Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Palinal bezpecnostni-list-607.0000

217 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Palinal bezpecnostni-list-607.0000

  1. 1. BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU strana 1Datum vyhotovení v ČR: 1.6.2010Datum revize v ČR: 1.6.2010Datum posledního přepracování zahraničního listu (u dovážených přípravků): 18.1.2010Název výrobku: Email polyvalentní hliníkový 607.0000 ODPOVÍDÁ NAŘÍZENÍ (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II. ČR1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKUIdentifikace přípravkuItalský název přípravku: SMALTO POLIVALENTE ALLUMINIOČíslo výrobku: 607.0000Český název: Email polyvalentní hliníkovýDoporučený účel použití: průmyslové lakováníIdentifikace dovozce v ČRJméno/obchodní jméno: KORAL ITALY spol. s. r. o.Sídlo (místo podnikání) dovozce: Ostrovec 1861, 666 01 Tišnov.Identifikační číslo: DIČ: CZ 634 807 51Telefon: 00420 549 410 517Fax: 00420 549 418 111Nouzové telefonní číslo dovozce: neuvedeno.Identifikace zahraničního výrobce:Jméno/obchodní jméno: PALINI VERNICI S.R.L.Sídlo (místo podnikání) zahraničního výrobce: Viale Rimembranze N. 12, 25055 PISOGNE (BS), ItalyTelefon: 0039 0364 880496, 0039 0364 882727Fax: 0039 0364 882740, 0039 0364 880063Email: ricerca@palini.comNouzové telefonní číslo: Tel.: 0039 0266101029Informace v případě nehody podává v ČRNouzové telefonní číslo pro celou ČR: Nepřetržitě +420 224 919 293 +420 224 915 402 +420 224 914 575Adresa: Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 22. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI Výrobek je kapalina, která může vzplanout, přijde-li při méně než 21° do styku s otev řeným ohněm či jiskrou. C Při akutním kontaktu je látka škodlivá a při vdechnutí nebo kontaktu s pokožkou je látka zdraví nebezpečná. Při vniknutí do očí způsobuje látka podstatné podráždění, které může trvat déle než 24 hodin.3. INFORMACE O SLOŽENÍ PŘÍPRAVKUChemická charakteristika přípravku:Komponenty přípravku (nejde o nebezpečné látky podle výrobce) ve směsi rozpouštědel (butylacetát, a ropné rozpouštědlo), kterépodle písemného potvrzení fy PALINI VERNICI ze dne 12.dubna 2000 obsahuje méně než 0,1 % benzenuPřípravek představuje nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí ve smyslu zákona o chemických látkách a chemických přípravcích č.356/2003 Sb. ve změní pozdějších změn. CAS Koncentrace Výstražný symbol nebezpečnosti a čísla R-vět čistéChemický název EINECS [%] látky: Indexové č. ES 64742-95-6 Xn, NSOLVENTNÍ NAFTA (ROPNÁ), 265-199-0 1–3 R 10, 51, 53LEHKÁ AROMATICKÁ R 65, 66, 67 649-356-00-4
  2. 2. BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU strana 2Datum vyhotovení v ČR: 1.6.2010Datum revize v ČR: 1.6.2010Datum posledního přepracování zahraničního listu (u dovážených přípravků): 18.1.2010Název výrobku: Email polyvalentní hliníkový 607.0000 ODPOVÍDÁ NAŘÍZENÍ (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II. ČR 1330-20-7 Xn, XiXYLEN 215-535-7 15 – 20 R 10, 20/21 R 38 601-022-00-9 123-86-4 R 10BUTYL-ACETÁT 204-658-1 20 – 25 R 66 