώ), πελάζω (= πλησιάζω), ὁμιλῶ, χρῶμαι (=
χρησιμοποιώ, συναναστρέφομαι), εἴκω,ὑπείκω (= υποχωρώ, υπακούω), μείγνυμι κ.ά.
Ομοιότητα, ισότητα, ταυτότητα, συμφωνία και τα αντίθετά τους:
ὁμοιάζω, ὁμοιοῦμαι, ἔοικα (= μοιάζω),ὁμοιοῦμαι, ἰσοῦμαι, συμφωνῶ, ὁμολογῶ κ.ά.
Ίδιας σημασίας σύνθετα με τις προθέσεις ἐν, σύν, ὑπό, ἐπί, παρά, περί, πρὸς και
το επίρρημα ὁμοῦ:
ἐμμένω (= μένω σταθερός σε κάτι), σύνειμι, ὑπόκειμαι
(= υποτάσσομαι, λαμβάνομαι ως βάση), ἐπιτίθεμαι, παρίσταμαι, προσφέρομαι, ὁμονοῶ (= συμφωνώ,
ζώ με ομόνοια) κ.ά.
Με αιτιατική:
π.χ. Ξενοφῶν ἐποίησε βωμόν.(= Ο Ξενοφώντας έφτιαξε βωμό.)
Η αιτιατική είναι η βασική πτώση στην οποία τίθεται το αντικείμενο του ρήματος.
Με αιτιατική συντάσσονται ρήματα διαφόρων σημασιών, όπως: ενέργεια, ψυχικό πάθος, κτήση,
γνώμη, ονομασία κ.ά.
Το αντικείμενο σε πτώση αιτιατική διακρίνεται σε εξωτερικό και εσωτερικό αντικείμενο:
α) εξωτερικό αντικείμενο: φανερώνει πρόσωπο ή πράγμα, το οποίο υπάρχει ανεξάρτητα από την
ενέργεια του ρήματος η οποία μπορεί να μεταβάλλει την κατάστασή του.
π.χ. Ὁ βασιλεὺς ἔπεμψε κήρυκας.(= Ο βασιλιάς έστειλε κήρυκες.)
β) εσωτερικό αντικείμενο: φανερώνει τη δημιουργία ενός πράγματος ως αποτέλεσμα της
ρηματικής ενέργειας και το οποίο δεν υπήρχε πριν από αυτήν.
π.χ. Οὖτος γράφει ἐπιστολήν. (= Αυτός γράφει επιστολή.)
ΔΙΠΤΩΤΑ ΡΗΜΑΤΑ
Τα δίπτωτα ρήματα συντάσσονται με δύο αντικείμενα, τα οποία βρίσκονται σε
πλάγιες πτώσεις. Πιο συγκεκριμένα συντάσσονται:
Με δυο αιτιατικές:
π.χ. Οὐ τοῦτ’ ἐρωτῶ σε(= Δεν σε ρωτώ αυτό)
Τα ρήματα: αἰτῶ (= ζητώ, παρακαλώ, απαιτώ, επαιτώ), ἐρωτῶ, εἰσπράττω, ἀποκρύπτω,
ἀποστερῶ (= αρπάζω, αφαιρώ, αποστερώ), ἀφαιροῦμαι κ.τ.ό.
Τα ρήματα: διδάσκω, ἀναμιμνῄσκω (= υπενθυμίζω) κ.τ.ό.
Τα ρήματα: ἐνδύω (= ντύνω), ἐκδύω (= γδύνω) κ.τ.ό.
Με αιτιατικήκαι γενική:
π.χ. Ἀπολύω ὑμᾶς τῆς αἰτίας.(= Απαλλάσσω εσάς από την κατηγορία)
Τα ρήματα: πληρῶ (= γεμίζω, εκπληρώνω), γεμίζω, ἑστιῶ (= παραθέτω γεύμα), κενῶ (=
αδειάζω), εὐωχῶ (= παραθέτω πλούσιο γεύμα, φιλοξενώ) κ.τ.ό.
Τα ρήματα: ἀκούω, μανθάνω (= μαθαίνω), πυνθάνομαι (= πληροφορούμαι) κ.τ.ό.
Τα ρήματα: λαμβάνω, ἄγω (= οδηγώ), κωλύω (= εμποδίζω), ἀποστερῶ (= αρπάζω,
αφαιρώ), εἴργω (= εμποδίζω),ἀπολύω, παύω κ.τ.ό.
Τα ρήματα: πωλῶ, ὠνοῦμαι (= αγοράζω), τιμῶ κ.τ.ό.
Τα ρήματα: θαυμάζω, μακαρίζω (= καλοτυχίζω), ὀργίζομαι.
Ρήματα σύνθετα με τις προθέσεις ἀπό, ἐκ, πρό.
Ρήματα σύνθετα με την πρόθεση κατὰ και δικαστική σημασία:
καταγιγνώσκω (= κατηγορώ, καταδικάζω),καταψηφίζομαι (= ψηφίζω εναντίον,
καταδικάζω), κατηγορῶ, καταβοῶ (= φωνάζω δυνατά), καταψεύδομαι (= υποκρίνομαι,
προσποιούμαι).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
 Η γενική που συντάσσεται με τα ρήματα πωλῶ, ὠνοῦμαι, τιμῶ κ.τ.ό. μπορεί να
είναι γενική της αξίας ή του ποσού.
 Η γενική που συντάσσεται με τα ρήματα ψυχικού πάθους είναι γενική της αιτίας.
 Η γενική που συντάσσεται με τα δικανικά και καταδικαστικά ρήματα είναι γενική της
αιτίας ή του εγκλήματος / γενική της ποινής.
Με αιτιατικήκαι δοτική:
π.χ. Πᾶσαν ὑμῖν τὴν ἀλήθειαν ἐρῶ.(= Θα πω σε εσάς όλη την αλήθεια)
Ρήματα με τη σημασία των: λέγω, ὑπισχνοῦμαι (= υπόσχομαι), προστάττω, δείκνυμι (= δείχνω,
αποδεικνύω),δίδωμι (= επιτρέπω, προσφέρω), φέρω (= προσφέρω), προσάγω (= οδηγώ,
προσκομίζω, παραθέτω, προσθέτω, φέρνω πλησίον), προσαρμόττω, ἀντιτάττω.
Ρήματα που σημαίνουν εξίσωση, εξομοίωση, μείξη, συμφιλίωση:
κεράννυμι (= ανακατεύω, συνδυάζω), μείγνυμι (= αναμειγνύω), ὁμοιῶ (=μοιράζω),
συναλλάττω κ.τ.ό.
Σύνθετα με τις προθέσεις ἐν, σύν, πρός, παρά.
Με γενική και δοτική:
π.χ. Μή μοι φθονήσῃς τοῦ μαθήματος.(= Μη μου αρνηθείς από φθόνο το μάθημα.)
Ρήματα που σημαίνουν:
Μετοχή, παραχώρηση:
μετέχω, κοινωνῶ (= συμμετέχω, κάνω κάτι απο κοινού), μεταδίδωμι (= δίνω μερίδιο σε κάποιον
από κάτι), παραχωρῶ, ἀντιποιοῦμαι (= διεκδικώ κάτι από κάποιον).
Παρατήρηση:
Η γενική που συντάσσεται με τα δικαστικά ρήματα τιμῶ (= ορίζω ως δικαστής για κάποιον κάποια
ποινή) και τιμῶμαι (= ορίζω ως δικαστής για κάποιον κάποια ποινή) είναι γενική της ποινής ή
του τιμήματος.
ΣΥΣΤΟΙΧΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Σύστοιχο αντικείμενο λέγεται το αντικείμενο το οποίο παράγεται από την ίδια ρίζα
με το ρήμα με το οποίο συντάσσεται ή από την ρίζα άλλου συνώνυμου ρήματος.
Αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση του εσωτερικού αντικειμένου, το οποίο δηλώνει το
ίδιο το περιεχόμενο της ρηματικής ενέργειας.
Με σύστοιχο αντικείμενο μπορεί να συντάσσεται οποιοδήποτε ρήμα, σε οποιαδήποτε
διάθεση κι αν βρίσκεται. Συχνά το σύστοιχο αντικείμενο προσδιορίζεται από
επιθετικό προσδιορισμό που εξειδικεύει τη σημασία του.
π.χ. Ἔλεξε τούτους τοὺς λόγους.(= Είπε αυτά τα λόγια.)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Παράλειψη του σύστοιχου αντικειμένου
1. Το σύστοιχο αντικείμενο, επειδή δεν είναι αναγκαίο συμπλήρωμα του ρήματος,
πολύ συχνά παραλείπεται και παραμένει μόνο ο επιθετικός προσδιορισμός, ο οποίος
τίθεται σε ουδέτερο γένος, σπανιότερα ενικού και συνηθέστερα πληθυντικού αριθμού
και δηλώνει ένα ουσιώδες χαρακτηριστικό του αντικειμένου.
π.χ. Πολλὰ ψεύδονται οἱ ἀοιδοί.(= Οι ποιητές λένε πολλά ψέματα)
2. Το σύστοιχο αντικείμενο παραλείπεται επίσης και όταν συνοδεύεται από
ετερόπτωτο προσδιορισμό. Έτσι τίθεται στη θέση του αντικειμένου και σε πτώση
αιτιατική ο ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός, συνήθως γενικής πτώσης, και
λέγεται ιδιάζον ή ιδιόμορφο σύστοιχο αντικείμενο.
π.χ. ἀγωνίζομαι δρόμον = συμμετέχω σε ἀγῶνα δρόμου,
νικῶ ναυμαχίαν = νικῶ νίκην ναυμαχίας.
Με αυτόν τον τρόπο προέκυψαν μια σειρά από ιδιωματισμούς της αρχαίας ελληνικής,
κυρίως δικανικές περιφράσεις, όπως:
 ἀγωνίζομαι δρόμον, πάλην (= ἆγωνίζομαι αγώνα δρόμου, αγώνα
πάλης)
 νικῶ μάχην, ναυμαχίαν, δρόμον, Ὀλύμπια, Πύθια (= κερδίζω τη
μάχη, ναυμαχία, αγώνα δρόμου, τα Ολύμπια, τα Πύθια)
 δίκην διώκω (= είμαι ο κατήγορος σε δίκη)
 φεύγω δίκην (= είμαι ο κατηγορούμενος σε δίκη)
 δικάζω δίκην (= δικάζω)
 δικάζομαι δίκην (= καταφεύγω στο δικαστήριο)
 νικῶ δίκην (= κερδίζω τη δίκη)
 ὀφλισκάνω δίκην (= χάνω τη δίκη)
 ὀφλισκάνω αἰσχύνην, γέλωτα, μωρίαν (= δημιουργώ την εντύπωση
οτι είμαι αισχρός, γελοίος, μωρός)
 ἑστιῶ γάμους (= κάνω γαμήλιο συμπόσιο)
 ἀποκρίνομαι τὸ ἐρωτώμενον (= δίνω απάντηση σ' αυτό που έχω
ερωτηθεί)
3. Πολλά μεταβατικά ρήματα εκτός από το βασικό αντικείμενό τους σε αιτιατική
παίρνουν και δεύτερο σύστοιχο αντικείμενο. Τέτοια ρήματα είναι πολύ συχνά
τα: δρῶ, ποιῶ, ἐργάζομαι, ἀγορεύω, λέγω.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ: Το Υποκείμενο - Το Αντικείμενο

