ใบสมัครเลขที่ ___________ / 2555                                             ...
-2- คนที่ 2 (สอนสาระวิชาคอมพิวเตอร) (นาย/ นาง /นางสาว /อื่น ๆ ) …………………………………….. นามสกุล .................................
กรุณาสงใบสมัครมาที่ E-mail : thaiobecrobot@gmail.comภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2555           กลุมโครงการพิเศษ ...
                    กําหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับการทดลอง วัด...
แจ้งประชาสัมพันธ์การอบรมสมองกล
แจ้งประชาสัมพันธ์การอบรมสมองกล
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แจ้งประชาสัมพันธ์การอบรมสมองกล

169 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
169
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แจ้งประชาสัมพันธ์การอบรมสมองกล

 1. 1. ใบสมัครเลขที่ ___________ / 2555 (สําหรับเจาหนาที่) ใบสมัคร เขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูสอนเรื่อง “การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการทดลอง วัด วิเคราะห ควบคุมระบบสมองกลทางวิทยาศาสตร”โรงเรียน ............................................................................สังกัด (สพป./สพม.) ........................................................ที่อยูเลขที่ ………………….. หมูที่ ……..…. ถนน ............……………....……..... ตําบล/แขวง ……………………..อําเภอ/เขต ……………………………………. จังหวัด ...…………...........….......... รหัสไปรษณีย …………………...โทรศัพท ………........………...............…...…. โทรสาร ...............……...........……. มือถือ .......................................อีเมล .…………………………………………………………………………………………………………………………มีความประสงคสงครูเขารับการอบรม ดังนี้คนที่ 1 (สอนสาระวิชาวิทยาศาสตร)(นาย/ นาง /นางสาว /อื่น ๆ ) …………………………………….. นามสกุล .................................................................ตําแหนง .…………………….…….…………………… สอนกลุมสาระวิชา ............................................................วัน เดือน ปเกิด ................…………........อายุ ……......... ป เชื้อชาติ ……… สัญชาติ ……………ศาสนา ……………บัตรประชาชนเลขที่..............…...................................................................... บัตรหมดอายุ ...……………..............การศึกษา ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา สาขาวิชา ตั้งแต ถึง ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี อื่นๆประสบการณการทํางาน (รายละเอียดของงานที่ผาน เรียงลําดับกอน-หลัง)  ระยะเวลา Time สถานที่ทํางาน เริ่ม ถึง ตําแหนงงาน ลักษณะงานภาษา พูด (Speaking) เขียน (Writing) อาน (Reading) ภาษา ดี ปานกลาง พอใช ดี ปานกลาง พอใช ดี ปานกลาง พอใช Good Fair Poor Good Fair Poor Good Fair Poor ภาษาอังกฤษ (English) อื่นๆ _________ (Other)
 2. 2. -2- คนที่ 2 (สอนสาระวิชาคอมพิวเตอร) (นาย/ นาง /นางสาว /อื่น ๆ ) …………………………………….. นามสกุล ................................................................. ตําแหนง .…………………….…….…………………… สอนกลุมสาระวิชา ............................................................. วัน เดือน ปเกิด ................…………........อายุ ……......... ป เชื้อชาติ ……… สัญชาติ ……………ศาสนา …………… บัตรประชาชนเลขที่..............…...................................................................... บัตรหมดอายุ ...…………….............. การศึกษา ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา สาขาวิชา ตั้งแต ถึง ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี อื่นๆ _______________ ประสบการณการทํางาน (รายละเอียดของงานที่ผาน เรียงลําดับกอน-หลัง)  ระยะเวลา Time สถานที่ทํางาน เริ่ม ถึง ตําแหนงงาน ลักษณะงาน ภาษา พูด (Speaking) เขียน (Writing) อาน (Reading) ภาษา ดี ปานกลาง พอใช ดี ปานกลาง พอใช ดี ปานกลาง พอใช Good Fair Poor Good Fair Poor Good Fair Poor ภาษาอังกฤษ (English) อื่นๆ ___________ (Other) 1.มีความประสงคสงบุคลากรจํานวน 2 ทาน เขารับการ อบรม รูปถาย รูปถาย เชิงปฏิบัติการดังกลาวขางตน คนที่ 1 คนที่ 2 2.ยินดีสนับสนุนคาพาหนะและที่พักใหผูเขารับการอบรมตาม รายชื่อที่สมัคร ………………….................. …………………..................(………………………………) (………………………………) ลายมือชื่อผูสมัครคนที่ 1 ลายมือชื่อผูสมัครคนที่ 2 …………....................……… ( ...............................................................) ผูอํานวยการโรงเรียน
 3. 3. กรุณาสงใบสมัครมาที่ E-mail : thaiobecrobot@gmail.comภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2555 กลุมโครงการพิเศษ สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
 4. 4.   กําหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับการทดลอง วัด วิเคราะห์ ควบคุมระบบสมองกลทางวิทยาศาตร์” ํ ระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 25558.30-9.00 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรม9.00-12.00 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับการทดลอง วัด วิเคราะห์ ควบคุมระบบสมองกล ทางวิทยาศาสตร์” (ช่วงเช้า)12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน13.00-16.00 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับการทดลอง วัด วิเคราะห์ ควบคุมระบบสมองกล ทางวิทยาศาสตร์” (ช่วงบ่าย) วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 25558.30-9.00 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรม9.00-11.00 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับการทดลอง วัด วิเคราะห์ ควบคุมระบบสมองกล ทางวิทยาศาสตร์” (ช่วงเช้า)11.00-12.00 ซักถามข้อสงสัยกับวิทยากร12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน13.00 ออกเดินทางกลับ  

×