Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
DEO I UGOVORA O USTAVU EVROPE <ul><li>USTAVNA </li></ul><ul><li>ARHITEKTURA  </li></ul>Evropska komisija
Naslov I Defini c i ja  i  ciljevi EU <ul><li>Uni ja  naroda i država </li></ul><ul><li>Fundamentalne vrednosti EU <...
CILJEVI EU VREDNOSTI EU <ul><li>Poštovanje  ljudskog d ostojanstva </li></ul><ul><li>Sloboda </li></ul><ul><li>Demokra...
Fundamental ne slobode Uni je E v rop ska  k omisi ja
<ul><li>SLOBODNO KRETANJE  LJUDI </li></ul><ul><li>SLOBODAN  PROMET  ROBE </li></ul><ul><li>SLOBODAN PROMET  USLUGA </...
Odnosi između Uni je  i  država članica z asnovani su n a princip u lo j al ne saradnje  i  jednakosti  država čl...
POŠTOVANJE  NA C IONAL NIH IDENTITE TA PRINCIP LO J AL NE  SARADNJE DRŽAVE  ČLANICE E V ROP SKA UNI JA  NADREĐENOST...
S I MBOL I E V ROP SKE UNI JE U JEDINJENI  U  RAZLIČITOSTI 9. MA J : DAN E V ROPE ZASTAVA VALUTA OD A RADOSTI E vr...
Uni ja kao pravno lice E v rop ska  k omisi ja
E v rop ska  u ni ja E v rop ska  zajednica Širok opseg politi čke  saradnje  BEZ  statusa pravnog  lica Podskup  ...
<ul><li>Naslov III </li></ul><ul><li>Nadležnosti i aktivnosti Unije </li></ul><ul><li>Isključive  nadležnosti EU </li><...
PODELJENE (KONKURENTNE) NADLEŽNOSTI UNI JE <ul><li>Unutrašnje tržište </li></ul><ul><li>Soci j al na poli tika  u as...
ISKLJUČIVE NADLEŽNOSTI UNI JE <ul><li>C arinska uni ja </li></ul><ul><li>Pravila konkurencije n eophodna za funkcionisa...
K OORDINA C I JA E K ONOM SKE  I  POLITIK A ZAPOŠLJAVANJA K oordina cija  e k onom ske poli t i k e <ul><li>Ustanovl...
<ul><li>POKRIVA </li></ul><ul><li>- Sve  oblasti spoljne politike </li></ul><ul><li>- Sva pitanja koja se odnose na bez...
<ul><li>Industr ija </li></ul><ul><li>Obrazovanje </li></ul><ul><li>Profesionalno osposobljavanje </li></ul><ul><li>K ultu...
<ul><li>unapređenje ciljeva EU </li></ul><ul><li>Promo visanje  vrednosti EU </li></ul><ul><li>S luženje interes ima U...
ZAKONODAVNA FUN KC I JA  USVAJANJE BU DŽETA E v rop ska  k omisi ja  E V ROP SKI PARLAMENT PRE D S EDNIK E V ROP SKA ...
E v rop ski  p arlament Predstavljanje E v rop skih  građana E v rop ska k omisi ja
NEPOSREDNO IZABRAN OPŠTIM PRAVOM GLASA E V ROP SKI  PARLAMENT 750 članova  ma ksimalno 5 GODINA ZAKONODAVNA  FUN K...
E V ROP SKI  SAVET PRE D S E DN IK E V ROP SKOG  SAVETA ŠEFOVI DRŽAVA I / ILI VLADA PRE D S E DN IK  K OMISI JE MINIST...
Pre d s e dn ik E v rop skog  saveta E v rop ska  k omisi ja
E V ROP SKI  SAVET IZBOR PRE D S E DN IKA  EVROPSKOG SAVETA  NA PERIOD OD 2.5 GODINE , JEDAN REIZBOR Kvalifikovanom...
SAVET MINIST A R A E v rop ska  k omisi ja
Predstavnik  svake  države članice  u  svakoj od  formacija Saveta SAVET MINIST A R A Savet spoljnih poslova Savet o...
PRE D S E D AVANJE  FORMACIJAMA SAVETA <ul><li>Pre d s e d avanje  Savetom spoljnih poslova  povereno je </li></ul><ul>...
E V ROP SKA  K OMISI JA E v rop ska  k omisi ja Čuva  opšti  ev rop ski interes
E v rop ska  k omisi ja SASTAV E V ROP SKE  K OMISI JE DO 2014 . POSLE 2014 . K OLEG IJUM <ul><li>PRE D S E D NIK  K...
