Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

7 Ekuacioni Slutsky

1,988 views

Published on

mikro 2

Published in: Technology
  • Be the first to comment

7 Ekuacioni Slutsky

  1. 1. USHTRIME NGA LËNDA MIKROEKONOMIA II Tema: Ekuacioni Slutsky 1. Nryshimi në kërkesë në saje të ndryshimit në normën e këmbimit midis dy të mirave quhet ______________________. 2. Ndryshimi në kërkesë për shkak të zotërimit të fuqisë blerëse më të madhe quhet _________________________. 3. Paraqitni grafikisht efektin e zëvendësimit dhe efektin e të ardhurave. 4. Supozojmë se konsumatori ka një funksion kërkese për qumësht të formës X1=10+m/10p1. Në fillim e ardhura e Tij është 100$ në javë dhe çmimi I qumështit është 2$ për quart. Më vonë çmimi i qumështit bie në 1$ për quart. Llogaritni: a) Sa do të jetë kërkesa e tij për qumësht në të dy rastet dhe sa është ndryshimi në kërkesë? b) Llogaritni efektin e zëvendësimit c) Llogaritni efektin e të ardhurave 5. Paraqitni ekuacionin Slutsky dhe shpjegoni se çfarë shpreh ky ekuacion. 6. Sipas Ekuacionit Slutsky, nëse kërkesa rritet kur e ardhura rritet kemi një të mirë (normale/inferiore). Në këtë rast efekti i të ardhurave dhe efekti i zëvendësimit ________________ njëri tjetrin dhe një rritje në çmim do të (rritet/ulë) kërkesën. 7. Një e mirë Giffen duhet të jëtë një e mirë inferiore, por një e mirë inferiore nuk është e domosdoshme të jetë e mirë Giffen. (Po/Jo). 8. Sipas ligjit të kërkesës, nëse kërkesa për një të mirë rritet, kur e ardhura (rritet/ulet), atëherë kërkesa për atë të mirë duhet të (rritet/ulet) kur çmimi i saj rritet. 9. Në rastin e taksës së benzinës, çfarë do të ndodhte nëse kompnesimi ndaj konsumatorëve bazohet në konsumin fillestar të benzinës x, në vend të konsumit të tyre përfundimtar x’? Në këtë rast: a) a do të paguante qeveria më shumë apo më pak se sa grumbullon nga të ardhurat prej taksave b) do të ishin më mirë apo më keq konsumatorët nëse do të ishte në fuqi taksa me kompsnzim e bazuar në konsumin fillestar. 10. Sipas nobelistit Hicks sasia e kërkuar ndryshon duke mbajtur të pandryshuar: a) të ardhurat b) fuqinë blerëse c) dobinë

×