Data management pub

672 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
672
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Data management pub

 1. 1. Database Management
 2. 2. ฐานข้อมูล ฐานข้ อ มู ล (Database)เป็ น ศู น ย์ ร วมของข้ อ มู ล จาก แหล่ ง ต่ า งๆ โดยถู ก จั ด เก็ บ ไว้ อ ย่ า งเป็ น ระบบภายใน ฐานข้อมูลชุดเดียว ซึ่งผู้ใช้สามารถเรีย กใช้ข้อมูลส่วนนี้ เพื่ อ น าไปประมวลผลร่ ว มกั น ได้ โดยการใช้ ฐ านข้ อ มู ล สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบแฟ้มข้อมูลได้เป็น อย่างดี
 3. 3. Database and Day-to-Day Life
 4. 4. Database and Day-to-Day Life
 5. 5. Database and Day-to-Day Life
 6. 6. Database and Day-to-Day Life
 7. 7. Concept
 8. 8. โครงสร้างของแฟ้มข้อมูล Bit  ประกอบด้วย binary digit มีอยู่สองสถานะคือ 0 หรือ 1 Byte  ประกอบด้วยจานวน bit หลายๆ bit มาเรียงต่อกัน โดยใน 1 byte จะมีจานวน bit ทั้งสิ้น 8 bit มีค่าเท่ากับ 1 ตัวอักขระ Field  ประกอบด้วยตัวอักขระมากกว่า 1 ตัวขึ้นไปมารวมกันเพื่อให้ เกิดความหมาย Record  กลุ่มของ Field ที่มีความสัมพันธ์กัน File  กลุ่มของ Record ที่มีความสัมพันธ์กัน
 9. 9. FieldRecord File
 10. 10. Data Type Text  นางสาวสุธิดา สุดสวย Formatted data  LSIT3502 Images  Suttida.jpg Audio/ sound  Suttida.mp4
 11. 11. ประเภทของแฟ้มข้อมูล Master File  เก็บข้อมูลที่มีสภาพคงที่  การปรับปรุงได้แก่ การเพิ่ม การลบ การแก้ไข Transaction File  เก็บข้อมูลที่มีความเคลือนไหวอยู่เสมอ ่
 12. 12. โครงสร้างของแฟ้มข้อมูล  โครงสร้างแฟ้มข้อมูลแบบเรียงลาดับ (Sequential file organization)  ลักษณะการจัดข้อมูลรายการจะเรียงตามฟิลด์ที่กาหนด (Key field) เช่น เรียง จากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อยหรือเรียงตามตัวอักษร โดยส่วนมาก มักจะใช้เทปแม่เหล็กเป็นสื่อในการเก็บข้อมูล ข้อดี ข้อเสีย1. เป็นวิธีที่เข้าใจง่าย เพราะการเก็บจะ 1. เสียเวลาในการปรับปรุงในกรณีที่มีรายการเรียงตามลาดับ ปรับปรุงน้อยเพราะจะต้องอ่านทุกรายการ จนกว่า จะถึงรายการที่ต้องการปรับปรุง2. ประหยัดเนื้อที่ในการเก็บ และง่าย 2. ต้องมีการจัดเรียงข้อมูลที่เข้ามาใหม่ให้อยู่ต่อการสร้างแฟ้มใหม่ ในลาดับ เดียวกันในแฟ้มข้อมูลหลักก่อนที่จะ ประมวลผล
 13. 13. โครงสร้างของแฟ้มข้อมูล  โครงสร้างแฟ้มข้อมูลแบบดัชนี หรือแบบตรง (indexed or Direct file organizations)  การบันทึกหรือการเรียกข้อมูลขึ้นมาสามารถเรียกได้โดยตรง ไม่ต้องผ่าน รายการอื่นก่อน เรียกวิธีนี้ว่าการเข้าถึงข้อมูลโดยตรง (Direct access)การ ค้นหาข้อมูลโดยวิธีนี้จะเร็วกว่าแบบตามลาดับ เพราะการค้นหาจะกาหนดดัชนี (Index) เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการหรืออาจจะเข้าหาข้อมูลแบบอาศัยดัชนี และเรียงลาดับควบคู่กัน Indexed Sequential Access Method (ISAM) ข้อดี ข้อเสีย1. สามารถบันทึก เรียกข้อมูล และ 1. สิ้นเปลืองเนื้อที่ในหน่วยสารองข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลที่ ต้องการได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านรายการที่อยู่ก่อนหน้า2. ในการปรับปรุงและแก้ข้อมูลสามารถ 2. ต้องมีการสารองข้อมูลเนื่องจากโอกาสทาได้ทันที ที่ข้อมูล จะมีปัญหาเกิดได้ง่ายกว่าแบบ ตามลาดับ
