5987

456 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
456
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

5987

 1. 1. W U Jë ‰Ë√ qÄ_« Ÿ«b ô Ê«Ëb???Fë ¡«“≈ WK?O???(« WKÁË e???−???FÃU?Ð »U???³??A?ë ”U??? ???Š≈ ÊU?? Ê≈ W???F?¹c*« vM?²ÃQ???Ý 5Š U?LMOÐ ÊU?³?F?Aë U?NKL?×?²¹ v²?ë Âôü«Ë ≠ ¨ÊUM³ÃË 5D K sÄ q v?KŽ v−?L?Në vKOz«d?Ýù« v U?O?³KÝ Î«—Ëœ VFK¹ ·u?Ý tK pÖ ÊU? Ê≈ ≠ »u?F?Aë v²?ŠË W?OÐd?Fë  U?ÄuJ(« Ãd?H?²ð UM ?H½√ b$ Ê√ Y?³K½ UÄË ¨ÂU¹_« q³?I?² ?Ä v »U?³Aë ¡ôR?Nà v ?HMë s¹uJ²Ã« Ë√ v ?HMë ÷d*« U?N?ÞU?ÝË√ v œ«œ“≈Ë …dzU?ž  U¼u?Að U?N?²?I?( ‰U?O?ł√ ÂU?Ä√ Æ ”QOÃ«Ë …ôU³ÄöÃ«Ë WOÄbFë Ê√ –≈ ¨W?IKFÄ WÐU?łù« XÂdð b?I W?ÐUłù« tÐU?A¹ U?Ä UMLC?²?Ä ‰«R ë ÊU? U*Ë  öŠ—Ë »uFAë  «—UB²½« vŽb²Ý«  cš√ vMMJà Âe−¹ Ê√ lOD² ¹ ô «bŠ√ dJ²??³ð U?N??O? X?A?Ä v²Ã« Âôü« ‚dÞË ¨U?¼—d?% qł√ sÄ U??N?²??FDÁ v²Ã« »«c??Fë b???Á ÊuJð Ê√ b???FÐ ·UD*« W?9U??š v? U¼—U??B???²½« l?MB??²?à …uDš q v? qÄ_« ÆdBŠ öÐ  UO×C²ÃË «bNłË UÁdŽÆÆ UŽuÄœË UÄœ tMLŁ XF œ ¨WKOKÁ «u?Ž√ q³?Á åÂUM?²O?Ñò vÃ≈ v?²KŠ— qO? U?Hð sŽ …d?«cë v g²? √  c?š√ v »d?????(« n?×????²?????Ä …—U?¹“ vI????? «d?????Ä sÄ X³?KÞ X?K Ë Ê√ u?ð vM?½√ nO?????ÂË rO?Žeë rÝ« d¹d?×?²Ã« b?FÐ W?O?ÄUM²?O?çë W?ÄuJ(« U?N?OKŽ XIKÞ√ v²Ã« åÊu?−¹U?Ýò t½_ V ?× ô ÁuÝb?I¹ Ê√ ÊuO?ÄUM²O?çë œUJ¹ Ècë åWMÄ ‘u¼ò dŽU?Aë vMÞuë q b?{ d¹d?ײë »d?Š œU?ÁË ¨wÄUM²?Oç?ë vŽuO?Aë »e?(« fO?ÝQð WOK?LŽ œU?Á WGÃUÐ …U?OŠ ‘U?Ž t½_ UC¹√ U/≈Ë ¨wJ¹d?Ä_« ‰ö²?Šô«Ë v ½dHë ‰ö?²Šô« sÄ ±
 2. 2. ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫אא‬ ‫א‬ ‫)ﻋـﱪ ﺍﻻﻧﱰﻧـﺖ ﺃﻭ‬ ‫א‬ ‫אא‬ ‫ﻟﻠﻤﻜﺘﺒــﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗــﺮﺍﺹ ﺍﳌﺪﳎــﺔ ﺃﻭ ﺍﻯ‬ ‫א‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ (‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫א א‬
 3. 3. vKŽ UNðU?O−Oð«d?²Ý«Ë »d(«  UJO?²J²Ð tÃUGý«≈ rž— W?FO³Dë sÄ U?³¹dÁ WÞU ?³Ã«Ë l{«u²Ã« U? O?z— `³ √ 5ŠË ÆW?O½U? ½ûà W?³?×ÄË UM−?ýË WÐËc?Ž iO?H¹ «d?Fý V²?ÂË ¨d?LF?ë œ«b²?Ä« rÂU×Kà WBB ?Ä X½U v²Ã« —uBIë bŠ√ v rOI¹ Ê√ i — WOÃULAë åÂUM²?OÑò W¹—uNL' błË t½_ —u?BIë Ác¼ b?Š√ WÝ«d( U?BB? Ä ÊU «d?OG U?²OÐ —U?²š«Ë ¨œö³K?à v ½dHë n¹dë sÄ W?ÄœU?Ië t?²š√ tð—«“ «c¼ W?Ý«d?(« XOÐ v Ë ¨U?A?ŠuÄ U0—Ë «b?ł «d?O?³Â d?B?Ië rO??Žeë sJ?¹ rK ¨u¼ U¼¬— Ê√ vÃ≈ ‰u??šbë s?Ä U?N??FM?Ä ”«d?(« ‰ËU??ŠË WDO?? ??³Ã« U??NÐU??O??¦Ð X½U?? U?L?? n¹dë v XýU??Ž v²Ã« tðd??Ý_Ë tà  «ËdŁ s¹uJ?²Ð qG?A?½« b?Á rOE?Fë v³?F??Aë vÃU??F?²ð Ë√ rNM?Ž aK Mð Ê√ ÊËœ 5Šö??Hë 5Ð U?NM?O?³?ł ‚d??Ž sÄ qÂQðË ÷—_« `K?Hð XKþË ÆrNOKŽ d³Ž ÁU½b¼Uý b?Á UM UÄ vKŽ vÃUOš v UN³Â—√  c?š√ v Mð ô «—u X¹√— nײ*« v Ë ¡UMŁ√ ÂUM²?O?Ñ v »d?×Kà WC¼U?M*« WOJ¹d?Ä_« U?LMO? ë Âö? √ iFÐË qÐ Êu¹e?HOK²?ë  UýU?ý sÄU?C?²Ã« W?ÂdŠ  b?ŽU?Bð 5Š pÃ–Ë v{U?*« ÊdIë  U?OMO?F?³?ÝË  U?OMO?²?Ý v UN?ÃUF?²?ý« ÆÂUM²O VFý lÄ v*UFë U?Ä Ë√ WO?−L?Në n uà  ULKJë b?ł√ Ê√ sŽ …e?łUŽ …—U¹eë W?ŽUÝ XM U?L Êü« v½b?ł√Ë tðôôbÐ …dO?š_« t²¹«Ë— Ê«uMŽ u¼Ë åWO?−LNë WÃU(UÐò årO¼«d?Ð≈ WODŽ qOLłò vz«Ëdë ÁU?LÝ W1e?Nà vF? ¹ u¼Ë ÊU? ½ù« b?{ t?Ž«d? v gŠu?ë Âb?I²?¹ YO?Š mOK³Ã« …e?O?ÂdðË W?³?Âd*« Æt²O½U ½≈ v²Ã« »d?(« rzU?Mž v¼ …—uD²?Ä l «b?ÄË  U?ÐUÐœË  «dzUÞ iÐdð X½U? n×??²*« qšb?Ä v ÊU s¹cë ¡«dIHë 5Šö?Hë sÄ r¼ tOKðUIÄ WO³ÃU?žË vÄUM²Oçë d¹dײë gOł U?NOKŽ vÃu²Ý« ÊUÂË ¨ UÐU?BFë »dŠË vÄUEMë ‰U²?Ië sÄ q vKŽ rN³¹—bðË rN?LOEMðË rNLOKFð Èd?ł bÁ XK «uð v²Ã« W?O½b*« …UO?(« œULŽ U?C¹√ r¼Ë ¨UN?²Ž—–√Ë »d?(« œuÁË r¼ ÊuŠö?Hë ¡ôR¼ ÆÆWÄUF?ë …UO(« —u qÂË  U?OHA² ?*«Ë ”—«b*« …—«œ≈Ë lKIÃ«Ë Ÿ—eë ÊUJ nBIë X% Æœö³Ã« d¹d% WOGÐ vDÝuë WI³DÃ«Ë ‰ULFë sÄ q lÄ oOŁË nÃU% v «uKšœ bÁ «u½UÂË u¼ ÆÆ U?NŁbŠ√Ë r?ÃUFë ‘u?O?ł v²Ž√ W?N?ł«uÄ v …U?O?(« ÊuK «u¹Ë »d?(« ÊËœuI¹ «u½U? åUL?OýËd?O¼ò v²M¹bÄ v?KŽ 5²¹—– 5²K³MÁ ‰Ë√ vIÃ√ bÁ j?I ÊdÁ lЗ q?³Á ÊU Ècë g?O'« ÊUÐUO?ë sÄ q XLK ²?Ý«Ë XN²½« b?Á WO*U?Fë »d(« X½U Ê√ b?FÐ ÊUÐUOë v? åv«“U$òË ≤
 4. 4. ÆUO½U*√Ë rNK¦??Ä Áu?AðË ·ôü«  U?¾?Ä tz«d?ł s?Ä q²?Á Ècë v−?L?N?ë qL?Fë «c?NÐ Êu?O?J¹d?Ä_« ÊU?ÂË ∫‰uIð WÃUÝ— rÃUFKà ÊuKÝd¹ …—Ëd{ tà sJð rÃË WOŽËdA*« vÃ≈ dI² «Ë ÆUNà Ÿœ«— ô v²Ã« …uIë dBŽ ¨wJ¹dÄ_« dBFë t½≈ ≠ vÃ≈ WÃU?Ý— ÊUM³ÃË 5D ?K v W?OA?Šuë W?IzU? U?NÃU?L?ŽQÐ Êü« qOz«d?Ý≈ qÝdð U?L? U?ÄU9 ∫UNO ‰uIð ÎPFOLł »dFë rJO{«—√ ‰ö²ŠUÐ «uK³Ið ÆÆ s¹džU? tÞËdAÐ «uK³Ið Ê√ rJOKŽË vKOz«dÝù« dBFë t½≈ ≠ rJ u½√ m¹d9Ë rJðœUOÝ „UN²½UÐ «uK³Ið rJÝË¡— r²?F — «–≈ r«dÁË rJ½bÄ .bNðË ¨UNI¹e9Ë UN²IKð U*UÞ W?ÃUÝ— v¼Ë rJÝË¡— «uF dð Ë√ «u−²% Ë√ «u¼ËQ?²ð Ê√ rJà o×¹ ö »«d²Ã« v Æœdë dšQð Ê≈Ë v²Š UNOKŽ  œ—Ë …UGDÃ«Ë 5K²;« sÄ »uFAë uà v²?Š WÃœUFë W?OC?Ië »U×? √ Ê√Ë ¨VÃUDÄ Áƒ«—Ë oŠ ŸU?{ UÄ t½√ a¹—U?²Ã« UMLKŽ bI? rN?²O?C?Á sŽ «uF? «b¹Ë rN? uH? «u?LEM¹ Ê√ U?Ä WL?ýU?Gë …uIë W?N?ł«uÄ v ¡U?H?F{ «u½U? Æ5Š bFÐ uÃË a¹—U²Ã« rNHBM¹Ë ô≈ ËbFë sÄ ·u)« ÂbŽË ¡«bHÃ«Ë WO×C²Ã« ÕË— r¼RK9 dz«e?'« v «œ Ècë v ½d?Hë v½UD?O²?Ýô« —U?L?F?²?Ýô« lÄ Àb?Š U?Ä j³?CÃUÐ u¼ «c¼Ë ¡vAÐ VF?Aë UN?O q ?³¹ rà WKÝUÐ WO?³F?ý WÄËU?IÄ b?FÐ «—uŠb?Ä ÃdšË U?ÄUŽ 5ŁöŁË W?zUÄ Æt²¹dŠ qł√ sÄ gO?ł ÈuÁ√ ÊU? 5²O½UÐU?Oë 5²M¹b*« vKŽ 5²¹—cë 5²K³MIë ◊U?IÝ≈ sÄ U?ÄUŽ 5ŁöŁ b?FÐË Æ—UFÃUÐ öK−Ä UNMÄ Ãd ¹Ë ÂUM²OÑ v WFłuÄ W1e¼ vIK²¹ rÃUFë v lK¼ v ÊuIK ?²¹ r¼Ë 5OJ¹dÄ_« œuM'« bN?AÄ W¹dA³Ã« …d?«– v «—uH×Ä vI?³¹ ·uÝË …—uŽcÄ Ê«d¾?H d²³ÂuKONë  «dzU?Þ rNDI²K²Ã åÊu−¹UÝò v WOJ¹dÄ_« …—U?H ë vM³Ä `DÝ ÆÆÊuÐdN¹ r¼Ë vÄU²Oçë d¹dײë gOł  «uÁ rNIŠöð t½≈ ‰u?Ið v?²Ã« s¹d?A?Fë Êd?I?ë v Èd?³Jë a¹—U?²?ë  U?Äö?Ž sÄ «b?Š«Ë b?N??A*« «c¼ ÊU? v¼ X ??Oà U¼b?ŠË W?¹œU*« …u?Ië  UÐU?? ?Š Ê√Ë ¨Íu??Á_« vKŽ d?B??²M¹ Ê√ …—b??Á qÁ_« lÝuÐ UNŠË—Ë UNL?OLBðË UN𜫗≈ …uÁ  UÐU (« Ác¼ vÃ≈ nOCð Ê√ »u?FAë lÝuÐË ¨WLÝU(« ÆdBMÃUÐ UNMOI¹Ë W¹uMF*« ÊU ÆWOð«uÄ WOÃËœ ·Ëdþ U?Nà  d uð bÁ X½U WOÄUM²Oçë vMÞuë d¹dײ?ë WN³ł Ê√ `O× ≥
