SlideShare a Scribd company logo
1 of 34
Download to read offline
STRUČNÝ ÚVOD
DO VĚDECKÉ PRÁCE
PRO DOKTORANDY
KAMIL KOPECKÝ
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
1.0
Doktorandjestudentdoktorskéhostudijníhoprogramu, kterýaspiruje
na tozískatdoktorskýtitul(Ph.D.).Doktorandjejiž absolventem
řádného magisterskéhoči inženýrského studia.
Základem jeho práce je především samostatnávědecká činnost
doplněná o činnostpedagogickou.
Cosi představit?Především výzkum,samostudium,účast v
různýchprojektech, prezentování výsledů např.na konferencích,
výukaapod.
Doktorandtvoří vědecké výstupy!
Kdo je doktorand?
Vědci(včetně doktorandů)publikujínejrůznější
typyvědeckých výstupů(odborné studie,
monografie,certifikovanémetodikyapod). Jejich
přehlednaleznetev příloze číslo4.Metodiky
hodnocení výzkumnýchorganizací (tzv.
Metodika17+) – Definicedruhů výsledků -na
webuwww.vyzkum.cz.
Co jsou vědecké výstupy?
https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796&ad=1&attid=915665
Vědeckévýstupy jsouukládánydo světových vědeckých databází
určených především khodnocení kvality.Databázejsou pak tříděny
podlerůzných kategoriía dalších parametrů.
K nejdůležitějšímpatří databáze:
Web of Science (WoS)
www.webofknowledge.com
Scopus
www.scopus.com
Vědecké databáze
Web of Science
Vědecké databáze
Scopus
Vědecké databáze
Kvalitaodborného časopisuse posuzujepodlerůzných měřítek:
- zařazení v tzv. kvartilech (dekatilech)
- Impaktfaktor
- AIS (article influencescore)
- Eigenfactor
Čím ječasopiskvalitnější,tímmá těžší recenzní řízení!
Kvalita odborného časopisu
Odborné časopisyjsou uvnitř vědeckých databázítříděnydo žebříčků
od nejlepších k nejhorším.Čímvýše v žebříčku časopisje,tímje
kvalitnějšía mávětšíhodnotu.
Tyto žebříčky jsou rozděleny na 4čtvrtiny = 4kvartily (Q1, Q2, Q3,
Q4).
Žebříčky v jednotlivýchkategoriíchnaleznemenapř. zde:
https://jcr.clarivate.com/JCRHomePageAction.action?
Co jsou kvartily?
Co jsou kvartily?
Představmesi,že mámeseznamnejlepšíchvědeckých časopisův
kategoriiEducation &EducationalResearch podleWoS.
https://jcr.clarivate.com/JCRCategoryProfileAction.action?year=2019&categoryNa
me=EDUCATION%20%26%20EDUCATIONAL%20RESEARCH&edition=SSCI&cate
gory=HA
Co jsou kvartily?
Vžebříčku kategorieEducation&EducationalResearchje 263
odborných časopisůza rok 2019.
Po kliknutínačíslo
se námotevře
seznamčasopisů.
Co jsou kvartily?
První v žebříčku jeReview of EducationalResearch.
Co jsou kvartily?
Poslednív žebříčku jeKEDIJournal of Educational Policy.
Co jsou kvartily?
Žebříček Education& Educational Research:
1.Review ofEducationalResearch
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
263.KEDIJournalof EducationalPolicy
1. KVARTIL (Q1)
nejlepší časopisy
2. KVARTIL (Q2)
Velmi dobré časopisy
3.KVARTIL (Q3)
Průměrné časopisy
4.KVARTIL (Q4)
Podprůměrnéčasopisy
U každéhočasopisu, kterýjezařazen dohodnocení
v příslušných žebříčcích, jeinformaceo jehokvalitěuvedena. Stačí
kliknoutna jehonázev (např. ve WoS).
Kde najdu zařazení časopisu?
Po kliknutínačíslo
se námotevře
detail…
U každéhočasopisu, kterýjezařazen dohodnocení v příslušných
žebříčcích, jeinformaceo jehokvalitěuvedena.Stačí kliknoutna jeho
název (např. ve WoS).
Kde najdu zařazení časopisu?
Impactfactor
Kvartily
(časopisjeve 2 žebříčcích)
Každý výstup, kterýdoktorand vytvoří, májistěsvou hodnotu (např.
popularizační, osvětovou, vědeckou apod.).Z pohleduvědyse však
hodnotípouzeto,co jedefinovánoMetodikou17+(tzv.
bibliometrie).
1. Recenzované odborné články
(indexovanéve WoSčiScopus,Article/Review/Letter)
2. Odborné knihy
3. Kapitoly vodborné knize
4. Stať vesborníku
(indexovanéve WoSčiScopus)
+ dalšívýstupy,které nemajípovahupublikace.
Co má vědeckou hodnotu?
Pozor na predátorské a podvodnéčasopisy!
Některé onlinečasopisypotenciálním autorůmneposkytují
pravdivéinformace (např. informaceoimpaktfaktoru,umístěnív
databáziWoSapod.).
Publikacivašehotextu nabízejí výměnouza uhrazenípoplatku=
neprobíhá recenzní řízení!