E V ROP SKI  SAVET E V ROP SKI PARLAMENT Pr edlaže  k andidat a , kvalifikovanom većinom Izbor  p re d s e dn ika  Ko...
MINIST A R SPOLJNIH POSLOVA UNIJE E V ROP SKA  K OMISI JA SAVET   Potpredsednik  Komisije   Odgovornost  za  posl...
E V ROP SKA  SLUŽBA ZA SPOLJNU A KTIVNOST <ul><li>Pomaže Ministr u  spoljnih poslova </li></ul><ul><li>Čine je  služb...
U SAVETU MINIST A R A SE PRIMENJUJE  KVALIFIKOVANA VEĆINA *  ZAKONODAVNA PROCEDUR A 55% glasova  u Savetu , koje daj...
BLOKI RAJUĆA M A N J I NA ZAKONODAVNA PROCEDUR A M ORA  UKLJUČITI NAJMANJE 4 ČLANA SAVETA E v rop ska  k omisi ja
SUD  PRAVDE SUD PRAVDE EU VISOKI SUD OBEZBEĐUJE  POŠTOVANJE  USTAVA  I PRAVA EU JEDAN  SUDIJA  IZ SVAKE  DRŽAVE ČL...
Pravni instrument i  koji su na raspolaganju EU <ul><li>Zakonodavni a k t i (2) </li></ul><ul><li>N e - zakonodavni ...
ZAKONODAVNI A K T I ZAKON OKVIRNI ZAKON <ul><li>Opšta  primena </li></ul><ul><li>pravno obavezujuć </li></ul><ul><li>D i...
N E - ZAKONODAVNI A K T I : IMPLEMENTIRAJU  ZAKONODAVNE A K T E U REDBA ODLUKA <ul><li>Opšta  primena </li></ul><ul><...
DELEG IRANE  UREDBE DOPUNJAVAJU ILI  VRŠE IZMENE N ESUŠTINSKIH ELEMEN A T A ZAKONODAVNIH A KA T A Uslovi za primenu ...
Naslov  IX Članstvo u Uni ji <ul><li>Mogućnost suspendovanja članskih prava Un ije </li></ul><ul><li>  Dobrovoljno p...
DRŽAVA K ANDIDAT PRIJAVA ZA  ČLANSTVO  IDE U SAVET KONSULT OVANJE  K OMISI JE JEDNOGLASNOST SPORAZUM  IZMEĐU DRŽAVE K...
CONVENTION MVK DECEMB A R DECEMB A R 2002 .  2003 .  2004 .  2000 .  2001 . Nacrt  ustava RADNA OSNOVA  ZA MVK FOR...
MVK 2004 .  2005 . USTAV OD USVAJANJA  USTAVA DO NJEGOVOG STUPANJA NA SNAGU Izbori za EP N ova  k omisi ja 1/11/04 Rat...
Kako postići  ciljeve Ustava ? <ul><li>Pojednostavljenje </li></ul><ul><li>Demokratija </li></ul><ul><li>Transpa rentno...
<ul><li>JEDAN UGOVOR  </li></ul><ul><li>E V ROP SKA UNI JA IMA SVOJSTVO PRAVNOG LICA </li></ul><ul><li>GENERALI Z A C I ...
<ul><li>POVELJA O OSNOVNIM PRAVIMA </li></ul><ul><li>JAVNI SASTANCI  SAVETA (ZAKONODAVNOG) </li></ul><ul><li>OJAČANA ULOG...
<ul><li>OGRANIČENJE  PRAVA NA VETO </li></ul><ul><li>NAPREDAK U OBLASTI SLOBODE , BEZBEDNOSTI I PRAVDE </li></ul><ul><l...
<ul><li>K ara k teristi ke zakonodavne procedure </li></ul><ul><li>K omisi ja  k onsult uje i  daje pr edloge </li></u...
E V ROP SKA K OMISI JA  Zakonodavni predlog  mora biti u skladu sa principom su p sidi j ar nosti ( prema kv alitativ n...
PRE USTAVA Više od 15 zakonodavnih instrumen a t a …. <ul><li>Uredba </li></ul><ul><li>Convention (EC Treaty) - dogov...
RAZJAŠNJENJE NADLEŽNOSTI UNIJE <ul><li>Isključive nadležnosti </li></ul><ul><li>Podeljene (konkurentne)  </li></ul><ul><l...
