Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Työelämäpedagogiikka

Mitä työelämäpedagogiikka on?
Millaisia työtehtäviä tekevät työelämäpedagogit?

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Työelämäpedagogiikka

 1. 1. Työelämäpedagogiikka Kati Korento ja Erja Kotimäki 23.3.2018 Kuvan lisenssi CC0
 2. 2. Kati Korento Oamk, Amok Lehtori, ratkaisukeskeinen työnohjaaja p. 050 598 7878 kati.korento@oamk.fi Jeri, belgianpaimenkoira Erja Kotimäki Oamk, Amok Lehtori, tiimipäällikkö p. 050 588 4871 erja.kotimaki@oamk.fi Nöpö, labradorinnoutaja kati.korento@oamk.fi, erja.kotimaki@oamk.fi
 3. 3. Mitä on työelämäpedagogiikka? Kirjoita chattiin mitä sinulle tulee mieleen sanasta työelämäpedagogiikka. kati.korento@oamk.fi, erja.kotimaki@oamk.fi
 4. 4. Työelämäpedagogiikan taustaa ja tavoitteita - työelämäpedagogiikka vastaa reformin pedagogiikalle esittämään muutostarpeeseen - lisää pedagogista osaamista työpaikoille - lisää työelämäosaamista oppilaitoksiin - lisää ja kehittää oppilaitoksen ja työelämän välistä yhteistyötä - yhteensä 6 koulutusta pidetty vuosien 2014 ja 2017 aikana (Helsingissä, Kokkolassa, Oulussa, Rovaniemellä ja Seinäjoella) - työelämäpedagogisen osaamisen arviointia varten laadittiin työelämäpedagoginen osaamiskartta - koulutukseen osallistujat ja heidän organisaationsa johtajat arvioivat osaamista ja sen kehittämistarvetta → koulutuksen tavoitteet ja sisällöt - koulutus sisälsi laajan kehittämistehtävän, jonka aiheen osallistujat valitsivat oman työnsä ja organisaationsa tarpeista lähtien kati.korento@oamk.fi, erja.kotimaki@oamk.fi
 5. 5. Työelämäpedagoginen osaamiskartta https://drive.google.com/file/d/1HEhoURDGRmY 41RMhF7x3c_7qMHIoveR-/view?usp=sharing kati.korento@oamk.fi, erja.kotimaki@oamk.fi
 6. 6. Esimerkkejä työelämäpedagogisista kehittämistehtävistä •Työpaikkaohjaajakoulutus - Oulun malli •Opiskelijan perehdyttäminen työssäoppimispaikkaan - lomake •Avataan arvioinnit •Turvallisuusalan perustutkinnon opiskelijan työssäoppiminen OSEKKissa - Ohjeita työssäoppimispaikalle ja työpaikkaohjaajille •TOP-ohjaamisen perehdytyksen tehostaminen ohjaaville opettajille ja työpaikoille •Työelämäyhteistyön kehittäminen työpaikkojen ja KAOn välillä •Maatalousalan työssäoppimispaikkojen päivittäminen •Mobiililaitteilla käytettävä työpaikkaohjaajan opastus- ja koulutusmateriaali •Työelämäyhteistyö -kysely •Uuden opettajuuden tunnistaminen •Työelämäkummitoiminta •Työelämäpedagogi Jedussa •Koulutus- ja oppisopimus prosessien kuvaus ja joustava hyödyntäminen työelämäyhteistyössä •Asiakkuuksien hoitaminen Kpedu:ssa •Kysely Yto-opettajille reformin vaikutuksista heidän työssään •Työelämän näkemykset aikuis- ja oppisopimus koulutuksissa / puhdistus- ja ravitsemusalan koulutuksissa / teollisuuden alan koulutuksissa / merkonomitutkinnon asiakaspalvelu - tutkinnon osassa •Työssäoppimisen ohjaaminen mobiilina kati.korento@oamk.fi, erja.kotimaki@oamk.fi
 7. 7. Työelämäpedagogiikan uutiset - video Mistä eri näkökulmista työelämäpedagogiikkaa tarkastellaan videolla? Mihin työelämäpedagogiikkaa on hyödynnetty? kati.korento@oamk.fi, erja.kotimaki@oamk.fi
 8. 8. Tapio Työelämäpedagogi Tapion tehtävänkuvaan kuuluu yritys/työelämäverkoston rakentaminen ja ylläpitäminen sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Hän avustaa opettajia hankkimaan työssäoppimispaikkoja ja ohjaa heidän työelämäjaksojaan. Hän suunnittelee ja toteuttaa eri alojen opettajien kanssa tapoja, joilla työelämäyhteistyötä voidaan ylläpitää ja kehittää (esim. yhteistyötapaamiset, vierailut, kouluttajavaihdot). Hän hankkii rahoituksia Taitaja-toimintaan ja kouluttaa oppilaitos- ja työelämän valmentajia. Hän organisoi oppilaitoksen valmennustoimintaa. kati.korento@oamk.fi, erja.kotimaki@oamk.fi
