คลิกเลือกเรื่ องที่ตองการศึกษา                  ้• 1. ลูกชุบ   2. อาลัว 3. ตะโก้ 4. จ่ามงกุฎ• 5.เปี ยก...
• เป็ นขนมไทยที่มีหน้าตาเป็ นเอกลักษณ์ มีถวเขียว เผือก นํ้าตาล                     ั่ กะทิิ ผงวุน เป...
อาลัวเป็ นขนมหวานที่ทาจากแป้ ง ผิวด้านนอกจะเป็ นนํ้าตาลแข็ง ผิวใน             ํแป้ งหนืด ทําเป็ นชิ้นเล็กๆ มี...
เป็ นขนมไทยที่มีความหวานมัน ประกอบด้วย2ส่ วน คือ ส่ วนตัวขนมทําจากแป้ ง และนํ้าตาล และส่ วนหน้าขนมทําจากกะทิ แป้ ง และเกลื...
ประดษฐเปนรู ปทรงคลายมงกุฎ มีสีเหลืองประดิษฐ์เป็ นรปทรงคล้ายมงกฎ มสเหลองจ่ามงกุฎแสดงถึงความยกย่องว่าเป็ นหัวหน้าจ่่ามงกุฎ ห...
• เป็ นขนมประเภทกวนที่มีส่วนผสมของแป้ ง นํ้าตาล และนํ้าปนใสเป็ น เปนขนมประเภทกวนทมสวนผสมของแปง นาตาล และนาปูนใสเปน หลัก ...
• ในสมัยก่อนจะทํากินเฉพาะในงานสําคัญ เชน งานบวชหรองานแตงงาน ในสมยกอนจะทากนเฉพาะในงานสาคญ เช่น งานบวชหรื องานแต่งงาน เป็ ...
• เป็ นขนมในตระกูลทอง มีีลกษณะคล้ายดอกไม้สีทอง ใช้ความพิถีพิถน  ป็   ใ         ั      ้   ไ ้  ใ ้  ...
• เป็ นขนมในตระกูลทอง มีีลกษณะเป็ นแป้ งสีี เหลืืองทอง ปั้ นเป็ นรู ปหยด  ป็     ใ          ั    ป็ ป้ ...
• เป็ นขนมในตระกลทอง เปนเมดกลมร สี เหลืองทอง รปร่ างคล้ายเม็ด เปนขนมในตระกูลทอง เป็ นเม็ดกลมรี สเหลองทอง รู ปรางคลายเมด ...
• เป็ นขนมที่ใช้ในพิธีแต่งงาน ทําจากแป้ งข้าวเหนียวนวดกับนํ้าดอกมะลิ เปนขนมทใชในพธแตงงาน ทาจากแปงขาวเหนยวนวดกบนาดอกมะล ใ...
• เป็ นขนมที่เรี ยกชื่อตามอาการ ทเกดตอนรบประทาน เพราะเมื่อ เปนขนมทเรยกชอตามอาการ ที่เกิดตอนรับประทาน เพราะเมอ      ...
• เป็ นขนมไทยพื้นบ้านชนิดหนึ่ง ททาจากขาวเหนยวผดกบกะท ใสถวดา เปนขนมไทยพนบานชนดหนง ที่ทาจากข้าวเหนียวผัดกับกะทิ ใส่ ถวดํา ...
• เป็ นขนมไทยดั้งเดิม เนอขนมมลกษณะเปนแปงสเหลองเขม นุมฟ ม เปนขนมไทยดงเดม เนื้อขนมมีลกษณะเป็ นแป้ งสี เหลืองเข้ม น่ ฟู มี ...
• เป็ นขนมไทยที่มีความหอมหวานลงตัว เนื้อแป้ งมีความน่มนวล เปนขนมไทยทมความหอมหวานลงตว เนอแปงมความนุ• ทําจากแป้ งข้าวเจ้า แ...
• เป็ นขนมโบราณ มีส่วนผสมหลัก คือ แป้ ง กะทิ มะพร้าว และนํ้าตาล• แบ่งเป็ น 3 ส่ วน คือ ไส้กระฉี กทําจากมะพร้าวขูดและนํ้าตา...
• มีลกษณะเป็ นแป้ งเหนียวสี ดา สวนผสม คือ แปงขาวเหนยว กะท และ มลกษณะเปนแปงเหนยวสดา ส่ วนผสม คอ แป้ งข้าวเหนียว กะทิ   ...
• มลกษณะสวยงามนารบประทาน หอม หวาน อรอย สวนประกอบหลก มีลกษณะสวยงามน่ารับประทาน   ั                   ...
• เป็ นขนมที่มีมาแต่โบราณ ทัวไปมี 2 หน้า คือ หน้าก้งและหน้าหวาน               ่• ปั จจุบนมักเป็ นหน้า มะพร้า...