 5. 5. o( W?LŽ«œ W?OKš«bÃ«Ë qÐ WO?ł—U)« t?²?ÝUO?Ý ‰«“UÄË ¨«œu?łuÄ ‰«e¹ U?Ä v²O? u ë œU?%ô« v M½ ôË ¨rÃU?Fë v vM?Þuë —d?ײ?ë  UÂd?Š qJà …b?½U ?Ä ¨U¼d?O?B?Ä d¹d?Ið v »u?F?Aë WÂdAKà åd? UMë b³Ž ‰ULłò rOÄQð b?FÐ dBÄ vKŽ W¹b²F*« ‰ËbKà v²?O u ë —«c½ù« Ê√ UM¼ «c¼ Ê≈ Êd?Á nB½ q³?Á W¹d?B?Ä W?L¼U? ?Ä W?Âd?ý `³?B?²Ã W¹d?×?³Ã« f?¹u? ë …UMIà W?O*U?Fë »U?×?? ½«Ë d?B?Ä v?KŽ vŁö?¦Ã« Ê«Ëb??Fë ¡U?N½≈ v U??O?ÝU?Ý√Ë ö??ŽU? «d?BM?Ž ÊU? —«c½ù« Æ5D K »UB²ž« bFÐ vÃË_« …dLKà UN²K²Š« bÁ X½U v²Ã« ¡UMOÝ sÄ …džU qOz«dÝ≈ ”U?L?G?½«Ë ¨w²?O? u? ?ë œU?%ô« ◊u?I?Ý b?F?Ð XK²?š« b?Á W??O*U?Fë Èu?Ië s?¹“«u?Ä ÊS? Êü«Ë v W U?š XDIÝ v²Ã« vMÞuë —d?ײë  UÂd?Š sŽ UO?FÁ«Ë vK ²Ã«Ë U?N(U?BÄ v 5Bë W?Nł sÄ U?L?Nà WFÐU?²Ã« rEMë W?ÁdDÄË W?Nł sÄ W?O½u?ON?BÃ«Ë W?OÃU¹d³?Äù« Ê«bMÝ 5Ð UM²?IDMÄ v ◊U?³??Šù«Ë ”Q?Oë rÁU?HðË W¹d??O¼U?L?'« W?Âd?(« o?Mš vÃ≈ U¼œ«b?³?²??Ý« Èœ√ v²Ã«Ë Èd?š√ ÆËbFë ÂUÄ√ ‚U× ½ô«Ë ÈËb'« ÂbFÐ —uFAÃ«Ë WKO(« WKÁ tÃeÃeð Ècë »U³Aë ◊UÝË√ UÄ »U?³ý ¨b¹b'« åÂUM²?OÑò »U³ý lÄ vðU?AÁUMÄ qO U?Hð vðd«– vÃ≈ WF¹c*« ‰«R?Ý œUŽ√ rNðb?łË vMMJà ¨»d?(« Ác¼ ÃË√ v WÃu?HDë sÄ Ãdš b?Á sJ¹ rà rN?LEF?ÄË —U?B²½ô« b?FÐ X9 U?NÐuMł lÄ œö?³Ã« vÃUL?ý …b?ŠË Ê√Ë ¨s¹—uŠb?Ä «u?łdš 5?OJ¹dÄ_« Ê√ «b?O?ł Êu d?F¹ Ê√ U??C¹√ Êu? d??F¹Ë åWMÄ ‘u¼ò vÃ≈ »u?M'« W?L?? U?Ž åÊu??−¹U?Ýò X?Ãu?%Ë d¹d??×?²Ã« —u?? Ác¼  c ð« Ê≈Ë UN²Nł«uÄ sŽ nÁu²ð rà r¼œöÐ Ê√Ë «b?ł W¹uÁ ‰«eðUÄ WOJ¹dÄ_« WOÃU¹d³Äù« ÿUH?(« lÄ WK «u²*« W?OŽU?L²?łô«Ë W¹œUB²?Áô« WO?LM²Ã« d³?Ž ULO?KÝË «b¹bł öJý W?Nł«u*« å!uð w ðËUÄò vMO?Bë rOŽeë tIKÞ√ b?Á ÊU —UFý rN?LNK¹ v«d²ýô« t?łu²Ã« lÐUÞ vKŽ ∫—UFAë ‰uI¹ WO UI¦Ã« …—u¦Ã« ¡UMŁ√ ÆWOÃULÝ√dë u×½ WŽd Ð dO ½ Ê√ sÄ WO«d²ýô« u×½ ¡j³Ð dO ½ Ê√ qC _« sÄ ≠ W??N?ł«u??Ä v W??OÐd??Fë »u??F?Aë l?Ä oKD*« rNM?ÄU?Cð r?ž— »U?³??Aë ¡ôR¼ Ê√  b??łË Ê≈Ë sŽ rNðUÄuKFÄ Ê√ ô≈ WÃËbÃ«Ë »e(«  UNłu²Ã UI³Þ pÃ–Ë v½uONBë ≠ vÃU¹d³Äù« Ê«ËbFë W??O??−??L¼ sŽ  U??ÄuKF??Ä rNà ‚u??Ý√Ë gÁU?M²½ UM Ê√ U??Ä sJ?ÃË ¨…—u?²??³??ÄË W??B??ÁU½ Ÿ«d??Bë «dO?³Â «œ«b?F²?Ý« ÊËb³¹Ë ô≈ U?Nð«– WO½U? ½ù« …UO?×KÃË WOÃËbë W?OŽd?AKà U¼—UI?²Š«Ë qO?z«dÝ≈ Æ5OMOD KHë lÄ W Uš rNMÄUCð rOEF²Ã —UJ _« ÊuIKD¹Ë «bł ¨◊U?³?Šù«Ë e?−?FÃUÐ —u?F?Aë sÄ rN?²¹U?L?( vÃË√ …uDš u¼ Ê–≈ »U?³?Aë fO? ð ÊU? U0— ¥
 6. 6. W*uFKà W?C¼UM*« WO*U?Fë WÂd(« sÄ Î«¡e?ł «u½uJOà b¹b'« vŽuë d?³Ž rNÄU?Ä√ »«uÐ_« `² Ë sÄ V?KIë v t???{—√ vK?Ž U??N???³???F???Aà WKI???²??? ???Ä WÃËœ ¡U???A½≈Ë 5D ?K d¹d???% lCð v?²Ã« ÆUNðU¹uÃË√ W?OÃU¹d?³?Äù« sÄ q 5Ð W?OÃb?'«  U?Áö?Fë WF?O?³Þ W*u?FKà W?C¼UM*« W?O*U?Fë W?Âd?(« ·d?Fð ÆrÃUFKà …b¹bł W¹ƒ—Ë b¹bł vŽË vÃ≈ ÃU²×¹ UÄ u¼Ë ‰öG²Ýô«Ë W¹dBMFÃ«Ë W?ł—bÐ WOÐd?Fë œö?³Ã« q vKŽ o³DM¹ œUJ¹Ë oL?Fë w Êü« ÊUM³ÃË 5D? K »dC¹ U?Ä Ê≈ rO??Ië s?Ä W??ÄuEMÄ ‰ö??G??²???Ýô«Ë W¹d??BMFÃ«Ë W??O?ÃU¹d??³??Äûà W?? U??{ùUÐ U???C¹√ u¼ Èd??š√ Ë√  U?I?³Dë „öN?²?Ý« W? UšË »d?Gë v „ö?N?²?Ýô« j/ qF& v?²Ã« WFzU?Aë W?O?Âö?N²?Ýô« ÊuJKN²? ¹Ë ¨s¹—œUIë d?Ož sÄ «u½U uà v²?Š »U³Aë tà “U?×M¹ vKŽ√ ö¦?Ä vDÝuÃ«Ë W¹d¦Ã« ÊUÄd(«Ë ”R?³Ã« v WO³FAë  U¾?Hë rNFÄË ÊuDI ¹ ULMOÐ t?OÃ≈ ‰u uë qł√ sÄ rNðUÁUÞ Æ…ôU³ÄöÃ«Ë e−FÃ«Ë ◊U³Šù« œ«œeO Âu¹ bFÐ UÄu¹ ÕËdë …uÁË b¹b'« vŽuë vKŽ UÝUÝ√ iNMð WO½U?Ł WÄuEMÄ »UÐ fO ²Ã« rNà `²H¹ ·uÝ ÆrÃUFë dOOG²Ã ŸËdAÄ sL{ vŽUL²łô«Ë vÝUO ë ◊UAMë v ÃUÄb½ù« Ë√ «e²Ãô«Ë  U?ŽeMÃ«Ë W?O?½U½_« œU?I?²½ô «œ«b?F?²?Ý« d??¦?Â√ u¼ Á«ƒ—Ë t?Äö?Š√ W?ł«eÞ rJ×?Ð r¼ »U?³?AÃ«Ë q¦*«Ë vŠËdë ¡ö?²Äöà lKD?²¹ t½_ vÄbFë „ö?N²?Ýô«Ë …—UDAÃ«Ë …uKN?HÃ«Ë …dÄb*« W¹œd?Hë ÆqÄ_« Ÿ«b²Ð« v cšQ¹Ë ô≈ b¹b'« vŽuë oÞUMÄ vÃ≈ qšb¹ Ê√ UÄË ¨WO½U ½ù« UOKFë vÃË√Ë d?O??G? qL?Ž È√ vH?? ¨U¼b?ŠË …d?O?³?Jë  U?L?N*UÐ f?O? ?²Ã« …dJ j?³ðdð ô Ê√ rN*« lÄ UMŽ«d? Ë ¨…uD Ð √b³?¹ qOÄ nÃ_« o¹dÞË ÆÆWÃuDÐ v?MOD KHÃ«Ë v½UM³Kë 5O?³F?Aë rŽb¹ ÷u?NMÃUÐ W?³ÃUD*«  U? ?ÝR*«Ë ¨d¹d?ÄË b²2 V?NMÃ«Ë ‰ö?G²?Ýô«Ë W?O½u?O?NBÃ«Ë W?OÃU¹d?³?Äù« v½bÄ lL?²−Ä  U?LEMÄË  UÐUI½Ë »«e?Š√ sÄ …dO¦? »U³?Aë ¡ôRNà qÄUAë fO? ²Ã« W?OKLFÐ Æ…bzUÁË WÄUŽ  UOB ýË ÂöŽ≈Ë UN ?H½ v¼ X½U bÁË ¨UNëR?Ý vKŽ WÐUAë WF¹c?LKà UO Uý «œ— XÄbÁ b?Á XM Ê≈ ·dŽ√ ô Ÿ«b??²Ð« v  dJ U?*UÞË ÆÆ qÄ_« sŽË ÆÆ»U??³??Aë e?−??Ž sŽ vM?ÃQ? ?ð v¼Ë Ÿu?Äb?ÃUÐ oM²?? ð ÆqÄ_« …—d;« µ
 7. 7. dF ø»dFë …U Ë ÊuMKF v Ä v½U³Á —«e½ ÆÆÆdD*« ‰uD¼ bMŽ pÐuŁ dBŽ√Ë Ú Ô Ó ≠±≠ ≠ ≤ ≠ ÌœöÐ rÝ— WÃuHÔDë cMÄ ‰ËUŠ√ ÓÚ Ô ÆÆÆÌœöÐ ÓrÚÝ— Ô‰ËUŠ√ Ú»ÓdÓFë ÓœöÐ ≠ «“U−Ä ≠ vÒL Ôð ÆÚ5LÓÝUOë sÄ ÏÊU*dÐ UNà ÓÃU?? ? łÔ“ Ô d?? ? ? ? ? Ê≈ wM?Ô×? ? ?ÄU?? ? Ôð ÆÚ5LÝUOë sÄ oOÁ— VFýË Ó Ï ÆÆÆdLIë Ú ÆwÝ√— ‚u UNLzULŠ ÂUMð Ô Ô VŠ Ó…bOBÁ X³²Â Ê≈ w½dJAðË Ì Ô Ô Æw½uOŽ w UNÔ½–PÄ wJ³ðË ÈuNë ÓqÚF Ó”—UÄ√ Ê√ wà Ô`L ðË ÓW? ? ?I¹b?? ? ÊuJ?ð ÌœöÐ rÝ— ‰ËU?? ? Š√ ÆÆÆÚd−Aë ‚u dO UBFë ÒqJ ÆÍdFý Ú ÌœöÐ rÝ— ‰ËUŠ√ Æw½uMÔþ 5ÐË wMOÐ qšb²ð ôË Ô Èu?? ?²? ? ? ? Ä v?KŽ Êu?? ?Â√ Ê√ wM?LÒK?FÔð Ó ‚u?? d? ÂU?? ? Fë U?? N? O? ‰u??−? ²¹ ôË Ô Ô UÄËœ oAFë Ú ÆwMO³ł w³Š Ó…¡U³Ž ¨ UHO ¨ p²% Ó‘d Q ÆW¹e ² *« WOÐdFë WLE½úà U×C Ë WOMOD KHÃ«Ë WO½UM³Ã« WÄËUILKà WO% …bOBIë Ác¼ bI½Ë »œ√ dAMð ≠ ±
 8. 8. ÆÆÆÚbŠ√ ÍQÐ UNO³ý ÊuÂ√ô Ê√ Ó ÆÆÆÌœöÐ rÝ— ‰ËUŠ√ ÓÚ Ô ÆUÄËœ VÒKFÔ*« ÂöJë XC — Ó Ó Ô ÌdFý Ó…bOBÁ X³²Â Ê≈ wM¾ UJÔð Ú Ô ÆÆÆsÓŁË Í√ …œU³Ž XC — Ú Ó Ô d? ? ? N?½ ÷U?? ? ? «–≈ ¨ wM?Ž `H? ? ? B?ðË Ô ÔÓ w½uMł ≠ ∂≠ w²Ã« ’u?? BMë q ӂ«d?? Š≈ ‰ËU??Š√ ≠ ≥≠ ÆUN¹bð—√ ÆÆÆÌVŠ WM¹bÄ rÝ— ‰ËUŠ√ ¨ Ïd³Ú Á bzUBIë iF³ Ô ÆÆÆbIFë lOLł sÄ Î…—d×Ä ÊuJð ÚÓÔ Ò Ô ÆÚsÓHÓ  UGKë ÔiFÐË ÓW? Łu?? ½_« Êu?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ×? Ðc?? ¹ö?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ÆÆÆv¦Ú½√ Ódš¬ Ô bŽ«ËË ÆÆÆÚbÓ Ó'« ÊuFÓLI¹ôËÆÆÆUNO ÆÆÆÚsÄeë —ËdÄ bFÐ ÔX¾ł wMMJÃË ≠ ¥ ≠ ≠ ∑≠ wð«œdHÄ sÄ Ó√d³ð√ Ê√ ‰ËUŠ√ ÚÔ Ò ÆÆÆôULý XKŠ—ÆÆÆUÐuMł XKŠ— Ó Ô Ó Ó ÆÆÆÚd³)«Ë «b²³*« WMÚFà sÄË ÆÆÆÚÁbzU ôË ÆÍ—U³Ôž wMŽ ÓiÔH½√Ë ÏW? ?N?J½ U?? ?Nà ¨ w¼U?? ?I*« q? ԅu?? N? ? I? ? ÆÆÆdD*« ¡U0 wNłË q ž√Ë Ú Ó ÆÆÆÁbŠ«Ë Ú Ê√ q??Äd??ë W?D? K? Ý s??Ä ‰ËU?? ? ? ? ? ? ? ? ?Š√ Ú ≠s¹dFð UÄ «–≈ ≠ sNà ¡U Më qÂË Ó Ò Ò Ô ÆÆÆqOI²Ý√ Ú ÆÆÆÁbŠ«Ë ÏW×z«— Ú ÆÆÆÏg¹dÁ UŽ«œË Êu?? ?G? ? ÓCÚ1ô WK?O? ? ³? ?I?ë ‰U?? ?ł— qÂË ÆÆÆÏVOK UŽ«œË ÚÂUFDë ÆÆÆdCÄ UŽ«œË ÚÓ Ô ÆÁbŠ«Ë ÌWO½U¦Ð ¡Ó U Më ÊuLN²K¹Ë Ú ≠ ∏≠ ≠ µ≠ ÌœöÐ rÝ— ‰ËUŠ√ ÓÚ ÆÆÆ U¹«b³Ã« cMÄ ‰ËUŠ√ ≤
 9. 9. ÆÆÆ»dFë dNÔÞË Ú Ú »dFë œöÐ ≠ «“U−Ä ≠ vL Ôð Ú Ó Ò ÆÆÆ»dFë À—≈Ë Ú XÐUŁ UNÐ Íd¹dÝ Ï °°V−FKÓà UO Ú XÐUŁ UNÐ wÝ√—Ë Ï 5ÐË œö?? ³Ã« 5Ð Ó‚d?? Hë Ó·d?? Ž√ wJà ≠ ±∞ ≠ ÆÆÆÚsÔHÔ Ã« q?Jý u?¼ U?? ? Ä —u?? ? Bð√ Ê√ ‰ËU?? ? Š√ Ô Ó ÆwÒMÄ rÝdë ÓW³KÔŽ «Ëcš√ÆÆÆrNMJÃË Ú ?sÞuë Ú t?? łË d¹u?? B? ?²Ð wà «u?? ×? ?L? ?¹ rÃË sÚDÐ w w½U?JÄ Ób?O?F?²?Ý√ Ê√ ‰ËU?Š√ Ó ÆÆÆsÞuë Ú wÄ√ ÆÆÆÚsÄeë ÁUOÄ b{ Ó`³Ý√Ë ≠ π ≠ ,Ušuš Ë ¨ «“uÃË ¨ UMOð Ó‚dÝ√Ë nK?š d?? O? ? U?? ?B? ?F?ë q¦?? ?Ä i—√Ë Ó WÃuHDë cMÄ ‰ËUŠ√ ÆsH ë Ú Ú5LÝUOë sÄ Ì¡UC `Ú² Ó Ó ÊbŽ WMÒ ł qOÒ ð√ Ê√ ‰ËUŠ√ ÌÚÓ Ó a¹—U?? ?²?ÐÆÆÆÌVŠ ‚bM? ‰Ë√ X ? ? Ý√Ë Ó Ô Ò —u?N?Ô½ 5Ð Ó…“U?łù« wC??ÁQ?Ý n?O?ÂË ÆÆÆÚ»dFë q ÆÆÆÚoOIFë ÆÆÆÚ5IýUFë Óq³I² Oà ÆÆÆÚ6Kë —uNÔ½ 5ÐË ÆÆÆW1bIë »Ëd(« q ÔXOGÃ√Ë ÓW? ýU?? A¼ XH?? A? ²? «ÆÆÆXI?? √ 5ŠË Ó Ô Ô ÆÆÆ¡Ú U Më 5ÐËÆÆƉUłdë 5Ð wLKŠ Ô Êu?? ? ? ?×Ðc?¹ s?ÄËÆÆÆÂU?? ? ? ?L? ? ? ?(« 5?ÐË Ó ÆÆÆU×¹—√ ¡ULÝ w ÏdLÁ ö ÆÆÆÚÂUL(« ÆÆÆ «dÔHë ÁUOÄ w ÏpLÝ ôË Ó÷U??OÐ Êu??Šd??−¹ sÄË ÂU??šdë 5ÐË ÆÆÆÚÊÓbŽ w Ï…uNÁ ôË Ó ÆÆÆÂUšdë Ú ÆÆÆwÁbM «uIKž√ÆÆÆrNMJÃË ≠ ±±≠ w{U?0 ÔoOK?¹ô Èu?? N?ë ÊQÐ «uÃU?? ?ÁË ÆÆÆ»dFë Ú ≥
