04/11/53
1
Nittaya Wongyai
 การนําอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สือสารชนิดต่าง ๆ
มาเชือมต่อกันเพือให ้ผู ้ใช ้ในเครือข่าย ...
04/11/53
2
 โทรศัพท์ไร ้สาย/โทรศัพท์เคลือนที
 แบ่งเขตการรับสัญญาณวิทยุ(ไมโครเวฟ) ตามเขตการ
รับส่งสัญญาณเรียกว่า เซลล์(Ce...
04/11/53
3
 วงโคจรของดาวเทียม
 LEO(Low Earth Orbit) 400-2000 km
 MEO(Medium Earth Orbit) 8000-12000 km
 HEO(High Earth...
04/11/53
4
 THEOS : Thailand Earth Observation Satellite
 ระบบสํารวจพืนผิวโลกโดยใช ้เทคโนโลยีภาพถ่ายจาก
ดาวเทียมของประเท...
04/11/53
5
 เครือข่ายระด ับเมือง (Metropolitan Area Network: MAN)
 เป็ นเครือข่ายทีเชือมโยงระหว่างเมืองหรือจังหวัด
 มัก...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Network

577 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
577
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Network

  1. 1. 04/11/53 1 Nittaya Wongyai  การนําอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สือสารชนิดต่าง ๆ มาเชือมต่อกันเพือให ้ผู ้ใช ้ในเครือข่าย สามารถ ติดต่อสือสาร แลกเปลียนข ้อมูล และใช ้อุปกรณ์ต่าง ๆ ร่วมกันในเครือข่ายได ้  เครือข่ายโทรศัพท์  เครือข่ายวิทยุ  เครือข่ายโทรทัศน์  เครือข่ายดาวเทียม  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ NETWORK  เครือข่ายโทรศัพท์  คิดค ้นโดย อเล็กซานเดอร์ แกรแฮม เบล ในปี ค.ศ. 1876  แปลงสัญญาณเสียงเป็ นสัญญาณแบบ Analog ส่งผ่านไปยัง สายสัญญาณ  ปัจจุบันพัฒนามาใช ้ระบบ Digital  เนืองจากความไม่คล่องตัวของระบบเครือข่ายโทรศัพท์แบบ ใช ้สาย จึงพัฒนามาเป็ นเครือข่ายโทรศัพท์ไร ้สาย NETWORK เครือข่ายโทรศัพท์แบบส่งสัญญาณ Analog การเชือมโยงระยะไกล เครือข่ายโทรศัพท์แบบส่งสัญญาณ Digital สัญญาณไมโครเวฟ
  2. 2. 04/11/53 2  โทรศัพท์ไร ้สาย/โทรศัพท์เคลือนที  แบ่งเขตการรับสัญญาณวิทยุ(ไมโครเวฟ) ตามเขตการ รับส่งสัญญาณเรียกว่า เซลล์(Cell)  แต่ละเซลล์จะมีเสาอากาศไว้คอยรับส่งสัญญาณหรือ เรียกว่า สถานีฐาน(Cell Site หรือ Base Station)  รับส่งสัญญาณทังแบบ Analog และ Digital  ปัจจุบันนิยมส่งสัญญาณแบบ Digital ผ่านดาวเทียม  โทรศัพท์เคลือนทีผ่านดาวเทียมทํางานด ้วยระบบ (Dual Mode) ของโทรศัพท์เคลือนที  เครือข่ายวิทยุ  ส่งสัญญาณด ้วยคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า  Amplitude Modulation(A.M.)  