E V ROP SKI PARLAMENT E V ROP SKI  GRAĐANI UDRUŽENJA , CIVIL NO DRUŠTVO VLADE NA C IONAL NIM PARLAMENT IMA ODGOVORNE PRED...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ustav Prezentacija

649 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor, Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ustav Prezentacija

 1. 1. DEO I UGOVORA O USTAVU EVROPE <ul><li>USTAVNA </li></ul><ul><li>ARHITEKTURA </li></ul>Evropska komisija
 2. 2. Naslov I Defini c i ja i ciljevi EU <ul><li>Uni ja naroda i država </li></ul><ul><li>Fundamentalne vrednosti EU </li></ul><ul><li>Višestruki ciljevi </li></ul><ul><li>Odnosi između EU i država članica zasnovani su na princi pu lo j al ne saradnje </li></ul><ul><li>Uni ja ima svojstvo pravno g lic a </li></ul><ul><li>Nadležnosti : k omunit arni model </li></ul>E v rop ska k omisi ja
 3. 3. CILJEVI EU VREDNOSTI EU <ul><li>Poštovanje ljudskog d ostojanstva </li></ul><ul><li>Sloboda </li></ul><ul><li>Demokratija </li></ul><ul><li>Vladavina prava </li></ul><ul><li>P oštovanje ljudskih i manjinskih </li></ul><ul><li>prava </li></ul><ul><li>Plurali za m, toleranc ija , pravda </li></ul><ul><li>Solidar nost , n e dis k rimina c i ja </li></ul><ul><li>Jednakost me đu polovima </li></ul><ul><li>Unutrašnji ciljevi Uni je </li></ul><ul><li>Spoljni ciljevi Uni je </li></ul>E V ROP SK A UNI JA KAO PRAVNO LICE E v rop ska k omisi ja
 4. 4. Fundamental ne slobode Uni je E v rop ska k omisi ja
 5. 5. <ul><li>SLOBODNO KRETANJE LJUDI </li></ul><ul><li>SLOBODAN PROMET ROBE </li></ul><ul><li>SLOBODAN PROMET USLUGA </li></ul>4 SLOBODE UNI JE <ul><li>SLOBODAN PROMET K APITAL A </li></ul>N E DIS K RIMINA CIJA <ul><li>N E DIS K RIMINA CIJA </li></ul><ul><li>NA NACIONALNOJ OSNOVI </li></ul>E v rop ska k omisi ja
 6. 6. Odnosi između Uni je i država članica z asnovani su n a princip u lo j al ne saradnje i jednakosti država članica pred Ustavom E v rop ska k omisi ja
 7. 7. POŠTOVANJE NA C IONAL NIH IDENTITE TA PRINCIP LO J AL NE SARADNJE DRŽAVE ČLANICE E V ROP SKA UNI JA NADREĐENOST PRAVA E V ROP SKE UNI JE E vropska k omisi ja
 8. 8. S I MBOL I E V ROP SKE UNI JE U JEDINJENI U RAZLIČITOSTI 9. MA J : DAN E V ROPE ZASTAVA VALUTA OD A RADOSTI E vr op ska k omisi ja
 9. 9. Uni ja kao pravno lice E v rop ska k omisi ja
 10. 10. E v rop ska u ni ja E v rop ska zajednica Širok opseg politi čke saradnje BEZ statusa pravnog lica Podskup SA Statusom pravnog lica SADAŠNJI UGOVOR E v rop ska u ni ja S VOJSTVO PRAVNOG LICA PREUZIMA OD EVROPSKIH ZAJEDNICA <ul><li>EU može da : </li></ul><ul><li>Predstavlja E v rop u , zaključuje ugovore </li></ul><ul><li>Preduzima pravne a k ci je , b ude član </li></ul><ul><li>međunarodnih organi z a c i ja </li></ul>Različiti Ugovori na kojima se trenutno zasniva E U mogu b iti sjedinjeni u Ugovoru o ustavu UGOVOR O USTAVU E v rop ska k omisi ja
 11. 11. <ul><li>Naslov III </li></ul><ul><li>Nadležnosti i aktivnosti Unije </li></ul><ul><li>Isključive nadležnosti EU </li></ul><ul><li>Nadležnosti koje su podeljene između EU i držav a članic a </li></ul><ul><li>Koordinacija e k onom ske i politike zapošljavanja </li></ul><ul><li>- A ktivnosti p odršk e , koordinacij e ili dopunjavanja </li></ul><ul><li>- Klauzula fleksibilnosti </li></ul><ul><li>Zajednička spoljna i bezbednosna politika , uključujući odbrambenu </li></ul><ul><li>politiku </li></ul>E v ro pska k omisi ja