R 67 607-025-00-1 96-29-7 Xn, XiBUTANON-OXIM 202-496-6 0,5 – 1 R 21, 40 R 41, 43 616-014-00-0 7429-90-5 FHLINÍK PRÁŠKOVÝ NESTABILNÍ 231-072-3 7 – 10 R 10 R 15 013-002-00-1BENZÍNOVÁ FRAKCE (ROPNÁ), 64742-48-9 Xn, XiHYDROGENOVANÁ TĚŽKÁ; 265-150-3 1–3 R 10, 37NÍZKOVROUCÍ HYDROGENOVANÝ R 53, 65BENZÍN 649-327-00-6 Poznámky - plné znění uvedených R-vět najdete v kapitole 15.4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOCVšeobecné pokyny:Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu.Při nadýchání:Vyveďte postiženého ze zamořeného prostoru a zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte prochladnout. Event. vyhledejte lékařskoupomoc. Vyvětrejte místnosti.Při styku s kůží:Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části kůže umyjte teplou vodou a mýdlem a opláchněte velkým množstvím vody.Při zasažení očí:Při otevřených víčkách nejméně 10 minut vyplachujte čistou tekoucí vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Poté překryjte oči sterilnígázou nebo čistým suchým kapesníkem. Zajistěte lékařské vyšetření.Při požití:Postiženého umístěte v klidu. Za žádných okolností se nepokoušejte vyvolat zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažteobal přípravku nebo etiketu. Lze podat petrolátum, nikdy ne mléko nebo tuky jakéhokoliv druhu.Další údaje:Okamžité, zpožděné i dlouhodobé příznaky a účinky vyvolané expozicí, doporučení pro lékařskou první pomoc a event. léčbu:Možná aspirační bronchopneumonie po vdechnutí kapaliny (nikoliv par, kdy je vznik tohoto stavu vyloučen) ohrožuje život. Léčba jesymptomatická.Údaj o nutnosti umístění i použití speciálních prostředků pro první pomoc vč. léků a přístrojů (týká se jen některých látek):Speciální prostředky nejsou nutné.5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRUVhodná hasiva:V případě požáru haste práškovými halonovými přístroji, oxidem uhličitým (CO2) a pěnou.Nevhodná hasiva (zejména ta, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů) - Neuvedena.Zvláštní nebezpečí (upozornění na specifická nebezpečí při požáru a hašení):Při požáru vzniká kouř, může docházet k vzniku oxidu uhelnatého (CO) a uhličitého (CO2). Nevdechujte zplodiny hoření.Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:Při požáru používejte vhodnou ochranu dýchadel (izolační přístroj), popř. celotělovou ochranu.Další údaje:Uzavřené nádoby s přípravkem v blízkosti požáru chlaďte vodou.6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKUBezpečnostní opatření na ochranu osob:Používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky , zejména k ochraně pokožky. Odstraňte všechny zdroje zapálení. Nekuřte.
