Coronoiosfaqinside

N
Notios evoikosNotios evoikos

Κορωνοϊός: Δεν φοβόμαστε - Προστατευόμαστε

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ–ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
19
Κορωνοϊός:
Δενφοβόμαστε-Προστατευόμαστε
Ασπίδαμας,ηγνώση
1
2
3
4
5
Τίείναιοικορωνοϊοί;
Οικορωνοϊοίείναιμίαμεγάληοικογένειαιώνπουμπορείναπροκαλέσουννόσοτόσοσταζώαόσοκαιστονάν-
θρωπο. Εάν ένα άτομο μολυνθεί από τον ιό, μπορεί να εμφανίσει συμπτώματα τα οποία ποικίλλουν από ήπια,
όπωςαυτάτουκοινούκρυολογήματος,έωςκαιπολύσοβαρά.
Τίείναιονέοςκορωνοϊός2019-nCoV;
Ονέοςκορωνοϊόςονομάζεται2019-nCoVκαιαποτελείένακαινούργιοστέλεχοςκορωνοϊού,πουδενείχεανι-
χνευθείπριναπότηνπρόσφατηεπιδημίαστηνπεριοχήWuhanστηνΚίνα,τοΔεκέμβριοτου2019.
ΕίναιοκαινούργιοςιόςίδιοςμετονιότουSARS;
Όχι.Ο2019-nCoVανήκειστηνίδιαοικογένειαιώνόπωςοιόςπουπροκαλείΣοβαρόΟξύΑναπνευστικόΣύνδρο-
μο(SARS-nCoV),αλλάδενείναιοίδιοςιός.
Πόσοεπικίνδυνοςείναιονέοςκορωνοϊός2019-nCoV;
Όπωςκαιμετιςάλλεςαναπνευστικέςλοιμώξεις,ηλοίμωξηαπότοννέοκορωνοϊό2019-nCoVμπορείναπροκα-
λέσειήπιασυμπτώματα,όπωςκαταρροή,πονόλαιμο,πυρετόκαιβήχα.Ορισμένοιάνθρωποιμπορείναεμφανί-
σουνσοβαρέςεκδηλώσεις,όπωςπνευμονίαήδυσκολίαστηναναπνοή.Σπάνια,μπορείναοδηγήσεισεθάνατο.
Ηλικιωμένοικαιάτομαμευποκείμενανοσήματα(όπωςσακχαρώδηδιαβήτηκαικαρδιαγγειακάνοσήματα)είναι
περισσότεροευάλωτοιστηνεμφάνισησοβαρήςνόσου.
Μπορείναμεταδοθείονέοςκορωνοϊός2019-nCoVαπόζώοσεάνθρωπο;
Διάφορες μελέτες αναφέρουν ότι ο SARS–CoV μεταδόθηκε από μοσχογαλές στους ανθρώπους στην Κίνα το
2002καιοMERS-CoVαπόκαμήλεςσεανθρώπουςστηΣαουδικήΑραβίατο2012.Σύμφωναμεεπιστημονικέςμε-
λέτες,αρκετοίκορωνοϊοίκυκλοφορούνσταζώα,οιοποίοιδενέχουνακόμαμεταδοθείσεανθρώπους.Καθώςτα
συστήματαεπιτήρησηςνοσημάτωνβελτιώνονταισεπαγκόσμιοεπίπεδο,είναιπολύπιθανόναανιχνευθούνπε-
ρισσότεροικορωνοϊοί.
Όσοναφοράτοννέοκορωνοϊό2019-nCoV,δενέχειεντοπισθείακόμαηπηγήπροέλευσηςτουσταζώα.Αυτόδεν
σημαίνειότιο2019-nCoVμεταδίδεταιαπόοποιοδήποτεζώοήτοκατοικίδιοσας.Τοπιοπιθανόείναιότιημετάδο-
σηστονάνθρωποπροήλθεαπόκάποιοζώοσεαγοράζωντανώνζώωνστηνΚίνα.Γιαναπροστατεύσετετονεαυτό
σας,αποφύγετετηνάμεσηεπαφήμεζωντανάζώαήμεεπιφάνειεςπουέχουνέρθεισεεπαφήμεζώα.
Επίσης, θα πρέπει να αποφεύγετε την κατανάλωση ωμών ή ατελώς μαγειρεμένων ζωικών προϊόντων. Κατά
την διαχείριση ωμού κρέατος, γάλακτος και ζωικών εντοσθίων, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτη-
τα μέτρα, όπως ορίζονται από τους κανόνες ασφαλούς διαχείρισης τροφίμων, προκειμένου να αποφεύγεται
ηεπιμόλυνση.