 12. 12. PODELJENE (KONKURENTNE) NADLEŽNOSTI UNI JE <ul><li>Unutrašnje tržište </li></ul><ul><li>Soci j al na poli tika u aspe k t ima defin isanim u Delu III </li></ul><ul><li>E k onom sk o , soci j al n o i teritori j al n o jedinstvo </li></ul><ul><li>Poljoprivreda i ribarstvo , isključujući očuvanje morskih biolo ških resurs a </li></ul><ul><li>Očuvanje životne sredine </li></ul><ul><li>Zaštita potrošača </li></ul><ul><li>Transport, t rans- ev rop ske mreže , e nerg ija </li></ul><ul><li>Oblast slobode , bezbednosti i pravde </li></ul><ul><li>Briga za zajedničku bezbednost u oblasti javnog zdravlja, u aspektima definisanim u Delu III </li></ul><ul><li>Istraživanje , tehnolo ški razvoj i svemir </li></ul><ul><li>Razvojna sardnja i humanitarna pomoć </li></ul>E v rop ska k omisi ja
 13. 13. ISKLJUČIVE NADLEŽNOSTI UNI JE <ul><li>C arinska uni ja </li></ul><ul><li>Pravila konkurencije n eophodna za funkcionisanje unutrašnjeg tržišta </li></ul><ul><li>Monetar na poli tika , za države članice čija je valuta e v ro </li></ul><ul><li>Očuvanje morskih biol oških resurs a u okviru zajedničke poli tike ribarenja </li></ul><ul><li>Zajednička k omerci j al na poli tika </li></ul><ul><li>Zaključivanje međunarodnog sporazuma kada : </li></ul><ul><li>- je njegovo zaključivanje predviđeno zakonodavnim aktom Uni je </li></ul><ul><li>- je to neophodno radi omogućavanja Uniji da vrši svoje unutrašnje nadležnosti </li></ul><ul><li>- u meri u kojoj njegovo zaključenje može uticati na zajednička pravila ili izmeniti njihov domašaj </li></ul>E v rop ska k omisi ja
 14. 14. K OORDINA C I JA E K ONOM SKE I POLITIK A ZAPOŠLJAVANJA K oordina cija e k onom ske poli t i k e <ul><li>Ustanovljavanje širokih smernica </li></ul><ul><li>Posebne odredbe za </li></ul><ul><li>države članice euro zone </li></ul>K oordina cija politika zapošljavanja Smernice K oordina cija soci j al nih poli t i ka EU i ni c i j ativ a E v rop ska k omisi ja
 15. 15. <ul><li>POKRIVA </li></ul><ul><li>- Sve oblasti spoljne politike </li></ul><ul><li>- Sva pitanja koja se odnose na bezbednost Unije , uključujući postepeno utvrđivanje zajedničke odbrambene politike </li></ul><ul><li>PODRŠKA OD STRANE DRŽAVA ČLANICA U DUHU LOJALNOSTI I MEĐUSOBNE SOLIDARNOSTI </li></ul><ul><li>DRŽAVE ČLANICE ISPUNJAVAJU AKTIVNOSTI UNIJE </li></ul><ul><li>DRŽAVE NEĆE PREDUZIMATI AKCIJE SUPROTNE INTERESIMA UNIJE ILI ONE KOJE BI UGROZILE NJENU EFIKASNOST </li></ul>ZAJEDNIČKA SPOLJNA I BEZBEDNOSNA POLI TIKA E v rop ska k omisi ja
 16. 16. <ul><li>Industr ija </li></ul><ul><li>Obrazovanje </li></ul><ul><li>Profesionalno osposobljavanje </li></ul><ul><li>K ultur a </li></ul><ul><li>Turi za m </li></ul><ul><li>Sport, omladina </li></ul><ul><li>Zaštita i unapređenje ljudskog zdravlja </li></ul><ul><li>Civil na zaštita </li></ul><ul><li>Administrativ na saradnja </li></ul>OBLASTI DOPUNJAVANJA, PODRŽAVANIH ILI KOORDINIRANIH AKTIVNOSTI E v rop ska k omisi ja
 17. 17. <ul><li>unapređenje ciljeva EU </li></ul><ul><li>Promo visanje vrednosti EU </li></ul><ul><li>S luženje interes ima Uni je , njenih građana </li></ul><ul><li>i njenih država članca </li></ul>Naslov IV I nstitu c ional ni okvir Uni je E v rop ska k omisi ja