Pozor! Vždy si ověřte, zda daný časopisskutečně
vdatabázích WoSči Scopusje! Využít můžete např.web
www.scimagojr.com.
Pozor na podvodníky!
Jak publikovat?
Poté,covybereme vhodný časopis
pro publikaci našehovýzkumu, je
nutné náš textupravit podle
požadavků
vydavatelství…
Požadavky bývají zpravidla
uvedeny v částiGuide for
Authors,Instructionfor
Authors.
Jak publikovat?
Redakceobvykle požadují:
1. Názevpříspěvku
2. Autorytextu
3. Abstrakt,klíčováslova
4. Seznam použité literatury
5. Vlastní text(manuscript)v anonymizovanépodobě (blind
verze), často všabloněčasopisu
6. Cover letter –průvodní dopis
7. Různá prohlášení(conflict of interest,grantfundingapod.)
8. Highlights(klíčová sdělení textu)
9. Doporučení recenzenti
Jak publikovat?
Poplatky:
Některé časopisypožadují úhradupoplatků zazpracování textu
redakcí a recenzní řízení, případně poplatky za tzv. Open Access
(OA) –otevřený přístupktextuodkudkoli(tj. kdokoliuvidí váš
text).
Pokudserozhodnemehradit poplatek, vždy kontrolujme,zda je
skutečnědaný časopisuveden vpříslušnýchvědeckých databázích
a mápříslušnéhodnocení.
Jak publikovat?
Výhody - open access
Graf:DannyKingsley,SarahBrown
Poodesláníčlánku dočasopisu jezahájeno recenzní řízení (peer
review), trvajícítýdny až měsíce.Potédostanetevýsledky:
- Declined (zamítnutapublikace)
- Major revision (nutnévětší úpravytextu)
- Minor revision (nutnémenšíúpravy textu)
- Accepted for publication
Jak publikovat?
Vědeckýčlánekmáobvykle danou svou pevnou strukturu (redakce
časopisůtotodefinujív podkladech proautory) –tzv. IMRaD.
1.Introduction
2.Method/-ology
3.Results
4.Discussion
+References
Struktura vědeckého článku
1. Introduction(teoretický úvod)
Tato částčlánkuse zaměřuje nashrnutíaktuálníhovýzkumuv
dané oblasti (tzv. background),nastíněníteorie k danémutématu
apod. Cílem introductionje vytvořit silnýteoretický základ pro
empirickou část textu.
Důležitá je práce sezdroji!
Struktura vědeckého článku
2.Method (metodologie)
Popisuje,jaké metody byly vrámciprezentovaného výzkumu
využity,jak byladata získána,kdoa jakbyl do výzkumuzapojen,
kdy výzkumprobíhal, design výzkumu,limityvýzkumuapod.
Struktura vědeckého článku
3.Results (výsledky)
Prezentace výzkumnýchzjištění, interpretace výzkumných
zjištění, ověření, statistikyapod.
Jde ho hlavnía klíčovoučást práce.
Může obsahovattakéshrnutínejdůležitějších zjištění, potvrzení
či vyvrácení výzkumnýchotázek či hypotéz.
Struktura vědeckého článku
4.Discussion(diskuse)
Zasazení našichvýsledkůdo kontextuostatníchvýzkumův této
oblasti, srovnánísostatnímivýzkumy,generalizace zjištění (je-li
tomožné), praktickévyužitívýsledků,doporučení, návrhnadalší
výzkumv tétooblasti apod.
Struktura vědeckého článku
+References
Seznam zdrojů využitýchvtextuve formátuvyžadovaném
vydavatelstvím(např.APA6).
Struktura vědeckého článku
Existujemnohozdrojů, kdemůžemenajítplnétextyvědeckých
výstupů (především odborných článků):
Science Direct www.sciencedirect.com
Google Scholar scholar.google.com
Existujíivědecké „sociálnísítě“,ve kterých samivědcisdílejís
komunitousvévýsledky.
Academia.edu www.academia.edu
ResearchGate www.researchgate.net
Využít můžemesamozřejměinárodních zdrojů, např.databází
knihoven.
Kde hledat plné texty?
Researchgate
Vědeckásociální síť, kdemůžetenapř.
s ostatnímivědci sdílet svévýstupy,sledovat práci konkrétních
vědců (follow), sledovatcitace,
zapojovat sedo projektů, jsouzde také nabídkypráce apod.
Researchgate umožňujebudovat vědeckou komunitu.
www.researchgate.net
Při psanítextuse soustřeďmepředevším na:
- kvalitutextu,jeho přehlednost asrozumitelnost,
- dobré popsánímetodologie výzkumu,
- jasnáa srozumitelnáprezentace výsledků,
- vysvětlení přínosunašehovýzkumu.
Poučení
Neplagiovat!
Nelhat!
Nezkreslovat data!
Díky za pozornost
Doc. Mgr. KamilKopecký, Ph.D.
Univerzita Palackéhov Olomouci
Pedagogická fakulta
kamil.kopecky@upol.cz
Facebook.com/kamil.kopecky
Použité obrázky:vecteezy.com
Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)

