Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 
PLAN RADA ZA 03.09.2005  (PREPODNE) <ul><li>Mo ć i politi č ko delovanje u organizacijama 8 0’ </li></ul><ul><ul><li>T...
MOĆ U ORGANIZACIJI Prof dr Nebojša Janićijević
DEFINICIJA MOĆI <ul><li>Moć je posobnost pojedinaca ili grupa da nametnu svoju volju drugima bez obzira na otpor </li></ul...
DEFINICIJA MOĆI <ul><li>Mo ć i uticaj </li></ul><ul><li>Mo ć i autoritet  </li></ul>Formalni autoritet bez realne moći...
RESURSNA PERSPEKTIVA MO Ć I <ul><li>Izvor mo ć i – kontrola ograni č enih resursa </li></ul><ul><li>Socijalni akteri dola...
INDIVIDUALNA MO Ć  <ul><li>Li č na mo ć </li></ul><ul><ul><li>Ekspertska mo ć </li></ul></ul><ul><ul><li>Referentna mo ć ...
INDIVIDUALNA MO Ć <ul><li>Osnova moći predstavlja ono što pojedincu daje moć. 4 osnove moći: </li></ul><ul><ul><li>Sila ...
INDIVIDUALNA MO Ć <ul><li>Izvori moći pokazuju kako je pojedinac došao u poziciju da stekne osnovu moći </li></ul><ul><ul>...
MO Ć ORGANIZACIONIH JEDINICA <ul><li>Model resursne zavisnosti - kontrola kritičnih resursa </li></ul><ul><li>Kritičnost...
MO Ć ORGANIZACIONIH JEDINICA Konkurencija na tržištu Tehnološki razvoj grane Finansijsko zdravlje preduzeća Kritični resu...
MO Ć ORGANIZACIONIH JEDINICA <ul><li>Model strateške kontigencije - sposobnost redukovanja neizvesnosti sa kojom se organ...
INTERPRETATIVNA PERSPEKTIVA MO Ć I <ul><li>ENZ: Definisanje kritičnih resursa kao izvor moći </li></ul>Kontrola kritičnih...
INTERPRETATIVNA PERSPEKTIVA MO Ć I <ul><li>Lukes: </li></ul><ul><li>1. Jednodimenzionalna moć - kontrola resursa - otvore...
INTERPRETATIVNA PERSPEKTIVA MO Ć I <ul><li>‘’… zar nije najsuperiornije ispoljavanje moći sprečiti ljude, do bilo kog ste...
INTERPRETATIVNA PERSPEKTIVA MO Ć I <ul><li>Izvor interpretativne moci - socijalna konstrukcija realnosti </li></ul><ul><...
SINTEZA KONCEPTA MOĆI IZVOR MOĆI PROCES STICANJA MOĆI OSNOVA MOĆI OBLIK MOĆI Legitimizacija Institucionalizacija kroz k...
POLITI Č KI PROCESI <ul><li>Problemi definicije političke akcije u organiza c iji </li></ul><ul><li>Kriterijumi definisa...
POLITI Č KI PROCESI <ul><li>P olitički akt u organizaciji koji zadovoljava tri uslova: </li></ul><ul><ul><li>usmeren je n...
FAKTORI POLITI Č KOG DELOVANJA <ul><li>Individualni faktori </li></ul><ul><ul><li>Samo posmatranje </li></ul></ul><ul><u...
DEFANZIVNO REAGOVANJE POJEDINCA NA POLITI Č KE PROCESE <ul><li>Izbegavanje akcije </li></ul><ul><ul><li>Striktno pridr ž a...
SAMOOBNAVLJANJE MOĆI <ul><li>Proces u kome oni koji već imaju moć koriste tu moć da bi stekli još dodatne moći.  </li></u...
STRATEGIJE MO Ć I <ul><li>Selektivna upotreba objektivnih kriterijuma </li></ul><ul><li>Kontrola dnevnog reda </li></ul><...
TAKTIKE MOĆI Taktika moći Rezultati Otpor Poslušnost Posvećenost Konsultovanje 18% 27% 55% Racionalno ubeđivanje 47 30 2...