 10. 10. ¡«d??F?ý sŽË ÆÆÆ»d??Fë ¡U??LJŠ sŽË Ú p? ? ? ? ÄÔ√ Ê√ÆÆÆd?? ? ? F? ? ? ?A?ÃUÐ ‰ËU?? ? ? Š√ Ó Ú ÆÆÆ»dFë Ú ÆÆÆqOײ *« Ú q?ł— f×?K?ð bzU?? ? ? B? ? ? ?Á ô≈ —√ rK? Ó Ô Ó Ó ÆÆÆö ½ Ÿ—“√ËÓ WHOK)« d?ÚF? Óý Êu?ÒB? ÔI¹ ¨ ÍœöÐ w r?NMJÃË 5? ? ? ?L? ? ?šË ÆÆÆÌ“— W?MÚH? ? ? Ół qł√ s?Ä ÆÆÆÚqO Më ÆÆÆr¼—œ Ú v?KŽ√ q?O? ? ? )« q?F? ? ? ?ł√ Ê√ ‰ËU?? ? ?Š√ Ó Ó °°V−FKà UO Ú Ó Ó öON 5Ð UÄ ‚d?HðÔ X Oà qzU?³Á ô≈ —√ rÃË Ò ÊËd?? ? ? ? I? ? ? ? ?²? ? ? ? ?×?¹W?M¹b?*« q?¼√ s?J?ÃË Ó Ò ÆÆÆ¡U Më r( °°ÚqONBë Ó ÆÆÆÚVÞÔdë 5ÐË °°V−FKà UO Ú Ó Ó ≠ ±≤ ≠ U?? ? ? NЫu?Ł√ l?K ?ð b?z«d?? ? ?ł ô≈ —√ r?ÃË ÆÆÆp³Ò Š√ Ê√ ≠ wðbOÝ ≠ ‰ËUŠ√ ÆÆÆtOÒ Kš«bë Ú ÆÆÆ”uIDë q ×Uš Ú Ó ÆÆÆwðQ¹ VOGë sÄ fOz— Í_ Ì ÆÆÆ’uBMë q ×UšË Ú VF?? ?A?ë W?? ?Ò¦? ? ł vK?Ž Ìb? ? O? ? I? ? Ž Í√Ë Ô ÚtÓLEÚ½_«Ë lz«dAë q ×UšË ÆÆÆwA1 ÆÆÆpÒ³Š√ Ê√ ≠ wðbOÝ ≠ ‰ËUŠ√ t?? ? O? ? ?²? ? ?Š«— w? ”ÒbJ?¹Ô »«d?? ? Ä Í√Ë Ì Ô ÆÆÆtOÃ≈ X³¼– vHMÄ Í√ w ÆÆÆV¼cë Ú Í—bBà UÄu¹ pL{√ 5Š ≠ dFý_ Ò Ó °°V−FKà UO Ú Ó Ó ≠ ÆÆÆÚsÓÞÓuë »«dð Òr{√ wÒ½QÐ ≠ ±¥≠ ≠ ±≥≠ ¨UÄUŽ Ó5 Lš cMÄ U½√ Í√ …¡«d?Á ¨ ö?HÞ ÔX?M Úc?Ä ≠ ‰ËU?Š√ Æ»dFë ‰UŠ VÁ«—√ Ú Ô »U²Â Ì ÆÆÆÊËdD1ôË ¨ ÊËbŽd¹ r¼Ë Ú Ô Ó Æ»dFë ¡UO³½√ sŽ Àb% Ú Ò ¥
 11. 11. ÆÆÆ‘uOł sÄ ôËÆÆÆUýuOł ÔX¹√— Ú Ô ¨ »Ëd?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (« Êu??K? ?šb?? ¹ r?? ¼Ë ÆÆÆÕu² sÄ ôËÆÆÆUŠu² X¹√— Ú Ô ÆÆÆÊułd ¹ôË Ú W?? ?ýU?? ý v?KŽ »Ëd?? ?(« q XF?ÐUðË Ó Ô UJÚKŽ Wžö³Ã« œuKł ÊuJKF¹ r¼Ë Ó Ó ÆÆÆÚÁeHÚK²Ã« ÆÆÆÚÊuLCN¹ ôË ÆÆÆÚÁeHK²Ã« WýUý vKŽ vK²I ÆÆÆÁeHK²Ã« WýUý vKŽ vŠdłË Ú ≠ ±µ≠ v?KŽÆÆÆU?M?OÃ≈ w?ðQ?¹ tK?ë s?Ä d? ? ? B?½Ë Ï UÄUŽ Ó5 Lš cMÄ U½√ ÆÆÆÁeHK²Ã« WýUý Ú ÌœöÐ rÝ— ‰ËUŠ√ Ó Ô Ú»dFë ÓœöÐ ≠ «“U−Ä ≠ vÒL Ôð ≠±∑≠ UMOŠ 5¹«dAë ÊuKÐ ÔXLÝ— ÌVŽ— Óq ÚK Ä „uKFł ∫wMÞË U¹√ ÚÔ ÆVCGë ÊuKÐ XLÝ— UMOŠË Ú Æ¡Ú U *« w tŁ«bŠ√ lÐU²½ Ô ÔX?áU?? ? ? ? Ý ¨ r?Ýd?ë vN?? ? ? ? ²?½« 5?ŠË Ô øø¡Ú UÐdNJë «uFDÁ «–≈ „«d½ nOJ ÔÚ ∫w H½ ÆÆÆ»dFë …U Ë Âu¹  «– «uMKŽ√ «–≈ Ú Ó Ì Ó ≠ ±∏≠ øÚÊuMÓ ÚbÔ¹ Ì…d³IÄ Í√ wH UÄUŽ 5 Lš bÚFÐÆÆÆU½√ Ó ørNOKŽ wJ³¹ ·uÝ sÓÄË ÆÆÆÚX¹√— bÁ UÄ qO− ð ‰ËUŠ√ ÆÆÆÏ UMÐ rN¹bà fOÃË ‰U?? ? ? ł— ÊQ?Ð sE?ð U?Ðu?? ? ?F? ? ? ?ý X?¹√— Ó Ò Ò Ô ÆÆÆÊuMÐÓ rN¹bà fOÃË Ú YŠU³*« ¨ ÊeŠ pÃUM¼ fOÃË ÏÚÔ q¦?ÄËÆÆÆŸ«b?ÔBë Óq?¦?ÄÆÆÆtKë sÄ Ïd?ÚÄ√ °°ÚÊu½ÔeÚ×¹ sÓÄ pÃUM¼ fOÃË ÆÆÆÚÂUÂÔeë ÆÆÆ»dÓ'« q¦ÄËÆÆÆ«cÔ'« Óq¦ÄË Ú Ó ≠ ±∂≠ œ«e??Ä w ÎW? {Ëd??F? Ä ÓW?ÐËd??Fë ÔX¹√— ÍdFý ÓWÐU²Â Ô √bÐ ÔcMÄ ‰ËUŠ√ Ú Ô ÆÆÆ.bIë ÀUŁ_« Ú ÍœËb??ł 5ÐË wMO?Ð W? U?? *« ”U??O? Á Ó ÆÆÆ°°»dFë X¹√— UÄÆÆÆwMMJÃË Ú ÓÓ Ô Æ»dFë Ú µ
 12. 12. …œ—Ë ÊU‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ d‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡Ië g¹Ë—œ œuL×Ä „bŠË X½√ ¨„bŠË X½√ ÂbIð ÆÆUO¼ bF U ¨tKë dÄ√ ÊËdE²M¹ ÊUNJë pÃuŠ g³ÂU¹ ¨Íd−(« `Ðc*«u×½ ÊUÐdIë UN¹√ U¹uÁ bF «Ë ÆÆUMz«b ÆÆ¡«bHë w Õu׳*« U½ƒUMžË ¨UM³Š pà ¨»«d ë g³ž sÄ ¡U*«  U¼ ¨¡«d×Bë s×½Ë ¨»«u'« pÄœ vH °vðu*« kI¹√Ë UO³½ q²I½ rà ÆÆpK²I½ rà X½√ UMײÄU ¨WÄUOIë sײLMà ô≈ ·dF²Ã XÄË Æv½bF*« ¡U³Në «c¼ v ·dFMà XÄ °p³×½ r ÆÆp³×½ r UMzUÄœ ‚u ¨Êö*« p³KÁ jI ¹ nO ÆUOMł U³Þ— wÃ≈ lłdð ö ÆwMF*« …—u pà ÍbBë v pLÝ« „dð«Ë ÆpL ł ¡UCŽ√ s¹dzU×Kà W½uI¹√ sÂË ÆUÄ ¡vAà WH Ϋb¼Uý «bONý sÂË ¨s¹d¼U Kà WM¹“Ë ÆvÃöNë qO³½ bLŠ√ ÕË— wÃ≈ …bOBIë Ác¼ ©bI½Ë »œ√® ÈbNð æ ±
 13. 13. UO;« oKÞ U½dND¹ sÄ ø»cJ½ ¡ô¬ ÈQ³ bÁË ø„«uÝ U½—d×¹ sÄË ø„«uÝ —u½ sÄ  bÃË ¨„UM¼ UMŽ WÐUO½  bÃË w 5Ðu¼uÄ s¹—U$ s×½ UMÂË Æ—U½ sÄË lHð—«Ë p³OK c ¨VOKBë lM U¹d¦Ã« ‚u «–≈ ¨¡vD ½ rÃË ¨¡vD ð rà ∫‰uIMÝ pL −Ð UMO×{Ë ¨ÁU½dE²½« dD*« qDN¹ rà VO³Š U¹ Æ„dOž ÊUÐdÁ ö ¨Ídš√ …dÄ sÄ r ¨ÊULFMë ozUIý sЫ U¹ ¨tKë °UOŠ œuF²Ý …dÄ UMð—UF²Ý« U¹ ¨„bŠË X½√ ÂbIð ¨UO¼ 5ž—UHë s×½ Æ5O½UMGë W¹ËU¼ ‚u …bOŠuë ¨¡U uë pÃQ ½ ÆÆqO)« —uNþ vKŽ 5LzUMë ÎUO Ë s ÆWÃUÝdÃ«Ë WÃö Kà ÎUO Ë sJ °UO Ë sÂ Ë WKOL'« dOÞUÝúà w V«uJÃ«Ë ø»cJ½ ¡ô¬ ÈQÐË UMð—U³Ž s ¨…dOš_« UMð—Uý≈ sJ ¨p¹b¹ ‰e½ rÃò W¹b−Ð_« ÂUDŠ v …dOš_« ÆUMKJð« pÄœ vKŽ ¨åvðuÄ uÃË ¨UO×½ °UOÂeë pÄœ UMà ¡v{√Ë ¨UMÃœ UMKÁ UMK ÆpŠd' bŠ√ —c²F¹ rà Ɯö−Kà „UMLKÝ√Ë ÆåtFÄ sJ½ rÃò ∫UÄËdà U½Uš√ U¹ ¨…dOGBë UM²½UOš sŽ `H Q ¨Íd−¹ U0 È—b½ sJ½ rà ¨WŽU{dë v ÆUO{— U×LÝ sJ cHë ëËeÃUÐ sÄR½Ë U¹ƒdë ‚bBMÝ œ—Ë q ƔbI*« b '«Ë ÕËdë 5Ð ¨÷—_« XHš ¨pýdFà vHJ¹ ô ÷—_« ≤
 14. 14. ÆpzULÝ v WÄUL(U  —UÞ rŁ ¨ —«b²Ý« ÎU?L$ o¦?³M²ÃË ¨UM?¾O?C?²Ã ‚d²?ŠU? ¨W?IO½_« UM²?×?OÐ –U¹ ÆÎUOBÁ XÃe½ Ê√ UMÄ X à ¨ vKŽ√Ë vKŽ√ VAš vKŽ vMÐcF¹ b ł vÃò ∫XKÁË XHAJ½«Ë ¨XI √ ÆÆXID½ ÊS ÆåVOKBë ΫdAÐ sJð ô ÆÆrK×Mà ULKŠ sJ Æ UM²IOIŠ UOBŽ ΫeGà sÂË Æάd−ý ôË WNì 5Ð WHOH)« q uë …eL¼ s WLOIFë V× Ã« dD9 bÁ ¨UMMOÐË ¡UL ë ¨…—UA³Ã« —u½ sÂË ¨wÃUFë p dŠ c «u½ sÄ U½b¼«Ë ¨…—UG*« »UÐ vKŽ U¹ƒdë V²Â«Ë ÎU¹uÝ ÎUЗœ sÄ dC ¹ UÄ q pÐ qH²×OÃË U¼U Mð ¡UOý√ sÄË ¨d−Š sÄË d−ý ÆÆ…bOBÁ ÊUÄeë WŽ—UÁ ‚u Wý«dHë ¨Íd– pK²1 rà sÄ q pÐ qH²×OÃË ÆÎUONРάdLÁ ôË 5Ð s ¨dB²Mð ô °d JMð ô «–≈Ë Æ¨UMðd   d J½« «–S ¨UIKFÄ 5Ð ¨Ê–≈ ¨UMKJO¼ XÄb¼Ë ¨UMðd   dB²½« q «uOà ¨U²OÄ ≠ UOŠË ¨UOŠ ≠ U²OÄ s UHOHš UHOÞ sÂË ¨rN²MNÄ ÊUNJë sÄeë fLK¹ ô ¨ÎUOÃUŽ „bŠË o³²ÃË ¨XFD²Ý« UÄ bF U ¨ÍuO(« pÃU−Ä qOI¦Ã« ÆXFD²ÝUÄ Î«bOFÐ s ¨Î¬bONý UMKLł√ X½Q WD¹d)« v½«uł—√ pKþ vŠuë v Èd½ vJà ÆÂö ë bKÐ v  bÃË Âu¹ pOKŽ Âö Ã«Ë  u*« Âöþ sÄ YF³ð Âu¹Ë ¨XÄ Âu¹Ë °UOŠ ≥
 15. 15. …œ—Ë WÃU — vÃöNë qO ÎU «œË b¹“ uÐ√ bÄUŠ dB½Æœ ©«bMÃu¼ sÄ® ÂUNðô« hHÁ v …UCIë l{Ë W??H? ŽË ÎU? d??ý ¨Áb??ŠË W??Ä√ ÊU?? t½_ W¹ËUš ‰bFë WBMÄ  —UB sÞuë lL²?ł« ¨ö³½Ë W¼«e½Ë U?Áb Ë ÆtMOÐQ²Ã tK —d?? ?Ið Ê√ q?O? ? ³½ Èe¹e?? ?Ž p?I? ? Š sÄ ∫qO³½ Èe¹eŽ qOŠdë —b³Ã« bI²H¹ ¡ULKEë WKOKë v «c¼ q? qL?? ?²? ? ×¹ b?? ?F¹ r?à pKI?? ?F? ? WKOK?ë lL?²?ł« Ècë ≠ s?Þuë d1 rà ‰uIFÄöë ·ËdEë Ác¼ sÄ pKŠQÐ ≠ pŽœuOà Êe(« tÐ ÷U p³KÁË WOÝUOÝ W−DKÐ «c¼ q? qL??²? ?×¹ b?? ? ?'« b??F?¹ rÃË ¡«dIHKà s×ÞË ¡UMFë  U¹d×Kà X³ÂË ¡U dAë WFL à Y¹uKð qŠdð Ê√ pIŠ sÄ ‰Ułdë ÁU³ý√Ë ·UB½úà lOLKðË ±
 16. 16. qOŠdë «c¼ i¹uF²Ã q³?? Á W??O? HðU?? Në UM²?*UJÄ v v?à XKÁ WK?OK?ë lL?? ? ²? ? ?ł« Èc?ë sÞu?ë U?? ? N¹√  UŽU Ð pKOŠ— ‚UAFë t½UÝd bŠ√ Ÿ«œuà …dJ³*« Wšu OAë  UÄöŽ UN½≈ ”—œ ∫qO?? ³½ sÄ ”—bë U?MLKFð b?? Ià qLFë sÄ dO¦Jë UMÄUÄ√ pà XKÁË oAFÃ«Ë WOÝËdHë ÆpKOŠ bA sÞuë UN¹√ qO³½ Èe¹eŽ Õe/ sJ½ rà p³×½ r ‰uI¹ UÄ vMF¹ ÊU U½ö pÃULłË „¡UNÐ pà bOF² MÝË qŠdð Ê√ pIŠ sÄ W¹d(« bOF² MÝ ÂuOë pà ‰uÁ√ Ê√ jI  œ—√ ÊUOGDë `³?Á pNłË sŽ ŸeM½ s×½Ë W??H? ŽU??C? Ä UMÄ ÂeK?²? ?¹ pKO??Š— Ê≈ ÆœU HÃ«Ë œuN'« ≤
 17. 17. …œ—Ë dF …bOBÁ W U  s —«c « œ«R s¹bÐUFë s¹“ ©v“ WLÞU Ë vÃöNë qO³½ vÃ≈® s−ýË Õd tOI Ä tMÝ 5ðöð åÁbAë v «uLKð«ò Æ…bOBÁ vÃöNKà V²Â√ v H½ U½√Ë ÁdN{ vKŽ dNIë ◊UOÝ ‰eMð tHýUMë tŠËdł lL−¹ ødFAë t¹≈ qLF¹ VÞ tKO×½ s¹œSÐ …b¹bł W×H tà `²H¹ v½Uð sÄ UNÃeG¹ …œ—Ë ”u³ð …œ—Ë 5* `²H¹ ÁdNÄ vKŽ VÂd¹ °vÃöNKà d−Hë rKŠ v qšb¹ sÄeë »U²Â tðu ÂuMë „öÄ lÄ tLÝ« »U²Jë …bKł vKŽ WLÞU —Ëe¹ sÞuë ∫qO³½ UMžË vJŠ ¨t ËdŠ ±