More Related Content

Similar to Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)

Standard zaverecnych praci_katedra_pedagogiky
Standard zaverecnych praci_katedra_pedagogikyStandard zaverecnych praci_katedra_pedagogiky
Standard zaverecnych praci_katedra_pedagogikyKatedraPedagogiky_PdF
 
Standard zaverecnych praci_katedra_pedagogiky
Standard zaverecnych praci_katedra_pedagogikyStandard zaverecnych praci_katedra_pedagogiky
Standard zaverecnych praci_katedra_pedagogikyJan Nehyba
 
Standard závěrečných prací katedry pedagogiky
Standard závěrečných prací katedry pedagogikyStandard závěrečných prací katedry pedagogiky
Standard závěrečných prací katedry pedagogikyKatedraPedagogiky_PdF
 
FP7 post-grant Gold OA Pilot (CZ)
FP7 post-grant Gold OA Pilot (CZ)FP7 post-grant Gold OA Pilot (CZ)
FP7 post-grant Gold OA Pilot (CZ)Tereza Simandlová
 
2 hodina - Citační etika, odborný text a Web 2.0
2 hodina - Citační etika, odborný text a Web 2.02 hodina - Citační etika, odborný text a Web 2.0
2 hodina - Citační etika, odborný text a Web 2.0Jakub Řihák
 
Školení -- o databázi Emerald a publikování v odborných časopisech
Školení -- o databázi Emerald a publikování v odborných časopisechŠkolení -- o databázi Emerald a publikování v odborných časopisech
Školení -- o databázi Emerald a publikování v odborných časopisechKnihovnaUTB
 
Tvorba odborneho textu
Tvorba odborneho textuTvorba odborneho textu
Tvorba odborneho textuCEINVE
 
