รายงาน เรื่อง สื่อการสอนประเภทกิจกรรม        เสนอ   อาจารยสุจิตตรา จันทรลอย         โดยนายญาณวุฒิ บุ...
สืื่อการสอนประเภทกิจกรรม     สื่อการสอนประเภทกิจกรรม เปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนไดประสบการณหรือเร...
ลักษณะสืื่อกิจกรรมที่ดี1. ผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงค และประเมินผลการทํากิจกรรม2. ผเรยนไดฝกฝนพฤตกรรมการเรยน...
ลักษณะสืื่อกิจกรรมที่ดี   7. มีการชี้แนวทางหรือนําทางในการดําเนินกิจกรรมไดเดนชัด     มการชแนวทางหรอนาทางในการดาเน...
คุณคาของสอกิิจกรรม               ื่   1. สงเสริมใหผูเรียนกลาแสดงออกและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ...
สอการสอนประเภทกิจกรรมแบงออกเปน ื่   ป    ิ     ป 1. 1  การสาธต   การสาธิต (Demonstration) 2.  นิทรรศการ...
การสาธิิต (Demonstration)      สอประเภทกจกรรมการสาธต เปนกระบวนการทผู      สื่อประเภทกิจกรรมการสาธิต เปนกระบวนกา...
นาฏการ (Dramatization)     สอประเภทกจกรรมนทรรศการ เป นสื่ อที่ เราความสนใจให     สื่อประเภทกิจกรรมนิ ทรรศการ เป...
นิทรรศการ (Exhibition)   จัดขึ้นสําหรับถายทอดความเขาใจระหวางผูแสดงกับผูดูการแสดงนาฏการเปนการเสนอสิ่งเราที่เปนของ...
การใชชุมชนเพื่อการศึกษา (Community Study)   การใชแหลงวชาการและสภาพแวดลอมของชุ ม ชนใหเปน   การใช แ หล ง วิ ช าการและ...
สถานการณจําลอง (Simulation)   การจดสถานการณจาลองเปนการเตรีียมความพรอมใหกับผูเรีียน     ั       ํ   ป...
การศึกษานอกสถานที่ (Field Trip)       การศกษานอกสถานทหรอทศนศกษา เปนกจกรรมทพาผูเรยน         ึ       ...
สรุป   สอกจกรรมเปนกระบวนการเรยนการสอนทใหผู รียนไดเขา   สื่อกิจกรรมเปนกระบวนการเรียนการสอนที่ใหผเรยนไดเขาร ว มก...
สื่อการสอนประเภทกิจกรรม
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สื่อการสอนประเภทกิจกรรม

