Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Odlučivanje

3,051 views

Published on

Odlučivanje

 • Login to see the comments

Odlučivanje

 1. 1. Odlučivanje integrira sve funkcije na svim razinama menadžmenta u jedinstveni sustav ciljnog upravljanja poslovanjem i razvojem poduzeća.Odlučivanje je proces utvrđivanja i izabiranja načina rješavanja nekoga problema u skladu s ciljevima poduzeća i okolnostima u kojima ono djeluje, odnosno proces izbora alternative rješavanja nekog problema. Problem - početna točka odlučivanja, pitanje koje zahtijeva aktivan odgovor,tj.donošenje odluke. Cilj : predvidjeti ili pravovremeno uočiti nastajanje problema.Odlučivanje započinje uočavanjem problema, a završava njegovim rješavanjem (ne samo donošenjem odluke).
 2. 2.  Cilj odlučivanja i zadatak menadžmenta je smanjenje vremenskog jaza između nastanka, uočavanja i rješavanja problema. Razvijena poduzetnička tehnologija menadžmenta i informacije povezane u jedinstven sustav ciljnog upravljanja poslovanjem i razvojem poduzeća dovode do smanjenja vremenskog jaza i povećanja efikasnosti odlučivanja. Informacijski i kontroling sustavi – osnovna infrastruktura djelotvornog odlučivanja u turbulentnim uvjetima djelovanja poduzeća.U takvim uvjetima vremenski jaz smanjuje se participativnim odlučivanjem, primjenom kreativnih tehnika skupnoga odlučivanja.
 3. 3. Odlučivanje - proces izabiranja modela rješenja, odnosno načina djelovanja između više alternativa rješavanja nekoga problema.Proces odlučivanja temelji se na prethodno prikupljenim i obrađenim informacijama koje omogućuju modeliranje odluka za otklanjanje problema realizacije ciljeva poduzeća.Odluka se donosi uspoređivanjem cilja s ishodima prethodno pripremljenih alternativa - odabire se ona alternativa čiji je ishod najbliži cilju rješenja određenog problema.
 4. 4. Faze procesa odlučivanja:1.priprema odluke - najvažnija faza, jer onaj tko priprema odluku usmjerava proces odlučivanja i donošenja odluka.2.donošenje odluka - odlučivanje u užem smislu.3.realizacija odluka –provedba odluka (kontrola, korekcije).Na temelju rezultata istraživanja razvijene su različite metode i modeli odlučivanja.
 5. 5. Proces odlučivanja
 6. 6. Preduvjeti za donošenje odluka :postojanje nesklada između stanja i cilja,svijest donositelja odluke o značenju tog nesklada,motiviranost da se djeluje na nesklad,raspolaganje adekvatnim resursima za uklanjanje nesklada.
 7. 7. • PROCES ODLUČIVANJA pokreće se ispunjavanjem navedenihpretpostavki od kojih su 1. i 4. objektivne, a 2. i 3. subjektivneprirodeProces odlučivanja se odvija kroz slijedeće faze: 1. Formuliranje problema 2. Kreiranje odgovarajućeg modela 3. Rješavanje problema a) generiranje alternativa b) evaluacija alternativa prema cilju c) izbor alternative (donošenje odluke) 4. Provedba odluke, kontrola i korekcije.• ODLUČIVANJE je proces, a ODLUKA je rezultat procesa izboraizmeđu više alternativnih mogućnosti rješenja problema.
 8. 8. Menadžeri često ne raspolažu svim potrebnim informacijama i resursima pa iskustvo, znanje i sklonost riziku u takvim iskustvo situacijama određuju najbolja rješenja problema.Odluke se moraju donositi u pravo vrijeme i na što ekonomičniji način.Pri izboru alternative koriste se tri osnovna pristupa: pristupa 1. iskustvo 2. eksperimentiranje 3. istraživanje i analizaKoji će pristup (ili kombinaciju pristupa) menadžment odabrati ovisi o osobnim karakteristikama menadžera, važnosti odluke za poduzeće, situaciji u kojoj se odluka donosi....Odluke su uvijek orijentirane na budućnost, stoga uvijek postoji rizik i neizvjesnost u pogledu rezultata donesenih odluka.