• มีลกษณะนุ่มฟู คล้ายฟองนํ้ามีสีสนสวยงาม เป็ นสิ ริมงคล หมายถึง ความ    ั                ั เจริิ ญรุ่...
• มีลกษณะเป็ นชิ้นแป้ งเนื้อใส 9 ชั้น ตัดเป็ นสี่ เหลี่ยม การทําต้องหยอดให้   ั ได้ 9 ชั้น• เพราะเชื่อว่าเลข 9 เป็ นสิ...
เมนูหลัก
แกะรอยขนมไทย
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แกะรอยขนมไทย

1,644 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,644
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
874
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แกะรอยขนมไทย

 1. 1. คลิกเลือกเรื่ องที่ตองการศึกษา ้• 1. ลูกชุบ 2. อาลัว 3. ตะโก้ 4. จ่ามงกุฎ• 5.เปี ยกปูน 6.ขนมหม้อแกง 7. ทองหยิบ. 8. ทองหยอด• 9. เม็ดขนุน 10. พระพาย 11. ข้าวต้มมัด 12. ลืมกลืน• 13. ขนมตาล 14. นํ้าดอกไม้ 15. สอดไส้ 16. กะละแม• 17. กระเช้าสี ดา 18. ขนมเบื้อง 19. ขนมถ้วยฟู 20. ขนมชั้น เมนูหลัก
 2. 2. • เป็ นขนมไทยที่มีหน้าตาเป็ นเอกลักษณ์ มีถวเขียว เผือก นํ้าตาล ั่ กะทิิ ผงวุน เป็ นส่่ วนประกอบหลัก ้ ป็ ป ั• วิธีการทํา คือ การนําเผือกกวนหรื อถัวกวนมาปั้นเลียนแบบผัก ่ และผลไม้ ให้เหมือนของจริ งจากนั้ นนําไปทาสี และชุบวุน ้• ลกชบหมายถึง ความนารกนาเอนดู ลูกชุบหมายถง ความน่ารักน่าเอ็นด เมนูหลัก
 3. 3. อาลัวเป็ นขนมหวานที่ทาจากแป้ ง ผิวด้านนอกจะเป็ นนํ้าตาลแข็ง ผิวใน ํแป้ งหนืด ทําเป็ นชิ้นเล็กๆ มีหลายสี มีกลิ่นหอมหวานชื่อ อาลัว หมายถึงเสน่ห์ดึงดููดใจอาลัวมีตนกําเนิดมาจากประเทศโปรตุเกส นําเข้ามาเผยแพร่ ในประเทศ ้ไทย ครั้งแรกโดยท้าวทองกีบม้า เมนูหลัก
 4. 4. เป็ นขนมไทยที่มีความหวานมัน ประกอบด้วย2ส่ วน คือ ส่ วนตัวขนมทําจากแป้ ง และนํ้าตาล และส่ วนหน้าขนมทําจากกะทิ แป้ ง และเกลือ ่ อยูในกระทงใบตองขนาดพอดีคา ส่ วนผสมของตัวขนมสามารถ ํผสมวัตถุดิบอื่นๆเพื่อให้เกิดรถชาติที่หลากหลาย เมนูหลัก
 5. 5. ประดษฐเปนรู ปทรงคลายมงกุฎ มีสีเหลืองประดิษฐ์เป็ นรปทรงคล้ายมงกฎ มสเหลองจ่ามงกุฎแสดงถึงความยกย่องว่าเป็ นหัวหน้าจ่่ามงกุฎ หมายถึึง หัวหน้าผูเ้ ป็ นใหญ่่ บวกกับขั้ นตอนทีี่ ้ ใประณี ต เมนูหลัก
 6. 6. • เป็ นขนมประเภทกวนที่มีส่วนผสมของแป้ ง นํ้าตาล และนํ้าปนใสเป็ น เปนขนมประเภทกวนทมสวนผสมของแปง นาตาล และนาปูนใสเปน หลัก กวนโดยใช้ไฟแรงจนถึงไฟปานกลางให้มีลกษณะข้นและเหนียว ั นยมใสสเขยวจากใบเตย และสดาจากเปลอกมะพราวเผา ตดเปนชน นิยมใส่ สีเขียวจากใบเตย และสี ดาจากเปลือกมะพร้าวเผา ตัดเป็ นชิ้น ํ สี่ เหลี่ยม โรยหน้าด้วยมะพร้าวขูด เมนูหลัก