 18. 18. pÐU²Â u¼ u¼ ¨tÐU²Â tMÝ 5ðöð WLÞU U¹ vMO×ÄUÝ dO×²Ä dFAÃ«Ë ‘UN²³²Â UÄ vKë …bOBIë vKŽ d−ý tK{ ÁUJÐË ÁUMž rKF²Ð vKë U½√ ‚«—Ë_«Ë —b'« 5Ð UÄ d³J½ fFMÐ vKë U½√ UMOÄUÝ√ v−N²½ ·u)« tFЫuÞ `¹eð U* UMÐuKÁ dH×½ ÁbŽdë ` 9Ë ŸËdHë fLý 5Ð UÄ ‚U Ã«Ë WLÞU U¹ vMO×ÄUÝ U½dE½ Õd−¹ tMÄ ·Uš« vKë q ‚UAFë …uKš Õu³½Ë ÂöJë «dI½ Á¬ åWLÞU oAŽ qO³½ «œò qO³½ uà WLÞU U¹ vMO×ÄUÝ …bŠuë rKF²¹ pÐUOž v v²½«Ë ≤
 19. 19. nKÄ dH ë ‰U Ê≈Ë ¡UFM sÄ b ô åvMLOë »œ_« sÄ «—U Äò ∫.bIðË œ«bŽ≈ rOK(« b³Ž bOŽ ±
 20. 20. ÃU²Më Èd½ pÃc?à WIO?LŽ WO½U? ½≈Ë WOŠË— W?Ý—U2 W−O?²½ qÐ W bB?ë bOÃË Ÿ«bÐù« fOà U??N?DO??×? ?Ä d??³? Ž Ë√ Èœd?? Hë U¼—UÞ≈ v? ¡«u??Ý W??O½U?? ½ù«  «cë sŽ Ϋd?? ³? F? ?Ä vŽ«bÐù« ÆwŽUL'« «c¼ ÊU?Â√ ¡«uÝ ÊUJLKà vŽd?ý sЫ t½√ vÐd?Fë Ÿ«bÐù« hzUB?š sÄ qFÃË s¹cë »U?²Jë sÄ œb?Ž „UM¼Ë ¨ÎU?O?A?ÄU¼ Ë√ Ϋ“—UÐ ¨Îx?O? ²?Ä Ë√ ÎU?O?F?Á«Ë ÊUJ*« rK?F? ?Oà b?? Š√ sJ?¹ rÃË rN?ðUÐU?? ²? ? v? ≠ …d?? O? ?N? ?ý  —U?? ≠ WM?JÄ_ «u?? š—√ ÀbŠ U?L r¼—UF?ý√Ë rNðU¹«Ë—Ë rNBB?Á U¹UMŁ v U¼œË—Ë ôuà UNKO U?H²Ð ¨ÍdJý b?L?×Ä bMŽ U?L? ʫuDðË W?−MÞ È—«uŠ Ë√ ÿu?H?×Ä V?O$ …—U?Š lÄ Æ…œdH²*« WOŽ«bÐù«  ôU(« sÄ U¼dOžË W??O? ?¹—U?²Ã« h?zU?B? )«  «– ≠ W??OÐd??Fë Êb*« sÄ …b??Š«u?? ¡U?FM? vðQðË b³Ž bL?×Ä qŠ«dë V²JO vMLOë »œ_« WÐd& vKŽ U?NÃöEÐ vIK²Ã ≠ …eOL*« W³?OÂd²Ã« qš«œ t?LKIÐ ’uG?Oà åWŠu²?HÄ WM¹bÄ ¡U?FM ò dN?ý_« t²¹«Ë— vÃuë Áœd?Ý ‰ö?š sÄ tMŽ  uJ *« o?DM²? ?Oà vKzU?³?Ië lÐUDë  «– W?O?ŽU?L?²?łô« WÂd?Š ÎUF³?²²Ä ¨WM?¹b*« Ác¼ ÊUJÝ 5Ð …bzU ë  UÁö?Fë sŽ qO U?H²Ã« ‚œ_ ≤
 21. 21. Æ’U ýúà WO HMë W³OÂd²Ã« vKŽ U¼dOŁQðË vÝUO Ã«Ë vŽUL²łô« œuFBë b²?L*« ÈdFA?ë t½«u¹œ v UNà Œ—ROà åv½Ëœd?³Ã« tKë b³?Žò bz«dë vMLOë d?ŽUAë vðQ¹Ë b?? F¹Ë ¨W¹œu?? L? Fë …b?? O? B? ?Ië —UÞ≈ v? ¡U??ł Ê≈Ë Èu¹ƒd?ë b¹b??×? ?²ÃUÐ q?H? % W?? Gà d??³? ?Ž ·—U?F? ²*« t?{«d?ž√Ë t?²? OD/ vKŽ «Ë—UŁË qJ?Aë …dJ «“ËU?& s2 Ϋb??Š«Ë åv½Ëœd?³Ã«ò ÆWH UFë  ôuײÃUÐ —u1 vŽUL²ł« lÁ«uà ¡UŽË ÁbMŽ …bOBIë  —UB UNOKŽ sÞuë v …b¹b'« …b?OBIë œ«Ë— b?Š√ å`ÃUI*« e¹e?Fë b³Žò WÐd?& ≠ pÃc ≠ sJð rÃË vKŽ ÎP? ×?{«Ë Îö? OÃœ å¡U??FM sÄ bÐôò d?J³*« t½«u¹œ ÊUJ ÊU?J*« sŽ WKB??HMÄ vÐd??Fë tðôôœ sŽ q?B?HM?¹ ô È—uDÝ√ ŸUMÁ d??³? Ž WK¾??Ý_«Ë ÂU??×?²? ÁôUÐ r ? ²ð …d?¹U?G? Ä WÐd??& ∫W¹d(«Ë ‰bFë ÂöŠ√Ë WOFÁ«uë øÈ—√ «–UÄ ÆÆvÃuŠ ‚bŠ√ò dO UBFKà ÎUMÞË ¨5³ODKÃË ¡«dIHÃ«Ë ¨rJŠ ô ¨bMł ôË Ê“U½“ ô ¨WÞdý ô ÕËdë ÕdAMð ¡uCë …—bÝ vKŽ uHDð WÐPJë œUÄ— UNMŽ iHMð sÄ …b¹b?'« ‰U?O?ł_« å`ÃU?I*«ò Èu?²?×¹ «cJ¼Ë ¨ÁU¹U?C?IÃË sÞuK?à d?ŽUA?ë vMG¹ «cJ¼Ë U??N½QÐ å…—u??¦Ã«ò …b¹d??ł v tðUÐU??²? v? rNðb?O? B? Á nB¹Ë 5OM?L?Oë ¡«d??F? AÃ«Ë ¡UÐœ_« ÆrN H½√ ô≈ ÊËd¹ ô dBÄ v —U³Jë UMz«dFý sÄ dO¦Â Èd½ 5Š v åbł_« …bOBIëò È“uKë s ?×? ¡«œ_« W?ŽuM²?Ä W?O?B?BÁË W¹d?F?ý ‰U?O?ł√  d?Nþ ¡«u?ł_« Ác¼ qþ v Ë œu?F?Ië b?L?×?ÄË d?OÐeë WKO?³½Ë vÄU?Aë b?L?×?ÄË ÊU?A¹dë bÃU?šË vŠ“«dë .dJë b?³?ŽË vI¹d?Fë sÝuÝË ”UDFë Èb¼Ë Èd?OL?Aë vÃuë b³?ŽË vÄö ë b?LŠ√Ë Èd?I*« vKŽË ÆWLN*« ¡ULÝ_« sÄ U¼dOžË ¨w{«uFë bLŠ√Ë .b?Ið WÐU?¦0 ÊuJOà v?ML?Oë »œ_UÐ ’U?)« nK*« «c¼ Âb?Ið Ê√ åb?I½Ë »œ√ò b?F? ¹ –≈Ë WÐd?& vKŽ vÐd?FÃ«Ë ÈdB*« ∆—U?Ië ·d?F²?Oà oO?IAë bK³Ã« «c?¼ v …—uBë sÄ ¡e?' sÄ vÐd??Fë s?Þuë —UDÁ√ 5Ð vŽ«b?Ðù« jO??)« q «u??²¹ Ê√ 5KĬ Æ Ÿ«bÐù« v W?? U??š ÆtKë ¡Uý Ê≈ WÄœUÁ  UHKÄ ‰öš rOK(« b³Ž bOŽ ≥
 22. 22. nKÄ vMLOë vz«Ëdë »UD)« ©ÊuLC*«Ë …dO *« v …dB Ä W ƒ—® æ VÃUÞ uÐ√ rO¼«dÐ≈ ∂∂ vÃ≈ ÊU?Äeë YO?Š sÄ b?²1 b¹b?ł vÐœ√ fM−? vM?LO?ë vz«Ëdë »UD)« sŽ Y¹b?(« Ê≈ u¼ ±π≥π ÂU?Ž b?F¹ YO?Š ¨«c?¼ ”UMë Âu¹ v²?Š W?OML?Oë W?¹«Ëdë d?L?Ž u¼ ¨ÎU?ÄU?Ž nI¦LKà ©±®åbO?FÝò W¹«Ë— tO  —b Ècë ÂUFë u¼Ë ¨WOML?Oë W¹«Ëdë œöOÄ ÂUŽ sŽ Êb??Ž v —b?B?ð W?OM1 W¹«Ë— ‰Ë√ v?¼Ë ¨åÊU?L??Ià vKŽ b??L?×??Äò bz«dë vML??Oë œb??Ž YO?Š sÄ mK?³?Oà W??OML??Oë W¹«Ëdë b??O? — u??LM¹Ë lÐU??²?²¹ rŁ ÆW??OÐd??Fë W?F??³D*« vÐœ_« ŸuMë «c?¼ v V²? U??Ä qL??−?Ä v¼ W?¹«Ë— ∑µ ‡Ã« WЫd?Á … W?½Ëb*  U¹«Ëdë« ÆrN*« ∫vMLOë vz«Ëdë »UD)« …dO Ä ≠ ± UMMJ1 ≠ WÁ—uë Ác¼ ÷dž u¼Ë ≠ tH?OMBðË vz«Ëdë »UD)« …dO Ä v dEMÃUÐ ∫wÃ≈ r IMð …dO *« Ác¼ v WO Oz—  UD×Ä Ë√ qŠ«dÄ lЗ√ bMŽ nI½ Ê√ Æ¡UFM WFÄUł ¨VŠ—√ ≠ WOÐd²Ã« WOKJÐ ”—bÄ ∫VÃUÞ uÐ√ rO¼«dÐ≈ æ ±
 23. 23. ∫…œU¹dë WKŠdÄ ∫±≠ ± …œU¹— sÄ t?K−? ?ð U?ÄË ÆW??O??ŠU½ sÄ —u??B?Á  ôËU??×??Ä sÄ tKL??% U0  U¹«b??³Ã« WKŠd??Ä v¼Ë ÆÊULIà vKŽ bL; Ʊπ≥π åbOFÝò W¹«Ë— v …œU?¹dë Ác¼ q¦L²ðË ¨Ídš√ WOŠU½ sÄ —uCŠË s¹cë —U??−?²Ã« W?I??³Dà WKŠd*« p?Kð v W¹“«u?łd??³Ã« …U?O??(« U?N?Žu??{u?Ä v ZÃU??Fð W¹«Ë— v¼Ë `²?HMÄ vÄuÁ qD³? W¹«Ëdë v Ëb³?¹ bO?FÝË ¨rN? —UF?ÄË rNðUO?Š —uB¹Ë ¨b?OF?Ý bÃ«Ë rNK¦1 UNzUMÐ v W¹«Ëd?ë ÂuIðË ¨ÂUŽ t?łuÐ vÄöÝù« rÃUFë U¹U?CÁË W U?)« tFL?²−Ä U¹U?CÁ vKŽ pÖ «bÐË ¨W??OÐd??Gë W¹«Ëd?ë sHÐ U¼dŁQ?ð sÄ d??¦?Â√ v³??F??Aë vB??B??Ië ÀË—u*U?Ð dŁQ?²?ë vKŽ ¨ WML?C?²?Ä  U¹UJŠ sÄ t¹u?²?% U?ÄË ¨W¹—UÞù« W¹U?J(« vKŽ rzU?Ië ÂU?Fë U?NzUMÐ v ÎU?×?{«Ë vKŽ cšR¹ U2Ë Æ©≤®W?Á—U)« rNðU¹UJŠË ¡UOÃË_UÐ j³ðdÄ v?³Fý hBÁ sÄ tðœd?Ý UÄ «cÂË U?NzUM?ÐË U?N?²?Gà v W??š—U? W?OÐUD ?Ð  «—U?F?Aë sÄ d?O??¦Jë ÕdDð U?N½√ …b?z«dë W¹«Ëdë Ác¼ ÆÕu{uÃ«Ë WÁbë tłË vKŽ UN²Ðd&Ë U¼ƒUMÐ dI² ¹ rà W¹«bÐ È√ ÊQý vMHë v XF³Þ b?ÁË ¨ÊöÝ—√ VODë bL×Ä tK?ë b³Fà ±π¥∏ ©≥®åXýd³Ä  U?OÄu¹ò W¹«Ë— vðQð rŁ q¦9 X½U? …—u?D²?Ä W?OM1 W?O?Žu?³?Ý√ W?H??O?×? ≠ å…d¹e?'« …U?²? ò W?H?O?×? W??F?³DÄ v Êb?Ž W¹«Ë—Ë ≠ ±π¥∞ ÂU??Ž  —b? …d??²?H?ë pKð v sL??Oë v vB??B?I?ë sHKà Â˃dë WM{U??(« …d²? v¼Ë ¨ UOMO?FЗ_« …d²? v ÊbŽ U?N²ýU?Ž v²Ã« …UO?×Kà WÁœU? WŠuà åXýd?³Ä  U?OÄu¹ò X% Êb??FÃË v*U?Fë œU??B?²??Áöà …—u¼b?²??Ä ‰U?Š sÄ U??N?²?I??³?Ý U?ÄË ¨W??O½U?¦?ë W?O*U?F?ë »d?(« WDÝu?²?*« W?I?³Dë sÄ qÄU??Ž …U?O?Š U?N?Žu??{u?Ä v —u?Bð W¹«Ëdë Ác?¼ ¨W?O½UD¹d?³Ã« …d?DO? ë vMF¹ `KDB?Ä t²ýd?³Ã«Ë åXýd³Äò vÃ≈ ‰u?ײ?Oà »d(« ¡U¹dŁ√ —UOð v vF? ë Włu?Ä ÁcšQð ‰Ë√ ‡Ð vN??²MðË d¹U?M¹ ± sÄ √b??³ð® W?O??Äu¹  «d??Âc??Ä qJý vKŽ W¹«Ëd?ë ÷d?FðË Æ©¥®V?¹d?N??²Ã« rŁ ¨ «u?MÝ l ð m?K³ð W¹«Ë— v?½UŁË W¹«Ë— ‰Ë√ 5Ð W???OM?Äeë …b*«Ë ¨©W???O½U???¦Ã« WM ?ë sÄ u??O?Ãu¹ ¨Áb³Ž b?L×Ä vKFà ±πµπ ©µ®WÐdFë ÊUB?Šò W¹«Ë— vðQð v²Š Èdš√ ÎPÄUŽ d?AŽ bŠ√ dE²M½ YOŠ s?Ä ZÃUFðË ¨b?ŽU³ðË —u²? vKŽ sHë «c¼ Âb?Ið ≠ kŠöð UL? ≠ WðËUH?²Ä WOM?Ä“ œbÄ v¼Ë ÆWO×D Ã«Ë …dýU³*« YOŠ sÄ …d³Më WOÃUŽ WOŽUL²ł«Ë WOŠö ≈ U¹UCÁ ÊuLC*« ∫fOÝQ²Ã« WKŠdÄ ∫≤≠ ± W?LN?Ä WKŠdÄ v¼Ë  U?OMO?F³? ë qz«Ë√ v²?Š b²9Ë ¨Â±π∂∞ W¹«bÐ lÄ ÎU?OMÄ“ WKŠd*« Ác¼ √b?³ð …—u?¦Ã« ÂUO?Á U¼“dÐ√ vMLOë V?FAë U?NÐ dÄ À«b?Š√ sÄ tðu²?Š« U* vMÞuë Èu?² *« vKŽ Ϋb?ł b?Ž«uÁ XO?³¦ðË ¨Â±π∂∑ »uM'« v? dL?F²? *« sŽ ‰öI?²?Ýô«Ë ¨Â±π∂≤ ‰UL?Aë v …bO?:« «c?Nà fO?ÝQ?²Ã« WÃËU×?Ä U?N?O? ÊU vz«Ëd?ë »UD)« Èu?² ?Ä vKŽ WKŠd*« Ác?¼Ë ¨W¹—uN?L?'« ≤