 9. 9. Kvalitetna informacijska podloga smanjuje neizvjesnost i rizik glede očekivanih rezultata donesenih odluka. Odlučivanje u uvjetima STRATEGIJSKI neizvjesnosti MENADŽMENT (strateške/inovativne odluke) KOORDINATIVNI Odlučivanje u uvjetima MENADŽMENT rizika (taktičke/adaptivne odluke) OPERATIVNI MENADŽMENT Odlučivanje u uvjetima izvjesnosti Informacijska podloga odlučivanja (operativne/rutinske odluke) podsustava menadžmenta
 10. 10. Kontroling – informacijska logistika odlučivanjaKontroling (control ) – upravljanje, usmjeravanje, reguliranje procesa.Kontroling – informacijska potpora > koordinacija i integracija sustava menadžmenta.Suvremeno poimanje - kontroling se definira kao razvojna koncepcija rješavanja problema unutarnjeg i vanjskog prilagođavanja poduzeća promjenama okoline.
 11. 11. Ciljevi menadžmenta i kontrolinga – korištenjesadašnjih i građenje budućih potencijala uspjeha. PUTEVI OSTVARIVANJA CILJEVA MENADŽMENTA - planiranje - organiziranje - upravljanje ljudskim potencijalima - kontroliranje PUTEVI OSTVARIVANJA CILJEVA KONTROLINGA: koordiniranje i integriranje podsustava menadžmenta.
 12. 12. Harmonizacija podsustava menadžmenta MENADŽMENT: planiranje – SUSTAV URAVNOTEŽENIH CILJEVA KONTROLING: Koordinacija nositelja UpravljanjeOrganiziranje odlučivanja ljudskim Integracija potencijalima područja odlučivanja INFORMIRANJE - kontroliranje
 13. 13. Menadžment postavlja ciljeve poduzeća i odgovoran je za uspjeh poduzeća.Kontroling definira dimenzije ciljeva - mjerljivost, jasnoću, preciznost, ostvarljivost, djeljivost, vremenske ograničenosti.Proces kontrolinga ciljno harmonizira poduzetničku tehnologiju menadžmenta, tj. pomaže suvremenom menadžmentu u odlučivanju u uvjetima dinamične okoline.Kontroling ugrađuje “rane signale ” za prikupljanje informacija iz interne i eksterne okoline koje poboljšavaju informacijsku podlogu odlučivanja i proaktivno djelovanje menadžmenta.
 14. 14. Kontroling pridonosi većem znanju o poslovnimprocesima, ciljno orijentiranoj, koordiniranoj i integriranojprimjeni specijalističkih znanja.Kontroling povećava razinu koordinacije u poduzeću čineći transparentima ovisnosti među procesnim područjima.Kontroling pomaže menadžmentu - postizanje više razine sklada izvan i unutar poduzeća.
 15. 15. Odnos menadžmenta i kontrolingaMENADŽMENT KONTROLINGOdgovornost Odgovornost zaza uspjeh transparentnost uspjeha
 16. 16. Kontroling priprema odluke a menadžment na temelju pripremljenih alternativa donosi odluke > za realizaciju odluka kontroling mu pruža analitički instrumentarij omogućujući kontrolu realizacije i korigiranje odluka dok se ne ostvare ciljevi.Kontroling procesi služe kao putokaz za razvoj upravljačkih informacijskih sustava.Kontroling organizacijski umrežava informacijske tokove i ciljno usmjerava procese odlučivanja u skladu s organizacijskom strukturom sustava menadžmenta poduzeća.
 17. 17. Informacijski sustavi Opskrba menadžmenta pravim informacijama, na pravom mjestu, u pravo vrijeme i uz minimalne troškove, što rezultira stvaranjem dodane vrijednosti poduzeća. Temeljni resurs konkurentnosti suvremenog poduzeća.
 18. 18. Tipovi informacijskih sustava za potporu odlučivanju