 18. 18. ZAKONODAVNA FUN KC I JA USVAJANJE BU DŽETA E v rop ska k omisi ja E V ROP SKI PARLAMENT PRE D S EDNIK E V ROP SKA K OMISI JA PRE D S E D NIK SAVET PRE D S E D NIK ŠIROKE SMERNICE E V ROP SKI SAVET PREDSEDNIK Minist a r spoljnih poslova potpredsednik K omisi je
 19. 19. E v rop ski p arlament Predstavljanje E v rop skih građana E v rop ska k omisi ja
 20. 20. NEPOSREDNO IZABRAN OPŠTIM PRAVOM GLASA E V ROP SKI PARLAMENT 750 članova ma ksimalno 5 GODINA ZAKONODAVNA FUN KCIJA PODELJENA SA SAVETOM BUD Ž ET SKA VLAST PODELJENA SA SAVETOM SAVETODAVNA FUN KC I JA POLITI ČKI NADZOR Bira p red sednika K omisi je Bira p re d s e dn ika Parlament a Glasa o odobrenju K omisi je Glasa o poverenju K omisi ji E v rop ska k omisi ja
 21. 21. E V ROP SKI SAVET PRE D S E DN IK E V ROP SKOG SAVETA ŠEFOVI DRŽAVA I / ILI VLADA PRE D S E DN IK K OMISI JE MINIST A R SPOLJNIH POSLOVA Učestvuje u radu <ul><li>Obezbeđuje podsticaj ne ophodan </li></ul><ul><li>za razvoj i definisanje opštih </li></ul><ul><li>smernica i generalnih političkih </li></ul><ul><li>prioriteta EU </li></ul><ul><li>Nema zakonodavnu funkciju </li></ul><ul><li>4 sastanka godišnje </li></ul><ul><li>E v rop ski savet usvaja </li></ul><ul><li>odluke k onsen z us om </li></ul>PRE D S E DN IK ULOGA Pre d s e dn ik E v rop skog saveta i K omisi je ne učestvuju u glasanju E v rop ska k omisi ja
 22. 22. Pre d s e dn ik E v rop skog saveta E v rop ska k omisi ja
 23. 23. E V ROP SKI SAVET IZBOR PRE D S E DN IKA EVROPSKOG SAVETA NA PERIOD OD 2.5 GODINE , JEDAN REIZBOR Kvalifikovanom većinom Ne može držati funkciju u svojoj državi <ul><li>Predstavljanje u oblasti ZSBP </li></ul><ul><li>bez ugrožavanja nadležnosti </li></ul><ul><li>Minist ra spoljnih poslova </li></ul><ul><li>Priprema i obezbeđuje k ontinuit et </li></ul><ul><li>u radu Evropskog saveta u saradnji </li></ul><ul><li>sa predsednikom Komisije , </li></ul><ul><li>na osnovu rada Saveta opštih poslova </li></ul><ul><li>Olakšava postizanje jedinstva i konsenzusa u Evropskom savetu </li></ul><ul><li>Pr edaje izveštaj P arlamentu </li></ul><ul><li>posle svakog sastanka </li></ul>E v rop ska k omisi ja
 24. 24. SAVET MINIST A R A E v rop ska k omisi ja
 25. 25. Predstavnik svake države članice u svakoj od formacija Saveta SAVET MINIST A R A Savet spoljnih poslova Savet opštih poslova Formacije Saveta o kojima odlučuje E v rop ski Savet kv alif ikovanom većinom <ul><li>Predsedava mu Minist a r </li></ul><ul><li>spoljnih poslova Unije </li></ul><ul><li>razrađuje spoljnu aktivnost Unije </li></ul><ul><li>na osnovu strateških s mernica </li></ul><ul><li>koje utvrđuje E v rop ski savet </li></ul><ul><li>Obezbeđuje doslednost </li></ul><ul><li>aktivnosti Unije </li></ul><ul><li>Obezbeđuje usklađenost u radu </li></ul><ul><li>različitih formacija Saveta </li></ul><ul><li>Pr iprema i obezbeđuje podršku </li></ul><ul><li>sastancima E v rop skog saveta , </li></ul><ul><li>zajedno sa p re d s e dn ikom </li></ul><ul><li>E v rop skog saveta i Komisijom </li></ul>E v rop ska k omisi ja Sastanci Saveta biće javni kad raspravlja i glasa o nacrtima zakonodavnih a ka t a
