BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU                                              str...
BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU                                             strana...
BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU                                           strana 3 ...
BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU                                              stra...
BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU                                             stran...
BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU                                           strana 6D...
BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU                                           strana 7 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Siro bezpecnostni-list-01.025

151 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
151
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Siro bezpecnostni-list-01.025

 1. 1. BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU strana 1Datum vyhotovení v ČR: 10.9.2000Datum revize v ČR: 13.6.2009Datum posledního přepracování zahraničního listu (u dovážených přípravků): 11.1.2007Název výrobku: Polyuretanové tužidlo POLIREX pro vnitřní použití 01.025 ODPOVÍDÁ NAŘÍZENÍ (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II. ČR1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKUIdentifikace přípravkuItalský název přípravku: POLIREX, Catalizzatore poliuretanicoČíslo výrobku: 01.025Český název: Polyuretanové tužidlo POLIREX pro vnitřní použitíDoporučený účel použití: průmyslové lakováníIdentifikace dovozce v ČRJméno/obchodní jméno: KORAL ITALY spol. s. r. o.Sídlo (místo podnikání) dovozce: Ostrovec 1861, 666 01 Tišnov.Identifikační číslo: DIČ: CZ 634 807 51Telefon: 00420 549 410 517Fax: 00420 549 418 111Nouzové telefonní číslo dovozce: Neuvedeno.Identifikace zahraničního výrobce:Jméno/obchodní jméno: SIRO SrlSídlo (místo podnikání) zahraničního výrobce: Via Meucci, 5 Z.I. Selve, 35033 TEOLO (PD), ItalyTelefon: 0039 049 9901122Informace podává v Itálii: Centro Antiveleni dellOspedale NIGUARDA di MilanoNouzové telefonní číslo: Tel.: 0039 02 66101029 0039 02 64442523Informace v případě nehody podává v ČRNouzové telefonní číslo pro celou ČR: Nepřetržitě +420 224 919 293 +420 224 915 402 +420 224 914 575Adresa: Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 22. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI Výrobek je kapalina, která může vzplanout, přijde-li při méně než 21° do styku s otev řeným ohněm či jiskrou. C Při akutním kontaktu je látka škodlivá a při vdechnutí nebo kontaktu s pokožkou je látka zdraví nebezpečná. Při vniknutí do očí způsobuje látka podstatné podráždění, které může trvat déle než 24 hodin.3. INFORMACE O SLOŽENÍ PŘÍPRAVKUChemická charakteristika přípravku:Komponenty přípravku (nejde o nebezpečné látky podle výrobce) ve směsi rozpouštědel (butylacetát a ropné rozpouštědlo, které podlepísemného potvrzení fy SIRO ze dne 12. dubna 2000 obsahuje méně než 0,1 % benzenu).Přípravek představuje nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí ve smyslu zákona o chemických látkách a chemických přípravcích č.356/2003 Sb. ve změní pozdějších změn.
 2. 2. BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU strana 2Datum vyhotovení v ČR: 10.9.2000Datum revize v ČR: 13.6.2009Datum posledního přepracování zahraničního listu (u dovážených přípravků): 11.1.2007Název výrobku: Polyuretanové tužidlo POLIREX pro vnitřní použití 01.025 ODPOVÍDÁ NAŘÍZENÍ (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II. ČR CAS Koncentrace Výstražný symbol nebezpečnosti a čísla R-vět čistéChemický název EINECS [%] látky: Indexové č. ES 64742-95-6 XnSOLVENTNÍ NAFTA (ROPNÁ), 265-199-0 2,51 – 10,00 R 37, 51-53LEHKÁ AROMATICKÁ R 65, 66 649-356-00-4 584-84-9 T2,4-TOLUENDIISOKYANÁT 209-544-5 0,01 – 0,50 R 23, 26, 36/37/38 R 40/20, 42/43, 52-53 615-006-00-4 