 7. 7. • ในสมัยก่อนจะทํากินเฉพาะในงานสําคัญ เชน งานบวชหรองานแตงงาน ในสมยกอนจะทากนเฉพาะในงานสาคญ เช่น งานบวชหรื องานแต่งงาน เป็ นขนมที่ใช่ไข่ แป้ งและกะทิเป็ นส่ วนประกอบสําคัญ ปั จจุบนมีการนํา ั เผอก เมดบว ถัว หรอหอมเจยวมาผสม และแต่งหน้าขนม เผือก เม็ดบัว ถว หรื อหอมเจียวมาผสม และแตงหนาขนม ่ เมนูหลัก
 8. 8. • เป็ นขนมในตระกูลทอง มีีลกษณะคล้ายดอกไม้สีทอง ใช้ความพิถีพิถน ป็ ใ ั ้ ไ ้ ใ ้ ิ ั ในการประดิษฐ์ คือ ต้องจับกลีบให้สวยงามเหมือนกลีบดอกไม้ ใช้ ป ่ ใ ั ่ใ ประกอบพิิธี มงคลตาง หรืื อ ให้เ้ ป็ นของขวัญแกใครจะเกิิดมังคังรํ่ ํารวย ั่ ั่ เมนูหลัก
 9. 9. • เป็ นขนมในตระกูลทอง มีีลกษณะเป็ นแป้ งสีี เหลืืองทอง ปั้ นเป็ นรู ปหยด ป็ ใ ั ป็ ป้ ป็ นํ้า ใช้ในพิธีมงคล หรื อ มอบเป็ นของขวัญแก่ผใหญ่ แทนคําอวยพรให้ ู้ รํ่ ํารวยมีีเงิินมีีทอง ใช้จ่ายอยางไมรู้หมดสิิ้ น ใ ้ ่ ไ ่ เมนูหลัก
 10. 10. • เป็ นขนมในตระกลทอง เปนเมดกลมร สี เหลืองทอง รปร่ างคล้ายเม็ด เปนขนมในตระกูลทอง เป็ นเม็ดกลมรี สเหลองทอง รู ปรางคลายเมด ขนุน ข้างในมีไส้ทาด้วยถัวเขียวบด เชื่อกันว่าชื่อเม็ดขนุนเป็ นสิ ริมงคล ํ ่ ชวยใหมคนสนบสนุนในการดาเนนการ ช่วยให้มีคนสนับสนนในการดําเนินการ เมนูหลัก
 11. 11. • เป็ นขนมที่ใช้ในพิธีแต่งงาน ทําจากแป้ งข้าวเหนียวนวดกับนํ้าดอกมะลิ เปนขนมทใชในพธแตงงาน ทาจากแปงขาวเหนยวนวดกบนาดอกมะล ใส่ สีต่างๆ หุ มไส้ที่ประกอบด้วยถัวเขียวและเปลือกที่บดละเอียด ผสม ้ ่ กบกะทและนาตาลปนเปนกอนกลมๆ เมอเสรจแลวนามาวางบนใบตอง กับกะทิและนํ้าตาลปั้ นเป็ นก้อนกลมๆ เมื่อเสร็ จแล้วนํามาวางบนใบตอง ที่ตดเป็ นกลมๆ ั เมนูหลัก
 12. 12. • เป็ นขนมที่เรี ยกชื่อตามอาการ ทเกดตอนรบประทาน เพราะเมื่อ เปนขนมทเรยกชอตามอาการ ที่เกิดตอนรับประทาน เพราะเมอ ่ รับประทานแล้วจะผ่านลําคอลงไปเหมือนไม่ได้ผานการเคี้ยวหรื อกลืน แปงทใชทาคอแปงถวเขยวละลายกบนาลอยดอกมะล นาใบเตยคนสด แป้ งที่ใช้ทาคือแป้ งถัวเขียวละลายกับนํ้าลอยดอกมะลิ นํ้าใบเตยคั้นสด ํ ่ และนํ้าตาลทราย นํามาหยอดใส่ พิมพ์ เสร็ จแล้วโรยหน้าด้วยหัวกะทิ เมนูหลัก
 13. 13. • เป็ นขนมไทยพื้นบ้านชนิดหนึ่ง ททาจากขาวเหนยวผดกบกะท ใสถวดา เปนขนมไทยพนบานชนดหนง ที่ทาจากข้าวเหนียวผัดกับกะทิ ใส่ ถวดํา ํ ั่ ต้มสุ ก ใส่ ไส้กล้วย แล้วนําไปห่อด้วยใบตอง นึ่งจนสุ ก ตัวขนมจะมี รู ปรางตามทมดและหอ ไวดวยใบตอง รปร่ างตามที่มดและห่อ ไว้ดวยใบตอง ั ้ เมนูหลัก