More Related Content

What's hot

Μετοχή: θεωρία ασκήσεις
Μετοχή: θεωρία ασκήσειςΜετοχή: θεωρία ασκήσεις
Μετοχή: θεωρία ασκήσειςGeorgia Dimitropoulou
 
τριτοκλιτα επιθετα β γυμνασιου
τριτοκλιτα επιθετα β γυμνασιουτριτοκλιτα επιθετα β γυμνασιου
τριτοκλιτα επιθετα β γυμνασιουemathites
 
έκθεση γ΄ λυκειου - πώς απαντάμε στις ερωτήσεις
έκθεση γ΄ λυκειου - πώς απαντάμε στις ερωτήσειςέκθεση γ΄ λυκειου - πώς απαντάμε στις ερωτήσεις
έκθεση γ΄ λυκειου - πώς απαντάμε στις ερωτήσειςGiorgos Naidis
 
ΛΥΩ (α΄ γυμνασίου)
ΛΥΩ (α΄ γυμνασίου)ΛΥΩ (α΄ γυμνασίου)
ΛΥΩ (α΄ γυμνασίου)haritinitrigazi1
 
Παραθετικά επιθέτων -επιρρημάτων (θεωρία -ασκήσεις) Αρχαία ελληνικά
 Παραθετικά επιθέτων -επιρρημάτων (θεωρία -ασκήσεις) Αρχαία ελληνικά Παραθετικά επιθέτων -επιρρημάτων (θεωρία -ασκήσεις) Αρχαία ελληνικά
Παραθετικά επιθέτων -επιρρημάτων (θεωρία -ασκήσεις) Αρχαία ελληνικάmvourtsian
 
σχηματα λογου
σχηματα λογουσχηματα λογου
σχηματα λογουGeorgia Sofi
 
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩ Ν
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩ ΝΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩ Ν
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩ Νarischatzis
 
Το απαρέμφατο ειδικό-τελικό, ταυτοπροσωπία -ετεροπροσωπία (θεωρία-ασκήσεις) Α...
Το απαρέμφατο ειδικό-τελικό, ταυτοπροσωπία -ετεροπροσωπία (θεωρία-ασκήσεις) Α...Το απαρέμφατο ειδικό-τελικό, ταυτοπροσωπία -ετεροπροσωπία (θεωρία-ασκήσεις) Α...
Το απαρέμφατο ειδικό-τελικό, ταυτοπροσωπία -ετεροπροσωπία (θεωρία-ασκήσεις) Α...mvourtsian
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 3,ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΑΦΗΓΗΣΗ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 3,ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΑΦΗΓΗΣΗΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 3,ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΑΦΗΓΗΣΗ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 3,ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΑΦΗΓΗΣΗΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
 
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ - ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ Ε.Φ.
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ - ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ Ε.Φ.ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ - ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ Ε.Φ.
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ - ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ Ε.Φ.Georgia Sofi
 
α' β΄ κλιση ουσιαστικων
α'  β΄ κλιση ουσιαστικωνα'  β΄ κλιση ουσιαστικων
α' β΄ κλιση ουσιαστικωνEleni Kots
 
αρχικοι χρονοι
αρχικοι χρονοιαρχικοι χρονοι
αρχικοι χρονοιGeorgia Sofi
 
Αρχαία Α Γυμνασίου Ενότητα 7 Φύλλο εργασίας δομημένης μορφής
Αρχαία Α Γυμνασίου Ενότητα 7 Φύλλο εργασίας δομημένης μορφήςΑρχαία Α Γυμνασίου Ενότητα 7 Φύλλο εργασίας δομημένης μορφής
Αρχαία Α Γυμνασίου Ενότητα 7 Φύλλο εργασίας δομημένης μορφήςmvourtsian
 
ευκτικη βαρυτονων ρηματων μεσης φωνης
ευκτικη βαρυτονων ρηματων μεσης φωνηςευκτικη βαρυτονων ρηματων μεσης φωνης
ευκτικη βαρυτονων ρηματων μεσης φωνηςΑγγελα Μπουρτζακη
 
Συντακτική ανάλυση κειμένου 2
Συντακτική ανάλυση κειμένου 2Συντακτική ανάλυση κειμένου 2
Συντακτική ανάλυση κειμένου 2Stella Stath
 
Ιλιάδα ραψωδία A στ.1 53, φύλλο εργασίας
Ιλιάδα ραψωδία A στ.1 53, φύλλο εργασίαςΙλιάδα ραψωδία A στ.1 53, φύλλο εργασίας
Ιλιάδα ραψωδία A στ.1 53, φύλλο εργασίαςvaralig
 
αρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικης
αρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικηςαρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικης
αρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικηςAntonis Stergiou
 
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗΑγγελα Μπουρτζακη
 

What's hot (20)

Μετοχή: θεωρία ασκήσεις
Μετοχή: θεωρία ασκήσειςΜετοχή: θεωρία ασκήσεις
Μετοχή: θεωρία ασκήσεις
 
τριτοκλιτα επιθετα β γυμνασιου
τριτοκλιτα επιθετα β γυμνασιουτριτοκλιτα επιθετα β γυμνασιου
τριτοκλιτα επιθετα β γυμνασιου
 
έκθεση γ΄ λυκειου - πώς απαντάμε στις ερωτήσεις
έκθεση γ΄ λυκειου - πώς απαντάμε στις ερωτήσειςέκθεση γ΄ λυκειου - πώς απαντάμε στις ερωτήσεις
έκθεση γ΄ λυκειου - πώς απαντάμε στις ερωτήσεις
 
ΛΥΩ (α΄ γυμνασίου)
ΛΥΩ (α΄ γυμνασίου)ΛΥΩ (α΄ γυμνασίου)
ΛΥΩ (α΄ γυμνασίου)
 
Λεξιλογικός πίνακας "ζευγνύω", ενότητα 7 Αρχαίων Α΄ Γυμνασίου
Λεξιλογικός πίνακας "ζευγνύω", ενότητα 7 Αρχαίων Α΄ ΓυμνασίουΛεξιλογικός πίνακας "ζευγνύω", ενότητα 7 Αρχαίων Α΄ Γυμνασίου
Λεξιλογικός πίνακας "ζευγνύω", ενότητα 7 Αρχαίων Α΄ Γυμνασίου
 
Παραθετικά επιθέτων -επιρρημάτων (θεωρία -ασκήσεις) Αρχαία ελληνικά
 Παραθετικά επιθέτων -επιρρημάτων (θεωρία -ασκήσεις) Αρχαία ελληνικά Παραθετικά επιθέτων -επιρρημάτων (θεωρία -ασκήσεις) Αρχαία ελληνικά
Παραθετικά επιθέτων -επιρρημάτων (θεωρία -ασκήσεις) Αρχαία ελληνικά
 
σχηματα λογου
σχηματα λογουσχηματα λογου
σχηματα λογου
 
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩ Ν
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩ ΝΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩ Ν
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩ Ν
 
Το απαρέμφατο ειδικό-τελικό, ταυτοπροσωπία -ετεροπροσωπία (θεωρία-ασκήσεις) Α...
Το απαρέμφατο ειδικό-τελικό, ταυτοπροσωπία -ετεροπροσωπία (θεωρία-ασκήσεις) Α...Το απαρέμφατο ειδικό-τελικό, ταυτοπροσωπία -ετεροπροσωπία (θεωρία-ασκήσεις) Α...
Το απαρέμφατο ειδικό-τελικό, ταυτοπροσωπία -ετεροπροσωπία (θεωρία-ασκήσεις) Α...
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 3,ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΑΦΗΓΗΣΗ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 3,ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΑΦΗΓΗΣΗΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 3,ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΑΦΗΓΗΣΗ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 3,ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΑΦΗΓΗΣΗ
 
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ - ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ Ε.Φ.
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ - ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ Ε.Φ.ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ - ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ Ε.Φ.
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ - ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ Ε.Φ.
 
α' β΄ κλιση ουσιαστικων
α'  β΄ κλιση ουσιαστικωνα'  β΄ κλιση ουσιαστικων
α' β΄ κλιση ουσιαστικων
 
αρχικοι χρονοι
αρχικοι χρονοιαρχικοι χρονοι
αρχικοι χρονοι
 
Το άμεσο και έμμεσο Αντικείμενο, ενότητα 8 Αρχαίων Β΄ Γυμνασίου.
Το άμεσο και έμμεσο Αντικείμενο, ενότητα 8 Αρχαίων Β΄ Γυμνασίου.Το άμεσο και έμμεσο Αντικείμενο, ενότητα 8 Αρχαίων Β΄ Γυμνασίου.
Το άμεσο και έμμεσο Αντικείμενο, ενότητα 8 Αρχαίων Β΄ Γυμνασίου.
 
Αρχαία Α Γυμνασίου Ενότητα 7 Φύλλο εργασίας δομημένης μορφής
Αρχαία Α Γυμνασίου Ενότητα 7 Φύλλο εργασίας δομημένης μορφήςΑρχαία Α Γυμνασίου Ενότητα 7 Φύλλο εργασίας δομημένης μορφής
Αρχαία Α Γυμνασίου Ενότητα 7 Φύλλο εργασίας δομημένης μορφής
 
ευκτικη βαρυτονων ρηματων μεσης φωνης
ευκτικη βαρυτονων ρηματων μεσης φωνηςευκτικη βαρυτονων ρηματων μεσης φωνης
ευκτικη βαρυτονων ρηματων μεσης φωνης
 
Συντακτική ανάλυση κειμένου 2
Συντακτική ανάλυση κειμένου 2Συντακτική ανάλυση κειμένου 2
Συντακτική ανάλυση κειμένου 2
 
Ιλιάδα ραψωδία A στ.1 53, φύλλο εργασίας
Ιλιάδα ραψωδία A στ.1 53, φύλλο εργασίαςΙλιάδα ραψωδία A στ.1 53, φύλλο εργασίας
Ιλιάδα ραψωδία A στ.1 53, φύλλο εργασίας
 
αρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικης
αρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικηςαρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικης
αρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικης
 
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
 

Viewers also liked

αρχικοι χρονοι-βασικων-ανωμαλων-ρηματων-αντίγραφο (1)
αρχικοι χρονοι-βασικων-ανωμαλων-ρηματων-αντίγραφο (1)αρχικοι χρονοι-βασικων-ανωμαλων-ρηματων-αντίγραφο (1)
αρχικοι χρονοι-βασικων-ανωμαλων-ρηματων-αντίγραφο (1)Eleni Kots
 