Jak psát posudky a hodnotit kvalifikační práce
Jak psát posudky a hodnotit kvalifikační práceJak psát posudky a hodnotit kvalifikační práce
Jak psát posudky a hodnotit kvalifikační práceÚstřední knihovna FF MU
 
Elektronické informační zdroje pro ÚČJTK
Elektronické informační zdroje pro ÚČJTKElektronické informační zdroje pro ÚČJTK
Elektronické informační zdroje pro ÚČJTKe-zdroje FFUK
 
Citační analýza, aneb kdo mě cituje?
Citační analýza, aneb kdo mě cituje?Citační analýza, aneb kdo mě cituje?
Citační analýza, aneb kdo mě cituje?Ustredni knihovna VUT
 
Citační analýza, anebo kdo mě cituje?
Citační analýza, anebo kdo mě cituje?Citační analýza, anebo kdo mě cituje?
Citační analýza, anebo kdo mě cituje?Petra Dedicova
 
Emerald: Průvodce publikováním v odborném časopise
Emerald: Průvodce publikováním v odborném časopiseEmerald: Průvodce publikováním v odborném časopise
Emerald: Průvodce publikováním v odborném časopiseKnihovnaUTB
 

Similar to Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0) (20)

Standard závěrečných prací
Standard závěrečných pracíStandard závěrečných prací
Standard závěrečných prací
 
Standard zaverecnych praci_katedra_pedagogiky
Standard zaverecnych praci_katedra_pedagogikyStandard zaverecnych praci_katedra_pedagogiky
Standard zaverecnych praci_katedra_pedagogiky
 
Standard zaverecnych praci_katedra_pedagogiky
Standard zaverecnych praci_katedra_pedagogikyStandard zaverecnych praci_katedra_pedagogiky
Standard zaverecnych praci_katedra_pedagogiky
 
OA
OAOA
OA
 
Standard závěrečných prací katedry pedagogiky
Standard závěrečných prací katedry pedagogikyStandard závěrečných prací katedry pedagogiky
Standard závěrečných prací katedry pedagogiky
 
Tvorba odborného textu
Tvorba odborného textuTvorba odborného textu
Tvorba odborného textu
 
Tvorba odborného textu
Tvorba odborného textuTvorba odborného textu
Tvorba odborného textu
 
FP7 post-grant Gold OA Pilot (CZ)
FP7 post-grant Gold OA Pilot (CZ)FP7 post-grant Gold OA Pilot (CZ)
FP7 post-grant Gold OA Pilot (CZ)
 
2 hodina - Citační etika, odborný text a Web 2.0
2 hodina - Citační etika, odborný text a Web 2.02 hodina - Citační etika, odborný text a Web 2.0
2 hodina - Citační etika, odborný text a Web 2.0
 
Školení -- o databázi Emerald a publikování v odborných časopisech
Školení -- o databázi Emerald a publikování v odborných časopisechŠkolení -- o databázi Emerald a publikování v odborných časopisech
Školení -- o databázi Emerald a publikování v odborných časopisech
 
Sci verse (Lucie Vavříková)
Sci verse (Lucie Vavříková)Sci verse (Lucie Vavříková)
Sci verse (Lucie Vavříková)
 
Tvorba odborneho textu
Tvorba odborneho textuTvorba odborneho textu
Tvorba odborneho textu
 
Jak psát posudky a hodnotit kvalifikační práce
Jak psát posudky a hodnotit kvalifikační práceJak psát posudky a hodnotit kvalifikační práce
Jak psát posudky a hodnotit kvalifikační práce
 
Tvorba odborného textu
Tvorba odborného textuTvorba odborného textu
Tvorba odborného textu
 
Elektronické informační zdroje pro ÚČJTK
Elektronické informační zdroje pro ÚČJTKElektronické informační zdroje pro ÚČJTK
Elektronické informační zdroje pro ÚČJTK
 
Citační analýza, aneb kdo mě cituje?
Citační analýza, aneb kdo mě cituje?Citační analýza, aneb kdo mě cituje?
Citační analýza, aneb kdo mě cituje?
 
