Graphic design by gimp&inkscape

899 views

Published on

การตกแต่งภาพและงานกราฟิกจาก การอบรมจาก สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Graphic design by gimp&inkscape

 1. 1. การอบรมการตกแต่งภาพและงานกราฟิกด้วย ซอฟต์แวร์ Open SoftwareGimp & Inkscape<br />สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่<br />Software Industry Promotion Agency (Public Organization) Chiang Mai<br />
 2. 2. การออกแบบกราฟิก<br />Graphic Design<br />“การตกแต่งภาพและงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์ Open Source (GIMP & Inkscape)”<br />
 3. 3. ความหมาย<br />กราฟิก (Graphic) มาจากคำในภาษากรีกว่า Graphikoหมายถึง การเขียนภาพด้านสี และลักษณะขาวดำ เมื่อนำมารวมกับคำว่า Grapheinที่แปลว่า การเขียนตัวหนังสือ และการสื่อความหมายโดยใช้เส้น คำว่ากราฟิกจึงหมายถึง งานที่มุ่งแสดงความจริงหรือความคิดผ่านทางการวาดรูปและเขียนตัวอักษร (อัศวิน ศิลปเมธากุล, 2543)<br />การออกแบบกราฟิก เป็นการผสมผสานระหว่างศาสตร์และศิลป์สามารถสานประโยชน์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ การสื่อความหมาย ถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นโครงสร้างระเบียบแบบแผนต่างๆทางทัศนสัญลักษณ์ เพื่อตอบสนองความงาม และประโยชน์ใช้สอยที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ <br />“การตกแต่งภาพและงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์ Open Source (GIMP & Inkscape)”<br />
 4. 4. ความสำคัญ<br />ผลกระทบโดยตรงของงานกราฟิกทำให้เกิดบทบาทและอิทธิพลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ระบบสื่อสาร การสร้างสรรค์ และการจรรโลงสภาพสังคมให้เล็งเห็นถึงคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ (Aesthetic Values)งานกราฟิกชิ้นเยี่ยมที่แสดงให้เห็นถึงความคิดในการออกแบบเป็นเลิศ จะมีอิทธิพลโดยตรงที่จะโน้มน้าวผู้ที่รับข้อมูลให้เกิดความสนใจและยอมรับ ในขณะเดียวกันก็ยังแสดงคุณค่าอื่นพร้อมกันไปด้วย <br />“การตกแต่งภาพและงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์ Open Source (GIMP & Inkscape)”<br />
 5. 5. บทบาทของงานกราฟิก<br />งานกราฟิกเป็นส่วนสำคัญที่มีบทบาทอย่างยิ่งต่อการออกแบบและกระบวนการผลิตสื่อ โดยเฉพาะสื่อที่ต้องการการสัมผัสรับรู้ด้วยตา (Visual Communication Design)อันได้แก่ หนังสื่อนิตยสาร วารสาร แผ่นป้ายโฆษณา บรรจุภัณฑ์ แผ่นพับ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ <br />นักออกแบบจะใช้วิธีการทางศิลปะและหลักการทางการออกแบบ ร่วมสร้างสรรค์รูปแบบสื่อเพื่อให้เกิดศักยภาพสูงสุดในการเป็นตัวกลางสำหรับสื่อความหมายระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร<br />“การตกแต่งภาพและงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์ Open Source (GIMP & Inkscape)”<br />
 6. 6. โปสเตอร์หนัง<br />“การตกแต่งภาพและงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์ Open Source (GIMP & Inkscape)”<br />
 7. 7. โปสเตอร์สิ่งพิมพ์<br />“การตกแต่งภาพและงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์ Open Source (GIMP & Inkscape)”<br />