Μπορώνακολλήσω2019-nCoVαπότοκατοικίδιομου;
Όχι,μέχριστιγμής,δενυπάρχουνστοιχείαότιταζώασυντροφιάςήκατοικίδια,όπωςείναιοιγάτεςκαιοισκύλοι,
μεταδίδουντον2019-nCoV.
Μεταδίδεταιο2019-nCoVαπόάνθρωποσεάνθρωπο;
Ναι, ο 2019-nCoV προκαλεί αναπνευστική νόσο η οποία μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, συνή-
θωςκατόπινστενήςεπαφήςμεασθενήμέσαστοοικογενειακόπεριβάλλονήσεχώροπαροχήςφροντίδαςυγείας.
Τίμπορώνακάνωγιαναπροστατεύσωτονεαυτόμου;
• Τακτικόπλύσιμοτωνχεριώνμεαλκοολούχοδιάλυμαήνερόκαισαπούνι.
Γιατί;Τοπλύσιμοτωνχεριώνμεαλκοολούχοδιάλυμαήμενερόκαισαπούνι,σκοτώνειτονιόεάνβρίσκεται
σταχέριαμας.
https://www.youtube.com/watch?v=3PmVJQUCm4E
https://www.youtube.com/watch?v=ZnSjFr6J9HI
6
7
8
• Διατηρήστεαποστάσεις,τουλάχιστον1μέτρου,απόεσάςκαιτουςάλλουςανθρώπους,ιδιαίτερααπόαν-
θρώπουςπουβήχουν,φτερνίζονταιήέχουνπυρετό.
Γιατί;Ότανκάποιοςνοσείαπόλοίμωξητουαναπνευστικού,όπωςμε2019-nCoV,βήχειήφτερνίζεταικαιπα-
ράγειμικρο-σταγονίδιαταοποίαπεριέχουντονιό.Εάνείστεπολύκοντά,μπορείναεισπνεύσετετονιό.
• Αποφύγετενααγγίζετετημύτη,τοστόμακαιταμάτιασας.
Γιατί;Ταχέριααγγίζουνπολλέςεπιφάνειεςπουμπορείναείναιμολυσμένεςμετονιό.Εάναγγίξετεταμάτια,
τοστόμαήτημύτησας,μπορείναμεταφέρετετονιόαπότηνεπιφάνειαστονεαυτόσας.
• Εάνέχετεπυρετό,βήχαήδυσκολίαστηναναπνοή,αναζητήστεάμεσαιατρικήβοήθεια.Ενημερώστετονθε-
ράπονταιατρόσαςεάνέχετεταξιδέψειστηΚίναήεάνέχετεέρθεισεεπαφήμεάτομααπότηνΚίναήμεάτομα
πουέχουνεπιστρέψειαπόπρόσφατοταξίδιστηνΚίνα,ταοποίαπαρουσιάζουναναπνευστικάσυμπτώματα.
Γιατί; Όποτε έχετε πυρετό, βήχα ή δυσκολία στην αναπνοή είναι σημαντικό να αναζητήσετε ιατρική βοή-
θειατοσυντομότεροδυνατό,καθώςμπορείναπάσχετεαπόαναπνευστικήλοίμωξηήπιοσοβαρήνόσο.Η
εμφάνισηαναπνευστικώνσυμπτωμάτωνμαζίμεπυρετόμπορείναοφείλεταισεδιάφορεςαιτίεςκαι,ανα-
λόγωςτουιστορικούταξιδιούσαςκαιτωνσυνθηκών,ο 2019-nCoVμπορείναείναιμίααπόαυτές.
• Εάν έχετε ήπια συμπτώματα αναπνευστικής λοίμωξης και δεν έχετε ταξιδέψει στην Κίνα, μείνετε σπίτι
μέχριτηνανάρρωσησας,τηρώνταςόλουςτουςκανόνεςπροσωπικήςυγιεινής.
Θαπρέπειναφοράωμάσκα;
Ηχρήσηιατρικήςμάσκαςμπορείναβοηθήσειστονέλεγχοτηςεξάπλωσηςορισμένωναναπνευστικώννοσημά-
των. Ωστόσο, η χρήση μάσκας από μόνη της δεν διασφαλίζει πλήρη προστασία και θα πρέπει να συνδυάζεται
με τη λήψη και άλλων προστατευτικών μέτρων όπως είναι η σωστή υγιεινή των χεριών και η αποφυγή στενών
επαφών.ΣύμφωναμετονΠαγκόσμιοΟργανισμόΥγείας,ηχρήσημάσκαςσυνιστάταισεάτομαπουεμφανίζουν
αναπνευστικά συμπτώματα (βήχα ή φτέρνισμα) ή σε ασθενείς με ήπια συμπτώματα και υποψία λοίμωξης με
2019-nCoV ή σε άτομα που φροντίζουν ασθενείς για τους οποίους υπάρχει η υποψία λοίμωξης με 2019-nCoV.
