παρουσίαση πρότασης τουρισμού

320 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

παρουσίαση πρότασης τουρισμού

 1. 1. 26-27 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2011
 2. 2. ΠΡΟ΢ΤΝΔΓΡΙΑΚΟ΢ ΓΙΑΛΟΓΟ΢ ΚΛΑΔΟ΢ ΣΟΤΡΙ΢ΜΟΤ
 3. 3. 1. Η κατάσταση σήμερα Η δηεζλήο νηθνλνκηθή Ύθεζε, όπωο είλαη αλακελόκελν, θινλίδεη θαη ηνλππιώλα ηεο εγρώξηαο νηθνλνκίαο, πνπ δελ είλαη άιινο από ηνλ Τνπξηζκό.Καη’ επέθηαζε, πεξηνρέο πνπ, δεθαεηίεο ηώξα, επέλδπζαλ απνθιεηζηηθά ζεαπηόλ ηνλ ηνκέα, βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε κηαο πξωηόγλωξεο δνθηκαζίαο, κεάκεζε ζπλέπεηα ηε δηάξξεμε ηνπ θνηλωληθνύ ηζηνύ θαη ηελ όμπλζε ηωλεπηκέξνπο αληζνηήηωλ. Σπλ ηνηο άιινηο, ζηα όξηα ηνπ λεζηνύ καο θαη,εηδηθόηεξα, ζην επαγγεικαηηθό θάζκα ηωλ κηθξώλ θαη νηθνγελεηαθώλεπηρεηξήζεωλ έρεη παξαηεξεζεί κηα ζηαδηαθά εληεηλόκελε πηώζε ηωλ ηδίξωλ,πνπ έρεη νδεγήζεη πνιιέο από απηέο ζην θιείζηκν, ή ζην θαηώθιη ηνπο, θαζώον αληαγωληζκόο κε ηα εγρώξηα θαη δηεζλή ζπκθέξνληα είλαη αδπζώπεηνο.
 4. 4. 2. Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής ΢ην πλεύκα ηεο πξνγξακκαηηθήο ηεο ράξαμεο θαη κε ζθνπό ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ νηθνλνκηθνύ καξαζκνύ ησλ κηθξώλ επηρεηξήζεσλ, ε Γεκνηηθή Αξρή πξνηείλεη, εγγπάηαη θαη ζηεξίδεη: Σε ζύζηαζε ζπλεξγαηηθνύ εηαηξηθνύ ζρεκαηηζκνύ από επηρεηξήζεηο ησλ θιάδσλ ηνπ ηνπξηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πποβολή, ηε διαθήμιζη θαη ηελ πώληζη ππεξεζηώλ ηνπξηζηηθήο ζπλάθεηαο.
 5. 5. 3. Σθνπνί ηεο ζπλεξγαηηθήο δξάζεοΟη ζθνπνί ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ πξνηείλεηαη λα είλαη: Οηθνλνκηθνί, εκπνξηθνί, αλαπηπμηαθνί, ελεκεξσηηθνί θαη θνηλσληθνί.Δηδηθόηεξα, ν ζπλεηαηξηζκόο απνζθνπεί δηα ηεο ηζόηηκεο ζπλεξγαζίαο θαη ακνηβαίαο βνήζεηαο ησλ ζπλεηαίξσλ: ΢ηελ εμππεξέηεζε θαη πξναγσγή ηεο ηδησηηθήο ηνπο νηθνλνκίαο ΢ηελ εμύςσζε ηνπ βηνηηθνύ ηνπο επηπέδνπ ΢ηε βειηίσζε θαη δηεπθόιπλζε ηνπ κεραληζκνύ ιεηηνπξγίαο θαη ησλ νθειώλ πνπ ζπλεπάγνληαη από ηελ θνηλή ηνπο δξάζε.
 6. 6. 4. Αλάπηπμε ηωλ αμόλωλ δηαρείξηζεο 1/3Η δξάζε ηεο ηνπξηζηηθήο εηαηξείαο ζα βαζίδεηαη ζε έλα΢ύζηημα Εξαηομικεςμένηρ Δςναμικήρ ΢σεδίαζηρ &Πώληζηρ Πακέηων Διακοπών.Υξήζε, κέζσ δηαδηθηύνπ, από έλαλ εηδηθό, πιεξνθνξηαθόθαη πνιύγισζζν ειεθηξνληθό θόκβν.
 7. 7. 4. Αλάπηπμε ηωλ αμόλωλ δηαρείξηζεο 2/3 Η ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζα επηκεξίδεηαη ζηα εμήο δηαρεηξηζηηθά ππνζύλνια:i. Πξνζδηνξηζκόο ηνπ πξνθίι ηνπ ρξήζηε- ελδηαθεξόκελνπ ηνπξίζηαii. Φεθηαθό αξρείν ηνπξηζηηθνύ ελδηαθέξνληνοiii. Μεραλή Σαηξηάζκαηνοiv. Πώιεζεο ππεξεζηώλ
 8. 8. Σηα θαηλνηόκα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξνρώλ ηνπζπζηήκαηνο αμίδεη λα ζεκεησζνύλ ηα εμήο:Παξνρή εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηώλ.Ο ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα βιέπεη ηνλ πξννξηζκόθαη όια ηα ζεκεία θαη ηηο πιεξνθνξηαθέο δηαδξνκέο ηνπζπζηήκαηνο, κε πξόζζεηα ζηνηρεία γηα ηελ ηζηνξία, θιπ.Ο ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζε δσξεάλδξαζηεξηόηεηεο (εθδειώζεηο, αμηνζέαηα) ή κε κεησκέλεηηκή (εζηηαηόξηα, θιπ).Θα πξνζθέξνληαη εηδηθέο ππεξεζίεο πνπ αλαδεηθλύνπληελ παξάδνζε θαη ηηο ηνπηθέο δξαζηεξηόηεηεο(παξαδνζηαθή θνπδίλα, ηνπηθά πξντόληα, ηνπηθάθεζηηβάι, εθζέζεηο, θ.α.).