αυξηση αναδιπλασιασμος βαρυτονων ρηματων α΄συζυγιας (θεωρια)
αυξηση αναδιπλασιασμος βαρυτονων ρηματων α΄συζυγιας (θεωρια)αυξηση αναδιπλασιασμος βαρυτονων ρηματων α΄συζυγιας (θεωρια)
αυξηση αναδιπλασιασμος βαρυτονων ρηματων α΄συζυγιας (θεωρια)Eleni Kots
 
λυσιας υπερ μαντιθεου ερωτήσεις εισαγωγής
λυσιας υπερ μαντιθεου ερωτήσεις εισαγωγήςλυσιας υπερ μαντιθεου ερωτήσεις εισαγωγής
λυσιας υπερ μαντιθεου ερωτήσεις εισαγωγήςEleni Kots
 
ανωμαλα ουσιαστικα
ανωμαλα ουσιαστικαανωμαλα ουσιαστικα
ανωμαλα ουσιαστικαEleni Kots
 
παραθετικα
παραθετικαπαραθετικα
παραθετικαEleni Kots
 
οδηγιεσ για την αξιολογηση των μαθητων στο μαθημα τη3
οδηγιεσ για την αξιολογηση των μαθητων στο μαθημα τη3οδηγιεσ για την αξιολογηση των μαθητων στο μαθημα τη3
οδηγιεσ για την αξιολογηση των μαθητων στο μαθημα τη3Eleni Kots
 
απροσωπα ρηματα και απροσωπες εκφρασεις
απροσωπα ρηματα και απροσωπες εκφρασειςαπροσωπα ρηματα και απροσωπες εκφρασεις
απροσωπα ρηματα και απροσωπες εκφρασειςEleni Kots
 
επιθετα β΄ κλισης
επιθετα β΄ κλισηςεπιθετα β΄ κλισης
επιθετα β΄ κλισηςEleni Kots
 
ρηματικα επιθετα σε τος -τεος
ρηματικα επιθετα σε τος -τεοςρηματικα επιθετα σε τος -τεος
ρηματικα επιθετα σε τος -τεοςEleni Kots
 
κλιση των αντωνυμιων
κλιση των αντωνυμιωνκλιση των αντωνυμιων
κλιση των αντωνυμιωνEleni Kots
 
τα μόρια αν και ως
τα μόρια αν και ωςτα μόρια αν και ως
τα μόρια αν και ωςEleni Kots
 
αριθμητικα επιθετα
αριθμητικα επιθετααριθμητικα επιθετα
αριθμητικα επιθεταEleni Kots
 
παθητικοι χρονοι α΄ β΄-θεωρια
παθητικοι χρονοι α΄ β΄-θεωριαπαθητικοι χρονοι α΄ β΄-θεωρια
παθητικοι χρονοι α΄ β΄-θεωριαEleni Kots
 
η δοτική προσωπική θεωρία
η δοτική προσωπική θεωρίαη δοτική προσωπική θεωρία
η δοτική προσωπική θεωρίαEleni Kots
 
ρηματα σε μι συμφωνόληκτα
ρηματα σε μι συμφωνόληκταρηματα σε μι συμφωνόληκτα
ρηματα σε μι συμφωνόληκταEleni Kots
 
ρήματα σε μι φωνηεντόληκτα
ρήματα σε μι φωνηεντόληκταρήματα σε μι φωνηεντόληκτα
ρήματα σε μι φωνηεντόληκταEleni Kots
 
μετοχες
μετοχες μετοχες
μετοχες Eleni Kots
 
ανωμαλα επιθετα
ανωμαλα επιθεταανωμαλα επιθετα
ανωμαλα επιθεταEleni Kots
 
Το βοηθητικο ρημα εἰμὶ
Το βοηθητικο ρημα εἰμὶ  Το βοηθητικο ρημα εἰμὶ
Το βοηθητικο ρημα εἰμὶ Eleni Kots
 
ενρινοληκτα υγροληκτα ρηματα σχηματισμός χρόνων
ενρινοληκτα υγροληκτα ρηματα  σχηματισμός χρόνωνενρινοληκτα υγροληκτα ρηματα  σχηματισμός χρόνων
ενρινοληκτα υγροληκτα ρηματα σχηματισμός χρόνωνEleni Kots
 

Viewers also liked (20)

αρχικοι χρονοι-βασικων-ανωμαλων-ρηματων-αντίγραφο (1)
αρχικοι χρονοι-βασικων-ανωμαλων-ρηματων-αντίγραφο (1)αρχικοι χρονοι-βασικων-ανωμαλων-ρηματων-αντίγραφο (1)
αρχικοι χρονοι-βασικων-ανωμαλων-ρηματων-αντίγραφο (1)
 
αυξηση αναδιπλασιασμος βαρυτονων ρηματων α΄συζυγιας (θεωρια)
αυξηση αναδιπλασιασμος βαρυτονων ρηματων α΄συζυγιας (θεωρια)αυξηση αναδιπλασιασμος βαρυτονων ρηματων α΄συζυγιας (θεωρια)
αυξηση αναδιπλασιασμος βαρυτονων ρηματων α΄συζυγιας (θεωρια)
 
λυσιας υπερ μαντιθεου ερωτήσεις εισαγωγής
λυσιας υπερ μαντιθεου ερωτήσεις εισαγωγήςλυσιας υπερ μαντιθεου ερωτήσεις εισαγωγής
λυσιας υπερ μαντιθεου ερωτήσεις εισαγωγής
 
ανωμαλα ουσιαστικα
ανωμαλα ουσιαστικαανωμαλα ουσιαστικα
ανωμαλα ουσιαστικα
 
παραθετικα
παραθετικαπαραθετικα
παραθετικα
 
οδηγιεσ για την αξιολογηση των μαθητων στο μαθημα τη3
οδηγιεσ για την αξιολογηση των μαθητων στο μαθημα τη3οδηγιεσ για την αξιολογηση των μαθητων στο μαθημα τη3
οδηγιεσ για την αξιολογηση των μαθητων στο μαθημα τη3
 
απροσωπα ρηματα και απροσωπες εκφρασεις
απροσωπα ρηματα και απροσωπες εκφρασειςαπροσωπα ρηματα και απροσωπες εκφρασεις
απροσωπα ρηματα και απροσωπες εκφρασεις
 
επιθετα β΄ κλισης
επιθετα β΄ κλισηςεπιθετα β΄ κλισης
επιθετα β΄ κλισης
 
ρηματικα επιθετα σε τος -τεος
ρηματικα επιθετα σε τος -τεοςρηματικα επιθετα σε τος -τεος
ρηματικα επιθετα σε τος -τεος
 
κλιση των αντωνυμιων
κλιση των αντωνυμιωνκλιση των αντωνυμιων
κλιση των αντωνυμιων
 
τα μόρια αν και ως
τα μόρια αν και ωςτα μόρια αν και ως
τα μόρια αν και ως
 
αριθμητικα επιθετα
αριθμητικα επιθετααριθμητικα επιθετα
αριθμητικα επιθετα
 
παθητικοι χρονοι α΄ β΄-θεωρια
παθητικοι χρονοι α΄ β΄-θεωριαπαθητικοι χρονοι α΄ β΄-θεωρια
παθητικοι χρονοι α΄ β΄-θεωρια
 
η δοτική προσωπική θεωρία
η δοτική προσωπική θεωρίαη δοτική προσωπική θεωρία
η δοτική προσωπική θεωρία
 
ρηματα σε μι συμφωνόληκτα
ρηματα σε μι συμφωνόληκταρηματα σε μι συμφωνόληκτα
ρηματα σε μι συμφωνόληκτα
 
ρήματα σε μι φωνηεντόληκτα
ρήματα σε μι φωνηεντόληκταρήματα σε μι φωνηεντόληκτα
ρήματα σε μι φωνηεντόληκτα
 
μετοχες
μετοχες μετοχες
μετοχες
 
ανωμαλα επιθετα
ανωμαλα επιθεταανωμαλα επιθετα
ανωμαλα επιθετα
 
Το βοηθητικο ρημα εἰμὶ
Το βοηθητικο ρημα εἰμὶ  Το βοηθητικο ρημα εἰμὶ
Το βοηθητικο ρημα εἰμὶ
 
ενρινοληκτα υγροληκτα ρηματα σχηματισμός χρόνων
ενρινοληκτα υγροληκτα ρηματα  σχηματισμός χρόνωνενρινοληκτα υγροληκτα ρηματα  σχηματισμός χρόνων
ενρινοληκτα υγροληκτα ρηματα σχηματισμός χρόνων
 

Similar to ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ: Το Υποκείμενο - Το Αντικείμενο

Γλώσσα Ε΄ 7.1.΄΄ Εγώ σε συναυλία;΄΄
Γλώσσα Ε΄ 7.1.΄΄ Εγώ σε συναυλία;΄΄Γλώσσα Ε΄ 7.1.΄΄ Εγώ σε συναυλία;΄΄
Γλώσσα Ε΄ 7.1.΄΄ Εγώ σε συναυλία;΄΄Χρήστος Χαρμπής
 
Μεθοδολογία Συντακτικής Ανάλυσης Αδίδακτου Κειμένου
Μεθοδολογία Συντακτικής Ανάλυσης Αδίδακτου Κειμένου Μεθοδολογία Συντακτικής Ανάλυσης Αδίδακτου Κειμένου
Μεθοδολογία Συντακτικής Ανάλυσης Αδίδακτου Κειμένου Fotini Georgiadou
 
Γλώσσα Ε΄ 7.2. ΄΄Μουσικά όργανα΄΄
Γλώσσα Ε΄ 7.2. ΄΄Μουσικά όργανα΄΄Γλώσσα Ε΄ 7.2. ΄΄Μουσικά όργανα΄΄
Γλώσσα Ε΄ 7.2. ΄΄Μουσικά όργανα΄΄Χρήστος Χαρμπής
 
Γλώσσα Ε΄ - Επανάληψη 7ης Ενότητας: ΄΄Μουσική΄΄
Γλώσσα Ε΄ - Επανάληψη 7ης Ενότητας: ΄΄Μουσική΄΄Γλώσσα Ε΄ - Επανάληψη 7ης Ενότητας: ΄΄Μουσική΄΄
Γλώσσα Ε΄ - Επανάληψη 7ης Ενότητας: ΄΄Μουσική΄΄Χρήστος Χαρμπής
 
Οι βασικοί όροι της πρότασης Αρχαία Ελληνικά Α Γυμνασίου
Οι βασικοί όροι της πρότασης Αρχαία Ελληνικά Α ΓυμνασίουΟι βασικοί όροι της πρότασης Αρχαία Ελληνικά Α Γυμνασίου
Οι βασικοί όροι της πρότασης Αρχαία Ελληνικά Α Γυμνασίουmvourtsian
 