Frequency Modulation(F.M.) ◦ ส่งกระจายเสียงในช่วงความถีระหว่าง 75.0 จนถึง 108.0 เมกะเฮิร์ตซ์  เครือข่ายโทรทัศน์  เป็ นระบบโทรคมนาคม กระจายภาพและเสียง  TELE + VISION(visio)  คลืนความถีส่งแบ่งเป็ น 2 ประเภทดังนี ◦ ประเภทเครืองส่งกับเสาอากาศภาคพืนดิน  VHF (Very-High Frequency) Analog Only  คลืนตรง  UHF (Ultra-High Frequency) Analog+ Digital  คลืนไมโครเวฟ ◦ ประเภทเครืองส่งกับดาวเทียม  EHF (Extremely high frequency) ย่านความถีไมโครเวฟ ◦ ประเภทอืน  Cable TV With Fiber optic & Satellite  ไมโครเวฟ  เป็นคลืนความถีวิทยุชนิดหนึงเดินทางเป็นเส ้นตรง สือสารในระดับสายตา มีสัญญาณรบกวนเกิดขึนน ้อย  ใช ้ในการสือสารข ้อมูลข่าวสารในปริมาณมากๆ  เส ้นทางในการสือสารประมาณ 50-80 กิโลเมตร และไม่มีสิงกีดขวาง  แต่การสือสารในรูปแบบนีมีผลต่อส่วนโค ้งของโลก  ถ ้าต ้องการสือสารในระยะไกลกว่านี จะต ้องมีสถานีทวนสัญญาณ ในระยะทุกๆ 50-80 กม.  เพือให ้รับสัญญาณและทําการสัญญาณขยายให ้แรงขึนแล ้วส่ง สัญญาณต่อไป จนถึงปลายทาง  เครือข่ายดาวเทียม  ดาวเทียมสือสาร (communication satellite)  ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Satellite)  ดาวเทียมสํารวจทรัพยากร (Remote Sensing Satellite)  ดาวเทียมกําหนดตําแหน่ง (Global Position System Satellite)  ดาวเทียมในกิจการวิทยุสมัครเล่น (Radio Amateur Satellite)  เครือข่ายดาวเทียม  ดาวเทียมสือสาร (communication satellite)  เป็นดาวเทียมทีมีวงโคจรแบบค ้างฟ้า ใช ้ทังสิน 3 ดวงคือ ◦ ดาวเทียมเหนือมหาสมุทรอินเดีย ◦ ดาวเทียมเหนือมหาสมุททรแปซิฟิค ◦ ดาวเทียมเหนือมหาสมุทรแอตแลนติก
  3. 3. 04/11/53 3  วงโคจรของดาวเทียม  LEO(Low Earth Orbit) 400-2000 km  MEO(Medium Earth Orbit) 8000-12000 km  HEO(High Earth Orbit) >20000 km  THAICOM1 (1A) และ THAICOM2  ส่งสัญญาณในช่องสัญญาณ C-Band ครอบคลุมพืนทีประเทศไทย ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เกาหลี ญีปุ่ น และประเทศ จีนบางส่วน  สําหรับช่องสัญญาณ Ku-Band ครอบคลุมประเทศไทยและประเทศแถบอินโดจีน  อายุการใช ้งานประมาณ 15 ปี  ปี 2536-2551 (THAICOM1 (1A) )  ปี 2537-2552 (THAICOM2)  THAICOM3  โคจรในพิกัดเดียวกับ THAICOM2  ครอบคลุมพืนทีให ้บริการ ในทวีปเอเชีย ยุโรป ออสเตรเลีย และแอฟริกา  ถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ตรงถึงทีพักอาศัย  ปลดระวางก่อนกําหนดเนืองจากปัญหาเรืองระบบไฟฟ้า  ใช ้งานได ้เพียงแค่ 9 ปี (2540-2549)  THAICOM4 (IPStar)  เป็ นบอร์ดแบรนด์ดาวเทียมดวงแรกของโลก  เป็ นดาวเทียมสือสารเชิงพาณิชย์ ให ้บริการสําหรับ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (45 Gbps/Sec)  คิดค ้นโดยคนไทย และจดสิทธิบัตรเป็ นเทคโนโลยีของ คนไทย  THAICOM5  ให ้บริการครอบคลุมพืนที 4 ทวีปในระบบ C-Band  ในระบบ Ku-Band ให ้บริการครอบคลุมประเทศไทย และ ภูมิภาคอินโดจีน  ส่งขึนวงโคจรในปี 2549 เพือทดแทนไทยคม 3  อายุการใช ้งาน ประมาณ 12 ปี  ถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมตรงถึงทีพัก อาศัยหรือ Direct-to-Home (DTH) และการถ่ายทอด สัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลความละเอียดสูง (High Definition TV)  ดาวเทียมทีรับสัญญาณในระบบ C-Band และระบบ Ku-Band