 8. 8. บรรจุภัณฑ์<br />“การตกแต่งภาพและงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์ Open Source (GIMP & Inkscape)”<br />
 9. 9. โบรชัวร์ โลโก้ นามบัตร หนังสือ<br />“การตกแต่งภาพและงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์ Open Source (GIMP & Inkscape)”<br />
 10. 10. รูปภาพ รูปภ่าย<br />
 11. 11. วิธีออกแบบ<br />วิธีการออกแบบ และวิธีแก้ปัญหาการออกแบบ โดยการนำรูปภาพประกอบ ภาพถ่าย สัญลักษณ์ รูปแบบ และขนาดตัวอักษร มาจัดวางนั้น จะช่วยให้เกิดการนำเสนอข้อมูลอย่างชัดเจน ซึ่งจะเกิดผลดีต่อกระบวนการสื่อความหมายและแสดงคุณค่าทางการออกแบบเพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้สามารถสื่อไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งนั้นๆ<br />“การตกแต่งภาพและงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์ Open Source (GIMP & Inkscape)”<br />
 12. 12. ส่วนประกอบของการออกแบบ(Elements of Design)<br />1. เส้น (Line)<br />เป็นส่วนประกอบของจุดหลายๆจุดต่อเนื่องกัน จึงกลายเป็นเส้น ซึ่งอาจเป็นเส้นตรง หรือเส้นโค้งก็ได้ รวมถึงสิ่งอื่นๆที่มีลักษณะเป็นแนวเส้น <br />เส้นเป็นพื้นฐานที่สำคัญของงานศิลปะทุกชนิด สามารถให้ความหมายแสดงอารมณ์และความรู้สึกได้ เส้นมี 2 ลักษณะ คือ<br /> เส้นตรง (Straight Line) และเส้นโค้ง (Curve Line) เส้นทั้งสองชนิดนี้ เมื่อนำมาจัดวางในลักษณะต่างๆกัน จะมีชื่อเรียกและให้ความหมายความรู้สึก ที่แตกต่างกันด้วย<br />“การตกแต่งภาพและงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์ Open Source (GIMP & Inkscape)”<br />
 13. 13. ลักษณะของเส้น<br />1. เส้นตั้ง ให้ความรู้สึก สง่า มั่นคง แข็งแรง หนักแน่น เป็นสัญลักษณ์ของความซื่อตรง<br />2. เส้นนอน ให้ความรู้สึก สงบ ราบเรียบ นิ่ง ผ่อนคลาย<br />3. เส้นเฉียง ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว รวดเร็ว ไม่มั่นคง<br />4. เส้นหยัก หรือ เส้นซิกแซก ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว อย่างเป็นจังหวะ มีระเบียบ ไม่ราบเรียบ น่ากลัว อันตราย ขัดแย้ง ความรุนแรง<br />5. เส้นโค้ง แบบคลื่น ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ ลื่นไหล ต่อเนื่อง สุภาพ อ่อนโยน นุ่มนวล<br />“การตกแต่งภาพและงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์ Open Source (GIMP & Inkscape)”<br />
 14. 14. ลักษณะลายเส้น<br />“การตกแต่งภาพและงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์ Open Source (GIMP & Inkscape)”<br />
 15. 15. ส่วนประกอบของการออกแบบ(Elements of Design)<br />2. รูปร่างและรูปทรง<br />2.1 รูปร่าง (Shape) คือรูปแบนๆ มี 2 มิติ มีความกว้างกับความยาว ไม่มีความหนา เกิดจากเส้นรอบนอกที่แสดงพื้นที่ขอบเขตของรูปต่างๆ เช่น รูปวงกลม รูปสามเหลี่ยม หรือรูปอิสระ ที่แสดงเนื้อที่ของผิวที่เป็นระนาบมากกว่าแสดงปริมาตรหรือมวล<br />“การตกแต่งภาพและงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์ Open Source (GIMP & Inkscape)”<br />
 16. 16. ส่วนประกอบของการออกแบบ(Elements of Design)<br />2.2 รูปทรง (Form) คือ รูปที่มีลักษณะเป็น 3 มิติ โดยนอกจากจะแสดงความกว้าง ความยาวแล้ว ยังมีความลึก หรือความหนาด้วย เช่น รูปทรงกลม ทรงสามเหลี่ยม ทรงกระบอก เป็นต้น ให้ความรู้สึกมีปริมาตร ความหนาแน่น มีมวลสาร ที่เกิดจากการใช้ค่าน้ำหนัก หรือการจัดองค์ประกอบของรูปทรงหลายรูปรวมกัน<br />“การตกแต่งภาพและงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์ Open Source (GIMP & Inkscape)”<br />