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Moc

2,381 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Moc

 1. 2. PLAN RADA ZA 03.09.2005 (PREPODNE) <ul><li>Mo ć i politi č ko delovanje u organizacijama 8 0’ </li></ul><ul><ul><li>Test orijentacije prema moći (CD-31) 10’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Analiza slučaja iz prakse “Coolaire Corporation” 10’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Predavanje 50 ’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Analiza slu č aja iz prakse ‘’Elizabet Best’’ 1 0’ </li></ul></ul><ul><li>Pauza 20 ’ </li></ul><ul><li>Vo đ stvo 8 0’ </li></ul><ul><ul><li>Analiza slučaja iz prakse 1 0 ’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Predavanja 50 ’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Test stila liderstva (CD-27) 10’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Analiza slu č aja iz prakse 1 0 ’ </li></ul></ul>
 2. 3. MOĆ U ORGANIZACIJI Prof dr Nebojša Janićijević
 3. 4. DEFINICIJA MOĆI <ul><li>Moć je posobnost pojedinaca ili grupa da nametnu svoju volju drugima bez obzira na otpor </li></ul><ul><li>Moć je proizvodnja nameravanih efekata </li></ul><ul><li>A ima moć nad B ako može učiniti da B učini nešto što inače ne bi učinio. </li></ul><ul><li>S posobnost socijalnog aktera, bio to pojedinac ili grupa, da u datom socijalnom odnosu promeni ponašanje drugog socijanog aktera. </li></ul>
 4. 5. DEFINICIJA MOĆI <ul><li>Mo ć i uticaj </li></ul><ul><li>Mo ć i autoritet </li></ul>Formalni autoritet bez realne moći – posednik ima pravo ali ne i sposobnost da vrši uticaj Realna moć bez formalnog autoriteta – posednik ima sposobnost ali ne i pravo da vrši uticaj MOĆ AUTORITET Realna moć i autortiet se poklapaju – posednik ima i pravo i sposbnost vršenja uticaja
 5. 6. RESURSNA PERSPEKTIVA MO Ć I <ul><li>Izvor mo ć i – kontrola ograni č enih resursa </li></ul><ul><li>Socijalni akteri dolaze u poziciju kontrole ograni č enih resursa u procesu socijalne razmene </li></ul><ul><li>Nejednakost u socijalnoj razmeni: izvor moći je višak u razmeni dva socijalna aktera </li></ul><ul><li>Uslovi: </li></ul><ul><ul><li>Č lanovi grupe nemaju kontrolu nad resursima koji su im potrebni </li></ul></ul><ul><ul><li>Zavisni članovi ne mogu obezbediti resurse na drugom mestu </li></ul></ul><ul><ul><li>Zavisni članovi grup e ne mogu obezbediti resurse na drugom mestu </li></ul></ul><ul><ul><li>Zavisni članovi ne mogu menjati vrednosti koje prouzrokuju potrebu za resursima </li></ul></ul>
 6. 7. INDIVIDUALNA MO Ć <ul><li>Li č na mo ć </li></ul><ul><ul><li>Ekspertska mo ć </li></ul></ul><ul><ul><li>Referentna mo ć </li></ul></ul><ul><ul><li>Harizmatska mo ć </li></ul></ul><ul><li>Pfeffer: </li></ul><ul><ul><li>Sposobnost kontrole premisa odlučivanja </li></ul></ul><ul><ul><li>Sposobnost kontrole predloženih alternativa </li></ul></ul><ul><ul><li>Sposobnost kontrole informacija </li></ul></ul><ul><li>Formalna mo ć – mo ć pozicije </li></ul><ul><ul><li>Mo ć prinude </li></ul></ul><ul><ul><li>Mo ć nagra đ ivanja i ka ž njavanja </li></ul></ul><ul><ul><li>Mo ć kontrole informacija </li></ul></ul><ul><ul><li>Legitimna mo ć </li></ul></ul>
 7. 8. INDIVIDUALNA MO Ć <ul><li>Osnova moći predstavlja ono što pojedincu daje moć. 4 osnove moći: </li></ul><ul><ul><li>Sila . Moć koja za osnovu ima silu zove se moć prinude. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nagrada . Moć koja za osnovu ima nagrade zove se moć nagra đ ivanja. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ube đ ivanje . Ova vrsta moći koja se zasniva na sposobnosti superiornog člana grupe da ubedi ostale u legitimnost svojih želja naziva se moć ube đ ivanja. </li></ul></ul><ul><ul><li>Znanje . Onaj ko ima znanje potrebno organizaciji ima moć koju nazivamo moć znanja. </li></ul></ul>