141-78-6 XIETHYLACETÁT 205-500-4 10,01 – 25,00 R 36, 66 R 67 607-022-00-5 108-67-8 XiMESITYLEN 203-604-4 0,51 – 2,50 R 37 R 51-53 601-025-00-5 95-63-6 Xn1,2,4-TRIMETHYLBENZEN 202-436-9 2,51 – 10,00 R20, 36/37/38 R 51-53 601-043-00-3 Poznámky - plné znění uvedených R-vět najdete v kapitole 15.4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOCVšeobecné pokyny:Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu.Při nadýchání:Vyveďte postiženého ze zamořeného prostoru a zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte prochladnout. Event. vyhledejte lékařskoupomoc. Vyvětrejte místnosti.Při styku s kůží:Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části kůže umyjte teplou vodou a mýdlem a opláchněte velkým množstvím vody.Při zasažení očí:Při otevřených víčkách nejméně 10 minut vyplachujte čistou tekoucí vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Poté překryjte oči sterilnígázou nebo čistým suchým kapesníkem. Zajistěte lékařské vyšetření.Při požití:Postiženého umístěte v klidu. Za žádných okolností se nepokoušejte vyvolat zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažteobal přípravku nebo etiketu. Lze podat petrolátum, nikdy ne mléko nebo tuky jakéhokoliv druhu.Další údaje:Okamžité, zpožděné i dlouhodobé příznaky a účinky vyvolané expozicí, doporučení pro lékařskou první pomoc a event. léčbu:Možná aspirační bronchopneumonie po vdechnutí kapaliny (nikoliv par, kdy je vznik tohoto stavu vyloučen) ohrožuje život. Léčba jesymptomatická.Údaj o nutnosti umístění i použití speciálních prostředků pro první pomoc vč. léků a přístrojů (týká se jen některých látek):Speciální prostředky nejsou nutné.5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRUVhodná hasiva:V případě požáru haste práškovými halonovými přístroji, oxidem uhličitým (CO2) a pěnou.Nevhodná hasiva (zejména ta, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů) - Neuvedena.Zvláštní nebezpečí (upozornění na specifická nebezpečí při požáru a hašení):Při požáru vzniká kouř, může docházet k vzniku oxidu uhelnatého (CO) a uhličitého (CO2). Nevdechujte zplodiny hoření.Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:Při požáru používejte vhodnou ochranu dýchadel (izolační přístroj), popř. celotělovou ochranu.Další údaje:Uzavřené nádoby s přípravkem v blízkosti požáru chlaďte vodou.
 3. 3. BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU strana 3 Datum vyhotovení v ČR: 10.9.2000 Datum revize v ČR: 13.6.2009 Datum posledního přepracování zahraničního listu (u dovážených přípravků): 11.1.2007 Název výrobku: Polyuretanové tužidlo POLIREX pro vnitřní použití 01.025 ODPOVÍDÁ NAŘÍZENÍ (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II. ČR6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKUBezpečnostní opatření na ochranu osob:Používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky , zejména k ochraně pokožky. Odstraňte všechny zdroje zapálení. Nekuřte.Bezpečnostní opatření na ochranu životního prostředí:Zabraňte proniknutí do povrchových vodotečí i spodních vod. Zabaňte proniknutí do půdy.Doporučené metody čistění a zneškodnění:Pokryjte vhodným absorbujícím materiálem (písek, infusoriová hlinka, Vapex, universální absorpční materiály) a shromážděte v dobřeuzavřených nádobách. Snažte se výrobek nashromáždit tak, aby jej bylo možné ještě použít. Sebraný materiál zneškodňujte v souladus místně platnými předpisy.Další údaje:Zbytky přípravku odstraňte velkým množstvím vody. Při úniku velkých množství přípravku informujte hasiče popř. jiný místněkompetentní orgán.7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍPokyny pro zacházení:Opatření pro bezpečné nakládání s přípravkem:Při obvyklém používání přípravku (v souladu s návodem) nejsou žádná specifická opatření nutná.Další zvláštní požadavky vč. zakázaných nebo doporučených postupů při nakládání s přípravkem:Nevdechujte páry, zabraňte kontaktu s pokožkou, nejezte a nepijte.Ochrana před požárem nebo výbuchem:Při