 26. 26. PRE D S E D AVANJE FORMACIJAMA SAVETA <ul><li>Pre d s e d avanje Savetom spoljnih poslova povereno je </li></ul><ul><li>Ministr u spoljnih poslova Unije </li></ul><ul><li>Pre dsedavanje ostalim formacijama poverava se p redhodno </li></ul><ul><li>ustanovljenim grup ama od 3 države članice </li></ul><ul><li>Prema pravilu jednake rotacije </li></ul>E v rop ska k omisi ja <ul><li>Pre d s e d avanje traje u period u o d 18 meseci </li></ul><ul><li>Si stem r ota c i je uzima u obzir razlike država članica </li></ul><ul><li>i geografsku ravnotežu u okviru Unije </li></ul><ul><li>Svaka država članica predsedava Unijom 6 meseci </li></ul>
 27. 27. E V ROP SKA K OMISI JA E v rop ska k omisi ja Čuva opšti ev rop ski interes
 28. 28. E v rop ska k omisi ja SASTAV E V ROP SKE K OMISI JE DO 2014 . POSLE 2014 . K OLEG IJUM <ul><li>PRE D S E D NIK K OMISI JE </li></ul><ul><li>MINIST A R SPOLJNIH </li></ul><ul><li>POSLOVA UNIJE </li></ul><ul><li>ČLANOVI KOMISIJE </li></ul>2 / 3 O D BROJA DRŽAVA ČLANICA <ul><li>PRE D S E D NIK K OMISI JE </li></ul><ul><li>MINIST A R SPOLJNIH POSLOVA UNIJE </li></ul><ul><li>ČLANOVI KOMISIJE </li></ul><ul><li>- Si stem jednake rota cije između država članica </li></ul><ul><li>Odražava na zadovoljavajući način demogra fske i </li></ul><ul><li>geogra fske karakteristike svih država članica </li></ul>1 ČLAN K OMISI JE IZ SVAKE DRŽAVE ČLANICE
 29. 29. E V ROP SKI SAVET E V ROP SKI PARLAMENT Pr edlaže k andidat a , kvalifikovanom većinom Izbor p re d s e dn ika Komisije većinom članova Usvajanje liste članova Komisije <ul><li>K OLEG IJUM </li></ul><ul><li>Odgovoran pred P arlamentom </li></ul><ul><li>K ole k tiv na ostavka ako EP </li></ul><ul><li>izglasa nepoverenje </li></ul><ul><li>UTVRĐUJE SMERNICE </li></ul><ul><li>OBEZBEĐUJE DOSLEDNO , EF IKASNO I K OLEGI J A LNO DELOVANJE </li></ul><ul><li>IMENUJE POTPREDSEDNIKE </li></ul>E v rop ska k omisi ja PRE D S E DN IK K OMISI JE
 30. 30. MINIST A R SPOLJNIH POSLOVA UNIJE E V ROP SKA K OMISI JA SAVET  Potpredsednik Komisije  Odgovornost za poslove koji spadaju u oblast spoljnih poslova K omisi je i za k oordina c i ju drugih aspekata spoljne aktivnosti Unije . <ul><li> Doprinosi p redlozima u oblasti ZSBP I ZBOP </li></ul><ul><li>Vodi ZSBP i ZBOP </li></ul><ul><li>Pre dsedava Savetom spoljnih poslova </li></ul>E V ROP SKI SAVET Kvalifikovanom većinom E v rop ska k omisi ja MINIST A R SPOLJNIH POSLOVA
 31. 31. E V ROP SKA SLUŽBA ZA SPOLJNU A KTIVNOST <ul><li>Pomaže Ministr u spoljnih poslova </li></ul><ul><li>Čine je službenici relevant nih odeljenja General nih s e k retari j at a Saveta i K omisi je , osoblje iz na c ional nih diplomat skih s lužbi država članica </li></ul><ul><li>Radi u saradnji sa diplomat sk i m s lužbama država članica </li></ul>E v rop ska k omisi ja
 32. 32. U SAVETU MINIST A R A SE PRIMENJUJE KVALIFIKOVANA VEĆINA * ZAKONODAVNA PROCEDUR A 55% glasova u Savetu , koje daju najmanje 15 država članica + 65% popula c i je Uni je Primenjuje se od 1. n ovembr a 2009 . godine <ul><li>osim slučajeva gde će se i dalje primenjivati pravilo jednoglasnosti ( Primeri : Zajednička spoljna i bezbednosna poli tika , f is k al ne odredbe ) </li></ul><ul><li>Uz još neke uslove </li></ul>E v rop ska k omisi ja
 33. 33. BLOKI RAJUĆA M A N J I NA ZAKONODAVNA PROCEDUR A M ORA UKLJUČITI NAJMANJE 4 ČLANA SAVETA E v rop ska k omisi ja