 19. 19. - Odgovara “sirovom informacijom” koja je namijenjena operativnojrazini menadžmenta i donošenju rutinskih odluka- Osigurava detaljna izvješća o svakodnevnim poslovnimtransakcijama- Pruža informacije namijenjene srednjoj razini menadžmenta, kojedaju potporu planiranju, kontroli i poslovnim operacijama poduzeća- Pružanje “nadograđenih” informacija menadžmentu u pravo vrijeme,na fleksibilan način kroz izravnu interakciju korisnika s podacima imodelima- Namijenjeni su rješavanju usko specificiranog problemskog područja,koje zahtijeva ekspertna znanja i specijalno razvijene metode- Imaju svojstvo zaključivanja i pomažu poduzeću u povećanju znanja-Imaju znanje kao dodatni entitet koji im osigurava sposobnostprepoznavanja problema i inovativnost u rješavanju novih problema- U interakciji s aspektima internet poslovanja, omogućuju menadžmentudjelotvornije odlučivanje, koje vodi dinamičkoj optimalizaciji poslovanjasuvremenog poduzeća na višoj razini cilja
 20. 20. Inteligentni sustavi za podršku odlučivanju
 21. 21. Modeli i tehnike odlučivanja - pomoću algoritama ,vezano za funkciju cilja i barem dva ili više mogućih alternativnih rješenja , dolazi se do rješenja koje je optimalno ,odnosno najbliže formuliranoj funkciji cilja. – modeli utvrđeni bez značajnijeg rizika s odgovarajućom sigurnošću u danim uvjetima i okolnostima. – omogućuju prikaz događaja koji mogu biti formulirani u uvjetima vjerojatnosti.
 22. 22. Modeli odlučivanja se klasificiraju : preskriptivni modeli s normativnim ciljem(bit > modeli operacijskih istraživanja) deskriptivni modeli(bit > ekspertni sustavi i razni sustavi za podršku odlučivanju) modeli utvrđivanja modeli odlučivanja komplementarni predikativni modeli – za predviđanje budućeg ponašanja sustava u smislu efekata; unutar nekih zadanih vrijednost parametra; pitanje « što- ako» modeli evaluacije – ulaz imaju iz izlaza predikativnih modela; raspolaganje postupcima pomoću kojih možemo međusobno uspoređivati, vrjednovati i rangirati ishode; rezultati > osnovica za izbor alternative modeli optimalizacije - kombinacija prva dva modela; koriste se za upravljačke probleme sa specifičnom strukturom - modeli matematičkog programiranja/ linearnog, nelinearnog i stohastičkog.
 23. 23. – mogu eventualno sugerirati donošenje odgovarajućih odluka na višim razinama menadžmenta, dok kao modeli odlučivanja mogu biti korisni na nižim razinama . – na višim razinama menadžmenta-u suvremenim uvjetima poslovanja poduzeća:modeli simulacijeekspertni sustavi razni sustavi za podršku odlučivanju
 24. 24.  Tehnike odlučivanja u uvjetima izvjesnosti - svi su čimbenici pod kontrolom menadžmenta - koriste se tehnike operacijskih istraživanja iz oblasti linearnog i nelinearnog programiranja Simplex tehnika Tehnike odlučivanja u uvjetima rizika Monte Carlo tehnika - sastoji se od nove upotrebe starog postupka,tj. prakse + tehnika očekivane vrijednosti - Tabela odlučivanja - Stablo očekivanja
 25. 25.  Tehnike odlučivanja u uvjetima neizvjesnosti - razvijene su 4 osnovne tehnike odlučivanja u neizvjesnim situacijama:1. Waldov kriterij pesimizma (max/min)2. Hurwiczov kriterij optimizma (max/max)3. Savageov kriterij minimalnog žaljenja (min/max)4. Laplaceov kriterij racionalnosti- Niti jedan kriterij/tehnika ne može se izdvojiti kao najbolji- Kreativne tehnike skupnog odlučivanja (brainstorming, sinektika, brainwriting…)

×