 17. 17. ส่วนประกอบของการออกแบบ(Elements of Design)<br />รูปทรงธรรมชาติ<br />รูปทรงอิสระ<br />“การตกแต่งภาพและงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์ Open Source (GIMP & Inkscape)”<br />
 18. 18. TEXTURE (ลักษณะพื้นผิว)<br />ลักษณะพื้นผิว คือ ลักษณะเฉพาะที่เกิดจากโครงสร้างของวัสดุอาจนำวัตถุดิบหลาย ๆ อย่างมาสร้างให้เกิดพื้นผิวใหม่ หรือความรู้สึกในการแยก จำแนกความเรียบความขรุขระ ความแตกต่างของพื้นผิวในทางกราฟิกสามารถแยกออกได้ด้วยประสาทสัมผัสทางตาเป็นส่วนใหญ่ พื้นผิวที่แตกต่างกันจะให้ความรู้สึกแตกต่างกัน <br />“การตกแต่งภาพและงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์ Open Source (GIMP & Inkscape)”<br />
 19. 19. เช่น ผิว ขรุขระ ให้ความรู้สึกปลอดภัย มั่นคง แข็งแรง สาก สะดุด หยาบ ระคายเคือง ในบางสถานะทำให้ดูเล็กกว่า ความจริงผิว เรียบมัน ให้ความรู้สึกไม่มั่นคง ลื่น หรูหรา วาบหวาม สดใส แสงสะท้อน ในบางสถานะทำให้ดูใหญ่กว่าปกติ <br />“การตกแต่งภาพและงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์ Open Source (GIMP & Inkscape)”<br />
 20. 20. color<br />“การตกแต่งภาพและงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์ Open Source (GIMP & Inkscape)”<br />
 21. 21. แม่สี<br />แม่สีแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่<br /><ul><li> แม่สีของแสง เกิดจากการหักเหของแสง ประกอบด้วย </li></ul> สีแดงสีเขียวสีน้ำเงิน<br /><ul><li>แม่สีของวัตถุ เกิดจากธรรมชาติหรือการสังเคราะห์ทางเคมี ประกอบด้วย สีแดงสีเหลืองสีน้ำเงิน </li></ul>“การตกแต่งภาพและงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์ Open Source (GIMP & Inkscape)”<br />
 22. 22. โหมดสี<br />โหมดสีในการทำงาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท<br />RGBใช้สำหรับงานออกแบบที่แสดงเฉพาะในจอคอมพิวเตอร์หรือโทรทัศน์<br />CMYK ใช้สำหรับงานสิ่งพิมพ์<br />cmyk<br />rgb<br />“การตกแต่งภาพและงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์ Open Source (GIMP & Inkscape)”<br />
 23. 23. วรรณของสี(Tones)<br />วรรณะของสี (Tones)<br />แบ่งเป็นสีเป็น 2 วรรณะ <br />คือ ร้อนและเย็น <br />“การตกแต่งภาพและงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์ Open Source (GIMP & Inkscape)”<br />
 24. 24. การวางโครงสี(color schematic)<br />การวางโครงสี <br />(color schematic)<br />วิธีการเลือกสี ดูวงจรสีประกอบด้วย<br />สีเอกณรงค์<br />สีตัดกันหรือสีตรงข้าม<br />สีที่มีความคล้ายกัน<br />สามสีมีระยะห่างเท่ากัน<br />สีตรงข้าม 2 คู่<br />สีตรงข้ามข้างเคียง<br />“การตกแต่งภาพและงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์ Open Source (GIMP & Inkscape)”<br />
 25. 25. การวางโครงสี(color schematic)<br /> Complementary color scheme Analogous color scheme Triadic color scheme<br /> Split-Complementary color scheme Square color scheme Rectangle (tetradic) color scheme<br />“การตกแต่งภาพและงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์ Open Source (GIMP & Inkscape)”<br />