práci nekuřte a odstraňte všechny zdroje zapálení.Pokyny pro skladování:Podmínky pro bezpečné skladování:Skladujte v originálním a dobře uzavřeném balení v suchu a v chladnu v dobře větraných místnostech. Zabraňte ozáření přímýmslunečním světlem.Nejvyšší přístupné množství přípravku pro dané skladovací podmínky: odpadáDalší zvláštní požadavky vč. typu materiálu pro obal: odpadáOchrana před požárem nebo výbuchem:Při práci ve skladu nekuřte a odstraňte všechny zdroje zapálení.Podmínky pro bezpečné společné skladování:Neskladujte společně s potravinami, nápoji a krmivy.Zabraňte vstupu na pracoviště nepovoleným osobám.Udržujte mimo dosah oxidačních činidel, silných alkálií a kyselin.Uchovávejte mimo dosah dětí.Specifická použití: není požadováno8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKYTechnická opatření (případně jiná opatření na omezení expozice):Při práci používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Zajistěte účinné větrání.Kontrolní parametry:Expoziční limityČíslo CAS Chemický název Koncentrace [%] TLW – TWA [mg/m3] PEL / NPK-P [mg/m3]123-86-4 BUTYL-ACETÁT 25,01 – 50,00 711 950 / 1200 SOLVENTNÍ NAFTA (ROPNÁ), LEHKÁ64742-95-6 2,51 – 10,00 254 200 / 1000 AROMATICKÁ141-78-6 ETHYLACETÁT 10,01 – 25,00 1440 270 / 55095-63-6 1,2,4-TRIMETHYLBENZEN 2,51 – 10,00 125 100 / 250Poznámky: PEL – nejvyšší přípustný expoziční limit. NPK-P – nejvyšší přípustná koncentrace v ovzduší pracovišť. TLW –TWA – prahová hodnota limitu-časově vážený průměr.Doporučená/é metoda/y měření látek v pracovním ovzduší: Plynová chromatografie.Doporučené postupy monitorování expozice osob: Nejsou k dispozici.
 4. 4. BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU strana 4Datum vyhotovení v ČR: 10.9.2000Datum revize v ČR: 13.6.2009Datum posledního přepracování zahraničního listu (u dovážených přípravků): 11.1.2007Název výrobku: Polyuretanové tužidlo POLIREX pro vnitřní použití 01.025 ODPOVÍDÁ NAŘÍZENÍ (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II. ČROmezování expozice pracovníků:Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. zavádí Směrnici EU 89/686/EEC, proto veškeré používané osobní ochranné pomůcky musí býtv souladu s tímto nařízením.Ochrana dýchacích cest: Používejte patřičné ochranné pomůcky.Ochrana očí: Při běžném použití není nutná.Ochrana rukou: Používejte ochranné rukavice.Ochrana kůže (tj. ochrana celého těla): Používejte ochranný oděv, který poskytuje úplnou ochranu pokožky.Další údaje:Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci s chemickými látkami. Tj. zejména při práci nejezte, nepijte a nekuřte a zabraňtestyku s očima. Zašpiněné a potřísněné části oděvu svlékněte. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Popř. pokožku ošetřetevhodnými reparačními prostředky.9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTIObecné informace:Skupenství (při 20 ° C): kapalinaBarva: čiráZápach (vůně): pro prostředek typická vůněInformace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí:Hodnota pH (20 ° 1 % roztok: C) nestanovenaBod (teplota) tání (°C): nestanovenBod (rozmezí teplot) varu (° C): nestanovenBod vzplanutí (° C): 2,0Hořlavost: - Bod hoření (°C): nestanovenSamozápalnost: neuvedenaMeze výbušnosti: horní mez (% obj.): nestanovena dolní mez (% obj.): 0,6 při 20° COxidační vlastnosti: nestanovenyTenze par (při 20° C): nestanovenaRelativní hustota (při 20° C): 1,046 g/mlRozpustnost (při 20° C): - ve vodě: nerozpustný - tucích včetně specifikace oleje použitého jako rozpouštědlo: nestanovenaRozdělovací koeficient n-oktanol/voda: nestanovenDalší údaje: - Hustota par: nestanovena - Viskozita: nestanovenaRychlost odpařování: nestanovenaDalší informace: - Maximální experimentální bezpečná spára (MESG): nestanovena - Index lomu: nestanoven10. STÁLOST A REAKTIVITAPodmínky, za nichž je přípravek stabilní:Za normálního způsobu použití je přípravek stabilní, k rozkladu nedochází.Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat nebo které mohou způsobit nebezpečnou reakci:Odpadá.Látky a materiály, s nimiž přípravek nesmí přijít do styku:Vyhněte se kontaktu s hořlavinami. Výrobek by mohl vzplanout.Nebezpečné produkty rozkladu:(Uvedou se nebezpečné látky, které vznikají při rozkladných nebo jiných reakcích výrobku např. polymerace, a jsou nebezpečné prozdraví člověka).Za normálního způsobu použití nevznikají.Potřeba stabilizátoru v přípravku: odpadáMožnosti nebezpečné exotermní reakce: odpadáVýznam změny fyzikálních vlastností pro stabilitu a bezpečnost přípravku: odpadáNebezpečné rozkladné produkty při styku přípravku s vodou: nejsou známyMožnosti rozkladu přípravku na nestabilní produkty: odpadáNebezpečí polymerace: nebezpečná polymerace neprobíhá
 5. 5. BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU strana 5Datum vyhotovení v ČR: 10.9.2000Datum revize v ČR: 13.6.2009Datum posledního přepracování zahraničního listu (u dovážených přípravků): 11.1.2007Název výrobku: Polyuretanové tužidlo POLIREX pro vnitřní použití 01.025 ODPOVÍDÁ NAŘÍZENÍ (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II. ČRDalší údaje:Odpadá.11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACEAkutní toxicita přípravku:Při posuzování toxikologických účinků manipulace s výrobkem je třeba brát v potaz koncentraci každé jednotlivé složky produktu.Akutní toxicita komponent přípravku:Subchronická - chronická toxicita: Pro přípravek nestanovena. Komponenty přípravku nezpůsobují chronickou otravu.Dráždivost přípravku:pro kůži: Odmašťuje a dráždí.pro oči: Dráždí.Senzibilizace: Pro přípravek nestanovena.Karcinogenita: Pro přípravek nestanovena. Komponenty přípravku nejsou karcinogenem. Přípravek neobsahuje benzen.Mutagenita: Pro přípravek nestanovena. Komponenty přípravku nejsou klasifikovány jako mutagenní.Toxicita pro reprodukci: Pro přípravek nestanovena. Komponenty přípravku nejsou klasifikovány jako toxické pro reprodukci.Zkušenosti u člověka, informace o různých způsobech expozice přípravku nebo látkám v něm obsaženým:Při používání podle návodu a dodržování zásad osobní hygieny nebyly pozorovány nepříznivé účinky na člověka.Narkotické účinky:Rozpouštědla obsažená v přípravku mají narkotický účinek, který se projevuje v závislosti na koncentraci a době působení.Další údaje: Odpadá12. EKOLOGICKÉ INFORMACEEkotoxicita přípravkuPro přípravek nejsou žádné údaje tohoto charakteru k dispozici. Používejte bezpečné pracovní postupy, abyste zamezili úniku výrobkudo vnějšího prostředí.Akutní toxicita přípravku pro vodní organismy:Přípravek je slabě nebezpečný pro vodu. LC50 96 hod., ryby (mg.l-1) Nestanovena. EC50 48 hod., dafnie (mg.l-1) Nestanovena. -1 IC50 72 hod., řasy (mg.l ) Nestanovena.Akutní toxicita komponent přípravku pro vodní organismy: LC50 96 hod., ryby (mg.l-1) Údaje nejsou k dispozici. EC5048 hod., dafnie (mg.l-1) Údaje nejsou k dispozici. -1 IC50 72 hod., řasy (mg.l ) Údaje nejsou k dispozici.Rozložitelnost: Nestanovena.Toxicita pro ostatní prostředí: Nestanovena.Další údaje: CHSK: Nestanovena. BSK5: Nestanovena.Další údaje:Přípravek nesmí (nekontrolovaně) vniknout do povrchových a spodních vod, ani do kanalizace.Rovněž nesmí znečistit půdu.13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍZpůsoby zneškodňování přípravkuPostupuje se podle zákona o odpadech a podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů.Zneškodňuje se jako zvláštní (nebezpečný) odpad na zajištěné skládce pro tyto odpadynebo ve spalovacím zařízení pro nebezpečné odpady.Způsoby zneškodňování kontaminovaného obaluDovozce je dle zákona č.477/2001 Sb. zařazen do systému sdruženého plnění zpětného odběru a využití odpadů z obalů společnostiEKO-KOM a.s. pod klientským číslem EK – F05030044.Další údajePrávní předpisy o odpadech v ČRZákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Jestliže se tento přípravek a jeho obal stanou odpadem, musí konečný uživatelpřidělit odpovídající kód odpadu podle vyhlášky č.381/2001 Sb. platném znění.