 8. 9. INDIVIDUALNA MO Ć <ul><li>Izvori moći pokazuju kako je pojedinac došao u poziciju da stekne osnovu moći </li></ul><ul><ul><li>Pozicija . Pozicija pojedinca u formalnoj grupi mu automatski daje neke osnove moći. </li></ul></ul><ul><ul><li>Lične karakteristike . </li></ul></ul><ul><ul><li>Ekspertiza. </li></ul></ul><ul><ul><li>Šansa . </li></ul></ul>Sila Nagrada Ube đ ivanje Znanje Pozicija Lične karakteristike Ekspertiza Šansa Kako ja dolazim u situaciju da steknem moć Šta ja koristim da steknem moć
 9. 10. MO Ć ORGANIZACIONIH JEDINICA <ul><li>Model resursne zavisnosti - kontrola kritičnih resursa </li></ul><ul><li>Kritičnost resursa proističe iz njihove tri osnovne dimenzije: </li></ul><ul><ul><li>Važnost za funkcionisanje organizacije. </li></ul></ul><ul><ul><li>Retkost. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mogućnost supstitucije - elastičnosti moći. </li></ul></ul>Sektor marketinga Sektor razvoja Sektor finansija Potrošači Razvoj proizvoda Finansijski resursi
 10. 11. MO Ć ORGANIZACIONIH JEDINICA Konkurencija na tržištu Tehnološki razvoj grane Finansijsko zdravlje preduzeća Kritični resurs Najmoćniji sektor Oštra Srednji Dobro Potrošači Marketing Srednja Dinamičan Dobro Razvoj proizvoda Razvoj Niska Spor Loše Finansijski Finansije
 11. 12. MO Ć ORGANIZACIONIH JEDINICA <ul><li>Model strateške kontigencije - sposobnost redukovanja neizvesnosti sa kojom se organizacija suočava + centralna pozicija organ. jedinice + mogućnost supstituianja </li></ul>Sposobnost redukovanja neizvesnosti Centralna pozicija u organizaciji Nemogućnost supstituisanja aktivnosti Moć organizacione jedinice
 12. 13. INTERPRETATIVNA PERSPEKTIVA MO Ć I <ul><li>ENZ: Definisanje kritičnih resursa kao izvor moći </li></ul>Kontrola kritičnih resursa Definisanje kritičnih resursa Kongruencija vrednosti sektora i top menadžmenta Moć sektora Legitimizacija moći Institucionaliza cija moći
 13. 14. INTERPRETATIVNA PERSPEKTIVA MO Ć I <ul><li>Lukes: </li></ul><ul><li>1. Jednodimenzionalna moć - kontrola resursa - otvoreni konflikt - prevladavanje </li></ul><ul><li>2. Dvodimenzionalna moć - kontrola odlučivanja - latentni konflikt - potiskivanje (supresija) </li></ul><ul><li>3. Trodimenzionalna moć - kontrola percepcija i interpretativnih šema- nema konflikta . socijalna konstrukcija realnosti - nema konflikta </li></ul>
 14. 15. INTERPRETATIVNA PERSPEKTIVA MO Ć I <ul><li>‘’… zar nije najsuperiornije ispoljavanje moći sprečiti ljude, do bilo kog stepena, da imaju suprotna gledišta oblikovanjem njihovih percepcija, saznanja i preferencija na takav način da oni prihvate njihovu ulogu u postojećem poretku stvari zato što ne mogu da vide ili zamisle alternativu tome bilo zato što taj poredak posmatraju kao Bogom dan i koristan’’ (Lukes, str.24 ). </li></ul>
 15. 16. INTERPRETATIVNA PERSPEKTIVA MO Ć I <ul><li>Izvor interpretativne moci - socijalna konstrukcija realnosti </li></ul><ul><li>Proces ima tri faze: </li></ul><ul><ul><li>Zauzimanje pa ž nje </li></ul></ul><ul><ul><li>Konceptualizaicja </li></ul></ul><ul><ul><li>Kognitivna zavisnost </li></ul></ul>
 16. 17. SINTEZA KONCEPTA MOĆI IZVOR MOĆI PROCES STICANJA MOĆI OSNOVA MOĆI OBLIK MOĆI Legitimizacija Institucionalizacija kroz kreira i rezultira u Kontrola resursa Nejedenaka razmena Resursna zavisnost Resursna moć Liderske sposobnosti Politički procesi Socijalna konstrukcija realnosti Kognitivna zavisnost Interpretativna moć