 14. 14. • เป็ นขนมไทยดั้งเดิม เนอขนมมลกษณะเปนแปงสเหลองเขม นุมฟ ม เปนขนมไทยดงเดม เนื้อขนมมีลกษณะเป็ นแป้ งสี เหลืองเข้ม น่ ฟู มี ั กลิ่นตาลหอมหวาน ขนมตาลทําจากเนื้อของผลตาลที่สุกงอมแป้ งข้าวเจ้า กะท และนํ้าตาล ผสมกันตามกรรมวิธ ใสกระทงใบตอง โรยมะพร้าวขด กะทิ และนาตาล ผสมกนตามกรรมวธี ใส่ กระทงใบตอง โรยมะพราวขูด แล้วนําไปนึ่ง เมนูหลัก
 15. 15. • เป็ นขนมไทยที่มีความหอมหวานลงตัว เนื้อแป้ งมีความน่มนวล เปนขนมไทยทมความหอมหวานลงตว เนอแปงมความนุ• ทําจากแป้ งข้าวเจ้า แป้ งมันสําปะหลัง นํ้าตาลทราย ความหอมอร่ อยได้ จากนาลอยดอกมะล และใส่ สีผสมอาหาร เพื่อความสวยงามและน่า จากนํ้าลอยดอกมะลิ และใสสผสมอาหาร เพอความสวยงามและนา รับประทาน เมนูหลัก
 16. 16. • เป็ นขนมโบราณ มีส่วนผสมหลัก คือ แป้ ง กะทิ มะพร้าว และนํ้าตาล• แบ่งเป็ น 3 ส่ วน คือ ไส้กระฉี กทําจากมะพร้าวขูดและนํ้าตาลปิ๊ ป ที่กวน เข้ากัน ส่ วนแป้ งสําหรับห่อไส้ ทําจากข้าวเหนียวดํากับนํ้าเล็กน้อยนวด แล้วห่อไส้ หน้าขนมทําจากกะทิ แป้ ง ข้างเจ้า และเกลือป่ นผสมกัน หยอดเป็ นหน้าขนม ห่อด้วยใบตอง เมนูหลัก
 17. 17. • มีลกษณะเป็ นแป้ งเหนียวสี ดา สวนผสม คือ แปงขาวเหนยว กะท และ มลกษณะเปนแปงเหนยวสดา ส่ วนผสม คอ แป้ งข้าวเหนียว กะทิ ั ํ นํ้าตาล กวนเข้าด้วยกัน• นิยมทําในวันปี ใหม่ของคนในสมัยก่อน จะต้องทําเสร็ จก่อนวัน นยมทาในวนปใหมของคนในสมยกอน จะตองทาเสรจกอนวน สงกรานต์ เมนูหลัก
 18. 18. • มลกษณะสวยงามนารบประทาน หอม หวาน อรอย สวนประกอบหลก มีลกษณะสวยงามน่ารับประทาน ั อร่ อย ส่ วนประกอบหลัก คือ มะพร้าวแก้ว ทําจากมะพร้าวทึนทึกกวนกับนํ้าตาล ขนาดพอดีคา ํ• สี สนสวยงาม นามาจดใสกระเชาซงทาจากแปงสาลอบจนเหลองบาง สสนสวยงาม นํามาจัดใส่ กระเช้าซึ่ งทําจากแป้ งสาลีอบจนเหลืองบาง ั กรอบอร่ อย เมนูหลัก
 19. 19. • เป็ นขนมที่มีมาแต่โบราณ ทัวไปมี 2 หน้า คือ หน้าก้งและหน้าหวาน ่• ปั จจุบนมักเป็ นหน้า มะพร้าวใส่ สีแดง ส่ วนหน้าหวานมีส่วนผสมของ ั ฟักเชื่อม ฝอยทองและพลับแห้งที่หนบางๆ ทั้งสองโรยลงบนแป้ งบางๆ ั่ สี น้ าตาล ํ เมนูหลัก
 20. 20. • มีลกษณะนุ่มฟู คล้ายฟองนํ้ามีสีสนสวยงาม เป็ นสิ ริมงคล หมายถึง ความ ั ั เจริิ ญรุ่ งเรืื องเฟื่ องฟู ใช้ประกอบงานมงคลต่่างๆ ฟื ฟ ใ ้• เคล็ดลับของการน่ารับประทาน คือ ใช้น้ านํ้าดอกไม้สดเป็ นส่ วนผสม ํ และอบรํ่าดอกมะลิสด เมนูหลัก
 21. 21. • มีลกษณะเป็ นชิ้นแป้ งเนื้อใส 9 ชั้น ตัดเป็ นสี่ เหลี่ยม การทําต้องหยอดให้ ั ได้ 9 ชั้น• เพราะเชื่อว่าเลข 9 เป็ นสิ ริมงคล ขนมชนจงเปนขนมสรมงคล หมายถง เพราะเชอวาเลข เปนสรมงคล ขนมชั้นจึงเป็ นขนมสิ ริมงคล หมายถึง ความเจริ ญก้าวหน้า การได้เลื่อนชั้นเลื่อนยศ เมนูหลัก
 22. 22. เมนูหลัก

×