Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
04/11/53
1
Data Communication
การสือสารข้อมูล
การสื่อสารขอมูล
• การรับหรือสงตอขอมูลจากที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่ง
– รูปแ...
04/11/53
2
พัฒนาการในการสื่อสาร
• การสื่อสารขอมูล (Data Communication) คือ กระบวนการถายโอน
หรือแลกเปลี่ยนขอมูลและสารสนเ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Data communication1 [compatibility mode]

414 views

Published on

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Data communication1 [compatibility mode]

  1. 1. 04/11/53 1 Data Communication การสือสารข้อมูล การสื่อสารขอมูล • การรับหรือสงตอขอมูลจากที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่ง – รูปแบบของขอมูล – ชองทางและวิธีการในการรับหรือสงตอขอมูล – ระยะทาง (ใกล) – ระยะทาง (ไกล) พัฒนาการในการสื่อสาร มีการพัฒนาระบบการสงขาวไปยัง พื้นที่ที่อยูไกล โดยชาวจีนโบราณ และชาวมองโกล เพื่อใหมีความ คลองตัวและรวดเร็วตอการสงขอมูล • เริ่มตนในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 • ใชในการสงขอมูลจากสมรภูมิรบไปยัง กองบัญชาการ • ชวยปองกันอันตรายทีอาจเกิดขึ้นกับทหารที่ ตองเดินทางไปสงขาวดวยการเดินเทา • การสงขาวทําไดอยางรวดเร็ว • นกพิราบบางสวนจะถูกฝกบินโดยที่มีกลอง ถายรูปติดตรงหนาอกเพื่อใชถายภาพสมรภูมิที่ ขาศึกยึดอยูดวย พัฒนาการในการสื่อสาร • การสงเอกสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยใชคนสงสาร • ความเจริญกาวหนาของระบบการศึกษา ทําใหมีการเขียนจดหมายมากขึ้น และมี ความตองการสื่อสารอยางเรงรีบขึ้น • เกิดความสําคัญของการติดตอสื่อสาร ระหวางประเทศ และขามทวีป • ระบบไปรษณียของประเทศจีน นับวาเปน ระบบเกาแกที่สุด ที่ยังคงใหบริการ ตอเนื่องจนถึงปจจุบัน พัฒนาการในการสื่อสาร พัฒนาการในการสื่อสาร
  2. 2. 04/11/53 2 พัฒนาการในการสื่อสาร • การสื่อสารขอมูล (Data Communication) คือ กระบวนการถายโอน หรือแลกเปลี่ยนขอมูลและสารสนเทศระหวางผูสงและผูรับ โดยผานทาง ชองสื่อสาร เชน อุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรือคอมพิวเตอรเปนตัวกลางใน การสงขอมูล เพื่อใหผูสงและผูรับเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน Data Communication • องคประกอบของการสื่อสารขอมูล Data Communication 1. ผูสงขอมูล (Sender) คือ สิ่งที่ทําหนาที่สงขอมูลไปยังจุดหมายที่ตองการ 2. ผูรับขอมูล (Receiver) คือ สิ่งที่ทําหนาที่รับขอมูลที่ถูกสงมาให 2. ขอมูล (Data) คือ สิ่งที่ผูสงตองการสงไปยังผูรับ อาจจะอยูในรูปของขอความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และอื่น ๆ 3. สื่อนําขอมูล (Transmission Medium) คือ สิ่งที่ทําหนาที่เปนตัวกลางในการสงตอ ขอมูลจากผูสงไปยังผูรับ 4. โปรโตคอล (Protocol) คือ กฎหรือวิธีที่ถูกกําหนดขึ้นเพื่อการสื่อสารขอมูล ซึ่งทั้ง ผูสงและผูรับตองตกลงกันไวกอน

×