Citační analýza, anebo kdo mě cituje?
Citační analýza, anebo kdo mě cituje?Citační analýza, anebo kdo mě cituje?
Citační analýza, anebo kdo mě cituje?
 
Prezentace zcu 2-1
Prezentace zcu 2-1Prezentace zcu 2-1
Prezentace zcu 2-1
 
Emerald: Průvodce publikováním v odborném časopise
Emerald: Průvodce publikováním v odborném časopiseEmerald: Průvodce publikováním v odborném časopise
Emerald: Průvodce publikováním v odborném časopise
 
Emerald a publikovani 2014
Emerald a publikovani 2014Emerald a publikovani 2014
Emerald a publikovani 2014
 

More from Kamil Kopecky

Online bezpečnost v době postpandemické
Online bezpečnost v době postpandemickéOnline bezpečnost v době postpandemické
Online bezpečnost v době postpandemickéKamil Kopecky
 
Specifika jazyka elektronické komunikace
Specifika jazyka elektronické komunikaceSpecifika jazyka elektronické komunikace
Specifika jazyka elektronické komunikaceKamil Kopecky
 
Základy české fonetiky a fonologie (U1ST)
Základy české fonetiky a fonologie (U1ST)Základy české fonetiky a fonologie (U1ST)
Základy české fonetiky a fonologie (U1ST)Kamil Kopecky
 
E-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOL
E-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOLE-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOL
E-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOLKamil Kopecky
 
Základy pravopisu (pro studenty)
Základy pravopisu (pro studenty)Základy pravopisu (pro studenty)
Základy pravopisu (pro studenty)Kamil Kopecky
 
Rodina v kyberprostoru
Rodina v kyberprostoruRodina v kyberprostoru
Rodina v kyberprostoruKamil Kopecky
 
PIGŽU projekt (verze 2)
PIGŽU projekt (verze 2)PIGŽU projekt (verze 2)
PIGŽU projekt (verze 2)Kamil Kopecky
 
Projekt Pigžu (úvod)
Projekt Pigžu (úvod)Projekt Pigžu (úvod)
Projekt Pigžu (úvod)Kamil Kopecky
 
K možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní škole
K možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní školeK možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní škole
K možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní školeKamil Kopecky
 
Struktura národního jazyka
Struktura národního jazykaStruktura národního jazyka
Struktura národního jazykaKamil Kopecky
 
Starci na netu (2018)
Starci na netu (2018)Starci na netu (2018)
Starci na netu (2018)Kamil Kopecky
 
Vybrané formy kybernetické kriminality
Vybrané formy kybernetické kriminalityVybrané formy kybernetické kriminality
Vybrané formy kybernetické kriminalityKamil Kopecky
 
Nové směry ve vývoji e-learningu
Nové směry ve vývoji e-learninguNové směry ve vývoji e-learningu
Nové směry ve vývoji e-learninguKamil Kopecky
 
Fenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSION
Fenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSIONFenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSION
Fenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSIONKamil Kopecky
 
The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...
The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...
The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...Kamil Kopecky
 
Rizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu
Rizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí internetuRizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu
Rizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí internetuKamil Kopecky
 
Nauka o slovní zásobě
Nauka o slovní zásoběNauka o slovní zásobě
Nauka o slovní zásoběKamil Kopecky
 

More from Kamil Kopecky (20)

Online bezpečnost v době postpandemické
Online bezpečnost v době postpandemickéOnline bezpečnost v době postpandemické
Online bezpečnost v době postpandemické
 
Specifika jazyka elektronické komunikace
Specifika jazyka elektronické komunikaceSpecifika jazyka elektronické komunikace
Specifika jazyka elektronické komunikace
 
Základy české fonetiky a fonologie (U1ST)
Základy české fonetiky a fonologie (U1ST)Základy české fonetiky a fonologie (U1ST)
Základy české fonetiky a fonologie (U1ST)
 