 24. 24. qEð sJà ƠU??OMO?F?³? ë v ô≈ `{«Ë qJ?AÐ  Rð rà pÖ …d?LŁ X½U? Ê≈Ë ¨r?N*« vÐœ_« sHë t²¹«Ë— v ©Â±π∂µ v uð ¨dO?³Jë …—u¦Ã« dŽUý ¨—«dŠ_« uÐ√® Èd?OÐeë œuL×Ä bL×?Ä WÃËU×Ä ‰«e¹U????Ä ÊU??? Ê≈Ë ¨v?z«Ë— s œU???−?¹≈ v `{«Ë d?Ł√  «– ±π∂∞ ©∂®å‚«uë ‚«Ë …U????ÝQ???Äò WÃUÝ—Ë ¨Ã«dF*«Ë ¡«d?Ýù« WBÁ W U ÐË ¨wM¹b?ë vÐdFë ÀË—u*UÐ ≠ dO³Â b?Š vÃ≈ ≠ «dŁQ²Ä Êu?L?C*« U?N?O? “d?³¹Ë ¨U?NðöJA?ÄË U¼“u?Ä—Ë W?OMÞuë W?O?C?IÃUÐ Îö?L?×?ÄË ¨Íd?F?LKà ʫd?H?Gë WÃËU?×?Ä qEð U?NMJà vz«Ëdë ¡U?M³Ã«Ë sHë vKŽ …d?O?¦? ÎU½U?O?Š√ VKG¹ W?š—U? …d?³MÐ vÝU?O? ë W¹«Ëdë Ác¼ tKL% U0 Áb³Ž bL×Ä vKFà ±π∂∂ ©∑®åqÄUŽ  «d?ÂcÄò W¹«Ë— UNF³²ð ÆfOÝQ²Kà ÊuL?C*« vðQ¹Ë ¨5ŠœUJë œuN' ¡U?OMž_« ‰öG?²Ý«Ë ¨UN?ÄuL¼Ë WKÄUFë W?I³Dë ÊuL?CÄ sÄ ©π®ålA?'« W??O?×?{òË ¨Â±π∂π ©∏®åUM?K²?I¹  U?Iëò ∫v?²¹«Ë— v ÎU?Šu?{Ë d??¦?Â√ vŽU?L??²?łô« ¨w½ö??³?? ë r?O??Šdë b??³??Fà ±π∑∞ ©±∞®å u*« W??Ž—U??B??Äò W¹«Ë—Ë ¨w½U?¹—ù« W¹e??Ädà ±π∑∞ sÄ U¼d?OžË —Q¦Ã«Ë ¨T UJ?²*« dOž ëËeÃ«Ë ¨W?³K² *« …√d*« U?¹UCÁË lL?²:« …—u? tO? Ëb³ðË «cNà fO?ÝQ²Ã« o¹dÞ v WLN?Ä WKŠdÄ q¦9 UNMJÃË ¨»U?²Jë ÂUL²¼« YO?Š sÄ VKž√ 5ÄUC*« ÎPMJ9Ë …—b?Á d¦Â_« v¼ W?Oz«Ëdë t²Ðd?&Ë vÃuë b³?Ž bL?×Ä …uDš Ëb?³ð ÈcÃ«Ë ¨wz«Ëdë sHë ZÃU??F¹ t??²KF??ł W??O?I??O??I??Š W??³¼u?ÄË W?? U??š  «Ëœ√ sÄ ’U??Ië «c¼ tJ?K²1 U* WKŠd?*« Ác¼ v ≠ s¹bÃu*«Ë …d?−?Në Ÿu??{u?Ä u¼ vML?Oë …U?O?Š v …—uD)« W?¹U?ž v ÎU?O?ŽU?L?²?ł« ÎU?Žu?{u?Ä ¨Â±π∑± ©±±®å¡UÐd?ž Êuðu1ò t?²?¹«Ë— v ≠ Ϋb¹b?% W?O?A?³?Š Â√Ë vM1 »√ sÄ Êu?½uJ¹ s¹cë ÎU?−??C½ d?¦?Â_« Èu?²?? *«Ë qJAë qF??HÃUÐ q¦1 ¨5 —Ë rJ×??Ä vM qJý v t??²¹«Ë— Âb?I¹Ë ÆWKŠd*« Ác¼ v vz«Ëdë »UD Kà ÎU OÝQðË ∫fOM−²Ã« WKŠdÄ ≥≠ ± X²³ŁË ≠ U?Ä UŽu½ ≠ WOMHë W¹ƒdë U?NO  d?I²Ý« YOŠ  U?OMO½UL¦Ã«Ë  U?OMOF³? ë WKŠdÄ v¼Ë sHë «c?¼ sÄ ’U?I?ë sJ9Ë ¨rN??²??Ý—U2Ë WKŠd*« »U??²?? vŽË v t?ð«cÐ rzU??Á vÐœ√ fM−?? vKŽ ÕU??²?H½ô«Ë ¨W??FÐU?²*«Ë ¨W??ÄU?F?ë ·—U?F*«Ë ¨ «¡«d??IÃ«Ë ¨WÐd?−??²Ã« —«dJð ‰ö??š sÄ vz«Ëdë WÐU?²Jë sÄ XMJ9 v²Š tð—uÞË s?Hë «cNà XBKš√ ¡U?LÝ√  d?NþË ¨WO*U?FÃ«Ë WOÐd?Fë W¹«Ëdë .dJë b³Ž ¨w½«—u?Cë »U¼uë b³Ž ¨vÃu*« b³Ž b?L×Ä ∫ö¦Ä pÖ sÄ dÂc½ ≠  œU? Ë√ ≠ tO tKë b³?Ž ¨d³OMŠ b?L×Ä ¨ÈdO?G œuL×?Ä ¨o¹b UÐ rÃUÝ 5 ?Š ¨wK³O ?Ä 5 Š ¨wCðd*« ¨wM¦?Ä bL×?Ä ¨©WOML?Oë W¹«ËdKà Z{U½ Öu/ WMO¼dë t?²¹«Ë—Ë® ÃUÄœ lODÄ b¹“ ¨d¹“ËU?Ð rÃUÝ d?L²?Ý« ¨r¼d?O?žË vIÃuŽ b?O?FÝ ¨wŠd?Bë ÈuKÝ ¨w½U?¹—ù« vKŽ vO×¹ ¨w?{UÁ b?O?:« b³?Ž v  √bÐ b?Á X½U? ÎPÄö?Á√ vz«Ëdë b?NA*« t?³?³ ?Ð d ?š U2 d?šü« iF³Ã« nÁu?ðË rNC?FÐ ÆÎUOM `O×Bë o¹dDë ≥
 25. 25. ∫b¹b−²Ã« WKŠdÄ ∫¥≠ ± Ác¼ v ≠ b¹b?−?²Ã« ÊU? Ê≈Ë ¨Êd?Ië «c¼  U¹«bÐ v²?Š U¼b?FÐ U?ÄË  UOMO?F? ?²Ã« WKŠd?Ä v¼Ë …d¼Uþ vÃ≈ ‰u?×?²¹ rÃË ¨»U³?Aë 5 U?Ië  ôËU?×Ä iFÐ v ΫœËb?×?ÄË ÎUÐu ?×?Ä ≠ WKŠd*« dOÐeë WKO³½  UÐU²Â iFÐ Á“d³ð ULO? pÃ–Ë ≠ nOMB²Ã« «c¼ v WÁœ d¦Â√ ÊuJ½ v²Š ≠ W³ÃUž  UCÄu*«ò ¨©±≥®åWOK³ł »—«uÁò v? ‰b¼_« ÈbłËË ¨Â≤∞∞∞ ©±≤®åÈb ł t½≈ò UN²¹«Ë— v ©±µ®å…—Ëb?G*« WJK*«ò t²¹«Ë— v È—Ëd?Ý »dë b³?Ž VO³?ŠË ¨Â≤∞∞≤ ©±¥®åQ³?Ý v …dO?š_« bM¼Ë ¨Â≤∞∞∞ ©±∑®åZK¦Ã« ‰U?ł—ò v vK?−Ä d? UMë b?³?ŽË ¨Â≤∞∞≤ ©±∂®åÊö?ÄœòË ¨Â±πππ vÄU??ÝË ¨Â≤∞∞≥ ©±π®åV?A??)« »d??ŠË¨ ©±∏®åv½U???Ä_«Ë Âö??Š_« ¡U??L?? ?à „uKÄò v r?¦??O¼ ÆÂ≤∞∞≥ ©≤±®åÈdš√ rÝ«uÄ qÄúÃòË ¨©≤∞®åWÐdš  UMzUÂò v v³ÞUAë v Êu??L?C?*«Ë qJAÃUÐ  ôU??G?A?½ô«Ë ¨W?GK?ë Èu?²?? ?Ä v?KŽ vðQð Ác¼ b¹b??−??²Ã«  ôËU?×??ÄË pKð sÄ aÃ≈ ÆÆqŠË …b?IŽ sÄË ¨W¹UN½Ë jÝËË W¹«b?Ð sÄ WŁË—u*« WO³ð«d?²Ã« sŽ ÃËd)« WÃËU?×Ä fM'« «cNà Èu?GKë qOJA²Ã«Ë U¹ƒdÃ«Ë œd? ë vKŽ V¹d−²Ã« v r?NðôËU×Ä vðQðË ¨ U?OMI²Ã« WKŠdÄò WIÐU? ë WKŠd*UÐ WIKF²Ä WKŠd*« Ác¼ v …dO?¦Â  UÐU²Â WL¦? pÖ lÄË ÆoOLFë vÐœ_« iF???³?ë d¹uD?ð Âb???Ž ‰ö???š sÄ ¨WKžu???Ä W?¹b???OKI?ð qŠ«d???Ä vÃ≈ U?¼œdÐ qI½ r?à Ê≈ åfOM?−???²Ã« …bOFÐ W¹Ë¬dÄ W?I öÄ lÁ«uKà WI ö*« WÐU²Jë vÃ≈ dšü« iF?³Ã« ÕuMłË ¨rNðUOÃ¬Ë rNðUÐU²Jà ≠ WÐU?²?ÂË ÎUA?O?Ž ≠ r¼—u?C?Š b²?1 »U²? Èbà W?Oð«cë d?O?Ý WÐU?²Jë vÃ≈ ¡u?−Kë Ë√ ¨sHë sŽ ÆWKŠd*« Ác¼ v ô≈ Ãd ð rà rNBBÁ sJà WIÐUÝ ‰UOł√ vÃ≈ ∫vz«Ëdë »UD)« 5ÄUCÄ ≠ ≤ sÄ d??O?¦?Jë vKŽ vMÄe?ë Áœ«b?²??Ä« v Ë 7ÄË W½Ëb??L? t??ŽU?? ð« v vz«Ëdë »UD?)« qL?²??ý« W?OÐUD?)« …d?³MÃ«Ë d?ýU?³*« ¡«œ_«  «– W??O?Šö? ù« 5ÄU?C*U?Ð W¹«bÐ U?N?'U?Ž v²?ë 5ÄU?C*« W¹e?Ädà ålA?'« W?O?×?{òË ¨v½ö?³? Kà å u*« W?Ž—U?B?ÄòË ÊU?L?IKà åb?O?F?Ýò v U?L? W?OÃU?Fë Æ…—Uýù« XI³Ý UL ≠ v½U¹—ù« ¨‰ULAë v WÄUÄù« sÄ vMÞuë —dײë WÂdŠ lÄ t?CFÐ sÄ«eð bI vÝUO ë ÊuLC*« UÄ√ b?FÐ U?L??O? X³?²? v²Ã«  U¹«Ëdë p?Kð Ë√ ¨Íd?OÐeKà ±π∂∞ å‚«uë ‚«Ë …U?ÝQ??Äò W¹«Ë— v U?L? ±π∑∏ ©≤≤®åW?Šu²?H?Ä WM¹b?Ä ¡UFM? ò W¹«Ë— v UL? vÝU?O? ë ÊuL?C*« fH½ ZÃU?Fð U?NMJà b¹eà ±π∏¥ ©≤¥®åWMO¼dëòË ¨ d?³?OMŠ bL?; ±π∑π ©≤≥®å‰u?²³?ë W¹dÁòË ¨vÃuë b?³?Ž bL?; WO?CÁ ZÃU?F¹ UNMÄ ÊU? UÄ pÃc?ÂË ¨ b¹“ bL?×Ä vKFà ±ππ∏ ©≤µ®å6ë …d¼“òË ¨ÃU?Äœ lODÄ W¹«Ë— v U??L? ¨sL??Oë »uMł v 5?Þö? ë …uD?ÝË v½UD¹d?³?ë —U?L??F?²?Ýô« s?Ä ‰ö?I??²?Ýô« ¥
 26. 26. ±π∑∑ ©≤∑®åÂu??O??Gë o¹dÞòË ¨w?K³??O?? ??Ä `ÃU?? 5 ??( ±π∑∂ ©≤∂®åÊU?? œ—  U??F??Hðd??Äò ÆU¼dOžË o¹b UÐ rÃUÝ 5 ( sÄ W?HK² ?Ä  «d² X'U?Ž YOŠ ¨d? «Ë VOB½ U?NK vŽU?L²łô« Êu?LC*«  «–  U¹«Ëd?ë UÄ√  dI²?Ý« 5Š  U¹«Ëdë Ác¼  dNþ bÁË ¨rN?ÄuL¼Ë tzUMÐ√ U¹UCÁË Y¹b?(« sLOë v sÄeë wM³¹ v?ML?Oë ÊU?? ½ù« √bÐË ¨W?¦?¹b?(« WÃËbë b??Ž«u?Á X²??³ŁË Ÿ«d?B?ë √b¼Ë W?OMÞu?ë W?O?C??Ië `z«d?AÐ r²?Nð v²Ã«  U¹«Ëdë sÄ œb?Ž Îö?¦?Ä pÖ sÄË ¨Âö? Ã«Ë —«dI?²?Ýô« o¹dÞ vKŽ tðU?O?Š ±π∑∂ ©≤∏®ås¹–U?×Aë lL?−Äò W¹«Ëd? W¹dO?B*« r¼U¹U?CÁ vÃ≈ XH?²KðË lL²?:« sÄ WMOF?Ä WMO?H?Ýò W¹«Ëd? qL?Fë ’d? sŽ Y×?³Ã«Ë W?H?I?¦*« W?I?³Dë W?O?C?ÁË ¨w½«—u?Cë »U¼uë b?³?Fà 7Ä v?KŽ —U???×Ðù«ò W¹«Ëd??? W?¹d???Ië lL???²???−???Ä Âu???L¼Ë ¨ d?¹“ËUÐ tK?ë b??³???F?à ±π∏± ©≤π®åÕu½ sÄeë ·ö?²?š« vKŽ vML?Oë WÐd?žË …d−?Në W?O?CÁË ¨o¹b? UÐ 5 ?( ±π∏¥ ©≥∞®å¡UM ?Š s¹bÃu*« W?OC?ÁË ¨W?A³?(« v WÐd?Gë ZÃU?FðË® ¨wÃuë b³?Ž b?L; å¡U?Ðdž Êuðu1ò ∫  U¹«Ëd? v½U¹—ù« vKŽ v?O?×?Oà ±ππ∏ ©≥±®åU?Ád??ý fL?Aë u?×½ò W?¹«Ë—Ë ¨©…—u?¦Ã« q³?Á U?Ä …d??²? v Â≤∞∞∞ åZK¦Ã« ‰U?ł—ò W¹«Ë—Ë ¨©…b?Šuë bFÐ U?* W¦¹b?Š U¹U?CÁ l?Ä WO?ÝU?O ë WÐd?Gë ZÃU?FðË® WÐd?&Ë ¨WOKL?Ž dE½ WN?łË sÄ UJ¹dÄ√ v W?¦¹b(« vML?Oë WÐdž ZÃU?FðË® vK−Ä d? UMë b³?Fà ƩWOKFHë UN³ðU WM¹b*« ◊uG{ —uB vLN nOÝ b?OFÝ bL; ±π∏µ ©≥≤®å UMŠUAë Ÿ—Uýò W¹«Ë— UÄ√Ë 5³ð v½U¹—ù« vKŽ vO?×Oà ±π∏∏ ©≥≥®åd¼“Ë ÂU—ò W¹«Ë—Ë ¨t?NłË v UN? UH?łË nI¦*« vKŽ vDÝu?ë W??I??³Dë sÄ Ã–U?/ œu??F?? U??N??O?? vK?−??