 34. 34. SUD PRAVDE SUD PRAVDE EU VISOKI SUD OBEZBEĐUJE POŠTOVANJE USTAVA I PRAVA EU JEDAN SUDIJA IZ SVAKE DRŽAVE ČLANICE GENERAL NI ADVOKATI NAJMANJE 1 SUDIJA IZ SVAKE DRŽAVE ČLANICE NEZAVISNOST E v rop ska k omisi ja
 35. 35. Pravni instrument i koji su na raspolaganju EU <ul><li>Zakonodavni a k t i (2) </li></ul><ul><li>N e - zakonodavni a k t i (2) </li></ul><ul><li>- Implementi rajući a k t i </li></ul><ul><li>- Deleg irane regulati ve (uredbe) </li></ul><ul><li>N eobavezujući a k t i (2) </li></ul>E v rop ska k omisi ja
 36. 36. ZAKONODAVNI A K T I ZAKON OKVIRNI ZAKON <ul><li>Opšta primena </li></ul><ul><li>pravno obavezujuć </li></ul><ul><li>D irektno primenjiv </li></ul><ul><li>Obavezuje svaku državu članicu u </li></ul><ul><li>pogledu cilja koji treba postići </li></ul><ul><li>države imaju slobodu izbora </li></ul><ul><li>oblika i sredstava </li></ul>PRAVNO OBAVEZUJUĆI A K T I E v rop ska k omisi ja
 37. 37. N E - ZAKONODAVNI A K T I : IMPLEMENTIRAJU ZAKONODAVNE A K T E U REDBA ODLUKA <ul><li>Opšta primena </li></ul><ul><li>Pravno obavezujuća </li></ul><ul><li>Dir ektno primenjiva </li></ul><ul><li>Obavezujuća za sve kojima je upućena </li></ul>PRAVNO OBAVEZUJUĆI A K T I E v rop ska k omisi ja
 38. 38. DELEG IRANE UREDBE DOPUNJAVAJU ILI VRŠE IZMENE N ESUŠTINSKIH ELEMEN A T A ZAKONODAVNIH A KA T A Uslovi za primenu utvrđuju se zakonskim aktom E v rop ska k omis ija
 39. 39. Naslov IX Članstvo u Uni ji <ul><li>Mogućnost suspendovanja članskih prava Un ije </li></ul><ul><li> Dobrovoljno povlačenje iz Unije </li></ul><ul><li>Članstvo je otvoreno za sve evropske države koje poštuju vrednosti EU i prihvataju njen Ustav </li></ul>E v rop ska k omisi ja
 40. 40. DRŽAVA K ANDIDAT PRIJAVA ZA ČLANSTVO IDE U SAVET KONSULT OVANJE K OMISI JE JEDNOGLASNOST SPORAZUM IZMEĐU DRŽAVE KANDIDATA I DRŽAVA ČLANICA O USLOVIMA I ARANŽMANIMA ZA PRIJEM Ratifi k a c i ja sporazuma u državama ugovornicama u skladu sa njihovim ustavnim procedurama ODOBRENJE E V ROP SKOG PARLAMENT A INFORM ISANJE NA C IONAL NIH PARLAMEN A T A E v rop ska k omisi ja
 41. 41. CONVENTION MVK DECEMB A R DECEMB A R 2002 . 2003 . 2004 . 2000 . 2001 . Nacrt ustava RADNA OSNOVA ZA MVK FORUM OD KONVENCIJE DO USTAVA DE K LARA CIJA IZ LAEKEN A E v rop ska k omisi ja DE K LARA C I JA IZ NICE Na ci onal ne debate
 42. 42. MVK 2004 . 2005 . USTAV OD USVAJANJA USTAVA DO NJEGOVOG STUPANJA NA SNAGU Izbori za EP N ova k omisi ja 1/11/04 Ratifi k a c i ja u državama članicama Potpisivanje od strane šefova država ili vlada OD STRANE NA C IONAL NIH PARLAMENT ATA REFERENDUM I STUPANJE NA SNAGU 1 . MA J EUR 25 E v rop ska k omisi ja
 43. 43. Kako postići ciljeve Ustava ? <ul><li>Pojednostavljenje </li></ul><ul><li>Demokratija </li></ul><ul><li>Transpa rentnost </li></ul><ul><li>Efe k tivn ost </li></ul><ul><li>Legitim itet </li></ul>E v rop ska k omisi ja
 44. 44. <ul><li>JEDAN UGOVOR </li></ul><ul><li>E V ROP SKA UNI JA IMA SVOJSTVO PRAVNOG LICA </li></ul><ul><li>GENERALI Z A C I JA ZAKONODAVNE PROCEDURE </li></ul><ul><li>SMANJEN BROJ ZAKONODAVNIH INSTRUMEN A T A </li></ul><ul><li>RAZJAŠNJENJE NADLEŽNOSTI </li></ul>E v rop ska k omisi ja