E-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOL
E-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOLE-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOL
E-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOL
 
Základy pravopisu (pro studenty)
Základy pravopisu (pro studenty)Základy pravopisu (pro studenty)
Základy pravopisu (pro studenty)
 
Rodina v kyberprostoru
Rodina v kyberprostoruRodina v kyberprostoru
Rodina v kyberprostoru
 
PIGŽU projekt (verze 2)
PIGŽU projekt (verze 2)PIGŽU projekt (verze 2)
PIGŽU projekt (verze 2)
 
Projekt Pigžu (úvod)
Projekt Pigžu (úvod)Projekt Pigžu (úvod)
Projekt Pigžu (úvod)
 
Ipady ve výuce
Ipady ve výuceIpady ve výuce
Ipady ve výuce
 
K možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní škole
K možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní školeK možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní škole
K možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní škole
 
Struktura národního jazyka
Struktura národního jazykaStruktura národního jazyka
Struktura národního jazyka
 
Digidoupě
DigidoupěDigidoupě
Digidoupě
 
Starci na netu (2018)
Starci na netu (2018)Starci na netu (2018)
Starci na netu (2018)
 
Vybrané formy kybernetické kriminality
Vybrané formy kybernetické kriminalityVybrané formy kybernetické kriminality
Vybrané formy kybernetické kriminality
 
Nové směry ve vývoji e-learningu
Nové směry ve vývoji e-learninguNové směry ve vývoji e-learningu
Nové směry ve vývoji e-learningu
 
Fenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSION
Fenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSIONFenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSION
Fenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSION
 
The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...
The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...
The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...
 
Rizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu
Rizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí internetuRizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu
Rizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu
 
Nauka o slovní zásobě
Nauka o slovní zásoběNauka o slovní zásobě
Nauka o slovní zásobě
 
Základy morfologie
Základy morfologieZáklady morfologie
Základy morfologie
 

Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)

