วิธีการทํา DDNS และ Forword    Port ทีเร้ าเตอร์ เพือให้ ดผานมือถือได้                        ...
3.เลือนลงมาด้ านล่างอีกจากนันให้ ทําการเซ็ต RTSP port    เป็ น  Port ทีเราต้ องการ Forword  ซึงกล้ องตัวนีได้ ทาการ ...
3.ให้ คลิกปุ่ ม I accept4. ให้ ทําการใส่รายละเอียดตรงส่วนหัวข้ อ Register       Host name:   khonkaen.safe100.net...
5. ให้ นําเมาส์คลิกทีคําว่า copy  ข้ อมูลทีได้ ทําการกรอกไว้ ก็จะขึนไปอยูด้านบ้ าน จากนันให้ คลิกปุ่ ม          ...
วิธีการเซ็ต  Stream  ทีตัวกล้ องให้ ดผาน                    ู่  IPhone, IPad ,BlackBerry1.การเซ็ต S...
วิธีการทํา Forword Port ที   Router  เพือให้ สามารถดูกล้ องผ่าน Internet,IPhone,IPad,BlackBerry จากข้ างนอกเข้ ามา1.ให้...
2.เมือเข้ ามาที Router  ได้ แล้ วให้ ไปทีเมนู  Advanced Setup  แล้ วเลือกที  NAT3.เมือเข้ ามาทีเมนู NAT  ให้ คลิกที E...
4.จะปรากฏหน้ าต่าง NAT   ตามรูปนีขึนมาให้ ทําการ Forword Port ของตัวกล้ องทีเราได้ กําหนดไว้ ที ตัวอย่าง IP กล้ องเป็ น...
4.เมือติกเครื องหมาย   ออก จาก  Enable Firewall   แล้ วให้ กดปุ่ ม  Apply  เพือยืนยันวิธีดกล้ องผ่าน   ู     ...
Cam 2 http://khonkaen.safe100.net:1061วิธีดภาพจากกล้ องผ่าน   ู         BlackBerryCam 1 rtsp:// khonkaen.safe10...
วิธีการเข้ าดูภาพสดและภาพย้ อนหลังจากโปรแกรม ST7501 จากข้ างนอกมายังเครื องบันทึก(ถ้ าต้ องการดูกล้ องผ่านโปรแกรม ST7501 ว...
2.เมือ login  เข้ ามาแล้ วก็จะปรากฏหน้ าจอดังภาพวิธีการเข้ าดูภาพ Playback1.ให้ ทําการดับเบิลคลิกที Icon Playback    ...
วิธีการทำ Ddns และ forword port ที่เร้าเตอร์เพื่อให้ดูผ่านมือถือได้
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

วิธีการทำ Ddns และ forword port ที่เร้าเตอร์เพื่อให้ดูผ่านมือถือได้

5,119 views

Published on

วิธีการทำ Ddns และ forword port ที่เร้าเตอร์เพื่อให้ดูผ่านมือถือได้

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,119
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
58
Actions
Shares
0
Downloads
38
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