 45. 45. <ul><li>POVELJA O OSNOVNIM PRAVIMA </li></ul><ul><li>JAVNI SASTANCI SAVETA (ZAKONODAVNOG) </li></ul><ul><li>OJAČANA ULOGA NACIONALNIH PARLAMENATA </li></ul><ul><li>( Nadgledanje principa supsidijarnosti ) </li></ul><ul><li>UVAŽAVANJE CIVIL NOG DRUŠTVA </li></ul>E v rop ska k omisi ja
 46. 46. <ul><li>OGRANIČENJE PRAVA NA VETO </li></ul><ul><li>NAPREDAK U OBLASTI SLOBODE , BEZBEDNOSTI I PRAVDE </li></ul><ul><li>BOLJE SPOLJNOPOLITIČKO PR EDSTAVLJANJE EU </li></ul><ul><li>( jedan Minist a r spoljnih poslova ) </li></ul><ul><li>URAVNOTEŽEN INSTITU C IONAL NI S I STEM </li></ul>E v rop ska k omisi ja
 47. 47. <ul><li>K ara k teristi ke zakonodavne procedure </li></ul><ul><li>K omisi ja k onsult uje i daje pr edloge </li></ul><ul><li>Savet m inist a r a i E v rop ski p arlament usvajaju zakonodavne akte </li></ul><ul><li>Sud pravde nadgleda sprovođenje prava </li></ul><ul><li>Na c ional ni p arlament i imaju svoju ulogu </li></ul><ul><li>Uključuju se E v rop ski ek onom ski i socijalni komitet i Komitet regiona </li></ul>E v rop ska k omisi ja
 48. 48. E V ROP SKA K OMISI JA Zakonodavni predlog mora biti u skladu sa principom su p sidi j ar nosti ( prema kv alitativ nim i kv antitativ nim pokazateljima ) NA C IONAL NI PARLAMENT I Obrazloženo mišljenje Pre d s e dn iku saveta , EP -u i K omisi ji 6 nedelja 1/3 na c ional nih parlamen a t a Preispitivanje predloga ( Ne menja , menja ili povlači predlog ) <ul><li>S l i čna procedur a tokom zakonodavnog po stupka </li></ul><ul><li>Mogućnost pokretanja postupka pr ed Sudom pravde ( Države članice ) </li></ul>UKLJUČIVANJE NA C IONAL NIH PARLAMEN ATA E v rop ska k omisi ja
 49. 49. PRE USTAVA Više od 15 zakonodavnih instrumen a t a …. <ul><li>Uredba </li></ul><ul><li>Convention (EC Treaty) - dogovor?!! </li></ul><ul><li>Convention (EC Treaty ) </li></ul><ul><li>Uputstvo </li></ul><ul><li>Okvirna odluka </li></ul><ul><li>Odluka </li></ul><ul><li>Odluka ( iz Naslova V, Ugovora o EU) </li></ul><ul><li>Odluka ( iz Naslova VI, Ugovora o EU) </li></ul><ul><li>Princi pi i opšti pristupi </li></ul><ul><li>Zajednička strate gija </li></ul><ul><li>Zajednička akcija </li></ul><ul><li>Zajednički stav ( iz Naslova V, Ugovor o EU) </li></ul><ul><li>Zajednički stav ( iz Naslova VI, Ugovora o EU) </li></ul><ul><li>Preporuka </li></ul><ul><li>Mišljenje </li></ul>USTAV 6 zakonodavnih instrumen a t a Zakon Okvirni zakon Uredba Odluka Preporuka Mišljenje Zakonodavni akti N e-zakonodavni a k t i OBAVEZUJUĆI E v rop ska k omisi ja
 50. 50. RAZJAŠNJENJE NADLEŽNOSTI UNIJE <ul><li>Isključive nadležnosti </li></ul><ul><li>Podeljene (konkurentne) </li></ul><ul><li>nadležnosti </li></ul><ul><li>aktivnosti podrške, koordinacije i dopunjavanja </li></ul><ul><li>Koordinacija e k onom ske i politike zapošljavanja </li></ul><ul><li>Zajednička spoljna i bezbednosna politika </li></ul>Samo EU m ože donositi akte E v rop ska k omisi ja EU ne može da harmoniz uj e EU ili države članice m ogu donositi akte
 51. 51. E V ROP SKI PARLAMENT E V ROP SKI GRAĐANI UDRUŽENJA , CIVIL NO DRUŠTVO VLADE NA C IONAL NIM PARLAMENT IMA ODGOVORNE PRED SAVET MINIST A R A K OMISI JA E V ROP SKI OMBUDSMAN E k onom ski i s oci j al ni k omite t K om i te t r egion a E V ROP SKA UNI JA I DEMO K RA TIJA Di j alog K onsulta cije N e posredni izbori E V ROP SKI SAVET E v rop ska k omisi ja REGION I

×