 • 1. STRUČNÝ ÚVOD DO VĚDECKÉ PRÁCE PRO DOKTORANDY KAMIL KOPECKÝ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA 1.0
 • 2. Doktorandjestudentdoktorskéhostudijníhoprogramu, kterýaspiruje na tozískatdoktorskýtitul(Ph.D.).Doktorandjejiž absolventem řádného magisterskéhoči inženýrského studia. Základem jeho práce je především samostatnávědecká činnost doplněná o činnostpedagogickou. Cosi představit?Především výzkum,samostudium,účast v různýchprojektech, prezentování výsledů např.na konferencích, výukaapod. Doktorandtvoří vědecké výstupy! Kdo je doktorand?
 • 3. Vědci(včetně doktorandů)publikujínejrůznější typyvědeckých výstupů(odborné studie, monografie,certifikovanémetodikyapod). Jejich přehlednaleznetev příloze číslo4.Metodiky hodnocení výzkumnýchorganizací (tzv. Metodika17+) – Definicedruhů výsledků -na webuwww.vyzkum.cz. Co jsou vědecké výstupy? https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796&ad=1&attid=915665
 • 4. Vědeckévýstupy jsouukládánydo světových vědeckých databází určených především khodnocení kvality.Databázejsou pak tříděny podlerůzných kategoriía dalších parametrů. K nejdůležitějšímpatří databáze: Web of Science (WoS) www.webofknowledge.com Scopus www.scopus.com Vědecké databáze
 • 7. Kvalitaodborného časopisuse posuzujepodlerůzných měřítek: - zařazení v tzv. kvartilech (dekatilech) - Impaktfaktor - AIS (article influencescore) - Eigenfactor Čím ječasopiskvalitnější,tímmá těžší recenzní řízení! Kvalita odborného časopisu
 • 8. Odborné časopisyjsou uvnitř vědeckých databázítříděnydo žebříčků od nejlepších k nejhorším.Čímvýše v žebříčku časopisje,tímje kvalitnějšía mávětšíhodnotu. Tyto žebříčky jsou rozděleny na 4čtvrtiny = 4kvartily (Q1, Q2, Q3, Q4). Žebříčky v jednotlivýchkategoriíchnaleznemenapř. zde: https://jcr.clarivate.com/JCRHomePageAction.action? Co jsou kvartily?
 • 9. Co jsou kvartily? Představmesi,že mámeseznamnejlepšíchvědeckých časopisův kategoriiEducation &EducationalResearch podleWoS. https://jcr.clarivate.com/JCRCategoryProfileAction.action?year=2019&categoryNa me=EDUCATION%20%26%20EDUCATIONAL%20RESEARCH&edition=SSCI&cate gory=HA
 • 10. Co jsou kvartily? Vžebříčku kategorieEducation&EducationalResearchje 263 odborných časopisůza rok 2019. Po kliknutínačíslo se námotevře seznamčasopisů.
 • 11. Co jsou kvartily? První v žebříčku jeReview of EducationalResearch.
 • 12. Co jsou kvartily? Poslednív žebříčku jeKEDIJournal of Educational Policy.
 • 13. Co jsou kvartily? Žebříček Education& Educational Research: 1.Review ofEducationalResearch … … … … … … … … … … … … 263.KEDIJournalof EducationalPolicy 1. KVARTIL (Q1) nejlepší časopisy 2. KVARTIL (Q2) Velmi dobré časopisy 3.KVARTIL (Q3) Průměrné časopisy 4.KVARTIL (Q4) Podprůměrnéčasopisy
 • 14. U každéhočasopisu, kterýjezařazen dohodnocení v příslušných žebříčcích, jeinformaceo jehokvalitěuvedena. Stačí kliknoutna jehonázev (např. ve WoS). Kde najdu zařazení časopisu? Po kliknutínačíslo se námotevře detail…
 • 15. U každéhočasopisu, kterýjezařazen dohodnocení v příslušných žebříčcích, jeinformaceo jehokvalitěuvedena.Stačí kliknoutna jeho název (např. ve WoS). Kde najdu zařazení časopisu? Impactfactor Kvartily (časopisjeve 2 žebříčcích)
 • 16. Každý výstup, kterýdoktorand vytvoří, májistěsvou hodnotu (např. popularizační, osvětovou, vědeckou apod.).Z pohleduvědyse však hodnotípouzeto,co jedefinovánoMetodikou17+(tzv. bibliometrie). 1. Recenzované odborné články (indexovanéve WoSčiScopus,Article/Review/Letter) 2. Odborné knihy 3. Kapitoly vodborné knize 4. Stať vesborníku (indexovanéve WoSčiScopus) + dalšívýstupy,které nemajípovahupublikace. Co má vědeckou hodnotu?
 • 17. Pozor na predátorské a podvodnéčasopisy! Některé onlinečasopisypotenciálním autorůmneposkytují pravdivéinformace (např. informaceoimpaktfaktoru,umístěnív databáziWoSapod.). Publikacivašehotextu nabízejí výměnouza uhrazenípoplatku= neprobíhá recenzní řízení! Pozor! Vždy si ověřte, zda daný časopisskutečně vdatabázích WoSči Scopusje! Využít můžete např.web www.scimagojr.com. Pozor na podvodníky!