ΜΕΤΟΧΕΣ
ΜΕΤΟΧΕΣΜΕΤΟΧΕΣ
ΜΕΤΟΧΕΣstefmar8
 
γερουνδιακό, θεωρία
γερουνδιακό, θεωρίαγερουνδιακό, θεωρία
γερουνδιακό, θεωρίαgina zaza
 
Σχήματα λόγου, εκφραστικά μέσα, ύφος, γλώσσα κειμένου Λογοτεχνία Γυμνασίου
Σχήματα λόγου, εκφραστικά μέσα, ύφος, γλώσσα κειμένου Λογοτεχνία ΓυμνασίουΣχήματα λόγου, εκφραστικά μέσα, ύφος, γλώσσα κειμένου Λογοτεχνία Γυμνασίου
Σχήματα λόγου, εκφραστικά μέσα, ύφος, γλώσσα κειμένου Λογοτεχνία Γυμνασίουmvourtsian
 
Η γλωσσα της ποιησης. "Για ένα παιδί που κοιμάται.". Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζαρ...
Η γλωσσα της ποιησης. "Για ένα παιδί που κοιμάται.". Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζαρ...Η γλωσσα της ποιησης. "Για ένα παιδί που κοιμάται.". Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζαρ...
Η γλωσσα της ποιησης. "Για ένα παιδί που κοιμάται.". Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζαρ...Εύα Ζαρκογιάννη
 
το κατηγορούμενο
το κατηγορούμενοτο κατηγορούμενο
το κατηγορούμενοdasvest
 
Γλώσσα Ε΄ - Επανάληψη 13ης ενότητας ΄΄ Κατασκευές ΄΄
Γλώσσα Ε΄ - Επανάληψη 13ης ενότητας ΄΄ Κατασκευές ΄΄Γλώσσα Ε΄ - Επανάληψη 13ης ενότητας ΄΄ Κατασκευές ΄΄
Γλώσσα Ε΄ - Επανάληψη 13ης ενότητας ΄΄ Κατασκευές ΄΄Χρήστος Χαρμπής
 
Γλώσσα ΣΤ΄ . Σύντομη επανάληψη 10ης ενότητας ΄΄ Ατυχήματα΄΄
Γλώσσα ΣΤ΄ . Σύντομη επανάληψη 10ης ενότητας ΄΄ Ατυχήματα΄΄Γλώσσα ΣΤ΄ . Σύντομη επανάληψη 10ης ενότητας ΄΄ Ατυχήματα΄΄
Γλώσσα ΣΤ΄ . Σύντομη επανάληψη 10ης ενότητας ΄΄ Ατυχήματα΄΄Χρήστος Χαρμπής
 
Ομοιόπτωτοι ονοματικοί προσδιορισμοί - θεωρία
Ομοιόπτωτοι ονοματικοί προσδιορισμοί -  θεωρίαΟμοιόπτωτοι ονοματικοί προσδιορισμοί -  θεωρία
Ομοιόπτωτοι ονοματικοί προσδιορισμοί - θεωρίαEleni Kots
 
Γλώσσα ΣΤ΄. Επανάληψη 7ης Ενότητας: ΄΄ Η ζωή έξω από την πόλη ΄΄
Γλώσσα ΣΤ΄. Επανάληψη 7ης Ενότητας: ΄΄ Η ζωή έξω από την πόλη ΄΄Γλώσσα ΣΤ΄. Επανάληψη 7ης Ενότητας: ΄΄ Η ζωή έξω από την πόλη ΄΄
Γλώσσα ΣΤ΄. Επανάληψη 7ης Ενότητας: ΄΄ Η ζωή έξω από την πόλη ΄΄Χρήστος Χαρμπής
 
Αναφορικές προτάσεις
Αναφορικές προτάσειςΑναφορικές προτάσεις
Αναφορικές προτάσειςElectraBoli
 
Προσδιορισμοί -Αρχαία Ελληνικά.θεωρία-ασκήσεις
Προσδιορισμοί -Αρχαία Ελληνικά.θεωρία-ασκήσειςΠροσδιορισμοί -Αρχαία Ελληνικά.θεωρία-ασκήσεις
Προσδιορισμοί -Αρχαία Ελληνικά.θεωρία-ασκήσειςmvourtsian
 
Omoioptotoi meros b
Omoioptotoi meros bOmoioptotoi meros b
Omoioptotoi meros beldpappa
 

Similar to ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ: Το Υποκείμενο - Το Αντικείμενο (20)

Οι βασικοί όροι μιας απλής πρότασης. Υποκείμενο - Κατηγόρημα. Εν. 11 Αρχαίων ...
Οι βασικοί όροι μιας απλής πρότασης. Υποκείμενο - Κατηγόρημα. Εν. 11 Αρχαίων ...Οι βασικοί όροι μιας απλής πρότασης. Υποκείμενο - Κατηγόρημα. Εν. 11 Αρχαίων ...
Οι βασικοί όροι μιας απλής πρότασης. Υποκείμενο - Κατηγόρημα. Εν. 11 Αρχαίων ...
 
Γλώσσα Ε΄ 7.1.΄΄ Εγώ σε συναυλία;΄΄
Γλώσσα Ε΄ 7.1.΄΄ Εγώ σε συναυλία;΄΄Γλώσσα Ε΄ 7.1.΄΄ Εγώ σε συναυλία;΄΄
Γλώσσα Ε΄ 7.1.΄΄ Εγώ σε συναυλία;΄΄
 
Μεθοδολογία Συντακτικής Ανάλυσης Αδίδακτου Κειμένου
Μεθοδολογία Συντακτικής Ανάλυσης Αδίδακτου Κειμένου Μεθοδολογία Συντακτικής Ανάλυσης Αδίδακτου Κειμένου
Μεθοδολογία Συντακτικής Ανάλυσης Αδίδακτου Κειμένου
 
Γλώσσα Ε΄ 7.2. ΄΄Μουσικά όργανα΄΄
Γλώσσα Ε΄ 7.2. ΄΄Μουσικά όργανα΄΄Γλώσσα Ε΄ 7.2. ΄΄Μουσικά όργανα΄΄
Γλώσσα Ε΄ 7.2. ΄΄Μουσικά όργανα΄΄
 
Γλώσσα Ε΄ - Επανάληψη 7ης Ενότητας: ΄΄Μουσική΄΄
Γλώσσα Ε΄ - Επανάληψη 7ης Ενότητας: ΄΄Μουσική΄΄Γλώσσα Ε΄ - Επανάληψη 7ης Ενότητας: ΄΄Μουσική΄΄
Γλώσσα Ε΄ - Επανάληψη 7ης Ενότητας: ΄΄Μουσική΄΄
 
το κατηγορούμενο
το κατηγορούμενοτο κατηγορούμενο
το κατηγορούμενο
 
Οι βασικοί όροι της πρότασης Αρχαία Ελληνικά Α Γυμνασίου
Οι βασικοί όροι της πρότασης Αρχαία Ελληνικά Α ΓυμνασίουΟι βασικοί όροι της πρότασης Αρχαία Ελληνικά Α Γυμνασίου
Οι βασικοί όροι της πρότασης Αρχαία Ελληνικά Α Γυμνασίου
 
ΜΕΤΟΧΕΣ
ΜΕΤΟΧΕΣΜΕΤΟΧΕΣ
ΜΕΤΟΧΕΣ
 
γερουνδιακό, θεωρία
γερουνδιακό, θεωρίαγερουνδιακό, θεωρία
γερουνδιακό, θεωρία
 
Σχήματα λόγου, εκφραστικά μέσα, ύφος, γλώσσα κειμένου Λογοτεχνία Γυμνασίου
Σχήματα λόγου, εκφραστικά μέσα, ύφος, γλώσσα κειμένου Λογοτεχνία ΓυμνασίουΣχήματα λόγου, εκφραστικά μέσα, ύφος, γλώσσα κειμένου Λογοτεχνία Γυμνασίου
Σχήματα λόγου, εκφραστικά μέσα, ύφος, γλώσσα κειμένου Λογοτεχνία Γυμνασίου
 
ενοτητα 10 θεωρια st
ενοτητα 10 θεωρια stενοτητα 10 θεωρια st
ενοτητα 10 θεωρια st
 
Η γλωσσα της ποιησης. "Για ένα παιδί που κοιμάται.". Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζαρ...
Η γλωσσα της ποιησης. "Για ένα παιδί που κοιμάται.". Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζαρ...Η γλωσσα της ποιησης. "Για ένα παιδί που κοιμάται.". Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζαρ...
Η γλωσσα της ποιησης. "Για ένα παιδί που κοιμάται.". Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζαρ...
 
το κατηγορούμενο
το κατηγορούμενοτο κατηγορούμενο
το κατηγορούμενο
 
Γλώσσα Ε΄ - Επανάληψη 13ης ενότητας ΄΄ Κατασκευές ΄΄
Γλώσσα Ε΄ - Επανάληψη 13ης ενότητας ΄΄ Κατασκευές ΄΄Γλώσσα Ε΄ - Επανάληψη 13ης ενότητας ΄΄ Κατασκευές ΄΄
Γλώσσα Ε΄ - Επανάληψη 13ης ενότητας ΄΄ Κατασκευές ΄΄
 
Γλώσσα ΣΤ΄ . Σύντομη επανάληψη 10ης ενότητας ΄΄ Ατυχήματα΄΄
Γλώσσα ΣΤ΄ . Σύντομη επανάληψη 10ης ενότητας ΄΄ Ατυχήματα΄΄Γλώσσα ΣΤ΄ . Σύντομη επανάληψη 10ης ενότητας ΄΄ Ατυχήματα΄΄
Γλώσσα ΣΤ΄ . Σύντομη επανάληψη 10ης ενότητας ΄΄ Ατυχήματα΄΄
 
Ομοιόπτωτοι ονοματικοί προσδιορισμοί - θεωρία
Ομοιόπτωτοι ονοματικοί προσδιορισμοί -  θεωρίαΟμοιόπτωτοι ονοματικοί προσδιορισμοί -  θεωρία
Ομοιόπτωτοι ονοματικοί προσδιορισμοί - θεωρία
 
Γλώσσα ΣΤ΄. Επανάληψη 7ης Ενότητας: ΄΄ Η ζωή έξω από την πόλη ΄΄
Γλώσσα ΣΤ΄. Επανάληψη 7ης Ενότητας: ΄΄ Η ζωή έξω από την πόλη ΄΄Γλώσσα ΣΤ΄. Επανάληψη 7ης Ενότητας: ΄΄ Η ζωή έξω από την πόλη ΄΄
Γλώσσα ΣΤ΄. Επανάληψη 7ης Ενότητας: ΄΄ Η ζωή έξω από την πόλη ΄΄
 
Αναφορικές προτάσεις
Αναφορικές προτάσειςΑναφορικές προτάσεις
Αναφορικές προτάσεις
 
