βιοαπορροφησιμα Stents

438 views

Published on

Bioabsorbable stents

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
438
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

βιοαπορροφησιμα Stents

 1. 1. Όια ηα stents, αθόκαθαηηαεπηθαιπκκέλακεθάξκαθνέρνπλθάπνηακεηνλεθηήκαηα, όπσοεπηζαλόηεηαόςηκεοζξόκβσζεοθαηεαιινίσζεηεοθπζηνινγηθήοθηλε ηηθόηεηαοθαηπθήοηνπαγγείνπ. ΢εαπηάηαπξνβιήκαηαπξνζπάζεζαλλαδώζνπλιύζεηαβιοαποπποθήζιμα stents. ΣνλΙαλνπάξηνηνπ 2011 έιαβεεπξσπατθήέγθξηζεγηαθπθινθνξίαηνπξώηνπιήξσοβηναπνξξνθήζη κν stent(ABSORB- Abbott Laboratories). Σνζπγθεθξηκέλν stent είλαηθηηαγκέλναπόέλαπιηθό, ηννπνίνείλαηπιήξσοζπκβαηόκεηνλαλζξώπηλννξγαληζκόθαηρξεζηκνπνηεί ηαηήδεεπξέσοζηελθαηαζθεπήαπνξξνθήζηκσλξακκάησλθαηεκθπηεπκάη σλ. Επίζεο, απηόηνπιήξσοαπνξξνθήζηκν stent είλαηθαιπκκέλνκεθάξκαθνπνπκεηώλεηηελεπαλαζηέλσζε. Εηζη, κεηάηεληνπνζέηεζεηνπ stent ζηνζεκείνηεοζηέλσζεο, ζηαδηαθάαπειεπζεξώλεηαηηνθάξκαθνπνπκεηώλεηηελεπαλαζηέλσζε, ελώπεξίπνπζηαδύνρξόληαηνίδηνην stent έρεηδηαιπζείηειείσο, αθήλνληαοπίζσηνπκηα «πγηή» αξηεξίακεθπζηνινγηθήπθήθαηθηλεηηθόηεηα.
 2. 2. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  Μπνξνύλ λα κεηώζνπλ ηνλ απώηεξν κεηεγρεηξεηηθό θίλδπλν ζξόκβσζεο ηνπ ελδνλάξζεθα  Είλαη ζε ζέζε λα κεηώζνπλ ηελ αλάγθε γηα καθξνρξόληα ρνξήγεζε δηπιήο αληηαηκνπεηαιηαθήο αγσγήο  Mεηά ηε ρξήζε ηνπο ε αμνληθή ηνκνγξαθία κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ ηδαληθή κε επεκβαηηθή δηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε γηα ην follow-up ησλ αζζελώλ  Με ηε ρξήζε ηνπο απνθεύγεηαη ε απόθξαμε παξάπιεπξσλ αγγεηαθώλ θιάδσλ
 3. 3.  Επαλαηκάησζε ηνπ αγγείνπ κε ζηαδηαθή θπζηθή απνξξόθεζε ηνπ ελδνλάξζεθα από ηνλ νξγαληζκό. Τπνινγίδεηαη όηη κέζα ζε ρξνληθή πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 6 κελώλ κεηά ηελ ηνπνζέηεζε, ε ζεξαπεπηηθή αληαπόθξηζε ηνπ αγγείνπ επηηξέπεη κε ηε λέα απηή ηερλνινγία ηελ εμαθάληζε ηεο κεραληθήο ππνζηήξημεο (ελδνλάξζεθα).  Αλ ε απνξξόθεζε ζπκβεί πνιύ ζύληνκα πηζαλόλ λα πξνθαιέζεη θλεγμονώδη ανηίδπαζη κε επαθόινπζν ηελ ππεξπιαζία ηνπ ελδνζειίνπ.
 4. 4.  Τα βιοαποπποθήζιμα stentsείλαη ζε ζέζε λα κεηακνξθώζνπλ κε αζθάιεηα θαη αμηνπηζηία ηελ ηζηνινγηθή θαη θπηηαξηθή αξρηηεθηνληθή ηεο αξηεξίαο. Από ηα πξώηα απνηειέζκαηα ζα κπνξνύζε θαλείο λα ππνζηεξίμεη όηη κπνξνύλ λα κεηακνξθώζνπλ κία αζεξνζθιεξσηηθή αξηεξία ζε κία ζρεηηθά πγηή.  Η ρξήζε ηνπο επηηξέπεη αξγόηεξα, αλ θαη όπνηε ρξεηαζηεί ηε δπλαηόηεηα ρεηξνπξγηθήο επαλαηκάησζεο κε παξάθακςε (bypass).  Η λέα ηερλνινγία επνκέλσο σο ζηόρν έρεη ηελ εμηζνξξόπεζε αλάκεζα ζηε βηναπνξξνθεζηκόηεηα θαη ζηε θιεγκνλώδε αληίδξαζε.
 5. 5. TΡΕΙ΢ ΓΕΝΙΕ΢ ΕΝΔΟΝΑΡΘΗΚΩΝ Bare Metal Stents Restenosis, neo-intimal hyperplasia Drug- Eluting Stents Thrombosis Absorbable Stent Improvement over DES
 6. 6. Drug Eluting Stents:The Problem
 7. 7. ΢εκαληηθέο ηδηόηεηεο ζην δξόκν γηα ηελ θαζηέξσζε Σνπνζέηεζε Αληνρή Απνζύλζεζε- απνξξόθεζε