Ηυποψίαλοίμωξηςμε 2019-nCoVσχετίζεταιμεπρόσφατοταξίδιστηνΚίναήμεστενήεπαφήμεάτομοπουεμ-
φανίζειαναπνευστικάσυμπτώματακαιέχειταξιδέψειπρόσφαταστηνΚίνα.
Ποιοςμπορείναμολυνθείαπότονιό;
Οιάνθρωποιπουζουνήταξιδεύουνσεπεριοχήόπουκυκλοφορείοιός 2019-nCoVενδέχεταιναδιατρέχουνκίν-
δυνομόλυνσης.Μέχριστιγμήςηκυκλοφορίατου 2019-nCoVεντοπίζεταιστηνΚίνα,όπουκαταγράφονταιταπε-
ρισσότεραπεριστατικά.
Ταπεριστατικάλοιμώξεωναπότον 2019-nCoVπουεμφανίστηκανσεάλλεςχώρες,αφορούσανείτεάτομαμε
πρόσφατοταξίδιστηνΚίναείτεάτομαπουζούσαν,συνεργάζοντανστενάήπαρείχανφροντίδαυγείαςσετα-
ξιδιώτεςαπότηνΚίναπουστησυνέχειαδιαγνώσθηκανμελοίμωξηαπό 2019-nCoV.
Οιεπαγγελματίεςυγείαςπουέρχονταισεεπαφήμεασθενείςμε 2019-nCoV,βρίσκονταισευψηλότεροκίνδυνομε-
τάδοσης,καιθαπρέπειναλαμβάνουνόλατααπαραίτηταπροστατευτικάμέτραπρόληψηςκαιελέγχουλοιμώξεων.
Γιαπερισσότερεςεπικαιροποιημένεςπληροφορίες,όσοναφοράτιςπεριοχέςπουκαταγράφεταισυνεχιζόμενη
κυκλοφορίατουιούστηνκοινότητα,μπορείτεναεπισκεφθείτετονπαρακάτωσύνδεσμο:
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
Ποιοςβρίσκεταισεκίνδυνοεμφάνισηςσοβαρήςνόσου;
Ηλικιωμένοικαιάτομαμευποκείμενανοσήματαόπωςείναιοσακχαρώδηςδιαβήτηςκαιτακαρδιαγγειακάνο-
σήματα,βρίσκονταισεαυξημένοκίνδυνοεμφάνισηςσοβαρήςνόσου.
Πώςμεταδίδεταιοιός;
Ο 2019-nCoVμεταδίδεταικυρίωςμέσωτηςεπαφήςμεασθενή,μέσωσταγονιδίωνταοποίαπαράγονταιότανο
ασθενήςβήχειήφτερνίζεταιήμέσωσταγονιδίωναπότησίελοήαπότηρινικήκοιλότητα.Γιατηναποφυγήμε-
τάδοσης είναι πολύ σημαντική η εφαρμογή μέτρων ατομικής υγιεινής. Για παράδειγμα, καλύψτε το στόμα σας
και τη μύτη σας με ιατρική μάσκα, μαντήλι, το μανίκι σας ή τον λυγισμένο αγκώνα σας όταν βήχετε ή φτερνίζε-
στε.Πετάξτεαμέσωςτομαντήλισεκλειστόκάδο.Πλένετετακτικάταχέριασαςμεσαπούνικαινερόήμεαλκο-
ολούχοδιάλυμα.
9
10
11
12
Πόσοκαιρόεπιβιώνειοιόςστιςεπιφάνειες;
Δενείναιγνωστόπόσοχρονικόδιάστημαο 2019-nCoVμπορείναεπιβιώσειστιςεπιφάνειες,ωστόσοσύμφωνα
μετατελευταίαδεδομένα,οκαινούργιοςκορωνοϊόςμπορείναεπιβιώσειμερικέςώρες.Ηχρήσηαπλώναντιση-
πτικώνδιαλυμάτωνείναιαρκετήγιατηνκαταστροφήτουιούστιςεπιφάνειες.
