Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Resurse educaționale deschise - repere practice

392 views

Published on

Prezentare făcută în cadrul Clubului OGP ținut pe 25 septembrie 2016. Prezentarea include instrumente, practici și soluții care să mijlocească crearea de RED-uri. Se dorește crearea legăturii între instrumente, practici și cercetare.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Resurse educaționale deschise - repere practice

 1. 1. Resurse Educa ionale Deschiseț - repere practice - Nicolaie Constantinescu Comunitatea deschisă a speciali tilorș din tiin ele informăriiș ț http://www.kosson.ro/ 25 august, 2016 Bucure ti, Romaniaș
 2. 2. Defini iiț Solicită o licențiere deschisă Menționează drepturi privind accesul, adaptarea și republicarea Impun un criteriu de nondiscriminare, adică drepturile sunt oferite tuturor, oriunde. Nu menționează limitări privind forma ori conținutul Fundația Hewlett * * * * OECD * UNESCO * * * * Declarația de la Cape Town * * * Ghidul OER de la Wikieducator * * * OER Commons * * * https://wiki.creativecommons.org/wiki/What_is_OER%3F
 3. 3. „Nu văd cum ar folosi societă ii ca membriiț săi să pă ească cuș amintiri vagi ale unor formule algebrice i ale unor figuriș geometrice, dar cu memoria vie a urii pentru acestea”. Lamentările unui matematician. Paul Lockhart https://en.wikipedia.org/wiki/A_Mathematician%27s_Lament http://www.maa.org/external_archive/devlin/LockhartsLament.pdf apud http://acko.net/files/fullfrontal/fullfrontal/wdcode/online.html
 4. 4. DE CE? ● Pentru ca elevii să STĂPÂNEASCĂ felul în care dobândesc cuno tin eș ț ● Pentru ca profesorii să se concentreze mai bine pe lămurirea aspectelor abstracte sau arid folosind o nouă pedagogie ce beneficiază de cultura digitală ● Oportunită i egale de învă areț ț ● Studiu, învă are i aprofundare adaptate la propriulț ș ritm ● Redistribuire i îmbunătă ire facilăș ț ● Pentru a nu mai plăti obiecte (manuale), ci con inut.ț
 5. 5. O cultură CITE TE - SCRIEȘ http://codev2.cc/ http://www.free-culture.cc/ http://the-future-of-ideas.com/ http://remix.lessig.org/ http://www.lessig.org/ este profesor de drept i leadership Roy L. Furman al Facultă ii de Dreptș ț de la Harward i director al Centrului Edmond J. Safra Center pentru Eticăș al Universită ii Harward. Înainte de a se realătura facultă ii de la Harwardț ț a fost profesor la Facultatea de Drept de la Stanford, unde a fondat Centrul pentru Internet i Societate în cadrul Stanford, cât i la Universitatea dinș ș Chicago. Lawrence Lessig „Oamenii sunt parte a crea iei i re-creăriiț ș propriei lor culturii”. Din pozi ia de consumatori nu putem fiț decât parte a unei culturi READ ONLY. O cultură care este distribuită de la vârf, care poate fi privită ca o posesie restrânsă
 6. 6. CUM?
 7. 7. Online – vendor-locked
 8. 8. Standarde de interoperabilitate Learning Tools Interoperability http://www.imsglobal.org/activity/learning-tools- interoperability
 9. 9. „Să tii de unde să- i iei resursele constituie una dintre cele mai mariș ț provocări privind RED” https://oerresearchhub.files.wordpress.com/2014/11/oerrh-evidence-report-2014.pdf „Profesorii care utilizează RED- uri sunt înclina i să le distribuieț mai departe” „Doar 12,4% dintre profesori creează resurse pe care le publică sub o licen ăț Creative Commons” „Materialele video sunt tipul de RED cel mai folosit”
 10. 10. Con inutț (text, imagine, audio-video, 3d, servicii de căutare), Software (cu licen ă deschisă* agnostice de sistem de operare)ț Model de agregare (tehnologii implicate pentru realizarea resursei educa ionale)ț Licen iere deschisăț cu drept de reutilizare Model de integrare i regăsire (citare corectă, metadateș relevante) Ceea ce este lizibil pentru ma ină trebuie să fie lizibil i pentru om i vice versa.ș ș ș
 11. 11. Sir Ken Robinson Educa ia este un sistem adaptativ complex.ț Educa ia nu este monolitică.ț Educa ia nu este liniară.ț leader în dezvoltarea creativită ii, inova iei i a resurselor umane în educa ie i în mediul de afaceriț ț ș ț ș http://sirkenrobinson.com Educa ia va func iona acum i în viitor doar dacă este personalizată.ț ț ș întreaga etică i for ă a sistemelor informa ionale este aceeaș ț ț că le po i adapta propriilor necesită i i intereseț ț ș http://new.ted.com/speakers/sir_ken_robinson
