Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Úvod do mediální výchovy - verze pro studenty rozšiřujícího studia SŠ

791 views

Published on

Prezentace pro předmět Mediální výchova (studenti rozšiřujícího studia SŠ).

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Úvod do mediální výchovy - verze pro studenty rozšiřujícího studia SŠ

 1. 1. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY Kamil Kopecký
 2. 2. Média jako významná součást života Média tvoří významnou součást našeho života, umožňují nám poznávat svět kolem nás, bavit se, vzdělávat se, činit rozhodnutí, navazovat přátelství apod. Média ovlivňují naše potřeby, životní postoje, hodnotová měřítka, společenské trendy, spoluvytvářejí kulty hvězd atd. Jsou také významným socializačním faktorem, který dokáže nahradit a vytěsnat školu i rodinu.
 3. 3. Média jako prostředek socializace (I)
 4. 4. Média jako prostředek socializace (II)
 5. 5. Média jako prostředek socializace (III)
 6. 6. Média Média nekopírují svět jako odraz v zrcadle, jsou výsledkem výrobních postupů, lobby apod. Mediální sdělení mají různé účely. Média manipulují s veřejným míněním. Krize v ČT. Jak informovala Česká televize o „viróze“ prezidenta Zemana?
 7. 7. Vlivy médií Pozitivní - zdroj informací - zábava - socializace Negativní - násilný obsah - manipulace - moc - závislost - žrout času
 8. 8. Mediální gramotnost jako jádro MV Základním cílem mediální výchovy je osvojení si mediální gramotnosti (kompetence). Mediální gramotnost je vlastně souhrn znalostí a dovedností nutných pro práci s médii/mediálními produkty. Je to základní kompetence důležitá pro život člověka žijícího ve společnosti ovlivňované masmédii.
 9. 9. Mediální gramotnost jako jádro MV Mediální gramotnost vzniká v prostředí rodiny. Ta formuje a vytváří vztah k médiím. Některé rodiny mediální konzumaci podporují (sledování televize = odměna), některé přistupují k médiím kriticky (zakazují, provádějí selekci). Ke konzumaci médií patří samozřejmě i hraní počítačových her, využívání internetu atd.
 10. 10. Mediální gramotnost zahrnuje: 1. Znalosti potřebné pro získání kritického přístupu k médiím, které však zároveň umožňují využít potenciál médií (média jako zdroj informací, zábavy, kvalitního vyplnění volného času). Mediálně gramotný člověk: - kriticky vyhodnocuje informace z médií - nenechá se snadno zmanipulovat - orientuje se v mediálních produktech, žánrech… - zná principy reklamy a odolává reklamnímu tlaku - ovládá základy mediální legislativy
 11. 11. Mediální gramotnost zahrnuje: 2. Dovednosti pro práci s médii (vyhledávání informací, tvorba vlastních mediálních obsahů atd.)
 12. 12. Mediální gramotnost zahrnuje: 3. Postoje k médiím (odmítavé-vstřícné, nezávislost-závislost, závislost-ignorování)
 13. 13. Co je mediální výchova Mediální výchova je průřezové téma Rámcového programu pro základní vzdělávání. Realizuje se jako: a) samostatný předmět, b) součást předmětů jiných, c) jako kombinace a+b. Základní poznatky o médiích se osvojují: 1. Kritickou interpretací (analýza existujícího obsahu) 2. Mediální produkcí (časopis, web, blog)
 14. 14. Co je mediální výchova Mediální výchova vychází z teorie masové komunikace (mediální studia). Médium = komunikační prostředek. Mediální komunikace = forma sociální komunikace, masová komunikace. Mediální výchova pracuje s dvěma hlavními koncepty: 1. Kriticko-hermeneutickou větví (Kanada, skandinávské země) 2. Learning-by-doing (USA, Austrálie) Integrace obou konceptů – VB, Evropa, ČR Media education = skills + knowledge.