 26. 26. การใช้สีคู่ตรงข้าม<br />การใช้สีคู่ตรงข้าม คือ สีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงจรสี<br />“การตกแต่งภาพและงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์ Open Source (GIMP & Inkscape)”<br />
 27. 27. การใช้สีคู่ตรงข้าม<br />ข้อดี ของการใช้สีคู่ตรงข้าม คือ ทำให้ภาพมีความน่าสนใจมากขึ้น แต่ต้องใช้ในสัดส่วนที่เหมาะสม ประมาณ20/80,50/50<br />20:80<br />50:50<br />“การตกแต่งภาพและงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์ Open Source (GIMP & Inkscape)”<br />
 28. 28. จิตวิทยาของสี(color psychology)<br />สีแดง = สีแห่งการโฆษณาชวนเชื่อ ตื่นเต้น เร้าใจ<br />สีแดงอ่อน = ความประณีต ความเยือกเย็น ความหวาน ความสุข<br />สีแดงเข้ม = มีอุดมคติสูง ยิ่งใหญ่ สมบูรณ์<br />สีชมพู = สีแห่งความเป็นหนุ่มสาว สีแห่งความรัก ความมั่นใจ<br />สีน้ำเงิน = สีแห่งความเชื่อมั่น หนักแน่น สุภาพ ถ่อมตน<br />สีฟ้าอ่อน = สีที่ราบรื่น ร่มเย็น<br />สีเหลือง = สว่างสดใส ร่าเริง รู้สึกมีรสเปรี้ยว<br />สีแสด = ตื่นตัวเร้าใจ สนุกสนาน<br />สีม่วง = สีแห่งความผิดหวัง ไม่เชื่อมั่น ไม่แน่นอน เศร้า <br />สีเขียวอ่อน = สดชื่น ร่าเริง เบิกบาน<br />สีเขียวแก่ = เศร้า ชรา เบื่อหน่าย<br />สีดำ = ทุกข์ เสียใจ<br />สีน้ำตาล = อับทึบ<br />สีเทา = เงียบสงัด สุภาพ<br />สีทอง = ให้ความรู้สึก ความหรูหรา  โอ่อ่า  มีราคา  สูงค่า  สิ่งสำคัญ  ความเจริญรุ่งเรือง ความสุข  ความมั่งคั่ง  ความร่ำรวย  การแผ่กระจาย  <br />
 29. 29. Typographic<br />FONTฟอนต์<br />“การตกแต่งภาพและงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์ Open Source (GIMP & Inkscape)”<br />
 30. 30. รูปแบบตัวอักษร (Font)<br />ตัวอักษรมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการผลิตงานออกแบบกราฟิก รูปแบบและลักษณะเฉพาะของตัวอักษรที่มีความหลากหลายมากมาย การจะเลือกใช้แบบใดต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและเงื่อนไขต่าง ๆ ของงานนั้น ตัวอักษรลักษณะหนึ่งอาจเหมาะกับงานอย่างหนึ่ง และตัวอักษรอีกลักษณะหนึ่งอาจจะเหมาะสมกับงานอีกอย่างหนึ่ง<br />การเลือกตัวอักษรที่เหมาะสมจะช่วยให้การออกแบบสามารถสื่อความหมายได้อย่าง เต็มที่ ซึ่งปัจจุบันก็มีตัวอักษรให้เราได้เลือกใช้อย่างมากมาย ดังจะยกตัวอย่างตัวอักษรมาเพื่อการพิจารณา ดังนี้<br />“การตกแต่งภาพและงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์ Open Source (GIMP & Inkscape)”<br />
 31. 31. ชนิดตัวอักษร (Type Style)<br />English letter<br />Serifตัวอักษรแบบโรมันหรือแบบโบราณ ลักษณะเด่นคือมีส่วนประกอบที่เรียกว่าหัวและเท้าให้ความรู้สึกเป็นทางการ ในสิ่งพิมพ์มักใช้เป็นตัวพาดหัวมากกว่าตัวอ่าน<br />San serif หรือตัวอักษรแบบGothic มีพื้นฐานจาก serif แต่ไม่มีหัวและเท้า ดูเรียบง่ายและทันสมัย อ่านง่าย<br />Scriptลักษณะคล้ายลายมือ ตัวเขียน ให้ความรู้สึกไม่เป็นทางการ อิสระ ไร้กฎเกณฑ์ตายตัว นิยมใช้เป็นหัวเรื่องมากกว่าตัวอ่านเพราะอ่านยาก<br />Display typeตัวอักษรประดิษฐ์ บางตัวก็เป็นภาพ สัญลักษณ์ มีหลากหลายรูปแบบแล้วแต่การใช้งาน เพราะแต่ละแบบก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน<br />“การตกแต่งภาพและงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์ Open Source (GIMP & Inkscape)”<br />