13,980 views

Published on

รายงานสื่อการสอนประเภทกิจกรรม

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

สื่อการสอนประเภทกิจกรรม

 1. 1. รายงาน เรื่อง สื่อการสอนประเภทกิจกรรม เสนอ อาจารยสุจิตตรา จันทรลอย โดยนายญาณวุฒิ บุญบํารุง รหัส 537190052นายอานาจ ศรดอนไผนายอํานาจ ศรีดอนไผ รหส รหัส 537190061นางสาวรัติกาล พันธุพืช รหัส 537190077นางลลนา มหาทรัพย มหาทรพย รหส รหัส 537190079นางสาววิไลพร นพพลั้ง รหัส 537190081นางสาวสมใจ อมไกร อุ รหส รหัส 537190083นางสาวรัชฬิการตริ์ โพธิ์วาปรหัส 537190093นางสาวพชร แลปนางสาวพัชรี แลปูนา รหส รหัส 537190219
 2. 2. สืื่อการสอนประเภทกิจกรรม สื่อการสอนประเภทกิจกรรม เปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนไดประสบการณหรือเรียนรููเนื้อหาบทเรียนดวยการดูการฟง การสังเกต การทดลอง การสัมผัส จับตองดวยตนเองรวมถงรวมถึง การรวมแสดงความคิดเห็น การใชวิธีการหรือกิจกรรม การรวมแสดงความคดเหน การใชวธการหรอกจกรรมเพื่อการเรียน การสอนอาจตองใชวัสดุ อุปกรณเขามาชวย เพื่อสงเสริิมใหผูเรียนเรียนรู ไดดีย่ิงขึึ้น  ใ  ี ี ไ 
 3. 3. ลักษณะสืื่อกิจกรรมที่ดี1. ผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงค และประเมินผลการทํากิจกรรม2. ผเรยนไดฝกฝนพฤตกรรมการเรยนทงทางดานความรู เจตคติ และ ผู รียนไดฝกฝนพฤติกรรมการเรียนทั้งทางดานความร เจตคตทักษะ3. มลกษณะของการกระทาเดนชด3 มีลักษณะของการกระทําเดนชัด4. กําหนดเงื่อนไขสําหรับประกอบกิจกรรมไวชดเจน ั5. มีีเกณฑหรืือมาตรฐานในการดํําเนิินกิิจกรรม ใ6. ใชเวลาพอเหมาะที่ผูเรียนจะสามารถดําเนินกิจกรรมใหประสบผลสําเร็จ
 4. 4. ลักษณะสืื่อกิจกรรมที่ดี 7. มีการชี้แนวทางหรือนําทางในการดําเนินกิจกรรมไดเดนชัด มการชแนวทางหรอนาทางในการดาเนนกจกรรมไดเดนชด 8. กิจกรรมตองตรงกับเนื้อหาและจุดมุงหมายที่กําหนดไว 9. กจกรรมไมมความยุ ยากสลับซับซอน 9 กิจกรรมไมมีความยงยากสลบซบซอน 10. เปนกิจกรรมทีกอใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค ่ 11. เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดขอบขาย ป โ ใ  ี ี  ใ  12. กิจกรรมตองตรงกับเนื้อหาและจุดมุงหมายของบทเรียนที่กําหนดไว
 5. 5. คุณคาของสอกิิจกรรม  ื่ 1. สงเสริมใหผูเรียนกลาแสดงออกและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 2. ทาใหเกดความสนุกสนานเพลดเพลน 2 ทําใหเกิดความสนกสนานเพลิดเพลิน 3. ผูเรียนไดฝกฝน พฤติกรรมการเรียนรูทั้งทางดานความรู เจตคติ และทัักษะ
 6. 6. สอการสอนประเภทกิจกรรมแบงออกเปน ื่ ป ิ  ป 1. 1 การสาธต การสาธิต (Demonstration) 2. นิทรรศการ (Exhibition) 3. 3 นาฏการ (D(Dramatization) ti ti ) 4. การใชชุมชนเพื่อการศึกษา (Community Study) 5. สถานการณจําลอง (Simulation) 6. การศึกษานอกสถานที่ (Field Trip)