 14. 14. ระบบแฟ้มข้อมูล ง่ายต่อการออกแบบและพัฒนา  ไม่มีความสลับซับซ้อนในการออกแบบ การประมวลผลสามารถทาได้อย่างรวดเร็ว  สามารถกาหนดแฟ้มที่เกียวข้องเพื่อทาการประมวลผลได้ ่ ทันที
 15. 15.  ข้อมูลมีการเก็บแยกจากกัน  ข้อมูลมีความซ้าซ้อน  ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเพิ่มข้อมูล  ข้อผิดพลาดจากการลบข้อมูล  ข้อผิดพลาดจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล รหัส ชือ ่ ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด เงินเดือน แผนก เบอร์โทรEmp001 Pichai ……Bangkok 12/03/2510 30000 Sales 083-2981904Emp002 Somsri …Chiangmai 20/02/2520 18500 Accounting 089-8881450 ฝ่ายบุคคลเก็บแฟ้มข้อมูลพนักงาน: Employees รหัส ชื่อ สาขา เบอร์โทร Emp001 Pichai Robinson, CM 083-2981904 Emp002 Somsri Big C, Hangdong 089-8881450 ฝ่ายขายเก็บแฟ้มข้อมูลพนักงานขาย: Salesman
 16. 16. ระบบจัดการฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database management System: DBMS) เป็นโปรแกรมที่ใช้เป็นเครื่องมือในการ จัดการฐานข้อมุล ซึ่งประกอบด้วยหน้าที่การทางานต่างๆ ในการจัดการกับข้อมูล เพื่อให้สามารถจัดการและ ควบคุมการเข้าถึงฐานข้อมูล เช่น  การกาหนดหรือสร้างฐานข้อมูล โครงสร้างข้อมูล ชนิด ข้อมูล รวมทั้งสามารถบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลได้  สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข และเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล ได้  สามารถควบคุมการเข้าถึงข้อมูลได้
 17. 17. ระบบจัดการฐานข้อมูล Database -CustomersPersonnel department - Product -Inventory DBMS - Sales - Employees Sales department -AgentAccounting department
 18. 18. DBMS รหัส ชื่อ ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด สาขา เงินเดือน แผนก เบอร์โทรEmp001 Pichai ……Bangkok 12/03/2510 Robinson, CM 30000 Sales 083-2981904Emp002 Somsri …Chiangmai 20/02/2520 Big C, Hangdong 18500 Accounting 089-8881450 ข้อดี ข้อเสีย 1. ลดความซ้าซ้อนของข้อมูล 1. ผู้ออกแบบต้องเป็นผู้ที่มีความ 2. สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ด้าน 3. ประมวลผลข้อมูลเพียงครั้งเดียว ฐานข้อมูลเป็นอย่างดี 4. ความคงที่ของข้อมูล 2. ใช้เทคโนโลยีมีความสลับซับซ้อน 5. สามารถนามาพัฒนาแอปพลิเคชั่นได้ มากกว่าระบบแฟ้มข้อมูล สะดวก 3. มีขนาดใหญ่ และทางานช้า 6. ลดขั้นตอนการดูแลรักษา 4. ต้นทุนสูง 5. การกู้ระบบทาได้ยาก

×