  3. 3. BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU strana 3Datum vyhotovení v ČR: 1.6.2010Datum revize v ČR: 1.6.2010Datum posledního přepracování zahraničního listu (u dovážených přípravků): 18.1.2010Název výrobku: Email polyvalentní hliníkový 607.0000 ODPOVÍDÁ NAŘÍZENÍ (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II. ČRBezpečnostní opatření na ochranu životního prostředí:Zabraňte proniknutí do povrchových vodotečí i spodních vod. Zabaňte proniknutí do půdy.Doporučené metody čistění a zneškodnění:Pokryjte vhodným absorbujícím materiálem (písek, infusoriová hlinka, Vapex, universální absorpční materiály) a shromážděte v dobřeuzavřených nádobách. Snažte se výrobek nashromáždit tak, aby jej bylo možné ještě použít. Sebraný materiál zneškodňujte v souladus místně platnými předpisy.Další údaje:Zbytky přípravku odstraňte velkým množstvím vody. Při úniku velkých množství přípravku informujte hasiče popř. jiný místněkompetentní orgán.7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍPokyny pro zacházení:Opatření pro bezpečné nakládání s přípravkem:Při obvyklém používání přípravku (v souladu s návodem) nejsou žádná specifická opatření nutná.Další zvláštní požadavky vč. zakázaných nebo doporučených postupů při nakládání s přípravkem:Nevdechujte páry, zabraňte kontaktu s pokožkou, nejezte a nepijte.Ochrana před požárem nebo výbuchem:Při práci nekuřte a odstraňte všechny zdroje zapálení.Pokyny pro skladování:Podmínky pro bezpečné skladování:Skladujte v originálním a dobře uzavřeném balení v suchu a v chladnu v dobře větraných místnostech. Zabraňte ozáření přímýmslunečním světlem.Nejvyšší přístupné množství přípravku pro dané skladovací podmínky: odpadáDalší zvláštní požadavky vč. typu materiálu pro obal: odpadáOchrana před požárem nebo výbuchem:Při práci ve skladu nekuřte a odstraňte všechny zdroje zapálení.Podmínky pro bezpečné společné skladování:Neskladujte společně s potravinami, nápoji a krmivy.Zabraňte vstupu na pracoviště nepovoleným osobám.Udržujte mimo dosah oxidačních činidel, silných alkálií a kyselin.Uchovávejte mimo dosah dětí.Specifická použití: není požadováno8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKYTechnická opatření (případně jiná opatření na omezení expozice):Při práci používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Zajistěte účinné větrání.Kontrolní parametry:Expoziční limityČíslo CAS Chemický název Koncentrace [%] TLW – TWA [mg/m3] PEL / NPK-P [mg/m3] SOLVENTNÍ NAFTA (ROPNÁ), LEHKÁ64742-95-6 1–3 100 200 / 1000 AROMATICKÁ1330-20-7 XYLEN 15 – 20 434,19 200 / 400123-86-4 BUTYL-ACETÁT 20 – 25 712,64 950 / 12007429-90-5 HLINÍK PRÁŠKOVÝ NESTABILNÍ 7 – 10 10 2/5 BENZÍNOVÁ FRAKCE (ROPNÁ),64742-48-9 HYDROGENOVANÁ TĚŽKÁ; NÍZKOVROUCÍ 7 – 10 116 400 / 1000 HYDROGENOVANÝ BENZÍNPoznámky: PEL – nejvyšší přípustný expoziční limit. NPK-P – nejvyšší přípustná koncentrace v ovzduší pracovišť. TLW –TWA – prahová hodnota limitu-časově vážený průměr.Doporučená/é metoda/y měření látek v pracovním ovzduší: Plynová chromatografie.Doporučené postupy monitorování expozice osob: Nejsou k dispozici.Omezování expozice pracovníků:Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. zavádí Směrnici EU 89/686/EEC, proto veškeré používané osobní ochranné pomůcky musí býtv souladu s tímto nařízením.Ochrana dýchacích cest: Používejte patřičné ochranné pomůcky.Ochrana očí: Při běžném použití není nutná.Ochrana rukou: Používejte ochranné rukavice.Ochrana kůže (tj. ochrana celého těla): Používejte ochranný oděv, který poskytuje úplnou ochranu pokožky.