Ποιαείναιηδιαφοράανάμεσαστασυμπτώματαπουπροκαλείο
2019-nCoV,οιόςτηςγρίπηςκαιτοκοινόκρυολόγημα;
Ταάτομαπουνοσούναπό 2019-nCoV,ιότηςγρίπηςήιούςπουπροκαλούντοκοινόκρυολόγημα,συνήθωςανα-
πτύσσουναναπνευστικάσυμπτώματα,όπωςείναιοπυρετός,οβήχαςκαιηκαταρροή.Διαφορετικοίιοίμπορεί
ναπροκαλέσουνπαρόμοιασυμπτώματα.Λόγωτωνομοιοτήτωντωνσυμπωμάτων,ηδιάγνωσητηςνόσουπραγ-
ματοποιείταιμόνομέσωεργαστηριακώνεξετάσεων.
Ποιοςείναιοχρόνοςεπώασης;
Οχρόνοςεπώασηςενόςιούείναιτοχρονικόδιάστημαανάμεσαστηνμόλυνσηαπότονιόκαιτηνέναρξηεμφά-
νισηςσυμπτωμάτων.Μεβάσηταδιαθέσιμαδεδομένα,οχρόνοςεπώασηςτου 2019-nCoVυπολογίζεταισε2-11
ημέρες,μεαπώτατοόριοτις14ημέρες,λαμβάνονταςυπόψηκαιτιςδιαθέσιμεςπληροφορίεςσχετικάμεάλλους
κορωνοϊούς,όπωςείναιοMERS-CoVκαιοSARS-CoV.
Μπορείο 2019-nCoVναμεταδοθείαπόάτομοπουδενεμφανίζει
συμπτώματα;
Μεβάσηπρόσφατεςαναφορέςημετάδοσητου 2019-nCoVείναιπιθανήαπόάτομαπουέχουνμολυνθείαπότον
ιό,αλλάδενεμφανίζουνακόμασοβαράσυμπτώματα.Παρόλααυτά,σύμφωναμεταέωςτώραδεδομένα,υπεύ-
θυναγιατηνεξάπλωσητουιούείναικυρίωςταάτομαπουεμφανίζουνσυμπτώματα.
ΕίναιασφαλέςναλαμβάνουμεδέματααπότηνΚίναήαπόάλλες
περιοχέςμεσυνεχιζόμενηκυκλοφορίατουιού;
Ναι,είναιασφαλές.Σύμφωναμεπροηγούμενεςμελέτες,αυτούτουείδουςοιιοίδενεπιβιώνουνγιαμεγάλοχρο-
νικόδιάστημασεαντικείμενα.
Είναι τα αντιβιοτικά αποτελεσματικά στην πρόληψη και τον
έλεγχοτηςεξάπλωσηςτου 2019-nCoV;
Όχι,τααντιβιοτικάδενδρουνκατάτωνιών.
Υπάρχουνσυγκεκριμέναφάρμακαγιατον 2019-nCoV;
Όχι.Ταάτομαπουεμφανίζουνήπιασυμπτώματα,θαπρέπειναλαμβάνουνμέτραανακούφισηςτωνσυμπτω-
μάτων.Άτομαμεσοβαρήσυμπτωματολογίαχρειάζονταιπεραιτέρωυποστηρικτικήφροντίδα.
13
14
15
16
17
18
19
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

More Related Content

What's hot(19)

ΣΜΝΣΜΝ
ΣΜΝ
filippos_chatziandreas607 views
AIDSAIDS
AIDS
Eleni Kabaraki384 views
ΓρίπηΓρίπη
Γρίπη
Γιάννης Φερεντίνος3.3K views
ιός του AIDS (Ιωσηφίνα Τ.)ιός του AIDS (Ιωσηφίνα Τ.)
ιός του AIDS (Ιωσηφίνα Τ.)