²¹ U??L?? ¨n¹d?Ã«Ë WM¹b*« 5Ð r?O??Ië Ÿ«d?? ÊU?OÐË b¹b'«Ë .b?Ië Ÿ«d vM¦?Ä bL?Š_ ±π∏∏ ©≥¥®årÝu?Á b'« Âu?L¼ò v Ë ¨U¼—uK³ðË `ÃU??Bà ±ππ≥ ©≥µ®åÂU?B??L?Bëò v? Ë ¨Î«b¹b?% vÄU??N?²?ë lL?²??:« Èbà WKO??L?'« XЫu??¦Ã« ÆÆ Âö?Š√ò ∫v²¹«Ë— v Ë ¨r¼—UJ √Ë rN?ÄuL?¼Ë s¹œUO?Bë lL?²−?Ä W?O u?B?š `C?²ð dÄU?ŽUÐ …√d*« qÂU?A*  U?'U?F?Ä tKë b?³?Ž …e¹e?Fà ±ππ∏ ©≥∑®åt?O?I?Hë U?NM—√òË Â±ππ∑ ©≥∂®åWKO?³½ sÄ UNÐ d¹dG²Ã«Ë qN?−KÃË ¨vÃË_« v vÝUIë lL²:«Ë WłU×Kà WO×?C Ëb³ð v¼Ë UNðUЫcŽË ÆWO½U¦Ã« v qłdë b?F?Ý√ —u??Nþ WKOÃò ∫w¼  U¹«Ë— Àö?Ł v U?C¹√ —u?C?Š v? ¹—U?²Ã« Êu?L??C*«  «– W¹«ËdKÃË ¡U?Äb??Ië d?O?L??Š „uKÄ b?Š√Ë ÈË«dë 5?Ð W¹—«u?Š® ¨ U?Âd?Ð bzU?Á b?L??Š_ ±ππ≤ ©≥∏®åqÄUJë v{U*« 5Ð jЗ UN?O Ë ¨dO?NAë U¼bÝ ÂUÄ√ nI¹Ë ¨»—Q?Ä VðUJë —Ëe¹ 5Š ÊUJ*« sÄ vŠuÐ W¹«Ëd?ë v¼Ë® bÃU???š b???L???×???Ä —u½_ ±ππ∑ ©≥π®ågŽd?¹ d???L???ý U¹ƒ—ò W¹«Ë—Ë ¨©d???{U???(«Ë …d²?Hë pKð ZÃUFð v²Ã« W?O ¹—U?²Ã« W¹«ËdKà vMI²Ã«Ë vMHë vMF?*UÐ Êü« v²Š …bO?Šuë WO? ¹—U²Ã« ÂbI?ð v¼Ë® ¨w½U¹—ù« W¹eÄdà ±ππ∏ ©¥∞®åWMDK ë —«œò W¹«Ë—Ë ¨©s?LOë a¹—Uð sÄ W?IO?× Ã« µ
 27. 27. VÞU?? ð X½U?? Ê≈Ë j?O?Ýu?ë a¹—U??²Ã« v sL??Oë W?JKÄ v×??OKB?ë b?L??Š√ XM?Ð …b??O? ?ë a¹—Uð ∫d?L?I?ë ‰“UMÄ W?OŁöŁ  U?Âd?Ð bzU?Á b?L?Š√ U?N?à ”dJO? W?Oð«cë …d??O? ë W¹«Ë— U?Ä√Ë Æ©W??¾?ýUMë ©¥≥®åvÐd???G?ë —«b*«òË ¨Â≤∞∞± ©¥≤®å…¡«d???³Ã«  «uM?ÝòË ¨Â±ππ∏ ©¥±®åv½U???Ä_« d???O???ýU???³ðò vHÞU??Fë Êu?L?C*«  «–  U?¹«Ëdë vðQðË Æ±ππ≥ ©¥¥®ålA?³?*«ò t?²¹«Ë— U?NK?³?Á sÄË ¨Â≤∞∞± —Ëb¹ W??O??HÞU??Fë 5?ÄU?C?*« pKð sÄ d??O??¦J?ë `LK½ b??ÁË ¨wML??O?ë vz«Ëdë ÂU??L??²¼« v U??{d??Ž bB?Á sŽ ÊuLC*« pÖ qL?% W¹«Ë— b$ UÄ Î¬—œU½ sJà  U¹«Ëdë sÄ œb?Ž ¡UMÐ v …—ËdCÃUÐ qFÃË ¨wHÞU?Fë Êu?LC*« v?KŽ ÎUI? Ë U?N²¹U?žË U?NðdJ Ë U¼ƒUMÐ Âu?I¹ YO?×Ð tKł√ sÄ ”dJð Ë√ dš¬ u¼ V(« Ê√ ÁœU?HÄ ≠ TÞU?š —uBð pý öÐ pÃ–Ë ≠ »U²Jë Èbà —u?Bð vÃ≈ lłd¹ pÖ Æ U¹—ËdCë rKÝ v ÊU ½ù« t¹bà nI¹ Ê√ sJ1 UÄ ∫W¹«ËdKà W³Bš WKŠdÄ U¼bFÐ UÄË  UOMOF ²Ã« ≠≥ ¨W¹d(« YO?Š sÄ …eOL?²Ä WO? uBš tà vŽ«bÐ≈ ŒUM?Ä »œúà d «uð WOML?Oë …bŠuë ÂUO?Á bFÐ „«d??(UÐ W?L??²?N*« W??O? U??I??¦Ã«  U? ??ÝR*« vÄUMðË ¨l?ÝË√ qJAÐ d?A?Më W?O½U?JÄ≈Ë ¨—U?A??²½ô«Ë À«b??Š_UÐ q U??(« vŽU??L??²??łô«Ë vÝU??O?? ë ŒUM*« vÃ≈ W?? U??{ùUÐ «c?¼ ¨wŽ«bÐù«Ë v U??I??¦Ã« YOŠ s?Ä vN ¨Á«ƒ—Ë ÁœUFÐ√ b? dà ≠ …œUŽ ≠ W¹«Ëdë t?OÃ≈ ÃU²?% ÈcÃ«Ë WHK²?<«  «dO?G²*«Ë vł—U)«Ë vKš«bë t*UŽË œd?Hë WÂdŠ —uB¹Ë ¨tð«dOGðË lL?²:«  UÄ“√ b d¹ s UN²?FO³Þ Ác¼ ‰öš vz«Ëdë ÃU²½û?à WF¹dÝ ©¥µ®WO «d?łuOK³OÐ …dEMÐË ¨„dײ?*« lL²:« pÖ —UÞ≈ v Âu?Oë v²Š U¼öð U?ÄË  U?OMOF? ?²Ã« v gOF?ð W¹«Ëdë ÊQÐ tOÃ≈ V¼c?½ UÄ dþUMKà b?ÂQ?²¹ …d²?Hë 5Ý—«bë iFÐ t??OÃ≈ V¼c¹ U?Ä lÄ nK?²? ½Ë ¨ÎP?F?Ä nOJ?Ã«Ë rJë YO?Š sÄ U¼—u??B?Ž VB?š√ άdA½ t²?O uBš tà ≠ d?š¬ vÐœ√ fMł vÃ≈ ”UOIÃUÐ WLzU½ …d?²Hë Ác¼ v W¹«Ëdë ÊQÐ ©¥∂® ÕË— sÄ d¦Â√ œdHë ÕË— sŽ d?O³F²Ã«Ë l¹d ë dAMë vKŽ …—bIÃ«Ë WÃu?N ë YOŠ sÄ UŽ«bÐ≈Ë Æ…dOBIë WBIë tÐ vMF½Ë ≠ lL²:« gÄ«u¼ …d?Ä XF³ÞË ¨W?OÐd?Fë W?F³D*« ≠ Êb?Ž ¨Â±π≥π¨±‡Þ ¨ÊU?L?Ià rO¼«dÐ≈ vKŽ b?L×?Ä ¨b?OF?Ý ≠ ± Ʊππ≤ uOÃu¹ ≠ lЫdë œbFë ¨ÊbŽ ¨…b¹b'« W UI¦Ã« WK−Ä sL{ Èdš√ WO?³FAë  UŁË—u*«ò ∫VÃUÞ uÐ√ rO¼«dÐ≈ »U?²Â vÃ≈ Ÿułdë sJ1 WDIMë Ác¼ ‰u?Š b¹eLKà ≠≤ W U?I¦Ã« …—«“Ë  «—«b? ≈ ¡UFM åvBMë qŽU?H²Ã« v WÝ«—œ ∫W?OMLOë W¹«Ëdë v W?OB?BIë ÆÂ≤∞∞¥¨±‡Þ ¨WŠUO Ã«Ë …U?²? W?F?³DÄ ≠ Êb?Ž ¨Â±π¥∏ ¨±‡Þ ¨Êö?Ý—√ VODë b?L?×?Ä tKë b?³?Ž ¨Xýd?³?Ä  U?O?Äu¹ ≠ ≥ ∂
 28. 28. Æ…d¹e'« v W¹«Ëdë VðU? d?Âc¹ U?L p?Ö V³ÝË V¹d?N?²Ã« vMF?²Ã © U?ýd?³Ã«® WL?KJë Ác¼ XIKÞ« ≠ ¥ iFÐ vKŽ g²?H¹ dOÄ_« —«œ v ÊU? ¨Ê«dODë Õö?Ý sÄ fOÃu³Ã« ‰U?ł— bŠ√ Ê√ò ∫UN?²Äb?IÄ dNE¹ u¼Ë tI? «— s* ‰UI ¨„UM¼ WÝbJ*« lzUC?³Ã« …d¦Â sÄ È√— UÄ tŽ«d? WÁËd *«  «Ëœ_« jЫdÄ v½b?*« fOÃu³Ã«Ë Xð√ nO? ô≈Ë  uýd³ÃUÐ XÃe?½« bÁ lzUC?³Ã« Ác¼ Ê√ bÐô ∫‘U¼b½ô« rN??Ýu??H½ v Èu¼ å u??ýd?³?ëò W?L?K XI?? «ËË ”UMë 5Ð ‰U??Á U??Ä d?A??²½U?? Æe?«d?*« q v Æπ’ ¨Xýd³Ä  UOÄu¹ò W¹«Ë— ∫dEM¹ åÂuOë pÖ cMÄ V¹dN²Ã« vMFÄ vKŽ U¼uIKÞQ ÆÕUHJë WHO× ÊbŽ ¨Â±πµπ ¨Áb³Ž bL×Ä vKŽ ∫WÐdFë ÊUBŠ ≠ µ —«œ sŽ Èd?š√ WF?³ÞË …d¼UI?ë ¨±π∂∞ ¨±‡Þ ¨ÍdOÐeë œu?L×?Ä b?L×?Ä ∫‚«uë ‚«Ë …UÝQ?Ä ≠∂ Æ©±π∏µ® ¡UFM ≠ WLKJë —«œ sŽË ¨±π∏∑  ËdOÐ ≠ …œuFë Æo¹dDë WHO× ¨ ÊbŽ ±π∂∂ ¨Áb³Ž bL×Ä vKŽ ∫qÄUŽ  «dÂcÄ ≠ ∑ ÆÂÆœ ¨eFð ¨Â±π∂π ¨w½U¹—ù« ”U³Ž W¹eÄ— ∫UMK²I¹  UIë ≠ ∏ ÆdAMÃ«Ë WŽU³DKà rKIë —«œ ≠ eF𠨱π∑∞ ¨w½U¹—ù« ”U³Ž W¹eÄ— ∫lA'« WO×{ ≠ π ÆdAMÃ«Ë WŽU³DKà Y¹b(« —«bë ≠ eFð ±π∑∞ ¨w½ö³ ë rOŠdë b³Ž  u*« WŽ—UBÄ ≠ ±∞ sŽ XF³ÞË ¨…—«d?Aë WH?O× ≠ Êb?Ž ±π∑± ¨wÃuë b³?Ž bLŠ√ b?L×?Ä ∫¡UÐdž Êuðu1 ≠ ±± Ʊπ∏∂ ÂUŽ U¼dš¬  UF³Þ …bŽ …œuFë —«œ sŽË ©WLJ(«® WK−Ä sL{ vMLOë »U²Jë œU%« WK KÝ ≠ W? UI?¦Ã« —u?BIà W?ÄU?Fë W¾?ON?ë ≠ …d¼UIë ≤∞∞∞ ¨d?OÐeë WKO?³½ ¨ Èb ?ł t½≈ ≠ ±≤ Æ©≥π® WÐU²Jë ‚U ¬ ÊbMà ≠  ËdOÐË ¨Â≤∞∞≤ d¹UM¹ ±‡Þ ÈœU³Ž eÂdÄ ¨¡UFM ¨‰b¼_« ÈbłË ¨WOK³ł »—«uÁ ≠±≥ ÆÂ≤∞∞≤ uO½u¹ ØÊ«d¹eŠ Æ≤‡Þ f¹dë ÷U¹— —«œ ÆWO UI¦Ã« WHO× eFð ≤∞∞≤ ¨‰b¼_« ÈbłË ¨Q³Ý v …dOš_«  UCÄuë ≠ ±¥ »U?²?? d?łU??N*« W? ??ÝR?Ä ¡U?F?M ±πππ ¨Í—Ëd?Ý »dë b??³?Ž VO??³?Š ¨…—Ëb?G?*« WJK*« ≠ ±µ WH?O× v W?K K Ä  dA½Ë ¨ d?AMÃ«Ë  UÝ«—bKà ȜU?³Ž eÂd?Ä v XF³Þ ©≥® rÁ— d?łUN*« Æb¹“ bL×Ä vKŽ Æœ WO ½dHë sŽ UNLłdð ±πππ ÂUŽ WO UI¦Ã« WO UI¦Ã« nOHFë W ÝRÄ ≠ ¡UFM ≤∞∞≤ È—ËdÝ »dë b³Ž VO³Š ¨ ÊöÄœ ≠±∂ ÆWO UI¦Ã« WHO× ≠ eFð ≤∞∞∞ ¨wK−Ä d UMë b³Ž ¨ZK¦Ã« ‰Uł— ≠±∑ œU%«Ë ÈœU³Ž eÂdÄ ≠ ¡UFM ¨≤∞∞≥ r¦O¼ bL×Ä bM¼ ¨w½UÄ_«Ë ÂöŠ_« ¡UL à „uKÄ ≠±∏ Æ5OMLOë »U²JÃ«Ë ¡UÐœ_« ¡UÐœ_« œU??%«Ë ¨ ÈœU??³?Ž e??Âd??Ä ≠ ¡U?F?M ≤∞∞≥ r¦??O¼ b??L?×??Ä bM¼ ¨V?A?)« »d??Š ≠ ±π Æ5OMLOë »U²JÃ«Ë ∑
 29. 29. ÍœU³Ž eÂdÄ ≠ ¡UFM ≤∞∞≥ v³ÞUAë `ÃU vÄUÝ ¨WÐdš  UMzU ≠ ≤∞ ÆÍœU³Ž eÂdÄ ≠ ¡UFM ≤∞∞≥ v³ÞUAë `ÃU vÄUÝ ¨Ídš√ rÝ«uÄ qÄúà ≠ ≤± ¨dÐu²?Â√ ±¥ W ÝR?Ä ≠ ÊbŽ ¨±π∑∏ ¨wÃuë b?³Ž bL?Š√ bL×?Ä ¨WŠu²?HÄ WM¹b?Ä ¡UFM ≠ ≤≤ Ʊπ∏∂ v U¼dš√  UF³Þ …bŽ  ËdOÐ ≠ …œuFë —«œ sŽË ÆV²Jë rÃUŽ ≠ oAÄœ ¨Â±π∑π ¨d³OMŠ bL×Ä ¨‰u²³Ã« W¹dÁ ≠≤≥ ≠ f¹d?ë ÷U¹— —«œ s?ŽË Æ»«œü« —«œ ≠  Ëd????OÐ ¨±π∏¥ ¨ÃU?????Äœ lOD?Ä b¹“ ¨W?M³?¼dë ≠ ≤¥ W¹dB*« W¾ONÃ«Ë ¨±ππ∏ ÂUŽ ©…b¹dł v »U?²Â® uJ ½uOë ŸËdAÄ sL{Ë Â ±ππ∑ ÂUŽ ÊbMà Ʊπππ ÂUŽ …dÝ_« W³²JÄ ¨»U²JKà WÄUFë ÆWOÐœ_« “uMJë —«œ ≠  ËdOÐ ±ππ∏ bГ bL×Ä vKŽ ¨6ë …d¼“ ≠ ≤µ ÆdÐu²Â√ ±¥ W ÝRÄ ≠ ÊbŽ ¨±π∑∂ ¨wK³O Ä `ÃU 5 Š ¨ÊU œ—  UFHðdÄ ≠ ≤∂  «—«b?? ≈ ≠ vЫ—U??Hë —«œ ≠  Ëd?O?Ð ±π∑∑ ¨ o¹b? U?Ð rÃU?Ý 5? ?Š ¨Âu??O??Gë o¹dÞ ≠ ≤∑ ÆÊbŽ W UI¦Ã« …—«“Ë a¹—Uð sÄ …—u¦Ã« WHO× ≠ ¡UFM ¨±π∑∂ ¨w½«—uCë »U¼uë b³Ž ¨s¹–U×Aë lL−Ä≠ ≤∏ d?ýUMë lÐUD?Ä sŽ ±π∑π ÂU?Ž »U?²? v  d?A½Ë ≤µ∞∑ œb?Ž ¨≤ر≥ vÃ≈ ≤¥∏π œb?Ž ±Ø≤∂ Æ…d¼UIë ≠ vÐdFë ¡U?FM v XF?³ÞË ¨w½«b?L?Në —«œ ≠ Êb?Ž ¨±π∏± d¹“ËUÐ rÃU?Ý tKë b?³?Ž Õu½ WMO?H?Ý ≠ ≤π ÆWO½U1  UŽ«bÐ≈ WK KÝ sL{ Â≤∞∞± ÂUŽ dAMÃ«Ë  UÝ«—bKà ȜU³Ž eÂdÄ ≠ vЫ—U???Hë —«œ ≠  Ëd??OÐ ±π∏¥ o¹b??? UÐ rÃU???Ý s ??Š ¨¡UM? ??Š 7Ä vKŽ —U???×Ðù« ≠ ≥∞ ÆÊbŽ W UI¦Ã« …—«“Ë  «—«b ≈ Æl¹“u²Ã«Ë dAMKà WMÄ“√ —«œ ≠ ÊULŽ ¨±ππ∏ v½U¹—ù« vKŽ vO×¹ ¨UÁdý fLAë u×½ ≠ ≥± ¨b¹b??'« sL?O?ë WK−?Ä ≠ ¡U??FM ¨±π∏µ ¨nO??Ý b??O?F??Ý b?L??×?Ä ¨ U?MŠU?Aë Ÿ—U??ý ≠ ≥≤ W? U?×?BKà …—u??¦Ã« W? ?ÝR?Ä lÐUD0 l³Þ W?L?J(« »U?²?® 5OML?Oë »U?²?Jë œU?%«  «—u?AMÄË Æ±ππ∏ ÂUŽ dAMÃ«Ë Æd¹uM²Ã« —«œ ≠  ËdOÐ ¨±π∏∏ ¨w½U¹—ù« vKŽ vO×¹ ¨d¼“Ë ÂU— ≠ ≥≥ ÆWŁ«b(« —«œ ≠  ËdOÐ ¨±π∏∏ ¨wM¦Ä bLŠ√ ¨rÝuÁ b'« ÂuL¼ ≠≥¥ ÆÈdÐuJë lÐUDÄ ¨…d¼UIë ±ππ≥ ¨dÄUŽUÐ `ÃU ¨ ÂUBLBë ≠ ≠ ≥µ Æv$U)« W³²JÄ ≠ …d¼UIë ¨±ππ∑ tKë b³Ž …e¹eŽ ¨ WKO³½ ÆÆ ÂöŠ√ ≠ ≥∂ Æv$U)« W³²JÄ ≠ …d¼UIë ±ππ∑ tKë b³Ž …e¹eŽ ¨tOIHë UNM—√ ≠ ≥∑ ÆWŽU³DÃ«Ë W U×Bë …dz«œ ¡UFM ±ππ≤  UÂdÐ bzUÁ bLŠ√ ¨qÄUJë bFÝ√ —uNþ WKOà ≠ ≥∏ ÆwÐdFë dJHë —«œ ≠  ËdOÐ ±ππ∑ bÃUš bL×Ä —u½√ ¨gŽd¹ dLý U¹ƒ— ≠ ≥π ∏