  4. 4. BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU strana 4Datum vyhotovení v ČR: 1.6.2010Datum revize v ČR: 1.6.2010Datum posledního přepracování zahraničního listu (u dovážených přípravků): 18.1.2010Název výrobku: Email polyvalentní hliníkový 607.0000 ODPOVÍDÁ NAŘÍZENÍ (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II. ČRDalší údaje:Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci s chemickými látkami. Tj. zejména při práci nejezte, nepijte a nekuřte a zabraňtestyku s očima. Zašpiněné a potřísněné části oděvu svlékněte. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Popř. pokožku ošetřetevhodnými reparačními prostředky.9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTIObecné informace:Skupenství (při 20 ° C): kapalinaBarva: neuvedenaZápach (vůně): pro prostředek typická vůněInformace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí:Hodnota pH (20 ° 1 % roztok: C) nestanovenaBod (teplota) tání (°C): nestanovenBod (rozmezí teplot) varu (° C): 35°CBod vzplanutí (° C): nestanovenHořlavost: - Bod hoření (° C): 21°CSamozápalnost: 400°CMeze výbušnosti: horní mez (% obj.): 2% dolní mez (% obj.): 11%Oxidační vlastnosti: nestanovenyTenze par (při 20° C): nestanovenaRelativní hustota (při 20° C): nestanovenaRozpustnost (při 20° C): - ve vodě: nerozpustný - tucích včetně specifikace oleje použitého jako rozpouštědlo: nestanovenaRozdělovací koeficient n-oktanol/voda: nestanovenDalší údaje: - Hustota par: nestanovena - Viskozita: nestanovenaRychlost odpařování: nestanovenaDalší informace: - Maximální experimentální bezpečná spára (MESG): nestanovena - Index lomu: nestanovenSušina 54,380%Hmotnost těkavého uhlíku 35,010%10. STÁLOST A REAKTIVITAPodmínky, za nichž je přípravek stabilní:Za normálního způsobu použití je přípravek stabilní, k rozkladu nedochází.Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat nebo které mohou způsobit nebezpečnou reakci:Odpadá.Látky a materiály, s nimiž přípravek nesmí přijít do styku:Vyhněte se kontaktu s hořlavinami. Výrobek by mohl vzplanout.Nebezpečné produkty rozkladu:(Uvedou se nebezpečné látky, které vznikají při rozkladných nebo jiných reakcích výrobku např. polymerace, a jsou nebezpečné prozdraví člověka).Za normálního způsobu použití nevznikají.Potřeba stabilizátoru v přípravku: odpadáMožnosti nebezpečné exotermní reakce: odpadáVýznam změny fyzikálních vlastností pro stabilitu a bezpečnost přípravku: odpadáNebezpečné rozkladné produkty při styku přípravku s vodou: nejsou známyMožnosti rozkladu přípravku na nestabilní produkty: odpadáNebezpečí polymerace: nebezpečná polymerace neprobíháDalší údaje:Odpadá.11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACEAkutní toxicita přípravku:Při posuzování toxikologických účinků manipulace s výrobkem je třeba brát v potaz koncentraci každé jednotlivé složky produktu.
  5. 5. BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU strana 5Datum vyhotovení v ČR: 1.6.2010Datum revize v ČR: 1.6.2010Datum posledního přepracování zahraničního listu (u dovážených přípravků): 18.1.2010Název výrobku: Email polyvalentní hliníkový 607.0000 ODPOVÍDÁ NAŘÍZENÍ (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II. ČRAkutní toxicita komponent přípravku:Chemický název Výsledek Dávka Testovací živočichové LCLo inhalace 10 000 ppm/6h člověkXYLEN LDLO orálně 50 mg/kg člověkBUTYL-ACETÁT TCLo 200 ppm člověkXylen: účinky akutní expozice,příznaky intenzivní expozice: Dermatitida, ekzém, podráždění očí a dýchacích cest. Inhalace výparů může způsobit závratě, bolesti hlavy, nevolnost, potíže s koordinací, podrážděnost, narkotické stavy, anémii a parestézii rukou a chodidel. Podráždění při inhalaci 500 ppm (TCLo)BUTYL-ACETÁT: Při vdechnutí: 3300 ppm (16 mg/l), krátkodobě, způsobuje vážné podráždění očí a nosu Při vdechnutí: 200 – 300 ppm (1 - 1,4 mg/l), krátkodobě, způsobuje středně závažné podráždění očí a nosu. Inhalace výparů může způsobit