Προσδιορισμοί -Αρχαία Ελληνικά.θεωρία-ασκήσεις
Προσδιορισμοί -Αρχαία Ελληνικά.θεωρία-ασκήσειςΠροσδιορισμοί -Αρχαία Ελληνικά.θεωρία-ασκήσεις
Προσδιορισμοί -Αρχαία Ελληνικά.θεωρία-ασκήσεις
 
Omoioptotoi meros b
Omoioptotoi meros bOmoioptotoi meros b
Omoioptotoi meros b
 

More from Eleni Kots

ιιι. οι οπτικές της γλώσσας
ιιι. οι οπτικές της γλώσσαςιιι. οι οπτικές της γλώσσας
ιιι. οι οπτικές της γλώσσαςEleni Kots
 
V. παραγωγή κειμένων
V. παραγωγή κειμένωνV. παραγωγή κειμένων
V. παραγωγή κειμένωνEleni Kots
 
VΙ. οι ειδικές γλώσσες
VΙ. οι ειδικές γλώσσεςVΙ. οι ειδικές γλώσσες
VΙ. οι ειδικές γλώσσεςEleni Kots
 
ΙV. η δημιουργικότητα της γλώσσας
ΙV. η δημιουργικότητα της γλώσσαςΙV. η δημιουργικότητα της γλώσσας
ΙV. η δημιουργικότητα της γλώσσαςEleni Kots
 
ιι. οι ποικιλίες της γλώσσας
ιι. οι ποικιλίες της γλώσσαςιι. οι ποικιλίες της γλώσσας
ιι. οι ποικιλίες της γλώσσαςEleni Kots
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗEleni Kots
 
ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ
ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ
ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣEleni Kots
 
ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ
ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ
ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗEleni Kots
 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣEleni Kots
 
ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ
ΕΥΘΑΝΑΣΙΑΕΥΘΑΝΑΣΙΑ
ΕΥΘΑΝΑΣΙΑEleni Kots
 
ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥEleni Kots
 
TΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
TΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥTΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
TΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥEleni Kots
 
ΠΟΙΝΕΣ-ΣΧΟΛΙΚΕΣΠΟΙΝΕΣ
ΠΟΙΝΕΣ-ΣΧΟΛΙΚΕΣΠΟΙΝΕΣΠΟΙΝΕΣ-ΣΧΟΛΙΚΕΣΠΟΙΝΕΣ
ΠΟΙΝΕΣ-ΣΧΟΛΙΚΕΣΠΟΙΝΕΣEleni Kots
 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑEleni Kots
 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙEleni Kots
 
ΜΟΔΑ-ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
ΜΟΔΑ-ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΜΟΔΑ-ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
ΜΟΔΑ-ΕΝΔΥΜΑΣΙΑEleni Kots
 
ΛΟΓΟΣ-ᾹΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΛΟΓΟΣ
ΛΟΓΟΣ-ᾹΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΛΟΓΟΣΛΟΓΟΣ-ᾹΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΛΟΓΟΣ
ΛΟΓΟΣ-ᾹΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΛΟΓΟΣEleni Kots
 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣEleni Kots
 
ΧΑΣΜΑ ΓΕΝΕΩΝ
ΧΑΣΜΑ ΓΕΝΕΩΝΧΑΣΜΑ ΓΕΝΕΩΝ
ΧΑΣΜΑ ΓΕΝΕΩΝEleni Kots
 

More from Eleni Kots (20)

ιιι. οι οπτικές της γλώσσας
ιιι. οι οπτικές της γλώσσαςιιι. οι οπτικές της γλώσσας
ιιι. οι οπτικές της γλώσσας
 
V. παραγωγή κειμένων
V. παραγωγή κειμένωνV. παραγωγή κειμένων
V. παραγωγή κειμένων
 
VΙ. οι ειδικές γλώσσες
VΙ. οι ειδικές γλώσσεςVΙ. οι ειδικές γλώσσες
VΙ. οι ειδικές γλώσσες
 
ΙV. η δημιουργικότητα της γλώσσας
ΙV. η δημιουργικότητα της γλώσσαςΙV. η δημιουργικότητα της γλώσσας
ΙV. η δημιουργικότητα της γλώσσας
 
ιι. οι ποικιλίες της γλώσσας
ιι. οι ποικιλίες της γλώσσαςιι. οι ποικιλίες της γλώσσας
ιι. οι ποικιλίες της γλώσσας
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ
ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ
ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ
 
ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ
ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ
ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ
 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
 
ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ
ΕΥΘΑΝΑΣΙΑΕΥΘΑΝΑΣΙΑ
ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ
 
ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
 
TΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
TΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥTΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
TΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
 
ΠΟΙΝΕΣ-ΣΧΟΛΙΚΕΣΠΟΙΝΕΣ
ΠΟΙΝΕΣ-ΣΧΟΛΙΚΕΣΠΟΙΝΕΣΠΟΙΝΕΣ-ΣΧΟΛΙΚΕΣΠΟΙΝΕΣ
ΠΟΙΝΕΣ-ΣΧΟΛΙΚΕΣΠΟΙΝΕΣ
 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ
 
ΓΕΛΙΟ
ΓΕΛΙΟΓΕΛΙΟ
ΓΕΛΙΟ
 
ΜΟΔΑ-ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
ΜΟΔΑ-ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΜΟΔΑ-ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
ΜΟΔΑ-ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
 
ΛΟΓΟΣ-ᾹΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΛΟΓΟΣ
ΛΟΓΟΣ-ᾹΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΛΟΓΟΣΛΟΓΟΣ-ᾹΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΛΟΓΟΣ
ΛΟΓΟΣ-ᾹΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΛΟΓΟΣ
 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
 
ΧΑΣΜΑ ΓΕΝΕΩΝ
ΧΑΣΜΑ ΓΕΝΕΩΝΧΑΣΜΑ ΓΕΝΕΩΝ
ΧΑΣΜΑ ΓΕΝΕΩΝ
 

Recently uploaded

Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο ΚαβάλαςΣυμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας7gymnasiokavalas
 
Έμφυλα στερεότυπα
Έμφυλα                    στερεότυπαΈμφυλα                    στερεότυπα
Έμφυλα στερεότυπαDimitra Mylonaki
 
Ποια είμαι εγώ; Ποιος είσαι εσύ;
Ποια είμαι εγώ;         Ποιος είσαι εσύ;Ποια είμαι εγώ;         Ποιος είσαι εσύ;
Ποια είμαι εγώ; Ποιος είσαι εσύ;Dimitra Mylonaki
 
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗ
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗ
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗmarscord
 
Φαινόμενο του θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή.pptx
Φαινόμενο του θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή.pptxΦαινόμενο του θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή.pptx
Φαινόμενο του θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή.pptxssuser0e846e
 
Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας
Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο ΑθήναςΑνακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας
Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο ΑθήναςTassos Karampinis
 
Safe Cycling - Εργασία για την ασφαλή ποδηλασία 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
Safe Cycling - Εργασία για την ασφαλή ποδηλασία 2ο Γυμνάσιο ΑλεξανδρούποληςSafe Cycling - Εργασία για την ασφαλή ποδηλασία 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
Safe Cycling - Εργασία για την ασφαλή ποδηλασία 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης2ο Γυμνάσιο Αλεξ/πολης
 
Μαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptx
Μαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptxΜαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptx
Μαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptxLampriniMagaliou
 
Inclusion - Εργασία για τη συμπερίληψη 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
Inclusion - Εργασία για τη συμπερίληψη 2ο Γυμνάσιο ΑλεξανδρούποληςInclusion - Εργασία για τη συμπερίληψη 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
Inclusion - Εργασία για τη συμπερίληψη 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης2ο Γυμνάσιο Αλεξ/πολης
 
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
Safe Driving - Εργασία για την ασφαλή οδήγηση 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
Safe Driving - Εργασία για την ασφαλή οδήγηση 2ο Γυμνάσιο ΑλεξανδρούποληςSafe Driving - Εργασία για την ασφαλή οδήγηση 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
Safe Driving - Εργασία για την ασφαλή οδήγηση 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης2ο Γυμνάσιο Αλεξ/πολης
 
Πού οδηγούν τα έμφυλα στερεότυπα;
Πού οδηγούν τα έμφυλα        στερεότυπα;Πού οδηγούν τα έμφυλα        στερεότυπα;
Πού οδηγούν τα έμφυλα στερεότυπα;Dimitra Mylonaki
 
Επανάληψη Γλώσσας Α' Λυκείου για τις τελικές εξετάσεις Ιουνίου.pptx
Επανάληψη Γλώσσας Α' Λυκείου για τις τελικές εξετάσεις Ιουνίου.pptxΕπανάληψη Γλώσσας Α' Λυκείου για τις τελικές εξετάσεις Ιουνίου.pptx
Επανάληψη Γλώσσας Α' Λυκείου για τις τελικές εξετάσεις Ιουνίου.pptxLucia Boulougari
 

Recently uploaded (18)

Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο ΚαβάλαςΣυμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
 
Έμφυλα στερεότυπα
Έμφυλα                    στερεότυπαΈμφυλα                    στερεότυπα
Έμφυλα στερεότυπα
 
Ποια είμαι εγώ; Ποιος είσαι εσύ;
Ποια είμαι εγώ;         Ποιος είσαι εσύ;Ποια είμαι εγώ;         Ποιος είσαι εσύ;
Ποια είμαι εγώ; Ποιος είσαι εσύ;
 
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗ
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗ
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗ
 
Φαινόμενο του θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή.pptx
Φαινόμενο του θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή.pptxΦαινόμενο του θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή.pptx
Φαινόμενο του θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή.pptx
 
Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας
Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο ΑθήναςΑνακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας
Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας
 
YlhPhysicsC-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhPhysicsC-2324.pdf. School year: 2023-2024YlhPhysicsC-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhPhysicsC-2324.pdf. School year: 2023-2024
 
YlhGermanB-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhGermanB-2324.pdf. School year: 2023-2024YlhGermanB-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhGermanB-2324.pdf. School year: 2023-2024
 
Safe Cycling - Εργασία για την ασφαλή ποδηλασία 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
Safe Cycling - Εργασία για την ασφαλή ποδηλασία 2ο Γυμνάσιο ΑλεξανδρούποληςSafe Cycling - Εργασία για την ασφαλή ποδηλασία 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
Safe Cycling - Εργασία για την ασφαλή ποδηλασία 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
 
Μαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptx
Μαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptxΜαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptx
Μαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptx
 
YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024
YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024
YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024
 
Inclusion - Εργασία για τη συμπερίληψη 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
Inclusion - Εργασία για τη συμπερίληψη 2ο Γυμνάσιο ΑλεξανδρούποληςInclusion - Εργασία για τη συμπερίληψη 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
Inclusion - Εργασία για τη συμπερίληψη 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
 
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
 
Σεβασμός .
Σεβασμός                      .Σεβασμός                      .
Σεβασμός .
 