Κώστας Γκουντρομίχος384 views
Aids-g4Aids-g4
Aids-g4
denaxa842 views
Hiv aids πηγηHiv aids πηγη
Hiv aids πηγη
mxd4gel445 views
Aids2Aids2
Aids2
KOSTAS11345 views
Aids Aids
Aids
Eleni Kabaraki536 views
ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ
ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ
NIKI KOULOUMBI349 views
Aids ομαδικη 2003Aids ομαδικη 2003
Aids ομαδικη 2003
Rafi Boul762 views
Aids • hivAids • hiv
Aids • hiv
4ο ΓΣΙΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ677 views
5882 lyssa edu_2014_1-1_6-3-20145882 lyssa edu_2014_1-1_6-3-2014
5882 lyssa edu_2014_1-1_6-3-2014
18dimkalam213 views
Aids Aids
Aids
Katerina Katerina405 views

Similar to Coronoiosfaqinside(19)

AIDSAIDS
AIDS
eleftherna913 views
ανεμοβλογιαανεμοβλογια
ανεμοβλογια
Διονύσης Στρουμπάκος618 views
AidsAids
Aids
Eleni Kabaraki788 views
Τι είναι το Aids Τι είναι το Aids
Τι είναι το Aids
Eleni Kabaraki569 views
Aids 11-12Aids 11-12
Aids 11-12
paez2013365 views
Hiv aids spyros-hondrosHiv aids spyros-hondros
Hiv aids spyros-hondros
etsiakos467 views
Σ.Μ.Ν._ ΜΥΘΟΙΣ.Μ.Ν._ ΜΥΘΟΙ
Σ.Μ.Ν._ ΜΥΘΟΙ
3o ΕΠΑ.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ464 views
ΜηνιγγίτιδαΜηνιγγίτιδα
Μηνιγγίτιδα
5gymgala131 views
8 M-Care: Υγιεινή8 M-Care: Υγιεινή
8 M-Care: Υγιεινή
Karel Van Isacker121 views
Τύφος.pptxΤύφος.pptx
Τύφος.pptx
Effie Lampropoulou151 views
egiklios-agapidaki.pdfegiklios-agapidaki.pdf
egiklios-agapidaki.pdf
ssuser9e621232.1K views

More from Notios evoikos(20)

1111111111111111111.pdf1111111111111111111.pdf
1111111111111111111.pdf
Notios evoikos7 views
111111.pdf111111.pdf
111111.pdf
Notios evoikos5 views
Aygo X.pdfAygo X.pdf
Aygo X.pdf
Notios evoikos9 views

Coronoiosfaqinside

  • 1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ–ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 19 Κορωνοϊός: Δενφοβόμαστε-Προστατευόμαστε Ασπίδαμας,ηγνώση
  • 2. 1 2 3 4 5 Τίείναιοικορωνοϊοί; Οικορωνοϊοίείναιμίαμεγάληοικογένειαιώνπουμπορείναπροκαλέσουννόσοτόσοσταζώαόσοκαιστονάν- θρωπο. Εάν ένα άτομο μολυνθεί από τον ιό, μπορεί να εμφανίσει συμπτώματα τα οποία ποικίλλουν από ήπια, όπωςαυτάτουκοινούκρυολογήματος,έωςκαιπολύσοβαρά. Τίείναιονέοςκορωνοϊός2019-nCoV; Ονέοςκορωνοϊόςονομάζεται2019-nCoVκαιαποτελείένακαινούργιοστέλεχοςκορωνοϊού,πουδενείχεανι- χνευθείπριναπότηνπρόσφατηεπιδημίαστηνπεριοχήWuhanστηνΚίνα,τοΔεκέμβριοτου2019. ΕίναιοκαινούργιοςιόςίδιοςμετονιότουSARS; Όχι.Ο2019-nCoVανήκειστηνίδιαοικογένειαιώνόπωςοιόςπουπροκαλείΣοβαρόΟξύΑναπνευστικόΣύνδρο- μο(SARS-nCoV),αλλάδενείναιοίδιοςιός. Πόσοεπικίνδυνοςείναιονέοςκορωνοϊός2019-nCoV; Όπωςκαιμετιςάλλεςαναπνευστικέςλοιμώξεις,ηλοίμωξηαπότοννέοκορωνοϊό2019-nCoVμπορείναπροκα- λέσειήπιασυμπτώματα,όπωςκαταρροή,πονόλαιμο,πυρετόκαιβήχα.