podráždění dýchacích cest Výpary mohou způsobit bolesti hlavy a nevolnost. Kapalina může způsobit podráždění očí a zánět spojivek, může dráždit pokožku a způsobit dermatitidu. Při polknutí způsobuje opilost, halucinace a má sedativní účinky. Příznaky se objevují při 500 ppm. Vážné toxické účinky se objevují při 2000 ppm po dobu 60 min.Subchronická - chronická toxicita: Pro přípravek nestanovena. Komponenty přípravku nezpůsobují chronickou otravu.Dráždivost přípravku:pro kůži: Odmašťuje a dráždí.pro oči: Dráždí.Senzibilizace: Pro přípravek nestanovena.Karcinogenita: Pro přípravek nestanovena. Komponenty přípravku nejsou karcinogenem. Přípravek neobsahuje benzen.Mutagenita: Pro přípravek nestanovena. Komponenty přípravku nejsou klasifikovány jako mutagenní.Toxicita pro reprodukci: Pro přípravek nestanovena. Komponenty přípravku nejsou klasifikovány jako toxické pro reprodukci.Zkušenosti u člověka, informace o různých způsobech expozice přípravku nebo látkám v něm obsaženým:Při používání podle návodu a dodržování zásad osobní hygieny nebyly pozorovány nepříznivé účinky na člověka.Narkotické účinky:Rozpouštědla obsažená v přípravku mají narkotický účinek, který se projevuje v závislosti na koncentraci a době působení.Další údaje: Odpadá12. EKOLOGICKÉ INFORMACEEkotoxicita přípravkuSOLVENTNÍ NAFTA (ROPNÁ), LEHKÁ AROMATICKÁ , CAS 64742-95-6, koncentrace 1 – 3 %.R 51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředíBENZÍNOVÁ FRAKCE (ROPNÁ), HYDROGENOVANÁ TĚŽKÁ; NÍZKOVROUCÍ HYDROGENOVANÝ BENZÍN, CAS 64742-48-9,koncentrace 1 – 3 %.R 53 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředíPoužívejte bezpečné pracovní postupy, abyste zamezili úniku výrobku do vnějšího prostředíAkutní toxicita přípravku pro vodní organismy:Přípravek je slabě nebezpečný pro vodu. LC50 96 hod., ryby (mg.l-1) Nestanovena. EC50 48 hod., dafnie (mg.l-1) Nestanovena. IC50 72 hod., řasy (mg.l-1) Nestanovena.Akutní toxicita komponent přípravku pro vodní organismy: LC50 96 hod., ryby (mg.l-1) Údaje nejsou k dispozici. EC5048 hod., dafnie (mg.l-1) Údaje nejsou k dispozici. -1 IC50 72 hod., řasy (mg.l ) Údaje nejsou k dispozici.Rozložitelnost: Nestanovena.Toxicita pro ostatní prostředí: Nestanovena.Další údaje: CHSK: Nestanovena. BSK5: Nestanovena.Další údaje:Přípravek nesmí (nekontrolovaně) vniknout do povrchových a spodních vod, ani do kanalizace.Rovněž nesmí znečistit půdu.
  6. 6. BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU strana 6 Datum vyhotovení v ČR: 1.6.2010 Datum revize v ČR: 1.6.2010 Datum posledního přepracování zahraničního listu (u dovážených přípravků): 18.1.2010 Název výrobku: Email polyvalentní hliníkový 607.0000 ODPOVÍDÁ NAŘÍZENÍ (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II. ČR13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍZpůsoby zneškodňování přípravkuPostupuje se podle zákona o odpadech a podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů.Zneškodňuje se jako zvláštní (nebezpečný) odpad na zajištěné skládce pro tyto odpadynebo ve spalovacím zařízení pro nebezpečné odpady.Způsoby zneškodňování kontaminovaného obaluDovozce je dle zákona č.477/2001 Sb. zařazen do systému sdruženého plnění zpětného odběru a využití odpadů z obalů společnostiEKO-KOM a.s. pod klientským číslem EK – F05030044.Další údajePrávní předpisy o odpadech v ČRZákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Jestliže se tento přípravek a jeho obal stanou odpadem, musí konečný uživatelpřidělit odpovídající kód odpadu podle vyhlášky č.381/2001 Sb. platném znění.Zařazení odpadu podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.: Kód druhu odpadu: Název druhu odpadu: Kategorie odpadu: Kód podle Dodatku I a II Basilejské úmluvy: 08 01 11 Odpady z barev a laků NebezpečnýDalší údaje nejsou k dispozici.14. INFORMACE PRO PŘEPRAVUPozemní přepravaDle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášená pod č.64/1987 Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů.ADR/RID/IATA/IMDGTřída: 3Číslo UN: 1263 (BARVA)Typ obalu: IIIStupeň nebezpečí: 30IMDG-EMS: F-E, S-EDalší údaje:Odpadá.15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECHTento bezpečnostní list byl vytvořen v souladu s Nařízením (ES) č. 1907/2006 REACH.Klasifikace a označování přípravku:Klasifikace a označení dle zákona 356/2003 Sb. Ve znění pozdějších změn a dle souvisejících předpisů, dle směrnic EU 67/548/EHS a1999/45/ES ve znění pozdějších změn. Vyhláška 232/2004 Sb. ve znění pozdějších změn.Symboly: Xn – Zdraví škodlivýR – věty (úplné znění): R 10 Hořlavý R 15 Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny R 20/21 Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží R 21 Zdraví škodlivý při styku s kůží R 37 Dráždí dýchací orgány R 38 Dráždí kůži R 40 Podezření na karcinogenní účinky R 41 Nebezpečí vážného poškození očí R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží R 51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí R 53 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratěS – věty (úplné znění): S 23 Nevdechujte páry/aerosoly S 25 Zamezte styku s očima S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice S 43 V případě požáru haste práškovými halonovými přístroji, oxidem uhličitým a pěnou S 7 Uchovávejte obal těsně uzavřený
  7. 7. BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU strana 7Datum vyhotovení v ČR: 1.6.2010Datum revize v ČR: 1.6.2010Datum posledního přepracování zahraničního listu (u dovážených přípravků): 18.1.2010Název výrobku: Email polyvalentní hliníkový 607.0000 ODPOVÍDÁ NAŘÍZENÍ (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II. ČRDodatkové označení pro aerosolová balení v Evropské unii: OdpadáJiné předpisy:Zdravotnické předpisy:Nařízení vlády č 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci v platném znění Zákon č. 20/1966Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění.Zákon č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění.Směrnice MZD ČSR č.48/1967 Sb., o posuzování zdravotnízpůsobilosti při práci.Předpisy na ochranu ovzduší:Odpadá.Požární předpisy:Podléhá předpisům o hořlavých kapalinách. Podle ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny, provozovny a sklady je hořlavou kapalinou II. třídynebezpečnosti. Vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci.16. DALŠÍ INFORMACEDalší informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka ( např. pokyny pro školení, preventivní lékařsképrohlídky, doporučené použití přípravku, doporučení pro omezené použití přípravku apod.):Odpadá.Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu:Údaje výrobce a dovozce, dále databáze, a to zejména: TOMES 99 (Toxicology, Occupational Medicine and Environmental Science) adatabáze firemní (např. MERCK 1996) a EUROLIST (obsahuje EINECS) a konečně katalogy firem MERCK, FLUKA, ALDRICH aSIGMA.Základní literatura:NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances (1983)I. N.R.S. - Fiche ToxicologiqueCESIO - Classification and labelling of anionoc, nonionic surfctants (1990).Zdroje nejdůležitějších údajů:Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších vlastností a současné legislativy, především zákona č. 356/2003 Sb., v platnémznění včetně prováděcích předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 REACH. Bezpečnostní list byl dálevypracován na podkladě originálu bezpečnostního listu poskytnutého výrobcem.Informace obsažené v tomto dokumentu vycházejí ze znalostí, které byly k dispozici v době jeho vytvoření. Vztahují se pouzeke specificky zde uvedenému produktu a nejsou zárukou jeho kvality. Je povinností uživatele výrobku přesvědčit se o vhodnosti aúplnosti těchto informací vzhledem k zamýšlenému specifickému použití.Prohlášení: Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životníhoprostředí. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.

×