Safe Driving - Εργασία για την ασφαλή οδήγηση 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
Safe Driving - Εργασία για την ασφαλή οδήγηση 2ο Γυμνάσιο ΑλεξανδρούποληςSafe Driving - Εργασία για την ασφαλή οδήγηση 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
Safe Driving - Εργασία για την ασφαλή οδήγηση 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
 
Πού οδηγούν τα έμφυλα στερεότυπα;
Πού οδηγούν τα έμφυλα        στερεότυπα;Πού οδηγούν τα έμφυλα        στερεότυπα;
Πού οδηγούν τα έμφυλα στερεότυπα;
 
YlhPhysicsA-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhPhysicsA-2324.pdf. School year: 2023-2024YlhPhysicsA-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhPhysicsA-2324.pdf. School year: 2023-2024
 
Επανάληψη Γλώσσας Α' Λυκείου για τις τελικές εξετάσεις Ιουνίου.pptx
Επανάληψη Γλώσσας Α' Λυκείου για τις τελικές εξετάσεις Ιουνίου.pptxΕπανάληψη Γλώσσας Α' Λυκείου για τις τελικές εξετάσεις Ιουνίου.pptx
Επανάληψη Γλώσσας Α' Λυκείου για τις τελικές εξετάσεις Ιουνίου.pptx
 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ: Το Υποκείμενο - Το Αντικείμενο