Ορισμένοιάνθρωποιμπορείναεμφανί- σουνσοβαρέςεκδηλώσεις,όπωςπνευμονίαήδυσκολίαστηναναπνοή.Σπάνια,μπορείναοδηγήσεισεθάνατο. Ηλικιωμένοικαιάτομαμευποκείμενανοσήματα(όπωςσακχαρώδηδιαβήτηκαικαρδιαγγειακάνοσήματα)είναι περισσότεροευάλωτοιστηνεμφάνισησοβαρήςνόσου. Μπορείναμεταδοθείονέοςκορωνοϊός2019-nCoVαπόζώοσεάνθρωπο; Διάφορες μελέτες αναφέρουν ότι ο SARS–CoV μεταδόθηκε από μοσχογαλές στους ανθρώπους στην Κίνα το 2002καιοMERS-CoVαπόκαμήλεςσεανθρώπουςστηΣαουδικήΑραβίατο2012.Σύμφωναμεεπιστημονικέςμε- λέτες,αρκετοίκορωνοϊοίκυκλοφορούνσταζώα,οιοποίοιδενέχουνακόμαμεταδοθείσεανθρώπους.Καθώςτα συστήματαεπιτήρησηςνοσημάτωνβελτιώνονταισεπαγκόσμιοεπίπεδο,είναιπολύπιθανόναανιχνευθούνπε- ρισσότεροικορωνοϊοί. Όσοναφοράτοννέοκορωνοϊό2019-nCoV,δενέχειεντοπισθείακόμαηπηγήπροέλευσηςτουσταζώα.Αυτόδεν σημαίνειότιο2019-nCoVμεταδίδεταιαπόοποιοδήποτεζώοήτοκατοικίδιοσας.Τοπιοπιθανόείναιότιημετάδο- σηστονάνθρωποπροήλθεαπόκάποιοζώοσεαγοράζωντανώνζώωνστηνΚίνα.Γιαναπροστατεύσετετονεαυτό σας,αποφύγετετηνάμεσηεπαφήμεζωντανάζώαήμεεπιφάνειεςπουέχουνέρθεισεεπαφήμεζώα. Επίσης, θα πρέπει να αποφεύγετε την κατανάλωση ωμών ή ατελώς μαγειρεμένων ζωικών προϊόντων. Κατά την διαχείριση ωμού κρέατος, γάλακτος και ζωικών εντοσθίων, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτη- τα μέτρα, όπως ορίζονται από τους κανόνες ασφαλούς διαχείρισης τροφίμων, προκειμένου να αποφεύγεται ηεπιμόλυνση. Μπορώνακολλήσω2019-nCoVαπότοκατοικίδιομου; Όχι,μέχριστιγμής,δενυπάρχουνστοιχείαότιταζώασυντροφιάςήκατοικίδια,όπωςείναιοιγάτεςκαιοισκύλοι, μεταδίδουντον2019-nCoV. Μεταδίδεταιο2019-nCoVαπόάνθρωποσεάνθρωπο; Ναι, ο 2019-nCoV προκαλεί αναπνευστική νόσο η οποία μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, συνή- θωςκατόπινστενήςεπαφήςμεασθενήμέσαστοοικογενειακόπεριβάλλονήσεχώροπαροχήςφροντίδαςυγείας. Τίμπορώνακάνωγιαναπροστατεύσωτονεαυτόμου; • Τακτικόπλύσιμοτωνχεριώνμεαλκοολούχοδιάλυμαήνερόκαισαπούνι. Γιατί;Τοπλύσιμοτωνχεριώνμεαλκοολούχοδιάλυμαήμενερόκαισαπούνι,σκοτώνειτονιόεάνβρίσκεται σταχέριαμας. https://www.youtube.com/watch?v=3PmVJQUCm4E https://www.youtube.com/watch?v=ZnSjFr6J9HI 6 7 8
  • 3. • Διατηρήστεαποστάσεις,τουλάχιστον1μέτρου,απόεσάςκαιτουςάλλουςανθρώπους,ιδιαίτερααπόαν- θρώπουςπουβήχουν,φτερνίζονταιήέχουνπυρετό. Γιατί;Ότανκάποιοςνοσείαπόλοίμωξητουαναπνευστικού,όπωςμε2019-nCoV,βήχειήφτερνίζεταικαιπα- ράγειμικρο-σταγονίδιαταοποίαπεριέχουντονιό.Εάνείστεπολύκοντά,μπορείναεισπνεύσετετονιό. • Αποφύγετενααγγίζετετημύτη,τοστόμακαιταμάτιασας. Γιατί;Ταχέριααγγίζουνπολλέςεπιφάνειεςπουμπορείναείναιμολυσμένεςμετονιό.