 7. 7. การสาธิิต (Demonstration) สอประเภทกจกรรมการสาธต เปนกระบวนการทผู สื่อประเภทกิจกรรมการสาธิต เปนกระบวนการที่ผสอนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งใชในการชวยใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูตามวตถุประสงควัตถประสงค โดยการแสดง หรือกระทําใหดเเปนตัวอยางพรอมๆ กับ หรอกระทาใหดู ปนตวอยางพรอมๆ กบการบอก การอธิบาย ใหผูเรียนไดสังเกตและเรียนรู ผูเรียนเกิดการเรีียนรูจากการสังเกตกระบวนการขันตอนการสาธิตนั้นๆ แลวใ  ้ ใหผูเรียนซักถาม อภิปรายและสรุปการเรียนรูที่ไดจากการสาธิต ซึ่งทําใหการสอนแบบสาธิตมีคณคาหลายประการ ุ
 8. 8. นาฏการ (Dramatization) สอประเภทกจกรรมนทรรศการ เป นสื่ อที่ เราความสนใจให สื่อประเภทกิจกรรมนิ ทรรศการ เปนสอทเราความสนใจใหผูเรียน มีสวนรวมและเรียนรูดวยการดู ฟง สังเกต จับตอง และทดลองภายใตจุดม หมายอยางใดอยางหนง โดยการใชสื่อหลายชนิดทดลองภายใตจดมุงหมายอยางใดอยางหนึ่ง โดยการใชสอหลายชนดเชน แผนภาพ หุนจําลอง ของจริง นอกจากนี้นิทรรศการยังสามารถจัดกิิจกรรมอืื่น ๆ ป ประกอบ เพื่ือใ เกิิดความสะดวก และรวดเร็็วในการสื่ือ ให ใความหมายกับผูเรียน
 9. 9. นิทรรศการ (Exhibition) จัดขึ้นสําหรับถายทอดความเขาใจระหวางผูแสดงกับผูดูการแสดงนาฏการเปนการเสนอสิ่งเราที่เปนของจริง หรือเสมือนของจริง ซึ่งเปนเหตุุ สํ าคั ญที่ ทํา ให ผู เ รี ย นสนใจ และเอื้ อ ประโยชนใ ห เ กิ ด การเรีย นรููไ ดสะดวก นาฏการสามารถจัดลําดับการเสนอเปนเรื่องราวใหผูเรียนเกิดความรู กเสมอนวาตวเองเขาไปอยู นเหตการณนั้น ดว ย เช นความร สึกเสมื อนว าตั วเองเข าไปอย ในเหตุ การณนน ๆ ดวย เชน การแสดงละครใบ หนังตะลุง หุนสวมมือ
 10. 10. การใชชุมชนเพื่อการศึกษา (Community Study) การใชแหลงวชาการและสภาพแวดลอมของชุ ม ชนใหเปน การใช แ หล ง วิ ช าการและสภาพแวดล อ มของชมชนให เ ป นประโยชน ต อ การเรี ย นรู เพื่ อ ขยายประสบการณ ข องผู เ รี ย นใหกวางขวาง มีีโอกาสสััมผััสใ ชิดกัับสภาพความเปนจริิงมากขึ้ึน และ ใกล ปชวยใหผูเรียนสามารถนําความรู ประสบการณไปใชแกปญหาในการดํารงชีวิตในโอกาสตอไปไดอยางดี
 11. 11. สถานการณจําลอง (Simulation) การจดสถานการณจาลองเปนการเตรีียมความพรอมใหกับผูเรีียน ั ํ ป ใที่จะออกไปเผชิญกับปญหาจริง ๆ เชน การเตรียมนักศึกษาฝกสอนกอนที่จะออกไปสอนตองไดรับการฝกฝนดานวิชาการสอน วิธีฝกทักษะอยางหนึ่งที่ไดผลดีคือการฝกจากสถานการณจําลอง
 12. 12. การศึกษานอกสถานที่ (Field Trip) การศกษานอกสถานทหรอทศนศกษา เปนกจกรรมทพาผูเรยน ึ ี่ ื ั ึ ป ิ ี่ ีออกไปหาประสบการณนอกหองเรียน เพื่อใหเกิดการเรียน ที่สอดคลองกับเนื้อหา และวัตถุประสงคที่กําหนดไว การไปทัศนศึกษาตางจากการทัศนาจรตรงที่การทัศนาจรมุุงความสนุุกสนานเพลิดเพลินเปนสําคัญสวนการศึกษานอกสถานที่เนนการเรียนรูเพื่อเพิ่มพูนประสบการณใหแกผู รี ย น ซึ่ ง ต อ งอาศั ย การวางแผนและการดํ า เนิ น การอย า งมีให แ ก ผ เ รยน ซงตองอาศยการวางแผนและการดาเนนการอยางมขั้นตอน
 13. 13. สรุป สอกจกรรมเปนกระบวนการเรยนการสอนทใหผู รียนไดเขา สื่อกิจกรรมเปนกระบวนการเรียนการสอนที่ใหผเรยนไดเขาร ว มกิ จ กรรม เพื่ อ ให มี โ อกาสเรี ย นรู ป ระสบการณ ต า ง ๆ ด ว ยตนเอง สืื่อป ประเภทกิิจกรรมแบงออกเปน การสาธิิต นาฏ ปการ นิ ท รรศการ การใช ชุ ม ชนเพื่ อ การศึ ก ษา สถานการณจําลอง การศึกษานอกสถานที่

×