 17. 18. POLITI Č KI PROCESI <ul><li>Problemi definicije političke akcije u organiza c iji </li></ul><ul><li>Kriterijumi definisanja: </li></ul><ul><ul><li>Sebični interesi </li></ul></ul><ul><ul><li>Delovanje protiv organizacionih ciljeva </li></ul></ul><ul><ul><li>Alokacija resursa </li></ul></ul><ul><ul><li>Neformalno ponašanje </li></ul></ul><ul><ul><li>Konlfikt </li></ul></ul><ul><ul><li>Pokušaj uticaja </li></ul></ul><ul><li>Aktivnosti koje nisu deo formalne uloge u organizaicji ali kojima se pokusava da utice na distribuciju resursa, nagrada ili pogodnosti u organizaciji </li></ul>
 18. 19. POLITI Č KI PROCESI <ul><li>P olitički akt u organizaciji koji zadovoljava tri uslova: </li></ul><ul><ul><li>usmeren je na sticanje ili održavanje moći pojedinca ili grupe; </li></ul></ul><ul><ul><li>nije formalno sankcionisan i odobren; </li></ul></ul><ul><ul><li>usmeren je ka ostvarivanju ličnih (sebičnih) ciljeva i suprotan je ili, u najboljem slučaju, ne doprinosi ostvarivanju organizacionih ciljeva. </li></ul></ul><ul><li>Legitimno – nelegitimno političko ponašanje </li></ul>
 19. 20. FAKTORI POLITI Č KOG DELOVANJA <ul><li>Individualni faktori </li></ul><ul><ul><li>Samo posmatranje </li></ul></ul><ul><ul><li>Interni lokus kontrole </li></ul></ul><ul><ul><li>Makijavelizam </li></ul></ul><ul><ul><li>Investiranje u organizaciju </li></ul></ul><ul><ul><li>Alternative odlaska </li></ul></ul><ul><li>Organizacioni faktori </li></ul><ul><ul><li>Nedostatak resursa </li></ul></ul><ul><ul><li>Organizaciona kultura </li></ul></ul><ul><ul><li>Autokratski stil vodjstva </li></ul></ul><ul><ul><li>Nejasna struktura </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistem ocenjivanja ucinaka </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistem nagradjivanja </li></ul></ul>
 20. 21. DEFANZIVNO REAGOVANJE POJEDINCA NA POLITI Č KE PROCESE <ul><li>Izbegavanje akcije </li></ul><ul><ul><li>Striktno pridr ž avanje pravila </li></ul></ul><ul><ul><li>Prebacivanje autoriteta i odgovornosti </li></ul></ul><ul><ul><li>Izigravanje budale ili nesposobnjakovi ć a </li></ul></ul><ul><ul><li>Razvla č enje posla </li></ul></ul><ul><li>Izbegavanje krivice </li></ul><ul><ul><li>‘’ Pokrivanje sopstvenog dupeta’’ </li></ul></ul><ul><ul><li>‘’ Igranje na sigurno’’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Opravdavanje </li></ul></ul><ul><li>Izbegavanje promena </li></ul>
 21. 22. SAMOOBNAVLJANJE MOĆI <ul><li>Proces u kome oni koji već imaju moć koriste tu moć da bi stekli još dodatne moći. </li></ul><ul><li>4 oblika samoobnavanja moći </li></ul><ul><ul><li>Eksploatacija resursne moći: resursna moć – resursna moć </li></ul></ul><ul><ul><li>Legitimizacija resursne moći: resursna moć – interpretativna moć </li></ul></ul><ul><ul><li>Eksploatacija interpretativne moći: interpretativna moć – interpretativna moć </li></ul></ul><ul><ul><li>Institucionalizacija interpretativne moći: interpretativna moć – resursna moć </li></ul></ul>
 22. 23. STRATEGIJE MO Ć I <ul><li>Selektivna upotreba objektivnih kriterijuma </li></ul><ul><li>Kontrola dnevnog reda </li></ul><ul><li>Kontrola informacija </li></ul><ul><li>Kontrola alternativa i predloga </li></ul><ul><li>Formiranje koalicija </li></ul><ul><li>Kooptacija </li></ul><ul><li>Jezik, simboli rituali </li></ul><ul><li>Sponzorstvo </li></ul><ul><li>Upotreba spoljnih eksperata </li></ul>
 23. 24. TAKTIKE MOĆI Taktika moći Rezultati Otpor Poslušnost Posvećenost Konsultovanje 18% 27% 55% Racionalno ubeđivanje 47 30 23 Inspiracija 0 10 90 Ingracijacija 41 28 31 Koalicija 53 44 3 Pritisak 56 41 3 Legitimisanje 44 56 0 Lična molba 25 33 42 Razmena 24 41 35

×