Εάναγγίξετεταμάτια, τοστόμαήτημύτησας,μπορείναμεταφέρετετονιόαπότηνεπιφάνειαστονεαυτόσας. • Εάνέχετεπυρετό,βήχαήδυσκολίαστηναναπνοή,αναζητήστεάμεσαιατρικήβοήθεια.Ενημερώστετονθε- ράπονταιατρόσαςεάνέχετεταξιδέψειστηΚίναήεάνέχετεέρθεισεεπαφήμεάτομααπότηνΚίναήμεάτομα πουέχουνεπιστρέψειαπόπρόσφατοταξίδιστηνΚίνα,ταοποίαπαρουσιάζουναναπνευστικάσυμπτώματα. Γιατί; Όποτε έχετε πυρετό, βήχα ή δυσκολία στην αναπνοή είναι σημαντικό να αναζητήσετε ιατρική βοή- θειατοσυντομότεροδυνατό,καθώςμπορείναπάσχετεαπόαναπνευστικήλοίμωξηήπιοσοβαρήνόσο.Η εμφάνισηαναπνευστικώνσυμπτωμάτωνμαζίμεπυρετόμπορείναοφείλεταισεδιάφορεςαιτίεςκαι,ανα- λόγωςτουιστορικούταξιδιούσαςκαιτωνσυνθηκών,ο 2019-nCoVμπορείναείναιμίααπόαυτές. • Εάν έχετε ήπια συμπτώματα αναπνευστικής λοίμωξης και δεν έχετε ταξιδέψει στην Κίνα, μείνετε σπίτι μέχριτηνανάρρωσησας,τηρώνταςόλουςτουςκανόνεςπροσωπικήςυγιεινής. Θαπρέπειναφοράωμάσκα; Ηχρήσηιατρικήςμάσκαςμπορείναβοηθήσειστονέλεγχοτηςεξάπλωσηςορισμένωναναπνευστικώννοσημά- των. Ωστόσο, η χρήση μάσκας από μόνη της δεν διασφαλίζει πλήρη προστασία και θα πρέπει να συνδυάζεται με τη λήψη και άλλων προστατευτικών μέτρων όπως είναι η σωστή υγιεινή των χεριών και η αποφυγή στενών επαφών.ΣύμφωναμετονΠαγκόσμιοΟργανισμόΥγείας,ηχρήσημάσκαςσυνιστάταισεάτομαπουεμφανίζουν αναπνευστικά συμπτώματα (βήχα ή φτέρνισμα) ή σε ασθενείς με ήπια συμπτώματα και υποψία λοίμωξης με 2019-nCoV ή σε άτομα που φροντίζουν ασθενείς για τους οποίους υπάρχει η υποψία λοίμωξης με 2019-nCoV. Ηυποψίαλοίμωξηςμε 2019-nCoVσχετίζεταιμεπρόσφατοταξίδιστηνΚίναήμεστενήεπαφήμεάτομοπουεμ- φανίζειαναπνευστικάσυμπτώματακαιέχειταξιδέψειπρόσφαταστηνΚίνα. Ποιοςμπορείναμολυνθείαπότονιό; Οιάνθρωποιπουζουνήταξιδεύουνσεπεριοχήόπουκυκλοφορείοιός 2019-nCoVενδέχεταιναδιατρέχουνκίν- δυνομόλυνσης.Μέχριστιγμήςηκυκλοφορίατου 2019-nCoVεντοπίζεταιστηνΚίνα,όπουκαταγράφονταιταπε- ρισσότεραπεριστατικά. Ταπεριστατικάλοιμώξεωναπότον 2019-nCoVπουεμφανίστηκανσεάλλεςχώρες,αφορούσανείτεάτομαμε πρόσφατοταξίδιστηνΚίναείτεάτομαπουζούσαν,συνεργάζοντανστενάήπαρείχανφροντίδαυγείαςσετα- ξιδιώτεςαπότηνΚίναπουστησυνέχειαδιαγνώσθηκανμελοίμωξηαπό 2019-nCoV. Οιεπαγγελματίεςυγείαςπουέρχονταισεεπαφήμεασθενείςμε 2019-nCoV,βρίσκονταισευψηλότεροκίνδυνομε- τάδοσης,καιθαπρέπειναλαμβάνουνόλατααπαραίτηταπροστατευτικάμέτραπρόληψηςκαιελέγχουλοιμώξεων. Γιαπερισσότερεςεπικαιροποιημένεςπληροφορίες,όσοναφοράτιςπεριοχέςπουκαταγράφεταισυνεχιζόμενη κυκλοφορίατουιούστηνκοινότητα,μπορείτεναεπισκεφθείτετονπαρακάτωσύνδεσμο: https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases Ποιοςβρίσκεταισεκίνδυνοεμφάνισηςσοβαρήςνόσου; Ηλικιωμένοικαιάτομαμευποκείμενανοσήματαόπωςείναιοσακχαρώδηςδιαβήτηςκαιτακαρδιαγγειακάνο- σήματα,βρίσκονταισεαυξημένοκίνδυνοεμφάνισηςσοβαρήςνόσου. Πώςμεταδίδεταιοιός; Ο 2019-nCoVμεταδίδεταικυρίωςμέσωτηςεπαφήςμεασθενή,μέσωσταγονιδίωνταοποίαπαράγονταιότανο ασθενήςβήχειήφτερνίζεταιήμέσωσταγονιδίωναπότησίελοήαπότηρινικήκοιλότητα.