 9. 9. Tytti Työelämäpedagogi Tytti työskentelee isossa tekniikan alan yrityksessä. Hänet on nimetty yhteyshenkilöksi oppilaitosten kanssa tehtävään yhteistyöhön. Hän organisoi yrityksessään työssäoppimisjaksot ja antaa yleisperehdytyksen uusille opiskelijoille. Hän pitää itseään ajan tasalla ammatillisessa koulutuksessa tapahtuvista muutoksista ja perehdyttää yrityksensä työntekijät ajankohtaisiin asioihin. Tytti kouluttaa uusia työpaikkaohjaajia yhdessä oppilaitoksen edustajien kanssa. Yrityksessä on silloin tällöin opettajia työelämäjaksolla ja Tytti vastaa heidän perehdytyksestään ja ohjauksestaan. Tytti käy usein oppilaitoksessa opettamassa myös opiskelijoita (”tuo työelämän näkökulmaa asioihin”) ja osallistuu opetussuunnitelman kehittämistyöhön työryhmän jäsenenä. kati.korento@oamk.fi, erja.kotimaki@oamk.fi
 10. 10. Toni Työelämäpedagogi Tonin vastaa työssään työpaikkaohjaajien sekä opettajien ohjaus- ja arviointiosaamisesta. Hän organisoi oppilaitoksensa työpaikkaohjaajien koulutuksen ja kouluttaa opettajia toimimaan työpaikkaohjaajien kouluttajina. Hänen vastuullaan on yhdessä opettajien ja yritysten/työelämän edustajien kanssa suunnitella kullekin koulutusalalle sopivat koulutustavat ja arvioida koulutustarve. Toni huolehtii myös uusien opettajien perehdytyksestä opiskelijan ohjaukseen ja arviointiin. Hän seuraa aktiivisesti oppilaitoksessa kerättävää työssäoppimiseen ja ammattiosaamisen näyttöihin liittyvää palautetta ja tekee yhteistyötä toiminnan kehittämiseksi oppilaitoksen johdon ja laatutiimin kanssa. kati.korento@oamk.fi, erja.kotimaki@oamk.fi
 11. 11. Tiia on hanketyön ammattilainen. Hän suunnittelee ja koordinoi monialaisia hankkeita, joiden pääasiallinen tavoite on tukea koulutuksen järjestäjän työelämäyhteistyötä ja sen kehittämistä. Hän huolehtii rahoituksen hakemisesta, talouden seurannasta ja raportoinnista. Tiian työhön kuuluu tiivis yhteistyö oppilaitoksen johdon kanssa, jotta hankkeet kytkeytyvät tiiviisti strategiaan ja toimintajärjestelmään. Hän hyödyntää työssään ennakointi- ja tutkimustietoa. Tiia tekee laajaa verkostotyötä sekä oppilaitosten että yritysten/työelämän kanssa. Hän koordinoi ja johtaa oman oppilaitoksensa hanketyötä ja ohjaa hanketoimijoita. Hän kouluttaa ja tiedottaa hankkeeseen liittyvissä asioissa sekä oppilaitoksen henkilökuntaa että yritysten edustajia. Tiia Työelämäpedagogi kati.korento@oamk.fi, erja.kotimaki@oamk.fi
 12. 12. Tanja Työelämäpedagogi Tanjan vastuualueena on oppilaitoksen sisäisen osaamisen kehittäminen. Hän tekee henkilöstön osaamisen kartoitukset ja niiden pohjalta oppilaitoksen osaamisen kehittämisen suunnitelman. Erityisenä haasteena on oppilaitoksessa henkilöstön eläköityminen ja sitä kautta hiljaisen tiedon siirtäminen nuoremmalle sukupolvelle. Toisaalta taas monet työelämä- ja yhteistyöverkostot ovat yksittäisten henkilöiden varassa. Tanja organisoi mentorointimallia, jonka avulla haetaan ratkaisuja em. haasteisiin. Tanjan työhön liittyy myös opettajien osaamisen ennakointi. Hän on mukana työelämän, kouluttajien ja tutkijoiden verkostoissa. kati.korento@oamk.fi, erja.kotimaki@oamk.fi
 13. 13. Pohdintatehtävä Visioi millainen voisi olla työelämäpedagogin työnkuva ja työympäristö vuonna 2028? kati.korento@oamk.fi, erja.kotimaki@oamk.fi
 14. 14. YKSITTÄINEN ASIANTUNTIJA KAIKKIEN OSAAMISTA MURROS Pedagogiikan personal trainer? Kuinka todennäköistä on, että näin tulee tapahtumaan? Kuinka toivottavaa on, että näin tapahtuu? kati.korento@oamk.fi, erja.kotimaki@oamk.fi
 15. 15. TIIVISTÄEN MITEN OPETTAJUUS MUUTTUU Opettajan työ monipuolistuu Opettaja toimii erilaisissa oppimisympäristöissä Opettaja ohjaa opiskelijaa yksilöllisiin ratkaisuihin Opiskelijan osaaminen arvioidaan työpaikoilla kati.korento@oamk.fi, erja.kotimaki@oamk.fi
 16. 16. Parasta osaamista: Opettajan osaamistarveselvitys Esitys osaamistarveselvityksestä 22.3.18 https://drive.google.com/drive/folders/0B_lhaIbC3fC3bXRjZFlRbmFiVDQ Rohkeasti uudistumaan -raportti https://drive.google.com/drive/folders/0B_lhaIbC3fC3bXRjZFlRbmFiVDQ Miten työelämäpedagogiikka vastaa opettajien osaamistarpeisiin? kati.korento@oamk.fi, erja.kotimaki@oamk.fi
 17. 17. Osaamismerkit ja työelämäpedagogi kati.korento@oamk.fi, erja.kotimaki@oamk.fi

×