 • 1. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΣ: Υποκείμενο είναι ο όρος της πρότασης που εκφράζει το πρόσωπο ή το πράγμα το οποίο κάνει ή υφίσταται ό,τι δηλώνει το ρήμα. Είναι εκείνο για το οποίο γίνεται λόγος στην πρόταση. Όλα τα υποκείμενα: ρημάτων / απαρεμφάτων / μετοχών μεταφράζονται με Ονομαστική. ΠΤΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 1. Ονομαστική: όταν είναι υποκείμενο ρήματος • ῾Η ἀρετὴ ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων ζηλοῦται. • ῾Ηρακλῆς τοὺς τυράννους ἔπαυσε. 2. Ονομαστική: όταν είναι υποκείμενο απαρεμφάτου και έχουμε ταυτοπροσωπία • Κῦρος νομίζει ἀδικεῖσθαι ὑφ' ὑμῶν. • Οἱ στρατιῶται οὐκ ἔφασαν ἰέναι. 3. Αιτιατική: όταν είναι υποκείμενο απαρεμφάτου και έχουμε ετεροπροσωπία (μεταφράζεται με ονομαστική) • Σωκράτης ἡγεῖτο θεοὺς πάντα εἰδέναι. • Κῦρος ἐκέλευσε τοὺς ῞Ελληνας προβαλέσθαι τὰ ὅπλα. 4. Οποιαδήποτε πτώση όταν είναι υποκείμενο της μετοχής, αφού η μετοχή και το υποκείμενο της έχουν ίδια πτώση. Η έναρθρη μετοχή είναι πάντα επιθετική και έχει υποκείμενο το άρθρο της. • ᾿Αποπλεῖ οἴκαδε καίπερ χειμῶνος ὄντος. • Κῦρος ἔχων τριάκοντα ἄνδρας ἐπέρχεται. • ῾Ο ᾿Ιάσων τριήρεις ἐπλήρου ὡς βοηθήσων. • Πολλοὶ δ᾿ εἰσὶν οἱ φίλοι τῶν εὐτυχούντων. ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ (πώς εκφέρεται) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 1. Με άρθρο (σε επιθετική μετοχή)  ῾Ο λάμπων ἥλιος. 2. Με ουσιαστικό  Ἡ νύξ προβαίνει. 3. Με επίθετο  Πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων οὐκ ἐμμένουσι τοῖς
 • 2. λογισμοῖς. 4. Με αντωνυμία (ουσιαστική)  Οὗτοι ἡρέθησαν δημαγωγοὶ.  Τίς ἀγορεύειν βούλεται; 5. Με αριθμητικό  Δέκα ἐστασίαζον. 6. α) Με ουσιαστικοποιημένο επιθετικό προσδιορισμό β) Με ουσιαστικοποιημένο κατηγορηματικό προσδιορισμό  Οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο.  Τέλος πάντες ἀπεχώρησαν. 7. Με έναρθρη μετοχή (επιθετική)  Οἱ φθονοῦντες μισοῦνται. 8. Με απαρέμφατο (έναρθρο / άναρθρο)  Τὸ ἀδικεῖν οὔκ ἐστι καλόν.  Δεῖ θαρσεῖν ἡμᾶς. 9. Με δευτερεύουσα ονοματική πρόταση α) ειδική β) πλάγια γ) ενδοιαστική δ) αναφορική  Δῆλόν ἐστιν ὅτι ἀλγεῖς.  Τέρας ἐστὶν εἴ τις ηὐτύχησε διὰ βίου.  Κίνδυνος ἐστὶ μὴ οὐ νικήσωμεν.  Μακάριός ἐστι ὅστις νοῦν καὶ οὐσίαν ἔχει. 10. Με το άρθρο "τὸ" + φράση  Τὸ γνῶθι σαυτὸν ἔστι χαλεπὸν. 11. Με άρθρο + άκλιτη λέξη  Οἱ μὲν ἡσύχαζον. 12. Εμπρόθετα με α) εἰς / ἀμφὶ περὶ / κατὰ + αιτιατική ὑπὲρ / ὡς / πρὸς όταν δηλώνεται χρόνος ή ποσό κατά προσέγγιση. β) ὅτι + αιτιατική => έκταση κατά + αιτιατική => μερισμό ὑπέρ + αιτιατική => υπέρβαση  ᾿Απέθανον περὶ τοὺς τετρακοσίους.  Καθ' ἑκάστους ἐκαλοῦντο ῞Ελληνες.  Συνελέγησαν ὑπὲρ τοὺς πεντακοσίους.  Πρὸς ἡμέραν ἐγίγνετο. 13. Με επίρρημα (σπανίως)  ᾿Οψὲ ἐγίγνετο (= άρχισε να βραδιάζει).
 • 3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Το υποκείμενο του ρήματος βρίσκεται σε Ονομαστική και μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέρος του λόγου, ακόμη και ολόκληρη φράση ή πρόταση ή απαρέμφατο, θεωρούμενα ως ουσιαστικά σε ονομαστική. 2. Αττική σύνταξη: το ρήμα σε γ΄ ενικό δέχεται υποκείμενο ουδέτερου γένους και σε πληθυντικό αριθμό παρά τον κανόνα. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ῞Οτε τὰ ζῶα φωνὴν εἶχε, τὰ πρόβατα ἔλεγε τῷ δεσπότῃ. 3. Σχήμα κατά το νοούμενο: ρήμα πληθυντικού αριθμού δέχεται ως υποκείμενο λέξη περιληπτικής σημασίας σε ενικό αριθμό. Το ρήμα δηλαδή δεν συμφωνεί με τον γραμματικό τύπο του υποκειμένου, αλλά μ᾿αυτό που νοείται με το υποκείμενο. Τέτοιες λέξεις είναι συνήθως: ἡ πόλις (= οἱ πολῖται) ὁ στρατὸς (= οἱ στρατιῶται) ὁ ὄχλος (= οἱ ἄνθρωποι) τὸ πλῆθος (= οἱ πλεὶονες). ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ῾Η πόλις ἐν αἰτία εἶχον Περικλέα (= οι πολίτες κατηγορούσαν τον Περικλή). 4. Πρόληψη του Υποκειμένου: έχουμε όταν το υποκείμενο δευτερεύουσας πρότασης, συνήθως πλάγιας ερωτηματικής ή ειδικής λαμβάνεται εκ των προτέρων, στην προηγούμενη πρόταση ως αντικείμενο, αιτιατική της αναφοράς ή ως προσδιορισμός. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Οἶσθα Εὐθύδημον ὁπόσους ὀδόντας ἔχει; (υποκείμενο της πλάγιας είναι ο Εὐθὺδημος που στην κύρια είναι αντικείμενο). 5. Το υποκείμενο παραλείπεται: α) με τα λεκτικά: λέγουσι / φασί. Στην περίπτωση αυτή νοούνται ως υποκείμενα τα: τινὲς ή οἱ ἄνθρωποι. β) ΄Οταν είναι αόριστο ή όπως στις φράσεις: καλῶς ἔχει, οὕτως ἔχει, όταν νοούνται τα: τοῦτο, τὸ πρᾶγμα, τὸ ἔργον. γ) ΄Οταν το ρήμα υπαινίσσεται το υποκείμενο του π.χ. στο κηρύττει —> νοείται ως υποκείμενο ὁ κῆρυξ.
 • 4. δ) ΄Οταν προσδιορίζει χρόνο ημερονυχτίου υποκείμενο είναι "ἡ ἡμέρα" όπως στις φράσεις: ὀψέ ἦν (= ήταν αργά) / ἦν ἀμφὶ πλήθουσαν ἀγορὰν (= ήταν η ώρα που η αγορά ήταν γεμάτη) / ἦν ἀμφὶ τὴν τελευταίαν φυλακήν (= ήταν η ώρα της τελευταίας βάρδιας). Τα: ὀψὲ / ἀμφὶ πλήθουσαν ἀγορὰν / ἀμφὶ τὴν τελευταίαν φυλακήν είναι Κατηγορούμενα. ε) ΄Οταν μπορεί εύκολα να νοηθεί απο τα συμφραζόμενα —>᾿Εβούλοντο ἐκλιπεῖν τὴν πόλιν (Υποκείμενο:οὖτοι). ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΡΟΣΩΠΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ Το υποκείμενο των απρόσωπων ρημάτων και εκφράσεων είναι απαρέμφατο (π.χ. Χαλεπὸν ἐστι πατρὶ καὶ μητρὶ στερηθῆναι.) ή δευτερεύουσα πρόταση, ειδική / πλάγια / ενδοιαστική: (π.χ. Φόβος ἐστι μὴ οἱ πολέμιοι ἐπίωσιν.) ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ 1. Τίθεται σε Ονομαστική, όταν είναι το ίδιο με το υποκείμενο του ρήματος, όταν δηλαδή έχουμε Ταυτοπροσωπία π.χ. ῾Ο Ξενοφῶν οὐκ ἐδύνατο καθεύδειν. 2. Τίθεται σε Αιτιατική, όταν είναι διαφορετικό απο το υποκείμενο του ρήματος, όταν δηλαδή έχουμε Ετεροπροσωπία π.χ. ᾿Αριαῖος ἔλεγε πολλοὺς εἶναι Πέρσας ἑαυτοῦ βελτίους. (υποκείμενο του "εἶναι" —> η αιτιατική "Πέρσας"). ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 1. Η μετοχή συμφωνεί με το υποκείμενο της σε γένος, αριθμό και πτώση. Θηραμένης ἀναστὰς ἔλεξε τοιάδε. 2. Tο υποκείμενο της επιθετικής μετοχής είναι το άρθρο της. Κῦρος ἐκάλεσε τοὺς πολιορκοῦντας τὴν Μίλητον. 3. Το υποκείμενο της κατηγορηματικής μετοχής σε πλάγια πτώση είναι αντικείμενο του ρηματικού τύπου από το οποίο αυτή εξαρτάται. Οἱ ῞Ελληνες ἑώρων τοὺς Πέρσας εἰς τὴν ᾿Αττικὴν εἰσιόντας. 4. ΄Οταν το υποκείμενο της μετοχής συμβαίνει να είναι και υποκείμενο, αντικείμενο του ρήματος ή γενικά όρος της πρότασης, τότε η μετοχή συνάπτεται με το Δίκαια δράσας ἕξεις συμμάχους τοὺς θεούς. Σπαρτιᾶται στρατευόμενοι ἔθυον.
 • 5. ρήμα, γι᾿ αυτό λέγεται Συνημμένη. 5. ΄Οταν όμως το υποκείμενο της δεν είναι όρος της πρότασης, τότε λέγεται Απόλυτη. Η πτώση της απόλυτης μετοχής είναι: α) Γενική (για τα προσωπικά ρήματα), β) Αιτιατική (για τα απρόσωπα ρήματα και τις απρόσωπες εκφράσεις). ῎Αρτι τῆς μάχης γεγενημένης βοηθοῦσιν ἄλλοι πελτασταί. ᾿Εξὸν ἡμῖν ζῆν μὴ καλῶς, καλῶς αἱρούμεθα μᾶλλον τελευτᾶν.
 • 6. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ A. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  Αντικείμενο είναι ο (πτωτικός) όρος της πρότασης που δηλώνει το πρόσωπο ή το πράγμα στο οποίο μεταβαίνει ή αναφέρεται η ενέργεια του ρήματος.  Βρίσκεται σε πλάγια πτώση και αποτελεί κύριο όρο της πρότασης.  Αντικείμενο δέχονται οι μετοχές και τα απαρέμφατα.  Το αντικείμενο μεταφράζεται στη ν.ε. με πλάγια πτώση ή εμπρόθετα. Ως αντικείμενο τίθεται όνομα ουσιαστικό, αλλά και οποιοσδήποτε ονοματικός τύπος, όπως αντωνυμία, αριθμητικό, ουσιαστικοποιημένο επίθετο και μετοχή, άναρθρο ή έναρθρο απαρέμφατο, φράση με άρθρο, επίρρημα με άρθρο, εμπρόθετο σύνολο με ή χωρίς άρθρο, καθώς και δευτερεύουσα ονοματική πρόταση. π.χ. Οἱ Ἀθηναῖοι ἐφρούρουν τὰ τείχη. (ουσιαστικό) Εὐμενῶς ἐδέξατο ἡμᾶς. (αντωνυμία) Φοβεῖται μὴ τὰ ἔσχατα πάθῃ. (δευτερεύουσα ονοματική ενδοιαστική πρόταση) Β. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ: ΜΟΝΟΠΤΩΤΑΚΑΙ ΔΙΠΤΩΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα τα οποία δέχονται αντικείμενο λέγονται μεταβατικά. Τα μεταβατικά ρήματα, ανάλογα με τον αριθμό των αντικειμένων τους, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) μονόπτωτα ρήματα Η σημασία τους συμπληρώνεται με ένα αντικείμενο σε μία από τις τρεις πλάγιες πτώσεις: γενική, δοτική ή αιτιατική. π.χ. Τοὺς θεούς φοβοῦ.(= Τους θεούς να φοβάσαι.) β) δίπτωτα ρήματα Η σημασία τους συμπληρώνεται με δύο αντικείμενα σε πλάγιες πτώσεις: δύο αιτιατικές, αιτιατική και γενική, αιτιατική και δοτική, γενική και δοτική. Τα δύο αντικείμενα των δίπτωτων ρημάτων διακρίνονται σε άμεσο και έμμεσο: άμεσο είναι το αντικείμενο σε αιτιατική πτώση, έμμεσο είναι το αντικείμενο που βρίσκεται σε γενική ή δοτική πτώση.