Γιατηναποφυγήμε- τάδοσης είναι πολύ σημαντική η εφαρμογή μέτρων ατομικής υγιεινής. Για παράδειγμα, καλύψτε το στόμα σας και τη μύτη σας με ιατρική μάσκα, μαντήλι, το μανίκι σας ή τον λυγισμένο αγκώνα σας όταν βήχετε ή φτερνίζε- στε.Πετάξτεαμέσωςτομαντήλισεκλειστόκάδο.Πλένετετακτικάταχέριασαςμεσαπούνικαινερόήμεαλκο- ολούχοδιάλυμα. 9 10 11 12
  • 4. Πόσοκαιρόεπιβιώνειοιόςστιςεπιφάνειες; Δενείναιγνωστόπόσοχρονικόδιάστημαο 2019-nCoVμπορείναεπιβιώσειστιςεπιφάνειες,ωστόσοσύμφωνα μετατελευταίαδεδομένα,οκαινούργιοςκορωνοϊόςμπορείναεπιβιώσειμερικέςώρες.Ηχρήσηαπλώναντιση- πτικώνδιαλυμάτωνείναιαρκετήγιατηνκαταστροφήτουιούστιςεπιφάνειες. Ποιαείναιηδιαφοράανάμεσαστασυμπτώματαπουπροκαλείο 2019-nCoV,οιόςτηςγρίπηςκαιτοκοινόκρυολόγημα; Ταάτομαπουνοσούναπό 2019-nCoV,ιότηςγρίπηςήιούςπουπροκαλούντοκοινόκρυολόγημα,συνήθωςανα- πτύσσουναναπνευστικάσυμπτώματα,όπωςείναιοπυρετός,οβήχαςκαιηκαταρροή.Διαφορετικοίιοίμπορεί ναπροκαλέσουνπαρόμοιασυμπτώματα.Λόγωτωνομοιοτήτωντωνσυμπωμάτων,ηδιάγνωσητηςνόσουπραγ- ματοποιείταιμόνομέσωεργαστηριακώνεξετάσεων. Ποιοςείναιοχρόνοςεπώασης; Οχρόνοςεπώασηςενόςιούείναιτοχρονικόδιάστημαανάμεσαστηνμόλυνσηαπότονιόκαιτηνέναρξηεμφά- νισηςσυμπτωμάτων.Μεβάσηταδιαθέσιμαδεδομένα,οχρόνοςεπώασηςτου 2019-nCoVυπολογίζεταισε2-11 ημέρες,μεαπώτατοόριοτις14ημέρες,λαμβάνονταςυπόψηκαιτιςδιαθέσιμεςπληροφορίεςσχετικάμεάλλους κορωνοϊούς,όπωςείναιοMERS-CoVκαιοSARS-CoV. Μπορείο 2019-nCoVναμεταδοθείαπόάτομοπουδενεμφανίζει συμπτώματα; Μεβάσηπρόσφατεςαναφορέςημετάδοσητου 2019-nCoVείναιπιθανήαπόάτομαπουέχουνμολυνθείαπότον ιό,αλλάδενεμφανίζουνακόμασοβαράσυμπτώματα.Παρόλααυτά,σύμφωναμεταέωςτώραδεδομένα,υπεύ- θυναγιατηνεξάπλωσητουιούείναικυρίωςταάτομαπουεμφανίζουνσυμπτώματα. ΕίναιασφαλέςναλαμβάνουμεδέματααπότηνΚίναήαπόάλλες περιοχέςμεσυνεχιζόμενηκυκλοφορίατουιού; Ναι,είναιασφαλές.Σύμφωναμεπροηγούμενεςμελέτες,αυτούτουείδουςοιιοίδενεπιβιώνουνγιαμεγάλοχρο- νικόδιάστημασεαντικείμενα. Είναι τα αντιβιοτικά αποτελεσματικά στην πρόληψη και τον έλεγχοτηςεξάπλωσηςτου 2019-nCoV; Όχι,τααντιβιοτικάδενδρουνκατάτωνιών. Υπάρχουνσυγκεκριμέναφάρμακαγιατον 2019-nCoV; Όχι.Ταάτομαπουεμφανίζουνήπιασυμπτώματα,θαπρέπειναλαμβάνουνμέτραανακούφισηςτωνσυμπτω- μάτων.Άτομαμεσοβαρήσυμπτωματολογίαχρειάζονταιπεραιτέρωυποστηρικτικήφροντίδα. 13 14 15 16 17 18 19 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