Organiziranje1

1,109 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Organiziranje1

 1. 1. OrganiziranjeNakon formuliranja misije i ciljeva te strategije njihove realizacije, menadžment pristupa oblikovanju organizacije koja će podupirati strategiju realizacije postavljenih ciljeva.
 2. 2.  Organizacija → skupina ljudi koja koordiniranim radom nastoji ostvariti zajedničke ciljeve, a pritom se služi podjelom poslova i upravljačkom kontrolom. Dobro formulirana strategija implementirana kroz odgovarajuće projektiranu organizacijsku strukturu > uspješno poslovanje poduzeća. Organizacija je područje ključne snage menadžmenta – oblikovanje organizacijske strukture, organizacija sustava menadžmenta, upravljanje promjenama i organizacijski razvoj.
 3. 3.  Projektiranje organizacije – proces kojim se tvori optimalna organizacijska struktura i postavljaju potrebne odgovornosti i autoritet menadžmenta svakog sastavnog dijela unutar strukture da bi se najbolje ostvarili ciljevi poduzeća. Zbog visokog stupnja nestabilnosti i rizika poslovanja suvremenog poduzeća, menadžment se pri organiziranju treba pridržavati dva osnovna pravila: 1. Organizacijsku strukturu valja učiniti što elastičnijom 2. Utvrditi i aktivno utjecati na evolutivne procese promjena u sustavu, poštujući samoorganiziranu i spontanu interakciju u tim procesima.  Suvremeni pristup projektiranju organizacije zasniva se na koncepciji projektnog menadžmenta.
 4. 4. Oblikovanje organizacijske strukture Proces raščlanjivanja ukupnog zadatka poduzeća na pojedinačne zadatke, oblikovanje organizacijskih jedinica kao nositelja obavljanja određenih zadataka određenoga stupnja agregiranosti te uspostavljanje mehanizama koordinacije u obavljanju zadataka na svim razinama njihove agregiranosti. EFIKASNOST/FLEKSIBILNOST PROIZVODNJE // ADAPTOBILNOST PROMJENAMA OKOLINE – EFEKTIVNOST > koordinacija na svim organizacijskim razinama / SUSTAV MENADŽMENTA.
 5. 5.  S obzirom na kriterije raščlanjivanja zadatka i formiranja organizacijskih jedinica, razvijeno je pet osnovnih tipova organizacijskih struktura (…čimbenici interne i eksterne okoline): 1. Funkcijska organizacijska struktura 2. Divizijska organizacijska struktura 3. Projektna organizacijska struktura 4. Matrična organizacijska struktura 5. Procesna organizacijska struktura Ključna varijabla u određenom razvojnom ciklusu poduzeća i situacijskim uvjetima okoline determinira izbor primarnog oblika organizacijske strukture u tom razvojnom ciklusu.
 6. 6. 1.Funkcijska organizacijska struktura Podjela zadatka, te grupiranje i povezivanje poslova, kao i formiranje organizacijskih jedinica obavlja se prema odgovarajućim poslovnim funkcijama u poduzeću. Formiraju se podfunkcije (srodni, međusobno zavisni poslovi) i povezuju u funkcijske organizacijske jedinice, koje realiziraju određeno funkcijsko područje za poduzeće kao cjelinu. Princip: funkcija = organizacijska jedinica. Najčešće upotrebljavani (početni) oblik kada poduzeće razvija jednostavniji program.
 7. 7. UPRAVALOGISTIKA PROIZVODNJA MARKETING FINANCIJE Planiranje Istraživanje Financijsko Logistika materijala proizvodnje tržišta planiranje Priprema Financijska Procesna logistika Plan marketinga proizvodnje operativa Operativna Financijsko Logistika proizvoda Promocija proizvodnja računovodstvo Prometna logistika Održavanje Prodaja Kontroling
 8. 8. Prednosti visoki stupanj specijalizacije i podjele rada stručno vođenje i jedinstvena koordinacija poslova iste funkcije primjena jednoobraznih metoda i postupaka efikasna uporaba resursa i efektivan nadzor okoline vrhovnog menadžmenta.
 9. 9. Nedostatci sporo prilagođavanje promjenama okoline orijentacija na rutinske zadatke - efikasnost i kratkoročni vremenski horizont sporo donošenje odluka rascjepkanost poslova i otežanost koordinacije odsustvo horizontalne suradnje i timskog rada, tj. odgovornosti funkcijskih menadžera za poslovni rezultat poduzeća.
 10. 10. 2.Divizijska organizacijska struktura Javlja se kao posljedica rasta i razvoja poduzeća - diverzifikacije proizvodnje/tržišta. Prati je proces decentralizacije obavljanja poslovnih funkcija – razine: poduzeće /OJ. Grupiranje poslova u OJ obavlja se prema proizvodu ili teritoriju djelovanja.
 11. 11. Predmetni oblik Teritorijalni oblik Grupiranje poslova -  Grupiranje poslova - vezanost za realizaciju vezanost za teritorij proizvoda , bez obzira na funkcioniranja jedne funkcijsku pripadnost. regionalne jedinice. Različitost proizvodnih  Različitost područja programa – OJ. poslovanja/tržišta - OJ.