 9. 9. 5. Οθέιε-Παξνρέο Αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο γθάκαο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Δηαζθάιηζε εληαίαο πνιηηηθήο κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο. Σπληνληζκέλεο θαη αλαβαζκηζκέλεο δξάζεηο πώιεζεο θαη δηαθήκηζεο ζε Ειιάδα θαη εμσηεξηθό. Απμεκέλε πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα έλαληη ηξαπεδώλ θαη πξνκεζεπηώλ. Έληαμε ζε επηδνηνύκελα επξσπατθά πξνγξάκκαηα. Η παξνρή εγγπήζεσλ ή άιισλ νηθνλνκηθώλ δηεπθνιύλζεσλ πξνο ηα κέιε ( βνεζεκάησλ, δαλείσλ θ.ιπ.), ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνπ ζα θαζνξίδεη ε γεληθή ζπλέιεπζε θαη ζα αλαθέξνληαη ζηνλ Εζσηεξηθό Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηνπ Σπλεηαηξηζκνύ.
 10. 10.  Η ζύλαςε ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο κε νπνηνδήπνηε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ (πρ Δεκόζην, Τξάπεδεο, Οξγαληζκνύο θ.ιπ.) κε ζθνπό ηελ απεπζείαο, (ή κέζσ ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ) θαη κε ζπκθεξόηεξνπο όξνπο παξνρή εηδώλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ ζπλεηαίξσλ. Η ζύλαςε θάζε είδνπο δάλεηνπ από ην θξάηνο, ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα, Οξγαληζκνύο, ή άιια λνκηθά ή θπζηθά πξόζσπα, κε όξνπο πνπ θαζνξίδεη ε Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο εηαηξείαο. Η δεκηνπξγία εηδηθώλ ινγαξηαζκώλ έθηαηεο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο πξνο ηα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ, ζύκθσλα ην θαηαζηαηηθό θαη ηνλ εζσηεξηθό θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο, ή κε απόθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. Η κέξηκλα γηα ηελ ελ γέλεη ηαηξηθή πεξίζαιςε ησλ ζπλεηαίξσλ θαη ησλ κειώλ ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο, κε θαηάιιειε εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη ξπζκίζεηο πνπ απνθαζίδνληαη από ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε θαη θαζνξίδνληαη από ηνλ Εζσηεξηθό Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο .
 11. 11. 6. Ννκηθή κνξθή ηεο εηαηξείαο΢ύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία ε ζπλεξγαηηθήδξάζε ηεο ηνπξηζηηθήο θνηλνπξαμίαο ζα ζπζηαζεί κεηε κνξθή:΢πλεηαηξηζκνύ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο ( ΢ΤΝ.Π.Δ)
 12. 12. 7. ΢πλδξνκή ηνπ Γήκνπ Κσ θαη ππεύζπλνη επηθνηλσλίαο Μεηά από ηελ αλαγθαία εθδήισζε ελδηαθέξνληνο από ηνπο επαγγεικαηίεο θαη αθόηνπ ζπζηαζεί από κέξνπο ηνπο κηα πξνζσξηλή θαη αληηπξνζσπεπηηθή επηηξνπή επηθνηλσλίαο κε ην ΢πκβνύιην Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Κσ θαη ην Γήκαξρν, ε δεκνηηθή αξρή θαη κε ηελ έγθξηζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ζπλδξάκεη κε ηνπο θάησζη ηξόπνπο: ΢ύληαμε πξνκειέηεο βησζηκόηεηαο θαη νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο. Κάιπςε ησλ εμόδσλ ζύζηαζεο ηεο ζπλεξγαηηθήο εηαηξείαο. Ννκηθή θάιπςε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο. ΢ηήξημε, ζε επίπεδν επηζηεκνληθνύ θνξέα, ζρεηηθά κε ηηο ειεθηξνληθέο-πιεξνθνξηαθέο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο εηαηξηθήο δξάζεο.

×