 12. 12. Free as in Freedom http://shop.fsf.org/product/free-as-in-freedom-2/ http://stallman.org/articles/online-education.html Atunci când o operă este concepută pentru a face ni te lucruri practiceș cu ea, utilizatorii trebuie să aibe control asupra acelui lucru, astfel, au nevoie de control asupra operei. http://www.gnu.org/copyleft/ Acest lucru se aplică softwareului, dar i operelor educa ionale.ș ț
 13. 13. Instrumentar pentru elaborarea resurselor primare Care este fluxul de lucru care impune folosirea anumitor instrumente? Cel mai simplu este să găse tiș coresponden e.ț GNU Image Manipulation Program OFFICE IMAGINE RASTER Open Broadcaster Software AGREGARE IȘ BROADCASTVIDEO EDITARE VIDEO DESKTOP PUBLISHING OpenShot Scribus Inkscape IMAGINE VECTORIALĂ TEXTAUDIO Meshlab 3D
 14. 14. Vizualizarea datelor Este nivelul de la care se porne te în dorin a de a oferi substan ă elementelorș ț ț cuantificabile sau care explică un fenomen sus inut prin observa ie (note de laborator)ț ț Comma-separated values - CSV JSON – JavaScript Notations Object Openrefine Analiza i normalizarea datelorș LibreOffice Calc Vizualizarea datelor D3.js Processing p5* THREE.JS #dataviz http://keshif.me/demo/VisTools
 15. 15. OpenAIRE.eu
 16. 16. Zenodo.org
 17. 17. Drepturile de autor în acest moment sunt puse în discu ie la nivel european.ț Se dore te constituirea Pie ei Uniceș ț Digitale iar o parte important oă constituie armonizarea drepturilor de autor la nivel european. Pentru a da o mân de ajutor, pute i accesa siteurileă ț dedicate: http://www.fixcopyright.eu/ iș https://juliareda.eu/2015/01/report-eu-cop
 18. 18. Care este finalitatea? COMPETEN EȚ „Competen ele sunt definite ca o combina ie deț ț cunoa tere, abilită i i atitudini corespunzătoare unuiș ț ș anumit context” Measuring Digital Skills across the EU: EU wide indicators of Digital Competence http://ec.europa.eu/digital-agenda/internet-use-digital-skills-and-online-content 15/05/2014
 19. 19. http://openeducationeuropa.eu/
 20. 20. ● Profesorii spun că au nevoie de o mai multă dezvoltare profesională legată de personalizarea, diversificarea iș inovarea practicilor de predare http://ec.europa.eu/education/library/policy/teaching-profession-practices_en.pdf
 21. 21. Centrul pentru cercetare în educa ie iț ș învă are pe tot parcursul vie iiț ț https://crell.jrc.ec.europa.eu/?q=publications/teaching-practices-primary-and-secondary-schools-europe-insights-large-scale
 22. 22. Re eaua colilor europeneț ș http://www.eun.org/
 23. 23. Recomandări Orientare către cultura învă ăriiț Investigarea rezultatelor învă ăriiț Întărirea capacitării profesorilor O cultură a colaborării Competen e pentru secolul 21ț Implicarea utilizatorilor finali http://fcl.eun.org/documents/10180/18061/iTEC+full+evaluation+report+March+16th+2015.pdf/77b815ac-035b-46c4-8a79-6444ccb02580
 24. 24. http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-19366-3
 25. 25. Un context lărgit !
 26. 26. Lista resurselor folosite Mul umiri!ț http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cog-scripted-svg-blue.svg By Xander89 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Druplicon.vector.svg By Argento http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heckert_GNU_white.svg By Abigor http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Commons-logo-bw.svg http://www.slideshare.net/Jessicacoates/creative-commons-in-the-classroom-2013 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ancientlibraryalex.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:George_Siemens_at_UNESCO_Conference_2009.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Stephen_Downes_2009_cropped.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2010_Richard_Stallman_(Copyright_vs_Communi ty)_at_CRI_of_Paris_014.JPG By Copyleft https://www.iconfinder.com/icons/89044/adobe_pdf_reader_icon http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Catalin_Ivan.jpg

×