 30. 30. ¨W?HÃRLKà Wþu?H?×Ä d?AMë ‚uI?Š ≠ ¡U?FM ±ππ∏ v½U¹—ù« ”U³?Ž W¹e?Ä— ¨WMDK ë —«œ ≠¥∞ ÆdAMë —«œ b¹b% ÊËœ ≠ ¡U?F?M ±ππ∏  U?ÂdÐ bzU??Á b?L?Š√ ©v?½U?Ä_« d?O??ýU?³ð® vÃË_« W?ÃeM*« ∫d?L??Ië ‰“UMÄ ≠ ¥± Æ…—u¦Ã« WHO×  «—uAMÄ eÂdÄ ¡U?FM ≤∞∞± ¨ UÂdÐ bzUÁ bL?Š√ ¨©…¡«d³Ã«  «uMÝ® WO½U¦Ã« WÃeM*« ∫d?LIë ‰“UMÄ ≠ ¥≤ ÆdAMÃ«Ë  UÝ«—bKà ȜU³Ž eÂdÄ ≠ ¡U?FM ≤∞∞±  UÂdÐ bzUÁ bL?Š√ ©wÐdGë —«b*«® W¦ÃU¦Ã« WÃeM*« ∫ d?LIë ‰“UMÄ ≠ ¥≥ ÆdAMÃ«Ë  UÝ«—bKà ȜU³Ž ÆWŽU³DÃ«Ë W U×Bë …dz«œ ≠ ¡UFM ±ππ≥  UÂdÐ bzUÁ bLŠ√ ¨lA³*« ≠ ¥¥ v²?Š  ±π≥π ÂUŽ sÄ W?OML?Oë W¹«Ëdë sŽ W?OKOB?H²?ë UO? «dłuKO?³Ã« vÃ≈ Ÿu?łdë sJ1 ≠¥µ ÆÁd– o³Ý lłdÄ ¨WOMLOë W¹«Ëdë v WOBBIë WO³FAë  UŁË—u*« »U²Â v  ≤∞∞≥ ÂUŽ vÃ≈ W¹b?OKI?²?ë  U¹œd? ë sÄ sL?Oë v W?B?Ië ∫ÊU? ?L?ý b?O?F??Ý ÂU?A¼ ‰U?I?Ä ∫ dEM¹ ≠¥∂ Http://www.aimotamar.net/5299.htm ∫—bB*« ÆWOMHë WŁ«b(« π
 31. 31. ‰UIÄ …d UIë v `ÃUI*« e eFë b U¹—uÝ ≠ dJÝ Vð«— Æœ Âu?LNÐ WÃu?G?AÄ WKŠ— v sL?Oë ŸuЗ sÄ `ÃU?I*« e¹e?Fë b³?Ž dŽU?Aë d? UÝ ±π∂≥ ÂU?Ž v ÷u?NMÃ«Ë d?F?AKà t?ÝUL?Š iO?H¹ ¨Ád?L?Ž sÄ s¹d?A?FÃ«Ë W?ÝœU ?ë v ÊU ¨W? U?I?¦Ã«Ë »œ_« U?N?O? —œU??G¹ v²Ã« vÃË_« …d*« pKð X½U??ÂË ¨ÎP?LKŠË W¹u¼ W?O?Ðd?Fë t? ?ł«u?NÐ ÊuJ? *« vMÞuë ÆÊUÄd(«Ë WÃeFÃ«Ë ”R³Ã«Ë vÝ_UÐ WK¹uÞ œuNŽ cMÄ ZO *« sLOë —«uÝ√ vÃ≈ U?N?Áuð v W?OÐd?Fë Âö?Šúà W?L U?Ž ≠ ÎU?F?³Þ ‰«eðU?ÄË ≠ X½U? v²Ã« …d¼U?Ië vÃ≈ d? U?Ý  U?Áö?Fë r?ÃU?F?Ä sÄ Î«“—UÐ ÎP?LKF??Ä …—U¹eë Ác¼ b?Fð ÆW?O?ŽU??L?²?łô« Wëb?FÃ«Ë —d?×? ²Ã«Ë …b?Šuë ÆWO½«błuÃ«Ë WO dF*« tðU½uJÄ v dŁRð XKþ v²Ã« WO UI¦Ã« rN??²?L? { s¹cë »d??Fë ÊU??³? AÃ«Ë 5H?I? ¦*« sÄ q?OKÁ d??O?ž œb??FÐ vI??²Ã« v²Ã« …—U?¹eë Ác¼ v …—Ëœ l³?? ²?¹ ÊU?? Èc?ë VOD?)« nÝu¹ v?MOD ?KHë d?? ŽU?? Aë r?NMÄ ¨ÂU?¹_« pKð v …d?¼U?? Ië d?ŽU?Aë UL?N?I? «— b?ÁË ¨—u?³Bë b?³?Ž Õö? Èd?B*« dŽU?AÃ«Ë ¨…d¼U?Ië W?Ž«–≈ v W?O?³¹—bð .dJë b³?Ž ·ËdF*« nI?¦*« WKÐUI* åqOMë d?BÁ uM¹“U?Âò vÃ≈ Ê«dÁ_« sÄ WŽu?L−?Ä lÄ `ÃUI*« …œuAM*« WOŁö¦Ã« …bŠuë  U¦ŠU³* È—u ë b uë sL{ q Ë Ècë ©Â ±π∏∂ ® ÈbŽ —u¼“ W?OML?Oë WÃËbë Y¹b?(« ‰ËUM²?O ÂU?¹√ …bFà —d?J²¹ tÐ ¡U?IKë Õ«—Ë Æ‚«dF?Ã«Ë U¹—uÝË d?B?Ä 5Ð Æd³L²³Ý ≤∂ …—uŁ vKŽ WMÝ —ËdÄ bFÐ WO²Hë dFA¹ `ÃU?I*« dŽUAë ÊU ¨©≤∞∞± ≠ ±ππ∑® ¡U?FM v WKOL'« v²ÄU?Á≈  «uMÝ ‰öš v ±
 32. 32. vMÄdJO?? ¨ pKð tðU¹d?– vÃ≈ v?G? √ U?ÄbMŽ ¨5ðd??O?G?Bë vMO?Ž v? qF?²?A*« Õd?H?ë v½U?F0 vM1 t½Q?? Àb?×? ²¹ ÊU?Âò ∫©±®Èb??Ž —u¼“ .dJë b??³?Ž sŽ ‰u??I¹Ë ¨ÎP?łU??N?²?Ы v½d?L? G¹ b¹e0 WKO?L?ł W?Gà ˖ .dJë b?³?Ž Æ…—u?¦Ã« W¹U?LŠ v? »œ_«Ë sHë —Ëœ vKŽ ÂöJë qB?H¹Ë ¨hÃU?š t dFð p½√ ¨…dÄ ‰Ë√ tO?I²Kð X½√Ë dFAð ¨q³MÃUÐ lA¹ tNłËË ¨Î¬dFý oD?M¹ t½Q Àbײ¹ ¨ WÐcŽ Æ©≤®WMÝ s¹dAŽ sÄ “dÐ√ sÄ d?O?¦?ÂUÐ b?L?Š√ vKŽ ¨ U?OMO?FЗ_« lKDÄ cMÄ …d¼U?Ië v rO?I*« vML?Oë d?ŽU?Aë ÊU? b??FÐ U?L? O? V²?? b??ÁË d?B? Ä vÃ≈ vÃË_« tð—U¹“ v `ÃU??I*« d??ŽU?Aë r?NÐ vI?²?ë s¹cë ¡UÐœ_« ‰ËQÐ XL?Á U?ÄbMŽ ¨Â±π∂≥ ÂU?Ž v …dÄ ‰Ë_ d?O?¦?ÂUÐ X¹√—ò∫ ‰UI? ¨d?O?¦ÂUÐ tzU?Ià sŽ t?ŽU?³D½« ÊU?ÂË ÆÁ—U??O?N½« W¹«bÐË v fK?:« ÊU?ÂË ¨…d¼U?Ië v »«œü«Ë Êu?MHKà vKŽ_« fK−??LKà …—U¹“ ôu?G?A?Ä d?O?¦?ÂU?Ð ÊU? ¨©+U¼ Ê«b?HKł® W?O?Šd? ?Ä d??O?¦?ÂU?³Ã ÷d?F¹ c?¾?Äu¹ Êu¹e??HK²Ã« Õd? ?Ä Î Æ©≥®åUýuAÄ ÎPŽU³D½« v H½ v „dðË ¨‰Ë_« ÁƒUIà vM³−F¹ rK UNMŽ Y¹b(UÐ q¦?Ä q¹u?% vKŽ —œU?I?ë u¼Ë ¨…d¼U?Ië vÃ≈ vÃË_« tð—U¹“ b?FÐ ¡U?FM? vÃ≈ `ÃU?I*« œU?Ž «cJ¼ ÎU?HI?¦?ÄË Î«bÁU½Ë Ϋd?ŽU?ý tM¹uJð v  dŁ√ v²Ã« ”—«b*« sÄ W?Ý—b?Ä vÃ≈ …dO?B?Ië …—U¹eë Ác¼ ÆÎUIOLŽ ¬Î dOŁQð Ϋ“—UÐ WK¹uÞ WK?Š— v `ÃU?I*« e¹e?Fë b??³?Ž d?ŽU?Aë „—U?ý ¨…d¼U??Ië tð—U¹“ vKŽ 5²M?Ý —Ëd?Ä b?FÐ UÄbMŽ p?Ã–Ë ¨…œbF²?Ä ŸuЗ 5Ð ±π∂µ ÂUŽ sÄ d?³L²?³Ý v XÃU?łË ¨ÎUFO? — ÎUOM1 Ϋb? Ë XL{ v½U¹—ù« sLŠdë b?³Ž v{UIÃ«Ë W¹—u?NL'« fOz— VzU½ Èd?LFë s Š rC¹ Ècë b? uë ÂUÁ ¡U¼“  dL²?Ý« v²Ã« WKŠdë XN&« UNMÄË ¨oAÄœ …—U¹eÐ b?FÐ ULO œö³Kà ÎU? Oz— `³ √ Ècë Æ5ÃdÐË œ«d−KÐË X¹uJÃ«Ë ‚«dFÃ«Ë ÊUM³Ã vÃ≈ ¨WOKš«œ WOM1 »U³Ý_ nB½Ë dNý vÄU?Ý Æœ …“—U??³Ã« W?O? U?I?¦Ã« W??O?B? ? AÃ«Ë È—u? ë d?O? H? ÃUÐ ‰Ë_« ¡U??IKë ÊU? œ«d??−KÐ v U?ÄbMŽ ¨…œu?Ä Ãb?N?²¹  u?BÐ `ÃU?I*« d?ŽU?Aë U?NÃu?I¹ ¨åtF?Ä U?N?²?O?C?Ä√ ÂU¹√ W?FЗ√ò ÆwÐË—bë t²?ÄUÁ≈ ‰öš v? rNA¹UŽ s|cë 5H?I¦*« “dÐ√ sÄ `³?BOÝ Ècë vÄU?Ý sŽ Á¡UÁb? √ Àb×¹ sÄ v?½U¹—ù« v{U?? Ië ÊU?? Âò ∫‰u?? I¹ ¨ÂöJ?ë «c¼ q¦* .b?? I? ?²Ã« v? Ë ¨…d¼U?? Ië v W?? I? ?Šöë Æœ lÄ vÄU?Ý t?Lłdð Ècë ©÷—_« uÐc?F?Ä® Êu½U? e½«d »U?²?  √d?Á bÁ XMÂË ¨tÐ 5?³−?F*« ÆåtzUIà vÃ≈ vÁuð sÄ pÖ “eF ¨WO ½dHë sÄ vÝUð_« ‰ULł U ½d? vÃ≈ …dOBÁ W?OLOKFð W¦?FÐ v `ÃUI*« dŽU?Aë d UÝ ¨±π∂∂ ÂUŽ È√ ¨wÃU?²Ã« ÂUFë v  «cë œ«bŽ≈ …d?O ?Ä v UNð—ËU?×ÄË ¨dšü« W? UIŁ vKŽ ·U?AJ½ô« sÄ b¹e* W d? pÖ ÊUJ ‰Ëbë W?F?ÄU?ł v? sL?OKà ÎUÐËbMÄ t? ?H?½ ÂU?Fë W¹U?N½ v 5Ž U?Ä ÊU?Žd??ÝË ¨ÂU¹_« ׫b?Ä vKŽ Îö?ÄUŠ Ád?L?Ž sÄ s¹d?A?FÃ«Ë WF?ÝU?²Ã« v u¼Ë »U?Aë nI?¦*« U?NK u ¨…d¼U?Ië v W?OÐd?Fë Ê«e?Š√ lO?łd?²Ð W¹d?¦Ã« ¨ v½«b?łuÃ«Ë v d?F*« tM¹uJð  U¹d?Â–Ë W?F?Ý«uë t?Äö?Š√ t?O?³JMÄ vKŽ ≤
