Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nombres reals

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Nombres reals

  1. 1. Daniel Aparicio<br />Alberto Sánchez<br />Sergio Moreno<br />NOMBRES REALS<br />
  2. 2. Els nombres reals<br />Tant els nombres racionals com els irracionals són nombres reals.<br />Els nombres reals omplen per complet la recta numèrica o recta real. <br />El conjunt dels nombres reals és un conjunt ordenat.<br />Si a i b representen dos nombres reals i a < b, es compleix que b – a > 0<br />Nombres irracionals<br />
  3. 3.
  4. 4. PROPIETATS DE LES POTÈNCIES I LES ARRELS<br />Potències:<br /> - -<br /> - -<br /> -<br /> -<br /> - <br />
  5. 5. PROPIETATS DE LES POTÈNCIES I LES ARRELS<br />Arrels:<br /> -<br /> -<br /> -<br /> - <br />
  6. 6. OperacionsambarrelsMultiplicacions i divisionsd’arrels<br /> Si trobem que en la suma de dues o mes arrelselsradicantssónelsmateixos,noméstenim que sumar els números que es trobenfora de les arrels, tal i com es potveure en el següentexemple:<br />Peròa vegadestrobem que tenen un radicantdiferent o que el factor comúdelsradicants no ésmoltevidentllavors , si descomposem les arrels i apliquem les propietatsd’aquestespodrem solucionar l’enunciat,tal i com es veu en el següentexemple:<br />
  7. 7. OperacionsambarrelsMultiplicacions i divisionsd'arrels<br />Podem multiplicar o dividir arrelsamb el mateixindex, en canvi si són de diferentindextenimduesopcions per resoldreles.<br />1-Les expressem en forma de potencia i busquem les fraccionsequivalents de mateix denominador per elsexponents<br />2-Aplicant la propietatfonamental de les arrels.<br />A continuació dos exemples de multiplicació i divisiód’arrels en forma de potencies:<br />
  8. 8. OperacionsambarrelsRacionalització de denominadors<br />Es posible que enstrobemamb una fracció que te una arrel en el denominador, llavorshem de racionalitzar la fracció i després simplificarla per dur a terme el problema correctament<br />Per racionalitzar, el que hem de fer es multiplicar tant el denominador i el numerador de la fracció per el denomindard’aquesta.Tal i com es veu en elssegüentsexemples:<br />

×