 32. 32. <ul><li>Serif time new roman / angsana new
 33. 33. San serifarial / helvetica/ browallia new
 34. 34. Scriptds freehand / loki cola
 35. 35. Display typebm cube/ avp /metal gear</li></ul>“การตกแต่งภาพและงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์ Open Source (GIMP & Inkscape)”<br />
 36. 36. ชนิดตัวอักษร (Type Style)<br />Thai letter<br />แบบดั้งเดิม หรือแบบมีหัว เป็นแบบที่เราคุ้นเคยกันดี ซึ่งหัวถือเป็นเอกลักษณ์ของตัวอักษรไทย อ่านง่ายและมีเป็นทางการ<br />แบบหัวตัด แบบไม่มีหัว ดัดแปลงจากแบบมีหัว ให้ความรู้สึกทันสมัยกว่า<br />แบบลายมือ ให้ความรู้สึกเป็นอิสระและเป็นธรรมชาติ <br />แบบคัดลายมือ หรือแบบอาลักษณ์ มีความเป็นทางการ พิธีรีตองแบบไทยๆ สื่อถึงความเคารพและให้เกียรติ<br />แบบประดิษฐ์ เป็นตัวอักษรที่ดัดแปลงให้เข้ากับงานต่างๆ<br />“การตกแต่งภาพและงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์ Open Source (GIMP & Inkscape)”<br />
 37. 37. <ul><li>แบบดั้งเดิม angsana new / fongnam
 38. 38. แบบหัวตัด psl display / pslirene
 39. 39. แบบลายมือ dsfreehands / pslisara
 40. 40. แบบคัดลายมือ pslprajuk / jswansika
 41. 41. แบบประดิษฐ์ js samurai / pslsamsonstar</li></ul>“การตกแต่งภาพและงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์ Open Source (GIMP & Inkscape)”<br />
 42. 42. ลักษณะของตัวอักษร Type character<br />ประเภทตัวเอน (Italic)<br />ประเภทตัวธรรมดา (Normal)<br />ประเภทตัวบางพิเศษ (Extra Light)<br />ประเภทตัวแคบ (Condensed)<br />ประเภทตัวบาง (Light)<br />ประเภทตัวหนา (Bold)<br />ประเภทตัวเส้นขอบ (Outline)<br />ประเภทตัวหนาพิเศษ (Extra Bold)<br />ประเภทตัวดำ (Black)<br />“การตกแต่งภาพและงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์ Open Source (GIMP & Inkscape)”<br />
 43. 43. Typographic<br />“การตกแต่งภาพและงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์ Open Source (GIMP & Inkscape)”<br />
 44. 44. “การตกแต่งภาพและงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์ Open Source (GIMP & Inkscape)”<br />
 45. 45.
 46. 46. Optional<br />Links<br />www.dafont.com<br />www.f0nt.com<br />www.font.com<br />www.welovetypography.com<br />www.font.shop.com<br />Type motion / kinetic typography<br />http://www.youtube.com/watch?v=zVPfTlpCKaw<br />http://www.youtube.com/watch?v=6mnvvVi4HaI<br />http://www.youtube.com/watch?v=_NeD3mN5eOc<br />http://www.youtube.com/watch?v=iVEgK3nCkao<br />http://www.youtube.com/watch?v=rvZCsjtPrWo<br />http://www.youtube.com/watch?v=uuiKJ0rRTAo<br />“การตกแต่งภาพและงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์ Open Source (GIMP & Inkscape)”<br />
 47. 47. Compositionการจัดองค์ประกอบ<br />“การตกแต่งภาพและงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์ Open Source (GIMP & Inkscape)”<br />