 8. 8. Πιενλεθηήκαηα από ηε ρξήζε Μειωμένος κίνδσνος θρόμβωζης • Θεαμαηική θεραπεσηική αποκαηάζηαζη ηοσ αγγείοσ Σηοτεσμένη επαναζηραγγοποίηζη (επαναιμάηωζη) • Ελάτιζηη επικινδσνόηηηα Διπλή ανηιαιμοπεηαλιακή αγωγή • Σημανηικά μειωμένος τρόνος θεραπείας
 9. 9. REVA Paclitaxel coated tyrosine polybicarbonate stent BIOTRONIK Magnesium-alloy Stent, degradation too fast Igaki-Tamai Peripheral Poly-L lactic Acid polymer stent, first in-man stent Europe Safety mark in 2007
 10. 10. Πιήξσο απνξξνθήζηκν ζε 2 ρξόληα-everolimus coated Poly-L lactic Acid polymer stent- ειεγρόκελε απνδέζκεπζε θαξκάθνπ (80% ζε 1 κήλα) .
 11. 11.  Παξόιε ηε κεγάιε ηερλνινγηθή πξόνδν ησλ ηειεπηαίσλ ρξόλσλ ηνπ ελδαγγεηαθνύ εμνπιηζκνύ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ αζεξσζθιεξσηηθώλ βιαβώλ ηνπ κεξνηγλπαθνύ άμνλα, η επαναζηένωζη απνηειεί αθόκα ην κεγάιν handicapηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηξόπνπ αληηκεηώπηζεο.  Μέρξη ζήκεξα νη πεξηζζόηεξεο θιηληθέο κειέηεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε αζζελείο κε ζηεθαληαία λόζν θαη κε ηε ρξήζε drug-eluting balloon expandable stents.  Mόλν ηειεπηαία ηα απνηειέζκαηα κίαο πνιπθεληξηθήο κειέηεο εμέηαζαλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα βηναπνξξνθήζηκνπ stent ζε βιάβεο ηεο επηπνιήο κεξηαίαο αξηεξίαο (REMEDY study)  Παξόια ηα αξρηθά ζρεηηθά ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα, ζηνηρεία καθξνρξόλησλ θιηληθώλ θαη αγγεηνγξαθηθώλ δεδνκέλσλ δελ ππάξρνπλ.  Αλάγθε δηελέξγεηαο πνιπθεληξηθώλ, ηπραηνπνηεκέλσλ κειεηώλ γηα ηελ πεξαηηέξσ εθηίκεζε-αμηνιόγεζε ηεο ρξήζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πιηθώλ.  Επηπξνζζέησο, ζεκαληηθό κεηνλέθηεκα απνηεινύλ, ε όρη ηδηαίηεξα επηηπρεκέλε κεραληθή ππνζηήξημε ηνπο (balloon expandable),ε κεησκέλε αθηηληθή ζηήξημε θαη αξρηηεθηνληθή (ζε ζύγθξηζε κε ηα nitinol stents).
 12. 12.  Η ελδναπιηθή αληηκεηώπηζε ησλ βιαβώλ ηνπ κεξνηγλπαθνύ άμνλα, κε ζεβαζκό ζηα άκεζα, κέζν θαη καθξνπξόζεζκα απνηειέζκαηα, παξακέλεη κία ρεηξνπξγηθή πξάμε ζε έλα ηδηαηηέξσο απαηηεηηθό ηνπίν. Εθηεηακέλεο ζε κήθνο βιάβεο ζε ζπλδπαζκό κε ην γεγνλόο όηη θαζίζηαηαη εύθνια επηξξεπήο ζε εμσηεξηθέο δπλάκεηο, θαζηζηνύλ ηελ επηπνιήο κεξηαία σο κία από ηηο πην δύζθνια αληηκεησπίζεκεο αξηεξίεο κε κεγάιε ζρεηηθά πηζαλόηεηα επαλαζηέλσζεο. Σα καθξνπξόζεζκα απνηειέζκαηα παξακέλνπλ θησρά. ...η διαπκήρ ππόοδορ ηηρ ηεχνολογικήρ εξέλιξηρ ηων βιοαποπποθήζιμων stentsζα κπνξνύζε λα κεηώζεη ζε ζεκαληηθό βαζκό ην ηδηαίηεξα πςειό πνζνζηό επαλαζηέλσζεο.
 13. 13.  ζπλνςίδνληαο... οι βιοαποπποθήζιμοι ενδονάπθηκερ αθήλνπληνηνίρσκαηνπαγγείνπθαζαξό. Απηόείλαηθαηηνπιενλέθηεκάηνποέλαληηησλθιαζηθώ λ stents ηανπνίααθνύεκθπηεπηνύλδελκπνξνύλλααθαηξεζνύ λ, παξακέλνπλκόληκαθαηελέρνπλ, έζησθαηπεξηνξηζκέλα, ηνλθίλδπλνηεοζξόκβσζεοζενξηζκέλνποαζζελείοπα ξεκπνδίδνληαο ηαπηνρξόλσο κειινληηθέοζεξαπεπηηθέοεπηινγέο. ΢ηνλαζζελήπνπηνπνζεηνύληαηβιοαποπποθήζιμα stentsκπνξείαθόκελαγίλεηθαη by pass

×