 33. 33. ¡UłdÃ«Ë …dC)« sÄ W?FÝ«Ë  UŠU Ä UN Ëd?Š d– `²H¹ ¡ULÝ√ lÄ WF?Ý«Ë  UÁöŽË ¨W¹ËU ÆWMO½QLDÃ«Ë œb?& UL? ¨U?Nà WIÐU? ë tð—U¹“ v r¼U?I?²Ã« s¹cë ¡UÁb? _UÐ `ÃU?I*« ¡UI?à œb& …d¼U?Ië v U¹—u? à άdO?HÝ `³? √ b?ÁË ¨œ«d−KÐ v q³?Á sÄ ÁU?I²Ã« Ècë vÐË—bë v?ÄUÝ —u?²ÂbÃUÐ ÁƒU?Ià ÆdBÄ v rOLŠ u?−Ð ÁuÞUŠ√ s¹cë ¡UÐœ_« ¡UÁb? _« sÄ œbŽ vI²K* ÎUO?Žu³Ý√ ΫbŽuÄ ¡UŁö?¦Ã« Âu¹ ÊU d?O?H? Ý vL?O¼«dÐù« d??C?š_« t?I¹b? ÊU?? ¨wÐË—bë vÄU?Ý —u??²?Âbë sŽ ö?C? ÆW?HÃ_« sÄ ¡UÐœ√ sÄ W?³?Âu?ÂË ‚«dFë sÄ T?łöë vðU?O³Ã« »U¼u?ë b³?Ž d?ŽU?AÃ«Ë ÆÂU¹_« pKð v dz«e?'« —u?³Bë b?³?Ž Õö Ë s¹bë ¡U?NÐ b?LŠ√Ë È“U?−?Š vDF*« b³?Ž b?LŠ√ ∫q¦?Ä U?NO?HI?¦?ÄË dB?Ä sJ ¹ Ècë åb?O?Bë ÈœU½ò vŠ sÄ tð—U?O? Ð `ÃU?I*« qI¹ vÐË—bë ÊU? U?Ä Î«d?O?¦ÂË ¨r¼d?O?žË dOG²ð rà `ÃUI*«Ë vÐË—bë 5Ð …eOL²*«Ë W?LOL(« WÁöFë Ác¼Ë åwÁbëò vŠ v tð—«œ vÃ≈ tO VÃUÞ vÃ≈ W?OÐd?Fë ‰Ëbë W?F?ÄUł v? sLOK?à »ËbMÄ sÄ `ÃU?I*UÐ XKI?²½« v²Ã« ÂU¹_«  ôb?³ð lÄ vÃ≈ vÐË—bë t?Lłdð U* …—dJ²*« t?ð¡«dI? ¨±π∂∏ ÂUŽ cMÄ vÐd?Fë »œ_« WÝ«—œ lÐU?²¹ vFÄU?ł ΫdŁ√ t? H½ v? XÂdð ¨r¼dO?žË Êu? łdÐË v?J H¹u?²?ÝËœË Êu½U e½«d?  U?HÃRÄ s?Ä WOÐd?Fë sŽ t¦¹b?Š o «d¹ ‰«“UÄ Ècë »U−?Žù« sÄ ÃUO ?Ð WKO³Më WÁ«b?Bë nÞ«uŽ X−O?ÝË ¨ÎUIO?LŽ ¨W?F? U½ W?OÐd?Ž W?Gà pK²1 ¨W?OMÞuë v W?Ý—b?Ä u¼ò ∫tÃu?Á q¦?0 UMÄU¹√ v²?Š vÐË—bë vÄU?Ý U?NÐ tà b?N?ý v²Ã« ¨W?O? Á«dë W?L?łd?²Ã« sÄ t?²MJÄ W? d?F?Ä W?O?³M?ł_«  U?GKë t?²? d?F?Ä sŽ ö?C? ÆåÊËdO¦Jë ¨±π∂∑ ÂU?Ž v WHK²? ?Ä  U³?ÝUMÄ v ÁU?I²ÃU? ¨U?C¹√ dO?¦ÂU?Ð bL?Š√ vKFÐ `ÃU?I*« ¡UIà œb?& sŽ tŁb?×?O?à tÃeMÄ vÃ≈ ÁU?Žœ d?O?¦?ÂU?Ð Ê√ U?N?O? d?– ¨©¥®  U¹d?Â–Ë dÞ«u?š p?Ö sŽ V²? b?ÁË ¡«d?F?AÃ«Ë ¡UÐœ_« sÄ œb?FÐ t?²?F?L?ł v²Ã« …u?Žbë v³K ¨©W¹d?B*«Ë W?OML?Oë® tðU¹d?Â–Ë t?Äu?L¼ dO¦?ÂUÐ rNO —U³? ¡UÐœQÐ vMFLł Âu?Oë «c¼ò ∫tÃuIÐ WÐu²J*« ÁdÞ«uš v r¼d?– s¹cë ÂöŽ_« r¼d?¦Â√ —U?×? ë ÊU ÆÆ r¼d?O?žË ¨dL?O? Ä b?LŠ√ d?ŽU?AÃ«Ë ¨tKë b?³Ž rOK(« b?³?ŽË —U×? Ã«Ë ¨dAMë sÄ …œUŠ ÈËUJý vÃ≈ ÆÆ rN¦¹bŠ ‰u% bI ÊËdšü« UÄ√ ¨ÍuJAë sŽ ΫbFÐË ÎUÁ«dý≈ ≠ b?I²?Ž√ XMÂË ¨W U?×?Bë ¨Õd *« ¨W?Ž«–ù« ¨Êu¹e?HK²Ã« ¨ÂöŽù« ∫qO? u?²Ã« …eN?ł√ rKþ sÄË nA²Â√ vÐ –≈Ë ¨dBÄ sÄ fOà t½_ dO¦ÂUÐ bLŠ√ vKŽ u¼ rNMOÐ bOŠuë bNDC*« Ê√ ≠ QDš WÃËbë …ezU?ł d?? UMë b?³?Ž ‰U?L?ł f?Ozdë t?×MÄ b?Ià ÆÆd?O? ¦Jë d?O?¦?ÂUÐ XD?Ž√ b?Á d?B?Ä Ê√ ÆåW¹u½U¦Ã« W³KÞ vKŽ …—dIÄ t³²Â iFÐ X½UÂË ¨W¹d¹bI²Ã« ¨rNzUDŽË rN?Äö?ŽQÐ ÎU?³−?F?Ä ¨¡UÐœ_« ¡U?Ià vKŽ ÎUB?¹dŠ …d¼U?Ië v `ÃU?I*« e¹e?Fë b?³Ž ÊU? t³?²JÄ —«“ –≈ ÎP½UMŠË W¹d?ŽUý iO?Hð WGKÐ tMŽ V²? Ècë 5 Š tÞ Æœ d?Âc¹ p¾ÃË√ “dÐ√ sÄË ≥
 34. 34. ÊU?? Ècë V²J*«ò ∫‰u??I¹ V²??ÂË tð—u?? œU??F?²? ÝU?? ¨b??Š«Ë ÂU?FÐ t?ðU? Ë b??FÐ ±π∑¥ ÂU??Ž v W¹¬ UN?Ð sJ¹ rà v²Ã« …Q b*« —«u?−Ð …dÄ ‰Ë_ t?O t²¹√— b?ÁË ¨Á—«Ë“ rEFÄ b?OL?Fë tO? q³I?² ¹ lÄ ¨ «uMÝ cMÄ và X?×Oð√ v²Ã«  ö?ÐUI*« v U?NK¦0 d?F?ý√ rà ¨ W?³¼dÐ U?NÄu¹  d?F?ýË ¨—U½ ÊU?ÂË ÆÆ—ËdG?Ä dO?ž ¨ÎU½uMŠ ¨ÎU¹b×?²Ä ¨ÎU?³O?NÄ ÎU?B ?ý ÊU ÆÆV½U?ł_«Ë »dFë ¡U?݃dë iFÐ ¨t?LHÐ U?N?OKŽ jG?C¹ u¼ rŁ jI? ð ô√ vKŽ h¹d?Š t½QÂË ¨Íd? ?Oë Áb¹ v …—U−?O? Ð p 1 Æ©µ®åW ËdF*« W³³;« t²I¹dDÐ  ULKJë vKŽ jGC¹ UL ¨tO²HAÐ UNCF¹ t½QÂË »œ_UÐ tÃU?G? A½« rC?š v u¼Ë ¨W?O? F?ÄU?'« tðU?Ý«—œ W?FÐU??²?Ä vKŽ …d¼U?Ië v? `ÃU?I*« »√œ ÂUŽ “UO²ÄUÐ dO?² łU*« Wł—œ ‰U½ rŁ ¨±π∑± ÂUŽ …d¼UIë WFÄUł v Ãd ?² ¨rNK¼√Ë W UI¦Ã«Ë W??ŠËdÞ√ sŽ t??ŽU? b?Ð …d¼U?I?ë v t?²? ÄU??Á≈ `ÃU??I*« e¹e??Fë b?³? Ž Ãuð ±π∑∑ ÂU??Ž v Ë ¨±π∑¥ sÄ W?Žu?L?−?Ä lÄ d?BÄ Ã—U?š  UD?K ë tðb?FÐ√ d?N?ý√ WŁöŁ b?FÐË ¨U?N²?F?ÄU?ł v Á«—u?²?Âbë dH Kà tÁ«—Ë√ Vðd¹ Õ«d ¨bOH¹œ VÄU ŸËdAÄ b{ Ϋ“—UÐ ÎUÞUA½ «ËbÐ√ s¹cë »dFë 5HI¦*« ÆUN²FÄUł v ÎUÝ—bÄ dz«e'« vÃ≈ v …dŁR*« WO? UI¦Ã« Áu?łuë “dÐ√ bŠ√  UOMO?F ²Ã«Ë  U?OMO½UL?¦Ã« v `³BOà ¡U?FM vÃ≈ œUŽ v²Ã« …d?O?¦Jë  «u?Žbë v³K¹ ôË d?H?Ý v —œU?G¹ ô YJÄË ¨s?LOë v? »œ_«Ë W U?I?¦Ã« …d?O? ?Ä Ê√ dOž ¨…—u?LF*« ŸUI √ v Ë WOÐd?Fë œö³Ã« v ÂUIð WOÐœ√  «Ëb½Ë  «d9R?Ä —uC( tKBð tðb?Ný U?L ¨V½U?ł_«Ë »d?Fë ¡UÐœ_«Ë 5HI?¦*UÐ ¡UI?Kë W d? tMŽ bF?³¹ rà d?H ë sŽ t? uJŽ W? d? tðc?ÄöðË t?½«d?Á√ sÄ Ád?O?GÃË tà d? Ë ¨w U?I?Ł ÷u?N½ sÄ 5O?{U*« s¹b?I?F?ë v sL?Oë Æœ rNMÄË ÂöŠ_« q³½Ë W?LKJë ·dý rNÐ tDЗ s¹cë W U?I¦Ã«Ë »œ_« ÂöŽ√ sÄ b¹b?FÃUÐ ¡UIKë rO¼«d?Ð≈Ë V¹œ uÐ√ ‰U??L? ÂË v ? O? ?Fë ÊU??L? OKÝ ¡«d??F? A?Ã«Ë ¨dz«e??'« sÄ ÷Uðd??Ä p?K*« b??³? Ž ¨ÊUM³Ã sÄ b?O?Fë vM1 …b?ÁUMÃ«Ë s¹b?ë d ?  œu?ł d?ŽU?AÃ«Ë ¨U¹—u?Ý sÄ fO½Ëœ√Ë Èœ«d?'« „U³B?š dJýÆœË …d¼UIë sÄ WLOKð rFM*« b³?Ž ÆœË —uHBŽ dÐUłÆœË qOŽU?LÝ≈ s¹bë eŽ ÆœË Àu?×?³Ã« eÂd?* fOz— Âu?Oë u¼Ë Ær¼d?OžË ‚«d?Fë sÄ dJB?ë -UŠÆœË vK?Ž U{dë b?³?Ž ÆœË 5H?? I? ¦*«Ë ¡UÐœú?à ¡U?? ? Ä t?ÃeMÄ »UÐ Ë√ ά—U?? N½ t??³? ?²JÄ »«uÐ√ `?²? H¹ ¡U?? FM v  U?? Ý«—bÃ«Ë q¼√ sÄ ¡UFM —Ëe¹ sÄ q ·dF¹Ë ¨r¼dOžË 5¹dz«e?'«Ë 5¹dB*«Ë 5OÁ«dFÃ«Ë 5¹—u Ã«Ë ≠ rNMÄ Î«bŠ«Ë XM ≠ ÊËdO?¦Â d H¹ b¹d “«dÞ sÄ WOÐd?Ž WÝ—bÄ t ÃU−Ä Ê√ W? UI¦Ã«Ë dJHë ÆUNO «ułd ð rN½QÐ ∫gÄ«u¼ qO?NÝ qŠ«dë nI?¦LKà Îö?¹uÞ  cLK²ð b?I ¨Ÿu?{u*UÐ vÄU?L²¼ô W?OB? ý »U?³Ý√ W?LŁ ≠ ± ¨lL²?:«Ë WOÐd?²Ã« ‰uIŠ v tK?Ä«e¹ Ê√ q³Á ÈbŽ —u¼“ .dJë b?³Fà Á—ËbÐ c?LK²ð Ècë ÊUL?¦Ž ¥
 35. 35. Æ…ULŠ v²M¹b0 tLÝ« ◊U³ð—« sŽ öC ¨tÐ UÎ Uš UÎ ÐU−Ž≈ v H½ v Ÿ—“ bÁË vB?? ?A?ë ¡U?IKë s?Ä …U?I? ²? ? Ä ¨tz«—¬Ë `ÃU??I*« d??ŽU?Aë …U??O? Š sŽ …œ—«uë  U??ÄuKF*« ≠ ≤ Æ©≤∞∞± ≠ ±ππ∑® ¡UFM v v²ÄUÁ≈  «uMÝ ‰«uÞ tÐ rOL(« vÐd?Fë d?F?Aë v Y?¹b?×?²Ã« bz«— ¨ d?O?¦?ÂUÐ b?L?Š√ vKŽ ≠ UðöÐ ¨e?¹e?Fë b?³?Ž Æœ `ÃU?I*« ≠≥ Æ≤≥’ ©’≥±∞® ¡UFM WLKJë —«œ ¨ d UF*« Æt H½ lłd*« ≠ ¥ Æ ËdOÐ Æ…œuFë —«œ ÆsHÃ«Ë »œ_« v WO½U1  UOÄu¹ ≠ UðöÐ ¨e¹eFë b³Ž Æœ `ÃUI*« ≠ µ µ
 36. 36. nKÄ ¡U*« jK q Á ÆÆŒ“d ë æÈ“uKë s Š °øÊuFK*« a¹—U²Ã« «cNà  œbŽ√ «–UÄ a¹—U??²Ã« Èb??×? ²ð vJà  œb??Ž√ «–U??Ä WF? Ð Õu²H*« pHë «c¼ W? ¹d X½√ ÊuŽUDë ”UH½QÐ Êu×A*« ÆÆWOÐdFë ÷—_« ¡Uł—_« q sÄ t²L−¼ tł«uðË ° UN³AÃU VFA²*«Ë …u?? ?šù« t?MÄ ZM?¹ rà U?2 u?? ?−M?ð v ö?Ã«Ë ÆÆW?? ? ? Ozd?*« ‚U?? ? ? ü« q? vK?ŽË °°¡«bŽ_«Ë °WOzdÄ pLKŠ Â√ pL( p{dŽ Â√ p{—√ X½√ s pLOÁ Â√ pFÄœ v?Ã≈ o?Ãe??M?ð p?ð«u?D?š q?F? ? ? ? ? ? & ôË p½eŠ Â√ p½“Ë vðQ¹ ô  UIOÄ „œuł Â√ „œułËË ”UMë XÁË Ã—Uš  U³ Ë v Ë√ pðu³Â Â√ pðU³ŁË ¡«bNAë ÂU²¹_« ÂuL¼Ë pðuÄ Â√ pðUOŠ ÆvMLOë ÂöŽù« d¹“Ë VBMÄ ÎUOÃUŠ qGA¹ ≠  UOMOF³ ë qOł sÄ dŽUý æ ±
 37. 37. rŠd¹ ô WłeKë ÂU¹_« »«d d?? ? ?'« —u?? ³? ?Fà W?? łU?? (« Q?? Lþ ×U?? šË o¹d( vÄu¹ ÊUšœ q WO¾³ ë Ÿö{_« vÃ≈ œËbL*« …b−Më sJ WO½uJë  U U¼—ù« u×½ ‰uÄQ*« ¡U*« s  «u³Bë QLŠ v 5Ð —u?? JÄ oO??N? ý q sÄ —c??Š«Ë rN³*« Èd−Ä v `{«uë X½√ sJ²Ã °5ÄuKJ*« ÁUHý 5ÐË oK)« ëdF*« —«dÝ√ rKFð p½_Ë t?Ãu?Ð Âu?? ? ? ? L? ? ? ? ?;« i?³?M?ÃU?Ð ·√—«Ë sÞuë ”d??Ž È√d?Ä v? ÂœU?Ië V?KDë v ‰uN:« ÈbM'« r¼«bë dD9 ô  ULOž t—bð ô UÄ rKŽ«Ë ÆÆÊU1ù« ¡UH iOÄË „UŠ ÊU1ù« „UŠ dD9  ULOž tŁd% ULO dBЫ ÊU1 ÊU1ùU W?D? ?Ð vK?Ž p?O?½U?? ? ? ?Ä_ s?ł√ p?Ž—“ WLJ(« ÂUł¬ v i—«Ë p{—√ pMÄ WLJ(U q−F²ð ô X½√ WLJ(«Ë pOKŽ rK(« «c¼ sÄ vK²¹ UÄ dE½«Ë VOGKà „dÄ√ rK ð ô rÝu*« «c¼ …ULŠ W¹—UŽ ¡öÄù« rKÁ p L*« X½√ sJ²Ã 5KHÃU uHD² dD*« UNÁdG¹ UJ² ¹d VOGë rOž sÄ qFł« U?? ? N? ? ?HÃQ?? ? ²? ? ? q?Ädë U?¼d?? ? U?? ? ×¹Ë Î«dDÄ sJ²Ã UNK³Š√ åÊUAM(«ò WLJ(« ÂUł¬ ÀdŠ«Ë »U¹≈ XOÐ qšb?²? WÐdð_« UNMC?%Ë °°W¹bÐ_« UN²COÐ WLJ(« bKð v œËbë »—bë `OðUHÄ VFAë XODŽ√ ULÂË d??−? ý vKŽ —U??LŁù« ÿu?EŠ pO??³? ×? Ä jŽ√  U??³? ž— W?? U??Š vKŽ k?²J*« Q??L? («Ë V(« ÍuK²ð VB)« sÞË v ÍuK³Ã« —«dÝ√ sÄ iFÐ ÂËUM²¹ Ë√ _ú²¹ »«dÝ q sÄ —cŠ«Ë ≤

×