 48. 48. การจัดองค์ประกอบ<br />การจัดองค์ประกอบ คือ การจัดภาพรวมขององค์ประกอบต่างๆในภาพให้มีความสวยงาม เหมาะสม และสื่อความหมาย ซึ่งเป็นหัวใจของงานออกแบบ<br /> มีหลักการจัด คือ<br /> 1.จัดให้เป็นเอกภาพ (Unity)<br /> 2.ความสมดุล (Balance)<br /> 3.การจัดให้มีจุดสนใจ (point of interest)<br />“การตกแต่งภาพและงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์ Open Source (GIMP & Inkscape)”<br />
 49. 49. Unity(เอกภาพ)<br /> เอกภาพ หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบศิลป์<br />ทั้งด้านรูป ลักษณะ และด้านเนื้อหาเรื่องราว เป็นการประสานหรือจัดระเบียบ<br />ของส่วนต่างๆให้เกิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของภาพรวม<br />การสร้างความเป็นเอกภาพ มีหลัก 3 ข้อ คือ<br /><ul><li> การสร้างความใกล้ชิดให้องค์ประกอบ</li></ul>ยิ่งองค์ประกอบรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน ภาพรวมก็จะยิ่งมีความเป็นเอกภาพมากขึ้น<br /><ul><li> สร้างความซ้ำกันขององค์ประกอบ</li></ul>การซ้ำกันของเส้น สี จุด ทำให้งานเกิดเอกภาพมากขึ้น<br /><ul><li> สร้างความต่อเนื่องขององค์ประกอบ</li></ul>ทิศทางขององค์ประกอบ ที่มีการไหลต่อเนื่องกัน ทำให้เกิดเรื่องราวอย่างเป็นลำดับ<br />“การตกแต่งภาพและงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์ Open Source (GIMP & Inkscape)”<br />
 50. 50. “การตกแต่งภาพและงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์ Open Source (GIMP & Inkscape)”<br />
 51. 51. Balance(ความสมดุล)<br />ความสมดุลในงานทำให้งานแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ<br />ความสมดุลในรูปทรง หรือความเหมือนกันทั้งสองข้างเป็นความเหมือนที่สองข้างมีความเท่ากัน มีความนิ่ง เป็นทางการ แต่อาจทำให้งานขาดความน่าสนใจ<br />ความสมดุลในความรู้สึก หรือความสมดุลที่สองข้างไม่เหมือนกัน <br />มีความแตกต่างกันในด้านของสี รูปแบบ หรือพื้นผิว แต่เมื่อมองโดยรวมแล้วมีความเท่ากันไม่เอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง ทำให้เกิดความเคลื่อนไหว ไม่เป็นทางการ ดูมีความน่าสนใจ<br />“การตกแต่งภาพและงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์ Open Source (GIMP & Inkscape)”<br />
 52. 52.
 53. 53. Point of Interest(จุดสนใจ)<br />Point of Interest<br />เนื้อหาและพื้นที่งาน จำเป็นต้องมีการเน้น ซึ่งการเน้น ณ จุดใดจุดหนึ่งที่เห็นว่ามีความสำคัญ อาจทำได้ด้วยภาพ หรือข้อความ โดยมีหลักว่า <br />ความคิดเดียวและจุดสนใจเดียวการมีหลายความคิด หรือการมีจุดสนใจหลายจุด จะทำให้หาจุดเด่นชัดเจนไม่ได้ ขาดความเป็นเอกลักษณ์ในตัวชิ้นงาน<br /> วิธีการทำให้มีจุดสนใจ อาจเน้นด้วย สี ขนาด สัดส่วน และรูปร่างที่แปลกกว่าส่วนอื่นๆในภาพ<br />“การตกแต่งภาพและงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์ Open Source (GIMP & Inkscape)”<br />
 54. 54. Compositionการจัดองค์ประกอบ<br />การวางจุดสนใจในงาน<br /><ul><li>จับประเด็นของงาน หาสิ่งที่ต้องการเน้น (focus point) แบ่งพื้นที่ของ งานโดยรวมเป็น 9ช่อง
 55. 55. สร้างความแตกต่างในงาน (contrast)</li></ul> สร้างขนาดที่แตกต่าง/รูปร่างที่แตกต่าง/สีสันที่แตกต่าง<br /><ul><li>วางแยกองค์ประกอบให้โดดเด่น (isolate)</li></ul> โดยใช้ที่ว่าง/จังหวะ/สัดส่วน<br />
 56. 56.