 6. 6. BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU strana 6Datum vyhotovení v ČR: 10.9.2000Datum revize v ČR: 13.6.2009Datum posledního přepracování zahraničního listu (u dovážených přípravků): 11.1.2007Název výrobku: Polyuretanové tužidlo POLIREX pro vnitřní použití 01.025 ODPOVÍDÁ NAŘÍZENÍ (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II. ČRZařazení odpadu podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.: Kód druhu odpadu: Název druhu odpadu: Kategorie odpadu: Kód podle Dodatku I a II Basilejské úmluvy: 08 01 11 Odpady z barev a laků NebezpečnýDalší údaje nejsou k dispozici.14. INFORMACE PRO PŘEPRAVUPozemní přepravaDle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášená pod č.64/1987 Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů.ADR/RID IMO/IMDGTřída: 3 Třída: 3Číslo UN: 1263 (BARVA) Číslo UN: 1263Typ obalu: II Typ obalu: IINázev: - Název: PAINTZvláštní předpis 640DDalší údaje:Odpadá.15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECHTento bezpečnostní list byl vytvořen v souladu s Nařízením (ES) č. 1907/2006 REACH.Klasifikace a označování přípravku:Klasifikace a označení dle zákona 356/2003 Sb. Ve znění pozdějších změn a dle souvisejících předpisů, dle směrnic EU 67/548/EHS a1999/45/ES ve znění pozdějších změn. Vyhláška 232/2004 Sb. ve znění pozdějších změn.Symboly: Xn – Zdraví škodlivý F – Vysoce hořlavýR – věty (úplné znění): R 11 Vysoce hořlavý R 20 Zdraví škodlivý při vdechování R 23 Toxický při vdechování R 26 Vysoce toxický při vdechování R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži R 40/20 Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování R 42/43 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží R 51-53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí R 52-53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratěS – věty (úplné znění): S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření S 23 Nevdechujte páry/aerosoly S 25 Zamezte styku s očima S 29 Nevylévejte do kanalizace S 33 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny S 38 V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách S 60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpadDodatkové označení pro aerosolová balení v Evropské unii: Odpadá
 7. 7. BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU strana 7 Datum vyhotovení v ČR: 10.9.2000 Datum revize v ČR: 13.6.2009 Datum posledního přepracování zahraničního listu (u dovážených přípravků): 11.1.2007 Název výrobku: Polyuretanové tužidlo POLIREX pro vnitřní použití 01.025 ODPOVÍDÁ NAŘÍZENÍ (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II. ČRJiné předpisy:Zdravotnické předpisy:Nařízení vlády č 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci v platném znění Zákon č. 20/1966Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění.Zákon č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění.Směrnice MZD ČSR č.48/1967 Sb., o posuzování zdravotnízpůsobilosti při práci.Předpisy na ochranu ovzduší:Odpadá.Požární předpisy:Podléhá předpisům o hořlavých kapalinách. Podle ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny, provozovny a sklady je hořlavou kapalinou II. třídynebezpečnosti. Vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci.16. DALŠÍ INFORMACEDalší informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka ( např. pokyny pro školení, preventivní lékařsképrohlídky, doporučené použití přípravku, doporučení pro omezené použití přípravku apod.):Odpadá.Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu:Údaje výrobce a dovozce, dále databáze, a to zejména: TOMES 99 (Toxicology, Occupational Medicine and Environmental Science) adatabáze firemní (např. MERCK 1996) a EUROLIST (obsahuje EINECS) a konečně katalogy firem MERCK, FLUKA, ALDRICH aSIGMA.Základní literatura:NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances (1983)I. N.R.S. - Fiche ToxicologiqueCESIO - Classification and labelling of anionoc, nonionic surfctants (1990).Zdroje nejdůležitějších údajů:Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších vlastností a současné legislativy, především zákona č. 356/2003 Sb., v platnémznění včetně prováděcích předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 REACH. Bezpečnostní list byl dálevypracován na podkladě originálu bezpečnostního listu poskytnutého výrobcem.Informace obsažené v tomto dokumentu vycházejí ze znalostí, které byly k dispozici v době jeho vytvoření. Vztahují se pouzeke specificky zde uvedenému produktu a nejsou zárukou jeho kvality. Je povinností uživatele výrobku přesvědčit se o vhodnosti aúplnosti těchto informací vzhledem k zamýšlenému specifickému použití.Prohlášení: Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životníhoprostředí. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.

×