  4. 4. 04/11/53 4  THEOS : Thailand Earth Observation Satellite  ระบบสํารวจพืนผิวโลกโดยใช ้เทคโนโลยีภาพถ่ายจาก ดาวเทียมของประเทศไทย  เป็ นดาวเทียมสํารวจทรัพยากรดวงแรกของไทยและเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต ้  เป็ นดาวเทียมวงโคจรตํา ส่งขึนวงโคจรในปี 2551  เครือข่ายคอมพิวเตอร์  การนําคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึงเครืองขึนไปมาเชือมโยง เข ้าด ้วยกัน โดยในการเชือมโยงต ้องผ่านช่องทางการ สือสารต่างๆ เพือให้สามารถส่งผ่านข ้อมูลระหว่างกันได ้  ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ◦ การใช ้ทรัพยากรร่วมกัน ◦ ลดต ้นทุน ◦ ความสะดวกรวดเร็วในการสือสาร  องค์ประกอบของระบบเครือข่าย ◦ เครืองคอมพิวเตอร์(Computer) ◦ สือนําข ้อมูล(Transmission Medium) ◦ โปรโตคอล (Protocol  ประเภทของระบบเครือข่าย  เครือข่ายท ้องถิน(Local Area Network: LAN)  เครือข่ายระดับเมือง (Metropolitan Area Network: MAN)  เครือข่ายระดับประเทศ (Wide Area Network: WAN)  เครือข่ายส่วนบุคคล (Personal Area network: PAN)  เครือข่ายท้องถิน(Local Area Network: LAN)  เป็ นเครือข่ายทีทํางานครอบคลุมพืนทีบนระยะทางที จํากัด  เช่น ภายในอาคาร สํานักงาน หรือระหว่างอาคารทีอยู่ใน บริเวณเดียวกัน  ระยะทางการเชือมโยงโดยรวมไม่เกิน 10 กิโลเมตร  หากต ้องการเพิมขยายระยะทางสามารถทําได ้โดยการใช ้ อุปกรณ์ทวนสัญญาณ
  5. 5. 04/11/53 5  เครือข่ายระด ับเมือง (Metropolitan Area Network: MAN)  เป็ นเครือข่ายทีเชือมโยงระหว่างเมืองหรือจังหวัด  มักนิยมใช ้ในการเชือมต่อสํานักงานสาขาต่างๆ ทีอยู่ในเมือง หรือจังหวัดเดียวกัน  ในอนาคตระบบเครือข่าย MAN จะถูกพัฒนาและมาแทนทีโดย ระบบ Wi-MAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access)  เครือข่ายระด ับประเทศ (Wide Area Network: WAN)  เป็ นเครือข่ายทีเชือมโยงระหว่างทวีป  ครอบคลุมระยะทางไกลทีสุด โดยใช ้เทคโนโลยี โทรคมนาคมทีหลากหลายเช่น สายโทรศัพท์ เคเบิล การสือสารผ่านดาวเทียม  Information Super Highway  เครือข่ายส่วนบุคคล (Personal Area network: PAN)  BluetoothPersonal Area Network  เทคโนโลยีการเข ้าถึงไร้สายในพืนทีเฉพาะส่วนบุคคล โดยมีระยะทางไม่เกิน 1เมตร  รูปแบบการเชือมต่อเครือข่าย (Topologies) ◦ Bus Topology ◦ Star Topology ◦ Ring Topology ◦ Mesh Topology

×