 57. 57. Compositionการจัดองค์ประกอบ<br />ปัจจัยสำคัญในการวิเคราะห์งานออกแบบ คือ <br />ประโยชน์ใช้สอย (function)<br />ความสวยงาม (aesthetic)<br />การสื่อความหมาย (meaning)<br />ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าจะสามารถสร้างแนวคิดหลักได้อย่างไร เพื่อให้เหมาะสมกับการออกแบบในงานนั้นๆ รวมไปถึงการทำงานเพื่อให้สิ่งที่คิดออกมาเป็นรูปธรรม ไม่เป็นเพียงจินตนาการที่กำหนดขอบเขตไม่ได้<br />
 58. 58. Design Techniques<br />“การตกแต่งภาพและงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์ Open Source (GIMP & Inkscape)”<br />
 59. 59. Activeness & Stasis<br />เคลื่อนไหว กับ หยุดนิ่ง<br />Simplicity & Complexity<br />เรียบง่าย กับ ยุ่งเหยิง<br />
 60. 60. Flatness & Depth<br />เรียบแบน กับ ลึกมีมิติ<br />Neutrality & Accent<br />ความเป็นกลาง กับ การเน้นจุดสำคัญ<br />
 61. 61. Transparency & Opacity<br />โปร่งใส กับ ทึบตัน<br />Sharpness & Diffusion<br />คมชัด กับ พร่ามัว<br />
 62. 62. Singularity & Juxtaposition<br />อยู่โดดเดี่ยว กับ เทียบเคียง<br />
 63. 63. เรียบง่าย กับ ยุ่งเหยิง<br />เคลื่อนไหว กับ หยุดนิ่ง<br />เรียบแบน กับ ลึกมีมิติ<br />ความเป็นกลาง กับ การเน้นจุดสำคัญ<br />โปร่งใส กับ ทึบตัน<br />คมชัด กับ พร่ามัว<br />อยู่โดดเดี่ยว กับ เทียบเคียง<br />
 64. 64. ชนิดของภาพกับคอมพิวเตอร์<br />Bitmap และ Vector<br />กราฟิกที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร์ มี 2 ชนิด คือ Bitmapและ Vector<br />กราฟิกแบบ Bitmap<br />Bitmap เป็นภาพแบบ Resolution Dependent ประกอบขึ้นด้วยจุดสีต่างๆ ที่มีจำนวนคงที่ตายตัวตามการสร้างภาพที่มี Resolution หรือความละเอียดของภาพต่างกันไป หากขยายภาพ Bitmap จะเห็นว่ามีลักษณะเป็นตารางเล็กๆ ซึ่งแต่ละบิตคือ ส่วนหนึ่งของข้อมูลคอมพิวเตอร์<br />“การตกแต่งภาพและงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์ Open Source (GIMP & Inkscape)”<br />
 65. 65. BITMAP<br />ไฟล์ภาพแบบ Bitmapในระบบวินโดวส์คือ ไฟล์ที่มีนามสกุล .BMP, .PCX. , .TIF, .GIF, .JPG, .MSP, .PCD เป็นต้น สำหรับโปรแกรมที่ใช้สร้างกราฟิกแบบนี้คือ โปรแกรม Paint ต่างๆ เช่น Paintbrush, PhotoShop, Photostyler, Gimp เป็นต้น<br />
 66. 66. Vector<br />กราฟิกแบบ Vector <br />เป็นภาพประเภท Resolution-Independent มีลักษณะของการสร้างให้แต่ละส่วนเป็นอิสระต่อกัน โดยแยกชิ้นส่วนของภาพทั้งหมดออกเป็นเส้นตรง รูปทรงหรือส่วนโค้ง โดยอ้างอิงตามความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์หรือการคำนวณเป็นตัวสร้างภาพ เป็นการรวมเอา Object (เช่น วงกลม เส้นตรง ทรงกลม ลูกบาศก์และอื่นๆ เรียกว่ารูปทรงพื้นฐาน) ต่างชนิดมาผสมกัน มีทิศทางการลากเส้นไปในแนวต่างๆ เพื่อสร้างภาพที่แตกต่างกันโดยใช้คำสั่งง่ายๆ จึงเรียกภาพประเภทนี้ว่า Vector Graphic หรือ Object Oriented<br />“การตกแต่งภาพและงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์ Open Source (GIMP & Inkscape)”<br />
 67. 67. VECTOR<br />ไฟล์รูปภาพแบบ Vectorในระบบวินโดวส์คือ ไฟล์ที่มีนามสกุล .EPD, .WMF, .CDR, .AI, .CGM, .DRW, .PLT เป็นต้น โดยมีโปรแกรมประเภทวาดรูป (Drawing Program) เช่น CorelDraw , Inkscapeหรือ AutoCAD เป็นโปรแกรมสร้าง ขณะที่บนแมคอินทอชใช้ Illustrator และ Freehand<br />“การตกแต่งภาพและงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์ Open Source (GIMP & Inkscape)”<br />