วิธีการทำ Ddns และ forword port ที่เร้าเตอร์เพื่อให้ดูผ่านมือถือได้

 1. 1. วิธีการทํา DDNS และ Forword Port ทีเร้ าเตอร์ เพือให้ ดผานมือถือได้ ู่วิธีการเซ็ต IP ของกล้ อง และ Port Http กับ RTSP Port1.ให้ เข้ าทีหัวกล้ องจากนันไปทีเมนู Network แล้ วทําการเซ็ต IP ทีตัวกล้ อง ให้ อยูในวง Network เดียวกันกับเครื อง ่คอมพิวเตอร์ ตามรูปตัวอย่างด้ านล่างนี2.เลือนลงมาด้ านล่างจากนันให้ ทําการเซ็ต HTTP port เป็ น Port ทีเราต้ องการ Forword ซึงกล้ องตัวนีได้ ทาการ ํForword Port เป็ น Port 1051
 2. 2. 3.เลือนลงมาด้ านล่างอีกจากนันให้ ทําการเซ็ต RTSP port เป็ น Port ทีเราต้ องการ Forword ซึงกล้ องตัวนีได้ ทาการ ํForword Port เป็ น Port 1052วิธีการเซ็ต DDNS ทีตัวกล้ อง Vivotek1.ให้ ทําการสมัคร Email ขึนมาใหม่ 1 Email คือ Email : khonkaen01@hotmail.comPassword : khonkaen จากนันเข้ าไปทีเมนู DDNS ทีตัวกล้ อง2.ให้ ทําเครื องหมาย ตรงช่อง Enable DDNS: จากนันไปตรง Provider : เลือกเป็ น Safe100.net
 3. 3. 3.ให้ คลิกปุ่ ม I accept4. ให้ ทําการใส่รายละเอียดตรงส่วนหัวข้ อ Register Host name: khonkaen.safe100.net ชือ Hostname ขึนอยูกบทีเราตัง ............... .safe100.net ่ ั Email : khonkaen01@hotmail.com Key: 123456 รหัส key แล้ วแต่เราจะตัง Confirm Key: 123456 confirm รหัส key อีกครังเมือทําการใส่ข้อมูลเรี ยบร้ อยแล้ วให้ กดปุ่ ม จากนันต้ องรอให้ ขนข้ อความ ึ (Register) Successfully ถึงจะเรี ยบร้ อย
 4. 4. 5. ให้ นําเมาส์คลิกทีคําว่า copy ข้ อมูลทีได้ ทําการกรอกไว้ ก็จะขึนไปอยูด้านบ้ าน จากนันให้ คลิกปุ่ ม ่ Save6.การทํา DDNS ก็เสร็ จเรี ยบร้ อยตามรูปด้ านล่างนี
 5. 5. วิธีการเซ็ต Stream ทีตัวกล้ องให้ ดผาน ู่ IPhone, IPad ,BlackBerry1.การเซ็ต Stream 1 เพือเอาไว้ Viewer ทีหน้ าจอบน LiveClientเลือกเป็ น H.264 Frame size : 640x400 ,Maximum Frame rate: 15fps ,Intra Frame period: 1S ,Constant bit rate: 2Mbps , Fixed quality: Good2.การเซ็ต Stream 2 เพือเอาไว้ ดภาพผ่าน IPhone หรื อ IPad ูเลือกเป็ น JPEG Frame size : 320x200 , Maximum Frame rate: 5fps , Video quality: Good3.การเซ็ต Stream 3 เพือเอาไว้ ดภาพผ่าน BlackBerry ูเลือกเป็ น MPEG-4 Frame size : 320x200 ,Maximum Frame rate: 5fps ,Intra Frame period: 1S , Constant bit rate: 40Mbps ,Fixed quality: Good4.การเซ็ต Stream 4 เพือเอาไว้ Recording ภาพผ่านบนโปรแกรม LiveClientเลือกเป็ น H.264 Frame size : 1280x800 ,Maximum Frame rate: 10fps ,Intra Frame period: 1S,Constant bit rate: 2Mbps , Fixed quality: Good
 6. 6. วิธีการทํา Forword Port ที Router เพือให้ สามารถดูกล้ องผ่าน Internet,IPhone,IPad,BlackBerry จากข้ างนอกเข้ ามา1.ให้ เข้ าไปที Router ให้ ทําการใส่ User และ Password จากนันทําการ Login
 7. 7. 2.เมือเข้ ามาที Router ได้ แล้ วให้ ไปทีเมนู Advanced Setup แล้ วเลือกที NAT3.เมือเข้ ามาทีเมนู NAT ให้ คลิกที Edit Details ตรง SUA Only
 8. 8. 4.จะปรากฏหน้ าต่าง NAT ตามรูปนีขึนมาให้ ทําการ Forword Port ของตัวกล้ องทีเราได้ กําหนดไว้ ที ตัวอย่าง IP กล้ องเป็ น 192.168.1.103 ก็ให้ ทาการใส่ HTTP port :1051 กับ ํ RTSP port : 1052 ตามทีเราได้ กําหนดไว้ จากนันกดปุ่ มSave (***หมายเหตุ : IP กล้ อง และ Port ของแต่ละกล้ องต้ องไม่ซํากัน***)4.เมือทําการ Forword Port เรียบร้ อยแล้ วต้ องเข้ าไปทําการปิ ด Firewall ที Router ด้ วย ให้ ตกเครื องหมาย ออก ิจาก Enable Firewall
 9. 9. 4.เมือติกเครื องหมาย ออก จาก Enable Firewall แล้ วให้ กดปุ่ ม Apply เพือยืนยันวิธีดกล้ องผ่าน ู Internet Explorer จากข้ างนอกไปยังตัวกล้ องCam 1 http://khonkaen.safe100.net:1051
 10. 10. Cam 2 http://khonkaen.safe100.net:1061วิธีดภาพจากกล้ องผ่าน ู BlackBerryCam 1 rtsp:// khonkaen.safe100.net:1052/live3.sdpCam 2 rtsp:// khonkaen.safe100.net:1062/live3.sdpวิธีดกล้ องผ่าน ู IPhone 4 และ IPad จากข้ างนอกมาทีกล้ องโดย ผ่าน SafariCam 1 http://khonkaen.safe100.net:1051 ต้ องเลือกเป็ น Stream 2 ตามทีเซ็ตไว้ ถึงจะดูได้Cam 2 http://khonkaen.safe100.net:1061 ต้ องเลือกเป็ น Stream 2 ตามทีเซ็ตไว้ ถึงจะดูได้
 11. 11. วิธีการเข้ าดูภาพสดและภาพย้ อนหลังจากโปรแกรม ST7501 จากข้ างนอกมายังเครื องบันทึก(ถ้ าต้ องการดูกล้ องผ่านโปรแกรม ST7501 วิธีนีต้ อง ปิ ด Firewall ทีเครื อง Server ทีบันทึกภาพด้ วย และต้ องทําการForword Port 3453 กับ Port 554 ใน Router ซึงตัวอย่างนี IP เครื อง Server เป็ น 192.168.1.33 ให้ ดวิธีการ ูForword Port 3453 กับ Port 554 ในตัวอย่าง Router ด้ านบน ด้ วย ถึงจะดูผานวิธีนีได้ ) ่1.ให้ ทําการดับเบิลคลิกที Icon LiveClient จากนันให้ ทําการใส่ Address: khonkaen.safe100.netUsername: STAdmin Password..........................
 12. 12. 2.เมือ login เข้ ามาแล้ วก็จะปรากฏหน้ าจอดังภาพวิธีการเข้ าดูภาพ Playback1.ให้ ทําการดับเบิลคลิกที Icon Playback จากนันให้ ทําการใส่ Address: khonkaen.safe100.netUsername: STAdmin Password..........................2.เมือ login เข้ ามาแล้ วก็จะปรากฏหน้ าจอดังภาพ

×