 • 19. Poté,covybereme vhodný časopis pro publikaci našehovýzkumu, je nutné náš textupravit podle požadavků vydavatelství… Požadavky bývají zpravidla uvedeny v částiGuide for Authors,Instructionfor Authors. Jak publikovat?
 • 20. Redakceobvykle požadují: 1. Názevpříspěvku 2. Autorytextu 3. Abstrakt,klíčováslova 4. Seznam použité literatury 5. Vlastní text(manuscript)v anonymizovanépodobě (blind verze), často všabloněčasopisu 6. Cover letter –průvodní dopis 7. Různá prohlášení(conflict of interest,grantfundingapod.) 8. Highlights(klíčová sdělení textu) 9. Doporučení recenzenti Jak publikovat?
 • 21. Poplatky: Některé časopisypožadují úhradupoplatků zazpracování textu redakcí a recenzní řízení, případně poplatky za tzv. Open Access (OA) –otevřený přístupktextuodkudkoli(tj. kdokoliuvidí váš text). Pokudserozhodnemehradit poplatek, vždy kontrolujme,zda je skutečnědaný časopisuveden vpříslušnýchvědeckých databázích a mápříslušnéhodnocení. Jak publikovat?
 • 22. Výhody - open access Graf:DannyKingsley,SarahBrown
 • 23. Poodesláníčlánku dočasopisu jezahájeno recenzní řízení (peer review), trvajícítýdny až měsíce.Potédostanetevýsledky: - Declined (zamítnutapublikace) - Major revision (nutnévětší úpravytextu) - Minor revision (nutnémenšíúpravy textu) - Accepted for publication Jak publikovat?
 • 24. Vědeckýčlánekmáobvykle danou svou pevnou strukturu (redakce časopisůtotodefinujív podkladech proautory) –tzv. IMRaD. 1.Introduction 2.Method/-ology 3.Results 4.Discussion +References Struktura vědeckého článku
 • 25. 1. Introduction(teoretický úvod) Tato částčlánkuse zaměřuje nashrnutíaktuálníhovýzkumuv dané oblasti (tzv. background),nastíněníteorie k danémutématu apod. Cílem introductionje vytvořit silnýteoretický základ pro empirickou část textu. Důležitá je práce sezdroji! Struktura vědeckého článku
 • 26. 2.Method (metodologie) Popisuje,jaké metody byly vrámciprezentovaného výzkumu využity,jak byladata získána,kdoa jakbyl do výzkumuzapojen, kdy výzkumprobíhal, design výzkumu,limityvýzkumuapod. Struktura vědeckého článku
 • 27. 3.Results (výsledky) Prezentace výzkumnýchzjištění, interpretace výzkumných zjištění, ověření, statistikyapod. Jde ho hlavnía klíčovoučást práce. Může obsahovattakéshrnutínejdůležitějších zjištění, potvrzení či vyvrácení výzkumnýchotázek či hypotéz. Struktura vědeckého článku
 • 28. 4.Discussion(diskuse) Zasazení našichvýsledkůdo kontextuostatníchvýzkumův této oblasti, srovnánísostatnímivýzkumy,generalizace zjištění (je-li tomožné), praktickévyužitívýsledků,doporučení, návrhnadalší výzkumv tétooblasti apod. Struktura vědeckého článku
 • 29. +References Seznam zdrojů využitýchvtextuve formátuvyžadovaném vydavatelstvím(např.APA6). Struktura vědeckého článku
 • 30. Existujemnohozdrojů, kdemůžemenajítplnétextyvědeckých výstupů (především odborných článků): Science Direct www.sciencedirect.com Google Scholar scholar.google.com Existujíivědecké „sociálnísítě“,ve kterých samivědcisdílejís komunitousvévýsledky. Academia.edu www.academia.edu ResearchGate www.researchgate.net Využít můžemesamozřejměinárodních zdrojů, např.databází knihoven. Kde hledat plné texty?
 • 31. Researchgate Vědeckásociální síť, kdemůžetenapř. s ostatnímivědci sdílet svévýstupy,sledovat práci konkrétních vědců (follow), sledovatcitace, zapojovat sedo projektů, jsouzde také nabídkypráce apod. Researchgate umožňujebudovat vědeckou komunitu. www.researchgate.net
 • 32. Při psanítextuse soustřeďmepředevším na: - kvalitutextu,jeho přehlednost asrozumitelnost, - dobré popsánímetodologie výzkumu, - jasnáa srozumitelnáprezentace výsledků, - vysvětlení přínosunašehovýzkumu. Poučení Neplagiovat! Nelhat! Nezkreslovat data!
 • 33. Díky za pozornost Doc. Mgr. KamilKopecký, Ph.D. Univerzita Palackéhov Olomouci Pedagogická fakulta kamil.kopecky@upol.cz Facebook.com/kamil.kopecky Použité obrázky:vecteezy.com