 68. 68. ความแตกต่าง<br />Vector<br />ใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นตัวสร้างภาพ โดยรวมเอา Object (เช่น วงกลม เส้นตรง) ต่างชนิดมาผสมกัน<br />สามารถย่อและขยายขนาดได้มากกว่า โดยสัดส่วนและลักษณะของภาพยังเหมือนเดิม ความละเอียดของภาพไม่เปลี่ยนแปลง<br />เหมาะสำหรับงานแบบวาง Layout งานพิมพ์ตัวอักษร Line Art หรือ Illustration<br />คอมพิวเตอร์จะใช้เวลาในการแสดงภาพมากกว่า เนื่องจากต้องทำตามคำสั่งที่มีจำนวนมากกว่า<br />Bitmap<br />ลักษณะภาพประกอบขึ้นด้วยจุดต่างๆ มากมาย<br />ภาพมีจำนวนพิกเซลคงที่จึงต้องการค่าความละเอียดมากขึ้นเมื่อขยายภาพ โดยจะคำนวณค่าสีทีละ pixels ทำให้ภาพแตกเมื่อขยายภาพให้ใหญ่<br />เหมาะสำหรับงานกราฟิก ในแบบต้องการให้แสงเงาในรายละเอียด<br />แสดงภาพบนจอทันที เมื่อรับคำสั่งย้ายข้อมูลจากหน่วยความจำที่เก็บภาพไปยังหน่วยความจำของจอภาพ<br />
 69. 69. Resolution<br />Resolutionคือ ค่าความละเอียดของภาพ ๆ หนึ่งซี่งกำหนดเป็นจำนวนเม็ดสี (pixels) ต่อหนึ่งหน่วยความยาวของภาพ เช่น หากภาพนั้นมีค่า Resolution = 150 pixels/inches แสดงว่าในพื้นที่ 1 ตารางนิ้วของภาพนั้นประกอบไปด้วยเม็ดสีจำนวน 150 สี (Pixels) เป็นต้น<br />ภาพที่มีความละเอียด Resolution ต่ำ(มีจำนวนเม็ดสีน้อย) <br />ภาพที่มีความละเอียด Resolution สูง(มีจำนวนเม็ดสีมากกว่าในขณะที่มีพื้นที่เท่ากัน)<br />
 70. 70. Resolution <br />ทำไมเราต้องกำหนดค่า Resolution<br />ใน การทำงานนั้นจะต้องอ้างอิงถึงค่าอยู่เสมอเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการใช้งานประเภทต่าง ๆ นอกจากนั้นยังเกี่ยวข้องกับขนาดไฟล์งานอีกด้วย เพราะงานที่มีค่า Resolution สูงก็จะมีขนาดของไฟล์ใหญ่ขึ้นตามไปด้วย ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในการทำงาน เช่น ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณประมวณผลช้าลงในกรณีที่สเปคเครื่องไม่สูงนัก ซึ่งหน่วยของ Resolutionที่ใช้กันอยู่ 2 แบบคือ<br />“การตกแต่งภาพและงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์ Open Source (GIMP & Inkscape)”<br />
 71. 71. ภาพบน<br />ภาพขนาด 1024x768 Resolution = 300ppi<br />ขนาดไฟล์ 2.87M เมื่อขยาย 200 เท่า<br />ภาพล่าง<br />ภาพขนาด 1024x768 Resolution = 72ppi<br />ขนาดไฟล์ 169 k เมื่อขยาย 200 เท่า<br />pixels/inch - จำนวนหรือปริมาณของเม็ดสี ในพื้นที่ 1 ตารางนิ้ว<br />pixels/cm - จำนวนหรือปริมาณของเม็ดสี ในพื้นที่ 1 ตารางเซนติเมตร<br />ค่า Resolution ที่เรานิยมใช้คือ จำนวนพิเซลต่อนิ้ว หรือ pixels/inch ( ppi ) นั่นเอง<br />“การตกแต่งภาพและงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์ Open Source (GIMP & Inkscape)”<br />
 72. 72. ความเหมาะสม<br /> นอกจากภาพที่มีค่า Resolution สูงจะใช้คววามคมชัดกว่าแล้ว ขนาดไฟล์งานก็จะใหญ่กว่าด้วย จึงมีการกำหนดจำนวนพิกเซลที่เหมาะสมไว้ดังนี้<br />ภาพสำหรับใช้ในคอมพิวเตอร์ หรือเว็บไซด์72 พิกเซล/นิ้ว<br />ภาพสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ขนาดเล็กถึงปานกลาง120-150 พิกเซล/นิ้ว<br />สิ่งพิมพ์คุณภาพสูง เช่น ปกหนังสือ หรือโปสเตอร์ 300 พิกเซล/นิ้ว<br />“การตกแต่งภาพและงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์ Open Source (GIMP & Inkscape)”<br />
 73. 73. จบ<br />Graphic Design<br />“การตกแต่งภาพและงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์ Open Source (GIMP & Inkscape)”<br />

×