 12. 12. Predmetni oblik divizijske organizacijske strukture Podjela rada - grupiranje srodnih i zavisnih poslova te formiranje OJ - prema proizvodima ili uslugama. Broj organizacijskih jedinica = broj proizvoda. Velika poduzeća-fleksibilnost/adaptibilnost. Nedostatak – potiskivanje poslovnih funkcija. (?) Prednost – veća decentralizacija, veća horizontalna suradnja procesnih timova, veća prilagodljivost promjenama. Opasnost: vodi orijentaciji na maksimiziranje uspjeha OJ na račun poduzeća kao cjeline > sinergističko djelovanje !
 13. 13. UPRAVA Istraživanje i Opći poslovi razvojPROIZVOD “A” PROIZVOD “B” PROIZVOD “C” Logistika Logistika Logistika Proizvodnja Proizvodnja Proizvodnja Marketing Marketing Marketing Financije Financije Financije
 14. 14. Teritorijalni oblik divizijske organizacijske strukture Primjenjuje se kada poduzeće djeluje na širokom području, radi lakšeg prilagođavanja okolini - kada se potrebe kupaca najbolje zadovoljavaju na lokalnoj razini / kada važnost različitosti poslovanja po područjima pretežu u odnosu na važnost razlika proizvodnih programa. Svaka teritorijalna jedinica objedinjuje sve funkcije potrebne za proizvodnju i prodaju proizvoda na svom području. Posljedica je i raznih oblika povezivanja poduzeća. Decentralizirano donošenje odluka potiče razvoj vještina općeg menadžmenta, ali povećava troškove i otežava koordinaciju / povećava adaptibilnost okolini.
 15. 15. 3.Projektna organizacijska struktura Privremeni oblik organizacije, razvijen za realizaciju određenog novog posla – projekta / divizija /. Fleksibilna promjenama tehnologije i adaptibilna zahtjevima okoline > gotovo uvijek dopunska, ugrađena u postojeću primarnu organizacijsku strukturu. Orijentirana na zadatak, realizaciju projekta u okviru financijskog plana i vremena realizacije.
 16. 16.  Moguće ju je razvijati kao primarnu strukturu u pojedinim dijelovima poduzeća s projektno orijentiranom djelatnošću (inženjering, projektni ured). Kada poduzeće kontinuirano realizira veći broj sličnih projekata > stalna projektna organizacija > transformira se u matričnu organizacijsku strukturu.
 17. 17. 4.Matrična organizacijska struktura Križanje funkcijske i projektne organizacijske strukture. Osnovna struktura – funkcijske organizacijske jedinice (logistika projektne organizacije), čiji zaposlenici rade za potrebe pojedinih projekata. Pokušava spojiti pozitivne i ukloniti negativne strane funkcijske i projektne organizacijske strukture.
 18. 18. UPRAVALOGISTIKA PROIZVODNJA MARKETING FINANCIJE VODITELJ VODITELJ VODITELJ VODITELJ Projekt “A” Projekt “A” Projekt “A” Projekt “A” VODITELJ VODITELJ VODITELJ VODITELJ Projekt “B” Projekt “B” Projekt “B” Projekt “B” VODITELJ VODITELJ VODITELJ VODITELJ Projekt “C” Projekt “C” Projekt “C” Projekt “C”
 19. 19.  Najkompleksniji i najkonfliktniji organizacijski mehanizam. Nedostatak - dvostruka odgovornost članova projektnog tima. Prednosti – povećava fleksibilnost/efiksnost proizvodnje specijalizacijom/racionalizacijom troškova (funkcijska dimenzija), te adaptibilnost potrebama tržišta / inovativnost i efektivnost poslovanja poduzeća (projektna dimenzija).
 20. 20. 5.Procesna organizacijska struktura U osnovi funkcijska, a strukturiranje se obavlja prema fazama procesa proizvodnje proizvoda i usluga. Umjesto vertikalnog strukturiranja oko funkcija i proizvoda - osnova strukturiranja poduzeća je proces transformacije inputa u output koji zadovoljava potrebe kupca (horizontalno-timsko). Koncept polazi od definiranja potreba kupaca > organizacija transformacijskih procesa - da bi im se proizvodi uslužili na odgovarajućem mjestu, u odgovarajućoj kvaliteti, cijeni i vremenu isporuke.
 21. 21.  Logički integrira procesne (ranije razdvojene) aktivnosti stvaranja dodane vrijednosti - eliminacija nepotrebnih poslova, reduciranje razina menadžmenta i horizontalno usmjeravanje > povećavanje efikasnosti i efektivnosti poslovanja poduzeća. Splošnjava hijerarhijsku piramidu, razvijajući horizontalne suradničke odnose - eliminira tzv. srednji menadžment > participativo upravljanje. Adaptibilnost promjenama okoline i fleksibilnost zasnovana na timskom kontroliranju cjelokupnog procesa stvaranja vrijednosti > intenziviranje primjene procesne organizacije suvremenih poduzeća u uvjetima recentne nestabilne okoline.
 22. 22. UPRAVA PROCES PROCES PROCES REALIZACIJE RAZVOJA PRIDOBIVANJA NARUDŽBIPROIZVODA KUPACA

×