 • 7. π.χ. Κῦρος δίδωδιν αὐτῷ μισθόν. (= Ο Κύρος δίνει σε αυτόν μισθό.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1.Όταν και τα δύο αντικείμενα ενός ρήματος είναι σε αιτιατική, τότε άμεσο είναι αυτό που δηλώνει πρόσωπο. 2.Στην περίπτωση δύο αντικειμένων σε γενική και δοτική, άμεσο είναι το αντικείμενο σε γενική και έμμεσο το αντικείμενο που βρίσκεται σε δοτική. 3.Οι δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις και το απαρέμφατο ως αντικείμενο του ρήματος ισοδυναμούν με αιτιατική πτώση. ΜΟΝΟΠΤΩΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα μονόπτωτα ρήματα συντάσσονται με αντικείμενο σε γενική, δοτική και αιτιατική. Πιο συγκεκριμένα: Με γενική: π.χ. Θεοί ἀνθρώπων ἐπιμελοῦνται. (= Οι θεοί φροντίζουν τους ανθρώπους.) Με αντικείμενο σε πτώση γενική συντάσσονται τα ρήματα που δηλώνουν: Μνήμη και λήθη: μέμνημαι (= θυμάμαι), ἐπιλανθάνομαι, ἀμνημονῶ (= λησμονώ). Έναρξη ή λήξη: ἄρχω, ἄρχομαι (= κάνω αρχή, αρχίζω), λήγω, παύομαι (= σταματώ, εγκαταλείπω) κ.ά. Επιμέλεια, φροντίδα, φειδώ και τα αντίθετά τους: φροντίζω, ἐπιμελοῦμαι, κήδομαι, προνοῶ (= φροντίζω),φείδομαι (= λυπάμαι), ἀμελῶ, ἀφειδῶ, ὀλιγωρῶ (= παραμελώ), μέλει (= υπάρχει φροντίδα) κ.ά. Επιτυχία, αποτυχία, απόπειρα, δοκιμή, απόκτηση: τυγχάνω, ἐπιτυγχάνω, ἐφικνοῦμαι (= πετυχαίνω),στοχάζομαι (= αποβλέπω, επιδιώκω), πειρῶ, πειρῶμαι (= δοκιμάζω, προσπαθώ), ἀποτυγχάνω, ψεύδομαι, σφάλλομαι, ἁμαρτάνω κ.ά. Εξουσία: ἄρχω (= αρχίζω, κυβερνώ, διοικώ, είμαι άρχων, κυριαρχώ), κρατῶ (= γίνομαι κύριος, κυριεύω, επικρατώ), ἡγοῦμαι (= προηγούμαι, είμαι αρχηγός, κυριαρχώ), δεσπόζω (= κυριαρχώ), τυραννῶ (=
 • 8. είμαι τύραννος, άρχων), βασιλεύω, ἡγεμονεύω, προΐσταμαι (= είμαι επικεφαλής, είμαι αρχηγός) κ.ά. Σύγκριση, διαφορά, υπεροχή: πλεονεκτῶ, μειονεκτῶ, ὑπερτερῶ, ὑστερῶ, ὑπερέχω, προέχω (= προεξέχω, υπερέχω), ἡττῶμαι (= είμαι κατώτερος, ασθενέστερος, υστερώ), ὑπολείπομαι (= μένω πίσω, υστερώ, απομένω) κ.ά. Επιθυμία, απόλαυση, αφθονία: ἐπιθυμῶ, ἐφίεμαι, ὀρέγομαι (= επιθυμώ), ἐρῶ (= αγαπώ), ἀπολαύω (= καρπούμαι, απολαμβάνω), γέμω, πίμπλαμαι (= είμαι γεμάτος), εὐπορῶ (= έχω αφθονία ενός πράγματος) κ.ά. Συμμετοχή: μετέχω, μεταλαμβάνω, κοινωνῶ (= συμμετέχω, κάνω κάτι από κοινού), συμμετέχω, μέτεστί τινι (= κάποιος μετέχει σε κάτι) κ.ά. Έλλειψη, στέρηση, απαλλαγή, χωρισμό ή απομάκρυνση: δέω (έχω ανάγκη, στερούμαι), δέομαι (= έχω ανάγκη, παρακαλώ), ἀπορῶ (= στερούμαι), ἀπαλλάττομαι, χωρίζομαι, ἀπέχω, ἀπέχομαι, ἀφίσταμαι (απέχω, αποχωρίζομαι, απομακρύνομαι) κ.ά. Αίσθηση ή αντίληψη: ἀκούω, ἀκροῶμαι (= ακούω, υπακούω), αἰσθάνομαι, αντιλαμβάνομαι, πυνθάνομαι (= ζητώ να μάθω, πληροφορούμαι), ἅπτομαι (= πιάνω, αγγίζω) κ.ά. Σύνθετα με τις προθέσεις ἀπό, ἐκ, κατά, πρό, ὑπέρ. Με δοτική: π.χ. Λυσιτελεῖ ἡμῖν ἡ δικαιοσύνη.(= Η δικαιοσύνη συμφέρει εμάς). Με αντικείμενο σε πτώση δοτική συντάσσονται τα ρήματα που δηλώνουν: Πρέπει, ταιριάζει: πρέπει, ἁρμόττει, προσήκει (= αρμόζει, συναρμόζει, ταιριάζει) Φιλική ή εχθρική διάθεση: εὐνοῶ (= είμαι ευνοικός), χαρίζομαι (= κάνω χάρη, δείχνω εύνοια), ἀρέσκω (= είμαι αρεστός, ευχαριστώ κάποιον), βοηθῶ, ἀρήγω, ἐπικουρῶ, ἀμύνω (= βοηθώ, υπερασπίζω), λυσιτελῶ (= ωφελώ),φθονῶ, ἐπιβουλεύω (= σχεδιάζω κακό), μάχομαι, πολεμῶ, διαφέρομαι, ἐναντιοῦμαι (= εναντιώνομαι), ὀργίζομαι, ἐπιτιμῶ (= κατακρίνω), ἐγκαλῶ (= κατηγορώ) κ.ά. Ευπείθεια, υποταγή, ακολουθία, διαδοχή, προσέγγιση, μείξη, συμμαχία, συμφιλίωση, επικοινωνία: πείθομαι, πιστεύω, ὑπακούω, ἀπειθῶ (= δεν υπακούω), ὑπηρετῶ, ὑπουργῶ (= προσφέρω, εξυπηρετώ, βοηθώ),ἀκολουθῶ, ἕπομαι (= ακολουθώ), πελάζω (= πλησιάζω), ὁμιλῶ, χρῶμαι (=
 • 9. χρησιμοποιώ, συναναστρέφομαι), εἴκω,ὑπείκω (= υποχωρώ, υπακούω), μείγνυμι κ.ά. Ομοιότητα, ισότητα, ταυτότητα, συμφωνία και τα αντίθετά τους: ὁμοιάζω, ὁμοιοῦμαι, ἔοικα (= μοιάζω),ὁμοιοῦμαι, ἰσοῦμαι, συμφωνῶ, ὁμολογῶ κ.ά. Ίδιας σημασίας σύνθετα με τις προθέσεις ἐν, σύν, ὑπό, ἐπί, παρά, περί, πρὸς και το επίρρημα ὁμοῦ: ἐμμένω (= μένω σταθερός σε κάτι), σύνειμι, ὑπόκειμαι (= υποτάσσομαι, λαμβάνομαι ως βάση), ἐπιτίθεμαι, παρίσταμαι, προσφέρομαι, ὁμονοῶ (= συμφωνώ, ζώ με ομόνοια) κ.ά. Με αιτιατική: π.χ. Ξενοφῶν ἐποίησε βωμόν.(= Ο Ξενοφώντας έφτιαξε βωμό.) Η αιτιατική είναι η βασική πτώση στην οποία τίθεται το αντικείμενο του ρήματος. Με αιτιατική συντάσσονται ρήματα διαφόρων σημασιών, όπως: ενέργεια, ψυχικό πάθος, κτήση, γνώμη, ονομασία κ.ά. Το αντικείμενο σε πτώση αιτιατική διακρίνεται σε εξωτερικό και εσωτερικό αντικείμενο: α) εξωτερικό αντικείμενο: φανερώνει πρόσωπο ή πράγμα, το οποίο υπάρχει ανεξάρτητα από την ενέργεια του ρήματος η οποία μπορεί να μεταβάλλει την κατάστασή του. π.χ. Ὁ βασιλεὺς ἔπεμψε κήρυκας.(= Ο βασιλιάς έστειλε κήρυκες.) β) εσωτερικό αντικείμενο: φανερώνει τη δημιουργία ενός πράγματος ως αποτέλεσμα της ρηματικής ενέργειας και το οποίο δεν υπήρχε πριν από αυτήν. π.χ. Οὖτος γράφει ἐπιστολήν. (= Αυτός γράφει επιστολή.) ΔΙΠΤΩΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα δίπτωτα ρήματα συντάσσονται με δύο αντικείμενα, τα οποία βρίσκονται σε πλάγιες πτώσεις. Πιο συγκεκριμένα συντάσσονται: Με δυο αιτιατικές: π.χ. Οὐ τοῦτ’ ἐρωτῶ σε(= Δεν σε ρωτώ αυτό)
 • 10. Τα ρήματα: αἰτῶ (= ζητώ, παρακαλώ, απαιτώ, επαιτώ), ἐρωτῶ, εἰσπράττω, ἀποκρύπτω, ἀποστερῶ (= αρπάζω, αφαιρώ, αποστερώ), ἀφαιροῦμαι κ.τ.ό. Τα ρήματα: διδάσκω, ἀναμιμνῄσκω (= υπενθυμίζω) κ.τ.ό. Τα ρήματα: ἐνδύω (= ντύνω), ἐκδύω (= γδύνω) κ.τ.ό. Με αιτιατικήκαι γενική: π.χ. Ἀπολύω ὑμᾶς τῆς αἰτίας.(= Απαλλάσσω εσάς από την κατηγορία) Τα ρήματα: πληρῶ (= γεμίζω, εκπληρώνω), γεμίζω, ἑστιῶ (= παραθέτω γεύμα), κενῶ (= αδειάζω), εὐωχῶ (= παραθέτω πλούσιο γεύμα, φιλοξενώ) κ.τ.ό. Τα ρήματα: ἀκούω, μανθάνω (= μαθαίνω), πυνθάνομαι (= πληροφορούμαι) κ.τ.ό. Τα ρήματα: λαμβάνω, ἄγω (= οδηγώ), κωλύω (= εμποδίζω), ἀποστερῶ (= αρπάζω, αφαιρώ), εἴργω (= εμποδίζω),ἀπολύω, παύω κ.τ.ό. Τα ρήματα: πωλῶ, ὠνοῦμαι (= αγοράζω), τιμῶ κ.τ.ό. Τα ρήματα: θαυμάζω, μακαρίζω (= καλοτυχίζω), ὀργίζομαι. Ρήματα σύνθετα με τις προθέσεις ἀπό, ἐκ, πρό. Ρήματα σύνθετα με την πρόθεση κατὰ και δικαστική σημασία: καταγιγνώσκω (= κατηγορώ, καταδικάζω),καταψηφίζομαι (= ψηφίζω εναντίον, καταδικάζω), κατηγορῶ, καταβοῶ (= φωνάζω δυνατά), καταψεύδομαι (= υποκρίνομαι, προσποιούμαι). ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  Η γενική που συντάσσεται με τα ρήματα πωλῶ, ὠνοῦμαι, τιμῶ κ.τ.ό. μπορεί να είναι γενική της αξίας ή του ποσού.  Η γενική που συντάσσεται με τα ρήματα ψυχικού πάθους είναι γενική της αιτίας.  Η γενική που συντάσσεται με τα δικανικά και καταδικαστικά ρήματα είναι γενική της αιτίας ή του εγκλήματος / γενική της ποινής.
 • 11. Με αιτιατικήκαι δοτική: π.χ. Πᾶσαν ὑμῖν τὴν ἀλήθειαν ἐρῶ.(= Θα πω σε εσάς όλη την αλήθεια) Ρήματα με τη σημασία των: λέγω, ὑπισχνοῦμαι (= υπόσχομαι), προστάττω, δείκνυμι (= δείχνω, αποδεικνύω),δίδωμι (= επιτρέπω, προσφέρω), φέρω (= προσφέρω), προσάγω (= οδηγώ, προσκομίζω, παραθέτω, προσθέτω, φέρνω πλησίον), προσαρμόττω, ἀντιτάττω. Ρήματα που σημαίνουν εξίσωση, εξομοίωση, μείξη, συμφιλίωση: κεράννυμι (= ανακατεύω, συνδυάζω), μείγνυμι (= αναμειγνύω), ὁμοιῶ (=μοιράζω), συναλλάττω κ.τ.ό. Σύνθετα με τις προθέσεις ἐν, σύν, πρός, παρά. Με γενική και δοτική: π.χ. Μή μοι φθονήσῃς τοῦ μαθήματος.(= Μη μου αρνηθείς από φθόνο το μάθημα.) Ρήματα που σημαίνουν: Μετοχή, παραχώρηση: μετέχω, κοινωνῶ (= συμμετέχω, κάνω κάτι απο κοινού), μεταδίδωμι (= δίνω μερίδιο σε κάποιον από κάτι), παραχωρῶ, ἀντιποιοῦμαι (= διεκδικώ κάτι από κάποιον). Παρατήρηση: Η γενική που συντάσσεται με τα δικαστικά ρήματα τιμῶ (= ορίζω ως δικαστής για κάποιον κάποια ποινή) και τιμῶμαι (= ορίζω ως δικαστής για κάποιον κάποια ποινή) είναι γενική της ποινής ή του τιμήματος. ΣΥΣΤΟΙΧΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Σύστοιχο αντικείμενο λέγεται το αντικείμενο το οποίο παράγεται από την ίδια ρίζα με το ρήμα με το οποίο συντάσσεται ή από την ρίζα άλλου συνώνυμου ρήματος. Αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση του εσωτερικού αντικειμένου, το οποίο δηλώνει το ίδιο το περιεχόμενο της ρηματικής ενέργειας. Με σύστοιχο αντικείμενο μπορεί να συντάσσεται οποιοδήποτε ρήμα, σε οποιαδήποτε διάθεση κι αν βρίσκεται. Συχνά το σύστοιχο αντικείμενο προσδιορίζεται από επιθετικό προσδιορισμό που εξειδικεύει τη σημασία του. π.χ. Ἔλεξε τούτους τοὺς λόγους.(= Είπε αυτά τα λόγια.)
 • 12. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Παράλειψη του σύστοιχου αντικειμένου 1. Το σύστοιχο αντικείμενο, επειδή δεν είναι αναγκαίο συμπλήρωμα του ρήματος, πολύ συχνά παραλείπεται και παραμένει μόνο ο επιθετικός προσδιορισμός, ο οποίος τίθεται σε ουδέτερο γένος, σπανιότερα ενικού και συνηθέστερα πληθυντικού αριθμού και δηλώνει ένα ουσιώδες χαρακτηριστικό του αντικειμένου. π.χ. Πολλὰ ψεύδονται οἱ ἀοιδοί.(= Οι ποιητές λένε πολλά ψέματα) 2. Το σύστοιχο αντικείμενο παραλείπεται επίσης και όταν συνοδεύεται από ετερόπτωτο προσδιορισμό. Έτσι τίθεται στη θέση του αντικειμένου και σε πτώση αιτιατική ο ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός, συνήθως γενικής πτώσης, και λέγεται ιδιάζον ή ιδιόμορφο σύστοιχο αντικείμενο. π.χ. ἀγωνίζομαι δρόμον = συμμετέχω σε ἀγῶνα δρόμου, νικῶ ναυμαχίαν = νικῶ νίκην ναυμαχίας. Με αυτόν τον τρόπο προέκυψαν μια σειρά από ιδιωματισμούς της αρχαίας ελληνικής, κυρίως δικανικές περιφράσεις, όπως:  ἀγωνίζομαι δρόμον, πάλην (= ἆγωνίζομαι αγώνα δρόμου, αγώνα πάλης)  νικῶ μάχην, ναυμαχίαν, δρόμον, Ὀλύμπια, Πύθια (= κερδίζω τη μάχη, ναυμαχία, αγώνα δρόμου, τα Ολύμπια, τα Πύθια)  δίκην διώκω (= είμαι ο κατήγορος σε δίκη)  φεύγω δίκην (= είμαι ο κατηγορούμενος σε δίκη)  δικάζω δίκην (= δικάζω)  δικάζομαι δίκην (= καταφεύγω στο δικαστήριο)  νικῶ δίκην (= κερδίζω τη δίκη)  ὀφλισκάνω δίκην (= χάνω τη δίκη)  ὀφλισκάνω αἰσχύνην, γέλωτα, μωρίαν (= δημιουργώ την εντύπωση οτι είμαι αισχρός, γελοίος, μωρός)  ἑστιῶ γάμους (= κάνω γαμήλιο συμπόσιο)  ἀποκρίνομαι τὸ ἐρωτώμενον (= δίνω απάντηση σ' αυτό που έχω ερωτηθεί) 3. Πολλά μεταβατικά ρήματα εκτός από το βασικό αντικείμενό τους σε αιτιατική παίρνουν και δεύτερο σύστοιχο αντικείμενο. Τέτοια ρήματα είναι πολύ συχνά τα: δρῶ, ποιῶ, ἐργάζομαι, ἀγορεύω, λέγω.