 15. 15. Stručná historie mediální výchovy v ČR J. A. Komenský - mediálně výchovné snahy - důležitost čtení novin 1x týdně jako součást vyučování žáků 11-12 let. - Labyrint světa a ráj srdce (1631) zabývá se diferencovanými účinky médií (někomu znějí noviny trpce, někomu sladce) - Jeho myšlenky zapadly…
 16. 16. Stručná historie mediální výchovy v ČR Časopis Duch novin (1928-1931) - usiluje o rozvoj studia médií, - ustavení samostatného oboru, - zařazení čtení novin do školní výuky. Skutečná podoba mediální výchovy se odvozuje od historie tohoto oboru v Evropě, USA, Kanadě a Austrálii.
 17. 17. Stručná historie mediální výchovy v ČR Mediální výchova se začala v ČR rozvíjet teprve po převratu v roce 1989. Do školní výuky se začala zařazovat až od roku 2006.
 18. 18. CO JE INFORMAČNÍ SPOLEČNOST?
 19. 19. Informační společnost Základní charakteristika informační společnosti: 1) Velké množství informací 2) Globalizační tendence (korporace, globální trh) 3) Postmoderní kultura 4) Propojování moci (politika + média) Silvio Berlusconi Rupert Murdoch Andrej Babiš
 20. 20. Informační společnost K charakteristickým rysům současné informační společnosti patří globalizované produkty.
 21. 21. Globalizace? Co to je?
 22. 22. Globalizace (globalizovaná med. kultura) 1) Vlastnické propojení kulturní produkce (časopisy, filmy… srozumitelné bez ohledu na rozdílnost kultur)
 23. 23. Poznejte logo…
 24. 24. Globalizace (globalizovaná med. kultura) 2) Homogenizace produktů (produkty vypadají stejně či podobně)
 25. 25. Informační společnost 3) Sílící vliv elektronických médií na úkor médií tištěných
 26. 26. Česká mediální scéna Česká mediální scéna nese všechny charakteristické rysy globalizace. Do vedení mediálních institucí proniká zahraniční management. Vznikají mediální skupiny: MAFRA
 27. 27. MAFRA - portfolio
 28. 28. Vliv médií na děti a mládež
 29. 29. Vlivy médií na děti a mládež Expanze komunikačních médií má dopady: a) psychologické, b) sociální, c) fyziologické. Objevuje se závislostní chování: a) IAD (internet addiction disorder), b) FAD (facebook addiction disorder), c) mobiling apod. Obecně NETOLISMUS.
 30. 30. Vlivy médií na děti a mládež Média mají celou řadu pozitivních vlivů: 1. Zdroje informací 2. Zdroje zábavy, kultury 3. Rozvoj IT kompetencí 4. Atd…
 31. 31. NETOLISMUS Závislostní chování ve vztahu k internetu (Young, 2004) 1. Závislost na virtuální sexualitě (kompulzivní používání webových stránek pornografického zaměření) 2. Závislost na virtuálních vztazích (nadměrné věnování se virtuálním vztahům) 3. Internetové kompulze (např. hraní online počítačových her či internetové nakupování) 4. Přetížení informacemi (nadměrné surfování na internetu nebo hledání v databázích) 5. Závislost na počítači (nadměrné hraní počítačových her).
 32. 32. FAD (Facebook Addiction Disorder) Symptomy (Summersová, 2011): 1. Roste tolerance (k dosažení stejné míry uspokojení trávíme na Facebooku více času než dříve, pokud netrávíme dostatek času na FB, trpíme nespokojeností, frustrací) 2. Objevují se abstinenční příznaky (stres, podrážděnost, úzkost) 3. Dochází k redukci běžných sociálních/rekreačních aktivit (omezujeme aktivity probíhající mimo Facebook) 4. Preferujeme virtuální facebookové schůzky místo schůzek "v reálu" (např. místo na schůzku zveme přítelkyni na chat na Facebooku)
 33. 33. FAD (Facebook Addiction Disorder) 5. Navazujeme na Facebooku velké množství virtuálních vztahů s neznámými, máme ve svém profilu více než 80 % neznámých uživatelů. 6. Projevy závislosti se objevují v běžném nevirtuálním světě (spojíme se na Facebooku). Zažíváme posedlost (pocity podobné jako u hazardu).
 34. 34. Negativní vlivy Za závažné negativní vlivy komunikačních médií na děti a mládež jsou považovány zejména dva prvky: násilí a erotika.
 35. 35. DĚKUJI ZA POZORNOST Kamil Kopecký

×